Vision, politikker og strategiske mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision, politikker og strategiske mål"

Transkript

1 2. Vision, politikker og strategiske mål

2

3 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad de enkelte begreber dækker over. Visionen udtrykker den ønskede fremtidstilstand; det er en beskrivelse af den fremtid, Kommunalbestyrelsen ønsker at tegne for Kommunen. Visionen angiver på det strategiske og politiske plan retningen for kommunens udvikling på lang sigt, så den er tydelig for alle borgere, politikere og administration. Visionen (re)formuleres hvert 4. år af Kommunalbestyrelsen på deres visionsseminar. Tidshorisonten for en vision er 12 år. Visionerne indgår i kommuneplanen. En politik er en tilkendegivelse af de politiske holdninger og værdier, der skal kendetegne opgaveløsningen og udførelsen indenfor et område. Et politisk udvalg kan have flere politikker, afhængigt af hvor bredt udvalgets serviceydelser dækker. En politik kan ligeledes være formuleret på tværs af flere udvalg. Omfanget af politikker er begrænset til de væsentligste opgaveområder i kommunens virksomhed. Formålet med at begrænse antallet af politikker er, at sikre en entydig og klar tilkendegivelse af kommunens holdninger og værdier. Politikkerne har normalt en tidshorisont på ca. 4 år og de vedtages løbende i Kommunalbestyrelsen. De 4-årige strategiske mål skal konkretisere retningen for, hvad kommunen skal arbejde med de kommende 4 år for at understøtte en udvikling, der peger frem imod visionen og ligger indenfor rammerne af de gældende politikker for Egedal Kommune. Målene skal være håndgribelige og meget ambitiøse i forhold til det, vi ønsker at opnå. Målene har en tidshorisont på 4 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). Målet kan være specificeret, så det fremgår, hvad der skal ske i det enkelte år. De 1-årige tværgående mål fastsætter, hvor langt vi det næste år kan komme med de 4-årige strategiske mål. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). De 1-årige centermål tydeliggør hvor i organisationen arbejdet med de tværgående mål skal foregå. Det skal sikres, at centermålene udover at understøtte de overliggende niveauer i målhierarkiet også understøtter de krav, der måtte være stillet centralt fra Regeringens side. Målene har en tidshorisont på 1 år, og er tilknyttet ressourcer (kroner + årsværk). I de følgende afsnit er Egedals gældende vision. gengivet, der er en oversigt over udarbejdede politikker, og sidst er de nye strategiske mål medtaget. 2.1 Egedal Kommunens vision Egedal Kommune skal være kendt som en kraftfuld Kommune i hovedstadsregionen, med attraktive muligheder for både borgere og erhvervsdrivende. Egedal Kommunes store udviklingspotentiale skal, i dialog med borgerne og erhvervslivet, udnyttes til at skabe vækst i balance med respekt for kommunens naturværdier. Der skal være gode rammer for at udøve et aktivt medborgerskab. Vi skal passe godt på hinanden og på miljøet. Som virksomhed og arbejdsplads skal Egedal Kommune være en moderne, effektiv og veldrevet virksomhed der leverer god offentlig service, afstemt efter økonomi og borgerens behov. Et godt sted at bo: Egedal skal tilbyde attraktive boligområder med vægt på fællesskab og bæredygtighed, tæt på indkøbsmuligheder og kollektiv transport. Her skal der være mulighed for at bosætte sig i by eller landsby i levende miljøer med grønne naturværdier. 1

4 Et godt sted at leve: I Egedal er man både tæt på naturen og på hovedstadens kulturliv og arbejdspladser. Der er et mangfoldigt udvalg af fritids- og kulturaktiviteter, som skaber livskvalitet og sundhed og fællesskab. Natur, kulturarv og byrum med god og varieret arkitektur giver identitet i de enkelte områder. Et godt sted at drive virksomhed: Egedal skal have gode erhvervsmæssige vækstmuligheder, en effektiv erhvervsservice og attraktive rammebetingelser. Det skal være let at etablere sig med sin virksomhed. En god offentlig service: Der ydes en effektiv, imødekommende og faglig korrekt service til borgere og virksomheder. Digitale løsninger er med til at gøre Egedal Kommune let tilgængelig både for borgere og virksomheder. Visionen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen sammen med Plan- og Agenda 21 strategien i juni Egedal Kommunens politikker På nuværende tidspunkt er der udarbejdet følgende politikker i Egedal Kommune: Personalepolitik Sundhedspolitik Kultur- og fritidspolitik Kommunikationspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Sammenhængende børne - og ungepolitik Børn og ungepolitik Ældrepolitik Økonomisk politik Finansiel politik Handicappolitik (forventes godkendt i efteråret 2013) 2.3 Egedal Kommunens strategiske mål Herunder fremgår de mål, der er formuleret på de tre niveauer i forhold til de fire udvalgte strategiske områder, Promovering af Egedals byudviklingsområder, Involvering af civilsamfundet, Sund i Egedal og Ung i Egdal. De første to områder blev vedtaget i forbindelse med Budget , mens de sidste to forventes vedtaget i forbindelse med Mål og budget Promovering af Egedals byudviklingsområder 4-årigt strategisk mål Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i Budget

5 1-årige tværgående mål 2014 a. 75% af erhvervslivet, der har kontakt med Egedal Kommune, har oplevet denne som hurtig, imødekommende og faglig korrekt. b. Kommunen understøtter initiativer fra erhvervslivets side. c. Der skal ske en sammenkobling mellem boligselskaberne og de unge ældre. d. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by. e. Der skal være udarbejdet en kommunikationsstrategi i forhold til vores byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal. f. Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af g. Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand) ½ årsværk til en erhvervskoordinator 2015 a. Befolkningstallet er øget med 1% mere end i befolkningsprognosen ved øget boligbyggeri. b. Lys over land klar fra 2015 (eksempelprojekt) c. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by ½ årsværk til en erhvervskoordinator 2016 a. Håndværkerfælleskabet har udviklet sig til en håndværkerby. b. Der er skabt international/lokal fokus på udvikling i campus. c. Der skal afholdes minimum to events i Egedal by ½ årsværk til en erhvervskoordinator 1-årige centermål 2014 sikrer at erhvervs virksomheder enten straks bringes i kontakt med Erhvervskoordinatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. har guidet erhvervslivet proaktivt til en erhvervskoordinator 0,5 årsværk til en erhvervskoordinator samt de eksisterende personaleressourcer 3

6 Der er etableret et håndværkerfællesskab omkring energirenovering af private boliger. Der er udarbejdet en strategi for en sammenkobling mellem almene boligselskaber, private investorer, de unge ældre og. At bibliotekerne i samarbejde med Plan og Kultur, stiller sig til rådighed for udlån. har stået for to events i Egedal By. Center for Teknik og Miljø Der vil være en event i forbindelse med indvielsen af klimaprojekt i Egedal by. deltager aktivt i disse events og promoverer det nye Sundhedscenter. 4

7 Der skal være udarbejdet en kommunikations-strategi i forhold til vores byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal. Center for Ejendomme og Intern Service - Forholder sig til punkt f i det tværgående mål for 2014 Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af til udarbejdelsen af udbudsstrategien Center for Ejendomme og Intern Service - Forholder sig til punkt f i det tværgående mål for 2014 På baggrund af strategien er der udarbejdet et udbudsmateriale. Center for Teknik og Miljø - Forholder sig til punkt g i det tværgående mål for 2014 Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand) Involvering af civilsamfundet 4-årigt strategisk mål Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre Samlet 1 årsværk til en frivilligvejleder i en 2 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i

8 1-årige tværgående mål 2014 a. Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes - evt. etablering af et Frivillighedsforum b. Aktivering og branding af frivillighedsnetværket TAG DEL i Egedal c. Der iværksættes fortsat tre - fem nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. d. Der skabes hvert år mindst ti gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser ½ årsværk til en frivilligvejleder 2015 a. Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. b. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for a. Der iværksættes fortsat 3-5 nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune, endvidere evalueres kontinuerligt igangsatte forløb. b. Der skabes hvert år mindst tre gode historie om tiltag inden for Kommunens grænser Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for årige centermål 2014 er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet for et Frivillighedsforum til en frivilligvejleder 0,5 årsværk til en frivilligvejleder Forudsat at et Frivillighedsforum ønskes etableret blandt civilsamfundsaktører, opretter og servicerer Kommunen dette Forum. 6

9 vedligeholder og udbygger TAG DEL -subsitet. får/har TAG DEL -ambassadører til at synliggøre TAG DEL i Egedal blandt medarbejdere og borgere. er tovholder på to-tre events el. aktiviteter hvor TAG DEL i Egedal er hovedtema. har gennem flere tiltag bakket op om brandingen af TAG DEL i Egedal. opretter og følger op på mindst ti udfordringer på TAG DEL i Egedal. Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø initierer minimum to udfordringer på TAG DEL. 7

10 fortsætter igangværende emner fra gør en særlig indsats for at inkludere hjerneskadede borgere i frivillige aktiviteter. Center for Teknik og Miljø Kommunen vil fortsat drive en økonomisk pulje til understøttelse af private frivillige initiativer på naturog miljøområdet til puljen Center for Teknik og Miljø Kommunen vil involvere relevante foreninger i naturplejeindsatsen Der etableres et samarbejde mellem frivillige og hjemmeplejen Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involvering af civilsamfundet. 8

11 leverer mindst én af de gode historier til det tværgående 1-årige mål. Center for Teknik og Miljø Der vil være fokus på den gode historie når puljen til understøttelse af private initiativer på natur- og miljøområdet fordeles Sund i Egedal 4-årigt strategisk mål I Egedal gør vi det lettere at leve sundt! (der kan forekomme ændringer i fordelingen af dette beløb på de konkrete mål, da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt.) Ca. 4 årsværk (ikke specificeret for de sidste år, da det afhænger af hvad der bliver sat i værk på baggrund af Sundhedspolitikken). 1-årige tværgående mål 2014 a. Forberede Sundhedspolitik med bred borgerinddragelse b. Mere sundhed for børn og unge med fokus på kost og bevægelse c. Mere viden om forebyggelse og sundhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne d. Udvikling af en koordineret sundhedsfremmende indsats e. Medarbejderne gør Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads Ca. 2 årsværk af de eksisterende personaleressourcer a. Færdiggørelse og politisk godkendelse af Sundhedspolitik b. Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik c. Implementeret grundniveau af forebyggelsespakkerne Afventer endelig fordeling Ca. 2 årsværk af de eksisterende personaleressourcer. 9

12 2016 a. Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik b. Overbygning af grundniveauet i forebyggelsespakkerne Afventer endelig fordeling Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for Gennemførelse af handleplaner vedtaget med Sundhedspolitik Afventer endelig fordeling Afventer udarbejdelsen af de 1-årige centermål for årige centermål 2014 Fokusemner afklares, fokusgrupper nedsættes og fokusgruppeinterview gennemføres Ca. 1,5 årsværk i projektgruppen for Sundhedspolitikken Der afholdes et kick-off arrangement om Sundhed med bred deltagelse Der ansættes en studentermedhjælper med et særligt fokus på de kommunikative opgaver i relation til Sund i Egedal og Sundhedspolitik Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud planlægger en fælles sundhedsfestival på børne og ungeområdet, som bredt involverer civilsamfundet: Børn og unge, forældre, frivillige organisationer, foreninger, private firmaer, lokale medier m.v. Festivallen skal gennemføres i

13 Center for Skole og Dagtilbud Det analyseres hvad der skal til for at indføre gratis morgenmad i skolerne i Egedal. Center for Social Service Afklaring af muligheder for en åben cafe/klub for de bedst fungerende udviklingshæmmede og psykiatrien. Der nedsættes en tværgående taskforce til udbredelse af forebyggelsespakkerne i forhold til borgerne og medarbejderne. Der er økonomisk råderum til at anvende personaleressourcer til projektkoordinering samt gennemførelse af projekter til konkrete projekter og projektkoordinering Center for Skole og Dagtilbud Med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker skal brugerbestyrelserne i dagtilbud og skoler formulere lokale principper og konkrete handleplaner for arbejdet med hygiejne, kost, seksuel sundhed og motion/fysisk aktivitet på den enkelte institution, afdeling og skole. Vi har budt ind med digitale løsninger via GIS til udviklingen af den sundhedsfremmende indsats. 11

14 Udvikling/optimering af vores IT-informationsplatforme, der samler info om forebyggende tiltag. Center for Personale og Økonomi Service Kortlægning, profilering og formidling af aktiviteter som kan bidrage til at gøre Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads. Center for Personale og Økonomi Service Hver arbejdsplads drøfter og beslutter mindst et sundhedstiltag, som medarbejderne på arbejdspladsen ønsker at arbejde med. Center for Personale og Økonomi Service Der iværksættes nye rygeregler med totalt rygeforbud i arbejdstiden og på kommunale matrikler. Center for Ejendomme og Intern Service Der udarbejdes en kostpolitik for den nye kantine, med synlig profilering (evt. smiley-ordning) af kostsammensætningen i de forskellige retter. har bidraget med forskellige indslag. 12

15 vil sikre at så mange som mulig deltager i DHL hvert år, og vil i 2014 prøve at tage initiativ til at vi sammen med det øvrige personale i det nye rådhus, får skabt nogle løbehold. vil have yderligere fokus på medarbejderes livstil. er tovholder for fire nye sundhedsevents. Center for Teknik og Miljø Medarbejderne deltager i vi cykler på arbejde Ung i Egedal 4-årige strategiske mål De unge skal trives og føle sig trygge i Egedal Kommune De unge skal inddrages og mødes i fleksible rammer af tydelige voksne årsværk til projektkoordinering 13

16 1-årige tværgående mål 2014 a. Der skal ske en screening af udfordringerne for gruppen af unge udenfor job eller uddannelse Aktørerne rundt om de unge skal kortlægges, og det skal afklares, hvorvidt andre kan aktiveres eller eksisterende udbygges/ synliggøres b. Det skal sikres, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence-givende uddannelse c. Vi skal skabe en mulighed for gensidig inddragelse af og dialog med de unge d. Etablere et ungeforum for dialog, for at få revitaliseret og skabt platforme hvor de unge tager ordet e. Behov i forhold til et Ungehus/Ungested skal afklares årsværk til projektkoordinering 2015 a. Vi vil skabe kvalificerende fællesskaber, hvor kommunen bringes ud i mødet med de unge via fleksible platforme b. Den forebyggende indsats skal styrkes og udvikles, således at unge i Egedal føler sig trygge og trives. c. Den koordinerende og sammenhængende tilgang: Vi skal medvirke til at facilitere konkrete processer, der fremmer sammenhængende serviceforløb d. Revision og vedtagelse af ny Børn og Ungepolitik e. Gensidig dialoginddragelse og dialog: Eventuel etablering af et Ungehus/Ungested f. Handling på 2-3 initiativer fremkommet via ungeforum årsværk til projektkoordinering 2016 Handling på 2-3 initiativer fremkommet via ungeforum ,25 årsværk til projektkoordinering 2017 Handling på 2-3 initiativer fremkommet via ungeforum ,5 årsværk til projektkoordinering og evaluering 1-årige centermål 2014 Center for Social Service Center for Social Service tager initiativ til at få kortlagt gruppen af unge sammen med Jobcenter og Center for Skole og Dagtilbud. 14

17 Bibliotekerne, sammen med Jobcenter og Center for Social Service, skaber alternativt projekt for unge, som vil være et meningsfyldt aktivitetstilbud. Projektet skal omhandle unge og biblioteker, med fokus på muligheder, demokrati, og fremtid. Ses som en kontinuerlig event for unge skabt af unge på bibliotekerne. Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud kortlægger sammen med UUV, decentrale ledere fra skoler, klubber og ungdomsskolen samt andre relevante parter den eksisterende vejledningsindsats samt starter en dialog omkring hvordan vejledningsindsatsen kan styrkes/udbygges i Egedal Kommune. Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud undersøger muligheden for at indgå samarbejde med socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen, læreruddannelsen m.fl. om at studerende og/eller personale fungerer som frivillige mentorer for børn og unge i Egedal Kommune. Jobcenter Indgå i tætte samarbejder omkring ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet med: Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsskolerne Internt i Kommunen Jobcenter Benytte Mentorordninger til at støtte de unge. 15

18 Jobcenter Sikre samarbejde med de lokale virksomheder, blandt andet gennem Route 25 projektet. Jobcenter Screening af unge lediges læse- og skriveevner med henblik på opkvalificering, med henblik på at de unge kan påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse samt mindske frafaldet. Jobcenter Fortsat benytte uddannelsespålæg. Center for Social Service Center for Social Service vil i 2014 sammen med Jobcenteret, Center for Skole og Dagtilbud og UU skærpe indsatsen i forhold til de unge og uddannelse og beskæftigelse. Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud arbejder for medinddragelse og indflydelse i forhold til aktiviteterne i de eksterne enheder for på den måde at understøtte større frivillighed, borgerinddragelse og gennemsigtighed. Der er lavet en Kultur og Fritids politik med involveringen af unge. 16

19 Center for Social Service Center for Social Service vil i 2014 sammen med, Center for Skole og Dagtilbud, Jobcenter og etablere et ungeforum til projektkoordinering og til materialer mm. 1 årsværk til projektkoordinering Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud deltager i kommende samarbejde med relevante centre omkring definering af et fremtidigt ungeforum. Dette skal ske i et direkte samarbejde med kommunens unge. Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud vil sammen med relevante centre nedsætte en arbejdsgruppe, som undersøger behovet og muligheder for etablering af ungehus/sted. Unge involveres direkte i processen omkring afdækningen. Endvidere spørges bredt til de unges ønsker og behov. 17

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi 2011. Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere