Årsregnskabsmeddelelse for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse for"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Mariager, den 7. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Årsregnskabsmeddelelse for Østjydsk Bank kom ud af 2011 med et overskud på 10,5 mio. kr. før skat. Ledelsen vurderer det opnåede overskud som acceptabelt, henset til den tilfredsstillende basisindtjening, samt de fortsat vanskelige konjunkturforhold i samfundet gennem Årsregnskabet viser bl.a. følgende: Resultatforventningerne blev indfriet Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger blev på 142,9 mio. kr., og sammenholdt med de tidligere udmeldte resultatforventninger for året, i niveauet mio. kr., ligger årets resultat således i den øvre ende af resultatforventningerne. Likviditetssituationen er forbedret Udlån er reduceret med 0,3 %, og indlån er forøget med 20,7 %. Forskellen mellem bankens udlån og indlån er dermed indsnævret med 758 mio. kr. gennem året. Bankens likviditetsoverdækning udgør 257,6 %. Bankens kapitalgrundlag forbedret Solvensprocenten er øget med 0,3 procentpoint til 18,0 %. Kernekapitalprocenten er øget med 1,4 procentpoint til 13,9 %. Bankens egenkapital er forøget med 68 mio. kr. til 717 mio. kr. Den samlede ansvarlige kapital udgør mio. kr. Vedlagte regnskabsoplysninger med tilhørende kommentarer tager udgangspunkt i bankens reviderede regnskab. Med venlig hilsen ØSTJYDSK BANK A/S Thorvald Christensen Bestyrelsesformand Jens Vendelbo Bankdirektør Side 1/17

2 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2011 Indholdsfortegnelse: Side: 3. 5 års hovedtal 4. Kommentarer til udviklingen i det forløbne år 9. Resultatopgørelse Balance pr. ultimo Egenkapitalopgørelse 13. Kapitalforhold og solvens 14. Pengestrømsopgørelse 15. Noter 16. Nøgletal Side 2/17

3 5 års hovedtal Driftsregnskabet t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter inkl. afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Årets resultat før skat Årets resultat Udvalgte balanceposter Udlån Indlån (incl. puljer) Egenkapital Ansvarlig kapital Aktiver i alt Eventualforpligtelser Garantier Nøgletal Solvensprocent 18,0 17,7 17,7 15,8 13,8 Kernekapitalprocent 13,9 12,5 12,0 9,5 8,0 Egenkapitalforrentning før skat 1,8 2,1 3,7 8,0 19,5 Egenkapitalforrentning efter skat 1,1 1,4 2,9 6,4 14,9 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 257,6 244,0 174,3 158,7 90,9 Årets resultat pr. aktie 8,9 12,4 25,5 53,8 114,3 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs/årets resultat pr. aktie 19,6 30,5 16,9 7,5 8,9 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,23 0,41 0,47 0,45 1,19 Side 3/17

4 Østjydsk Bank fik overskud på 10,5 mio. kr. Østjydsk Bank opnåede i 2011 et overskud før skat på 10,5 mio. kr., hvor tilsvarende resultat for 2010 var på 13,7 mio. kr. Ultimo 2011 er balancen opgjort til mio. kr., hvor balancen ultimo 2010 var på mio. kr. Ledelsen vurderer det opnåede overskud på 10,5 mio. kr. som værende acceptabel, henset til den tilfredsstillende udvikling i bankens basisindtjening, samt de fortsatte vanskelige konjunkturforhold i samfundet gennem I forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsrapport for 2010, meddelte banken, at der forventedes et årsresultat for 2011, før indregning af kursreguleringer og nedskrivninger, i niveauet mio. kr. Det realiserede resultat på 142,9 mio. kr. ligger således i den øvre ende af forventningerne. Driftsresultatet Netto rente- og gebyrindtægter steg 2,3 % Netto rente- og gebyrindtægterne er opgjort til 301,4 mio. kr., mod 294,5 mio. kr. i Stigningen på 6,9 mio. kr., svarende til 2,3 %, fordeler sig med en forøgelse af nettorenteindtægterne på 4,0 % og et fald i garantiprovisioner og gebyrer mv. med 4,2 %. Kursreguleringer gav et tab på 4,7 mio. kr. Bankens kursreguleringer udviser et negativt resultat på 4,7 mio. kr. I 2010 var der positive kursreguleringer på 33,2 mio. kr. Kurstabet i 2011 fremkommer som følge af et tab på obligationsbeholdningen på 7,6 mio. kr., et tab på aktiebeholdningen på 9,7 mio. kr., en gevinst fra valutaområdet på 12,9 mio. kr., og endelig et negativt resultat på afledte finansielle instrumenter på 0,3 mio. kr. Omkostningerne steg som forventet Bankens samlede omkostninger, inkl. afskrivninger på bygninger og inventar, blev på 150,9 mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 2,5 % i forhold til 147,2 mio. kr. for Stigningen skyldes øgede lønomkostninger, idet bankens øvrige omkostninger var svagt faldende i Resultatposten Andre driftsudgifter var på 9,9 mio. kr. i 2011, og indeholder primært Østjydsk Banks betaling til indskydergarantiordningen, i forlængelse af konkurserne i Amagerbanken, Capinordic, Fjordbank Mors og Max Bank i I 2010 blev der udgiftsført 21,6 mio. kr. på denne post, som følge af bankens betaling til staten, for deltagelse i Bankpakke I. Nedskrivninger på udlån. Nedskrivninger på udlån mv. blev på 127,8 mio. kr., hvor posten i 2010 kunne opgøres til 143,7 mio. kr. Omregnet til % af udlåns- og garantimassen, faldt nedskrivningsprocenten i 2011 til 1,9 %, hvor nedskrivningsprocenten i 2010 var på 2,2 %. Side 4/17

5 Nedskrivninger kan primært henføres til en lang række individuelle nedskrivninger, især henført til mindre handels- og produktionsvirksomheder, samt landbrug i bankens lokalområde. Resultat før skat blev 10,5 mio. kr. Resultat før skat er herefter 10,5 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på 1,8 %. I 2010 var resultat før skat på 13,7 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på 2,1 %. Resultat efter skat blev 7,5 mio. kr. Skat er opgjort til 2,9 mio. kr., hvorefter årets nettoresultat efter skat udgør 7,5 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen på 1,1 %. Tilsvarende tal fra 2010 viste 8,9 mio. kr. i resultat og 1,4 % i forrentning af egenkapitalen. Balancen Forretningsvolumen på 10,6 mia. kr. Bankens samlede balance steg i 2011 til mio. kr., sammenholdt med mio. kr. ved udgangen af Udlån faldt fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. ultimo 2011, svarende til et beskedent fald på 0,3 %. Bankens indlån og anden gæld steg igennem året fra mio. kr. til mio. kr., svarende til en stigning på 20,7 %. I bankens samlede indlån, er indregnet indlån i puljeordninger på 53 mio. kr. Banken har ikke tidligere udbudt puljeordninger over for bankens kunder. Bankens garantier blev marginalt forøget med 5 mio. kr. i Garantiporteføljen er således forøget til mio. kr. ultimo 2011, svarende til en stigning på 0,4 %. Godt likviditetsberedskab. Bankens likviditet er opgjort til mio. kr., hvilket er en overdækning på mio. kr. i forhold til de lovmæssige likviditetskrav. I forbindelse med opgørelsen af den overskydende likviditet, har banken medregnet 429 mio. kr. på en bevilget låneramme i Danmarks Nationalbank, med udgangspunkt i bankens udlån. Bankens likviditet er, med en overdækning på 257,6 %, i forhold til lovkravet, da også meget tilfredsstillende. Bankens udlånsoverskud er væsentligt formindsket, fra mio. kr. i 2010, til 561 mio. kr. i En reduktion på 758 mio. kr. Bankens ledelse har fortsat meget høj fokus på at sikre bankens likviditetsberedskab, og vurderer løbende på, hvorvidt der er behov for yderligere styrkelse af bankens strategiske likviditetsberedskab. I den forbindelse foretages bl.a. månedlige stress-tests af bankens likviditet. Side 5/17

6 Den stærkt forbedrede likviditet er medvirkende til, at banken har meddelt, at den vil førtidsindfri 400 mio. kr. af den statsgaranterede funding, den 14. februar Banken har mulighed for at førtidsindfri yderligere 500 mio. kr. af den statsgaranterede funding, og der vil henover året, løbende blive vurderet på, hvorvidt der skal ske yderligere førtidsindfrielse af obligationslån. Kapitalforhold Østjydsk Bank har i 2011 gennemført en kapitalforhøjelse, med fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Udvidelsen var på aktier, til en pris på 250 kr. pr. aktie. Ultimo 2011 er bankens egenkapital opgjort til 716,8 mio. kr., hvor tilsvarende tal for 2010 var på 648,6 mio. kr. I 2011 har banken tillige udbudt kapitalbeviser (hybrid kernekapital), hvilket medførte, at der blev tegnet kapitalbeviser for 27,8 mio. kr. Ultimo 2011 udgør bankens samlede hybride kernekapital 183,4 mio. kr. Denne hybride kapital indgår i bankens ansvarlige kapital, som anvendes ved opgørelsen af bankens kernekapitalprocent og solvensprocent. Bankens øvrige efterstillede kapitalindskud (supplerende kapital) er marginalt ændret fra 403,2 mio. kr. ultimo 2010, til 402,9 mio. kr Den supplerende kapital er opdelt på 6 forskellige lån, med et enkelt lån som forfalder i 2012, og resten der forfalder i 2014 og I opgørelsen af bankens solvensprocent, kan medregnes 274,0 mio. kr. af den samlede supplerende kapital på 402,9 mio. kr. Bankens samlede ansvarlige kapital ultimo 2011 er herefter på mio. kr., hvilket er en forøgelse på 94 mio. kr. i forhold til ultimo 2010, hvor den samlede ansvarlige kapital kunne opgøres til mio. kr. Bankens solvensprocent er opgjort til 18,0 % ultimo 2011, svarende til en stigning af solvensprocenten på 0,3 procentpoint i forhold til 17,7 % ultimo Kernekapitalprocenten er i samme periode øget fra 12,5 % til 13,9 %. Banken har, med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om opgørelse af pengeinstitutternes individuelle solvensbehov, opgjort bankens solvensbehov til 11,6 %. I forhold til bankens solvensprocent på 18,0 %, har bankens således en overdækning på det individuelle solvensbehov på 6,4 procentpoint, svarende til 55 %, og mere end det dobbelte af lovkravet på 8 %. Aktiekapital og aktionærer Østjydsk Bank har ved udgangen af 2011 mere end aktionærer. Ingen aktionærer ejer ultimo 2011 mere end 5 % af aktiekapitalen: Side 6/17

7 Banken har ved udgangen af 2011 i alt stk. egne aktier á nominelt 100 kr., svarende til 0,1 % af aktiekapitalen. Bankens aktiekurs faldt fra kurs 378 ultimo 2010 til kurs 175 ultimo Bankens samlede børsværdi er ultimo 2011 på 168 mio. kr. Børskursen, målt i forhold til aktiernes indre værdi, er opgjort til 0,23 ultimo Forventninger til 2012 Den økonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor. Det er dog vores forventning, at 2012 langsomt vil indebære begyndende vækst i økonomien. De fortsat vanskelige forhold for dele af erhvervslivet, gør det fortsat vanskeligt at fremkomme med prognoser for bankens samlede resultat i Denne usikkerhed betyder, at banken ikke med rimelig sikkerhed kan angive forventningerne til resultat før skat for Ledelsen forventer dog, at bankens primære indtjening fastholdes på et tilfredsstillende højt niveau gennem 2012, samtidigt med, at bankens omkostninger holdes på et uændret niveau, set i forhold til Samlet set forventer banken et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i 2012, i niveauet mio. kr. Andre forhold Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste år. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet bankens datterselskaber, både med hensyn til balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Der er fra balancedagen, og frem til i dag, ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Med hensyn til den fremtidige offentliggørelse af bankens regnskabsmeddelelser, fastholder banken indtil videre alene at offentliggøre halvårs- og årsregnskabsmeddelelser. Henset til det generelle forhold, at aktionærer i lokale pengeinstitutter, og dermed også aktionærerne i Østjydsk Bank, har et langsigtet formål med deres investering i bankens aktier, vurderes der ikke aktuel behov for offentliggørelse af kvartalsmeddelelser. I løbet af første og andet halvår 2012 offentliggør Østjydsk Bank i stedet periodemeddelelser, og der henvises i den forbindelse til bankens offentliggjorte finanskalender. Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, herunder oplysninger om bankens individuelle solvensbehov. Denne risikorapport samt infor- Side 7/17

8 mationerne vedrørende solvensbehovet vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af den endelige årsrapport. Der henvises til hjemmesiden for yderligere information omkring bankens risikooplysninger. Der henvises i øvrigt til bankens årsrapport for 2011, som er offentliggjort dags dato. Generalforsamling Bankens generalforsamling afholdes i Mariager Hallen lørdag, den 3. marts 2012, kl Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for Det er ledelsens opfattelse, at bankens overskud overføres fuldt ud til en styrkelse af bankens egenkapital. Eventuelle spørgsmål til nærværende regnskabsmeddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Vendelbo på tlf Finanskalender 2012 Tirsdag, den 7. februar 2012 offentliggørelse af bankens årsrapport for 2011 Tirsdag, den 7. februar 2012 indkaldelse til ordinær generalforsamling Fredag, den 24. februar 2012 bankens trykte årsrapport for 2011 foreligger Lørdag, den 3. marts 2012 bankens generalforsamling afholdes i Mariager Hallen Onsdag, den 16. maj 2012 periodemeddelelse for første kvartal 2012 Tirsdag, den 14. august 2012 offentliggørelse af bankens halvårsrapport for 2012 Onsdag, den 7. november 2012 periodemeddelelse for tredje kvartal 2012 Side 8/17

9 Resultatopgørelse for Note t.kr. t.kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat (af årets resultat) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 0 Overført til næste år Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst efter skat 0 0 Årets totalindkomst Side 9/17

10 Balance pr Aktiver t.kr. t.kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver Side 10/17

11 Balance pr Passiver t.kr. t.kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte 0 0 Egenkapital Passiver Side 11/17

12 Egenkapitalopgørelse Opskriv- Foreslået nings- udbytte Aktie- Overkurs hen- Overført for regnkapital ved læggelser resultat skabsåret I alt t.kr. emission t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Resultat for perioden Udbytte af egne aktier Totalindkomst for regnskabsåret Kapitaltilførsel Udbetalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Køb og salg af egne aktier Egenkapital Egenkapital Resultat for perioden Udbytte af egne aktier Totalindkomst for regnskabsåret Udbetalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Køb og salg af egne aktier I alt Egenkapital Side 12/17

13 Kapitalforhold og solvens t.kr. t.kr. Solvensprocent 18,0 17,7 Kernekapitalprocent 13,9 12,5 Kapitalkrav i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 8,0 8,0 Kapitalsammensætning: Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Hybrid kernekapital Fradrag Kernekapital efter fradrag Hybrid kapital Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser Fradrag Basiskapital efter fradrag Risikovægtede poster: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko I alt Side 13/17

14 Pengestrømsopgørelse for t.kr. t.kr. Resultat før skat Nedskrivninger på udlån Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Ændring i hensættelser til tab på garantier Betalt skat, netto Ændring i udlån Ændring i indlån Ændring i værdipapirer, ej likvide og belånte Ændring i kreditinstitutter, netto Ændring i udstedte obligationer Ændring i aktiver tilknyttet puljer Ændring i øvrige aktiver og passiver, netto Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Ændring af kapitalandele i datterselskaber Pengestrømme vedrørende investeringer Ændring i efterstillet kapital Kapitalforhøjelse Køb/salg af egne aktier Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider Likvider Fordeler sig således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Indskudsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank Anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter Børsnoterede ubelånte værdipapirer I alt Side 14/17

15 Noter 1. Renteindtægter t.kr. t.kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta, rente mv. i alt Afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige aktiver Side 15/17

16 Noter 5. Udgifter til personale og administration t.kr. t.kr. Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Lønsumsafgift Aktiebaseret vederlag I alt Direktion, bestyrelse og repræsentantskab: Vederlag i alt til direktionen, inkl. ydelsesbaseret pensionsordning Vederlag til bestyrelsen Vederlag til repræsentantskabet I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Skat af årets resultat Efterreguleringer af tidligere års beregnet skat Skat i alt Effektiv skatteprocent % % Selskabsskattesats i Danmark 25,0 25,0 Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0,0 0,9 Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter mv. 3,1 9,2 Effektiv skatteprocent 28,1 35,1 Side 16/17

17 Nøgletal Solvens Solvensprocent 18,0 17,7 17,7 15,8 13,8 Kernekapitalprocent 13,9 12,5 12,0 9,5 8,0 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat (%) 1,8 2,1 3,7 8,0 19,5 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 1,1 1,4 2,9 6,4 14,9 Indtjening pr. omkostningskrone 1,04 1,04 1,08 1,25 1,76 Markedsrisiko Renterisiko (%) 0,7-2,1 0,8 0,0 0,1 Valutaposition (%) 0,4 2,2 0,6 9,4 21,6 Valutarisiko (%) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Likviditet Udlån i forhold til indlån (%) 123,0 146,0 146,6 160,3 165,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 257,6 244,0 174,3 158,7 90,9 Kreditrisiko Årets udlånsvækst (%) - 0,3 5,1 7,6 6,5 39,5 Udlån i forhold til egenkapital 6,8 7,6 7,4 7,0 7,0 Summen af store engagementer (%) 16,6 27,9 39,3 47,6 49,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente (%) 2,7 2,0 1,2 0,8 0,6 Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,6 5,6 3,5 2,2 1,7 Årets nedskrivningsprocent 1,9 2,2 1,7 0,8 0,2 Afkast mv. Årets resultat pr. aktie 8,9 12,4 25,5 53,8 114,3 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs/årets resultat pr. aktie 19,6 30,5 16,9 7,5 8,9 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,23 0,41 0,47 0,45 1,19 Side 17/17

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 11. august 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009.. Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 27. februar 2013 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2013 Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 10. august 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2010 Halvårsrapport for 1. halvår 2010.. Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 31. oktober 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2011 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2008

Årsregnskabsmeddelelse for 2008 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 25. februar 2009 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere