Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning"

Transkript

1 Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning udgave DA

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-20 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes på adressen Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /1. udgave DA

3 Indhold Sikkerhed... 4 Introduktionsvejledning... 5 Betjeningsenheden... 5 Opsætning af en trådløs Bluetooth-forbindelse... 6 Opsætning første gang med en telefon... 6 Manuel tilslutning af bilsættet til en forbundet telefon Introduktion Kom godt i gang... 8 Dele... 8 Betjeningsenhed CU Sådan tændes eller slukkes bilsættet... 9 Sådan tændes bilsættet... 9 Sådan slukkes bilsættet... 9 Tilslutning af en telefon til bilsættet Kabelforbindelse Bluetooth-forbindelse Tilslutning af en musikafspiller til bilsættet Kabelforbindelse Bluetooth-forbindelse Betjening Justering af lydstyrken Håndtering af opkald Foretagelse af opkald Besvarelse af opkald Afslutning af opkald Sådan slår du mikrofonen til eller fra Overførsel af opkald mellem bilsættet og telefonen Betjening af musikafspilleren Afvisning af en alarm for en kalenderbegivenhed Nokia Navigationspakke LD Fejlfinding Problemer med forbindelse Problemer med lyd Andre problemer Installation Sikkerhedsoplysninger Forbindelsesmuligheder Kabelforbindelse Bluetooth-forbindelse Lydforbindelse Installation af bilsættet i et køretøj Håndfri enhed HF Betjeningsenhed Højttaler Mikrofon Strømkabel Tilslutningskabler Mobilholder Valgfrit ekstraudstyr Nokia Navigationspakke LD Antennekobler og ekstern antenne Kontrol af bilsættets funktion Pleje og vedligeholdelse Yderligere sikkerhedsoplysninger

4 Sikkerhed Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. TÆND ENHEDEN SIKKERT Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. INTERFERENS Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. EKSTRAUDSTYR Anvend kun ekstraudstyr, der er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. 4

5 Introduktionsvejledning Introduktionsvejledning I dette afsnit beskrives bilsættets grundlæggende funktioner. Du finder flere oplysninger i de respektive afsnit i denne brugervejledning. Betjeningsenheden Tast til afbrydelse af mikrofonen (1) Tryk på tasten for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald. Tryk på tasten for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den forbundne musikafspiller, når du ikke er midt i et opkald. Når du lytter til musik, skal du trykke på tasten for at stoppe musikken midlertidigt eller genoptage afspilning på en musikafspiller, der understøtter Bluetooth-teknologi. Tast til stemmestyret opkald (2) Tryk på tasten, og hold den nede i ca. 1 sekund for at aktivere stemmestyret opkald med en kompatibel telefon. Opkaldstast (3) Tryk på tasten for at besvare et opkald eller skifte mellem et aktivt opkald og et opkald i venteposition. Tryk på tasten to gange for at ringe op til det sidst indtastede. Afslutningstast (4) Tryk på tasten for at afslutte eller afvise et opkald. Indikator (5) Viser status for bilsættet. 5

6 Introduktionsvejledning Navi TM -hjul (6) Tryk på hjulet, og hold det nede i ca. 1 sekund for at overføre det aktive opkald mellem bilsættet og telefonen (under en Bluetoothforbindelse). Drej hjulet til venstre eller højre for at justere lydstyrken under et opkald, eller mens du lytter til musik fra musikafspilleren. Tryk kort på hjulet, og drej det til højre eller venstre for at gå til det næste eller forrige nummer på en musikafspiller. Når du bruger navigationstilbehøret, skal du dreje hjulet til venstre eller højre for at justere lydstyrken og gentage den sidste kørselsanvisning. Opsætning af en trådløs Bluetooth-forbindelse Opsætning første gang med en telefon 1. Tænd telefonen og bilsættet (se side 9). 2. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder. 3. Vælg bilsættet (Nokia CK-20W) på listen over fundne enheder. 4. Indtast Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte bilsættet til telefonen. Bekræft om nødvendigt forbindelsen på telefonen. Du finder oplysninger om at slutte bilsættet til en musikafspiller på side 13. Manuel tilslutning af bilsættet til en forbundet telefon Når du har oprettet en binding mellem telefonen og bilsættet, skal du trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. 1 sekund. Bilsættet bipper, når der oprettes forbindelse til telefonen. 6

7 Introduktion 1. Introduktion Nokia Multimedie-bilmonteringssættet gør det muligt let at foretage og besvare opkald håndfrit og anvende den kompatible musikafspiller i en bil. Du kan også bruge bilsættet med Nokias navigationspakke LD-2, der guider dig til destinationen med talte kørselsanvisninger og kortvisninger eller med kørselsikoner, der vises på mobiltelefonens skærm. Navigationspakken kan købes separat. Bilsættet kan sluttes til en kompatibel telefon og musikafspiller via et kabel eller en trådløs Bluetooth-forbindelse. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du får bilsættet installeret professionelt og tager det i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, da den indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til musikafspilleren. Opsætning og betjening af bilsættet beskrives under Kom godt i gang side 8 og Betjening side 15. Installationen af bilsættet beskrives under Installation side 21. Bilsættet må kun installeres af en autoriseret servicetekniker med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. 7

8 Kom godt i gang 2. Kom godt i gang Dele Bilsættet indeholder følgende dele: 7 Håndfri enhed HF-20 (1) Betjeningsenhed CU-8 (2) Højttaler SP-3 (3) Mikrofon MP-2 (4) Strømkabel PCU-4 (5) Tilslutningskabler (6) ikke alle kabler er vist på figuren GPS-modtager (7) følger med i Nokia Navigationspakke LD-2 (sælges separat) 8

9 Kom godt i gang Betjeningsenhed CU-8 Tast til at slå mikrofonen fra (1) Tast til stemmestyret opkald (2) Opkaldstast (3) Afslutningstast (4) Indikator (5) Navi-hjul (6) Sådan tændes eller slukkes bilsættet Sådan tændes bilsættet Hvis tændingsfølerkablet ikke er tilsluttet, skal du trykke på Navi-hjulet, hvis du bruger en Bluetooth-forbindelse, eller slutte telefonen til bilsættet med det medfølgende tilslutningskabel. Hvis tændingsfølerkablet er tilsluttet, skal du starte motoren og trykke på Navi-hjulet (hvis du bruger en Bluetooth-forbindelse), eller slutte telefonen til bilsættet med det medfølgende tilslutningskabel. Når bilsættet er tændt, lyser indikatoren på betjeningsenheden. Sådan slukkes bilsættet Hvis tændingsfølerkablet ikke er tilsluttet, skal du koble telefonen fra bilsættet. Bilsættet slukkes efter to minutter. Når bilsættet slukkes, lyser indikatoren på betjeningsenheden ikke længere. Når du har slukket motoren, skal du ikke efterlade telefonen tilsluttet til bilsættet, da bilbatteriet muligvis aflades. Hvis tændingsfølerkablet er tilsluttet, skal du slukke motoren. Hvis du slukker motoren under et opkald, eller mens du lytter til musik fra telefonens musikafspiller via bilsættet, slukkes bilsættet, når du afslutter opkaldet, stopper med at lytte til musik fra musikafspilleren eller afbryder forbindelsen mellem bilsættet og telefonen (se side 12). 9

10 Kom godt i gang Tilslutning af en telefon til bilsættet Du kan slutte en kompatibel mobiltelefon til bilsættet via et kabel eller en Bluetooth-forbindelse, afhængigt af hvordan bilsættet blev installeret. På side 22 finder du de tilgængelige installationsindstillinger. Kabelforbindelse Du slutter en kompatibel telefon til bilsættet ved at placere telefonen i en kompatibel mobilholder (sælges separat), der er sluttet til bilsættet med et kompatibelt tilslutningskabel, eller ved at slutte tilslutningskablet direkte til telefonen. Du afbryder forbindelsen mellem bilsættet og telefonen ved at fjerne telefonen fra mobilholderen eller ved at tage tilslutningskablet ud af telefonen. Hvis du bruger en universalmobilholder, skal du muligvis slutte tilslutningskablet direkte til telefonen, når du har placeret telefonen i holderen. Når telefonen er sluttet til bilsættet via et kompatibelt tilslutningskabel, der understøtter opladning (f.eks. CA-76), oplader bilsættet også telefonens batteri. Når bilsættet er sluttet til telefonen via et kabel, kan du ikke slutte telefonen til bilsættet ved hjælp af Bluetooth-teknologi med henblik på håndfri betjening. Bluetooth-forbindelse Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi er det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der en fri luftlinje mellem de to enheder, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Forbindelsen kan blive udsat for interferens pga. forhindringer som f.eks. vægge eller fra andre elektroniske enheder. Bilsættet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1.2, som understøtter følgende profiler: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Audio/Video Remote Control Profile 10

11 Kom godt i gang (AVRCP) 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetoothteknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder. Oprettelse af en forbindelse med telefonen Hvis du vil oprette en Bluetooth-forbindelse, skal du have en kompatibel mobiltelefon, der understøtter Bluetooth-teknologien. Når telefonen har etableret Bluetooth-forbindelse med bilsættet, kan du f.eks. have telefonen i en taske, mens du bruger bilsættet. Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-telefon, mens du bruger bilsættet, ved at slutte telefonen til bilsættet via et opladerkabel. Inden du kan slutte telefonen til bilsættet via Bluetooth-teknologi, skal du oprette en binding mellem bilsættet og telefonen. Gør følgende: 1. Tænd telefonen og bilsættet (se side 9). 2. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. 3. Vælg bilsættet (Nokia CK-20W) på listen over fundne enheder. 4. Indtast Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte bilsættet til telefonen. På nogle telefoner skal du bekræfte forbindelsen, efter at der er oprettet en binding. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem bilsættet og telefonen én gang. Hvis bindingen oprettes, udsender bilsættet en høj biplyd. Bindingen vises nu i telefonens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med telefonen. Bilsættet er nu forbundet med og sluttet til telefonen og er klart til brug. Hvis bindingen ikke oprettes, udsender bilsættet en lav biplyd. Prøv igen at oprette bindingen ved at følge instruktionerne til oprettelse af binding omhyggeligt. 11

12 Kom godt i gang Du kan oprette en binding mellem bilsættet og op til otte telefoner og musikafspillere i alt, men der kan kun tilsluttes én telefon og musikafspiller ad gangen. Bilsættet kan kun oprette forbindelse til en forbundet telefon, hvis telefonen er tændt og har Bluetooth-funktionen aktiveret. Manuel tilslutning af bilsættet Når bilsættet er tændt, og du ikke har tilsluttet en telefon, kan du indstille bilsættet til at søge efter forbundne telefoner. Du starter søgningen ved at trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. 1 sekund. Under søgningen blinker indikatoren på betjeningsenheden. Bilsættet prøver først at oprette forbindelse til den telefon, der sidst blev brugt sammen med det. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, prøver bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre Bluetooth-enheder, der har været forbundet til det for nyligt. Bilsættet bipper, når der oprettes forbindelse til telefonen. Automatisk tilslutning af bilsættet Du kan indstille telefonen til at tillade automatisk forbindelse med bilsættet, når bilsættet er tændt. Hvis du har en Nokia-telefon, skal du ændre indstillingerne for forbundne enheder i telefonens Bluetoothmenu. Hvis du tænder for bilsættet, og der ikke er sluttet en telefon til det via et kabel, forsøger bilsættet inden for 45 sekunder at oprette en Bluetooth-forbindelse til den sidst anvendte telefon. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, prøver bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre Bluetooth-enheder, der har været forbundet til det for nyligt. Afbrydelse af forbindelse til bilsættet Du afbryder forbindelsen mellem bilsættet og telefonen ved at annullere Bluetooth-forbindelsen til bilsættet i telefonens Bluetooth-menu, eller ved at slukke bilsættet. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen til bilsættet for at afbryde forbindelsen til det. 12

13 Kom godt i gang Nulstilling af listen med forbundne enheder Bilsættet gemmer bindingsoplysningerne for de sidste otte Bluetoothenheder, der er blevet forbundet med det. Du rydder disse oplysninger ved at slukke bilsættet samt trykke på og holde Navi-hjulet nede i 10 sekunder. Bilsættet bipper. Tilslutning af en musikafspiller til bilsættet Du kan slutte en kompatibel musikafspiller til bilsættet via et kabel eller en Bluetooth-forbindelse, afhængigt af hvordan bilsættet blev installeret. På side 22 finder du de tilgængelige installationsindstillinger. Kabelforbindelse Slut en kompatibel musikafspiller til bilsættet via tilslutningskablet, som har et 3,5 mm lydstik. Du kan nu bruge musikafspilleren med bilsættet. Hvis du ikke vil slutte en musikafspiller til bilsættet, kan du fastgøre tilslutningskablet til det ønskede sted i bilen med den medfølgende clips. Bluetooth-forbindelse Du kan bruge bilsættet med en kompatibel musikafspiller og telefon samtidigt via en Bluetooth-forbindelse. Hvis du vil oprette en Bluetooth-forbindelse, skal du have en kompatibel musikafspiller, der understøtter Bluetooth-teknologien. Inden du kan slutte musikafspilleren til bilsættet via Bluetoothteknologi, skal du oprette en binding mellem bilsættet og afspilleren. Gør følgende: 1. Tænd musikafspilleren og bilsættet. 2. Følg instruktionerne til oprettelse af binding i brugervejledningen til musikafspilleren. Vælg bilsættet på listen over fundne enheder, når du bliver spurgt om, hvilken enhed musikafspilleren skal oprette binding til. Hvis du bliver bedt om at angive en Bluetoothadgangskode, skal du indtaste 0000 på musikafspilleren. 13

14 Kom godt i gang Hvis musikafspilleren ikke har et tastatur, bruger enheden muligvis Bluetooth-adgangskoden 0000 som standard. Hvis det ikke er tilfældet, skal du se i brugervejledningen til musikafspilleren, hvordan du ændrer Bluetooth-standardadgangskoden til Bilsættet er nu forbundet med og sluttet til musikafspilleren og er klart til brug. Du kan oprette en binding mellem bilsættet og op til otte telefoner og musikafspillere i alt, men der kan kun tilsluttes én telefon og musikafspiller ad gangen. Manuel tilslutning af bilsættet Hvis du har forbundet bilsættet med en kompatibel musikafspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikafspiller), skal du trykke på for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den forbundne enhed, når der ikke er nogen igangværende opkald. 14

15 Betjening 3. Betjening Justering af lydstyrken Drej Navi-hjulet til venstre eller højre for at justere bilsættets lydstyrke under et opkald, eller mens du lytter til musik fra musikafspilleren. Håndtering af opkald Foretagelse af opkald Hvis du vil foretage et opkald, mens bilsættet er sluttet til telefonen, skal du bruge telefonen på normal vis. Du kan annullere opkaldsforsøget ved at trykke på. Hvis du vil ringe op til det sidst indtastede, skal du trykke to gange på, mens der ikke er nogen igangværende opkald, hvis telefonen understøtter denne funktion med bilsættet. Du aktiverer stemmestyret opkald, hvis telefonen understøtter denne funktion med bilsættet, ved at trykke på og holde nede i ca. 1 sekund, mens der ikke er nogen igangværende opkald. Fortsæt som beskrevet i brugervejledningen til telefonen. Besvarelse af opkald Du besvarer et opkald ved at trykke på eller ved at bruge telefonens taster. Du afviser et indgående opkald ved at trykke på eller ved at bruge telefonens taster. Hvis den automatiske svarfunktion er aktiveret på telefonen, besvarer telefonen automatisk opkaldet efter ét ring. Hvis du har aktiveret funktionen Banke på i telefonen, skal du trykke på eller bruge telefonens taster til at besvare et andet opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Hvis du vil skifte mellem opkaldene, skal du trykke på. Du afslutter det første opkald og besvarer det nye opkald ved at trykke på først og derefter. 15

16 Betjening Afslutning af opkald Hvis du vil afslutte alle aktive og ventende opkald, skal du trykke på eller bruge telefonens taster. Sådan slår du mikrofonen til eller fra Tryk på for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald. Når du slår mikrofonen fra, udsender bilsættet en lav biplyd. Når du slår mikrofonen til, udsender bilsættet en høj biplyd. Overførsel af opkald mellem bilsættet og telefonen Hvis du har sluttet en kompatibel telefon til bilsættet via et tilslutningskabel, skal du fjerne telefonen fra mobilholderen eller bruge telefonens taster til at overføre opkaldet fra bilsættet til telefonen. Du skifter opkaldet tilbage til bilsættet ved at placere telefonen i holderen igen. Hvis du har sluttet en kompatibel telefon til bilsættet via Bluetoothteknologi og vil overføre opkaldet mellem bilsættet og telefonen, skal du trykke på og holde Navi-hjulet nede i ca. 1 sekund eller bruge den tilsvarende funktion i telefonen. Betjening af musikafspilleren Hvis du har forbundet bilsættet med en kompatibel musikafspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikafspiller), skal du trykke på for at oprette en Bluetooth-forbindelse til den forbundne enhed, når der ikke er nogen igangværende opkald. Hvis du har sluttet bilsættet til en musikafspiller (eller en mobiltelefon med musikafspiller) via et tilslutningskabel, skal du se brugervejledningen til musikafspilleren (eller telefonen) for at få oplysninger om, hvordan du kontrollerer musikafspilningen. Hvis du har sluttet bilsættet til en kompatibel musikafspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikafspiller) via en Bluetoothforbindelse, skal du trykke på for at stoppe musikken midlertidigt eller genoptage musikafspilningen. Du går til det næste eller forrige 16

17 Betjening nummer ved at trykke kort på Navi-hjulet og dreje det til venstre eller højre inden for tre sekunder. Hvis du hører en kørselsanvisning fra navigationsprogrammet, mens du bruger musikafspilleren, slås afspillerens lyd fra, indtil anvisningen er afsluttet. Hvis du bruger telefonens musikafspiller, kan du muligvis foretage og besvare opkald samtidigt. Se brugervejledningen til din telefon for at få yderligere oplysninger. Hvis tændingsfølerkablet er tilsluttet, skal du stoppe musikafspilleren midlertidigt eller slukke den (eller musikafspilleren i telefonen) eller afbryde forbindelsen mellem musikafspilleren/telefonen og bilsættet, når du stopper motoren, med henblik på at forhindre utilsigtet afladning af bilbatteriet. Afvisning af en alarm for en kalenderbegivenhed Hvis telefonen giver dig besked om en kalenderbegivenhed, kan du trykke på for at afvise alarmen, hvis telefonen understøtter brugen af denne funktion med bilsættet. Du finder flere oplysninger om brug af kalenderen i brugervejledningen til telefonen. Nokia Navigationspakke LD-2 Hvis du bruger bilsættet med dette ekstraudstyr, kan du få vist kortoplysninger på telefonens skærm og høre talte kørselsanvisninger fra bilsættets højttaler eller bilradiosystemet. Du justerer lydstyrken eller får den sidste kørselsanvisning gentaget ved at dreje på Navihjulet. Fejlfinding Problemer med forbindelse Jeg kan ikke slutte bilsættet til telefonen via en Bluetoothforbindelse. Kontrollér, at bilsættet er tændt og forbundet med telefonen. 17

18 Betjening Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen. Kontrollér, at der ikke er sluttet en telefon til bilsættet via et tilslutningskabel. Bilsættet opretter ikke en Bluetooth-forbindelse til den forbundne telefon, når jeg starter motoren eller tænder bilsættet. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen. Kontrollér, at telefonen er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til bilsættet, når dette tændes. Min bilradio har ikke en stereo- eller AUX-indgang. Bed den tekniker, som installerer bilsættet, om at bruge en adapter, der kan slutte bilsættets stereoudgange til en anden indgang på bilradioen (som f.eks. cd-skifterens stik) for at få stereolyd. Jeg kan ikke oprette en binding mellem min kompatible musikafspiller og bilsættet. Kontrollér, at musikafspillerens Bluetooth-adgangskode er Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ændre adgangskoden til 0000 som beskrevet i brugervejledningen til musikafspilleren. Problemer med lyd Den person, som har ringet op, kan ikke høre min stemme. Kontrollér, at mikrofonen ikke er slået fra. Kontrollér, at telefonen er korrekt sluttet til bilsættet med et tilslutningskabel eller via en Bluetooth-forbindelse. Lydkvaliteten er ikke god, eller jeg kan ikke høre nogen lyd. Hvis du bruger en kabelforbindelse, skal du kontrollere, at tilslutningskablet er korrekt sluttet til telefonen. Hvis bilsættet er sluttet til bilradioen, skal du kontrollere, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt. Du skal også kontrollere, at bilsættet bruger den venstre kanal på stereoudgangsstikket. Bilsættets monoudgang er beregnet til brug med en højttaler og fungerer ikke korrekt ved tilslutning til en bilradio. 18

19 Betjening Hvis bilsættet er sluttet til den medfølgende højttaler, skal du kontrollere, at bilsættets lydstyrke er indstillet korrekt. Bilsættet spiller ikke lyd i stereo. Indstil bilsættet til stereofunktionen. Se Indstilling af mono- eller stereofunktion side 24. Kontrollér, at bilradioen er indstillet til at modtage lyd via stereoindgangen. Kontrollér, at du har valgt den korrekte lydkilde på bilradioen. Kontrollér, at bilradioens lydstyrke er indstillet korrekt. Musikafspillerens lydkvalitet svarer til et telefonopkald. Kontrollér, at indstillingen for mono/stereo stemmer overens med den valgte installationsmulighed. Se Valg af installationsmulighed side 23 og Indstilling af mono- eller stereofunktion side 24. Hvis du bruger musikafspilleren i telefonen, skal du kontrollere, at din telefonmodel vises på kompatibilitetslisten i supportområdet for bilsæt (car kit) på adressen Jeg kan ikke høre musik, der afspilles via musikafspilleren, hvis telefonen eller musikafspilleren er sluttet til bilsættet. Hvis du bruger musikafspilleren i telefonen, skal du kontrollere, at din telefonmodel vises på kompatibilitetslisten i supportområdet for bilsæt (car kit) på adressen Kontrollér, at telefonen eller musikafspilleren er korrekt sluttet til bilsættet. Kontrollér, at bilsættet er korrekt sluttet til stereoindgangen på bilradioen. Se Valg af installationsmulighed på side 23, eller kontakt den tekniker, som installerede bilsættet. Kontrollér, at bilsættet er indstillet til stereofunktionen. Se Indstilling af mono- eller stereofunktion side 24. Bilradioens lyd slås ikke fra, når jeg besvarer et opkald eller hører en kørselsanvisning fra Nokia Navigationspakke LD-2. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at linjeindgangen til afbrydelse af lyden er korrekt tilsluttet. 19

20 Betjening Andre problemer Bilsættet tændes ikke, når jeg starter motoren. Bed den tekniker, som installerede bilsættet, om at kontrollere, at tændingsfølerkablet er korrekt tilsluttet. Telefonens batteri oplades ikke, når telefonen er sluttet til bilsættet. Kontrollér, at alle kabler er tilsluttet korrekt. 20

21 Installation 4. Installation Sikkerhedsoplysninger Overhold følgende sikkerhedsforeskrifter, når bilsættet installeres. Kun en autoriseret servicetekniker må installere eller udføre service på bilsættet med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Forkert installation eller service kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på bilsættet bortfalder. Slutbrugere skal være opmærksomme på, at bilsættet indeholder avanceret teknisk udstyr, der kræver professionel installation med specialværktøjer og ekspertviden. Instruktionerne i denne vejledning er generelle retningslinjer, der gælder for installation af bilsættet i en bil. Men pga. det store udvalg af biltyper og modeller på markedet kan denne vejledning ikke tage hensyn til de individuelle tekniske krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende køretøj. Bilsættet må kun bruges i køretøjer med 12 V negativ jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil beskadige udstyret. Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. Forkert frakobling af bilbatteriet kan medføre tab af data, hvilket kræver omfattende arbejde for at geninitialisere systemet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen påbegyndes. Udstyr til bilsættet må ikke tilsluttes tændingssystemets højspændingsledninger. Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af dem forstyrrer eller blokerer styre- eller bremsesystemer eller andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes i køretøjets drift (f.eks. airbags). Kontrollér, at bilsættet og dets dele ikke er placeret, 21

22 Installation hvor du kan komme i kontakt med det i tilfælde af uheld eller sammenstød. Når du monterer mobilholderen, skal du kontrollere, at telefonens skærm er fuldt synligt. Serviceteknikeren eller forhandleren kan muligvis give dig oplysninger om alternativer til korrekt montering af udstyret i køretøjet, uden at der skal bores huller. Der må ikke ryges under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er en brandkilde eller åben ild i nærheden. Vær forsigtig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstofeller bremserør eller sikkerhedsudstyr under installationen. Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du bemærker en fejl i eller ændring af et sådant systems funktion, skal du kontakte bilforhandleren. Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk slid (at de f.eks. ikke placeres under bilsæder eller over skarpe kanter). Forbindelsesmuligheder Bilsættet kan sluttes til en kompatibel mobiltelefon eller musikafspiller via et kabel eller via trådløs Bluetooth-teknologi. Der er flere metoder til at oprette lydforbindelse mellem bilsættet og et kompatibelt bilradiosystem. Kabelforbindelse Bilsættet kan leveres med flere tilslutningskabler med forskellige stik. Kablerne kan f.eks. have et Pop-Port TM -stik eller et opladerstik og et 3,5 mm lydsstik. Vælg det korrekte kabel til de enheder, der skal bruges sammen med bilsættet. Du kan finde flere oplysninger om kablerne under Tilslutningskabler side

23 Installation Bluetooth-forbindelse Til en trådløs Bluetooth-forbindelse kræves der en kompatibel mobiltelefon, der understøtter Bluetooth-teknologien. Yderligere oplysninger finder du på side 10 og 23. Lydforbindelse Der er flere metoder til at slutte bilsættets lydudgange til bilradiosystemets lydindgange. Hvis du vil indstille bilsættet til monoeller stereofunktion (afhængigt af den valgte installation), skal du se Indstilling af mono- eller stereofunktion side 24. Valg af installationsmulighed Hvis du skal bruge bilsættet sammen med et bilradiosystem, skal du vælge en af følgende installationsmuligheder afhængigt af funktionerne på det bilradiosystem, som du slutter til bilsættet. A1 A Installationsmuligheder med monolyd B1 B Installationsmuligheder med stereolyd højttaler, der følger med bilsættet 1 afbrydelse af bilradioens lyd 23

24 Installation 2 bilradioens mono-/telefonindgang 3 bilradioens stereo-/aux-indgang bilsættets monoudgang afbrydelse af bilsættets lyd, se også Strømkabel side 28 bilsættets stereoudgang Hvis du ikke kan slutte bilsættets stereoudgang til bilradioens stereo-/ AUX-indgang (for f.eks. at afspille musik fra bilsættet i stereo), skal du vælge muligheden A1 eller A2 og indstille lydtilstanden til mono. Hvis bilradioen har en mono-/telefonindgang, skal du vælge muligheden A2. Ellers skal du vælge A1 og bruge den højttaler, der følger med bilsættet. Hvis bilradioen ikke har et stik til afbrydelse af lyden, kan du undlade at tilslutte kablet til afbrydelse af lyd. Se Strømkabel side 28 for at få yderligere oplysninger. Hvis du slutter bilsættet til stereo-/aux-indgangen (en AUX-indgang eller et stik til cd-skifter) på bilradioen, skal du vælge muligheden B1 eller B2 og indstille lydtilstanden til stereo. Hvis bilradioen har en mono- /telefonindgang, kan du vælge muligheden B2 for at bruge bilens højttalere til at opnå bedre lydkvalitet. Hvis bilradioen ikke har et stik til afbrydelse af lyden, kan du undlade at tilslutte kablet til afbrydelse af lyd. Slut ikke bilradioen til bilsættets monoudgang. Monoudgangen er beregnet til brug med en højttaler og fungerer ikke korrekt ved tilslutning til en bilradio. Hvis du vælger en installationsmulighed, der benytter den medfølgende højttaler, kan du høre taleopkald, ringetoner og navigationsoplysninger, selvom bilradioen er slukket. I stedet for at bruge den medfølgende højttaler kan du slutte en af bilens højttalere til bilsættet med et relæ, hvis højttalerens impedans er mindst 4 ohm. I så fald skal du også slutte stikket til afbrydelse af lyden til relæet. Hvis impedansen er over 8 ohm, er udgangseffekten betydeligt lavere end normalt. Indstilling af mono- eller stereofunktion Indstil bilsættet til mono (standardindstilling) eller stereo, afhængigt af den valgte installationsmulighed. Du skifter mellem mono og stereo ved først at slukke bilsættet, hvis det er tændt. Derefter skal du trykke på 24

25 Installation Navi-hjulet og inden for fem sekunder trykke på og holde nede i 10 sekunder. Bilsættet udsender en høj biplyd, når du skifter til mono, og indikatoren blinker langsomt i et par sekunder. Bilsættet udsender en lav biplyd, når du skifter til stereo, og indikatoren blinker i takt med biplyden. Installation af bilsættet i et køretøj I dette afsnit beskrives det, hvordan bilsættets dele installeres i et køretøj. Delene beskrives under Dele side 8. Eksempel på installation med den valgfri GPS-modtager på instrumentbrættet Håndfri enhed HF-20 Den håndfri enhed har følgende stik. Symbolerne er trykt i bunden af enheden. 25

26 Installation strømstik (jævnstrøm) til strømkablet PCU-4 monolydudgang til højttaleren SP-3 stik til tilslutningskabel stik til betjeningsenheden CU-8 stik til GPS-modtageren stereolydudgang til et bilradiosystem stik til mikrofonen MP-2 Når du installerer den håndfri enhed, skal du kontrollere, at kablerne til mikrofonen og højttaleren er lange nok til at nå hen til de steder, hvor du vil montere disse dele. Den håndfri enhed må ikke monteres inden i et metalkabinet eller på en metaloverflade, da dette vil forringe Bluetooth-forbindelsen mellem den håndfri enhed og den Bluetooth-enhed, der er sluttet til bilsættet. Du opnår en optimal forbindelse ved at sikre, at afstanden mellem den håndfri enhed og eventuelle metaloverflader er over 4 mm. Den håndfri enhed monteres ved hjælp af krogen og puderne med løkketape, der fulgte med bilsættet, på samme måde som betjeningsenheden (se figurerne i Betjeningsenhed, der starter på side 26). Træk de to puder fra hinanden. Fastgør først puden med løkkerne: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side, og fastgør puden på den ønskede placering i bilen. Kontrollér, at den overflade, hvor du fastgør puden, er tør og fri for snavs og støv. Puden fastgøres med krogene ved, at beskyttelsesarket fjernes fra den selvklæbende side, og puden fastgøres til undersiden af den håndfri enhed. Tryk den håndfri enhed fast på puden med løkkerne, og kontroller, at den håndfri enhed bliver siddende. Betjeningsenhed Betjeningsenheden skal placeres, så den er inden for brugerens rækkevidde. Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af dem forstyrrer eller blokerer styre- eller bremsesystemer eller 26

27 Installation andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes i køretøjets drift (f.eks. airbags). Sørg for, at betjeningsenhedens kabel kan nå hen til den håndfri enhed. Det bedste sted at montere betjeningsenheden er vandret på konsollen mellem førersædet og passagersædet, så betjeningsenhedens taster peger mod køretøjets forende. Betjeningsenheden monteres ved brug af krogen og puderne med løkketape, der følger med bilsættet. Træk de to puder fra hinanden (1). Fastgør først puden med løkkerne: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (2), og fastgør puden på den ønskede placering i bilen. Kontrollér, at den overflade, hvor du fastgør puden, er tør og fri for snavs og støv. Fastgør derefter puden med krogene: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (2), og fastgør puden på undersiden af betjeningsenheden (3). Tryk betjeningsenheden (4) fast på puden med løkkerne, og kontroller, at betjeningsenheden bliver siddende. Højttaler For at opnå god lydkvalitet skal højttaleren monteres, så den peger mod brugeren. Højttaleren skal monteres mindst en meter fra mikrofonen for at undgå feedback. Slut højttaleren til bilsættets monoudgang. Bilsættet kan sluttes til et kompatibelt bilradiosystem. Yderligere oplysninger finder du under Lydforbindelse side

28 Installation Mikrofon Vælg monteringsstedet for mikrofonen omhyggeligt med henblik på at optimere kvaliteten af stemmetransmission. Mikrofonen skal monteres ca. 30 cm fra førerens hoved og placeres, så den peger mod hans eller hendes mund. Erfaringer har vist, at de bedste monteringssteder er i nærheden af bakspejlet eller solskærmen. Mikrofonen skal monteres mindst en meter fra bilsættets højttaler for at undgå feedback. Monter mikrofonen, så den ikke er udsat for luftstrømme fra ventilationsåbningerne. Placer ikke mikrofonkablet i varme-, ventilations- eller airconditionsystemet. Brug den medfølgende dobbeltsidede tape til at fastgøre mikrofonen med henblik på at reducere mængden af baggrundsstøj i bilen, der kan forstyrre dine samtaler. Indsæt mikrofonens stik i mikrofonstikket på den håndfri enhed, og drej stikket med uret for at fastgøre det forsvarligt. Brug af andre mikrofoner end den medfølgende mikrofon MP-2 sammen med bilsættet kan have negativ indvirkning på lydkvaliteten. Strømkabel Strømkablet har følgende ledninger og sikringer: +12 V, bilbatteri +, rød (1) Jordforbindelse, bilbatteri -, sort (2) Afbrydelse af bilradioens lyd, gul (3) Tændingsfølerkabel, blå (4) 2 A-sikring (5) 1 A-sikring (6) 28

29 Installation Gør følgende ved tilslutning af strømkablet: 1. Slut den sorte ledning til køretøjets jordforbindelse. 2. Slut den gule ledning til bilradioens stik til afbrydelse af lyden. Når et opkald besvares, skifter bilsættet den gule linje til jordforbindelse, hvilket slår lyden fra bilradioen fra. Når opkaldet afsluttes, separeres den gule linje fra jordforbindelsen, og lyden fra bilradioen slås til igen. Hvis bilradioen ikke har et stik til afbrydelse af lyden, kan du undlade at tilslutte dette kabel. I dette tilfælde afbrydes lyden fra bilradioen ikke automatisk, når du besvarer et opkald. Alternativt kan et ekstra relæ anvendes til at afbryde bilradioens lyd samt til at slutte bilsættet direkte til bilens højttalere. Signalet til afbrydelse af lyden bruges til at skifte relæet. 3. Slut den blå ledning til bilens tændingsfølerlinje ved brug af den medfølgende 1 A-sikring. Nogle køretøjer understøtter ikke tilslutning til tændingsfølerlinjen. I så fald kan du lade være med at tilslutte den blå ledning, men bilsættet slukkes ikke automatisk, når motoren slukkes. Når tændingsfølerkablet ikke er tilsluttet, slukkes bilsættet automatisk efter to minutter, hvis det ikke er sluttet til telefonen, med henblik på at forhindre utilsigtet afladning af bilbatteriet. 4. Tilslut den røde ledning til pluspolen på bilens 12 V-batteri ved hjælp af den medfølgende 2A-sikring. 5. Slut strømkablets stik med fire ben til jævnstrømsstikket på den håndfri enhed. Tilslutningskabler Bilsættet kan leveres med flere tilslutningskabler med forskellige stik. Kablerne kan f.eks. have et Pop-Port-stik eller et opladerstik og et 3,5 mm lydstik. Vælg det korrekte kabel til de enheder, der skal bruges sammen med bilsættet. Vælg kablet med Pop-Port-stikket, hvis du vil slutte bilsættet til en kompatibel telefon med et Pop-Port-stik og oplade telefonens batteri 29

30 Installation fra bilbatteriet, mens bilsættet anvendes. Når du bruger dette kabel, kan bilsættet kun bruges sammen med en musikafspiller via en Bluetoothforbindelse. Vælg kablet med opladerstik og 3,5 mm lydstik, hvis du vil slutte bilsættet til en kompatibel telefon via en Bluetooth-forbindelse samt til en musikafspiller, der har et kompatibelt 3,5 mm lydstik. Du kan slutte opladerstikket til en kompatibel telefon, hvis du vil oplade telefonens batteri fra bilbatteriet, mens bilsættet anvendes. Du tilslutter kablet ved forsigtigt at indsætte enden med teksten TOP i -stikket på den håndfri enhed med teksten opad. Hvis du bruger kablet med Pop-Port-stikket, skal du sætte stikket i Pop-Port-stikket på en mobilholder, der er beregnet til telefonen (telefonen opretter forbindelse til bilsættet, når den placeres i holderen). Hvis du bruger kablet med opladerstik og 3,5 mm lydstik, skal du slutte opladerstikket til telefonen og lydstikket til musikafspilleren. Hvis du bruger et kabel med flere stik, kan du bøje de ubrugte ledninger tilbage for at skjule dem. Kontrollér, at de ubrugte ledninger ikke kommer i kontakt med hinanden, da der ellers kan opstå kortslutning. Mobilholder Hvis telefonen er sluttet til bilsættet via et kabel, skal du montere en mobilholder, som er beregnet til den telefon, der anvendes med bilsættet. Ved montering af en mobilholder skal du kontrollere, at telefonens skærm er fuldt synligt for brugeren, og at holderen ikke forstyrrer eller blokerer styre- eller bremsesystemer eller andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes i køretøjets drift (f.eks. airbags). Du finder monteringsanvisninger i den dokumentation, der fulgte med mobilholderen. Hvis du bruger en universalholder (en holder, der kan bruges med forskellige telefonmodeller), skal du muligvis slutte tilslutningskablet direkte til telefonen, efter at du har placeret telefonen i holderen. 30

31 Installation Valgfrit ekstraudstyr Du kan udvide bilsættets funktioner med valgfrit ekstraudstyr. Kontakt forhandleren eller en servicetekniker for at få oplysninger om ekstraudstyr til bilsættet. Anvend kun ekstraudstyr, der er kompatibelt og godkendt. Nokia Navigationspakke LD-2 Dette ekstraudstyr omfatter en GPS-modtager, som monteres i en bil, og navigationssoftware, som installeres på en mobiltelefon. Monter GPS-modtageren et sted med klart udsyn til himlen, f.eks. på instrumentbrættets overflade, ved hjælp af tape under bunden på GPSmodtageren. Monter GPS-modtageren, så dens øverste kant peger mod himlen. Når GPS-modtageren er monteret, skal du slutte den til GPSmodtagerstikket på den håndfri enhed. Se Håndfri enhed HF-20 side 25. Du finder oplysninger om brug af navigationssoftwaren i brugervejledningen til Nokia Navigationspakke LD-2. Antennekobler og ekstern antenne En antennekobler kan bruges til at slutte en ekstern antenne til bilsættet. Den eksterne antenne forbedrer mobiltelefonens modtageforhold i en bil. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om tilgængelighed. Bemærk! Med henblik på at overholde retningslinjerne for radiofrekvenseksponering skal du installere den eksterne antenne, så der er en afstand på mindst 20 cm mellem antennen og alle personer. Forstærkningen af den eksterne antenne må ikke overstige 3 dbi. Kontrol af bilsættets funktion Når bilsættet er blevet installeret, skal du kontrollere, at det virker korrekt. Du skal også kontrollere, at bilsættet er monteret korrekt. Se også Fejlfinding side

32 Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse Bilsættet er et avanceret produkt udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte garantidækningen. Sørg for, at alt ekstraudstyr opbevares utilgængeligt for små børn. Hold bilsættet tørt. Nedbør, fugt og alle typer væske eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Bilsættet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Forsøg ikke at åbne bilsættet. Det kan tage skade, hvis det udsættes for ukyndig behandling. Rengør aldrig bilsættets dele med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke bilsættets dele. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Hvis bilsættet ikke fungerer korrekt, skal det indleveres til nærmeste autoriserede servicecenter. 32

33 Yderligere sikkerhedsoplysninger Yderligere sikkerhedsoplysninger Køretøjer Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, blæses airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag blæses op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op. 33

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9202250 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-21W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning 9200327 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-15 overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning 9211132 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Udgave 2.0 DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette CK-200-produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning 1.3. udgave DA Om din bilholder til trådløs opladning Med en Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning kan du altid nemt få

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere