EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0078/ /0109(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af og undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, samt med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer Dok.15091/1/ /1/03 SEK(2003)0294 DA DA

2

3 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. februar 2003 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0109 (COD) 15091/1/02 REV 1 ECOFIN 408 CODEC 1586 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 18. februar 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af og undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, samt med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer 15091/1/02 REV 1 bms DG G I DA

4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr..../2003 af om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af og undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, samt med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 2, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: EFT C 203 E og , s EFT C 253 af , s. 14. Europa-Parlamentets udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT) /1/02 REV 1 iam 1 DG G I DA

5 (1) Rådets forordning (EF) 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab 1, indeholder en referenceramme for fælles regnskabsstandarder, -definitioner, -nomenklaturer og -regler, som gør det muligt at udarbejde regnskabsdata, der er sammenlignelige medlemsstaterne imellem, og som dækker Fællesskabets statistiske behov. (2) I rapporten fra Det Monetære Udvalg om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), som godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 18. januar 1999, understregedes det, at en effektiv overvågning og koordinering af de økonomiske politikker var en vigtig forudsætning for at kunne sikre, at ØMU og det indre marked fungerer tilfredsstillende, og at dette kræver et omfattende statistisk informationssystem, som kan levere beslutningstagerne de data, der er nødvendige som basis for deres beslutninger. Rapporten understregede vigtigheden af, at Fællesskabet og specielt de medlemsstater, der deltager i euroområdet, råder over sådanne oplysninger. (3) I rapporten understregedes det, at sammenligningen af arbejdsmarkederne landene imellem vil kræve mere opmærksomhed i ØMU. (4) For at kunne udarbejde kvartalsstatistikker for euroområdet bør fristen for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater afkortes til 70 dage. 1 EFT L 310 af , s.1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 359/2002 (EFT L 58 af , s. 1) /1/02 REV 1 iam 2 DG G I DA

6 (5) Kvartalsvise og årlige undtagelser indrømmet medlemsstaterne, som forhindrer udarbejdelse af de vigtigste nationalregnskabsaggregater for euroområdet og Fællesskabet, bør ophæves. (6) Handlingsplanen om statistikkrav i ØMU, som godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 29. september 2000, har som et at sine prioriterede områder indberetning af nationalregnskabets beskæftigelsesdata opgjort i enheden "udførte arbejdstimer". (7) Udvalget for Det Statistiske Program og Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i henholdsvis Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom 1 og Rådets afgørelse 91/115/EØF 2 UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Bilag B til forordning (EF) 2223/96 ændres således: 1. Teksten efter overskriften: "Fremsendelsesprogram for nationalregnskabsdata" ændres således: a) Teksten under "Oversigt over tabeller" erstattes af teksten i bilag I. 1 2 EFT L 181 af , s. 47. EFT L 59 af , s /1/02 REV 1 iam 3 DG G I DA

7 b) Teksten til tabel 1 "Vigtigste aggregater - opgjort på kvartals- og årsbasis" erstattes af teksten i bilag II. 2. Teksten efter overskriften: "Undtagelsesbestemmelser for de tabeller, som skal leveres i forbindelse med spørgeskemaet "ENS-95" fordelt på lande" erstattes af teksten i bilag III. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne Formand Formand 15091/1/02 REV 1 iam 4 DG G I DA

8 BILAG I Ændringer til tabellen "Oversigt over tabeller" i bilag B - Fremsendelsesprogram for nationalregnskabsdata - til forordning (EF) 2223/96 (ENS 95) FREMSENDELSESPROGRAM FOR NATIONALREGNSKABSDATA Oversigt over tabeller Indsendes første Frist t + måned(er) Periode Indhold gang (dage hvor angivet) dage Vigtigste aggregater, på årsbasis dage Vigtigste aggregater, på kvartalsbasis Vigtigste aggregater for det offentlige Vigtigste aggregater for det offentlige 2' ler fordelt på erhverv Eksport og import fordelt på EU-lande/tredjelande Husholdningernes endelige konsumudgifter fordelt på formål Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Detaljerede data om skatter og bidrag til sociale ordninger ler fordelt på regioner, NUTS II, A Udgifter i offentlig forvaltning og service ler fordelt på region, NUTS III, A Husholdningernes konti fordelt på regioner, NUTS II Faste aktiver for samlet økonomi fordelt på produkter, Pi Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til køberpriser, A60 x P /1/02 REV 1 iam 1 BILAG I DG G I DA

9 Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P * Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 17 5-årsbasis * Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i 18 basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis * Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, 19 P60 x P60, på 5-årsbasis Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på erhverv og produkt, 20 A31 x Pi3, på 5-årsbasis Krydsklassificering af produktionskontoen fordelt på erhverv og 21 sektor, A60 x 5 sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5-årsbasis Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv 22 og produkt, A31 x P60, på 5-årsbasis Se tabel Se tabel Se tabel Tilbageskrivninger 23 t = Referenceperiode (år eller kvartal). (*) Den femårlige tabel for år 2000 skal leveres i /1/02 REV 1 iam 2 BILAG I DG G I DA

10 BILAG II Ændringer til tabel 1 - Vigtigste aggregater - opgjort på kvartals- og årsbasis - i bilag B - Fremsendelsesprogram for nationalregnskabsdata - til forordning (EF) 2223/96 (ENS 95) 1 - Vigtigste aggregater - opgjort på kvartals- og årsbasis Kode Variabler Opdeling+ Løbende priser Faste priser Værditilvækst og bruttonationalprodukt B.1g 1. Bruttoværditilvækst i basispriser A6 x x D.21-D Produktskatter minus produktsubsidier x x P FISIM x x B.1*g 4. Bruttonationalprodukt i markedspriser x x Udgifter i forbindelse med bruttonationalproduktet P.3 5. Konsumudgifter i alt x x P.3 6. a) Husholdningernes dl konsumudgifter (indenlandsk x x begreb) P.3 6. b) Husholdningernes dl konsumudgifter (nationalt x x begreb) P.3 7. NPISH'ers dl konsumudgifter x x P.3 8. Konsumudgifter i offentlig forvaltning og service x x P.31 a) Individuelle konsumudgifter x x P.32 b) Kollektive konsumudgifter x x P.4 9. Husholdningernes faktiske konsum x x P41 a) Faktisk individuelt konsum x x P Bruttoinvesteringer x x P.51 a) Faste bruttoinvesteringer Pi 6 x x P.52 b) Lagerændringer x x P.53 c) Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande x x P Eksport af varer (fob) og tjenester x x P Import af varer (fob) og tjenester x x 15091/1/02 REV 1 iam 1 BILAG II DG G I DA

11 Indkomst, opsparing og fordringserhvervelse, netto B Primær indkomst x x B.5*g 14. Bruttonationalindkomst i markedspriser x (x) K Forbrug af fast realkapital x x B.5*n 16. Nettonationalindkomst i markedspriser x x D.5,D.6, 17. Løbende overførsler, netto, fra udlandet x D.7 B.6n 18. Disponibel indkomst, netto x (x) B.8n 19. Opsparing, netto x D Kapitaloverførsler, netto, fra udlandet x B Fordringserhvervelse, netto x Befolkning, beskæftigelse, aflønning af ansatte 22. Befolkning- og beskæftigelsesdata a) Samlet befolkning (1 000) b) Arbejdsløse (1 000) c) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (tusinde personer beskæftiget og tusinde udførte arbejdstimer) og beskæftigelse af residente (tusinde personer). selvstændige A6**. ansatte A6** D Aflønning af ansatte: residente, produktionsenheder A6** x og resident ansatte D.11 a) Bruttolønninger A6** x + For den samlede økonomi, medmindre andet er angivet. ** A6 kun i forbindelse med selvstændige og ansatte i residente produktionsenheder. (x) Reale værdier /1/02 REV 1 iam 2 BILAG II DG G I DA

12 BILAG III Ændringer til tabellerne efter land i bilag B - Undtagelsesbestemmelser for de tabeller, som skal leveres i forbindelse med spørgeskemaet "ENS-95", fordelt på lande - til forordning (EF) 2223/96 (ENS 95) UNDTAGELSESBESTEMMELSER FOR DE TABELLER, SOM SKAL LEVERES I FORBINDELSE MED SPØRGESKEMAET "ENS-95", FORDELT PÅ LANDE 1. ØSTRIG 1.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Frist : t+9 måneder Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: genberegning af data kun for årene ler fordelt på erhverv Frist : t+12 måneder ler fordelt på erhverv Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Husholdningernes endelige konsumudgifter Tilbageregning: fordelt på formål genberegning af data kun for årene Udgifter i offentlig forvaltning og service Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 12 ler fordelt på region, NUTS III, A3 Første dataindberetning Husholdningernes konti fordelt på regioner, Første dataindberetning NUTS II 15 Tilgangstabel i basispriser inkl. Omregning til Første dataindberetning 2003 og kun på 2003 køberpriser, A60 x P60 2 årsbasis 16 Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60 Første dataindberetning 2003 og kun på årsbasis 17 Symmetrisk input-output tabel i basispriser, Første dataindberetning P60 x P60, på 5-årsbasis 18 Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske Første dataindberetning produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 19 Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5-årsbasis Første dataindberetning /1/02 REV 1 iam 1 BILAG III DG G I DA

13 1.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 1 Vigtigste aggregater på årsbasis Beskæftigelsesdata vedrørende Første dataindberetning og kvartalsbasis udførte arbejdstimer 3 ler fordelt på erhverv Forbrug af fast realkapital fordelt Første dataindberetning Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer på erhverv eller sektor Ikke-finansielle konti fordelt på Opdeling at selskaber efter ejer Første dataindberetning sektorer 8 Ikke-finansielle konti fordelt på Opdeling at private husholdninger Første dataindberetning sektorer efter grupper Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60 Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis Forbrug af fast realkapital fordelt på erhverv Første dataindberetning /1/02 REV 1 iam 2 BILAG III DG G I DA

14 2. DANMARK 2.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 6 Finansielle konti efter sektor (transaktioner) Frist : t+13 måneder 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Frist : t+13 måneder 20 Krydsklassificering af faste aktiver efter erhverv og produkt, A31 x Pi3, på 5-årsbasis Første dataindberetning 2.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler /sektorer Undtagelser Indtil 3 ler efter erhverv Lønninger efter erhverv Indberettes ikke 3 ler efter erhverv Realkapitalforbrug efter erhverv Frist : t+36 måneder 3 ler efter erhverv Faste bruttoinvesteringer Frist : t+36 måneder efter erhverv 3 ler efter erhverv Lagerændringer efter erhverv Frist : t+36 måneder 3 ler efter erhverv Anskaffelser minus afhændelser Frist : t+36 måneder af værdigenstande efter erhverv 3 ler efter erhverv Selvstændige efter erhverv Frist : t+36 måneder 3 ler efter erhverv Ansatte efter erhverv Frist : t+36 måneder 3 ler efter erhverv Udførte arbejdstimer efter Frist : t+36 måneder erhverv 3 ler efter erhverv Aflønning af ansatte efter Frist : t+36 måneder erhverv 9 Detaljerede data om skatter og bidrag til Omsætningsafgifter (Importerede Begge variabler under sociale ordninger produkter) Omsætningsafgifter (Indenlandske produkter) et 9 Detaljerede data om skatter og bidrag til Forbrugsskatter (Importerede Begge variabler under sociale ordninger produkter) Forbrugsskatter (Indenlandske produkter) et 9 Detaljerede data om skatter og bidrag til sociale ordninger Skatter af specifikke tjenester (Importerede produkter) Skatter af specifikke tjenester (Indenlandske produkter) Begge variabler under et 15091/1/02 REV 1 iam 3 BILAG III DG G I DA

15 17 Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 18 Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 19 Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5-21 årsbasis Krydsklassificering af produktionskontoen efter erhverv og sektor, A60 x 5 sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5- årsbasis 17 Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 18 Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 19 Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5-årsbasis 17 Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 18 Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 19 Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5- årsbasis 21 Krydsklassificering af produktionskontoen efter erhverv og sektor, A60 x 5 sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5-årsbasis Realkapitalforbrug Overskud af produktion, netto Begge variabler under et - P60 Faste investeringer Kun P31 Fast realkapital Indberettes ikke Private husholdninger Begge sektorer under NPISH et 15091/1/02 REV 1 iam 4 BILAG III DG G I DA

16 3. TYSKLAND 3.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 3 ler fordelt på erhverv t+9 måneder kun A17, A31 kun med en tidsfrist på t+21 måneder 5 Husholdningernes endelige konsumudgifter Delvis kun 1-cifrede positioner fordelt på formål 9 Detaljerede data om skatter og bidrag til sociale Ingen bogstaver i slutningen at koden ordninger 10 ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 Kun NUTS I og A6 12 ler fordelt på region, NUTS III, A3 Frist : t+30 måneder, kun på 2- årsbasis 13 Husholdningernes konti fordelt på regioner, Frist : t+30 måneder, kun NUTS I NUTS II 15 Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til Kun på 2- årsbasis køberpriser, A60 x P60 16 Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60 Kun på 2- årsbasis 3.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser Begge variabler af værdigen- stande fordelt på erhverv Lagerændringer fordelt på erhverv samlet, ikke efter erhverv 6 Finansielle konti fordelt på sektorer Sektoren offentlig forvaltning S.1311/S.1312 og 7 (transaktioner) Statuskonti for finansielle aktiver og passiver og service S.1313 kun samlet 10 ler fordelt på regioner, NUTS-II, A17 Faste bruttoinvesteringer Frist: t+30 måneder 15091/1/02 REV 1 iam 5 BILAG III DG G I DA

17 4. GRÆKENLAND 4.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Frist: t+9 måneder 3 ler fordelt på erhverv Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Husholdningernes endelige konsumudgifter Tilbageregning: fordelt på formål genberegning af data kun for årene Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) Første dataindberetning: (p.m.) 6 Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) Frist: (p.m.) 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Første dataindberetning 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 11 Udgifter i offentlig forvaltning og service Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på erhverv og produkt, A31 x Pi3, på 5-årsbasis Første dataindberetning 4.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser Første dataindberetning af værdigen- stande 3 ler fordelt på erhverv Udførte arbejdstimer Første dataindberetning fordelt på erhverv 8 Ikke-finansielle konti fordelt på Opdeling at selskaber Første dataindberetning sektorer efter ejer 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Opdeling at private husholdninger efter grupper Første dataindberetning 15091/1/02 REV 1 iam 6 BILAG III DG G I DA

18 5. SPANIEN 5.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 11 Udgifter i offentlig forvaltning og service Frist: t+21 måneder 5.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne 1 Vigtigste aggregater på kvartalsbasis Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande 1 Vigtigste aggregater på årsbasis Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande 3 ler fordelt på erhverv Forbrug af fast realkapital fordelt på erhverv 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande fordelt på erhverv 3 ler fordelt på erhverv Udførte arbejdstimer fordelt på erhverv 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande 9 Detaljerede data om skatter og bidrag til sociale ordninger Variabler/sektorer Undtagelser Indtil Opdeling at løbende indkomst- og formueskatter mv., skatter på import ekskl. moms og andre produktionskatter for delsektorer for offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S1312) og kommunal forvaltning og service (S1313) 16 Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60 Forbrug af fast realkapital fordelt på erhverv(a60) Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5-årsbasis Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5-årsbasis Forbrug af fast realkapital (P60) Beholdninger at faste aktiver (P60) Første dataindberetning Første dataindberetning Første dataindberetning Første dataindberetning Første dataindberetning Første dataindberetning Frist: t+21 måneder Første dataindberetning Første dataindberetning Første dataindberetning 15091/1/02 REV 1 iam 7 BILAG III DG G I DA

19 6. FRANKRIG 6.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 10 ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 Frist: t+36 måneder 12 ler fordelt på region, NUTS III, A3 Frist: t+36 måneder 13 Husholdningernes konti fordelt på regioner, NUTS II Frist: t+42 måneder 6.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil ler fordelt på erhverv Alle variabler Opdeling i brancher ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 beregnes for homogene ler fordelt på region, NUTS III, A3 brancher Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til køberpriser, A60 x P60 Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60 Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på erhverv og produkt, A31 x Pi3, på 5-årsbasis Krydsklassificering af produktionskontoen fordelt på erhverv og sektor, A60 x 5 sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5-årsbasis Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv og produkt, A31 x P60, på 5-årsbasis 15091/1/02 REV 1 iam 8 BILAG III DG G I DA

20 7. IRLAND 7.1 Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 1 Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis Første dataindberetning: t dage Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis Første dataindberetning: t dage Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: genberegning af data kun for årene ' Vigtigste aggregater for det offentlige Indberetning å t ler fordelt på erhverv Første dataindberetning 3 ler fordelt på erhverv Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 5 Husholdningernes endelige konsumudgifter fordelt på Tilbageregning: formål genberegning af data kun for årene Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) Første dataindberetning 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Første dataindberetning 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Første dataindberetning 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 15 Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til køberpriser, Første dataindberetning A60 x P60 16 Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60 Første dataindberetning 17 Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på Første dataindberetning 5-årsbasis 18 Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion Første dataindberetning i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 19 Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5-årsbasis Første dataindberetning 15091/1/02 REV 1 iam 9 BILAG III DG G I DA

21 20 Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på erhverv og produkt, A31 x Pi3, på 5-årsbasis 21 Krydsklassificering af produktionskontoen fordelt på erhverv og sektor, A60 x 5 sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5-årsbasis 22 Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv og produkt, A31 x P60, på 5-årsbasis Første dataindberetning Første dataindberetning Første dataindberetning 7.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 1 Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis NPISH'ers endelige Indberettes ikke konsumudgifter 2 Vigtigste aggregater for det offentlige P52+P53+K2 Indberettes ikke /1/02 REV 1 iam 10 BILAG III DG G I DA

22 8. ITALIEN 8.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: data for årene indberettes ikke 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: 2001 data for årene indberettes i dec-01 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Frist: t+9 måneder 20 Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på Beregnes ikke erhverv og produkt, A31 x Pi3, på 5-årsbasis 22 Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv og produkt, A31 x P60, på 5-årsbasis Første dataindberetning 8.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 1 Vigtigste aggregater på årsbasis og Beskæftigelsesdata vedrørende Første indberetning 2004 på kvartalsbasis udførte arbejdstimer ler fordelt på erhverv Forbrug af fast realkapital fordelt Opdeling A17, første 2002 på erhverv indberetning ler fordelt på erhverv Forbrug af fast realkapital fordelt Opdeling A31, første på erhverv indberetning 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser Sammen med lagerændringer af værdigenstande fordelt på erhverv 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande fordelt på erhverv Sammen med lagerændringer 15091/1/02 REV 1 iam 11 BILAG III DG G I DA

23 9. LUXEMBOURG 9.1. Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 1 Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis Første dataindberetning: t+ 90 dage Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis Første dataindberetning: t+70 dage Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: genberegning af data kun for årene ler fordelt på erhverv Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) Første dataindberetning 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Første dataindberetning 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 10 ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 Beregnes ikke 11 Udgifter i offentlig forvaltning og service Tilbageregning: data for årene genberegnes ikke 12 ler fordelt på region, NUTS III, A3 Beregnes ikke 13 Husholdningernes konti fordelt på regioner, NUTS II Beregnes ikke 9.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser Frist: t+36 måneder af værdigenstande 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser Første dataindberetning af værdigenstande 8 Ikke-finansielle konti fordelt på S11, S12, S14+45, S211, S212 Første dataindberetning sektorer 20 Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på erhverv og produkt, A31 x Pi3, på 5-årsbasis med historiske kostpriser Første dataindberetning 15091/1/02 REV 1 iam 12 BILAG III DG G I DA

24 10. NEDERLANDENE Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: 2001 data for årene indberettes i jul Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: 2001 data for årene indberettes i dec. 01 2' Vigtigste aggregater for det offentlige Indberetning å t ler fordelt på erhverv Tilbageregning: 2001 data for årene indberettes i jul ler fordelt på erhverv Tilbageregning: 2001 data for årene indberettes i dec Husholdningernes endelige konsumudgifter Tilbageregning: 2001 fordelt på formål data for årene indberettes i jul Husholdningernes endelige konsumudgifter Tilbageregning: 2001 fordelt på formål data for årene indberettes i dec Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Frist: t+19 måneder Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: 2001 data for årene indberettes i jul. 01 data for årene indberettes i dec ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 Frist: t+30 måneder 13 Husholdningernes konti fordelt på regioner, NUTS II Frist: t+36 måneder Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 10 ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 Faste brutto investeringer Beregnes ikke fordelt på regioner ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 ler fordelt på regioner, NUTS III, A3 Samlet beskæftigelse fordelt på regioner Beregnes ikke 15091/1/02 REV 1 iam 13 BILAG III DG G I DA

25 11. PORTUGAL Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: /2000 genberegning af data kun for årene 77-94, indberettes i dec ler fordelt på erhverv Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Husholdningernes endelige konsumudgifter Frist: t+12 måneder fordelt på formål 5 Husholdningernes endelige konsumudgifter Tilbageregning: fordelt på formål beregnes ikke 6 Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) Frist: t+12 måneder 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Frist: t+12 måneder 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Tilbageregning: 1999 data for årene indberettes i dec Udgifter i offentlig forvaltning og service Tilbageregning: beregnes ikke Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 1 Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis Beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer Første indberetning i /1/02 REV 1 iam 14 BILAG III DG G I DA

26 12. FINLAND Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: genberegning af data kun for årene ler fordelt på erhverv Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus Beregnes ikke afhændelser af værdigenstande 15 Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til køberpriser, A60 x P60 Alle Opdeling A31 og P31 kun I løbende priser 16 Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60 Alle 17 Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 18 Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis 19 Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60xP60, på 5-årsbasis 21 Krydsklassificering af produktionskontoen fordelt på erhverv og sektor, A60 x 5 sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5-årsbasis Alle Alle Alle Alle Opdeling A /1/02 REV 1 iam 15 BILAG III DG G I DA

27 13. SVERIGE Undtagelser for tabeller Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Tilbageregning: genberegning af data kun for årene ler fordelt på erhverv Frist: t+12 måneder 3 ler fordelt på erhverv Tilbageregning: genberegning af data kun for årene Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) Frist: t+12 måneder 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver Frist: t+12 måneder 11 Udgifter i offentlig forvaltning og service Frist: t+16 måneder Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 2 Vigtigste aggregater for det offentlighændelser Anskaffelser minus af- Første dataindberetning af værdigen- stande 2 Vigtigste aggregater for det offentlige Opdeling af de offentlige Frist: t+16 måneder konsumudgifter i indivi- duelle og kollektive 2 Vigtigste aggregater for det offentligske Husholdningernes fakti- Frist: t+16 måneder konsum 2 Vigtigste aggregater for det offentligsum Faktisk individuelt kon- Frist: t+16 måneder 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser Første dataindberetning af værdigen- stande 3 ler fordelt på erhverv opdeling A31 Frist: t+12 måneder 8 Ikke-finansielle konti fordelt på Anskaffelser minus afhændelser Første dataindberetning sektorer af værdigen- stande 8 Ikke-finansielle konti fordelt på Opdeling af de offentlige Frist: t+16 måneder sektorer konsumudgifter i individuelle og kollektive 8 Ikke-finansielle konti fordelt på Husholdningernes faktiske Frist: t+16 måneder sektorer konsum 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer Faktisk individuelt konsum Frist: t+16 måneder 15091/1/02 REV 1 iam 16 BILAG III DG G I DA

28 14. DET FORENEDE KONGERIGE Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne Variabler/sektorer Undtagelser Indtil 3 ler fordelt på erhverv Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande Ekskl. MFI ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel 4 Eksport og import fordelt på EU-lande/tredjelande 6 Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) 6 Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner) 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver 7 Statuskonti for finansielle aktiver og passiver 8 Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer 10 ler fordelt på regioner, NUTS II, A17 Eksport og import fordelt på EUlande/tredjelande Monetært guld og SDR Finansielle hjælpeenheder Monetært guld og SDR Finansielle hjælpeenheder Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande og eksport og import at varer og tjenesteydelser Ekskl. MFI ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel Inkl. MFI ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel Medregnes i ikke-finansielle 2002 selskaber Inkl. MFI ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel Medregnes i ikke-finansielle 2002 selskaber Ekskl. MFI ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel BNP For NUTS II kun A /1/02 REV 1 iam 17 BILAG III DG G I DA

29 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. februar 2003 (25.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0109 (COD) 15091/1/02 REV 1 ADD 1 ECOFIN 408 CODEC 1586 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 18. februar 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer RÅDETS BEGRUNDELSE 15091/1/02 REV 1 ADD 1 bms/fh/ih/hl 1 DG G I DA

30 I. INDLEDNING 1. Kommissionen sendte den 15. maj 2002 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggrgater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer. 2. Dette forslag er baseret på traktatens artikel 285, hvorefter den fælles beslutningsprocedure med Europa-Parlamentet, der er foreskrevet i traktatens artikel 251, finder anvendelse. 3. Europa-Parlamentet godkendte den 24. september 2002 Kommissionens forslag uden ændringer. 4. Den Europæiske Centralbank afgav udtalelse den 3. oktober Rådet vedtog sin fælles holdning i henhold til traktatens artikel 251 den 18. februar II. FORMÅLET MED FORSLAGET Forslaget har følgende tre formål: at afkorte fristerne for indberetning af de vigtigste data vedrørende kvartals- og årsaggregater (tabel 1 til bilag B til ESA-95) fra fire måneder efter referenceperiodens slutning til 70 dage efter referenceperiodens slutning at ophæve de undtagelser, der er indrømmet medlemsstaterne, og som forhindrer udarbejdelse af de vigtigste aggregater i kvartals- og årsnationalregnskabet for euroområdet og Den Europæiske Union at sikre, at beskæftigelsesdataene i nationalregnskabet indberettes opgjort i enheden "udførte arbejdstimer". Disse mål falder ind under anvendelsesområdet for handlingsplanen om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union /1/02 REV 1 ADD 1 bms/fh/ih/hl 2 DG G I DA

31 III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING Rådets fælles holdning ligger tæt op ad Kommissionens forslag og afviger kun fra det for at indføre et absolut minimum af nødvendige undtagelser, uden hvilke medlemsstaterne ikke ville være i stand til at gennemføre forordningen. Disse undtagelser er blevet holdt på et minimum, for at de ikke skal bringe beregningen af aggregater fra euro-området og EU i fare, og for at forordningens mål snarest muligt kan opfyldes. Efter tysk anmodning ophæver forordningen desuden en række undtagelser, der gælder for Tyskland, idet de tyske myndigheder har gjort en stor indsats for at fremskaffe de data, undtagelserne vedrører, hvorfor disse ikke længere er nødvendige. Rådet har foretaget følgende ændringer: I betragtning 2 henvises der til Det Monetære Udvalg, fordi den pågældende rapport er blevet udarbejdet af dette. Alle øvrige ændringer vedrører bilag III, og indfører undtagelser, hvis medlemsstaten ikke vil kunne stille data til rådighed fra den dato, hvor forordningen træder i kraft, (og udelader overflødige undtagelser for Tyskland): I tabel 1.2 får Østrig en undtagelse indtil med hensyn til beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer i Østrig. I tabel 3.1 ophæves undtagelserne for tilbageregninger i tabel 2, 3, 5, 8 og 11, og undtagelsen for konstante prisdata i tabel 21 ophæves, da Tyskland nu fremlægger alle de relevante data. I tabel 5.2 får Spanien indtil undtagelser med hensyn til data vedrørende anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande (på års- og kvartalsbasis). I tabel 7.1 får Irland undtagelser med hensyn til indberetning af de vigtigste aggregater, idet første dataindberetning kan finde sted t+90 dage i 2004, t+70 dage i /1/02 REV 1 ADD 1 bms/fh/ih/hl 3 DG G I DA

32 I tabel 7.2 får Irland en undtagelse indtil med hensyn til NPISH'ers endelige konsumudgifter. I tabel 8.2 får Italien en undtagelse indtil 2004 med hensyn til beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer. I tabel 9.1 får Luxembourg undtagelser med hensyn til fristerne for indberetning af de vigtigste aggregater, idet første indberetning kan finde sted t+90 dage i 2004 og t+70 dage i I tabel 11.2 får Portugal en undtagelse indtil 2007 med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer. IV. KONKLUSION Rådet mener, at de ændringer, det har foretaget i sin fælles holdning, stemmer helt overens med forordningsforslagets formål. De indfører det absolutte minimum af undtagelser, der er nødvendige for at gennemføre forordningen i alle medlemsstater, samtidig med at de sikrer, at aggregaternes kvalitet ikke påvirkes negativt, og at mindre virkninger kun er af midlertidig karakter /1/02 REV 1 ADD 1 bms/fh/ih/hl 4 DG G I DA

33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. januar 2003 (28.01) (OR. en) 5741/03 Interinstitutionel sag: 2002/0109 (COD) ECOFIN 29 CODEC 87 OC 4 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: COREPER/RÅDET Komm. forsl. : 8963/02 ECOFIN 178 CODEC KOM(2002) 234 endelig Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer Fælles holdning FÆLLES INDSTILLING Frist for konsultation: Den 15. maj 2002 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer. 2. Den 24. september 2002 godkendte Europa-Parlamentet Kommissionens forslag under førstebehandlingen uden ændringer. 3. Den 3. oktober 2002 vedtog Den Europæiske Centralbank sin udtalelse. 5741/03 bms/lv/jej 1 DG G I DA

34 4. Den 10. oktober 2002 nåede Gruppen vedrørende Økofin-statistik til enstemmighed om en fælles holdning, der senere blev bekræftet ved skriftlig procedure. 5. Coreper kunne derfor henstille til Rådet, at det som A-punkt på en kommende samling vedtager Rådets fælles holdning, som den er endeligt udformet af jurist-lingvisterne, se dokument 15091/02 ECOFIN 408 CODEC 1586, og udkastet til Rådets begrundelse i addendummet til nævnte dokument. 5741/03 bms/lv/jej 2 DG G I DA

35 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2003) 294 endelig 2002/0109 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer

36 2002/0109 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer 1. SAGSFORLØB Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002) 234 endelig /0109 (COD)): 15. maj 2002 Udtalelse fra Den Europæiske Centralbank: 3. oktober 2002 Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 24. september 2002 Vedtagelse af den fælles holdning: 18. februar FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG I Det Monetære Udvalgs rapport om statistikkrav i ØMU, der godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 18. januar 1999, understregedes behovet for bl.a. at afkorte fristen for indberetning af de vigtigste aggregater i kvartalsnationalregnskabet, ophæve de undtagelser, der gælder for de enkelte medlemsstater, og som hindrer udarbejdelsen af de vigtigste aggregater i kvartals- og årsnationalregnskabet, og harmonisere nationalregnskabers beskæftigelsesdata ved at indberette disse data opgjort i enheden "udførte arbejdstimer". Den foreslåede forordning omtales i "Handlingsplanen om statistikkrav i ØMU", som godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 29. september 2000: forordningen indgår i den liste over ændringer af eksisterende forordninger, som Kommissionen skal forelægge Rådet. Endelig henvises der til den foreslåede forordning i den tredje og fjerde situationsrapport vedrørende gennemførelse af Det Monetære Udvalgs rapport - Information requirements in EMU - som godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 19. januar 2001 og den 6. november 2001: forordningen indgår i den liste over ændringer af eksisterende lovgivning, bilag IV i tredje, fjerde og femte situationsrapport, som Kommissionen skal forelægge Rådet. 2

37 Forordningen blev herefter udarbejdet på grundlag af de bestemmelser, der er fastsat ovenfor. 3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 3.1. Generelt Europa-Parlamentet godkendte Kommissionens forslag ved førstebehandlingen uden ændringer Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen Ikke relevant 3.3. Nye bestemmelser indføjet af Rådet og Kommissionens holdning hertil Rådet har i sin fælles holdning indføjet fire vigtige bestemmelser, som Kommissionen støtter til fulde: indførelse af undtagelser vedrørende frister for indberetning i tilfælde, hvor medlemsstaterne ikke vil kunne levere tilstrækkeligt pålidelige oplysninger fra forordningens ikrafttræden Kommissionen erkender, at de foreslåede frister for indberetning af de vigtigste aggregater i kvartalsnationalregnskabet kan få alvorlige negative virkninger for kvaliteten af oplysninger, der indberettes af mindre medlemsstater, som ikke har tradition for at udarbejde kvartalsnationalregnskaber. Kommissionen er klar over, at de negative virkninger, som disse aktuelle, men i øjeblikket kvalitetsmæssigt ringe data, risikerer at få på nationalt plan, ikke opvejes af fordelene ved at råde over disse data til udarbejdelse af aggregater for EU. I den fælles holdning henvises der til, at det ikke har nogen betydning for udarbejdelsen af aggregater for EU, at der ikke foreligger aktuelle data for mindre lande. Den åbner derfor mulighed for, at der i Irland og Luxembourg kan indføres aktuelle kvartalsregnskaber gradvist, så det sikres, at forordningens mål opfyldes hurtigst muligt. indførelse af undtagelser vedrørende indberetning af bestemte aggregater i tilfælde, hvor medlemsstaterne ikke vil kunne levere de nødvendige oplysninger fra forordningens ikrafttræden Kommissionen er enig i, at ophævelsen af nogle mindre undtagelser i Rådets forordning (EF) 2223/96, som er indrømmet enkelte medlemsstater, ikke er en vigtig prioritet, når der er tale om forholdsvist ubetydelige aggregater, og når det arbejde, der kræves af de nationale statistiske kontorer i forbindelse med ophævelsen, ikke står i et rimeligt forhold til de forventede fordele, især for undtagelser, der ikke berører udarbejdelsen af aggregater for EU. I den fælles holdning begrænses disse undtagelser til et minimum, så de ikke indvirker negativt på beregningen af aggregater for euroområdet og for EU som helhed, og så det sikres, at forordningens mål opfyldes hurtigst muligt. 3

38 indførelse af undtagelser vedrørende første indberetning af beskæftigelsesdata i udførte arbejdstimer i tilfælde, hvor medlemsstaterne ikke vil kunne levere tilstrækkeligt pålidelige oplysninger fra forordningens ikrafttræden Kommissionen accepterer også ændringen i Rådets fælles holdning, hvorved der indføres undtagelser for enkelte medlemsstater vedrørende første indberetning af beskæftigelsesdata i udførte arbejdstimer. Det sker af hensyn til de praktiske problemer i nogle medlemslande, hvor der ikke kan indføres pålidelige undersøgelser, inden forordningen træder i kraft, og ud fra en betragtning om, at dataene om udførte arbejdstimer vil være et supplement til de allerede foreliggende beskæftigelsesdata. ophævelse af de undtagelser, der gælder for Tyskland Kommissionen er enig i ændringen i Rådets fælles holdning, hvorved en række undtagelser, der gælder for Tyskland, ophæves efter anmodning fra Tyskland, da de tyske myndigheder har gjort en stor indsats for at levere de data, der var omfattet af undtagelserne, som derfor ikke længere er nødvendige. andre ændringer Rådet har også foretaget en mindre ændring i forordningens titel og rettet henvisningen i betragtning 2 til Det Monetære Udvalg, da det er dette udvalg, der har udarbejdet den pågældende rapport. Disse ændringer berører ikke indholdet af den foreslåede forordning. 4. KONKLUSION Den fælles holdning er helt i overensstemmelse med målene i Kommissions forslag til forordning. Den opfylder brugernes umiddelbare og presserende behov og tager samtidig hensyn til særlige nationale forhold. Herudover gør den det muligt at indføre bestemmelserne gradvist med henblik på en mere fuldstændig opfyldelse af kravene i fremtiden. Kommissionen tilslutter sig af ovennævnte grunde den af Rådet enstemmigt vedtagne fælles holdning. 4

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere