BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn"

Transkript

1 BRODBRM JULI2OO2 NR. 3 o. Åncawc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

2 "'r""*.x*.r"*.f Formand Johannes Lund Nielsen StenhBjvænget 84 Tlf ' Mobil L78 Næstformand Leif Nielsen Dreyersvænget 12 Tlf Mobil E-mai1: Kasserer Jørgen Chr. Frederiksen Agertoften 69 ' TIf Mobil Sekretær Peter D. Gade Skovvej l7 Tlf Mobil Skydeudvalgiredaktør John Thomasen Fælledvej 27 ' Trf Mobil 5t j Bestyrelsesmedlemmer Anders Engeibrecht Cefionsvej l6 Tlf Mobil dk Flemming Smidt Mpnstedvænget 5. Tlf Mobil Erik Mouridsen Tolstrup A116 1 Tlf Mobil Erik J. Larsen Ydunsvej 1,2.tv. ' Tlf.: Mobil Wffi EØ'lptix Gothersgade 2. TOOO Fredericia Tlt Giro VTNDUER oc DØRE. TERMORUDER. NvevcNrNerR OMByGNTNGER. TAGRENovERTNG. SppcrnLopcnvrn FREDERICIA AUTOGUMMI- & BATTERILAGER Autoriseret AUTOELEKTROVÆRKSTED Fr. Hansens A Tlf MIDDELFART AUTOGUMMI- & BATTERII-AGER ZO\ Strandvejen 4-8, Middelfart iå Deek. Dækservice. Fælge. Autoel. Batterier. Bilvarmere Olieskift. Udstødning.Støddæmpere. Dyser.TUNE UP Motortestcenter. BREMSEcenter. TOTALSERVICEI! OPEL.O Ib Kopp ors Vejlevej 52. Telefon Hotel Hybylund Fiellcdt ej 58. Trf Telefax 75 9l l-5 8l Internet: ma.dk/hybvlund E-mair: hlbylundrc po,rr.r.l. dk Ljljilnnn a la carte selskaber IIII

3 Redak tørenskriver j Til ForsvarsbrØdrene i Fredericia vi er stolte af vores lille blad. Men hvis I, kære brødre, vil have stof i bladet, så skal I henvende Jer til redaktøren eller et best.medlem, hvilket I bestemt ikke har været gode til (måske kommer det med tiden?). Redaktøren er dog begyndt at tvivle. Er der virkelig ingen, der kan eller vil komme med gode og brugbare forslag? Ja, jeg har svært ved at forstå det. Inde i bladet er der nævnt næste forestående arrangement nemlig vores fællesskydning - så tag Jer sammem og mød talstærkt op, det bliver ikke lettere med tiden ar arrangere specielt dette. Yderligere har vi kaserneaften, andespil, juletræsfældning (dato er ændret tll ) samt juletræsfest på Ryes Kaserne. Og så lige til sidst et stort,røf< fra kassereren: Betaling af kontingent. Der er stadig for store restancer, hvoraf halvdelen heller ikke har betalt for Hvordan har I det med det?? Selvom det blev det vedtaget på sidste generarforsamling at man fremover måtte opkræve kontingent via pbs, så var der ingen tvang - det er da stadig legalt at gå på posthuset og betale på normal vis. Kassereren har lovet en nærmere redegørelse herom. Med broclerlig hilsen Redaktøren SIA KSglE"g[- Grundlovsskydning på Fætled,en 2002 Igen i år havde vi en skydning, der blev afviklet i god ro og orden - tak for det. Desvære måtte vi henlægge 200m langbane til 50m salonbane, dette gik over al forventning. Grunden til dette er at 200m skydebanerne er under ombygning til afspærringsfri baner. Resultater 50m (200m) Nr. 1 Torben Møller 29 point Nr. 2 Børge Andersen 29 point Nr. 2 Erik W. Petersen 29 point Resuhøter for F uglesky iltting fø lger i næstu nr' Ja, I læste rigtigt - alle med 29 point. Etteren med to blinkere og delt andenplads med en blinker.

4 Ii:t,rh il'\l'{$}åi,.$å. Københavnerturen den 25. maj 2002 Lgrdag morgen var der af-eang fra Fredericia Banegård. hvor Arthurs bus fik 32 passagerer ombord. Der var en god stemning i bussen, og ved et stop efter Storebæitsbroen blev der serveret brgd, kaffe og gl. dansk. Lettere forsinkede pga. trafikken nåede vi frem til Kastellet, hvor der var omvisning ved en meget kyndig dansk/fransk guide. Deltagerne fik fonalt om Kastellets historiske baggrund, herunder Fr. III, anlæggelsen, svenskekrigene, den 9. april 1940 og den nyeste historie. Derefter var der en vandring på den nyrenoverede kastelsvold, der for få år siden var blevet forsynet med bastionssten i Fredericia-udgaven. I selve Kastellet besggtes kirken som også er sognekirke, og overraskende var det til kirken sammenbyggede fængsel, hvorfra fangerne via et glughul kunne fblge med i gudstjenesten! Blandt fangeme var en engelsk pirat (nu som figur i en celle) der om sbndagen optrådte for de besøgende med dresserede mus i sit lange skæg. Endvidere besggte deltagerne en spartansk bolig for en soldat med familie samt krudtmagasinet, der i perioder også benyttedes som fængsel. Efter Kastellet gik turen til Frihedsmuseet, hvor vi var så heldige at få fri entr6. Indtagelsen af madkurven fandt sted i eget lokale i kælderen, hvorefter der var mulighed for at se samlingerne samt en film. I sidstnævnte var der bl.a. et klip fra en sabotage i Fredericia. Afslutningsvis var der vandring i byen eller på Langelinie på egen hånd, og i bussen på vejen hjem afholdtes et lotteri med fine gevinster. Alt i alt en god oplevelse! Eng. 4

5 Støt vore annoncører De har giort det muligt for os at udsende dette blad! Gondrups Efff. A/S DonmorksgodeTl Fredericio.Ilf www. 2to l.d k/frederic io Auloriserel Bong & Olufsen forhondler t5 t0 Rådgivning og trykning af f orretnin gspapirer, brochurer, forenin gshæfter, visitkort, menukort, bordkort, specialopgaver med relieft ryk, tryksager til svagtseende/blinde og digital farveprinvkopiering - Skanse Tryk ApS er en kval if i ceret samarbejdspartner. STRNsE TRvr aps Grafisk Produktion Nymarksvej 24. Telefon Teletax skansetryk.dk

6 Forsvarsbrødrenes medlemsemblem Om hvornår og hvordan det bæres korrekt! Der er ofte blevet stillet spørgsmål om dette emblem, hvomår skal vi have det på? Svaret er faktisk ganske enkelt. Emblemet bæres og jeg citerer fia Forsvarsbrødrenes håndbog: >Emblemet bæres ved alle arrangementer indenfor selskaberne, eller hvor en broder reprænsenterer et eller f'lere selskaber<< citat slut. Bestyrelsesmedlemmer bærer bestyrelsesmedlemsemblem istedet lor det normale medlemsemblem. Dvs. at ved alle vore sammenkomster - det være sig grundlovsskydning, fællesskydning, kasemeaften, udf'lugter og fbrskellige arrangementer, fabriksbesøg osv. da bæres medlemsemblemet på venstre brystside set fra bærerens side. Bæres dette ikke, har kassereren ret til at kræve skat herfbr. Det er sket til tider, blot en henstilling til kasserer"en, han er jo nok normalt vågen, hvis der ikke kommer mønt i kassen. Idet jeg også er vidende om at flere brødre har modtaget fbrskellige udmærkelsestegn fra Samvirksomheden. Det kunne være følgende: ForsvarsbrØdrenes Æreskors - For- Årstegn. i den nævnte prioritet. Har man f.eks. modtaget tjenstrnedalje - Æresmedlem - Fortjenstmedaljen, Æresmedlem, Årstegn, så bæres disse efier medlemsemblemet på venstre brystside set fra bæres side. Det kunne være fplgende: l. Forsvarsbrødrenes medlemsemblem - 2. Forsvarsbrødrenes Foftjensmedalje - 3. Æresmedlemsemblem - 4. Årstegn. Kort og godt f 6rst Forsvarsbr6drenes medlemsemblem derefter alle udmærkelser. Der har også været fbrespørgsler vedr. reversnål/initialnåi, om det er gældende som medlemsemblem'l Det er det ikke, så skulle det også være på plads. Ipvrigt kan reversnål/initialnål til enhver tid bestilles hos sekretæren ligeledes også Forsvarsbrødrenes slips og slipsenål. Det er ikke store fbrmuer der er tale om - ret trygt henvendelse til sekretæren, så vil han sgrge fbr det fbmødne. Skulle der være spørgsmål til alt dette så ret henvendelse til redaktøren. Og så til sidst, hvordan modtages/tildeles emblemer/udmærkelser? Det er der naturligvis også retningslinier fbr. l. Medlemsemblem tildeles ved indmeldelse i Forsvarsbrødrene. 2. Bestyreisesemblem tildeles ved indtrædelse/valgt ind i bestyrelsen. 3. Forsvarsbrødrenes Æreskors tildeles/godkendes af Landsstyrelsen efier indstilling af den lokale forening. 4. For-tjenstmedalje godkendes af Landsstyrelsen efier indstilling af den lokale fbrening. 5. Æresmedlemsmedalje tildeles af den lokale bestyrelse. 6. Årstegn (i Fredericia bruges års tegn) tildeles af den lokale bestyrelse nred hensyn til indmeldingsdato fbr vedkommende Forsvarsbroder. Redaktøren er vidende om det svære i at beskrive alt det med medaljer. tildeling osv. så senere rettelser kan/vil lorekomme; men indtil videre er dette gældende. I denne lille artikel er der hentet hjælp fra ForsvarsbrØdrenes håndbog samt landsbladet >Forsvarsbrodereno så måske var det et abonnement værdigt. Her er gode oplysninger at hente. der henvises til sekretæren vedr. abonnement af dette. I efferf6lgende numrc af Broder Nyt vil jeg pr6ve at få billeder af diverse emblemer og også disses eventuelle historie med i bladet, dette er dog ikke så ligetil, men hvo intet prøver intet vinder ej heller taber. Redaktøren 6

7 Hd ff.$'q{df,,ffi.'m'f;in Fællesskydning på Fælle den 2002 Lørdag den 21. september 2002kL BEMÆRKI! Skydningen er rykket en uge frem! Så går det løs igen - den årlige kapskydning på 200m bane mellem Marineforeningen, 7 Reg., Garderforeningen og Forsvarsbrødrene - bemærk dato og tidpunkt!! Efter skydningen og præmieuddeling er det igen tid til de traditionelle gule æfter med det berømte tilbehør, til den sædvanlige billige pris af kr. g5,-. Billetter skal afhentes senest d.17/9 hos Spetzler optik i Gothersgade. Mød talstærkt frem så vi kan genvinde vandrepræmien også i 2OOZ. Medlemsemblem bæres. Skycleudvalget Jo hn Tho ntas en / E rik Lars e n Kikkprcen å\ å E-- Kåi F{T-F1H Kaserneaften 2002 Husk kaserneafren d m/damer. Nærmere information fblger i næste nummer af Broder Nyt. vi regner med en aften på Ryes kaserne med spisning, næsten som vi plejer at gøre.

8 Kendt Forsvarsbroder er gået til Ryes Brigade Kaptajn N.K. Østergaard Ridder af Dannebrog Kaptajn N.K. Østergaard - i det daglige hos Forsvarsbrødrene blot som N.K., så vidste alle hvem det det var, der var tale om. N.K. blev indmeldt i Forsvarsbrødrene helt tilbage i Han kom ind i bestyrelsen i I 97 1 og blev udnævnt til kasserer senere i I 1986 modtog han 25 års jubilæumstegn og i 1993 yderligere ForsvarsbrØdrenes Foftjenstmedalje - såvidt vides første gang dette fornemme tegn er blevet uddelt på en strålende sommerdag ved en af af ForsvarsbrØdrenes Grundlovsskydninger på Fredericia Fælled. N.K. var jo en glimrende skytte, så stedet kunne jo ikke være bedre. Senere gjorde han sig også bemærket som mesterskytte og Veteranvinder. Så sent som 2001 vandt han skydningen på 200m med maximum point samt veteranpokalen. Efter 25 år som kasserer, trak N.K. sig fra kassererposten i helbredet var ikke, hvad det havde været. I februar 1997 blev N.K. udnævnt til Æresmedlem af Forsvarsbrødrene og var aktiv sålænge hans kræfter magtede det. N.K. drog til Ryes Brigade d ForsvarsbrØdrene var tilstede med æresfane ved Kaptajn N.K. Østergaards bisættelse. ÆRET VÆRE HANS MTNDE I BREJNING ' SLAGTERFORRETNING Tlf

9 FREDERICIA SHIPPING A/S,-\ b mflr tel,:tl I rsogooz t =Jl Certificeret kvalitet Møllebugtvej 5. DK- Telefon Tetefax E-mait: ash i ppin g. dk \/ - SLAGTERMESTER JENS JAKOBSEN 6. Julivej 83. Ttf Nørreport Cykelforretning Nørre Voldgade 30..Tlf a --J< Jyllandsgade 41..Ttf S 65

10 a Nye medlemmer Vi byder følgende nye medlemmer velkommen i vores forening og håber vil deltage aktivt i vore arrangementer. Jørgen Runge Madsen Kildevænget 2 Bjarne Andersen Johs. Evalds Vej l4 J6rgen K. Jakobsen Luthersvei 66 Allan Kjærsgaard Jægervej 17 Arne Gydesen Langesgvej I Torben Hald Kattegatvej 1 Brian Conradsen Prangervej 140, 1. th. Runde fødselsdage i juli kvartal 60 år Ove Clausen Hansen Prangervej 144,2. Kjeld Madsen Vejsenholtvej l2 70 år B.Wichmann Nielsen Thulesvej 59 Kaj Johnsen Taulov Skovvej 31 Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43 Helge Barsge Jensen Prangervej 158, år Frits Kyhl Jensen Jeppe Åkjærsvej 8 10

11 dansk_ autohjælp Fredericia a/s Pjedstedvej 93 70m Frederc,a Tl Fax 75 ss F:uF.o - Seruice /-åse - Si{.ringste fu.:.k v/allan Andersson Tlf Egeskovvej 145 Bil Fax Vi tager os af alle bjaergning/bugseringsopgaver stor som lille til konkurrencedygtige priser P.L. JESSEN & SØN ApS Røde Banke 100 Tlf Starthjælp Benzinudbringning DØroplukning Hjulskift Transport ved drittstop og udhetd af,l\ Biler ^ lmotorcykler ^ Busser Lastbiler ^ Entreprenørmaskiner m.m. A Også abonnementstegning Døgnservice 75 9b HRHS ffi ;nlr',';g- GolheBSade 35. 7m Fede!nia ' NordeoDl Gothersgade 5 Fredericia ARNEs ålj8:=':^y,',':å Vejlevej 16 B ' Telefon Fax Nykrerlit Fredericia Gothersgade 17 TLf,

12 POSTBESØRGET BLAD ARC 0744 John Ove Thomasen Fælledvej 27 Q,--z -F DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Jgrgen Chr. Frederiksen, Agertoften 69 ' ' Fulde navn: Stilling: Bopæl: Postnr.: Telefon: By: Fødselsdato og år: Forrettet tjeneste ved: I perioden: den : q o a (Underskrift )

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920.

Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920. Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920. 16 1 Klubben Aalestrup Classic - Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området.

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Dansprint Tour 2002 Bød på mange spændende løb Skandinavisk Rafting Klub Ny klub optaget i DKF Årsmødet svingede vognstangen

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 314: Sommer 2015 Pinse Der er forskel på at sove og at være vågen. I søvnen drømmer vi og oplever situationer og handlinger,

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere