Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L."

Transkript

1 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen Hansen af Frænderup erkjender herved i Henhold til vedhæftede Kjøbecontract af 10 Marts dette Aar at have solgt og overdraget, lige som jeg herved sælger, overdrager og tilskjøder Peder Christensen af Carise Hovedparcellen med tilhørende bygninger af den mig ifølge Skjøde af Dags Dato tilhørende Gaard i Frænderup By, Dalby sogn, Bregentved-Gisselfeld Birk, Præstø Amt, hvilken Parcel ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 10. juli dette Aar under Matrikul Nummer 2a er ansat for Hartkorn 4 Tønder, 1 Skjæppe, 3 Fjerdingkar, Album, Gammelskat 32 Rigsdaler 92 Skilling og hvorover Skjødekort følger. Den for Eiendommen accorderede Kjøbesum Rigsdaler skriver Syv Tusinde og Tre Hundrede Rigsdaler er berigtiget ved contant Betaling af Rigsdaler og ved Obligations Udstedelse for Rigsdaler og da Kjøberen for øvrigt har opfyldt den indgaaede Kjøbecontract og forpligtet sig til at overtage de i samme anførte Byrder og Forpligtelser for Fremtiden skal den ovennævnte Eiendom tilhøre ham med alle Rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg ifølge mit Skjøde har eiet og besiddet samme fri for hver Mands Tiltale nu og i Fremtiden. Til Bekræftelse med min Underskrift i Witterligheds Widners Overværelse. p.t. Lystrup d. 23. Novbr Jørgen Hansen Til Witterlighed????? / Rasmussen 1

2 At Matr. No 2a i Frænderup By, Dalby Sogn staar for Hartkorn 4 Tønder, 1 Skjæppe, 3 Fjerdingkar, Album, Gammelskat 32 Rigsdaler 92 Skilling, det bliver i Overensstemmelse med Indenrigsministeriets Skrivelse af 10. Juli dette Aar hermed attesteret. Præstø Amtshus den 1. December 1866 Brun Læst i Bregentved-Gisselfeld Birkeret den 7. December 1866 og tilligemed vedhæftede Kjøbecontract tilført Pantebog Litra L. Fol Skjødekort forevist. Anm. I aarligt Vederlag svares af Matr. No 2b for Præstekorntiende 2 Td. 7 Skp. 2½ Fk. Byg, for Kvægtiende og Smaaredsel til Præsten 2 Skp. 1½ Fk. Byg, og for Smaaredsel til Skolelærer 2 Skp. 1¼ Fk. Byg. Jagtretten er reserveret og ned skr. Skjøde Andel i Aftægt. Dags Dato er læst den ny Eiers Panteobligation for RDL. Brun Stempel 5 Rdl. Stempel Tarif No 39 Taxt 4 5 Rdl. Kjøbekontrakt mellem Gaardmand Jørgen Hansen af Frenderup og Ungkarl Peder Christensen af Karise. Vilkaar: 1) Gjenstanden for Salg er den mig Jørgen Hansen ifølge Kjøbekontakt af 11. f. M. tilhørende Gaard Matr. No 2 i Frenderup By, Dalby Sogn, Præstø Amt. staaende for Hartkorn 5 Tdr. 3 Skp. 3 Fk. 1 Alb. Gammelskat 42 Rd 77 S, med tilhørende Jorder, som skulle udgjøre et Areal af 49 11/14 Tdr Land geometrisk Maal, hvorfor dog ikke indestaaes, - derfra dog undtaget 12 Tønder Land geometrisk Maal, som jeg forbeholder mig og som bliver at fraskjære Lodden omtrentlig parallelt med det nordre Skjel indtil Aaen mod Øst samt særskilt at skyldsætte, - de til Gaarden hørende Bygninger som i Landets almindelige Brandforsikring under No 166 ere forsikrede for 1040 Rdl. med disses muur- og nagelfaste Appertinentier, samt af Besætning og Inventarium følgende Kjøberen foreviste gjenstande: 3 Heste, 5 Køer, 3 Kvier, 6 Faar, 1 Rensemaskine som eies i fællig med Gaardmand Lars Andersen, 1 Plow, 1 Harve, 1 Tromle, 1 Vogn, 1 Kjærne, 12 Sibøtter, 1 Mælkespand, 1 Skjærekiste, et Seletøi og Stængetræerne paa Staldlængden, samt en Griseso, naar den har faret. Endvidere medfølger 5 Tdr. Byg og 5 Tdr. Havre, den i den sælgende Jord nedlagte Sæd og Gjødninger ved Stedet med Undtagelse af 12 almindelige Læs, som Sælgeren er berettiget til at lade bortføre inden 1. April d. Aa. Foder og Hø, som nu findes ved Stedet, forbliver ved samme, saaledes at den Besætning, som nu er tilstede, uden Hensyn til, om den er overdraget Kjøberen eller eies af Sælgeren, skal fodres derfra til Græstiden, eller i alt Fald saalænge det kan vare. Bliver der Rughalm tilovers, er Sælgeren berettiget til den Langhalm, han deraf lader gjøre. Kreaturernes Fodring og Pasning besørges indtil 1. April d. Aa. af Sælgeren, der leverer Sæd dertil som sædvan- 2

3 ligt, efter den Tid passer og fodrer hver sine Kreaturer og sørger hver især for Kjærnen, som skal til. 2) Eiendommen tiltrædes den April d. Aa., dog er Sælgeren og hans Familie berettiget til indtil 1. Apr August d. Aa. at benytte Stedets Bygninger i Forening med Kjøberen, saaledes at de hver haver Dispositionsret over den ene af Stuerne i Stuehuset, medens den øvrige Leilighed er fælles. 3) Sælgeren forbeholdes Ret til i indeværende Foraar, forsaavidt saadant kan skee uden Skade for Jorden, at tage Grundsteen hvor han vil paa Lodden til den ny Bygning, han agter at opføre paa de forbeholdte 12 Tdr Land. 4) Saalænge Sælgerens Fader, Hans Jørgensen, lever, betaler Kjøberen aarlig Sælgeren 40 Rdl. som Bidrag til Aftægten til denne og som erlægges i hver 11. December Termin, første Gang den 11. December d. Aa. 5) Kjøberen svarer fra 1. Oktober f. Aa. at regne alle af Eiendommen, det Hartkorn og Gammelskat hvortil den ved Udstykningen bliver ansat, gaaende Kongelige Skatter, 2/6 Bankrenter, Brandkontingent, offentlige og kommunale Afgifter, Tiender og Naturalpræstationer, som nu ere eller senere vorde paabudne, alt forsaavidt de ikke allerede ere betalte eller paastaaede (?) 6) Den indfriede 1/6 Del Bankhæftelse, saavelsom Aktieretten er Kjøberen uvedkommende. 7) Eiendommen sælges med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed Jørgen Hansen ifølge sin Kjøbekontrakt eier den, hvorved bemærkes at Jagtretten er reserveret Eieren af Jomfruensegede Hovedgaard for 10 Aar fra Sælgerens Skjødes Datum at regne. 8) Kjøberen betaler paa Anfordring alle Omkostninger, saavel i Anledning af denne Handel som i Anledning af den samlede Eiendoms Overdragelse fra Herskabet til Sælgeren. 9) Kjøbesummen er bestemt til Rdl. skriver Syv Tusinde og Tre Hundrede Rigsdaler, der udredes saaledes: Kontant ved denne Kontrakts Underskrift Rdl. ligesaa i 11. Juni Termin d. Aa Rdl. og ved Panteobligation til Greve C. Moltke til Lystrup og Jomfruensegede med Pant og Vilkaar som i Sælgerens Kjøbekontrakt bestemt for Rdl Rdl. De Rdl., som ikke kontant udbetales i dag, forrentes fra 11. December f. Aa. at regne med 4% pro anno. 10) Naar Kjøbesum og Omkostninger paa foranførte Maade ere betalte, vil Skjøde blive Kjøberen meddelt, og er han forpligtet til at lade samme tinglæse. 3

4 11) Skulle Kjøberen undlade at betale Kjøbesum og Omkostninger i rette Tid, er Sælgeren berettiget til at paastaae Kontrakten hævet eller skadesløs Erstatning for det ved dens Misligholdelse tilføiede Tab. I Tilfælde af Søgsmaal ere Kjøber og Sælger pligtige at møde ved Præstø Amts 3. Forligskreds og Bregentved Gisselfeld Birk efter Varsel som for indenbirks Boende. 12) For det stemplede Papirs Skyld opgjøres den samlede Kjøbesum saaledes: Fastsat Kjøbesum Rdl. Andel i Aftægt 40 Rdl. udgjøre 5 Gange taget Rdl. I alt Rdl. Til Bekræftelse er denne kontrakt underskrevet i Witterlighedsvidners Overværelse, og tjener Sælgerens Underskrift som Kvittering for de kontant betalte 800 Rdl. Originalen beholder Sælgeren, som meddeler Kjøberen en bekræftet Gjenpart. p.t. Lystrup den 10. Marts 1866 Som Sælger Jørgen Hansen Som Kjøber Peder Christensen Til Witterlighed Høegh Rasmussen Af Kjøbesummen er idag betalt Rdl., skriver To Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler, tilligemed Renter til 11. dennes 130 Rdl., hvorfor kvitteres. p.t. Lystrup den 20. Juni 1866 Jørgen Hansen Underskriftens Rigtighed bekræftes Brun (?) 4

5 Kopi af originalt skøde 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Matrikelskort 11

12 12

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere