Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 5 Tværprofessionel virksomhed"

Transkript

1 Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi, psykomotorik og sygepleje

2 Indholdsfortegnelse Modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 3 Indhold i de enkelte fagområder... 4 Fokusområde 1: Tværprofessionelt samarbejde... 4 Fokusområde 2: Sundhedsvæsenets organisering og betydning for patienten/borgeren set i et tværfagligt perspektiv... 4 Fokusområde 3: Sundhedsinformatik og -formidling i et tværprofessionelt perspektiv... 4 Fokusområde 4: Sundhed og sygdom i et tværprofessionelt perspektiv... 4 Struktur, undervisnings- og studieformer... 5 UCCs fælles tværprofessionelle element... 5 Intern prøve- afslutning på "Tværprofessionel virksomhed"... 8 Bestemmelser for de enkelte uddannelser Bilag Grafisk oversigt modul Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 2

3 Modul 5: Tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod rollen som sundhedsprofessionel samarbejdspartner. Der er fokus på sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb, samt sundhedsvæsnets lovgrundlag. Der er endvidere fokus på det enkelte menneske, familien og grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår og på de sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltag. Modulet er på 10 uger. De 7 af ugerne i uddannelsesforløbet afvikles i samarbejde med studerende og undervisere fra fysioterapeut-, psykomotorik- og sygeplejerskeuddannelsen. De øvrige 3 uger af uddannelsesforløbet, kaldet "UCCs fælles tværprofessionelle element", afvikles med deltagelse af studerende fra alle professionsuddannelserne i UCC. Denne læringsaktivitet beskrives i et særskilt afsnit se side 5. Modulets kursusrum findes på studiezonen under Tværprofessionel Virksomhed Campus Nordsjælland: Efter modulet kan den studerende: Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning Beskrive lovretslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde Forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologien kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring Søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver Beskrive klassiske samfundsvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til teori og praksis. Anvende den problemorienterede projektmetode og vise forståelse for denne ved at udarbejde en skriftlig projektrapport og individuel perspektivering efter fastsatte krav og kriterier Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 3

4 ECTS-point for centrale fagområder Fysioterapeut ECTS Sygeplejerske ECTS Psykomotorisk ECTS terapeut Fysioterapi teori og 5 Sygepleje 3 Psykomotorik 7 metode teori og metode Sundhedsinformatik 1 Sundhedsinformatik 2 Sygdomslære 1 Sygdomslære 1 Folkesundhed og 1 Folkesundhed, 3 epidemiologi epidemiologi og miljømedicin Lovgivning og 2 Organisation og 3 forvaltning ledelse + jura Sociologi 3 Sociologi og sundhedsantropologi 3 Sociologi 3 Kommunikation 1 Etik og 1 Videnskabsteori 1 videnskabsteori Pædagogik 2 Psykologi Indhold i de enkelte fagområder De enkelte fagområder indgår i modulets læringsaktiviteter og tilrettelægges i forhold til følgende 4 fokusområder: Fokusområde 1: Fokusområde 2: Fokusområde 3: Fokusområde 4: Tværprofessionelt samarbejde Sundhedsvæsenets organisering og betydning for patienten/borgeren set i et tværfagligt perspektiv Sundhedsinformatik og -formidling i et tværprofessionelt perspektiv Sundhed og sygdom i et tværprofessionelt perspektiv Inden for det enkelte fokusområde udbydes der forskellige læringsaktiviteter. Disse aktiviteter præsenteres i et katalog med: fokusområde; temaets nummer; temaets titel; underviser; dato, tidspunkt og lokale; læringsmål; fagligt indhold; undervisnings- og studieform; litteratur og bemærkninger. Kataloget er som Pdf-fil på portalen. Intensionen med kataloget er at give de studerende mulighed for selv eller i samarbejde med deres projektgruppe at vælge mellem de forskellige læringsaktiviteter og dermed få mulighed for at deltage i planlægningen af eget læringsforløb. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 4

5 Den enkelte studerende skal i tilrettelæggelsen af forløbet være opmærksom på modulets læringsmål, modulets fire fokusområder samt eventuelle gældende bestemmelser for de enkelte uddannelser. Den enkelte studerende udfylder en læringsplan(hentes på portalen) med oplysninger om hvilke læringsaktiviteter der er valgt fra kataloget. Valget af aktiviteter diskuteres og bekræftes senest onsdag i modulets første uge (uge 6 / uge 35) af den underviser der er tilknyttet gruppen som vejleder på projektet. Den enkelte studerendes læringsplan med oplysninger om valg af aktiviteter indsættes som bilag i gruppens projektrapport. Struktur, undervisnings- og studieformer I modulets første 4 uger (uge 6-9 / uge 35-38) afvikler den studerende det tidligere omtalt individuelle tilrettelagte læringsforløb der er aftalt med vejlederen. I den første uge (uge 6 / uge 35) introduceres og påbegyndes endvidere et projektforløb. Det afvikles i grupper med ca. 6 studerende. I de næste 3 uger af modulet(uge / uge 39-41) afvikles UCCs fælles tværprofessionelle element. Der afsluttes med en intern prøve. I uddannelsesforløbets sidste 3 uger (uge / uge 42-44) forsættes udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport i grupperne og udarbejdelsen af den individuelle skriftlige perspektivering. Der afvikles intern prøve onsdag, torsdag og fredag i uge 15 / uge 44. På modulet veksles der mellem følgende undervisnings- og studieformer: forelæsninger, holdundervisning, teoretiske oplæg, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, fremlæggelser, studier i praksis, projektarbejde og vejledning. UCCs fælles tværprofessionelle element UCC udbyder et tværgående uddannelseselement under betegnelsen UCCs fælles tværprofessionelle element. Elementet er obligatorisk i alle professionsuddannelser i UCC og udløser 4,5 ECTS-point. Det afvikles i henholdsvis forårs- og efterårssemesteret i ugerne og uge UCCs fælles tværprofessionelle element er beskrevet i et særligt katalog, der omtaler en række væsentlige professionsudfordringer. Inden for hver professionsudfordring udbydes forskellige uddannelsesmoduler, der hver især omhandler en konkret, tværprofessionel problemstilling. Disse moduler kaldes tværmoduler. Den studerende skal, efter en nærmere fastlagt valgprocedure, vælge et tværmodul mellem alle tværmodulerne der udbydes inden for UCC. Formål og indhold Formålet med UCCs fælles tværprofessionelle elementer er at kvalificere den studerendes forudsætninger for samarbejde mellem professionerne ved, at studerende møder hinanden på Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 5

6 tværs af uddannelserne og sammen studerer en afgrænset faglig problemstilling, der udfordrer det tværprofessionelle samarbejde. Det er målet, at den studerende: deltager med udgangspunkt i egen grunduddannelsesidentitet, indgår i tværgående samarbejdsgrupper bliver opmærksom på grænser og berøringsflader mellem egen og andre professioner, møder forskellige professionelle tilgange til det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker og til forskelle i livsopfattelser og livsvilkår, undersøger sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for tværprofessionel opgaveløsning, og kvalificerer og nytænker egen tværprofessionel indsats Organisering Hvert tværmodul udbydes i samarbejde mellem flere undervisere oftest fra forskellige uddannelser. Uddannelsesstedet har det faglige og praktiske ansvar for de tværmoduler der bliver udbudt på uddannelsesstedet. Placering UCCs fælles tværprofessionelle element er placeret på forskellige semestre i de forskellige uddannelsers samlede forløb: Uddannelse Fysioterapeut Lærer Psykomotorisk terapeut Pædagog Sygeplejerske Tekstilformidler Tegnsprogstolk Placering i samlet uddannelsesforløb henholdsvis forårssemester og efterårssemester 3. semester (5. modul) 3.semester / 4. semester 3. semester (5. modul) 4. semester 3. semester (5. modul) 6. semester /3. semester Afventer UCCs fælles tværprofessionelle element og sammenhæng med uddannelsernes tværprofessionelle elementer/modul I de professionsuddannelser, hvor uddannelsesbekendtgørelsen indeholder regler om et tværprofessionelt element eller modul, udgør UCCs fælles tværprofessionelle element en væsentlig del af det tværprofessionelle element/modul. Det gælder uddannelserne til fysioterapeut, lærer, pædagog og sygeplejerske. Det fremgår af studieplanen for det enkelte uddannelsessted, hvordan UCCs fælles tværprofessionelle element kombineres med øvrige obligatoriske studieaktiviteter inden for det tværprofessionelle element/modul. I de uddannelser, hvor uddannelsesbekendtgørelsen ikke indeholder regler om et tværprofessionelt element eller modul, indgår UCCs fælles tværprofessionelle element som et selvstændigt element i uddannelserne. Det gælder uddannelserne til tegnsprogstolk og tekstilformidler. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 6

7 Varighed og deltagelse UCCs fælles tværprofessionelle element er af 3 ugers varighed (fuld studietid). I de tre uger indgår de studerendes arbejde med en afsluttende rapport. I uddannelserne til lærer og tekstilformidler skal den studerendes deltagelsespligt i UCCs fælles tværprofessionelle modul godkendes i lighed med den øvrige deltagelsespligt. For læreruddannelsen gælder desuden, at den studerendes gennemførelse af UCC fælles tværprofessionelle element godkendes i sammenhæng med den samlede godkendelse af det tværprofessionelle element efter nærmere regler i studieplanen. Deltagelsespligten i UCC's fælles tværprofessionelle element bedømmes med bestået/ikke bestået I uddannelserne til fysioterapeut, pædagog, pyskomotorisk terapeut og sygeplejerske skal den studerende til prøve i det tværprofessionelle element/modul. Den studerendes gennemførelse af et af UCC tværmoduler indgår her i sammenhæng med prøven i uddannelsernes tværprofessionelle element/modul efter nærmere regler i uddannelsernes studieplaner. Prøven i UCCS fælles tværprofessionelle element bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemførelse Den studerende gennemfører UCCs fælles tværprofessionelle element ved at få sin rapport bedømt bestået. Skriftlig rapport Den studerende skal aflevere en skriftlig rapport, der dokumenterer den studerendes faglige udbytte af tværmodulet. Aflevering foregår digitalt. Rapporten kan skrives alene eller i grupper på op til 4 studerende. I grupperapporter skal det af indholdsfortegnelse fremgå, hvilke dele den enkelte studerende er ansvarlig for. Antal anslag opgøres inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag: 1 studerende, min og max anslag 2 studerende, min og max anslag 3 studerende, min og max anslag 4 studerende, min og max anslag Emnet eller problemstillingen for rapporten vælges af den studerende og godkendes af tværmodulets undervisere. Bedømmelse Ved bedømmelsen af den skriftlige rapport lægges der vægt på, at den studerende gennem arbejdet med et afgrænset og godkendt emne eller en afgrænset og godkendt problemstilling kan dokumentere i væsentlig grad at have nået det anførte mål for UCCs fælles tværprofessionelle element. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 7

8 Intern prøve "Tværprofessionel virksomhed" I modul 5 "Tværprofessionel virksomhed" bedømmes den studerendes læringsudbytte ved en intern prøve den sidste uge i modulet: for forårsmodulet afvikles prøven i uge 15 og i efterårsmodulet i uge 44. Den studerende bedømmes på grundlag af modulets læringsmål. Bedømmelsesgrundlaget er: en gruppefremstillet skriftlig projektrapport med angivelse af hvilke dele den enkelte studerende er ansvarlig for en individuel udarbejdet skriftlig perspektivering en individuel mundtlig eksamination hvis afsæt er den gruppefremstillede projektrapport og den individuelle udarbejdede perspektivering Krav til den gruppefremstillede projektrapport og den individuelle skriftlige perspektivering af projektrapportens resultater Det gruppefremstillede projekt og den enkelte studerendes skriftlige perspektivering af valgte resultater fra projektrapporten afleveres i et samlet skriftligt produkt. Krav til projektrapporten I den skriftlige rapport skal anvendes den problemorienterede projektmetode ved at: udvælge, beskrive og begrunde et klinisk problemområde hvor der kræves tværprofessionel virksomhed. redegøre for udvalgte professioners ansvar og kompetencer i relation til den tværprofessionelle virksomhed udarbejde en problemkonkretisering og problemformulering, hvor der indgår tværprofessionel virksomhed beskrive formålet med at undersøge problemformuleringen redegøre for og begrunde valg af undersøgelsesmetode ved at beskrive den valgte dataindsamlingsmetode: interview og /eller observation, fremgangsmåde og etiske overvejelser redegøre for og begrunde valg af teori analysere og fortolke de indsamlede transskriberede data med den valgte teori konkludere i forhold til problemformuleringen Projektrapporten er max anslag (inkl. mellemrum) eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Det er et krav at der som bilag til projektrapporten er en "Tro og love erklæring" med gruppemedlemmernes underskrift, gruppemedlemmernes individuelle læringsplaner samt samtykkeerklæring /-er der er indhentet i forbindelse med afvikling af interview /observationsstudie. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 8

9 Krav til den individuelle skriftlige perspektivering af resultater fra projektrapporten I den skriftlige perspektivering: udvælges et eller flere af projektrapportens undersøgelsesresultater det/de udvalgte resultat/-er diskuteres og perspektiveres ved hjælp af relevante teoretiske begreber indenfor et eller flere af modulets 4 fokusområder fremsættes forslag til mulige fremtidige monofaglige og tværprofessionelle indsatser. Perspektiveringen er max anslag(inkl. mellemrum) eksklusiv perspektiveringens forside, litteraturliste og bilag. Det samlede skriftlige produkt udarbejdes i henhold til formelle krav og opgavetekniske retningslinjer. Projektgruppen vælger selv hvilken uddannelses opgavetekniske retningslinjer de vil anvende. Alle gruppemedlemmer skal hver især inden kl tirsdag i uge 14 i Wiseflow aflevere et samlet pdf-dokument indeholdende: den gruppefremstillede projektrapport og som bilag til rapporten en "Tro og love erklæring" med gruppemedlemmernes underskrift, gruppemedlemmernes individuelle læringsplaner, samtykkeerklæring /-er der er indhentet i forbindelse med afvikling af interview /observationsstudie samt alle gruppemedlemmernes individuelt udarbejdede perspektiveringer. Projektforløb Projektrapporten udarbejdes i grupper med ca. 6 studerende. I hver gruppe deltager studerende fra fysioterapeut-, psykomotorik- og sygeplejerskeuddannelsen. Gruppesammensætningen er fastlagt og oplyses ved modulets start. Hver projektgruppe tildeles en vejleder, der bekræfter den enkelte studerendes læringsplan og gruppens problemformulering. Desuden vejleder vejlederen gruppen under projektforløbet, samt fungerer som eksaminator ved prøven. Der tilbydes 8 timers vejledning pr. gruppe. Tilrettelæggelsen af forløbet for henholdsvis forårs- og efterårsmodulet er: Holdet præsenteres for projektgrupperne og den tildelte vejleder i uge 6 / uge 35. Projektarbejdet påbegyndes i uge 6 / uge 35. Den mundtlige eksamination Den interne prøve afvikles onsdag, torsdag og fredag i uge 15 / 44 for henholdsvis forårs- og efterårsmodulet. Den mundtlige eksamination er individuel og varer 15 minutter eksklusiv votering. Den studerende har indledningsvis max. 5 minutter til et mundtligt oplæg. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i den skriftlige projektrapport, den studerendes skriftlige individuelle perspektivering og det mundtlige oplæg. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 9

10 Ved eksaminationen fungerer gruppens vejleder som eksaminator. De øvrige medlemmer af gruppen kan ikke være til stede i eksamenslokalet før de selv er blevet eksamineret. Dato og tidspunkt for den mundtlige eksamination meddeles på portalen/intern prøve. Votering og bedømmelse Efter den mundtlige eksamination har eksaminator 10 minutter til votering og tilbagemelding. Den studerende kan ikke overvære voteringen. Den mundtlige præstation, den studerendes perspektivering og den skriftlige projektrapport danner grundlag for den individuelle bedømmelse. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Indstilling til og afmelding af intern prøve Den studerende er automatisk indstillet til intern prøve når modulet påbegyndes. Det er pr. 1. september, jf. ny eksamensbekendtgørelse, ikke muligt at framelde sig prøven. Ved sygdom skal dette meldes til studieadministrationen, jf. beskrivelser i den respektive uddannelses studieordning. Regler for omprøve og sygeeksamen Retningslinjer for omprøver og sygeeksamen følger de respektive uddannelsers retningslinjer. Ved ikke bestået prøve, er den studerende automatisk tilmeldt den næste modulprøve som uddannelsen udbyder. Den studerende har i alt 3 prøveforsøg. Bestemmelser for de enkelte uddannelser Sygeplejerskeuddannelsen Den studerende skal gennemføre en fastlagt studieaktivitet rettet mod digitaliseret kommunikation og samarbejde. Dette kan opfyldes gennem mindst 80 % fremmøde i temaerne 301, 303 og 304 hvor der undervises i sundhedsinformatik eller ved at udarbejde en afløsningsopgave. Afløsningsopgaven skal være udarbejdet senest fredag kl. 12, uge 13 i forårssemestret og uge 42 i efterårssemestret. Den fastlagte studieaktivitet dokumenteres i den studerendes portfolio. Det gøres i et samarbejde mellem underviseren og studieadministrationen. Portfolio anvendes som studieredskab og indgår såvel i den teoretiske som kliniske undervisning. Dette redskab kan understøtte den enkelte studerendes læring og læringsudbytte samt dokumentation heraf. I dette modul skal de interne prøve og den fastlagte studieaktivitet dokumenteres i portfolio. Studieadministrationen afstemmer og attesterer for gennemførelsen af aktiviteterne på modulet, herunder intern prøve, der afvikles i UCC's fælles tværprofessionelle element. Originalen arkiveres i skolens arkiv og studieadministrationen udleverer en kopi til den studerendes personlige portfolio. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 10

11 Psykomotorikuddannelsen Den studerende skal gennemføre en fastlagt studieaktivitet rettet mod psykomotorisk gruppeundervisning og/eller psykomotorisk behandling. De studerende SKAL deltage i tema 404. Endvidere skal dette opfyldes gennem fremmøde i mindst 11 lektioner i de udbudte temaer i disse fag eller ved at udarbejde en afløsningsopgave. Afløsningsopgaven skal være udarbejdet senest fredag kl. 12, uge 13 i forårssemestret og uge 42 i efterårssemestret Fysioterapeutuddannelsen Den studerende skal gennemføre en fastlagt studieaktivitet rettet mod fysioterapi og metode. Dette kan opfyldes gennem mindst 80 % fremmøde i undervisningen i tema 302 "Telerehabilitering, tema 105 Interview og observation som dataindsamlingsmetode, tema 115 Analyse af interview og observationsdata eller ved at udarbejde en afløsningsopgave. Afløsningsopgaven skal være udarbejdet senest fredag kl. 12, uge 13 i forårssemestret og uge 42 i efterårssemestret. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 11

12 Internprøve 7- trins skala i Intern prøve Bestået/ikke bestået Bilag Grafisk oversigt modul 5 Undervisningsuge 1, 2, 3 og 4 Undervisningsuge 5, 6 og 7 Undervisningsuge 8, 9 og 10 Tværprofessionel virksomhed Campus Nord Gennemførelse af valgte læringsaktiviteter fra katalog Udarbejde projekt - gruppe UCCs fælles tværprofessionelle element Tværprofessionel virksomhed Campus Nord Gennemførelse af valgte læringsaktiviteter fra katalog Udarbejde projekt - gruppe Udarbejde perspektivering - individuelt Vigtige dage: Grupper og vejledere præsenteres for holdet mandag i undervisningsuge 1 Individuelt tilrettelagt læringsforløb aftales med og godkendes af gruppens vejleder senest onsdag i undervisningsuge 1 Projektrapporten afleveres tirsdag i undervisningsuge 9 Intern prøve onsdag, torsdag og fredag i undervisningsuge 10 Se i øvrigt Modulbeskrivelsen, afsnittet Bestemmelser for de enkelte uddannelser. Sundhedsuddannelserne, Nordsjælland Modulbeskrivelse 5 Side 12

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Revideret: 23. juni 2011 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Hold: Sept./10 Efterår 2011 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning for SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

Lokalt tillæg til studieordning for SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Lokalt tillæg til studieordning for YGPLJRKUDDANNLN Professionshøjskolen University ollege yddanmark ampus sbjerg K:\tudieadministration\ygeplejerske sbjerg\admin\umsw\lokalt tillæg til studieordning -

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Beskrivelse af Modul 5 Sa13IIC

Beskrivelse af Modul 5 Sa13IIC Beskrivelse af Modul 5 Sa13IIC 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 4 2.2. Modulguide... 5 2.3. Klinisk undervisning... 5 2.4. Pensum og bogkøb... 6 3. Bedømmelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Intern teoretisk prøve Gældende fra august 2012 Side 1 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Kernefaglighed, Folkesundhedsvidenskab, sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt 1 modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Palliativ indsats symptomlindring og evidensbaseret praksis (målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Sr2015s og Fr2015s

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Sr2015s og Fr2015s Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Sr2015s og Fr2015s Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Indhold Modulet er bygget op omkring to projektforløb. Begge

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed 3. semester Hold september 2013 Modulbeskrivelse Modul 5 d. 20. august 2014 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

1. semester Psykomotorik krop og psyke

1. semester Psykomotorik krop og psyke 1. semester Psykomotorik krop og psyke Psykomotorikuddannelsen Campus Nordsjælland August 2018 Semesterbeskrivelse 1 30 ECTS point Semestret begynder 1. september Gældende for efterårssemestret 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen

Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Studieaktiviteter og portfolio, gennem uddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland lægger vægt på at de studerende skal fordybe sig i uddannelsens temaer og indhold. Uddannelsen ønsker at stimulere

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 13. Valgmodul 10 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra

Modul 13. Valgmodul 10 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.07.11. Side 1 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere