Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard"

Transkript

1 Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der var altså bygninger og beboere. Næste gang, man hører om gården, er d. 22. febr. 1490, da 8 dannemænd ved Vrads herredsting vidnede, at de havde hørt og set, at Per Tomessen havde forfulgt den opstemning og ålegård neden for Ålbæk, som Oluf Mortensen (Gyrsting) havde ladet oprette. Der havde været 3 syn og forhandling på tinget. D. 12. juni 1650 udstedte Marie Below på Hastrup et pantebrev til mester Thøger i Randers på 1400 rigsdaler med Corfitz Ulfeld til Mattrup som kautionist. Iblandt det pantsatte gods nævnes Ålbæk med fæsteren Christen Lassen. Det er selvfølgelig den samme mand, der under navnet Christen Lausen er opført i Marie Belows skøde til oberst Jørgen Kaas d. 25. jan I Hastrups jordebog fra 1661 oplyses det, at gårdens hartkorn var 7 tdr. 2 fkr. 2 alb., og dermed var det den bedste gård i Thyregod sogn. Landgilden var 1 ørte rug, 3 pund smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Der var kommet en ny fæster, han hed Jens Reggelsen. I matriklen var hartkornet ændret til 7 tdr. 1 skp. 2 alb. Til landgilden var der føjet 20 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteri. Udsæden opgives til 2 tdr. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø. I 1683 blev Ålbæks jord vurderet som skarp, altså velegnet til byg efter staldgødning og derefter et par rugafgrøder. Der var ingen helt ringe jord og ingen hede som ved de andre gårde. Der kunne avles 9 læs godt hø, og der var "ond" græsning til 2 høveder. Hartkornet blev nedvurderet til 4 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1 penning. I 1688 blev hartkornet endeligt fastsat til 4 tdr. 3 skp. 2 fkr. 1 alb. Jens Reggelsen var stadig fæster, han opgav i skattelisten for 1687 sin besætning til 1 fole under 3 år. Han havde en tjenestepige, Dorethe Jensdatter. Mens de 2 brødre Jørgen Grubbe Kaas og Hans Kaas ejede Hastrup, hørte Ålbæk til Hanses part, og ham tilhørte den, indtil hans svoger amtmand Knud Gedde i 1697 købte Hastrup på auktion. Også da var Jens Reggelsen fæster, men han døde inden I en jordebog, der også var fra 1697 står en Peder Christensen som fæster, det er nok en fejl. Jens Reggelsens svigersøn Jørgen Christensen efterfulgte ham som fæster, og det er kun ham, der nævnes fra den tid. Jørgen Christensen var født i 1667, og han var gift med Karen Jensdatter, der skulle være født i Det stemmer ikke rigtigt med, at de fik en datter Dorothe i 1715 og en søn Peder i Jørgen Christensen, kaldet Jørgen Aalbech, var antagelig fra Rønslunde. Han døde i Karen Jensdatter blev muligvis gift igen, i 1755 døde en Karen Aalbech i Lønå, hun havde været gift med Niels Sørensen, Hindskov, senere Lønå. Hendes alder blev opgivet til 92 år. Allerede i 1733 havde Villum Jensen overtaget fæstet af Ålbæk, han var søn af Jens Reggelsen, men havde siden 1700 været fæster i Kokborg by, først af et bol senere af en gård. Han var født i 1676, og han var gift med Maren Pedersdatter, der var født i D. 18. nov blev Villum Jensens datter Anne trolovet med Søren Pedersen fra Krejbjerg, og året efter blev de gift. De blev nok i Ålbæk, selvom Villum stadig stod som fæster. Villums søn Peder, der var invalid, blev i 1738 gift med Mette Madsdatter fra Kokborghuse, og han nedsatte sig der som skrædder. En anden søn Stephan blev gift med Karen Jensdatter fra Pomphole, og en tredie søn Jens overtog fæstet af den gård i Kokborg, som Villum flyttede fra. Villum Jensens kone Maren Pedersdatter døde i 1753 og blev begravet d. 14. marts. Villum blev derefter trolovet med Maren Jensdatter fra Thyregodlund, men før de blev gift, tog han sig selv af dage d. 3. juni samme år, og han blev begravet uden ceremoni d. 27. juni. Svigersønnen Søren Pedersen var født i 1705, og han overtog fæstet lige efter I 1759 brændte gården ned, og han slap for at svare bidrag til fattigkassen i et par år. I 1762 bestod hustanden i Ålbæk af Søren Pedersen, hustru og 3 børn over 12 år. De fik 9 børn: 1. Kirsten, født i Peder, født i Karen, født i Birrethe, født i Johanne, født i Villum, født i Laurids, født i Stephan, født i Anne, født i Søren Pedersen døde i 1787, han blev begravet d. 23. febr. Sønnen Villum Sørensen havde en halv snes år før overtaget fæstet, samtidig med at han var blevet gift med Maren Pedersdatter fra Hampen. Anne Villumsdatter var aftægtskone hos dem, til hun døde i 1791, 74 år gl., hun blev begravet d. 13. nov. Villum Sørensen betalte en stor landgilde 10 rigsd. 4 mark årligt, og hans hoveri på Hastrup var også større end de andre gårdes, ialt 9 spanddage, fordelt med 2 dages pløjning, 2 dages møgkørsel, 2 dages høst og slet, 1 dags kornkørsel og 2 ægter på 5-6 mil. Desuden skulle der spindes 2 pd. blår og gøres plidsarbejde efter omgang. Ålbæk lå ikke i fællesskab med andre gårde, det var en såkaldt enestegård. Villum Sørensen havde derfor mulighed for at blive selvejer, uden at afvente udskiftning, sådan som landsbyboerne måtte. Den mulighed udnyttede han, idet han blev en af de første selvejere i Thyregod sogn. Kun Søndergård i Thyregodlund, der ejedes af præsten, og Hesselbjerge, hvor den tidligere ladefoged på Hastrup boede, var før på vej. D. 24. dec blev der skrevet købekontrakt imellem Erhardt Carl Christian de Stiernholm på Hastrup og Villum Sørensen om salg af fæstegården Ålbæk til selveje. Gården blev overdraget Villum Sørensen med bygninger, besætning

2 og inventar samt de ejendomme, der hørte til fra gammel tid. Køberen måtte ikke forbyde herremanden at benytte sig af fiskeriet i søen (Enesø), så længe Villum ejede gården, og Stiernholm ejede Hastrup. Køberen skulle forrette al slags Hovarbejde efter fæsteakkord indtil Skt. Hansdag 1794, og inden udgangen af marts 1794 eller straks skulle han lade stedets bygningen forsikre og ligeledes betale dem. Efter betaling af 1 a 200 rigsdaler til snapsting 1794 skulle Villum Sørensen meddeles skøde, når han afgav panteforskrivning på resten. I punkt 5 blev købesummen ansat til 600 rigsdaler dansk kurant, det var noget mere, end andre gårde blev solgt for. D. 7. juni 1794 blev der udstedt endeligt skøde fra de Stiernholm til Villum Sørensen. Maren og Villum Sørensen fik 8 børn: 1. Søren, født i Peder, født i Maren, født i Lauritz, født i Ane Cathrine, født i Jens, født i Johanne, født i Kirsten Maria, født i Nogle af dem blev i Thyregod sogn, men Ålbæk kom på andre hænder, da gården blev udstykket i 2 lige store parceller. D. 29. dec. 1794, skøde fra Villum Sørensen til Jørgen Sørensen af Grættrup på det halve af gården med hartkorn 2 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 325 rd. Af bygningerne medfulgte det nordre hus med 6 fag, det vestre hus også med 6 fag og det søndre hus med 6½ fag. I den almindelige brandkasse var de forsikret for 250 rd. Det var denne part af gården, der fik navnet Enesøgård og senere matr. nr. 1 Ålbæk. Villum Sørensen flyttede over på den anden halvdel af gården med nyopførte bygninger, og den kaldte han Neder Ålbæk, senere Ålbækgård, matr. nr. 2. D. 13. juni 1803 købte Jørgen Sørensen sin gårds tiender af Thomas Christensen Grynderup i Thyregod by, købesum 127 rd. 24 sk. Jørgen Sørensen var gift 3 gange, hans 2. kone Johanne Christensdatter var med fra Grættrup til Ålbæk, men hun døde allerede i 1800, 53 år gl., hun blev begravet d. 31. aug. D. 15. nov blev Jørgen Sørensen trolovet med Zidsel Knudsdatter fra Thyregodlund. Hun var født i 1766 og datter af Knud Christensen, Holmslund. De blev gift d. 5. dec Hun døde d. 16. okt D. 12. juli 1798 lånte Jørgen Sørensen 300 rd. i enkekassen, bygningerne på gården var små og trængte til udvidelse. D. 26. sept. 1817, skøde fra Jørgen Sørensen til søn Søren Jørgensen, der var født i 1789 i ægteskabet med Johanne Christensdatter. Hartkornet var som før, købesum 400 rigsbankdaler. Der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt for Jørgen Sørensen. Han døde d. 21. apr. 1821, 65 år gl. Søren Jørgensen var gift med Mette Jensdatter fra Gludsted, hun var født i De havde gården i 42 år. D. 15. dec blev der udstedt 4 afkald i forbindelse med et skifte i Mette Jensdatters familie. Alle 4 afkald findes i udskrift i Thyregod lokalarkiv, de giver et godt indblik i familieforholdene. D. 17. maj 1859, skøde fra Søren Jørgensen til ungkarl Villads Jensen fra Gludsted på hovedparcellen af sin gård, matr. nr. 1a Ålbæk, med htk. 1 td. 4 skp. 1 alb. Købesum 300 rd. rigsmønt. Udstykningsbevillingen var dateret d. 19. juni Villads var af Mette Jensdatters familie. D. 17. maj 1859 solgte Søren Jørgensen også parcel nr. 2 af gården under matr. nr. 1b Ålbæk til ungkarl Jørgen Jørgensen fra Fyn. Hartkorn 3 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 200 rd. rigsmønt. I fællesskab oprettede Villads Jensen og Jørgen Jørgensen en aftægtskontrakt for Søren Jørgensen og hustru. Kapitalværdi over 5 år 340 rd. 2½ sk. Til beboelse forbeholdt de sig 6 fag i den nordre ende af det vestre hus. Villads Jensen var født d. 4. aug i Ejstrup sogn. Det er misvisende, at han betegnes som ungkarl i skødet, han var d. 13. nov blevet viet til Lene Pedersdatter fra Løvdal. Hun var født d. 2. juli 1828 og datter af Peder Andersen og Johanne Marie Jørgensdatter, der var søster til Søren Jørgensen. Søren Jørgensen døde som aftægtsmand d. 6. juni Mette Jensdatter opnåede den høje alder 94 år, hun døde i Ålbæk d. 26. juni Allerede i 1861 havde de oprettet en gavekontrakt til deres plejedatter Hedvigs ældste søn Søren Madsen i Ålbæk. Når aftægtsfokene døde, havde han ret til at udtage af deres bo: 1. en jernkakkelovn til værdi 12 rd. 2. et stueur til 5 rd. 3. et hængeskab til 2 rd. Begge skrev under med ført pen. Laue Jensen og Bertel Lauesen fra Rønslunde skrev under som vidner. Til Villads Jensens ældste søn Søren Jensen i Ålbæk skænkede de på samme måde en jernkakkelovn til 16 rd. Plejedatteren, hvis fulde navn var Hedvig Jette Petrea Marie Elisabeth Henrichsen, var født i Hvejsel i De fik ingen børn selv. Måske var plejedatterens rigtige navn Henriette, som der står i folketællingen. Hun blev gift med den ovennævnte Jørgen Jørgensen fra Fyn. Det var Hauchs søn på Hastrup, der var far til hende. Lene Pedersdatter døde allerede d. 20. dec. 1873, kun 45 år gl. Udover Søren havde de sønnerne Jens, Peder, Kristen og Johan Martin. Der var 4 døtre, Mette, Kirstine, Karoline og Kirstine. Den første Kirstine døde 9 år gl. Der var skifte efter Lene Pedersdatter d. 17. marts 1874, og hver af de 8 børn fik tillagt 175 rigsdaler i arv med sikkerhed i gården matr. nr. 1a Ålbæk. Den afdødes bror Anders Pedersen, husmand i Hvejsel, blev beskikket som værge for børnene. D. 10. jan. 1895, skøde fra Villads Jensen til sønnen Peder Jensen, der gik under navnet Pe, Villesen. Han var født d. 17. jan. 1864, og i 1893 blev han gift med Abelone Hansen, der var født d. 13. okt og datter af Hans Sørensen Thisgaard og Ane Kristine Christiansen i Dørken, senere Sejrup. Peder Jensen og Abelone havde 1 søn og 4 døtre. Da sønnen Villads, der var født d. 5. okt. 1896, døde ung, blev gården solgt til fremmede, da Peder Jensen holdt op. D. 14. dec. 1939, skøde fra Peder Jensen til Johan K. Hyldgaard Andreasen, søn af pastor Andreasen, Oksbøl. D. 3. jan. 1942, skøde fra Johan Andreasen til grosserer Heinrich Adolf Hansen. Han havde drevet stor importvirksomhed fra fjernøsten. Han var en af de første, der fik vandingsanlæg i sognet. Der er nu vokset både have og plantage op om Enesøgård, der før lå ualmindelig bart.

3 1993: Sigrid M. og Bent Møller, Ålbækvej 18, Ålbæk. No. 8. C7timus, 3½ Rd. Kiøbe Contract. Imellem undertegnede Erhardt Carl Christian de Stiernholm og min Fæstebonde Willum Sørensen af Aalbech, hvorefter ieg selger ham hans i Fæste havende og paaboende Gaard, beliggendes i Coldinghuus Amt, Nørvangs Herredt, Thyregod Sogn, som staaer fra Hartkorn Agger og Eng 4 Tdr. 3 Skp. 1 Fkr. 1 Alb., alt paa efterskrevne Vilkaar. 1) Bemelte Gaard selger og overdrager ieg til benevnte min Fæster Willum Sørensen ligesom den nu forefindes med sine paastaaende Bygninger, Besætning og Inventarium samt de dertil hørende og forhen lagte Eiendomme af Gammeltiid, det ham alt med samme Ret og Rettighed overdrager, som ieg det eiet haver, intet undtagen, dog maae Kiøberen ikke, saalenge ieg boer paa Hastrup, og han selv eier Stedet, maae han ey forbyde mig at benytte mig af Fiskeriet i Søen, naar ieg finder det for godt. 2) Alle de af Stedet og Eiendommen og Hartkornet gaaende og paabudne Kongelige Skatter og Udgifter 1/4 procento skal i alle nævnelige Deele forbindes Kiøberen at betale til Hastrup fra Dato og til nye Aar 1795 uden Restangce, naar vorder krevet, ligesom forpligtes Kiøberen at forrette ald Slags Hovarbeide efter Fæste Accordt indtil Santhansdag 1794, naar han derom tilsagt vorder. 3) Forbindes Kiøberen Willum Sørensen til forinden Martii Maaneds Udgang 1794 (eller og strax) at betale Stedets Bygninger, assurere og for egen Regning lade taxere og indsette i den Almindelige Stiftes Brandassurance og saadant vedbørlig fremviise, før Skiøde ham vorder meddeelt, imidlertid forstaaer det sig selv, at det heele, nemlig Sted og Eiendommen med alt staaer fra Dato af for Kiøberens egen Regning og Risico. 4) Siden Kiøberen har leveret det stemplet Papiir til Kiøbe Contracten, saa skal ham ved Kiøbesummens Erlæggelse i første Snapstings Termin 1794, da han betaler 1 a 200 Rd blive meddeelt et frie og ubeheftet Skiøde samt fragiver lovlig Panteforskrivning for det øvrige, som mangler udi den accorderede Kiøbesumma med 1ste Prioritets Panterettighed udi Gaardens Besetning. 5) Herimod forbinder ieg mig Willum Sørensen herved at betale til min Hosbonde Velbaarne Hr. de Stiernholm eller hvem han paa sine Vegne befuldmægtiger udi forestaaende Snapstings Termin 1794, god Betalings Tid eller til 4de Junii at betale 600 Rd., siger Sex Hundrede Rigsdaler Dansk Courant med et Aars Rente 4 procento uden Afkortning for min paaboende Fæste Gaard. At denne Contract, som in duplo er forfattet, hvoraf Kiøberen beholder Originalen og Sælgeren en Gienpart, skal af os paa begge Siider uryggelig blive fuldt efter kommet og saasnart stemplet Papiir erholdes, skal denne Contract derpaa oversettes, som af Kiøberen betales. Alt forestaaende bekræftes herved med vores og underskrevne 2de Vitterligheds Mænds Underskrift. Datum Hastrup den 24de December 1793, Willum Sørensen. E. de Stiernholm. At denne Contract er lige lydende med den, som paa det slette Papiir i vores Overværelse den 24. ejusdem, som og at den i alle sine Ord og Meninger er saaledes, som den Tiid blev aftalt, det bevidnes herved af os til Vitterlighed, ligesom tilstaaes at Kiøberen i Dag er tilbudt efter dette Indhold til underskrive denne Contract, som han nægtede, som herved af os bevidnes. Hastrup den 24de December 1793, C. Møller. Jørgen Jørgensen. At Willum Sørensen i vores Overværelse har underskrevet denne Contract, bliver herved bevidnet efter Forlangende. Christen Martinussen. Jørgen Jensen. SP. 4. Fol Skiøde. Kiendes jeg underskrevne Villum Sørensen af Aalbeck og for alle vitterliggiør at have skiødet og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skiøder og aldeeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velagte Mand Jørgen Sørensen af Grettrup og hans Arvinger, den halve min paaboende og eiende Gaard, som er assureret i Den Almindelige Brandcasse for Landet for to Hundrede og 50 Rigsdaler, og bemeldte halve Gaard er beliggende udi Coldinghuus Amt, Nørrevangs Herred i Thyregod Sogn, Aalbeck kaldet, staaende for Hartkorn Ager og Eng 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. med alle sine tilhørende accorderede Bygninger, som bestaaer af nordre Huus 6 Fag, af vestre Huus 6 Fag og søndre Huus 6½ Fag og tilligemed forhensagte Eiendomme, ligesom jeg selv eiet og haft haver, ligesom det af Dato 7. Juni 1794 af Hastrup Eiere solgt og overdraget, og med Kongelig allernaadigst Bevilling og Kongelig Landmaaler at afskille Ager og Eng imellem tvende Beboere Villum Sørensen og Jørgen Sørensen og deres Efterkommere med lige Betaling med deres Omkostninger; og da bemeldte Jørgen Sørensen haver gjort fornøyelig Betalling for Stedet og Eiendommene, den forenede Kiøbesumma 325 Rigsdaler, skriver Tre Hundrede Tyve og Fem Rigsdaler, saa kiendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie i forbemeldte Eiendomme, men samme

4 herefter skal følge og tilhøre bemeldte Jørgen Sørensen og hans Arvinger, og det med alle sine Friheder, Rettigheder og Herligheder, det være sig af Jord, Grund, Kær, Fiskevand, Moese, Fæegang, Heede, Lyngslet, aldeles intet forbeholdt i nogen Maader af hvad Friheder og Rettigheder, som nævnes kand, hvilken halve Gaard med Eiendomme jeg lovlig skal hiemle meerbemeldte Jørgen Sørensen og hans Arvinger for ald Vanhiemmel skadesløs. Dog forbindes Kiøberen og forpligtes til ei at maae bortsælge eller nogensinde afhænde det kiøbte Sted og Eiendomme til at complettere nogen Sæde-eller Hovedgaards Hartkorn med. Dette mit udgivne Skiøde maae læses og protocolleres til Tinge, hvor og naar forlanges, uden mig dertil at kalde. Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl, samt tvende Vidners Underskrivt. Datum Aalbeck den 29de December 1794, Villum Sørensen. Til Vitterlighed efter Forlangende underskriver, Søren Jørgensen og Jørgen Jensen. Fremlagt og læst i Nørrevangs Tørrild Herreders Ret den 20. Juli 1798, Kragballe. No. 5. C7timus Panteobligation. Jeg underskrevne Villum Sørensen, Selveiergaardmand af Aalbek i Thyregod Sogn, Weyle Amt, kiendes og hermed vitterlig giør skyldig at være til den almindelige Enkekasse den Summa 300 Rd., skriver 300 Rigsdaler dansk Courant, som mig af bemelte Kasses Midler Dags Dato ere laante og udbetalt. Thi lover jeg og forpligter mig herved og mine Arvinger een for alle og alle for een eller nogle for een bemelte Kapital 300 Rd. til ovenmelte den almindelige Enkekasse eller hvo denne min Obligation med Rette i Hænde haver, rigtig at betale tilbage til hvilken 11. Juni eller 11. Dec. Termin samme med ½ Aars lovlig Opsigelse forud fra een af Siderne bliver opsagt, og imidlertid Kapitalen hos mig bliver staaende, deraf at erlægge i Kiøbenhavn 4 procento aarlig Rente, Halvdelen til hver 11. Juni og Halvdelen til hver 11. Dec. Termin. Da Kassen maae optage de udsættende Laan i danske Species udi den danske og norske Species Banqen, forpligter jeg mig herved til at holde Kassen skadesløs for Koursens Mislighed, saavel med Species Myndtens Ansætning i dansk Courant ved Laanets Modtagelse, som ved sammes Afbetaling i Banqen, naar Kassens Leilighed dertil gives. Til Betryggelse for dette Laan med deraf forfaldende skadesløse Renter og andre Omkostninger, pantsætter jeg hermed med 1ste Prioritets Panteret en mig efter Skiøde af 7. Juni 1794, tinglæst 27. s. M. og Aar, tilhørende Gaard beliggende i bemeldte Aalbek, Thyregod Sogn, Veile Amt, staaende for Htk. Ager og Eng 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. tilligemed de hertil hørende Bygninger, som Brand-Cassen assurerede for Summa 250 Rd., ligeledes pantsætter jeg den mig tilhørende Besætning af Creaturer og Aulsredskaber, samt den af Gaardens Marker indavlede Sæd og Høeslet og den mig tilhørende Indboe. Udi hvilken Gaard og Eiendom, saaledes som den nu er og forefindes eller herefter kan blive forbedret med alle tilliggende Rettigheder og Herligheder, som Skiøder og Adkomster hiemle, intet i nogen Maade undtagen, den almindelige Enkekasse skal være og blive berettiget frem for alle andre, indtil samme for Kapital, Renter og Omkostninger skadesløs vorder afbetalt. Dersom jeg med Renterne til forskrevne Terminer udebliver, Pantet af mig ei holdes i god og forsvarlig Stand, eller Skatter og Afgifter maatte komme i Restance, eller nogle af Gaardens Jorder bortleies, skal Kapitalen derover være forfalden til Udbetaling strax, og Kassen saavel da som efter ½ Aars Opsigelse være berettiget at beholde Pantet og deri søge sin Betaling, samt i Tilfælde at det ikke skulde være tilstrækkeligt, da i mine øvrige og redeste Midler, hvor de end ere og forefindes. Til Bekræftelse haver jeg denne min Panteobligation i de 2de undertegnede Vitterligheds Vidners Overværelse egenhændig underskrevet og forseglet, og maae samme paa min Bekostning og uden mig dertil given Varsel ved Retten læses og i Pantebogen indføres. Aalbek den 12. Juli 1798, Villum Sørensen, med paaholden Pen. Til Vitterlighed underskriver, Øllgaard. Smith. NB. Jørgen Sørensen paa den anden halve gård i Ålbæk lånte samtidig 300 rd. i Enkekassen. Skifte efter afgangne Johanne Christensdatter, Selveyer Jørgen Sørensens Hustrue i Aalbek, Thyregod Sogn. Ao. 1800, den 21de Octb. blev Skiftet efter Selveyer Jørgen Sørensens afg. Hustrue Johanne Christensdatter i Aalbek, Thyregod Sogn, foretaget af Bye-og Herredsfoged Lange; som Testes vare tilstæde Sognefoged Jens Jensen af Thyregodlund og Peder Pedersen af Hedegaard i Eistrup Sogn. Skifteforvalteren tilspurgte dernæst Enkemanden, hven Arvingerne vare. Han svarede: en Søn Søren Jørgensen, 11 Aar gl. Som Værge for ham var tilstæde Niels Madsen af Rønslunde, Eistrup Sogn. Skifteforvalteren formanede derpaa

5 Enkemanden til redeligen at opgive Boets Eyendomme og vogte sig for Arvesvig, under Betydning af den Straf, Loven derpaa sætter. Man begyndte derefter med Registrering og Vurdering, som følger: Et Fyrre Bord Et Viseværk En ege Kiste En sort og hvid ulden Overdyne En Hovedpude En Blaargarns Lagen de gl. Briller En Overdyne af Olmerdug, rød og hvid 1 4-3de Hovedpuder Et Blaargarns Lagen Et Vadmuls Klæde Et ulden Klæde En Seng, der blev forefunden, tilhører Aftægtskonen Anne Larsdatter En Ildtang Nogle smaa Esker med Søm En Messing Lysestage En Jernpande En blaae Hvergarns Trøye Et trykket Skiørt Et grønt dito de Hose Blokke En gl. Stand Tønde En Hengeskab af Fyr En Baandkniv En Hammer og Tang En Lagen Et Melke Skab En Træe Skovl En Flaske Stk. Leerkar En Smør Budick Et Blik Maal En Hengelaas Et Glas og 4 Flasker Et lidet Speyl En Kaalkniv Nogle gl. Salmebøger Kierne med Tilbehør gl. Stoele Pund Hør Stk. Lerret gl. Serk En grø Stof Trøye En sort Trøyekioel En blaae Kaabe En Tragt de Knive En Nøde og nogle gl. Fiel En Temse En Deytrug En Drivte Trug En Sæk og en Pisk - 3-3de Stomphoser En Halm Kurv Et Katuns Forklæde Et halv Halsklæde - - 8

6 Et Dito. heelt Et Dito ?? Nogle gl. Heelermer En?? Nogle gl. Klude de gl. Gryder Et Fierdingkar En Rok En Uld Kurv En Øl Fierding En gl. Strippe Et Eege Bord En gl. Ballie Et gl. Bor En Træe Stok Et Melke Skab Stk. Sætter En Skiægmand En Theen Stoel Hengsler de gl. Skoe Skiøde. Undertegnede Jørgen Sørensen af Aalbæk giør vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved bortskiøder og overdrager til min Søn Søren Jørgensen min eiende og iboende Gaard i Thyregod Sogn, Nørvangs Herred, Weile Amt, Aalbæk kaldet, af Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. tilligemed sammes Anpart Konge Kirke Korn og Qvægtiende, - hvilken Gaard med Eiendomme, Tiender, Bygninger, Herligheder og Rettigheder samt Besætning af Ind-og Udboe, intet undtagen, uden hvad i Aftægtscontracten af Dags Dato er ommeldt, skal fra Dato af tilhøre ermeldte min Søn Søren Jørgensen og hans Arvinger med fuld Eiendomsret; og da han i Dag har betalt mig den belovede Kiøbesumma 400 Rbd., skriver fire Hundrede Rigsbankdaler, saa kiendes jeg herved for mig og mine Arvinger ingen meere Ret at have til formeldte herved solgte Eiendom, og tilpligtes jeg og mine Arvinger at hiemle ham og hans Arvinger samme imod ald Vanhiemmel. Hvorimod han tilpligtes at opfylde den imellem os af Dags Dato oprettede Aftægtscontract, og maae dette Skiøde uden Varsel tinglæses. Aalbæk den 26. September 1817, Jørgen Sørensen, med ført Pen. Til Vitterlighed: Anders Kartborg. Mads Mikkelsen. At ingen skrivtlig Kiøbecontract har været oprettet, bevidnes under Tilbud af Eed, Jørgen Sørensen, med ført Pen. Søren Jørgensen, med ført Pen. At ved dette Skiødes Udstædelse intet er givet til Sognets Fattige, bevidnes! Thyregodlund Præstegaard, den 29. September 1817, M. Rahbek Skjøde. Jeg underskrevne Selveier Søren Jørgensen tilstaaer og vitterliggiør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger og aldeles afhænder til Ungkarl Villads Jensen af Gludsted, Eistrup Sogn, Hovedparcellen Matr. No. 1a af den mig efter Skjøde af 26. September 1817, tinglæst d. 10de October samme Aar, tilhørende Gaard Matr. No. 1, Aalbækgaard kaldet, i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt, af Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Fkr. 1/4 Alb. Gammel Skat 15 Rd. 9 Skilling, hvoraf den solgte Parcel er ved Bevilling ad mandatum og Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation under 19. Juni 1858 bevilget fraskilt Gaardens øvrige Eiendom og erholdt Matr. No. 1a, Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 0 Fkr. 1 Alb. Gammel Skat 11 Rigsdaler 72 Skilling, tillige med Anpart i Sognets Konge-og Kirketiende efter dens Hartkorn. Og da nu Kjøbesummen er accorderet til 300 Rd., skriver tre Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, som er mig udbetalt, samt tillige at opfylde den Aftægtscontract, som Dags Dato er oprettet, saa erklærer jeg herved for mig og mine Arvinger ingen videre Lod, Deel eller Ret længere at have til eller udi beskrevne Eiendom og Tiender under denne Parcel, men samme skal herfeter tilhøre Kjøberen Villads Jensen eller hans Arvinger med de samme Rettigheder og Forpligtelser og

7 Herligheder, hvormed jeg selv har eiet saadan efter nævnte min Adkomst, og som jeg forøvrigt er pligtig at hjemle efter Loven. Bankhæftelserne er indfriede, men ej udslettede af Pantebogen. Til Bekræftelse med min Underskrift, vidnefast, Aalbæk, Thyregod d. 17. Maj 1859, Søren Jørgensen. Til Vitterlighed: Christen Larsen. Christen Jørgensen. Jens Nielsen. I Anledning af dette Skjøde er givet 1 Mark til Thyregod Sogns Fattige, bevidnes. Iver Pedersen. Thyregod Udstykninger fra matr. nr. 1 Ålbæk. Matr. nr. 1b Ålbæk. D. 17. maj 1859, skøde fra Søren Jørgensen til Jørgen Jørgensen fra Skovby på Fyn på matr. nr. 1b Ålbæk. Hartkorn 3 skp. 1 fkr. 2½ alb. Købesum 200 rigsdaler. Udstykningsbevilling af 19. juni Køberen havde selv bebygget parcellen. Jørgen Jørgensen var søn af Ane Jørgensdatter i Kjærby på Fyn. Til far for ham var udlagt tjenestekarl Jørgen Pedersen. J. Jørgensen var d. 3. april 1858 blevet gift med Henriette Petrea Marie Elisabeth Henrichsen, der sommetider brugte efternavnet Hauch, hun var nemlig datter af Henrich Rosenover Hauch på Hastrup. Hun var født i Hvejsel, moderen hed Sidsel Marie Andersdatter, og antagelig var det Anders Pedersens datter i Løvdal. Henriette havde været plejedatter hos Søren Jørgensen. Det var hendes søn Søren Martin, som hun fik med Jørgen Jørgensen i 1859, der blev betænkt med et gavebrev fra Søren Jørgensen og hustru. Der optræder han bare med navnet Søren Madsen. Jørgen Jørgensen skulle sammen med Villads Jensen udrede aftægten til Søren Jørgensen og hustru. D. 15. dec lånte Jørgen Jørgensen 300 rd. rigsmønt af enke Ane Kirstine Madsen i Rønslund. D. 8. dec. 1864, skøde fra Jørgen Jørgensen til Johannes Pedersen. Han var der så kort tid, at der ikke vides meget om ham, men Jørgen Jørgensen overtog hans ejendom i Asklev, Them sogn. Ejendommen i Ålbæk blev sat til 200 rd. D. 8. dec overtog Johs. Pedersen lånet på 300 rd. Kreditor var da gårdmand Rasmus Christensen i Rønslunde. D. 26. sept. 1866, skøde fra Johannes Pedersen til Poul Mogensen. Han var født i 1818 i Øster Nykirke, og han var gift med Kirsten Christensen fra samme sogn. Han kom til Lindet i 1858, og da opgav han at være født i Snoghøj, det er muligvis det rigtige, så han kun er blevet døbt i Ø. Nykirke. Poul Mogensen gav 600 rd. for ejendommen. Aftægten til Mette Jensdatter hvilede endnu på stedet og blev ansat til 20 rd. årligt. Poul Mogensen lånte samtidig 300 rd. af gårdmand Stephen Pedersen i Them. D. 2. juli 1868, skøde fra Poul Mogensen til Jens Eriksen, der var husmand og urmager. Han var født i Nørre Snede d. 15. april 1824, og han var gift med Karen Marie Nielsdatter fra Ejstrup, hun var født i Jens Eriksen døde d. 19. apr D. 30. aug fik hans enke tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 30. aug. 1878, skøde fra Karen Marie Nielsen til Christen Pedersen fra Vinding. Han var født d. 21. maj 1838, og d. 6. okt var han blevet gift med Jens Eriksens datter Ane Kirstine Johanne Marie, der var født i Ejstrup d. 6. aug D. 31. marts 1880 solgte Christen Pedersen ejendommen til sin svoger Niels Andreas Jensen. Christen Pedersen udvandrede til Amerika med kone og 2 små børn, forøvrigt sammen med sin navnefælle fra Kokborg, der var søn af Peder Pedersen. Niels A. Jensen var født i Ejstrup d. 29. juni 1852, og han var gift med Nielsine Christensen, født i Nr. Snede d. 6. maj D. 13. maj 1909, skøde fra Niels Andreas Jensen til Martin Christensen Sørensen. Niels A. Jensen havde året før købt matr. nr. 7s Thyregod, og der døde han i Nielsine oprettede et hjemmebageri, i mange år havde hun gået ud som kogekone og gik derfor under navnet Sine Kogekone eller Sine Eriksen efter svigerfaderens efternavn. D. 20. juli 1921, skøde fra Martin Chr. Sørensen til Bernhard Amanius Abildtrup, søn af Hans Abildtrup i Thyregod. D. 17. aug. 1943, skøde fra Bernhard Abildtrup til Thomas Moesgaard, der var søn af Martin Moesgaard i Ny Kjærgård. Abildtrup gav sig til at grave brunkul sammen med en bror, og de fik en stor virksomhed ud af det. D. 11. jan. 1947, skøde fra Thomas Moesgaard til Sigurd Pedersen. Thomas Moesgaard overtog Ny Kjærgård. Sigurd Pedersen var født d. 17. maj Han var gift med Signe Marie Pedersen, født i Brandlund. Senere ejer: Flemming Kjærgaard, Sigurd Pedersens svigersøn, gift med Gurli Pedersen. 1993: ejer Kaj B. Frandsen, Givevej 32, Ålbæk. Matr. nr. 1c Ålbæk. Parcellen blev udstykket af Christen Pedersen i 1879 til bebyggelse inden 2 år. D. 28. apr. 1879, skøde fra Christen Pedersen til Ole Nielsen, Søren Peder Svendsen og Mads Madsen, der såvidt vides, alle var fra Ejstrup sogn.

8 D. 26. marts 1884, skøde fra O. Nielsen, S. P. Svendsen og M. Madsen til Christen Jensen, der var ejer af gården matr. nr. 6a i Thyregodlund. D. 15. marts 1892, skøde fra Christen Jensen til Jens Nissen på gården matr. nr. 6a Thyregodlund sammen med matr. nr. 1c af Ålbæk. D. 5. aug skødede Jens Nissen parcellen til Niels Marthinus Nielsen. D. 30. dec. 1930, skøde fra Niels Marthinus Nielsen til gårdmand Ejler Kjeldsen på matr. nr. 1c Ålbæk til forening med matr. nr. 2a Ålbæk, Ålbækgård. Matr. nr. 2 Ålbæk. Ålbækgård. Villum Sørensen boede på sin nybyggede gård, som han kaldte "Neder Ålbæk", i godt 10 år. Så solgte han gården og flyttede fra sognet. Det vides ikke, hvor han rejste hen, muligvis til Ejstrup, hvor både han og hans kone havde familie. D. 24. juni 1805, skøde fra Villum Sørensen til velfornemme enke Birgitte Maria Christensdatter på sin ejende halve gård i Ålbæk med hartkorn 2 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 898 rigsdaler, som var betalt. Birgitte Maria var enke efter møller Nis Jensen Fisker i Smedebæk mølle. Villum Sørensen havde lånt 300 rigsdaler i Enkekassen i 1798 og 55 rd. af Erich Michelsen i Thyregodlund i 1804, men i skødet står der, at han leverede attester for, at ejendommen var frigjort for behæftelser. Anders Møller i Ejstrup og Jørgen Sørensen skrev under til vitterlighed. Nis Jensen Fiskers stedfar Peder Hansen Bimmer var med til Ålbæk, han havde ejet Mulbjerg mølle i Hover sogn i Hind herred. Han døde i 1810 i Ålbæk. Alle Birgitte Marias børn synes at være født i Smedebæk. Datteren Kirsten Kirstine blev d. 4. nov gift med Christen Andersen, der havde overtaget en gård i Odderbæk. Inger Marie Nisdatter blev gift med Christopher Sveistrup på Rørbæk d. 8. maj Ane Nisdatter, der tjente i Vester mølle, blev gift med Jens Christensen Risager omkring Zidsel Kirstine Nisdatter blev gift med Christian Sveistrup på Rørbæk d. 6. dec De 2 ældste døtre Kirsten og Abelone må være blevet gift, inden familien kom til Ålbæk. Skiftet efter Nis Jensen fandt mærkeligt nok først sted d. 15. april Boet blev delt imellem de 8 børn og enken. Lavværge for enken var sognefoged Peder Jensen i Lindet, og formynder for de umyndige børn var forligskommissær Leth i Vester mølle. De 2 voksne sønner Christian og Jens Peter var tilstede, og fra de 3 gifte døtres mænd forelå der arveafkald. Skiftet blev sluttet d. 26. april 1814 af Steenstrup. Datteren Kirsten Nisdatter Bjerregaard, der var født i 1775, døde i Ålbæk i 1808 og blev begravet d. 23. dec. Hendes søn Jens Jensen Bjerregaard døde d. 14. sept i Odderbæk, hvor han vel tjente. Han var født i Der var skifte efter dem hhv. d. 9. sept og d. 13. aug En anden søn Nis Jensen, der opholdt sig i Ålbæk, kvitterede d. 13. marts 1823 for 44 rbd. 91 sk., som han fik i arv efter moderen og broderen. Der står ingenting om, hvem Kirsten havde været gift med. D. 20. aug. 1813, skøde fra Birgitte Maria Christensdatter til den ældste søn Christian Nissen. Købesum 900 rigsdaler eller 150 rigsbankdaler, det var jo lige i statsbankerottens tid. Hun havde også købt en gård i Skovsbøl, den fik den yngste søn Jens Peter. Christian Nissen var d. 8. maj 1813 blevet gift med Bodil Marie Christensdatter fra Østergård i Vesterlund. Jens Peter blev gift med hendes søster Ane. Birgitte Maria Christensdatter døde i Ålbæk d. 13. okt. 1830, 73 år gl. D. 8. juli 1819 lånte Christian Nissen 300 rigsbankdaler af Erich Jensen, Kjærsgård, tidligere Thyregodlund. Erich Jensens bror Niels Andreas Jensen (Thyregod) på Rørbæk kautionerede i 1823 for ham, da han lånte 300 rbd. af proprietær Hauch på Hastrup. Hans kone Bodil Marie fik d. 20. dec en arv på 100 rbd. sedler fra forældrene i Vesterlund. Bodil Marie og Christian Nissen fik 9 børn: 1. Birgitte Maria, døbt d. 30. maj Ane Kirstine, født d. 16. febr Kirsten Maria, født d. 17. juni Johanne Kirstine, født d. 14. dec Nis, født d. 24. febr Christen, født d. 2. febr Nis Peter, født d. 25. aug Jens, født d. 29. juni Niels Peter, født d. 15. maj Nis døde som lille i D. 26. juli 1855, skøde fra Christian Nissen til den næstældste søn Nis Peter Christiansen på hovedparcellen af matr. nr. 2 Ålbæk med htk. 1 td. 7 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 600 rigsdaler rigsmønt. Samtidig solgte Christian Nissen matr. nr. 2b Ålbæk til sin svigersøn Jørgen Mathiasen fra Hindskov. Htk. 6 skp. 1 fkr. Købesum 500 rd. rm. Nis Peter Christiansen var d. 10. nov blevet gift med Christine, født d. 20. febr. 1835, datter af Jens Iversen i Thyregodlund. Christine kom ulykkeligt af dage, da hun d. 15. maj 1864 ville besøge nabokonen Kathrine, der var gift med hendes bror Iver Christian Jensen. Hun faldt i Odderbæk, der nok har været mere vandfyldt end nu, og en dreng Anton Mølgaard, der fulgtes med hende, kunne ikke redde hende op. Der var skifte efter hende d. 14. marts Skiftebrevet er dateret d. 16. juni D. 28. dec blev Nis Peter viet til Ane Margrethe Pedersen, der var født d. 20. jan i Løvdal, datter af forhenværende gårdmand Peder Andersen. Aftægtsmanden Christian Nissen døde d. 14. apr. 1858, 74 år gl. Hans kone

9 Bodil Marie døde d. 8. aug. 1860, 67 år gl. Nis Peter Christiansen døde i 1892, 64 år gl., og d. 4. april samme år fik Ane Margrethe tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 4. okt. 1892, skøde fra Ane Margrethe Christiansen til søn Martin Nissen, der var født d. 27. maj Han var gift med Edel Marie Jørgensen, født d. 14. apr i Sunds. Ane Margrethe blev gift med Niels Christiansen (Thisgaard) i Lindet. D. 14. juni 1923, skøde fra Martin Nissen til Ejler Kjeldsen, der var ud af Kjeldsen-familien på Østergård på Sejrup mark. D. 8. jan. 1945, skøde fra Ejler Kjeldsen til Jacob Nielsen. D. 8. april 1947, skøde fra Jacob Nielsen til Magnus Johansen. D. 23. dec. 1948, skøde fra Magnus Johansen til Ejnar Møller. 1993: ejer, Herluf O. Lund, Ålbækvej 12, Ålbæk. No. 10. C7timus Rd. 6 Sk. Skiøde. Ieg underskrevne Willum Sørensen Aalbek kiendes og hermed vitterliggiør at have solgt, skiødet og afhændet, ligesom ieg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velfornemme Enke Birgitte Maria Christensdatter, salig Niss Fischers fra Smidebeks Mølle og hendes Arvinger min eyende halve Gaard, Aalbek kaldet, beliggende i Tyregod Sogn under nye Veile Amt og staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. med Huuse og Bygninger, Fortofte og Gaardsrum, Ager og Eng, Mark og Heede, Tørvegrøvt og Lyngslet, vaadt og tørt, Fæe-og Faaregang, Vand og Vandsbund samt Fiskerie og Jagt efter Hans Kongelige Majestæts Anordningers Medfør, intet i nogen Maade undtagen af alle de Friheder, Herligheder og Rettigheder, som samme halve Gaard tilligger og med rette tilligge bør, for den Summa 898 Rd. Og da nu bemelte sal. Niss Fiskers Enke Birgitte Maria Christensdatter haver betalt mig den accorderede Kiøbesumma 898 Rd., saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Eye, Ret eller Rettighed, Lod eller Deel at have til eller udi forbemelte Eyendomme med forefindende Sæd paa Marken, men at alt efterdags til evindelig Arv og Eye skal tilhøre forbemelte Kiøberske, som et frit og frelst kiøbt Kiøb. Thi følger heraf at Sælgeren strax overleverer Kiøberen Brand Assurence Forsikringen med sine Redskaber, Kortet over Eyendommene og dets tilhørende Documenter item Qvittering for Skatterne til mundtlig aftalte Tid, samt Attester om Frigiørelse af Beheftelse paa det solgte til Dags Dato. Og skulde nogen mod Formodning mislig Hiemmel fra Sælgerens Side opstige, da bliver Willum Sørensen og Arvinger pligtig at erstatte Kiøberen og Arvinger det manglende enten med Penge eller Vahre, saa Kiøberen og hendes Arvinger alle Tider uskadte skal være hiemlet af Sælgeren og hans. Dette mit udgivne Skiøde, som til Tinge maae læses og protocolleres, uden mig dertil at varsle, haver ieg ey allene selv underskreven og forseglet, men endog formaaet 2de gode Mænd med mig til Vitterlighed at ville underskrive. Aalbek i Tyregod Sogn den 24de Junii Willum Sørensen (LS). Til Vitterlighed underskriver efter Begiering, Anders Møller fra Ejstrup. Jørgen Sørensen i Aalbek. Udstykninger fra matr. nr. 2 Ålbæk. Matr. nr. 2b Ålbæk. D. 26. juli 1855, skøde fra Christian Nissen til svigersøn Jørgen Mathiasen fra Hindskov på matr. nr. 2b Ålbæk, hartkorn 6 skp. 1 fkr. Købesum 500 rigsd. rigsmønt. Jørgen Mathiasen havde selv bebygget parcellen. Han var født d. 24. nov og søn af Mathias Andreasen og Abelone Jørgensdatter i Vester Hindskov. Han var blevet gift med Johanne Christine d. 27. okt De fik sønnen Kristian d. 2. juni 1856 og datteren Abelone d. 13. maj D. 31. marts 1893, skøde fra Jørgen Mathiasen til søn Kristian Jørgensen, der i 1884 var blevet gift med Ane Marie Pedersen, født i Ejstrup sogn d. 2. juni Kristian Jørgensen var i sine unge dage i lære hos købmand Carl Jensen, der drev købmandsforretning i Thyregod kro og senere i Svindbæk. D. 15. april 1924, skøde fra Kristian Jørgensen til søn Jørgen Alfred Jørgensen Aalbæk, der var født d. 12. april Kr. Jørgensen overtog i november 1923 sin ældste søn Peder Christian Jørgensens gård Tinghøjgård ved arveudlægsskøde. D. 2. juni 1964, skøde fra Jørgen Jørgensen Aalbæk til søn Jens Christian Aalbæk. Gården omfatter nu også parcellerne matr. nr. 1e og 2f af Odderbæk. 1993: ejer Jens Christian Aalbæk, Odderbækvej 12, Ålbæk. Matr. nr. 2c Ålbæk.

10 D. 14. sept. 1920, gavebrev fra Kristian Jørgensen på matr. nr. 2c Ålbæk, der var beregnet til opførelsen af Ålbæk skole. 1993: ejer, John G. K. Leach, Ålbækvej 20, Ålbæk. 1996: Ruth Hansen, Aage Lauritsen. Matr. nr. 2e Ålbæk. D. 4. aug. 1930, skøde fra Ejler Kjeldsen til fiskeriejer Holm Nyland med 3 fjerdedele og fiskemester Niels Christian Nielsen med 1 fjerdedel. Hartkorn 3 fkr. 1 3/4 alb. Parcellen ligger ved åen, og der blev Aalbæk fiskeri oprettet, nu kaldet Aalbæk Dambrug. D. 21. maj 1937, skøde fra Niels Chr. Nielsen til Holm Nyland på sin fjerdedel. D. 19. juni 1956, skøde fra Holm Nyland til P. Holm Nyland A/S. I mange år var Martin Rasmussen fiskemester ved dammene. 1993: beboet af fiskemester Tommy Mogensen og dambrugsassistent Bente Mogensen, Ålbækvej 14, Ålbæk. 1996: Astrid og Gorm Rasmussen. Skifte efter Nis Jensen Fisker, Aalbæk Anno 1813, den 5. April vare undertegnede Enke Birgthe Maria Christiansdatter med Laugværge Peder Jensen fra Lindet, saavelsom bemelte Enkes Børns under 29. denne Maaned af høje Skifteretten ansatte Formynder Forligelseskommissair Leth fra Wester Mølle, forsamlede udi Neder Aalbæk, Thyregod Sogn, for at forrette Samfrænde Skifte efter fornævnte Enkes afdøde Mand Nis Jensen, som i Overeensstemmelse med Kongl. allernaadigst Bevilling af 20. Nov om at hensidde i uskiftet Boe etc. og for at dele mellem Enken og hendes med den nævnte afdøde Mand Nis Jensen udi Ægteskab avlede Børn, hvilke ere: 1. en Søn Christian, 29 Aar gammel. 2. en Datter Kiersten, gift med Jens Jensen Bierregaard. 3. en ditto. Abelone Marie, gift med Christen Sørensen, Friisbek. 4. en ditto. Kiersten Kirstine, givt med Christen Andersen af Odderbek. 5. en Søn Jens Peter, 19 Aar. 6. en Datter Inger Marie, umyndig. 7. en ditto. Anne, ligesaa. 8. en ditto. Sidsel Kirstine, ligesaa. Af disse Arvinger vare tillige tilstæde No. 1 og 5, og i Overværelse af dem saavelsom de forannævnte Vedkommende blev af de antagne Vurderingsmænd Christen Odderbek og Jørgen Aalbek, begge Gaardmænd her i Sognet, foretaget Vurdering som følger: - men først blev allerunderdanigst fremlagt foromtalte Kongl. Bevilling, som lyder saaledes: "--- ". Dernæst blev fremlagt Formynder Beskikkelsen, som lyder saaledes: "---". Vurderingen blev dernæst foretaget saaledes: Stervboegaarden Aalbek Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fkr. 2 Album med dens Bygninger, Eiendomme og Avl ansadt til Værdi Rigsbankdaler 450 rbd. - mk. - sk. Ind og Udboe og Besætning blev stykkevis efterseet, vurderet og tilsammen ansadt for 483 rbd. 2 mk. - sk. Tilsammen 933 rbd. 2 mk. - sk. Enken saavelsom den myndige og mindreaarige Arving forsikkrede ei at være mere til Indtægt for Boet, og den første erklærede, at ingen Gjæld hæftede paa samme, derhos hun lovede af sin egen Lod at udrede Skiftebekostningerne, saa Vurderingssummen uden nogen Fradrag maatte deles mellem hende og hendes Børn, dog af disse undtagen No. 2, 3 og 4, hvilke ere betalte deres fædrene Arv forlængst, og hvorom hun er forsynet med deres Afkald Thi bliver Deelingen følgelig saaledes: Af den fornævnte Vurderingssum tilkommer Enken det halve med og hendes Børn paa de 3de gifte Døttre nær, det andet halve, som deles saaledes: Sønnen Christian Sønnen Jens Peter Datteren Inger Marie Datteren Ane Datteren Sidsel Kirstine der udgjør For Arvepengene gives Børnene Udlæg og Sikkerhed i Stervboens faste og løse Eiendomme, hvis de ej udbetales eller forsaavidt saadant ej skeer, lovede Enken at stille befalede Obligations Sikkerhed.

11 Samfrændeskifte herved endt, og det vurderede derved Enken til Eiendom og frie Raadighed overdraget. Datum ut supra, Enken Birthe Marie Christiansdatter Arvinger: med ført Pen Christian Nissen Jens Peter Nissen Som Laugværge: Som Formynder for de umyndige Peder Jensen Arvinger: Leth. Som Testes: Christen Odderbek. Jørgen Aalbek. Undertegnede nærværende Arvingers Morbrødre tilstaaer herved som tilkaldede Samfrænder og overværende ved forestaaende Forhandling, da ingen Frænder af Mandkiønnet paa sal. Nis Jensens Side er til at være fornøjet med Forhandlingen, den vi paa Forlangende vedtager, og hvilket herved bekræftes under vore Hænder. Aalbek ut supra, Niels Christiansen Gade. Poul Christiansen Tarm.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe 1 af 5 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdhistorie} Katballe Matr. nr. 2 Rørbæk. Katballe, der tidligere hed Lille Lindet, er en meget gammel fæstegård under Rørbæk. Det er først d. 18.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Aalbæk 1 af 12 {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie} Aalbæk I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der var altså

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere