Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)"

Transkript

1 Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr PKAT 607, 609 J.nr Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2011

2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er) I tilfælde af afsked kontaktes 607 Lærere og ledere ved SOSU (LC) 609 Lærere og ledere ved SOSU (CO10) Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/ Centralorganisationen af 2010 Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsensgade 10, 4. sal 1153 København K Hjemmeside: Centralorganisationen af 2010 Niels Hemmingsensgade 10, 4. sal 1153 København K Hjemmeside: Den forhandlingsberettigede organisations medlemsorganisations lokalafdeling eller hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten. Relevante medlemsorganisationer: Danske Bioanalytikere Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Jordemoderforeningen Danmarks Lærerforening Socialpædagogernes Landsforbund Pensionskasse Jf. bilag 2 ATP-sats ATP, sats A 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale Kapitel 1. Organisationsaftalens område Organisationsaftalens område... 7 Kapitel 2. Løn og pensionsbestemmelser Lønsystemet for lærere Basisløn for lærere Tillæg til lærere Lønanciennitet Løn til ledere Pension...10 Kapitel 3. Arbejdstid Arbejdstid for lærere Arbejdsbeskrivelse Undervisning Forberedelse mv. af undervisning Arbejdstilrettelæggelse Rejser og fravær Maksimalt undervisningstal Andre opgaver Overarbejde Godtgørelser Særlige bestemmelser for lærere med nedsat arbejdstid Plustid Lokale aftaler Interessetvist arbejdstid Arbejdstid for ledere Overgangsordning for lærere, der er ansat før den 1. april Overgangsordning for ledere, der er ansat før den 1. april

4 Ikrafttræden mv Ikrafttrædelse mv Bilag 1. Lærernes arbejdsopgaver...21 Bilag 2. Oversigt over forhandlingsberettigede organisationer og Pensionskasser

5 Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 og Lærernes Centralorganisation har med virkning fra 1. april 2011 indgået vedlagte organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10- fællesoverenskomsten) 2. Ændringerne i aftalen er: 1. Aftalen er sprogligt og strukturelt forenklet. Herunder er den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) indskrevet i bilag Der er sket en præcisering af vilkår for ansatte der som personlig ordning har tjenestemandspensionsordning i Pensionsordningen for Erhvervsskoler. 3. Jordemoderforeningen er blevet part i organisationsaftalen. 4. Dækningsområdet er ændret redaktionelt. 3. Organisationsaftalen træder i kraft 1. april 2011 Alle lønninger og tillæg i organisationsaftalen er anført i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, med mindre andet er anført. Ikrafttræden Cirkulæret træder i kraft 1. april

6 Samtidig ophæves cirkulære af 12. november 2009 om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Perst.nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 31. oktober 2011 P.M.V. E.B. Louise Rasmussen 6

7 Organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10- fællesoverenskomsten) Følgende bestemmelser i fællesoverenskomsten finder dog ikke anvendelse: 1. 7, stk. 1 og 2 om pensionsbidrag 2. Bestemmelser om timelønnede Kapitel 1. Organisationsaftalens område 1. Organisationsaftalens område Organisationsaftalen omfatter ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter endvidere lærere, der underviser ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ved andre statslige og selvejende institutioner. Cirkulærebemærkninger til 1: På det tekniske og administrative område respekterer organisationsaftalen allerede gældende overenskomster. Kapitel 2. Løn og pensionsbestemmelser 2. Lønsystemet for lærere Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. 7

8 Stk. 2. Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, for tiden rammeaftale om nye lønsystemer af 21. januar 2009 (Perst.nr ), hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet må være nævnt i denne aftale. Stk. 3. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). 3. Basisløn for lærere Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel, jf. 4. Stk. 2. Basislønnen for lærere afhænger af anciennitet, jf. 6. Stk. 3. Til basisløn provins er henført kommuner i stedtillægsområde II, III og IV. Til basisløn hovedstad er henført kommuner i stedtillægsområde V og VI. Basisløn Basisløn Provins Basisløn Hovedstad 1 kr kr kr kr kr kr Cirkulærebemærkninger til 3: Stedtillægsinddelingen følger stedtillægsinddelingen for tjenestemænd, for tiden bilag 1b i aftale af 7. december 2007 om ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning pr. 1. januar Stk. 4. Basisløntrinnene er 4-årige. 4. Tillæg til lærere Der er mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation aftalt kvalifikations- og funktionstillæg til lærere, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Til lærere på basisløntrin 1 og 2 ydes et pensionsgivende undervisningstillæg på kr

9 Stk.3. Til lærere på basisløntrin 3 ydes et pensionsgivende undervisningstillæg på kr Stk. 4. Der kan lokalt aftales funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn efter reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. 5. Lønanciennitet Ved ansættelsen indplaceres den ansatte på basislønskalaens 1. trin, med mindre den pågældende opnår anciennitet efter stk. 2 eller stk. 3, eller i øvrigt efter fællesoverenskomsten. Stk.2. Anciennitet beregnes på grundlag af lærerens grunduddannelse, jf. den nuværende fællesoverenskomst 4, stk. 2. Stk. 3. Anciennitet for ansatte med en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse beregnes efter den nuværende fællesoverenskomst 4, stk. 4. Cirkulærebemærkninger til 5, stk. 3: Fællesoverenskomstens bestemmelser om lønanciennitet finder anvendelse i øvrigt. Der kan ikke tillægges anciennitet for den del af beskæftigelsen, der er en ansættelsesbetingelse, jf. kapitel 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, for tiden lbk. nr af 15. december Løn til ledere Øverste leder af selvstændige social- og sundhedsskoler klassificeres som følger: Under 300 årselever: Lønramme års elever og derover Lønramme 37 Stk. 2. Der kan herudover ydes tillæg og engangsvederlag for merarbejde, særlig indsats og resultatløn efter den til enhver tid gældende aftale om chefløn. Stk. 3. Øvrige ledere klassificeres efter den til enhver tid gældende aftale om klassificering af nyoprettede lederstillinger ved erhvervsskolerne (for tiden 9

10 Perst.nr ) og har vilkår efter den til enhver tid gældende aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (for tiden Perst. nr ). 7. Pension Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag af den aftalte basisløn samt varige og midlertidige tillæg med mindre andet er aftalt. For øverste leder indbetales pensionsbidrag af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin og af tillæg som aftales pensionsgivende efter aftalen om chefløn. Stk. 2. For ansatte under Centralorganisationen af 2010 s forhandlingsområde indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 17,3 pct. af de pensionsgivende løndele. Stk. 3. For ansatte under Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 17,3 pct. af de pensionsgivende løndele. Stk. 4. De ansattes egetbidrag anses at udgøre 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 5. Allerede ansatte lærere fra 93-gruppen bevarer den personlige ordning om forhøjet pensionsbidrag på 2,5 pct. Stk. 6. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til pensionskasser som angivet i bilag 2. Stk. 7. Ansatte, der som personlig ordning har opretholdt medlemskab eller som kan optages i Pensionsordningen for Erhvervsskoler, er kun omfattet af stk. 1-6 for så vidt angår pensionsbidrag af tillæg. Pensionsbidrag af basisløn/skalatrinsløn indbetales til Pensionsordningen for Erhvervsskoler med de procentsatser, som fremgår af stk. 2 og 3. Kapitel 3. Arbejdstid 8. Arbejdstid for lærere Arbejdstiden udgør for fuldtidsbeskæftigede 1924 timer årligt inkl. ferie og fridage svarende til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. 10

11 Stk.2. Lærerens tid til forberedelse og øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen beregnes på grundlag af antallet af undervisningstimer og tid til mundtlig eksamen på lærerens tjenesteliste. Læreren tilrettelægger selv forberedelse mv., efter 11, stk. 5 og individuel tid efter 11, stk. 6, og det er forudsat, at der anvendes den fornødne tid hertil. Stk.3. En undervisningstime udgør 60 minutter. 9. Arbejdsbeskrivelse Lærerne varetager de opgaver, som ligger inden for skolens virksomhedsområde. Cirkulærebemærkninger til 9: Lærerens opgaver fremgår af bilag Undervisning Ved undervisning forstås en planlagt fremadskridende og specifikt forberedt indsats, der sigter mod at tilstedeværende elever når de mål, der er sat for uddannelsen. Lærerne underviser og medvirker ved mundtlig eksamen (som eksaminator og censor) i det eller de fag, hvorom der ved ansættelsen er truffet aftale, og i øvrigt i fag eller emner, som læreren er kvalificeret til. Stk.2. Lektionslængden fastsættes af ledelsen. Lektionslængden bør normalt ikke være mindre end 30 minutter. 11. Forberedelse mv. af undervisning Undervisningslektion og mundtlige eksamener indregnes i arbejdstidsopgørelsen med et antal minutter, der aftales lokalt. I minuttallet indregnes tid til forberedelse mv., og til pauser. Stk. 2. Ved fastsættelsen af forberedelsestiden kan der tages hensyn til særligt belastende undervisningsformer, fx undervisning på meget store hold og lignende. 11

12 Stk. 3. Ved fastsættelsen af den gennemsnitlige forberedelsestid er der taget højde for, at lærerens arbejde i rimeligt omfang omfatter bedømmelse af egne elevers skriftlige eksamensopgaver. Stk. 4. Hvis der ikke er et rimeligt forhold mellem antallet af undervisningstimer og den arbejdsmængde, en lærer pålægges med skriftlig eksamen, kan der efter 11, stk. 2 indgås konkret aftale om yderligere tid til dette arbejde, også selv om der i øvrigt ikke er indgået lokalaftale om forberedelsestiden. Stk. 5. Hvis der ikke indgås aftale, jf. 11, stk. 1 indregnes for hver 60 minutters undervisning 51,3 minutter til forberedelse mv. for undervisning på: Grundforløbet Hovedforløb: Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Stk. 6. Ud over forberedelse efter stk. 5 afsættes til individuel og fælles forberedelse 22 minutter i en samlet pulje, som fordeles til lærerne efter aftale mellem skolernes ledelse og tillidsrepræsentanten. Opnås der ikke enighed følges processen i 21. Stk. 7. Lærere med et betydeligt undervisningsomfang kan have behov for at løse en del af de opgaver, som er dækket af forberedelsestiden, i tidsmæssig sammenhæng. Arbejdet kan derfor tilrettelægges således, at en del af den tid, der er afsat til forberedelse m.m., samles i perioder af mindst 2 sammenhængende dage (mandag-fredag), hvor der ikke er planlagt anden tjeneste eller enkeltvis i forbindelse med søgnehelligdage. Placeringen af dagene fastsættes af skolens ledelse efter drøftelse med læreren. Stk. 8. Såfremt lærerne varetager undervisning ud over uddannelsesordningen for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (fx efteruddannelse og/eller andre pædagogisk/administrative opgaver end de ovenfor nævnte) tilpasses forberedelsestiden og tiden til andre opgaver til undervisningens niveau. Forberedelsestiden fastsættes af skolelederen efter drøftelse med de involverede lærere og deres tillidsrepræsentant(-er). Cirkulærebemærkninger til 11: Hvor det er relevant, kan der indgås aftale efter 4, stk. 4 om tillæg. 12

13 12. Arbejdstilrettelæggelse Der udarbejdes en arbejdsplan for læreren. I arbejdsplanen fastlægges undervisningstimernes placering samt mødetider. Arbejdsplanen udarbejdes således, at læreren til stadighed er orienteret om undervisningens og andre planlagte opgavers placering normalt mindst 4 uger i forvejen. Stk. 2. Planlægningen af arbejdstiden sker i samarbejde mellem skolens ledelse og lærerne, og der tages hensyn til lærerens muligheder for at tilrettelægge undervisningen mv., pædagogisk forsvarligt. Det forudsættes, at der er et hensigtsmæssigt forhold mellem tildelte opgaver og den tid, læreren har til rådighed til varetagelsen af det tillagte arbejde. Stk. 3. Der skal ved udarbejdelsen af arbejdsplanen tages hensyn til, at læreren får mulighed for at forberede de opgaver uden for undervisningen, hvor forberedelse er nødvendig for løsning af opgaven. Det forudsættes, at det samlede arbejde med de tildelte opgaver kan løses inden for den hertil afsatte tid. Stk. 4. Lærerens arbejde udføres på eller uden for skolen efter ledelsens anvisning. Stk. 5. Tjenesten tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag. Ved tjeneste på lørdage, søndage eller søgnehelligdage gives et tilsvarende antal erstatningsfridage. Stk. 6. En lærer kan efter aftale frivilligt påtage sig kortvarig tjeneste på en fridag, uden at denne betragtes som bortfaldet. I sådanne tilfælde ydes der læreren en betaling beregnet efter satsen for overarbejdsbetaling på udbetalingstidspunktet. 13. Rejser og fravær Rejser, der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 13 timer pr. døgn, med mindre andet aftales lokalt. Tjeneste på det fremmede tjenestested medregnes efter de almindelige bestemmelser for opgørelsen af tjenestetid. Stk. 2. Ved tjeneste uden for de faste arbejdssteder medregnes transporttiden til og fra arbejdsstederne som arbejdstid. Arbejdsfri perioder uden for de faste 13

14 arbejdssteder på indtil 2 timer medregnes som arbejdstid. Såfremt en arbejdsfri periode uden for de faste arbejdssteder er af længere varighed end 2 timer, men ikke overstiger 6 timer, medregnes hele perioden med 1/3 af tiden. Stk. 3. Arbejdsdage, hvor læreren er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, indgår i arbejdstidsopgørelsen med den planlagte arbejdstid. Hvis der ikke er planlagt nogen arbejdstid, regnes med 7,4 time pr. dag og for ansatte på nedsat tid eller plustid et forholdsmæssigt timetal. Stk. 4. Feriedage og søgnehelligdage indgår i arbejdstidsopgørelsen med 7,4 time pr. dag for fuldtidsansatte og for ansatte på nedsat eller plustid et forholdsmæssigt timetal. 14. Maksimalt undervisningstimetal Der indgås lokalt aftale om maksimering af undervisningsomfanget, som kun kan fraviges med accept fra den pågældende lærer. Indgås der ikke aftale lokalt, finder de i stk. 2 til 4 nævnte bestemmelser anvendelse. Stk. 2. Skal en lærer undervise mere end 23,5 timer i en uge, kan dette alene ske efter aftale med den pågældende lærer. Stk. 3. For lærere, der beskæftiges med fuldtidsundervisning, dvs. undervisning, hvor læreren varetager undervisning af samme gruppe elever, og hvor undervisningen udgør 25 timer eller mere i en uge, gælder dog følgende: Skolen kan ikke uden lærerens accept pålægge læreren fuldtidsundervisning i mere end 2 på hinanden følgende uger. Summen af timer i forbindelse med fuldtidsundervisning må ikke uden lærerens accept udgøre mere end 70,5 timer over 3 på hinanden sammenhængende uger. Stk. 4. Hvor summen af undervisningstimer over en 3 ugers sammenhængende periode udgør mere end 70,5 timer, udløses et tillæg på kr pr. time. Samme uge kan kun udløse tillæg til en gang. 14

15 15. Andre opgaver Skolens ledelse fastlægger tidsforbruget til andre opgaver, jf. bilag 1, og særlige hverv. Der kan eventuelt indgås lokal aftale om disse arbejdsopgavers medregning i arbejdstiden efter bestemmelserne i Overarbejde Hvis arbejdets omfang inden for 1 år overstiger den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, jf. 8, stk. 1, (fuldtid) eller 19, stk. 3, (plustid) godtgøres den overskydende tid med frihed af samme varighed som det præsterede overarbejde med et tillæg på 50 pct. Cirkulærebemærkninger til 16: Skolen fastsætter, hvorvidt arbejdets omfang inden for 1 år beregnes på baggrund af kalenderår eller skoleår. Ved omlægning til andet opgørelsesår foretages en forholdsmæssig beregning af normen i forhold til det antal måneder opgørelsesåret varer (eks. 7/12). Stk. 2. For deltidsbeskæftigede gælder, at timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, jf. 8, stk. 1, godtgøres kun med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn. Stk. 3. For overarbejde, det ikke er muligt at afspadsere, ydes der pr. arbejdstime 1/1924 af den pågældende lærers årsløn på udbetalingstidspunktet med et tillæg af 50 pct. Stk. 4. Hvis en lærer i en afgrænset periode inden for undervisningsåret varetager arbejdsopgaver udover den planlagte norm, kan det aftales, at honorering herfor sker ved periodens afslutning. 17. Godtgørelser For hver undervisningstime læreren underviser ud over 21 timer om ugen betales et tillæg på 30,00 kr. beregnet pr. påbegyndt halve time. Stk. 2. For hver undervisningstime læreren underviser ud over 660 timer om året betales et tillæg på 85,00 kr. pr. time beregnet pr. påbegyndt halve time. 15

16 18. Særlige bestemmelser for lærere med nedsat arbejdstid For lærere med nedsat arbejdstid ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Cirkulærebemærkninger til 18, stk. 1: For lærere med nedsat arbejdstid medregnes sygedage mv., og søgnehelligdage i arbejdstidsopgørelsen med et forholdsmæssigt timetal. Stk. 2. Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med frihed af samme varighed eller normal timeløn. Cirkulærebemærkninger til 18, stk. 2: Det er forudsat, at der ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af lærerens beskæftigelsesgrad og en heraf følgende ændring af lønudbetalingen. Såfremt arbejdets samlede omfang ved arbejdsårets udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, anvendes bestemmelserne om overarbejde i Plustid For at bestemmelserne om plustid, jf. stk. 2-7, kan bringes i anvendelse på arbejdspladsen, skal der indgås aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den/de respektive tillidsrepræsentant(er) om, at ordningen iværksættes. Hvis der for en personalegruppe ikke findes en tillidsrepræsentant, indgås aftalen med den forhandlingsberettigede organisation. Iværksættelsesaftalen skal indeholde en opsigelsesbestemmelse. Cirkulærebemærkninger til 19 stk. 1: Vilkårene for plustidsansættelse fremgår af bestemmelserne i organisationsaftalen og skal derfor ikke fastlægges i iværksættelsesaftalen, der alene skal bekræfte de lokale parters enighed om, at plustidsordningen kan anvendes på den pågældende arbejdsplads. Ved eventuel bortfald af iværksættelsesaftalen, løber allerede indgåede individuelle aftaler om plustid videre efter deres individuelle indhold indtil de eventuelt måtte blive opsagt efter de regler, der er fastsat i den individuelle aftale. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan aftale en individuel arbejdstid, der er højere end den i 8 anførte fuldtidsbeskæftigelse (plustid). Cirkulærebemærkninger til 19, stk. 2: Plustid forudsætter en aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte og bygger således på frivillighed. 16

17 Stk. 3. Den individuelt aftalte arbejdstid kan ikke udgøre mere end gennemsnitlig 42 timer om ugen. Stk. 4. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden og lønnen forholdsmæssigt. Cirkulærebemærkninger til 19, stk. 4: Den forhøjede løn udbetales også under fravær, hvor den ansatte har ret til sædvanlig løn, eksempelvis sygdom, barselsorlov, ferie og omsorgsdage. Den forhøjede løn lægges ligeledes til grund ved beregning af efterindtægt, fratrædelsesbeløb eller andre ydelser, der tager udgangspunkt i den ansattes sædvanlige løn. Stk. 5. Af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse, indbetaler ansættelsesmyndigheden sædvanligt pensionsbidrag af hele den forhøjede løn. Stk. 6. En individuel aftale om plustid kan af såvel den ansatte som ansættelsesmyndigheden opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, med mindre andet aftales. Cirkulærebemærkninger til 19, stk. 6: Efter varslets udløb vender den ansatte tilbage til den beskæftigelsesgrad, der gjaldt før indgåelse af plustidsaftalen. Stk. 7. Hvis den ansatte afskediges uansøgt, har den pågældende uanset et eventuelt aftalt længere varsel ret til at vende tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før overgangen til plustid, 3 måneder før fratrædelsestidspunktet. Cirkulærebemærkninger til 19, stk. 7: Arbejdsdirektoratet har tilkendegivet, at arbejdstimer ud over 37 pr. uge, der er præsteret inden for de seneste 3 måneder forud for en ledighedsperiode, i relation til lov om arbejdsløshedsforsikring vil blive betragtet som overskydende timer. Betalingen for disse timer vil derfor påvirke beregningen af eventuelle arbejdsløshedsdagpenge. Det er derfor aftalt, at en ansat, der afskediges uansøgt, kan vælge at vende tilbage til sin tidligere beskæftigelsesgrad 3 måneder før sin fratræden uanset om den individuelle plustidsaftale indeholder et længere opsigelsesvarsel. 17

18 20. Lokale aftaler De omtalte lokale aftaler indgås mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanten(-erne). Stk. 2. Aftalerne skal være skriftlige. De indgås for mindst et år, og kan opsiges af hver af parterne med mindst 8 ugers varsel til udløbet af et undervisningsår, med mindre andet aftales. Opsigelsen skal være skriftlig. 21. Interessetvist arbejdstid Ved uenighed om indgåelse af en lokal aftale i henhold til 11, stk. 6 føres der hurtigst muligt en forhandling mellem forstander/leder og tillidsrepræsentanten på skolen med henblik på at bilægge tvisten. Stk. 2. Bilægges tvisten ikke kan forhandlingerne, hvis en af parterne ønsker det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra Undervisningsministeriet og CO10/LC. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Stk. 3. Ved fortsat uenighed kan forhandlingerne, hvis en af parterne ønsker det, videreføres mellem Finansministeriet og CO10/LC. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Cirkulærebemærkninger til stk. 1: Hvis tvisteløsningssystemet ikke virker efter hensigten, er parterne enige om at drøfte problematikken med henblik på at aftale de nødvendige ændringer. 22. Arbejdstid for ledere Ledere er ansat uden højeste arbejdstid. Stk. 2. Ledere, bortset fra ledere i egentlige chefstillinger, er omfattet af bestemmelserne om plustid, jf

19 23. Overgangsordning for lærere, der er ansat før den 1. april 2008 Ansatte, der var ansat før 1. april 2008, overgår med virkning fra 1. april 2008 til denne overenskomst. Stk. 2. Den ansatte indplaceres i basislønsystemet på grundlag af den opnåede anciennitet pr. 1. april 2008 med de pr. 31. marts 2008 gældende lønninger. Stk. 3. Såfremt den ansatte opnår en løn inklusiv centralt aftalte tillæg og inklusiv eventuelle kvalifikationstillæg, der aftales i forbindelse med indplaceringen, der er lavere end den hidtidige faste løn, udlignes forskellen som et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg (udligningstillæg). Ved beregningen af kvalifikationstillægget (udligningstillægget) ses bort fra funktionstillæg, der videreføres. Hidtidige midlertidige tillæg opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. 24. Overgangsordning for ledere, der er ansat før den 1. april 2008 Ansatte ledere, der var ansat før 1. april 2008, overgår med virkning fra 1. april 2008 til denne overenskomst. Stk. 2. Ved overenskomstens ikrafttræden indplaceres allerede ansatte ledere i henhold til 6. Stk. 3. Såfremt den ansatte opnår en løn inklusiv centralt aftalte tillæg og inklusiv kvalifikationstillæg, der aftales i forbindelse med indplaceringen, der er lavere end den hidtidige faste løn, udlignes forskellen som et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg (udligningstillæg). Ved beregningen af kvalifikationstillægget (udligningstillægget) ses bort fra funktionstillæg, der videreføres. Kapitel 4. Ikrafttræden mv. 25. Ikrafttrædelse mv. Organisationsaftalen træder i kraft den 1. april Stk. 2. Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 3 måneder varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts

20 København, den 21. oktober 2011 Centralorganisationen af 2010 Peter Ibsen Danske Bioanalytikere Bert Asbild Finansministeriet P.M.V. E.B. Louise Frost Rasmussen Danske Fysioterapeuter Elin Lau Dansk Socialrådgiverforening Ulrik Frederiksen Dansk Sygeplejeråd Grethe Christensen Dansk Tandplejerforening Elisabeth Gregersen Ergoterapeutforeningen Gunner Gamborg Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm Jordemoderforeningen Lilian Bondo Lærerens Centralorganisation Anders Bondo Christensen Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen Socialpædagogernes Landsforbund Benny Andersen 20

21 Bilag 1 Lærernes arbejdsopgaver Opgaver i tilknytning til undervisningen. Læreren varetager individuelt eller i samarbejde med andre planlægning, tilrettelæggelse, forberedelse og efterbehandling af undervisning, herunder faglig vejledning af eleverne, samt i tilknytning hertil udarbejdelse af opgaver og rettelse og bedømmelse af besvarelser. Ved faglig vejledning tænkes der på spontane, ikke tilrettelagte situationer, fx i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Lærerne varetager visse administrative funktioner i forbindelse med undervisningen, fx fremmøderegistrering. Lærerne medvirker ved evaluering af eleverne, herunder ved bedømmelse af egne elevers skriftlige eksamensopgaver og ved forberedelse og efterbehandling af prøver og eksamen i øvrigt af egne elever. Lærerne følger og medvirker eventuelt i den pædagogiske, teoretiske og praktiske udvikling inden for den enkeltes fag, inden for uddannelsen som helhed, inden for det arbejdsområde, uddannelsen retter sig mod, samt inden for områder, der i øvrigt hører til skolens opgaver. Andre opgaver (eksempler). Lærerne varetager kontakt til praktiksteder, herunder aftaler om studiepraktik/punktpraktik. Lærerne medvirker ved forberedelse og gennemførelse af standpunktsbedømmelse af elevernes praktikuddannelse. Lærerne samarbejder med praktikvejlederne og personalet på praktikstederne. Lærerne deltager i pædagogisk og tværfagligt samarbejde inden for skolen og skolerne imellem. Dette arbejde betragtes som en kollektiv forpligtelse og forudsættes i givet fald tilrettelagt på lærernes initiativ. 21

22 Lærerne kan varetage anden undervisning mv., herunder Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) og Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Lærerne kan varetage administrative og ledelsesmæssige opgaver efter ledelsens anvisning. Lærerne kan deltage i forsøgs- og udviklingsarbejde, som er led i skolens virksomhed. 22

23 Bilag 2 Oversigt over pensionskasser Centralorganisationen af 2010: Forhandlingsberettiget organisation Danske Afspændingspædagoger Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Dansk Socialrådgiverforening Grunduddannelse Professionsbachelor i afspændingspædagogik Professionsbacheloruddannelse til Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse til Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse til afspændingspædagog Professionsbacheloruddannelse til socialrådgiver Pensionskasse PFA Pension *Pensionskassen for Bioanalytikere *Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter PFA Pension Pensionskassen for Socialrådgivere og socialpædagoger Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Ergoterapeutforeningen Professionsbachelor i sygepleje eller radiografi KVU som tandplejer Professionsbacheloruddannelse til Ergoterapeut Pensionskassen for Sygeplejersker PFA Pension *Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Farmakonomforeningen Farmakonom Pensionskassen for Farmakonomer Jordemoderforeningen Jordemoder *Pensionskassen for jordemødre (PKA) De *-markerede pensionskasser har søgt om at fusionere pr. 1. januar 2011 til Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Ved den redaktionelle afslutning var fusionen endnu ikke godkendt. 23

24 Lærernes Centralorganisation: Forhandlingsberettiget organisation Danmarks Lærerforening Socialpædagogernes Landsforbund Grunduddannelse Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed. Professionsbachelor i textile fag og formidling. Øvrige uddannelser. Øvrige uddannelser. Professionsbacheloruddannelse til pædagog. Pensionskasse Lærernes Pensionskasse Lærernes Pensionskasse Lærernes Pensionskasse Lærernes Pensionskasse Pensionskassen for Socialrådgivere og socialpædagoger 24

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2009 Cirkulære

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 CIR nr 11024 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2014-1513-0157 Senere ændringer til

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2017 Cirkulære af 24. januar 2017 Modst. nr. 004-17 PKAT nr. 284 J.nr. 2014-1513-0148 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSUskoler) 2008 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2005 Cirkulære af 21. juni 2007 Perst. nr. 059-07 PKAT nr. 042 J.nr. 07-333/15-1 Dataark PKAT med

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for.

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 18. april 2011 Perst.nr. 010-11 PKAT 0265, 0289 J.nr. 10-333/09-6 Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2011 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2008 Cirkulære af 28. juli 2008 Perst.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 9. september 2011 Perst.nr. 045-11 PKAT 50, 198 J.nr. 10-333/15-5 Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutioner mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 002-12 PKAT nr. 115 J.nr. 10-333/64-3 Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 040-13 PKAT nr. 0265, 0289 J.nr. 12-333/02-24 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten 2015 Cirkulære af 2. juli 2015 Modst. nr. 035-15 PKAT nr. 608

Læs mere

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl.

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 039-11 PKAT 0151 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2011 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 036-13 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN

MODERNISERINGSSTYRELSEN MODERNISERINGSSTYRELSEN Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2005 Cirkulære af 7. september 2006 Perst. nr. 046-06 PKAT nr. 0065 J.nr. 04-333/51-28 Dataark PKAT med specifikation 0065 Læreruddannede

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner 2013 Cirkulære af 30. august 2013 Modst.nr. 034-13 PKAT nr. 224 J.nr. 12-333/02-20 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere