Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn"

Transkript

1 Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

2

3 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet er medlem af De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber og underkastet Samvirksomhedens vedtægter og administrative bestemmelser. 2 Selskabets formål er: At styrke og bevare fædrelandets demokratiske styreform med Kongehuset i spidsen At styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk At vedligeholde vort folks nationale sindelag

4 At bevare vore nationale mindesmærker for kommende generationer 3 Som medlemmer kan optages: Danske statsborgere, der forretter eller har forrettet tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilforsvaret/Beredskabskorpset/Beredskabsstyrelsen samt uniformeret beredskabspersonel Endvidere kan optages danske statsborgere, der efter Selskabets suveræne vurdering har den rette forsvarsbroder ånd, men som ikke har haft mulighed for at forrette tjeneste ved Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilforsvaret/Beredskabskorpset/Beredskabsstyrelsen. Et sådant medlem optages med de samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer.

5 Til æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent for fædrelandet eller i selskabet. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, hvis indstilling skal være enstemmig. Æresmedlemmer bevarer deres medlemsrettigheder, men betaler ikke kontingent. 4 Som medlem modtager man et medlemsemblem. Dette bæres synligt på venstre side af brystet ved møder og hvor selskabet er repræsenteret som sådant. Emblemet må ikke misbruges eller overdrages til uvedkommende. Medlemmer med uafbrudt medlemstid af henholdsvis 25, 40, 50, 60, 65 og 70 år tildeles et jubilæumstegn. Når dette bæres, skal det bæres til venstre for medlemsemblemet og i forbindelse med dette. Medlemmer med 10 års uafbrudt medlemskab kan, mod betaling, ligeledes modtage et jubilæumstegn.

6 5 Hvis et medlem udtræder af selskabet og inden et års forløb atter ønsker at indmelde sig, beholder han sin anciennitet mod at betale fuld kontingent fra udtrædelsesdagen. 6 Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til selskabets kasserer senest 14 dage før kontingentperiodens udløb den 31. December. 7 Hvis noget medlem ved møder, sammenkomster eller lignende optræder imod selskabets formål, eller viser utilbørlig optræden, kan bestyrelsen tildele en passende irettesættelse eller, efter omstændighederne, slette vedkommende af selskabet.

7 8 Enhver forsvarsbroder, som ikke i eet år har betalt sit kontingent, slettes af selskabet. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde forlænge denne frist, når der sker henvendelse herom. 9 Når et medlem afgår ved døden, og de efterladte retter henvendelse herom, kan selskabets fane medvirke ved højtideligheden i forbindelse med bisættelse eller begravelse. 10 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Kun den kan give, forandre og ophæve love. 11 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Såfremt forslaget kræver en afgørelse, og stemmerne står lige, foretages lodtrækning. Til

8 vedtagelser, der går ud på forandringer i selskabets love, eller på selskabets frivillige opløsning, kræves, at mindst 20 medlemmer er til stede. Ligeledes kræves, at vedtagelsen sker med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det nævnte antal medlemmer ikke være til stede, indkaldes inden 1 måned til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal. Ved selskabets opløsning overdrages arkivalier og lignende til de lokale arkiver. Eventuelle midler skal anvendes til bevarelse af mindesmærker fra de Slesvigske krige. 12 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

9 13 Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelsen finder sted skriftligt til hvert medlem gennem medlemsbladet, eller ved avertering i et af byens blade med mindst 1 uges varsel. 14 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. På generalforsamlingen føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 15 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: a. Valg af stemmetællere b. Valg af dirigent c. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed d. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

10 e. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år f. Behandling af indkomne forslag g. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter h. Valg af revisor og revisorsuppleant i. Valg af fanebærer og stedfortræder j. Eventuelt Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, og denne er forpligtet til at indkalde en sådan, når mindst 20 medlemmer ved en skriftlig og motiveret henvendelse til bestyrelsen forlanger det. Indvarsling af en sådan generalforsamling skal finde sted senest 14 dage efter, at begæringen herom er kommet bestyrelsen i hænde. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 16

11 Selskabets regnskabsår er kalenderåret 17 Selskabets bestyrelse består af formand og 6 medlemmer. Den vælges ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling, og valgene gælder for 2 år. Hvert år afgår skiftevis, efter tur, den større og mindre halvdel. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, hvis formand vælges direkte på generalforsamlingen, konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig. 18 Samtidig med bestyrelsesvalg foretages valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er de 2 medlemmer, som, efter at bestyrelsen er valgt, har flest stemmer. De indtræder i bestyrelsen, hvis nogle af dennes medlemmer afgår på en usædvanlig tid.

12 Indtrædelsen sker i den rækkefølge stemmetallet angiver. En sådan i bestyrelsen indtrådt suppleants funktionstid varer så længe, som det afgående bestyrelsesmedlem havde at fungere. 19 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender og er ansvarlig for sikkerheden i selskabets midler og disses lovlige anvendelse. Den er ligeledes ansvarlig for, at intet foretages i selskabet, som er stridende mod dets love og bestemmelser. 20 Kassereren fører et fuldstændigt kartotek og en protokol over selskabets medlemmer. Han modtager indbetalinger mod kvittering og foretager alle udbetalinger. Han fører en autoriseret kassebog over indtægter og udgifter samt en status. Regnskabet forelægges så ofte, som bestyrelsen ønsker det. Efter hvert års afslutning udfærdiger han et fuldstændigt

13 regnskab, afleverer det til revisorerne, der skal revidere det så betids, at det kan forelægges bestyrelsen til underskrift inden den ordinære generalforsamling. 21 Selskabets regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således, at 1 afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Sammen med valg af revisorer vælges 1 revisorsuppleant. 22 Da selskabet er berettiget til at give våbenpåtegning, er selskabets bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent, at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. Selskabet er medlem af Gl.Skanderborg Amts Skytteforening.

14 Således vedtaget på generalforsamlingen i Silkeborg den 21. april Selskabets bestyrelse 2006: Ole Pedersen, formand Hans Pedersen, næstformand Mogens Gade Heller, kasserer Niels Vendelbo, sekretær Bent Christiansen, skydeudvalgsformand Holger Flæng, arkivar Tove Brødsgaard, tilmeldinger m.v.

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS Vedtaget og revideret på generalforsamlingen den dd.mm. 2010 Slettet: marts 1969 og på generalforsamlingen april 1984. 2 Navn og formål. Foreningens navn er Akademisk

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere