INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING"

Transkript

1 C 342/22 Den Europæiske Unions Tidende BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2009, med fællesforetagendets svar (2010/C 342/04) INDHOLD Punkt Side INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING ANDRE FORHOLD Tabel Fællesforetagendets svar

2 Den Europæiske Unions Tidende C 342/23 INDLEDNING 1. Det Europæiske Fællesforetagende for ITER ( 1 ) og Fusionsenergiudvikling blev oprettet i marts 2007 ( 2 ) for en 35-årig periode. De vigtigste fusionsanlæg skal udvikles i Cadarache i Frankrig, men fællesforetagendet ligger i Barcelona. 2. Fællesforetagendets medlemmer er Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) repræsenteret ved Europa- Kommissionen, Euratoms medlemsstater og tredjelande, der har indgået samarbejdsaftaler med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion, og som har ytret ønske om at blive medlemmer (pr. 31. december 2009: Schweiz). REVISIONSERKLÆRING 5. I overensstemmelse med artikel 287, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Retten revideret Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudviklings årsregnskab ( 4 ), som omfatter årsregnskabet ( 5 ) og beretningen om budgetgennemførelsen ( 6 ) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2009, samt efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. 6. Retten afgiver denne revisionserklæring til Europa- Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 ( 7 ) 3. Fællesforetagendets opgaver er (jf. også tabellen): a) at levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER ( 3 ) b) at levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under»den bredere strategi«(supplerende fælles fusionsforskning), der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi Direktørens ansvar 7. Direktøren udøver funktionen som anvisningsberettiget ( 8 ). På eget ansvar og inden for rammerne af de givne bevillinger gennemfører han budgettet, både med hensyn til indtægter og udgifter, i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser for fællesforetagendet ( 9 ). Direktøren er ansvarlig for at etablere ( 10 ) en organisatorisk struktur samt interne forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer, som sikrer, at der udarbejdes et endeligt årsregnskab ( 11 ) uden væsentlig fejlinformation som følge af svig eller fejl, og at de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. c) at forberede og koordinere et program til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (International Fusion Materials Irradiation Facility). Rettens ansvar 8. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring om rigtigheden af fællesforetagendets regnskab og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. 4. Ved oprettelsen blev fællesforetagendets samlede ressourcebehov for perioden anslået til millioner euro. Det samlede bidrag fra Euratom var fastsat til millioner euro, heraf højst 15 % til administration. Øvrige ressourcer er bidrag fra værtsstaten for ITER (Frankrig), de årlige medlemskontingenter og frivillige bidrag fra andre medlemmer end Euratom samt tillægsressourcer, der kan modtages på vilkår, der godkendes af bestyrelsen. Retten henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at tilføre langt flere ressourcer til ITER-projektet (jf. punkt 31-33). ( 1 ) ITER: International Thermonuclear Experimental Reactor (international termonuklear forsøgsreaktor). ( 2 ) Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af , s. 58). ( 3 ) Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER blev oprettet i oktober 2007 for en første periode på 35 år med henblik på gennemførelsen af ITER-projektet, som har til formål at påvise den videnskabelige og teknologiske gennemførlighed af fusionsenergi. Medlemmerne er Euratom, Folkerepublikken Kina, Republikken Indien, Japan, Republikken Korea, Den Russiske Føderation og Amerikas Forenede Stater. ( 4 ) Regnskabet ledsages af en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret. Beretningen redegør bl.a. for udnyttelsen af bevillingerne og indeholder kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter. ( 5 ) Årsregnskabet omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på egenkapitalen og bilaget til årsregnskabet, som indeholder en beskrivelse af de relevante regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger. ( 6 ) Beretningen om budgetgennemførelsen omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til dette regnskab. ( 7 ) EFT L 248 af , s. 1. ( 8 ) Finansforordning for Det Europæiske Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling vedtaget af bestyrelsen den 22. oktober ( 9 ) Artikel 33 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 (EFT L 357 af , s. 72). ( 10 ) Artikel 38 i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. ( 11 ) Bestemmelserne om EU-organernes regnskabsaflæggelse og regnskabsføring er fastlagt i kapitel 1 i afsnit VII i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 652/2008 af 9. juli 2008 (EUT L 181 af , s. 23), og er som sådan integreret i finansforordningen for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling.

3 C 342/24 Den Europæiske Unions Tidende Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med IFAC's og ISSAI's ( 12 ) internationale revisionsstandarder og etiske kodekser. I henhold til disse standarder skal Retten opfylde etiske krav og planlægge og udføre revisionen med henblik på at få rimelig sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation, og at de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. 10. Det indgår i Rettens revision, at der udføres revisionshandlinger for at tilvejebringe revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Valget af revisionshandlinger foretages på grundlag af Rettens vurdering, herunder dens vurdering af risikoen for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskabet, eller at transaktioner som følge af svig eller fejl ikke er lovlige og formelt rigtige. Når Retten vurderer disse risici, tager den hensyn til den interne kontrol, der vedrører udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet, og udformer revisionshandlinger, som er hensigtsmæssige i de konkrete tilfælde. Rettens revision omfatter også en vurdering af, om de anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssige, og om de foretagne regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede aflæggelse af regnskabet. 11. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for nedenstående erklæringer. Erklæring om regnskabets rigtighed 12. Det er Rettens opfattelse, at årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsudvikling i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2009 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet 13. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsudviklings årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2009, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 14. Kommentarerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl. KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONO MISKE FORVALTNING Budgetgennemførelsen 15. I 2009 beløb fællesforetagendets endelige godkendte betalingsbudget sig til 173,6 millioner euro. Den samlede udnyttelsesgrad for betalingsbevillingerne var på 65,3 %. Udnyttelsesgraden for aktionsudgifterne var på 65,5 %, mens den for ( 12 ) International Federation of Accountants (IFAC) og International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). administrationsudgifterne var på 64,2 %. Ved udgangen af 2009 havde fællesforetagendet 42 millioner euro i bankindeståender. Underudnyttelsen skyldes hovedsageligt, at gennemførelsen af Euratoms fusionsprogram er blevet forsinket, hvilket Retten også bemærkede i Regnskabsaflæggelse: medlemmernes bidrag 16. Retten noterer, at EU-fællesforetagendernes aktiviteter finansieres med medlemsbidrag, og at fællesforetagenderne ikke har nogen egentlig kapital. Retten anbefaler, at der i regnskabet tydeligt oplyses om dette særlige træk ved fællesforetagenderne. 17. I modsætning til de øvrige EU-fællesforetagender finansieres Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling fuldt ud af offentlige midler. De almindelige bestemmelser i EU-regnskabsregel nr. 1 (grupperegnskaber) om opførelse af medlemsbidrag under nettoaktiver på balancen gælder således ikke for Fællesforetagendet for ITER, hvor medlemsbidragene opføres under driftsindtægter på resultatopgørelsen. 18. Denne regnskabsmæssige behandling er acceptabel for Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling, men Retten mener generelt, at fællesforetagendernes regnskaber så vidt muligt bør harmoniseres, og noterer sig, at Kommissionen agter at udsende en detaljeret vejledning herom til fællesforetagenderne. ANDRE FORHOLD Interne kontrolsystemer 19. Samtidig med, at Retten erkendte, at fællesforetagendet i 2008 var i en opstartsfase, bemærkede den i sidste års beretning, at fællesforetagendet ikke havde implementeret sit system for intern kontrol og finansielle oplysninger fuldt ud. 20. Selv om fællesforetagendet i løbet af 2009 har gjort en indsats for at udvikle interne kontrolstandarder, gælder det stadig, at organisationens centrale aktiviteter pr. udgangen af 2009 endnu ikke er blevet tilstrækkeligt formaliseret. Der er ikke udviklet et egnet redskab til forvaltning af operationelle kontrakter. Budgetgennemførelsen og -rapporteringen er baseret på brugen af regneark. Der er ingen central database over operationelle, administrative og finansielle oplysninger. 21. I april 2009 blev fællesforetagendets afdelinger omstruktureret. I den ændrede struktur er budget- og regnskabsfunktionerne placeret under den afdeling, der er ansvarlig for indgåelse af offentlige indkøbsaftaler, hvilket rejser spørgsmål om den fornødne adskillelse af funktioner med hensyn til finansielle og operationelle aktiviteter (jf. også punkt 31).

4 Den Europæiske Unions Tidende C 342/ Som Retten allerede bemærkede i 2008 har regnskabsføreren endnu ikke valideret de underliggende forretningsprocesser, sådan som han skal ifølge fællesforetagendets finansforordning. 23. Fællesforetagendet etablerede en intern revisionstjeneste i juli Der er imidlertid endnu ikke foretaget en vurdering af forvaltningssystemerne og af de interne kontrolsystemers effektivitet, som krævet i fællesforetagendets finansforordning. Denne vurdering er særlig vigtig i lyset af den interne omstrukturering, fællesforetagendet gennemgik i Retten gennemgik en stikprøve på 31 transaktioner. I to tilfælde havde fællesforetagendet først indgået budgetforpligtelser, efter at det havde indgået retlige forpligtelser, hvilket er i strid med finansforordningens bestemmelser. Og i to andre tilfælde var der ikke tilstrækkelig dokumentation til underbygning af de valideringsprocedurer, der var gennemført, inden betalingerne blev afholdt. 25. I forbindelse med udbetalingen af et tilskud på euro konstaterede Retten, at den tjenestemand, der anviste betalingen, kun havde fået delegeret beføjelser til at anvise tilskudsbetalinger på op til euro. I forbindelse med en betaling på mere end 10 millioner euro vedrørende forberedende byggepladsarbejder forelå der ved Rettens revision kun bevis for, at fællesforetagendet havde foretaget formel kontrol, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at give sikkerhed, navnlig med hensyn til opfyldelsen af de finansielle krav i tilskudsaftalen og omkostningernes støtteberettigelse. For sen betaling af medlemskontingenter 26. I 2008 bemærkede Retten, at en række af fællesforetagendets medlemmer ikke havde betalt deres medlemskontingenter inden for den frist, der var fastsat af bestyrelsen. 27. I 2009 var fristen for medlemmernes indbetaling af de årlige kontingenter den 31. maj Til trods for, at fællesforetagendet sendte flere rykkerskrivelser, var der ved årets udgang to medlemmer, som endnu ikke havde betalt deres medlemskontingenter for Fællesforetagendets finansforordning 28. I beretningen om regnskabsåret 2008 påpegede Retten en række punkter, hvor den mente, at det var nødvendigt at ændre fællesforetagendets finansforordning for at styrke de finansielle rammer ( 13 ). Ved udgangen af 2009 var der ikke foretaget nogen ændringer af finansforordningen. Kommissionens interne revisionstjeneste 29. I udtalelse nr. 4/2008 påpegede Retten, at Kommissionens interne revisors beføjelser til at foretage revision af fællesforetagendet ikke nævnes i fællesforetagendets finansforordning. 30. Retten gentager, at ifølge rammefinansforordningen udøver Kommissionens interne revisor som hovedregel samme beføjelser i EU-organerne, herunder fællesforetagenderne, som i Kommissionens tjenestegrene. Status for ITER-projektet 31. I maj 2010 udsendte Kommissionen en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om status for ITER-projektet ( 14 ). Kommissionen konkluderer, at de betydelige omkostningsstigninger i forbindelse med ITER-projektet kræver, at forvaltningen af fællesforetagendet, navnlig indkøbspolitikken, tages op til revision, og at der fastlægges bæredygtige finansielle rammer. Kommissionen skønner, at der vil være behov for ca. 1,4 milliarder euro i bidrag fra Euratom til ITER for perioden 2012 og 2013 for at dække omkostningsstigningerne. 32. På møderne i november 2009 og juli 2010 bekræftede Rådet sin støtte til ITER-projektet, men pr. september 2010 havde hverken Rådet eller Europa-Parlamentet endnu givet deres samtykke til den supplerende finansiering, der er nødvendig i 2012 og 2013 til Euratoms bidrag til ITERprojektet. 33. Retten noterer sig, at denne udvikling kan få en væsentlig effekt på fællesforetagendets aktiviteter og budget. Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Morten LEVYSOHN, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 20. oktober På Revisionsrettens vegne Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Formand ( 13 ) Udtalelse nr. 4/2008 om finansforordningen for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) og punkt 21 til 23 i Rettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2008 (EUT C 310 af s. 1). ( 14 ) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Status og fremtidsperspektiver for ITER-projektet (SEK(2010) 571 af 4. maj 2010).

5 Unionens kompetenceområder i henhold til traktaten Det Europæiske Atomenergifællesskab Kapitel 5 om»fællesforetagenderne«i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig: Artikel 45:»De virksomheder, der er af ganske særlig betydning for kerneindustriens udvikling inden for Fællesskabet, kan konstitueres som fællesforetagender i denne traktats betydning i overensstemmelse med bestemmelserne i nedenstående artikler.«artikel 49:»Oprettelsen af et fællesforetagende sker i henhold til Rådets beslutning. Ethvert fællesforetagende har status som juridisk person.«kilde: Fællesforetagendet. Fællesforetagendets beføjelser som fastlagt i Rådets afgørelse 2007/ 198/Euratom Formål At levere Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER At levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under»den bredere strategi«, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi At forberede og koordinere et program til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (Fusion Materials Irradiation Facility, IFMIF). Opgaver Tabel Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Barcelona) Føre tilsyn med forberedelsen af anlægsstedet for ITERprojektet levere komponenter, udstyr, materialer og andre ressourcer til ITER-organisationen forvalte anskaffelser i overensstemmelse med de anskaffelsesordninger, der aftales med ITER-organisationen, herunder særlig de dertil knyttede kvalitetssikringsprocedurer forberede og samordne Euratoms deltagelse i den videnskabelige og tekniske udnyttelse af ITER-projektet koordinere videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter til støtte for Euratoms bidrag til ITERorganisationen levere Euratoms finansieringsbidrag til ITER-organisationen træffe arrangementer med henblik på at stille menneskelige ressourcer til rådighed for ITER-organisationen holde kontakt med ITER-organisationen og udføre eventuelle andre aktiviteter til fremme af ITER-aftalen Ledelse 1. Bestyrelse Bestyrelsen fører tilsyn med fællesforetagendets indsats for at opfylde målene og sørger for, at fællesforetagendet og dets medlemmer arbejder tæt sammen om gennemførelsen af foretagendets virksomhed. 2. Forretningsudvalget Forretningsudvalget hjælper bestyrelsen med at forberede afgørelser og varetager andre opgaver, som bestyrelsen overdrager det. 4. Direktøren Direktøren er fællesforetagendets øverste ansvarlige for de daglige opgaver og dets retlige repræsentant. 5. Ekstern revision Revisionsretten. 6. Intern revision Etableret den 1. juli Dechargemyndighed Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet. Fællesforetagendets disponible ressourcer i 2009 Endeligt budget for ,61 millioner euro heraf EUbidrag på 80,6 % (149,8 millioner euro i 2008). Ansatte pr. 31.december Videnskabeligt programråd Det videnskabelige programråd rådgiver efter behov bestyrelsen og direktøren om vedtagelsen og gennemførelsen af projektplanen og arbejdsprogrammerne. 199 stillinger i stillingsfortegnelsen, hvoraf 147 var besat pr (153 inklusive fremsatte og accepterede jobtilbud, heraf 40 faste stillinger og 113 midlertidige stillinger). 66 andre stillinger (kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter) Antal ansatte i alt: 213 (219 inklusive fremsatte og accepterede jobtilbud. Vigtigste resultater i 2009 Den internationale ITER-aftale og aftalen om den»bredere strategi«indgåede operationelle kontrakter: 47 kontrakter til en samlet værdi af 142,5 millioner (51 iværksat) Anskaffelsesordninger: 8 vedrørende ITER-projektet (svarende til 400 millioner euro) og 3 vedrørende»bredere strategi«-projekter (svarende til 19 millioner euro) ITER-bevillinger til fællesforetagendet: 2,92 kiua (svarende til 4,4 millioner euro) Tildelte tilskud: 30 til en samlet værdi af 15,9 millioner euro (30 iværksat) Indgåede administrative kontrakter: 5 til et samlet beløb på 6 millioner euro (7 iværksat) Budgetgennemførelse: 98,9 % af forpligtelsesbevillingerne og 65,3 % af betalingsbevillingerne udnyttet Opbygning af organisationen: fællesforetagendet har ansat 58 tjenestemænd eller midlertidige ansatte samt 34 kontraktansatte Etablering af en intern revisionstjeneste og en databeskyttelsestjeneste Udvalg: 4 bestyrelsesmøder, 7 møder i forretningsudvalget og 3 møder i det tekniske rådgivende udvalg. C 342/26 DA Den Europæiske Unions Tidende

6 Den Europæiske Unions Tidende C 342/27 FÆLLESFORETAGENDETS SVAR Gennemførelse af budgettet Punkt 15 F4E er enig i Rettens bemærkninger. Der gennemføres en forbedret betalingsprofil for 2010 med strengere rapporterings- og kontrolmekanismer for brug af driftsmidler. Regnskabsaflæggelse: medlemmernes bidrag Punkt F4E tilslutter sig Rettens bemærkninger, der dels omhandler fællesforetagender generelt og dels vedrører Kommissionens hensigt om at udstikke detaljerede retningslinjer for fremlæggelse af medlemmers bidrag til årsregnskaber. Interne kontrolsystemer Punkt 19 F4E er enig i Rettens bemærkninger og understreger, at styrkelse af organisationens kontrolmiljø fortsat prioriteres højt. Det skal dog bemærkes, at udvikling, gennemførelse og overvågning af intern kontrol i en ung og hurtigt voksende organisation kræver både tid og ressourcer, især så længe organisationen endnu ikke har fundet de mest passende forvaltningsordninger. I 2009 og 2010 er det sket betydelige fremskridt med hensyn til udformningen af den ikke-økonomiske kontrolstruktur, især vedrørende: jobbeskrivelser etiske og organisatoriske værdier personaleevaluering og -udvikling processer og procedurer kontinuitet dokumentstyring intern revision. Punkt 20 F4E er enig i Rettens bemærkninger og er i gang med at indføre et kontraktforvaltningsværktøj. F4E udvikler også systematiske værktøjer til budgetopstilling/-gennemførelse (herunder en automatisk resultattavle) og til rapportering af budget- og ressourcedata. Punkt 21 og 23 De første par måneder arbejdede den interne revisionstjeneste med rådgivningsaktiviteter og kapacitetsopbygning, hvorefter den første revisionsopgave, der vedrørte finansielle kredsløb, blev påbegyndt i november 2009 og afsluttet i maj Den årlige revisionsplan for 2009/2010 blev godkendt af direktøren og vedtaget af bestyrelsen den 27. januar 2010.

7 C 342/28 Den Europæiske Unions Tidende For så vidt angår finanskontrollerne, har den interne revision af F4E's finansielle kredsløb allerede omfattet en række tværgående spørgsmål vedrørende økonomisk forvaltning siden omstruktureringen i april De punkter, som Retten har påpeget, er blevet vurderet i lyset af denne interne revision. I overensstemmelse med den interne revisors anbefalinger er der fastlagt en handlingsplan, som bl.a. har til formål at sikre den nødvendige funktionsadskillelse mellem finansielle og driftsmæssige aktiviteter. Gennemførelsen af denne handlingsplan blev påbegyndt i august 2010 og forventes for størstedelens vedkommende afsluttet inden udgangen af året. Punkt 22 F4E er enig i Rettens bemærkninger. Regnskabssystemerne er ikke blevet formelt godkendt af regnskabsføreren, da nogle af de underliggende processer endnu ikke er blevet formaliseret. Punkt 24 På grund af budgetbegrænsningerne har F4E ikke været i stand til at indgå forpligtelser for det samlede beløb for en aftale mellem ITER-projektets hovedaktører. I slutningen af 2010 forventes F4E at kunne indgå forpligtelser for det samlede beløb fra den internationale organisation efter ITER-Rådets beslutning til november og efter en yderligere ændring af F4E's budget for Punkt 25 I forbindelse med det reviderede tilskud er F4E enig i Rettens bemærkninger. Situationen er nu løst med et enkelt, højere loft, der er defineret i de beføjelser, som den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede har fået. I forbindelse med den reviderede betaling vedrørende klargøring af produktionssteder er F4E enig i Rettens bemærkninger. Generelt planlægger F4E at analysere og overveje de interne procedurer for bl.a. at forbedre den forudgående interne kontrol. Forsinket betaling af medlemsbidrag Punkt F4E er enig i Rettens bemærkninger. Situationen er forbedret i 2010 som følge af øgede foregribende og forebyggende foranstaltninger. I 2011 vil F4E styrke sit system for tidlig varsling yderligere ved at udsende et overslag over de enkelte medlemmers bidrag i Medlemmerne modtog oplysningerne om deres bidrag for 2011 allerede i april 2010 og vil modtage en formel skrivelse med bekræftelse af det endelige beløb efter bestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2011 i november Finansforordningen for fællesforetagendet Punkt 28 F4E er enig i Rettens bemærkninger. F4E mente, at en fornuftig og effektiv tilgang ville være at høste et par års erfaringer med den faktiske gennemførelse af disse bestemmelser, før der foreslås en eventuel revision af finansforordningen. Denne revision skal endvidere være i overensstemmelse med et eventuelt forslag til revision af F4E's vedtægter (efter bestyrelsens godkendelse) og efterfølgende drøftelser med Rådet. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe, og et forslag til revision af finansforordningen for F4E vil blive sendt til vedtagelse inden udgangen af Kommissionens interne revisionstjenestes rolle Punkt Det forventes, at revisionen af F4E's vedtægter vil klarlægge, hvorvidt rammefinansforordningen kan anvendes i den interne revision af fællesforetagendet. Uanset denne klarlæggelse vil der i forslaget til ændring af finansforordningen for F4E, som er under udarbejdelse, blive taget hensyn til Rettens bemærkning og til eksisterende generelle bestemmelser, der giver Kommissionens interne revisor beføjelser til at revidere EU-organer.

8 Den Europæiske Unions Tidende C 342/29 Status for ITER-projektet Punkt F4E understreger, at selvom oplysningerne er korrekte, er de udtryk for status for drøftelserne i september 2010 efter Kommissionens offentliggørelse af et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme, for at imødekomme de yderligere finansieringsbehov i forbindelse med ITER-projektet (KOM(2010) 403 af 20. juli 2010).

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 15.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2010, med kontorets svar (2011/C

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING...

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING... 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/15 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDHOLD Punkt Side INDLEDNING..........................................................

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/66 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/24 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi

Læs mere

BERETNING (2016/C 449/39)

BERETNING (2016/C 449/39) C 449/208 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Sisnet (kommunikationsnet til udveksling af oplysninger mellem de nationale grænsekontrol-, told- og politimyndigheder) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

med fællesforetagendets svar

med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store ITsystemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-lisa) for regnskabsåret 2016 med

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 med kontorets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere