Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard"

Transkript

1 Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der var altså bygninger og beboere. Næste gang, man hører om gården, er d. 22. febr. 1490, da 8 dannemænd ved Vrads herredsting vidnede, at de havde hørt og set, at Per Tomessen havde forfulgt den opstemning og ålegård neden for Ålbæk, som Oluf Mortensen (Gyrsting) havde ladet oprette. Der havde været 3 syn og forhandling på tinget. D. 12. juni 1650 udstedte Marie Below på Hastrup et pantebrev til mester Thøger i Randers på 1400 rigsdaler med Corfitz Ulfeld til Mattrup som kautionist. Iblandt det pantsatte gods nævnes Ålbæk med fæsteren Christen Lassen. Det er selvfølgelig den samme mand, der under navnet Christen Lausen er opført i Marie Belows skøde til oberst Jørgen Kaas d. 25. jan I Hastrups jordebog fra 1661 oplyses det, at gårdens hartkorn var 7 tdr. 2 fkr. 2 alb., og dermed var det den bedste gård i Thyregod sogn. Landgilden var 1 ørte rug, 3 pund smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Der var kommet en ny fæster, han hed Jens Reggelsen. I matriklen var hartkornet ændret til 7 tdr. 1 skp. 2 alb. Til landgilden var der føjet 20 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteri. Udsæden opgives til 2 tdr. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø. I 1683 blev Ålbæks jord vurderet som skarp, altså velegnet til byg efter staldgødning og derefter et par rugafgrøder. Der var ingen helt ringe jord og ingen hede som ved de andre gårde. Der kunne avles 9 læs godt hø, og der var "ond" græsning til 2 høveder. Hartkornet blev nedvurderet til 4 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1 penning. I 1688 blev hartkornet endeligt fastsat til 4 tdr. 3 skp. 2 fkr. 1 alb. Jens Reggelsen var stadig fæster, han opgav i skattelisten for 1687 sin besætning til 1 fole under 3 år. Han havde en tjenestepige, Dorethe Jensdatter. Mens de 2 brødre Jørgen Grubbe Kaas og Hans Kaas ejede Hastrup, hørte Ålbæk til Hanses part, og ham tilhørte den, indtil hans svoger amtmand Knud Gedde i 1697 købte Hastrup på auktion. Også da var Jens Reggelsen fæster, men han døde inden I en jordebog, der også var fra 1697 står en Peder Christensen som fæster, det er nok en fejl. Jens Reggelsens svigersøn Jørgen Christensen efterfulgte ham som fæster, og det er kun ham, der nævnes fra den tid. Jørgen Christensen var født i 1667, og han var gift med Karen Jensdatter, der skulle være født i Det stemmer ikke rigtigt med, at de fik en datter Dorothe i 1715 og en søn Peder i Jørgen Christensen, kaldet Jørgen Aalbech, var antagelig fra Rønslunde. Han døde i Karen Jensdatter blev muligvis gift igen, i 1755 døde en Karen Aalbech i Lønå, hun havde været gift med Niels Sørensen, Hindskov, senere Lønå. Hendes alder blev opgivet til 92 år. Allerede i 1733 havde Villum Jensen overtaget fæstet af Ålbæk, han var søn af Jens Reggelsen, men havde siden 1700 været fæster i Kokborg by, først af et bol senere af en gård. Han var født i 1676, og han var gift med Maren Pedersdatter, der var født i D. 18. nov blev Villum Jensens datter Anne trolovet med Søren Pedersen fra Krejbjerg, og året efter blev de gift. De blev nok i Ålbæk, selvom Villum stadig stod som fæster. Villums søn Peder, der var invalid, blev i 1738 gift med Mette Madsdatter fra Kokborghuse, og han nedsatte sig der som skrædder. En anden søn Stephan blev gift med Karen Jensdatter fra Pomphole, og en tredie søn Jens overtog fæstet af den gård i Kokborg, som Villum flyttede fra. Villum Jensens kone Maren Pedersdatter døde i 1753 og blev begravet d. 14. marts. Villum blev derefter trolovet med Maren Jensdatter fra Thyregodlund, men før de blev gift, tog han sig selv af dage d. 3. juni samme år, og han blev begravet uden ceremoni d. 27. juni. Svigersønnen Søren Pedersen var født i 1705, og han overtog fæstet lige efter I 1759 brændte gården ned, og han slap for at svare bidrag til fattigkassen i et par år. I 1762 bestod hustanden i Ålbæk af Søren Pedersen, hustru og 3 børn over 12 år. De fik 9 børn: 1. Kirsten, født i Peder, født i Karen, født i Birrethe, født i Johanne, født i Villum, født i Laurids, født i Stephan, født i Anne, født i Søren Pedersen døde i 1787, han blev begravet d. 23. febr. Sønnen Villum Sørensen havde en halv snes år før overtaget fæstet, samtidig med at han var blevet gift med Maren Pedersdatter fra Hampen. Anne Villumsdatter var aftægtskone hos dem, til hun døde i 1791, 74 år gl., hun blev begravet d. 13. nov. Villum Sørensen betalte en stor landgilde 10 rigsd. 4 mark årligt, og hans hoveri på Hastrup var også større end de andre gårdes, ialt 9 spanddage, fordelt med 2 dages pløjning, 2 dages møgkørsel, 2 dages høst og slet, 1 dags kornkørsel og 2 ægter på 5-6 mil. Desuden skulle der spindes 2 pd. blår og gøres plidsarbejde efter omgang. Ålbæk lå ikke i fællesskab med andre gårde, det var en såkaldt enestegård. Villum Sørensen havde derfor mulighed for at blive selvejer, uden at afvente udskiftning, sådan som landsbyboerne måtte. Den mulighed udnyttede han, idet han blev en af de første selvejere i Thyregod sogn. Kun Søndergård i Thyregodlund, der ejedes af præsten, og Hesselbjerge, hvor den tidligere ladefoged på Hastrup boede, var før på vej. D. 24. dec blev der skrevet købekontrakt imellem Erhardt Carl Christian de Stiernholm på Hastrup og Villum Sørensen om salg af fæstegården Ålbæk til selveje. Gården blev overdraget Villum Sørensen med bygninger, besætning

2 og inventar samt de ejendomme, der hørte til fra gammel tid. Køberen måtte ikke forbyde herremanden at benytte sig af fiskeriet i søen (Enesø), så længe Villum ejede gården, og Stiernholm ejede Hastrup. Køberen skulle forrette al slags Hovarbejde efter fæsteakkord indtil Skt. Hansdag 1794, og inden udgangen af marts 1794 eller straks skulle han lade stedets bygningen forsikre og ligeledes betale dem. Efter betaling af 1 a 200 rigsdaler til snapsting 1794 skulle Villum Sørensen meddeles skøde, når han afgav panteforskrivning på resten. I punkt 5 blev købesummen ansat til 600 rigsdaler dansk kurant, det var noget mere, end andre gårde blev solgt for. D. 7. juni 1794 blev der udstedt endeligt skøde fra de Stiernholm til Villum Sørensen. Maren og Villum Sørensen fik 8 børn: 1. Søren, født i Peder, født i Maren, født i Lauritz, født i Ane Cathrine, født i Jens, født i Johanne, født i Kirsten Maria, født i Nogle af dem blev i Thyregod sogn, men Ålbæk kom på andre hænder, da gården blev udstykket i 2 lige store parceller. D. 29. dec. 1794, skøde fra Villum Sørensen til Jørgen Sørensen af Grættrup på det halve af gården med hartkorn 2 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 325 rd. Af bygningerne medfulgte det nordre hus med 6 fag, det vestre hus også med 6 fag og det søndre hus med 6½ fag. I den almindelige brandkasse var de forsikret for 250 rd. Det var denne part af gården, der fik navnet Enesøgård og senere matr. nr. 1 Ålbæk. Villum Sørensen flyttede over på den anden halvdel af gården med nyopførte bygninger, og den kaldte han Neder Ålbæk, senere Ålbækgård, matr. nr. 2. D. 13. juni 1803 købte Jørgen Sørensen sin gårds tiender af Thomas Christensen Grynderup i Thyregod by, købesum 127 rd. 24 sk. Jørgen Sørensen var gift 3 gange, hans 2. kone Johanne Christensdatter var med fra Grættrup til Ålbæk, men hun døde allerede i 1800, 53 år gl., hun blev begravet d. 31. aug. D. 15. nov blev Jørgen Sørensen trolovet med Zidsel Knudsdatter fra Thyregodlund. Hun var født i 1766 og datter af Knud Christensen, Holmslund. De blev gift d. 5. dec Hun døde d. 16. okt D. 12. juli 1798 lånte Jørgen Sørensen 300 rd. i enkekassen, bygningerne på gården var små og trængte til udvidelse. D. 26. sept. 1817, skøde fra Jørgen Sørensen til søn Søren Jørgensen, der var født i 1789 i ægteskabet med Johanne Christensdatter. Hartkornet var som før, købesum 400 rigsbankdaler. Der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt for Jørgen Sørensen. Han døde d. 21. apr. 1821, 65 år gl. Søren Jørgensen var gift med Mette Jensdatter fra Gludsted, hun var født i De havde gården i 42 år. D. 15. dec blev der udstedt 4 afkald i forbindelse med et skifte i Mette Jensdatters familie. Alle 4 afkald findes i udskrift i Thyregod lokalarkiv, de giver et godt indblik i familieforholdene. D. 17. maj 1859, skøde fra Søren Jørgensen til ungkarl Villads Jensen fra Gludsted på hovedparcellen af sin gård, matr. nr. 1a Ålbæk, med htk. 1 td. 4 skp. 1 alb. Købesum 300 rd. rigsmønt. Udstykningsbevillingen var dateret d. 19. juni Villads var af Mette Jensdatters familie. D. 17. maj 1859 solgte Søren Jørgensen også parcel nr. 2 af gården under matr. nr. 1b Ålbæk til ungkarl Jørgen Jørgensen fra Fyn. Hartkorn 3 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 200 rd. rigsmønt. I fællesskab oprettede Villads Jensen og Jørgen Jørgensen en aftægtskontrakt for Søren Jørgensen og hustru. Kapitalværdi over 5 år 340 rd. 2½ sk. Til beboelse forbeholdt de sig 6 fag i den nordre ende af det vestre hus. Villads Jensen var født d. 4. aug i Ejstrup sogn. Det er misvisende, at han betegnes som ungkarl i skødet, han var d. 13. nov blevet viet til Lene Pedersdatter fra Løvdal. Hun var født d. 2. juli 1828 og datter af Peder Andersen og Johanne Marie Jørgensdatter, der var søster til Søren Jørgensen. Søren Jørgensen døde som aftægtsmand d. 6. juni Mette Jensdatter opnåede den høje alder 94 år, hun døde i Ålbæk d. 26. juni Allerede i 1861 havde de oprettet en gavekontrakt til deres plejedatter Hedvigs ældste søn Søren Madsen i Ålbæk. Når aftægtsfokene døde, havde han ret til at udtage af deres bo: 1. en jernkakkelovn til værdi 12 rd. 2. et stueur til 5 rd. 3. et hængeskab til 2 rd. Begge skrev under med ført pen. Laue Jensen og Bertel Lauesen fra Rønslunde skrev under som vidner. Til Villads Jensens ældste søn Søren Jensen i Ålbæk skænkede de på samme måde en jernkakkelovn til 16 rd. Plejedatteren, hvis fulde navn var Hedvig Jette Petrea Marie Elisabeth Henrichsen, var født i Hvejsel i De fik ingen børn selv. Måske var plejedatterens rigtige navn Henriette, som der står i folketællingen. Hun blev gift med den ovennævnte Jørgen Jørgensen fra Fyn. Det var Hauchs søn på Hastrup, der var far til hende. Lene Pedersdatter døde allerede d. 20. dec. 1873, kun 45 år gl. Udover Søren havde de sønnerne Jens, Peder, Kristen og Johan Martin. Der var 4 døtre, Mette, Kirstine, Karoline og Kirstine. Den første Kirstine døde 9 år gl. Der var skifte efter Lene Pedersdatter d. 17. marts 1874, og hver af de 8 børn fik tillagt 175 rigsdaler i arv med sikkerhed i gården matr. nr. 1a Ålbæk. Den afdødes bror Anders Pedersen, husmand i Hvejsel, blev beskikket som værge for børnene. D. 10. jan. 1895, skøde fra Villads Jensen til sønnen Peder Jensen, der gik under navnet Pe, Villesen. Han var født d. 17. jan. 1864, og i 1893 blev han gift med Abelone Hansen, der var født d. 13. okt og datter af Hans Sørensen Thisgaard og Ane Kristine Christiansen i Dørken, senere Sejrup. Peder Jensen og Abelone havde 1 søn og 4 døtre. Da sønnen Villads, der var født d. 5. okt. 1896, døde ung, blev gården solgt til fremmede, da Peder Jensen holdt op. D. 14. dec. 1939, skøde fra Peder Jensen til Johan K. Hyldgaard Andreasen, søn af pastor Andreasen, Oksbøl. D. 3. jan. 1942, skøde fra Johan Andreasen til grosserer Heinrich Adolf Hansen. Han havde drevet stor importvirksomhed fra fjernøsten. Han var en af de første, der fik vandingsanlæg i sognet. Der er nu vokset både have og plantage op om Enesøgård, der før lå ualmindelig bart.

3 1993: Sigrid M. og Bent Møller, Ålbækvej 18, Ålbæk. No. 8. C7timus, 3½ Rd. Kiøbe Contract. Imellem undertegnede Erhardt Carl Christian de Stiernholm og min Fæstebonde Willum Sørensen af Aalbech, hvorefter ieg selger ham hans i Fæste havende og paaboende Gaard, beliggendes i Coldinghuus Amt, Nørvangs Herredt, Thyregod Sogn, som staaer fra Hartkorn Agger og Eng 4 Tdr. 3 Skp. 1 Fkr. 1 Alb., alt paa efterskrevne Vilkaar. 1) Bemelte Gaard selger og overdrager ieg til benevnte min Fæster Willum Sørensen ligesom den nu forefindes med sine paastaaende Bygninger, Besætning og Inventarium samt de dertil hørende og forhen lagte Eiendomme af Gammeltiid, det ham alt med samme Ret og Rettighed overdrager, som ieg det eiet haver, intet undtagen, dog maae Kiøberen ikke, saalenge ieg boer paa Hastrup, og han selv eier Stedet, maae han ey forbyde mig at benytte mig af Fiskeriet i Søen, naar ieg finder det for godt. 2) Alle de af Stedet og Eiendommen og Hartkornet gaaende og paabudne Kongelige Skatter og Udgifter 1/4 procento skal i alle nævnelige Deele forbindes Kiøberen at betale til Hastrup fra Dato og til nye Aar 1795 uden Restangce, naar vorder krevet, ligesom forpligtes Kiøberen at forrette ald Slags Hovarbeide efter Fæste Accordt indtil Santhansdag 1794, naar han derom tilsagt vorder. 3) Forbindes Kiøberen Willum Sørensen til forinden Martii Maaneds Udgang 1794 (eller og strax) at betale Stedets Bygninger, assurere og for egen Regning lade taxere og indsette i den Almindelige Stiftes Brandassurance og saadant vedbørlig fremviise, før Skiøde ham vorder meddeelt, imidlertid forstaaer det sig selv, at det heele, nemlig Sted og Eiendommen med alt staaer fra Dato af for Kiøberens egen Regning og Risico. 4) Siden Kiøberen har leveret det stemplet Papiir til Kiøbe Contracten, saa skal ham ved Kiøbesummens Erlæggelse i første Snapstings Termin 1794, da han betaler 1 a 200 Rd blive meddeelt et frie og ubeheftet Skiøde samt fragiver lovlig Panteforskrivning for det øvrige, som mangler udi den accorderede Kiøbesumma med 1ste Prioritets Panterettighed udi Gaardens Besetning. 5) Herimod forbinder ieg mig Willum Sørensen herved at betale til min Hosbonde Velbaarne Hr. de Stiernholm eller hvem han paa sine Vegne befuldmægtiger udi forestaaende Snapstings Termin 1794, god Betalings Tid eller til 4de Junii at betale 600 Rd., siger Sex Hundrede Rigsdaler Dansk Courant med et Aars Rente 4 procento uden Afkortning for min paaboende Fæste Gaard. At denne Contract, som in duplo er forfattet, hvoraf Kiøberen beholder Originalen og Sælgeren en Gienpart, skal af os paa begge Siider uryggelig blive fuldt efter kommet og saasnart stemplet Papiir erholdes, skal denne Contract derpaa oversettes, som af Kiøberen betales. Alt forestaaende bekræftes herved med vores og underskrevne 2de Vitterligheds Mænds Underskrift. Datum Hastrup den 24de December 1793, Willum Sørensen. E. de Stiernholm. At denne Contract er lige lydende med den, som paa det slette Papiir i vores Overværelse den 24. ejusdem, som og at den i alle sine Ord og Meninger er saaledes, som den Tiid blev aftalt, det bevidnes herved af os til Vitterlighed, ligesom tilstaaes at Kiøberen i Dag er tilbudt efter dette Indhold til underskrive denne Contract, som han nægtede, som herved af os bevidnes. Hastrup den 24de December 1793, C. Møller. Jørgen Jørgensen. At Willum Sørensen i vores Overværelse har underskrevet denne Contract, bliver herved bevidnet efter Forlangende. Christen Martinussen. Jørgen Jensen. SP. 4. Fol Skiøde. Kiendes jeg underskrevne Villum Sørensen af Aalbeck og for alle vitterliggiør at have skiødet og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skiøder og aldeeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velagte Mand Jørgen Sørensen af Grettrup og hans Arvinger, den halve min paaboende og eiende Gaard, som er assureret i Den Almindelige Brandcasse for Landet for to Hundrede og 50 Rigsdaler, og bemeldte halve Gaard er beliggende udi Coldinghuus Amt, Nørrevangs Herred i Thyregod Sogn, Aalbeck kaldet, staaende for Hartkorn Ager og Eng 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. med alle sine tilhørende accorderede Bygninger, som bestaaer af nordre Huus 6 Fag, af vestre Huus 6 Fag og søndre Huus 6½ Fag og tilligemed forhensagte Eiendomme, ligesom jeg selv eiet og haft haver, ligesom det af Dato 7. Juni 1794 af Hastrup Eiere solgt og overdraget, og med Kongelig allernaadigst Bevilling og Kongelig Landmaaler at afskille Ager og Eng imellem tvende Beboere Villum Sørensen og Jørgen Sørensen og deres Efterkommere med lige Betaling med deres Omkostninger; og da bemeldte Jørgen Sørensen haver gjort fornøyelig Betalling for Stedet og Eiendommene, den forenede Kiøbesumma 325 Rigsdaler, skriver Tre Hundrede Tyve og Fem Rigsdaler, saa kiendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie i forbemeldte Eiendomme, men samme

4 herefter skal følge og tilhøre bemeldte Jørgen Sørensen og hans Arvinger, og det med alle sine Friheder, Rettigheder og Herligheder, det være sig af Jord, Grund, Kær, Fiskevand, Moese, Fæegang, Heede, Lyngslet, aldeles intet forbeholdt i nogen Maader af hvad Friheder og Rettigheder, som nævnes kand, hvilken halve Gaard med Eiendomme jeg lovlig skal hiemle meerbemeldte Jørgen Sørensen og hans Arvinger for ald Vanhiemmel skadesløs. Dog forbindes Kiøberen og forpligtes til ei at maae bortsælge eller nogensinde afhænde det kiøbte Sted og Eiendomme til at complettere nogen Sæde-eller Hovedgaards Hartkorn med. Dette mit udgivne Skiøde maae læses og protocolleres til Tinge, hvor og naar forlanges, uden mig dertil at kalde. Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl, samt tvende Vidners Underskrivt. Datum Aalbeck den 29de December 1794, Villum Sørensen. Til Vitterlighed efter Forlangende underskriver, Søren Jørgensen og Jørgen Jensen. Fremlagt og læst i Nørrevangs Tørrild Herreders Ret den 20. Juli 1798, Kragballe. No. 5. C7timus Panteobligation. Jeg underskrevne Villum Sørensen, Selveiergaardmand af Aalbek i Thyregod Sogn, Weyle Amt, kiendes og hermed vitterlig giør skyldig at være til den almindelige Enkekasse den Summa 300 Rd., skriver 300 Rigsdaler dansk Courant, som mig af bemelte Kasses Midler Dags Dato ere laante og udbetalt. Thi lover jeg og forpligter mig herved og mine Arvinger een for alle og alle for een eller nogle for een bemelte Kapital 300 Rd. til ovenmelte den almindelige Enkekasse eller hvo denne min Obligation med Rette i Hænde haver, rigtig at betale tilbage til hvilken 11. Juni eller 11. Dec. Termin samme med ½ Aars lovlig Opsigelse forud fra een af Siderne bliver opsagt, og imidlertid Kapitalen hos mig bliver staaende, deraf at erlægge i Kiøbenhavn 4 procento aarlig Rente, Halvdelen til hver 11. Juni og Halvdelen til hver 11. Dec. Termin. Da Kassen maae optage de udsættende Laan i danske Species udi den danske og norske Species Banqen, forpligter jeg mig herved til at holde Kassen skadesløs for Koursens Mislighed, saavel med Species Myndtens Ansætning i dansk Courant ved Laanets Modtagelse, som ved sammes Afbetaling i Banqen, naar Kassens Leilighed dertil gives. Til Betryggelse for dette Laan med deraf forfaldende skadesløse Renter og andre Omkostninger, pantsætter jeg hermed med 1ste Prioritets Panteret en mig efter Skiøde af 7. Juni 1794, tinglæst 27. s. M. og Aar, tilhørende Gaard beliggende i bemeldte Aalbek, Thyregod Sogn, Veile Amt, staaende for Htk. Ager og Eng 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. tilligemed de hertil hørende Bygninger, som Brand-Cassen assurerede for Summa 250 Rd., ligeledes pantsætter jeg den mig tilhørende Besætning af Creaturer og Aulsredskaber, samt den af Gaardens Marker indavlede Sæd og Høeslet og den mig tilhørende Indboe. Udi hvilken Gaard og Eiendom, saaledes som den nu er og forefindes eller herefter kan blive forbedret med alle tilliggende Rettigheder og Herligheder, som Skiøder og Adkomster hiemle, intet i nogen Maade undtagen, den almindelige Enkekasse skal være og blive berettiget frem for alle andre, indtil samme for Kapital, Renter og Omkostninger skadesløs vorder afbetalt. Dersom jeg med Renterne til forskrevne Terminer udebliver, Pantet af mig ei holdes i god og forsvarlig Stand, eller Skatter og Afgifter maatte komme i Restance, eller nogle af Gaardens Jorder bortleies, skal Kapitalen derover være forfalden til Udbetaling strax, og Kassen saavel da som efter ½ Aars Opsigelse være berettiget at beholde Pantet og deri søge sin Betaling, samt i Tilfælde at det ikke skulde være tilstrækkeligt, da i mine øvrige og redeste Midler, hvor de end ere og forefindes. Til Bekræftelse haver jeg denne min Panteobligation i de 2de undertegnede Vitterligheds Vidners Overværelse egenhændig underskrevet og forseglet, og maae samme paa min Bekostning og uden mig dertil given Varsel ved Retten læses og i Pantebogen indføres. Aalbek den 12. Juli 1798, Villum Sørensen, med paaholden Pen. Til Vitterlighed underskriver, Øllgaard. Smith. NB. Jørgen Sørensen paa den anden halve gård i Ålbæk lånte samtidig 300 rd. i Enkekassen. Skifte efter afgangne Johanne Christensdatter, Selveyer Jørgen Sørensens Hustrue i Aalbek, Thyregod Sogn. Ao. 1800, den 21de Octb. blev Skiftet efter Selveyer Jørgen Sørensens afg. Hustrue Johanne Christensdatter i Aalbek, Thyregod Sogn, foretaget af Bye-og Herredsfoged Lange; som Testes vare tilstæde Sognefoged Jens Jensen af Thyregodlund og Peder Pedersen af Hedegaard i Eistrup Sogn. Skifteforvalteren tilspurgte dernæst Enkemanden, hven Arvingerne vare. Han svarede: en Søn Søren Jørgensen, 11 Aar gl. Som Værge for ham var tilstæde Niels Madsen af Rønslunde, Eistrup Sogn. Skifteforvalteren formanede derpaa

5 Enkemanden til redeligen at opgive Boets Eyendomme og vogte sig for Arvesvig, under Betydning af den Straf, Loven derpaa sætter. Man begyndte derefter med Registrering og Vurdering, som følger: Et Fyrre Bord Et Viseværk En ege Kiste En sort og hvid ulden Overdyne En Hovedpude En Blaargarns Lagen de gl. Briller En Overdyne af Olmerdug, rød og hvid 1 4-3de Hovedpuder Et Blaargarns Lagen Et Vadmuls Klæde Et ulden Klæde En Seng, der blev forefunden, tilhører Aftægtskonen Anne Larsdatter En Ildtang Nogle smaa Esker med Søm En Messing Lysestage En Jernpande En blaae Hvergarns Trøye Et trykket Skiørt Et grønt dito de Hose Blokke En gl. Stand Tønde En Hengeskab af Fyr En Baandkniv En Hammer og Tang En Lagen Et Melke Skab En Træe Skovl En Flaske Stk. Leerkar En Smør Budick Et Blik Maal En Hengelaas Et Glas og 4 Flasker Et lidet Speyl En Kaalkniv Nogle gl. Salmebøger Kierne med Tilbehør gl. Stoele Pund Hør Stk. Lerret gl. Serk En grø Stof Trøye En sort Trøyekioel En blaae Kaabe En Tragt de Knive En Nøde og nogle gl. Fiel En Temse En Deytrug En Drivte Trug En Sæk og en Pisk - 3-3de Stomphoser En Halm Kurv Et Katuns Forklæde Et halv Halsklæde - - 8

6 Et Dito. heelt Et Dito ?? Nogle gl. Heelermer En?? Nogle gl. Klude de gl. Gryder Et Fierdingkar En Rok En Uld Kurv En Øl Fierding En gl. Strippe Et Eege Bord En gl. Ballie Et gl. Bor En Træe Stok Et Melke Skab Stk. Sætter En Skiægmand En Theen Stoel Hengsler de gl. Skoe Skiøde. Undertegnede Jørgen Sørensen af Aalbæk giør vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved bortskiøder og overdrager til min Søn Søren Jørgensen min eiende og iboende Gaard i Thyregod Sogn, Nørvangs Herred, Weile Amt, Aalbæk kaldet, af Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. tilligemed sammes Anpart Konge Kirke Korn og Qvægtiende, - hvilken Gaard med Eiendomme, Tiender, Bygninger, Herligheder og Rettigheder samt Besætning af Ind-og Udboe, intet undtagen, uden hvad i Aftægtscontracten af Dags Dato er ommeldt, skal fra Dato af tilhøre ermeldte min Søn Søren Jørgensen og hans Arvinger med fuld Eiendomsret; og da han i Dag har betalt mig den belovede Kiøbesumma 400 Rbd., skriver fire Hundrede Rigsbankdaler, saa kiendes jeg herved for mig og mine Arvinger ingen meere Ret at have til formeldte herved solgte Eiendom, og tilpligtes jeg og mine Arvinger at hiemle ham og hans Arvinger samme imod ald Vanhiemmel. Hvorimod han tilpligtes at opfylde den imellem os af Dags Dato oprettede Aftægtscontract, og maae dette Skiøde uden Varsel tinglæses. Aalbæk den 26. September 1817, Jørgen Sørensen, med ført Pen. Til Vitterlighed: Anders Kartborg. Mads Mikkelsen. At ingen skrivtlig Kiøbecontract har været oprettet, bevidnes under Tilbud af Eed, Jørgen Sørensen, med ført Pen. Søren Jørgensen, med ført Pen. At ved dette Skiødes Udstædelse intet er givet til Sognets Fattige, bevidnes! Thyregodlund Præstegaard, den 29. September 1817, M. Rahbek Skjøde. Jeg underskrevne Selveier Søren Jørgensen tilstaaer og vitterliggiør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger og aldeles afhænder til Ungkarl Villads Jensen af Gludsted, Eistrup Sogn, Hovedparcellen Matr. No. 1a af den mig efter Skjøde af 26. September 1817, tinglæst d. 10de October samme Aar, tilhørende Gaard Matr. No. 1, Aalbækgaard kaldet, i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt, af Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Fkr. 1/4 Alb. Gammel Skat 15 Rd. 9 Skilling, hvoraf den solgte Parcel er ved Bevilling ad mandatum og Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation under 19. Juni 1858 bevilget fraskilt Gaardens øvrige Eiendom og erholdt Matr. No. 1a, Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 0 Fkr. 1 Alb. Gammel Skat 11 Rigsdaler 72 Skilling, tillige med Anpart i Sognets Konge-og Kirketiende efter dens Hartkorn. Og da nu Kjøbesummen er accorderet til 300 Rd., skriver tre Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, som er mig udbetalt, samt tillige at opfylde den Aftægtscontract, som Dags Dato er oprettet, saa erklærer jeg herved for mig og mine Arvinger ingen videre Lod, Deel eller Ret længere at have til eller udi beskrevne Eiendom og Tiender under denne Parcel, men samme skal herfeter tilhøre Kjøberen Villads Jensen eller hans Arvinger med de samme Rettigheder og Forpligtelser og

7 Herligheder, hvormed jeg selv har eiet saadan efter nævnte min Adkomst, og som jeg forøvrigt er pligtig at hjemle efter Loven. Bankhæftelserne er indfriede, men ej udslettede af Pantebogen. Til Bekræftelse med min Underskrift, vidnefast, Aalbæk, Thyregod d. 17. Maj 1859, Søren Jørgensen. Til Vitterlighed: Christen Larsen. Christen Jørgensen. Jens Nielsen. I Anledning af dette Skjøde er givet 1 Mark til Thyregod Sogns Fattige, bevidnes. Iver Pedersen. Thyregod Udstykninger fra matr. nr. 1 Ålbæk. Matr. nr. 1b Ålbæk. D. 17. maj 1859, skøde fra Søren Jørgensen til Jørgen Jørgensen fra Skovby på Fyn på matr. nr. 1b Ålbæk. Hartkorn 3 skp. 1 fkr. 2½ alb. Købesum 200 rigsdaler. Udstykningsbevilling af 19. juni Køberen havde selv bebygget parcellen. Jørgen Jørgensen var søn af Ane Jørgensdatter i Kjærby på Fyn. Til far for ham var udlagt tjenestekarl Jørgen Pedersen. J. Jørgensen var d. 3. april 1858 blevet gift med Henriette Petrea Marie Elisabeth Henrichsen, der sommetider brugte efternavnet Hauch, hun var nemlig datter af Henrich Rosenover Hauch på Hastrup. Hun var født i Hvejsel, moderen hed Sidsel Marie Andersdatter, og antagelig var det Anders Pedersens datter i Løvdal. Henriette havde været plejedatter hos Søren Jørgensen. Det var hendes søn Søren Martin, som hun fik med Jørgen Jørgensen i 1859, der blev betænkt med et gavebrev fra Søren Jørgensen og hustru. Der optræder han bare med navnet Søren Madsen. Jørgen Jørgensen skulle sammen med Villads Jensen udrede aftægten til Søren Jørgensen og hustru. D. 15. dec lånte Jørgen Jørgensen 300 rd. rigsmønt af enke Ane Kirstine Madsen i Rønslund. D. 8. dec. 1864, skøde fra Jørgen Jørgensen til Johannes Pedersen. Han var der så kort tid, at der ikke vides meget om ham, men Jørgen Jørgensen overtog hans ejendom i Asklev, Them sogn. Ejendommen i Ålbæk blev sat til 200 rd. D. 8. dec overtog Johs. Pedersen lånet på 300 rd. Kreditor var da gårdmand Rasmus Christensen i Rønslunde. D. 26. sept. 1866, skøde fra Johannes Pedersen til Poul Mogensen. Han var født i 1818 i Øster Nykirke, og han var gift med Kirsten Christensen fra samme sogn. Han kom til Lindet i 1858, og da opgav han at være født i Snoghøj, det er muligvis det rigtige, så han kun er blevet døbt i Ø. Nykirke. Poul Mogensen gav 600 rd. for ejendommen. Aftægten til Mette Jensdatter hvilede endnu på stedet og blev ansat til 20 rd. årligt. Poul Mogensen lånte samtidig 300 rd. af gårdmand Stephen Pedersen i Them. D. 2. juli 1868, skøde fra Poul Mogensen til Jens Eriksen, der var husmand og urmager. Han var født i Nørre Snede d. 15. april 1824, og han var gift med Karen Marie Nielsdatter fra Ejstrup, hun var født i Jens Eriksen døde d. 19. apr D. 30. aug fik hans enke tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 30. aug. 1878, skøde fra Karen Marie Nielsen til Christen Pedersen fra Vinding. Han var født d. 21. maj 1838, og d. 6. okt var han blevet gift med Jens Eriksens datter Ane Kirstine Johanne Marie, der var født i Ejstrup d. 6. aug D. 31. marts 1880 solgte Christen Pedersen ejendommen til sin svoger Niels Andreas Jensen. Christen Pedersen udvandrede til Amerika med kone og 2 små børn, forøvrigt sammen med sin navnefælle fra Kokborg, der var søn af Peder Pedersen. Niels A. Jensen var født i Ejstrup d. 29. juni 1852, og han var gift med Nielsine Christensen, født i Nr. Snede d. 6. maj D. 13. maj 1909, skøde fra Niels Andreas Jensen til Martin Christensen Sørensen. Niels A. Jensen havde året før købt matr. nr. 7s Thyregod, og der døde han i Nielsine oprettede et hjemmebageri, i mange år havde hun gået ud som kogekone og gik derfor under navnet Sine Kogekone eller Sine Eriksen efter svigerfaderens efternavn. D. 20. juli 1921, skøde fra Martin Chr. Sørensen til Bernhard Amanius Abildtrup, søn af Hans Abildtrup i Thyregod. D. 17. aug. 1943, skøde fra Bernhard Abildtrup til Thomas Moesgaard, der var søn af Martin Moesgaard i Ny Kjærgård. Abildtrup gav sig til at grave brunkul sammen med en bror, og de fik en stor virksomhed ud af det. D. 11. jan. 1947, skøde fra Thomas Moesgaard til Sigurd Pedersen. Thomas Moesgaard overtog Ny Kjærgård. Sigurd Pedersen var født d. 17. maj Han var gift med Signe Marie Pedersen, født i Brandlund. Senere ejer: Flemming Kjærgaard, Sigurd Pedersens svigersøn, gift med Gurli Pedersen. 1993: ejer Kaj B. Frandsen, Givevej 32, Ålbæk. Matr. nr. 1c Ålbæk. Parcellen blev udstykket af Christen Pedersen i 1879 til bebyggelse inden 2 år. D. 28. apr. 1879, skøde fra Christen Pedersen til Ole Nielsen, Søren Peder Svendsen og Mads Madsen, der såvidt vides, alle var fra Ejstrup sogn.

8 D. 26. marts 1884, skøde fra O. Nielsen, S. P. Svendsen og M. Madsen til Christen Jensen, der var ejer af gården matr. nr. 6a i Thyregodlund. D. 15. marts 1892, skøde fra Christen Jensen til Jens Nissen på gården matr. nr. 6a Thyregodlund sammen med matr. nr. 1c af Ålbæk. D. 5. aug skødede Jens Nissen parcellen til Niels Marthinus Nielsen. D. 30. dec. 1930, skøde fra Niels Marthinus Nielsen til gårdmand Ejler Kjeldsen på matr. nr. 1c Ålbæk til forening med matr. nr. 2a Ålbæk, Ålbækgård. Matr. nr. 2 Ålbæk. Ålbækgård. Villum Sørensen boede på sin nybyggede gård, som han kaldte "Neder Ålbæk", i godt 10 år. Så solgte han gården og flyttede fra sognet. Det vides ikke, hvor han rejste hen, muligvis til Ejstrup, hvor både han og hans kone havde familie. D. 24. juni 1805, skøde fra Villum Sørensen til velfornemme enke Birgitte Maria Christensdatter på sin ejende halve gård i Ålbæk med hartkorn 2 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 898 rigsdaler, som var betalt. Birgitte Maria var enke efter møller Nis Jensen Fisker i Smedebæk mølle. Villum Sørensen havde lånt 300 rigsdaler i Enkekassen i 1798 og 55 rd. af Erich Michelsen i Thyregodlund i 1804, men i skødet står der, at han leverede attester for, at ejendommen var frigjort for behæftelser. Anders Møller i Ejstrup og Jørgen Sørensen skrev under til vitterlighed. Nis Jensen Fiskers stedfar Peder Hansen Bimmer var med til Ålbæk, han havde ejet Mulbjerg mølle i Hover sogn i Hind herred. Han døde i 1810 i Ålbæk. Alle Birgitte Marias børn synes at være født i Smedebæk. Datteren Kirsten Kirstine blev d. 4. nov gift med Christen Andersen, der havde overtaget en gård i Odderbæk. Inger Marie Nisdatter blev gift med Christopher Sveistrup på Rørbæk d. 8. maj Ane Nisdatter, der tjente i Vester mølle, blev gift med Jens Christensen Risager omkring Zidsel Kirstine Nisdatter blev gift med Christian Sveistrup på Rørbæk d. 6. dec De 2 ældste døtre Kirsten og Abelone må være blevet gift, inden familien kom til Ålbæk. Skiftet efter Nis Jensen fandt mærkeligt nok først sted d. 15. april Boet blev delt imellem de 8 børn og enken. Lavværge for enken var sognefoged Peder Jensen i Lindet, og formynder for de umyndige børn var forligskommissær Leth i Vester mølle. De 2 voksne sønner Christian og Jens Peter var tilstede, og fra de 3 gifte døtres mænd forelå der arveafkald. Skiftet blev sluttet d. 26. april 1814 af Steenstrup. Datteren Kirsten Nisdatter Bjerregaard, der var født i 1775, døde i Ålbæk i 1808 og blev begravet d. 23. dec. Hendes søn Jens Jensen Bjerregaard døde d. 14. sept i Odderbæk, hvor han vel tjente. Han var født i Der var skifte efter dem hhv. d. 9. sept og d. 13. aug En anden søn Nis Jensen, der opholdt sig i Ålbæk, kvitterede d. 13. marts 1823 for 44 rbd. 91 sk., som han fik i arv efter moderen og broderen. Der står ingenting om, hvem Kirsten havde været gift med. D. 20. aug. 1813, skøde fra Birgitte Maria Christensdatter til den ældste søn Christian Nissen. Købesum 900 rigsdaler eller 150 rigsbankdaler, det var jo lige i statsbankerottens tid. Hun havde også købt en gård i Skovsbøl, den fik den yngste søn Jens Peter. Christian Nissen var d. 8. maj 1813 blevet gift med Bodil Marie Christensdatter fra Østergård i Vesterlund. Jens Peter blev gift med hendes søster Ane. Birgitte Maria Christensdatter døde i Ålbæk d. 13. okt. 1830, 73 år gl. D. 8. juli 1819 lånte Christian Nissen 300 rigsbankdaler af Erich Jensen, Kjærsgård, tidligere Thyregodlund. Erich Jensens bror Niels Andreas Jensen (Thyregod) på Rørbæk kautionerede i 1823 for ham, da han lånte 300 rbd. af proprietær Hauch på Hastrup. Hans kone Bodil Marie fik d. 20. dec en arv på 100 rbd. sedler fra forældrene i Vesterlund. Bodil Marie og Christian Nissen fik 9 børn: 1. Birgitte Maria, døbt d. 30. maj Ane Kirstine, født d. 16. febr Kirsten Maria, født d. 17. juni Johanne Kirstine, født d. 14. dec Nis, født d. 24. febr Christen, født d. 2. febr Nis Peter, født d. 25. aug Jens, født d. 29. juni Niels Peter, født d. 15. maj Nis døde som lille i D. 26. juli 1855, skøde fra Christian Nissen til den næstældste søn Nis Peter Christiansen på hovedparcellen af matr. nr. 2 Ålbæk med htk. 1 td. 7 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 600 rigsdaler rigsmønt. Samtidig solgte Christian Nissen matr. nr. 2b Ålbæk til sin svigersøn Jørgen Mathiasen fra Hindskov. Htk. 6 skp. 1 fkr. Købesum 500 rd. rm. Nis Peter Christiansen var d. 10. nov blevet gift med Christine, født d. 20. febr. 1835, datter af Jens Iversen i Thyregodlund. Christine kom ulykkeligt af dage, da hun d. 15. maj 1864 ville besøge nabokonen Kathrine, der var gift med hendes bror Iver Christian Jensen. Hun faldt i Odderbæk, der nok har været mere vandfyldt end nu, og en dreng Anton Mølgaard, der fulgtes med hende, kunne ikke redde hende op. Der var skifte efter hende d. 14. marts Skiftebrevet er dateret d. 16. juni D. 28. dec blev Nis Peter viet til Ane Margrethe Pedersen, der var født d. 20. jan i Løvdal, datter af forhenværende gårdmand Peder Andersen. Aftægtsmanden Christian Nissen døde d. 14. apr. 1858, 74 år gl. Hans kone

9 Bodil Marie døde d. 8. aug. 1860, 67 år gl. Nis Peter Christiansen døde i 1892, 64 år gl., og d. 4. april samme år fik Ane Margrethe tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 4. okt. 1892, skøde fra Ane Margrethe Christiansen til søn Martin Nissen, der var født d. 27. maj Han var gift med Edel Marie Jørgensen, født d. 14. apr i Sunds. Ane Margrethe blev gift med Niels Christiansen (Thisgaard) i Lindet. D. 14. juni 1923, skøde fra Martin Nissen til Ejler Kjeldsen, der var ud af Kjeldsen-familien på Østergård på Sejrup mark. D. 8. jan. 1945, skøde fra Ejler Kjeldsen til Jacob Nielsen. D. 8. april 1947, skøde fra Jacob Nielsen til Magnus Johansen. D. 23. dec. 1948, skøde fra Magnus Johansen til Ejnar Møller. 1993: ejer, Herluf O. Lund, Ålbækvej 12, Ålbæk. No. 10. C7timus Rd. 6 Sk. Skiøde. Ieg underskrevne Willum Sørensen Aalbek kiendes og hermed vitterliggiør at have solgt, skiødet og afhændet, ligesom ieg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velfornemme Enke Birgitte Maria Christensdatter, salig Niss Fischers fra Smidebeks Mølle og hendes Arvinger min eyende halve Gaard, Aalbek kaldet, beliggende i Tyregod Sogn under nye Veile Amt og staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. med Huuse og Bygninger, Fortofte og Gaardsrum, Ager og Eng, Mark og Heede, Tørvegrøvt og Lyngslet, vaadt og tørt, Fæe-og Faaregang, Vand og Vandsbund samt Fiskerie og Jagt efter Hans Kongelige Majestæts Anordningers Medfør, intet i nogen Maade undtagen af alle de Friheder, Herligheder og Rettigheder, som samme halve Gaard tilligger og med rette tilligge bør, for den Summa 898 Rd. Og da nu bemelte sal. Niss Fiskers Enke Birgitte Maria Christensdatter haver betalt mig den accorderede Kiøbesumma 898 Rd., saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Eye, Ret eller Rettighed, Lod eller Deel at have til eller udi forbemelte Eyendomme med forefindende Sæd paa Marken, men at alt efterdags til evindelig Arv og Eye skal tilhøre forbemelte Kiøberske, som et frit og frelst kiøbt Kiøb. Thi følger heraf at Sælgeren strax overleverer Kiøberen Brand Assurence Forsikringen med sine Redskaber, Kortet over Eyendommene og dets tilhørende Documenter item Qvittering for Skatterne til mundtlig aftalte Tid, samt Attester om Frigiørelse af Beheftelse paa det solgte til Dags Dato. Og skulde nogen mod Formodning mislig Hiemmel fra Sælgerens Side opstige, da bliver Willum Sørensen og Arvinger pligtig at erstatte Kiøberen og Arvinger det manglende enten med Penge eller Vahre, saa Kiøberen og hendes Arvinger alle Tider uskadte skal være hiemlet af Sælgeren og hans. Dette mit udgivne Skiøde, som til Tinge maae læses og protocolleres, uden mig dertil at varsle, haver ieg ey allene selv underskreven og forseglet, men endog formaaet 2de gode Mænd med mig til Vitterlighed at ville underskrive. Aalbek i Tyregod Sogn den 24de Junii Willum Sørensen (LS). Til Vitterlighed underskriver efter Begiering, Anders Møller fra Ejstrup. Jørgen Sørensen i Aalbek. Udstykninger fra matr. nr. 2 Ålbæk. Matr. nr. 2b Ålbæk. D. 26. juli 1855, skøde fra Christian Nissen til svigersøn Jørgen Mathiasen fra Hindskov på matr. nr. 2b Ålbæk, hartkorn 6 skp. 1 fkr. Købesum 500 rigsd. rigsmønt. Jørgen Mathiasen havde selv bebygget parcellen. Han var født d. 24. nov og søn af Mathias Andreasen og Abelone Jørgensdatter i Vester Hindskov. Han var blevet gift med Johanne Christine d. 27. okt De fik sønnen Kristian d. 2. juni 1856 og datteren Abelone d. 13. maj D. 31. marts 1893, skøde fra Jørgen Mathiasen til søn Kristian Jørgensen, der i 1884 var blevet gift med Ane Marie Pedersen, født i Ejstrup sogn d. 2. juni Kristian Jørgensen var i sine unge dage i lære hos købmand Carl Jensen, der drev købmandsforretning i Thyregod kro og senere i Svindbæk. D. 15. april 1924, skøde fra Kristian Jørgensen til søn Jørgen Alfred Jørgensen Aalbæk, der var født d. 12. april Kr. Jørgensen overtog i november 1923 sin ældste søn Peder Christian Jørgensens gård Tinghøjgård ved arveudlægsskøde. D. 2. juni 1964, skøde fra Jørgen Jørgensen Aalbæk til søn Jens Christian Aalbæk. Gården omfatter nu også parcellerne matr. nr. 1e og 2f af Odderbæk. 1993: ejer Jens Christian Aalbæk, Odderbækvej 12, Ålbæk. Matr. nr. 2c Ålbæk.

10 D. 14. sept. 1920, gavebrev fra Kristian Jørgensen på matr. nr. 2c Ålbæk, der var beregnet til opførelsen af Ålbæk skole. 1993: ejer, John G. K. Leach, Ålbækvej 20, Ålbæk. 1996: Ruth Hansen, Aage Lauritsen. Matr. nr. 2e Ålbæk. D. 4. aug. 1930, skøde fra Ejler Kjeldsen til fiskeriejer Holm Nyland med 3 fjerdedele og fiskemester Niels Christian Nielsen med 1 fjerdedel. Hartkorn 3 fkr. 1 3/4 alb. Parcellen ligger ved åen, og der blev Aalbæk fiskeri oprettet, nu kaldet Aalbæk Dambrug. D. 21. maj 1937, skøde fra Niels Chr. Nielsen til Holm Nyland på sin fjerdedel. D. 19. juni 1956, skøde fra Holm Nyland til P. Holm Nyland A/S. I mange år var Martin Rasmussen fiskemester ved dammene. 1993: beboet af fiskemester Tommy Mogensen og dambrugsassistent Bente Mogensen, Ålbækvej 14, Ålbæk. 1996: Astrid og Gorm Rasmussen. Skifte efter Nis Jensen Fisker, Aalbæk Anno 1813, den 5. April vare undertegnede Enke Birgthe Maria Christiansdatter med Laugværge Peder Jensen fra Lindet, saavelsom bemelte Enkes Børns under 29. denne Maaned af høje Skifteretten ansatte Formynder Forligelseskommissair Leth fra Wester Mølle, forsamlede udi Neder Aalbæk, Thyregod Sogn, for at forrette Samfrænde Skifte efter fornævnte Enkes afdøde Mand Nis Jensen, som i Overeensstemmelse med Kongl. allernaadigst Bevilling af 20. Nov om at hensidde i uskiftet Boe etc. og for at dele mellem Enken og hendes med den nævnte afdøde Mand Nis Jensen udi Ægteskab avlede Børn, hvilke ere: 1. en Søn Christian, 29 Aar gammel. 2. en Datter Kiersten, gift med Jens Jensen Bierregaard. 3. en ditto. Abelone Marie, gift med Christen Sørensen, Friisbek. 4. en ditto. Kiersten Kirstine, givt med Christen Andersen af Odderbek. 5. en Søn Jens Peter, 19 Aar. 6. en Datter Inger Marie, umyndig. 7. en ditto. Anne, ligesaa. 8. en ditto. Sidsel Kirstine, ligesaa. Af disse Arvinger vare tillige tilstæde No. 1 og 5, og i Overværelse af dem saavelsom de forannævnte Vedkommende blev af de antagne Vurderingsmænd Christen Odderbek og Jørgen Aalbek, begge Gaardmænd her i Sognet, foretaget Vurdering som følger: - men først blev allerunderdanigst fremlagt foromtalte Kongl. Bevilling, som lyder saaledes: "--- ". Dernæst blev fremlagt Formynder Beskikkelsen, som lyder saaledes: "---". Vurderingen blev dernæst foretaget saaledes: Stervboegaarden Aalbek Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fkr. 2 Album med dens Bygninger, Eiendomme og Avl ansadt til Værdi Rigsbankdaler 450 rbd. - mk. - sk. Ind og Udboe og Besætning blev stykkevis efterseet, vurderet og tilsammen ansadt for 483 rbd. 2 mk. - sk. Tilsammen 933 rbd. 2 mk. - sk. Enken saavelsom den myndige og mindreaarige Arving forsikkrede ei at være mere til Indtægt for Boet, og den første erklærede, at ingen Gjæld hæftede paa samme, derhos hun lovede af sin egen Lod at udrede Skiftebekostningerne, saa Vurderingssummen uden nogen Fradrag maatte deles mellem hende og hendes Børn, dog af disse undtagen No. 2, 3 og 4, hvilke ere betalte deres fædrene Arv forlængst, og hvorom hun er forsynet med deres Afkald Thi bliver Deelingen følgelig saaledes: Af den fornævnte Vurderingssum tilkommer Enken det halve med og hendes Børn paa de 3de gifte Døttre nær, det andet halve, som deles saaledes: Sønnen Christian Sønnen Jens Peter Datteren Inger Marie Datteren Ane Datteren Sidsel Kirstine der udgjør For Arvepengene gives Børnene Udlæg og Sikkerhed i Stervboens faste og løse Eiendomme, hvis de ej udbetales eller forsaavidt saadant ej skeer, lovede Enken at stille befalede Obligations Sikkerhed.

11 Samfrændeskifte herved endt, og det vurderede derved Enken til Eiendom og frie Raadighed overdraget. Datum ut supra, Enken Birthe Marie Christiansdatter Arvinger: med ført Pen Christian Nissen Jens Peter Nissen Som Laugværge: Som Formynder for de umyndige Peder Jensen Arvinger: Leth. Som Testes: Christen Odderbek. Jørgen Aalbek. Undertegnede nærværende Arvingers Morbrødre tilstaaer herved som tilkaldede Samfrænder og overværende ved forestaaende Forhandling, da ingen Frænder af Mandkiønnet paa sal. Nis Jensens Side er til at være fornøjet med Forhandlingen, den vi paa Forlangende vedtager, og hvilket herved bekræftes under vore Hænder. Aalbek ut supra, Niels Christiansen Gade. Poul Christiansen Tarm.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Aner til Husmor Mariane Jørgensen

Aner til Husmor Mariane Jørgensen Aner til Husmor Mariane Jørgensen Tommy Neumann Nielsen Vesterløvevej 24 4270 Høng Indholdsfortegnelse Aner til Husmor Mariane Jørgensen 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Graugaard på Thyholm

Graugaard på Thyholm EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 2-10 Graugaard på Thyholm Magnus Odgaard Graugaard, Hvidbjerg sogn på Thyholm ligger nær fjorden på bakken mellem

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Om gård nr. 12 i Hjelm: Fæstere af gård nr. 12 af Hjelm fra omkring 1680 til 1772 1 Ejere af gård nr. 12 af Hjelm fra 1774 til 1989 1 Forskellige

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere