Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse"

Transkript

1

2 Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse

3 Indholdsfortegnelse Forord.. Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger Budgetaftalen for Hoved- og beholdningsoversigt.. Vision, politikker og strategiske mål Forudsætninger for Budget Egedal Kommunes økonomiske politik. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Væksten i serviceudgifterne. Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Pris- og lønskøn.. Lån, renter og balanceforskydninger. Skatter, tilskud og udligning. SOLT... Budgetprincipper.... Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg.. Center for Skole og Dagtilbud. Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø. Center for Ejendomme og Intern Service. Center for Personale og Økonomi. Direktion og Sekretariater Oversigt over betingede driftsbevillinger. Investeringsoversigt samt bemærkninger Bilag 1 Hovedoversigt til budget Bilag 2 Sammendrag af budget.. Bilag 3 Tværgående artsoversigt.. Bilag 4 Budgetoversigt drift og refusion... Bilag 5 Budgetoversigt konto 7 og 8... Bilag 6 Takstoversigt.. Bilag 7 Aftale om budget Bilag 8 Effektiviseringsstrategi

4

5 Forord Forord Dette budget, budgettet for , blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den 3. oktober Jeg er glad for, at den samlede Kommunalbestyrelse fortsat bakker op om budgettet og dermed den økonomiske kurs som budgettet er udtryk for. Budgettet for bygger videre på genopretningsplanen for Egedal Kommunes økonomi, som blev påbegyndt da budgettet for 2011 blev vedtaget. Formålet med genopretningsplanen var at sikre en sund og solid økonomi. Budgettet for er udtryk for Kommunalbestyrelsens opbakning til at videreføre målet med genopretningsplanen. Samtidig kan man i budgettet begynde at se resultaterne af dette arbejde. På vigtige områder som overskuddet på den ordinære drift samt kassebeholdningen er der sket væsentlige forbedringer. Kommunalbestyrelsens fokus er stadig at sikre, at der er det nødvendige overskud på den ordinære drift, en robust kassebeholdning og, at der fortsat kan leveres god service til borgerne. Dette spor skal der holdes fast i. Med budgetaftalen for budget er der et overskud på den ordinære drift på mellem 150 og 180 mio. kr., hvilket er pænt men ikke prangende. Kassebeholdningen er i underkanten af 100 mio. kr. i 2013 og Dette er tæt på målet for den økonomiske politik og er fuldt forsvarligt, men vi mangler endnu det sidste for at komme i mål. Arbejdet med genopretningen af Egedal Kommunes økonomi har således båret frugt. Samtidig er det vigtigt at fastholde kursen, således at Kommunalbestyrelsen kan overdrage en sund og robust økonomi til den nye kommunalbestyrelse i Den økonomiske krise i Danmark og i store dele af verden betyder, at der hersker stor usikkerhed. Lav vækst og høj ledighed betyder at de offentlige budgetter er under pres. Særligt skatteindtægterne og de sociale udgifter. Dette har betydning for Kommunens økonomiske råderum. Selvom ledigheden og de sociale udgifter i Egedal Kommune er lave sammenlignet med andre kommuner i landet, betyder den samlede samfundsøkonomi, at landets kommuner pålægges meget snævre økonomiske rammer af staten. Derfor er det af stor vigtighed at have fokus på målene om en sund og robust økonomi. Den forbedrede økonomi betyder dog, at der har været råderum til mindre forbedringer af serviceniveauet på nogle områder. Samlet har budgetaftalen for budget betydet udvidelser på driftsbudgettet for næsten 80 mio. kr. og på anlægsbudgettet for 20 mio. kr. Størstedelen af udvidelserne på driftsbudgettet vedrører børneområdet. Budgettet for tager samtidig hul på et nyt mål- og økonomiopfølgningskoncept. Hensigten er bl.a. at sætte mere fokus på de langsigtede strategiske mål. I budget har Kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde særligt med promovering af Egedals byudviklingsområder og involvering af civilsamfundet. Dermed tager vi første skridt i en mere helhedsorienteret arbejdsform, som gerne skulle udvides til flere områder i de kommende år. Jeg vil gerne takke mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for godt samarbejde, og for fortsat at bakke op om den økonomiske kurs. Jeg vil også gerne takke administrationen for en god indsats. Willy R. Eliasen Borgmester 1

6 Politisk organisation Kommunalbestyrelsen Jens Jørgen Nygaard (C) Willy Eliasen (V) Ib Sørensen (A) 1. Viceborgmester Borgmester 2. Viceborgmester Vicky Rasmussen (A) Marianne Røgen (A) Finn Højgaard Mortensen (C) Erhard Filtenborg (C) Niels Lindhardt Johansen(C) Peter Hansen (F) Ida Bode (F) Gudmund Kjær Hansen (F) Svend Kjærgaard Jensen(I) Egil Møller (O) Rikke Mortensen (R) Esben Vognsen Jensen (V) Lisbeth Dupont-Rosenvold(V) Karsten Søndergaard (V) Ole B. Hovøre (V) Bent Højgaard Mortensen (V) Natasha Enetoft (V) Jørgen Hvidemose (-) 2

7 Administrativ organisation Egedal Kommunes administrative organisation Den nye administrative organisation skal agere ud fra Kommunalbestyrelsens vision om, at borgerne og virksomhederne I Egedal Kommune skal opleve en venlig, effektiv og korrekt service. De kommende års udsigt til en fortsat stram økonomi, det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag samt stigende forventninger hos borgere og politikere om service, har gjort det nødvendigt at justere, udvikle og effektivisere driften og organisationen, så Kommunen fortsat kan yde en god service under de nye vilkår. Den nye organisation skal derfor fremme det sammenhængende serviceforløb for borgeren, sikker myndighedsudøvelse, vedligeholdelse af realkapitalen samt at organisationen er handlekraftig. Desuden er ledelsesrollerne blevet mere klare og éntydige. Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring: Syv store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere To servicecentre, der skal bistå Direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse To sekretariater, der skal bistå Direktionen med at støtte den øvrige organisation. 3

8 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetaftalen for Den 19. september 2012 indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for Egedal Kommunes budget Budgettet som Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 3. oktober 2012 fastholder kursen for den økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget i budgettet for Partierne bag budgetaftalen er enige i, at målene for genopretningsplanen skal videreføres. Det vil sige, at der skal afsættes midler til anlæg, opbygning af kassebeholdningen afdrag på gælden og til budgetsikkerhed. I lyset af den økonomiske usikkerhed, der er om den samfundsøkonomiske udvikling, er det endnu vigtigere med en sund og robust økonomi. Desuden er det vigtigt med investeringer, der at sikrer kommunens værdier, f.eks. bygninger og veje. Desuden er det vigtigt, at der sker investeringer i struktureffektiviseringer. Genopretningen har båret frugt, og det ses på den økonomiske balance. Samtidig er partierne enige om, at der fortsat skal ske forbedringer. Budgetaftalen har dog betydet udvidelser på drift og anlæg på i alt 96,7 mio. kr. i årene Budgetaftalen er optrykt som bilag 7. Der er et overskud på den ordinære drift på mellem 136 og 180 mio. kr. i alle årene. Kassebeholdningen er mellem 93 og 210 mio. kr. ved udgangen af hvert af årene jf. hoved- og beholdningsoversigt på næste side. Udgiftsfordeling på udvalgte områder Figur 1 viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i Nettodriftsudgifter pr. indbygger udgør i alt kr. Figur 1 Nettedriftsudgifter pr. indbygger i kr. 4

9 Generelle bemærkninger Hoved- og beholdningsoversigt Tabel 1 Hoved- og beholdningsoversigt * Korr. Budget pr Budget Budget Budget Budget i kr A. Det skattefinansierede område Skattter Generelle tilskud mv Skatter og tilskud i alt Drift eksl. forsyningsvirksomheder Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Direktion og Sekretariater Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt Pris og lønstign. I overslagsårene Renter Resultat af ordinær drift Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Transport og infrastruktur Undervisning og kultur sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgiter og administration Anlæg i alt A. Resultat skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg B. Resultat brugerfinansierede område Resultat af A og B i alt C. Kassebeholdning primo (incl. forsyningsvirksomhed) Resultat jf. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) Fortegn:positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+) E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)

10 Generelle bemærkninger Vision, politikker og strategiske mål I 2012 blev der truffet beslutning om at udvikle et nyt mål- og økonomistyringskoncept for Egedal Kommune på baggrund af ønsker fra såvel det politiske niveau som fra den administrative ledelse. Fra begge sider ønskede man et koncept, hvor der er sammenhæng mellem visioner, mål og økonomi, hvor politikerne primært bevæger sig på det visionære og strategiske niveau, og som understøtter leveringen af den bedst mulige service til Kommunens borgere. Et af de bærende principper i konceptet har været, at få skabt et entydigt målhierarki og sikret en øget inddragelse af det politiske niveau i målformuleringen. Det har også været vigtigt, at der i det nye koncept er fokus på, at vi tænker i helheder og samarbejde på tværs af hele organisationen, for derigennem at kunne levere den bedst mulige service til borgerne. Endelig har det været vigtigt at få skabt et koncept, der kan være med til at sikre, at alle i organisationen har et klart billede af, hvad vi arbejder hen imod, og hvorfor vi gør det. Fra politisk side var begejstrede for det nye koncept, hvilket betød at Kommunalbestyrelsen ønskede at være med til at teste det af i 2012 i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for Kommunalbestyrelsen har udpeget to områder, der skal arbejdes strategisk med i 2013 og de efterfølgende år. De to områder er Promovering af Egedals byudviklingsområder og Involvering af civilsamfundet. Kommunalbestyrelsen formulerede 4-årige strategiske mål i samarbejde med Direktionen. Efterfølgende har Kommunens Chefgruppe formuleret 1-årige tværgående mål, og endelig har de centre, der har en aktie i at få opfyldt målet, udarbejdet 1-årige centermål. Fremover vil budgettet være det sted, hvor man kan få et overblik over Kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad de enkelte begreber dækker over. Visionen udtrykker den ønskede fremtidstilstand; det er en beskrivelse af den fremtid, Kommunalbestyrelsen ønsker at tegne for Kommunen. Visionen angiver på det strategiske og politiske plan retningen for Kommunens udvikling på lang sigt, så den er tydelig for alle - politikere, borgere og administration. Visionen (re)formuleres hvert 4. år af Kommunalbestyrelsen på deres visionsseminar. Tidshorisonten for en vision er 12 år. Visionerne indgår i kommuneplanen. En politik er en tilkendegivelse af de politiske holdninger og værdier, der skal kendetegne opgaveløsningen og udførelsen indenfor et område. Et politisk udvalg kan have flere politikker, afhængigt af hvor bredt udvalgets serviceydelser dækker. En politik kan ligeledes være formuleret på tværs af flere udvalg. Omfanget af politikker er begrænset til de væsentligste opgaveområder i kommunens virksomhed, og danner et politikhierarki. Formålet med at begrænse antallet af politikker er at sikre en entydig og klar tilkendegivelse af kommunens holdninger og værdier. Politikkerne har normalt en tidshorisont på ca. 4 år og de vedtages løbende i Kommunalbestyrelsen. De 4-årige strategiske mål skal konkretisere retningen for, hvad vi skal arbejde med de kommende 4 år for at understøtte en udvikling, der peger frem imod visionen og ligger indenfor rammerne af de gældende politikker for Egedal Kommune. Målene skal være håndgribelige og meget ambitiøse i forhold til det, vi ønsker at opnå. Målene har en tidshorisont på 4 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). Målet kan være specificeret, så det fremgår, hvad der skal ske i det enkelte år. De 1-årige tværgående mål fastsætter, hvor langt vi det næste år kan komme med de 4-årige strategiske mål. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). 6

11 Generelle bemærkninger De 1-årige centermål tydeliggør hvor i organisationen arbejdet med de tværgående mål skal foregå. Det skal sikres, at centermålene udover at understøtte de overliggende niveauer i målhierarkiet også understøtter de krav, der måtte være stillet centralt fra Regeringens side. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). I de følgende afsnit er Egedals gældende vision gengivet, der er en oversigt over udarbejdede politikker, og sidst er de nye strategiske mål medtaget. I første omgang vil det kun være de 4- årige strategiske mål og de 1-årige tværgående mål der fremgår, men der vil på budgetseminaret blive medtaget en nu version, hvor de 1-årige centermål også vil fremgå. 2.1 Egedal Kommunens vision Egedal Kommune skal være kendt som en kraftfuld Kommune i hovedstadsregionen, med attraktive muligheder for både borgere og erhvervsdrivende. Egedal Kommunes store udviklingspotentiale skal, i dialog med borgerne og erhvervslivet, udnyttes til at skabe vækst i balance med respekt for kommunens naturværdier. Der skal være gode rammer for at udøve et aktivt medborgerskab. Vi skal passe godt på hinanden og på miljøet. Som virksomhed og arbejdsplads skal Egedal Kommune være en moderne, effektiv og veldrevet virksomhed der leverer god offentlig service, afstemt efter økonomi og borgerens behov. Et godt sted at bo: Egedal skal tilbyde attraktive boligområder med vægt på fællesskab og bæredygtighed, tæt på indkøbsmuligheder og kollektiv transport. Her skal der være mulighed for at bosætte sig i by eller landsby i levende miljøer med grønne naturværdier. Et godt sted at leve: I Egedal er man både tæt på naturen og på hovedstadens kulturliv og arbejdspladser. Der er et mangfoldigt udvalg af fritids- og kulturaktiviteter, som skaber livskvalitet og sundhed og fællesskab. Natur, kulturarv og byrum med god og varieret arkitektur giver identitet i de enkelte områder. Et godt sted at drive virksomhed: Egedal skal have gode erhvervsmæssige vækstmuligheder, en effektiv erhvervsservice og attraktive rammebetingelser. Det skal være let at etablere sig med sin virksomhed. En god offentlig service: Der ydes en effektiv, imødekommende og faglig korrekt service til borgere og virksomheder. Digitale løsninger er med til at gøre Egedal Kommune let tilgængelig både for borgere og virksomheder. 2.2 Egedal Kommunens politikker På nuværende tidspunkt er der udarbejdet følgende politikker i Egedal Kommune: Personalepolitik Sundhedspolitik Kultur- og fritidspolitik Kommunikationspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Sammenhængende børne - og ungepolitik Børn og ungepolitik Ældrepolitik Derudover er en Handicappolitik under udarbejdelse. 7

12 Generelle bemærkninger 2.3 Egedal Kommunens strategiske mål Herunder fremgår de mål der er formuleret på de tre niveauer i forhold til de to udvalget strategiske områder, Promovering af Egedals byudviklingsområder og Involvering af civilsamfundet Promovering af Egedals byudviklingsområder 4-årigt strategisk mål Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i årige tværgående mål 2013 a. Beslutningen om nyt Rådhus og Sundhedscenter er katalysator for andre investorer i Egedal. Mulighederne i byudviklingsområderne skal synliggøres. I 2013 har der været mindst ti seriøse henvendelser fra investorer. b. I 2013 er der oprettet en erhvervsservice, som skal få erhvervslivet til at opleve Kommunens service som sammenhængende, hurtig, imødekommende og fagligt korrekt. 75% af dem, der har kontakt med Egedal Kommune i 2013, har oplevet dette. c. Der er påbegyndt et samarbejde om klima og energi mellem Kommunen og det lokale erhvervsliv. d. Der er nedsat en taskforce, som har taget kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner om etablering af en ny enhed i Egedal. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: til ½ erhvervskoordinator og til forskellige brandingstiltag m.m. 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator, samt de ressourcer der er afsat indenfor de eksisterende rammer. 8

13 Generelle bemærkninger 2014 Kommunen er hurtig, imødekommende og fagligt korrekt i mødet med erhvervslivet lige fra mailen til den personlige kontakt, som 75% af dem der har kontakt med Egedal Kommune i 2013 har oplevet som dette. Der er etableret et håndværkerfællesskab omkring energirenovering af de private boliger. Afsatte kr.: til ½ erhvervskoordinator, og til udbudsmateriale, app mv., workshops, møder, annoncer m.v. Afsatte personaleressourcer: 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator, samt de ressourcer der klares indenfor de eksisterende rammer. Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for Befolkningstallet er øget med 1% mere end i befolkningsprognosen ved øget boligbyggeri. Håndværkerfælleskabet har udviklet sig til en håndværkerby. Afsatte kr.: til ½ erhvervskoordinator og til workshops, møder, annoncer m.v. Afsatte personaleressourcer: 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator, samt de ressourcer der klares indenfor de eksisterende rammer. Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for Der er skabt en lokal uddannelsesinstitution. Afsatte kr.: til ½ erhvervskoordinator og til workshops, møder, annoncer mv. Afsatte personaleressourcer: 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator, samt de ressourcer der klares indenfor de eksisterende rammer. Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for

14 Generelle bemærkninger 1-årige centermål 2013 Center for Borgerservice - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 Kommunen skal via sin kontakt med borgere, være med til at brande og informere om byudviklingsområderne. Endvidere skal sikres hurtig kontakt til uddybende information, når der er behov her for. Afsatte kr.: Klares indenfor eksisterende ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Sundhed og Omsorg Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a i det 1-årige tværgående mål for 2013 Hvis Kommunalbestyrelsen i efteråret 2012 beslutter, at Egedal Kommune skal arbejde aktivt på at tiltrække investorer, der vil bygge privat plejecenter i Egedal Kommune, skal Center for sundhed og omsorg arbejde på at tiltrække en investor, der vil bygge et privat plejecenter i Kommunen. Afsatte kr.: 0 Afsatte personaleressourcer: Center for Skole og Dagtilbud Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a i det 1-årige tværgående mål for 2013 I tilfælde af beslutning om planer om bygning af nyt dagtilbud, skal dette dagtilbud tematiseres og markedsføres. I forbindelse med en beslutning om byggeri skal det undersøges, hvorvidt private investorer kan inddrages. En borger/brugergruppe ønskes nedsat til at følge såvel planlægnings- som byggeproces. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Skole og Dagtilbud Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 Opskrivningsregler, pasningsgaranti, velkomstprocedure, beskrivelse af kvalitetsniveau, målsætninger for dagtilbud og folkeskole, strategier m.m. tydeliggøres i forhold til kommende borgere via hjemmeside. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Skole og Dagtilbud Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt c i det 1-årige tværgående mål for 2013 Brug af lokale virksomheder i forbindelse med energibesparende og klimavenlige tiltag/investeringer. Der arbejdes fortsat på at udskifte nuværende lyskilder på skolerne til mere energivenlige i samarbejde med Teknik og Miljø.. Der arbejdes fortsat på at indføre mere energibesparende og klimavenlige varmekilder i samarbejde med Teknik og Miljø. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. 10

15 Generelle bemærkninger Afsatte personaleressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. Center for Skole og Dagtilbud - forholder sig til punkt c i det 1-årige tværgående mål for 2013 Alle dagtilbud i Kommunen har erhvervet et diplom som grøn institution og har allerede udarbejdet tydelige mål. Der arbejdes på at Kommunens grønne daginstitutioner udarbejder yderligere fokuspunkter i forhold til den grønne tænkning. Der sættes fokus på samarbejde mellem dagtilbud og folkeskoler i forhold til Grønt Flag. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Skole og Dagtilbud Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt d i det 1-årige tværgående mål for 2013 I forbindelse med nedsættelsen af task forcen gøres brug af de kontakter som dagtilbud og folkeskoler allerede i dag har til uddannelsesinstitutioner m.m. Kontakter der er skabt i forbindelse med praktikker herunder til både ungdoms- og videregående uddannelser. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Plan, Kultur og Erhverv Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a i det 1-årige tværgående mål for 2013 De mange muligheder for at opføre boliger og etablere erhverv i Egedal skal synliggøres på hjemmesiden, i annoncer, løbende presseomtale og andre tiltag. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Center for Plan, Kultur og Erhverv 1-2 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 Erhvervskontakten En indgang til Egedal skal fungere fra 1. januar 2013 og evalueres ultimo Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Center for Plan, Kultur og Erhverv 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator. - forholder sig til punkt c i det 1-årige tværgående mål for 2013 I samarbejde med Erhvervsrådet skal Kommunen synliggøre potentialet i, at det lokale erhvervsliv får etableret samarbejder omkring klima- og energirenoveringer af den private boligmasse og de kommunale bygninger. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: 0,25 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. 11

16 Generelle bemærkninger Center for Teknik og Miljø - forholder sig til punkt a i det 1-årige tværgående mål for 2013 Kommunen vil synliggøre: 1. bevægelsesfremmende initiativer i form af stier, legepladser, fugletårne, ramper, belysning osv. i byudviklingsområdet. 2. indsatsen på naturområdet til glæde for nuværende og kommende borgere. 3. Lokal Afledning af Regnvands løsninger i byudviklingsområder. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Center for Teknik og Miljø Gennemføres indenfor egen ramme. 0,1 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der skal etableres en digital erhvervspakke, der tager virksomhederne i hånden og viser dem rundt i Kommunens administration, hvor de samtidig får behandlet virksomhedens sag. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Teknik og Miljø 0,1 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt c i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der er afsøgt muligheder i GATE 21 (partnerskab omkring bæredygtig udvikling) om et fælles projekt. Der er indledt et samarbejde med formanden for erhvervsrådet om at etablere et håndværker-fællesskab om energirenovering. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Direktionen og sekretariaterne 0,1 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt d i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der bliver taget initiativ til at få udarbejdet et kommissorium samt nedsat en task force. På baggrund af task forcens arbejde kontaktes relevante uddannelsesinstitutioner. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: 0,1 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. 12

17 Generelle bemærkninger Involvering af civilsamfundet 4-årigt strategisk mål Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: En toårig deltidsprojektstilling til kortlægning og koordinering af frivillighed, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i årige tværgående mål 2013 a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 1. Synliggørelse af eksisterende aktiviteter, hvor der er frivillige involveret. 2. Kortlægning af nye behov, og muligheder for yderligere frivillige indsatser. 3. Involvering og understøttelse af frivillige initiativer, fokusgrupper og Borgermøde for borgere og/eller foreninger med henblik på hvordan og hvad, der skal til for at skabe, brugerinddraget/brugerdrevet innovation, hvor vi som Kommune kun understøtter processen. 4. At Egedal Kommune på de borger/brugerrettede centre, udbyder 3-5 emner/opgaver som involverer frivillige. 5. Oprettelse af en site på Egedal Kommunes hjemmeside Børsen til udbud og efterspørgsel af frivillige. b. At der i involvering af Civilsamfundet, både i frivilligheden, men også i branding af Kommunen, er fokus på den gode historie, på en sådan måde at der ved årets udgang er skabt tre gode historier, om Kommunen, eller om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: til en projektansættelse og til initiativer indenfor natur- og miljøområdet. 0,5 årsværk til en projektansættelse samt de ressourcer der er afsat indenfor de eksisterende rammer Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: 1 årsværk til en projektansættelse, samt der der måtte blive afsat indenfor de eksisterende rammer. Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for

18 Generelle bemærkninger 2015 Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for årige centermål 2013 Center for Borgerservice - forholder sig til punkt a pind 1+2 i det 1-årige tværgående mål for 2013 I en 2-årige periode ansættes en deltidsprojektleder, der skal kortlægge, synliggøre, koordinere og igangsætte initiativer hvor frivillige er eller kan blive involveret. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Center for Borgerservice 0,5 årsværk til en projektleder. - forholder sig til punkt a pind 5 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der oprettes en form for digital frivillighedsbørs, som tilgodeser de enkelte områders behov, og tager højde for kulturelle hensyn i de enkelte områder samt målgrupper. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor eksisterende ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Social Service Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a pind 3 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Kommunen vil gøre dette gennem konkrete socialfaglige indsatser og ved at invitere omverden ind i form af temaaftener, dialogmøder og i forbindelse med udarbejdelse af handicappolitikken. Afsatte kr.: , der gennemføres indenfor eksisterende ramme. Afsatte personaleressourcer: 1,5 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. 14

19 Generelle bemærkninger Center for Social Service - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 Kommunen vil igennem initiativer i forbindelse med udarbejdelse af Handicappolitikken og med dialogmøderne være med til at brande kommunen udadtil både i lokalmiljøet og i faglige miljøer og derigennem have fokus på den gode historie. Afsatte kr.: , der gennemføres indenfor eksisterende ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Sundhed og Omsorg 0,7 årsværk, der gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a pind 2 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der skal foretages en analyse af Aktivitetscenteret, for at vurdere om en del af brugerne her kan overgå til frivilligt drevne initiativer i bl.a. HEP huset, jf. Ældrepolitikken. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor eksisterende ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Sundhed og Omsorg Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a pind 4 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der skal forsøgsvis nedsættes et teknologiråd med borger og medarbejderdeltagelse, der skal følge udviklingen på teknologiområdet og komme med konkrete anbefalinger til, hvilken teknologi Kommunen bør indføre, jf. Ældrepolitikken. Ud over at få brugernes vurdering af, hvad der bør prioriteres skal initiativet medvirke til at sprede viden om og forståelse for indførelse af velfærdsteknologi. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor eksisterende ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Skole og Dagtilbud Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a pind 3 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der etableres forældreråd i de enkelte dagtilbudsenheder og de enkelte klasser i folkeskolerne. Forældreråd involveres og vil ofte være styrende i forhold til arrangementer i dagtilbud og på folkeskolerne, lige som man også vil arrangere hytteture for eleverne i klassen, eksempelvis fædre weekend arrangementer. Der etableres lektiecafe for elever på bibliotekerne i et samarbejde mellem frivillige og Ung Egedal. Der iværksættes et projekt med lokale pensionisters deltagelse i undervisningen i skoleåret Science uge med inddragelse af bycentre, biblioteker, kulturhuse, energistyrelsen mv. Herunder åbent hus arrangementer for alle borgere i Kommunen. Bedsteforældredage. Samarbejde med idrætsforeningerne i forhold til at introducere børn og unge til lokale sports- og idrætsfaciliteter. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. 15

20 Generelle bemærkninger Center for Skole og Dagtilbud - forholder sig til punkt a pind 5 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Der ønskes fokus på en yderligere udvikling af samarbejdet mellem daginstitutioner og eksempelvis ældrehjem, f.eks. i form af luciaoptog og lignende arrangementer. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Skole og Dagtilbud Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 Skolerne og dagtilbuddene har fokus på den gode historie og har jævnligt kontakt med lokale nyhedsmedier og andre landsdækkende medier. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Plan, Kultur og Erhverv Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a pind 1 i det 1-årige tværgående mål for 2013 De eksisterende aktiviteter og tilbud kortlægges. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Plan, Kultur og Erhverv Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 I kultur-, fritids- og idrætslivet skal der i 2013 være en række tilbud og initiativer, som kan bridrage til de gode historier. Kommunen skal have fokus på at få det kommunikeret ud til en bredere kreds og skabe anerkendelse om de frivilliges indsats. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor egen ramme. Afsatte personaleressourcer: Center for Teknik og Miljø Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a pind 3 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Kommunen vil oprette en økonomisk pulje til understøttelse af private frivillige initiativer på natur- og miljøområdet. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. 16

21 Generelle bemærkninger Center for Teknik og Miljø - forholder sig til punkt a pind 4 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Kommunen vil muliggøre frivillig medvirken til digital registrering, overvågning og opmåling. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Center for Teknik og Miljø Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt a pind 4 i det 1-årige tværgående mål for 2013 Kommunen vil involvere relevante foreninger i bekæmpelse af bjørneklo, parkpleje mv. Afsatte kr.: Afsatte personaleressourcer: Center for Teknik og Miljø Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. - forholder sig til punkt b i det 1-årige tværgående mål for 2013 Når puljen til understøttelse af private initiativer på natur- og miljøområdet oprettes vil der være fokus på den gode historie. Afsatte kr.: Gennemføres indenfor den eksisterende ramme. Afsatte personaleressourcer: Gennemføres med de eksisterende personaleressourcer. 17

22 Generelle bemærkninger Forudsætninger for budget Følgende forudsætninger for budgetlægningen vil blive gennemgået nedenfor: Egedal Kommunes økonomiske politik Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i 2013 Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Pris- og lønskøn Skatter, tilskud og udligning Lån, renter og balanceforskydninger SOLT Budgetteringsprincipper Økonomisk politik Den 20. juni 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen Egedal Kommunes reviderede økonomiske politik. Egedal Kommunes økonomiske politik skal understøtte Kommunalbestyrelsens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen. Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at Kommunens økonomi er i strukturel balance. Det betyder, at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give overskud, der kan finansiere de budgetterede anlægsudgifter og afdrag og sikre, at økonomien er robust overfor uforudsete udgifter. De grundlæggende principper i den økonomiske politik er nævnt nedenfor; Strukturel balance Den strukturelle balance angiver i hvilket omfang skatteindtægterne kan dække de skattefinansierede driftsudgifter. Den overordnede målsætning er, at der skal være et strukturelt overskud i Kommunens budget hvert år på 175 mio. kr. Overskuddet skal bl.a. dække de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag, indskud i SOLT og give en robust kassebeholdning. Status: Overskuddet på den strukturelle balance er på 148,4 mio. kr. i 2013, 136,4 mio. kr. i 2014, 154,9 mio. kr. i 2015 og 178,4 mio. kr. i Robust kassebeholdning Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer, og samtidig mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtepunkter. 18

23 Generelle bemærkninger Kassebeholdningen består af flere elementer: Mellemværende med affaldsområdet Institutionernes opsparing/overførsler Klausulerede midler mm. Disponibel kassebeholdning. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. Ultimo kassebeholdningen skal søges øget med minimum 25 mio. kr. årligt frem til 2013, hvor det er målet, at den ultimo året skal andrage minimum 100 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning, målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 160 mio. kr. Status: Kassebeholdningen pr. 31. december er budgetteret til 94,5 mio. kr. i 2013, 93,3 mio. kr. i 2014, 127,0 mio. kr. i 2015 og 209,5 mio. kr. i Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2012 var 235 mio. kr. Realistisk budgettering Budgettet er lagt på realistiske forudsætninger, og der budgetteres ikke med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt. Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. Status: Der er ikke indregnet indtægter fra salg af jord og faste ejendomme i budget Gæld Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med nyt rådhus og sundhedscenter, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen. Status: I årene sker der hvert år et nettoafdrag på gælden. Samlet set er der nettoafdrag på 36 mio. kr. i perioden SOLT En række af Kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage og skal købes tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere med henblik på senere tilbagekøb af bygningerne. For at sikre en fortsat udvikling/opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt 17 mio. kr. (niveau 2010) til depotet. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver ligeledes depotet således, at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne ved udløb. Status: I budgettet for er der i henhold til den økonomiske politik afsat det fastlagte beløb til indbetaling i SOLT projektet. Der er derudover indregnet en forhøjelse af indskuddet i SOLT på 12 mio. kr. (niveau 2012). Derudover er der i 2014 afsat et ekstraordinært indskud på 34 mio. kr. i svarende til de manglende indskud fra 2008 og

24 Generelle bemærkninger Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at Kommunen vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder, at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover. Status: Der er i budgettet for indregnet budgetmidler, der tager højde for den demografiske udvikling. Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende den eksisterende bygningsmasse er undersøgt inden nybyggeri planlægges og budgetteres. Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. således, at der er mulighed for anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg. Status: I budgettet for er der afsat driftsmidler til bygningsvedligeholdelse samt anlægsmidler til ejendomsrenovering for et samlet beløb på i alt 24,3 mio. kr. mio. kr. pr. år i Det samlede skattefinansierede anlægsbudget er på mellem 24 og 164 mio. kr. i budgetperioden. I 2013 og 2014 er anlægsudgifterne ekstraordinært store pga. opførelsen af nyt rådhus og sundhedscenter. Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige årsager eller lignende være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger kan først fremsendes til det politiske niveau, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. Status: I de seneste år er niveauet for tillægsbevillinger blevet markant reduceret og sigter mod at komme i overensstemmelse med den økonomiske politik. Kommunaløkonomiske aftaler Egedal Kommune vil sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Status: Kommunerne overholder samlet set aftalen om økonomien for Egedal Kommune bidrager til at aftalen overholdes. 20

25 Generelle bemærkninger Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Indledning Den 10. juni 2012 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for Aftalen skal ses i lyset af den makroøkonomiske situation i Danmark, som betyder lav vækst, stigende ledighed og store underskud på de offentlige finanser. I den forbindelse har EU henstillet til medlemslandene om at konsolidere de offentlige finanser. I 2012 tiltrådte Danmark EU s finanspagt. Denne bliver bl.a. udmøntet i budgetloven som blev vedtaget i Folketinget tidligere på året. Budgetloven træder i kraft i 2014 og indebærer 4-årige lofter for væksten i de kommunale serviceudgifter og cementerer i praksis det hidtil gældende system med sanktioner for kommunerne, hvis de økonomiske rammer ikke overholdes. Endvidere er den nye udligningsreform en forudsætning for økonomiaftalen. Serviceudgifter Fastlæggelsen af de kommunale serviceudgifter for 2013 tager i økonomiaftalen udgangspunkt i de vedtagne budgetter for Hertil kommer 500 mio. kr. til børneområdet og 300 mio. kr. til sundhedsområdet. Dette korrigeres herefter for pris- og lønstigninger, samt ændringer af kommunale opgaver, som er udmøntet i lov- og cirkulæreprogrammet. I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, om kommunerne overholder loftet for serviceudgifterne både budget og regnskab. Hvis kommunerne ikke overholder loftet, kan staten tilbageholde op til 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud på i alt 76 mia. kr. For Egedal Kommune udgør det betingede bloktilskud 22,4 mio. kr. Overholder kommunerne under et ikke rammen for serviceudgifter, vil det betingede bloktilskud helt eller delvist blive tilbageholdt. Sanktionen vil være såvel individuel som kollektiv, og vil afhænge af størrelsen af overskridelsen og de enkelte kommuners andel af denne. Anlæg Anlægsudgifterne må på landsplan maksimalt udgøre 15,5 mia. kr. ifølge aftalen. Hvis dette loft overskrides i budgetterne for 2013, vil der blive indført sanktioner mod kommunerne. Af samme årsag er 1 mia. af bloktilskuddet gjort betinget af, om anlægsbudgetterne overholder rammen. I lighed med tidligere år modtager kommunerne et tilskud til kvalitetsfondsprojekter. Kvalitetsfondsprojekter omfatter projekter til borgernære områder inden for f.eks. skoler, dagtilbud, ældrepleje m.v. Den tidligere mulighed for at lånefinansiere kommunernes egen andel af finansieringen til kvalitetsfondsprojekterne målrettes nu kommuner i vanskelige likviditetsmæssige problemer. Det betyder, at Egedal Kommune ikke kan komme i betragtning. Der bliver ændrede muligheder for kommunal låntagning til investeringer i spildevand. Således vil der blive adgang til at foretage lån til dette med en løbetid på op til 40 år i modsætning til de almindeligt gældende 25 år. Til efteråret forventes vedtaget lovgivning som gør det muligt at takstfinansiere disse investeringer via spildevandsområdet. Skatter Det forudsættes, i lighed med tidligere aftaler, at skatten holdes i ro for kommunerne under et. Det er afsat en pulje på 250 mio. kr. til kommuner der ønsker at gennemføre skatteforhøjelser. Puljen fordeles efter ansøgning. Dette skal modsvares af tilsvarende skattenedsættelser. Kommuner, der sætter skatten ned i den sammenhæng, vil blive kompenseret med hhv. 75 %, 50 % 50 % og 25 % af provenutabet de første 4 år. 21

26 Generelle bemærkninger Dagtilbud til børn Der afsættes 500 mio. kr. til forbedring af kvaliteten for de kommunale dagtilbud. Der indgår ikke minimumsnormeringer eller andre bindinger på, hvorledes midlerne skal udmøntes. Midlerne fordeles ikke via bloktilskuddet, men efter en særlig fordelingsnøgle baseret på andelen af 0 5 årige. Egedal Kommunes andel er 4,1 mio. kr. Sundhed Der afsættes 300 mio. kr. til forebyggelse, svarende til 2 mio. kr. for Egedal Kommune. Midlerne skal medvirke til at hindre uhensigtsmæssige genindlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb. Beskæftigelsesområdet Aftalen indeholder hensigtserklæringer om at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Desuden vil der blive indarbejdet en ny beregningsmodel for beskæftigelsestilskuddet. Dette betyder ikke i sig selv ændringer i kommunernes udgiftsniveau, blot en ændret måde at beregne tilskuddet. Skoleområdet Der er i økonomiaftalen fokus på inklusion af folkeskolen. Der er bl.a. et mål om at andelen af elever der modtager almindelig undervisning skal øges fra de nuværende 94,4 % til 96,0 % i Desuden indeholder aftalen en hensigtserklæring om kortlægning af behovet for efteruddannelse af lærere. Det sociale område Udgiftskurven på det specialiserede sociale område er knækket for landets kommuner. Nye indsatsområder for børn og unge er uddannelse. Som et led i indsatsen for vanskeligt stillede børn og unge skal andelen, som gennemfører folkeskolens afgangseksamen, øges. Befordring Der er udarbejdet en analyse af kommunernes kørsel og befordringsordninger. Analysen viser, at kommunerne vil kunne spare 430 mio. kr. årligt ved mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af befordringsordninger. Egedal Kommune har gennemført et udbud af kørsel for børn og voksne med særlige behov med fuld virkning fra 4. kvartal Der forventes en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt. Administration og digitalisering Der er enighed om at obligatoriske selvbetjeningsøvelser frigør 41 mio. kr. i 2013 og 255 mio. kr. i Dette svarer til hhv. 0,3 og 1,7 mio. kr. Lov om obligatorisk digital post vil give rationaliseringer på 212 og 547 mio. kr. i hhv og Dette svarer til 1,4 og 3,6 mio. kr. for Egedal Kommune. Kommunerne vil blive negativt kompenseret via DUT. Serviceudgifter og anlægsramme Servicevækstrammen for alle landets kommuner Det er i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fastsat, at rammen for kommunernes serviceudgifter i 2013 under ét højst må svare til udgifterne for Budget 2012 korrigeret for: Ændrede løn- og prisforudsætninger Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og nettodriftsudgifter til ældreområdet udgår af servicerammen fra Løft af serviceramme i 2013 med 500 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud og 300 mio. kr. til sundhed. Den samlede ramme for de kommunale serviceudgifter er fastsat til 231,6 mia. kr. på landsplan. 22

2. Vision, politikker og strategiske

2. Vision, politikker og strategiske 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. I 2012 blev der truffet beslutning om at udvikle et nyt mål- og økonomistyringskoncept for Egedal Kommune på baggrund af ønsker fra såvel det politiske niveau

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Budget for 2013 Egedal Kommune

Budget for 2013 Egedal Kommune Budget for 2013 Egedal Kommune Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter.

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 9. september 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.04-P15-1-14 REVIDERET Flerårig økonomisk strategi 2014-2018 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2015-18. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Redigeret april 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 6 Center for Borgerservice... 37 Jobcenter... 49 Center for Social Service...

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere