KL s Ældrekonference 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s Ældrekonference 2014"

Transkript

1 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding

2 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet Velkomst v/ Anne Møllegaard Mortensen, næstformand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Hvad siger borgerne Er man færdig, når man er firs? v/ Karen Andersen-Ranberg, overlæge, Odense Universitets Hospital Typisk svækkes vores krop gradvist med alderen. At være fysisk aktiv kan forhale aldringsprocessen, men der er mange fordomme, ikke mindst når det gælder svækkede eller kronisk syge ældre. Kan det betale sig? Ja, det kan det. Der er betydelig evidens for at svækkede ældre, der træner styrke og udholdenhed, øger deres fysiske funktionsevne og velvære Bevægelse, motivation og forandring en udfordring v/ Thomas Viskum Gjelstrup Bredahl, ph.d., Syddansk Universitet Indsatser knyttet til (hverdags)rehabilitering har kun blivende effekt, hvis de nye kræfter holdes ved lige. Imidlertid ved vi, at netop fastholdelse af funktionsniveauet er en stor udfordring. Hvordan kan vi motivere og fastholde ældre i givende fysisk aktiviteter, både i det konkrete rehabiliteringsforløb og efterfølgende? Pause med kaffe/te i udstillerområdet Sessioner 1. Sund aldring, perspektiver på mental sundhed 5. Hjemmepleje og hjemmesygepleje til handicappede, sindslidende og socialt udsatte 2. Fælles Sprog III og borgeren i centrum 6. Anvendelse af FLIS-Ældre i kommunen 3. Patientsikkerhed i kommunerne 7. Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem 4. Bedre brug af hjælpemidler og plejebolig Frokost med efterfølgende kaffe/te i udstillerområdet Mødet mellem borger og medarbejder i (hverdags)rehabiliteringen v. Ulla Christensen, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Sammen med ansatte i Københavns Kommune har lektor Ulla Christensen haft fokus på de vanskelige forløb, hvor mødet mellem den ældre borger og de professionelle bliver problemfyldt. Hvorfor bliver nogle forløb så svære, og hvad kan der gøres for at samarbejdet med borgeren bliver bedre? Hvad siger borgerne Debat: Ret og pligt i hverdagsrehabiliteringen Debat mellem borgmester Thomas Kastrup Larsen, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg, Erik Stagsted, formand for ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune- og bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd, Anders Fogh Jensen, Filosof, forfatter og debattør, Kræn Blume Jensen, cand.oecon., ph.d., afdelingschef, socialpolitik & velfærdsydelser, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd. Regeringen ønsker at hjemmehjælpen skal understøtte en aktiv inddragelse af borgerens egne ressourcer. Skal rehabilitering derfor ikke kun være en ret, men også en pligt? Skal kommunen kunne nægte borgere hjælp til rengøring; hvornår er en borger så svag, at rehabilitering ikke er realistisk? Og hvordan ruster vi medarbejderne til at rehabilitere frem for at yde pleje og omsorg? Pause med kaffe/te og kage i udstillerområdet Hvad gør vi, når rehabilitering ikke længere er en mulighed? v/ Steen Hasselbach, professor og overlæge, Karen Tannebæk, specialergoterapeut og uddannelseskonsulent for Videnscenter for Demens. Omsorg og pleje af borgere med demens er en stor opgave for kommunerne. Ca. 80% af borgere i plejecenter lider af en demenssygdom og ca danskere lever med en demensdiagnose. Hvert år får ca danskere konstateret demens og forekomsten forventes at stige kraftigt i løbet af de næste år. Det er i dag ikke muligt at helbrede demenssygdomme den vigtigste indsats er derfor pleje, omsorg og aktiviteter. Nationalt Videnscenter for Demens vil med afsæt i den nyeste tilgængelige viden på området give et bud på, hvordan kommunerne kan løse pleje- og omsorgsopgaven Send alderdommen på pension v/ Henning Kirk, Aldringsforsker og Lone Kühlmann, Forfatter og Journalist. Kühlmann og Kirk gør op med elendighedsretorikken, der gør alle ældre til ofre. Og påviser hvordan vi kan vælge at anskue ældre voksne som en ressource eller som en belastning Afslutning v/ Thomas Kastrup Larsen, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

3 Sessioner fra kl Session 1 - Sund aldring, perspektiver på mental sundhed Sund og aktiv aldring handler om at få mere - og ikke mindre - ud af livet, når vi bliver gamle. Alligevel er mange ældre over 65 år ufrivilligt alene. Hvordan forebygger vi ensomhed både hos de ældre, der allerede er ensomme og for dem, der er i farezonen for at blive det? Hvilke livssituationer og risikofaktorer skal vi være særligt opmærk-somme på? Ældres mentale sundhed og aktive aldring spænder bredt og møder voksende opmærksomhed både nationalt og lokalt. Sessionen sætter fokus på ældres mentale sundhed ud fra tre perspektiver: ældres seksuelle trivsel, psykosociale mistrivsel, herunder selvmordsadfærd blandt ældre samt samarbejde om at forebygge ensomhed. v/ Iben Stephensen, programleder, Socialstyrelsen sammen med Irene Harboe Brandt, sundhedskonsulent, Frederiksberg Kommune, Lars Linderholm, afdelingschef, Ældresagen samt Bjarke Oxlund, formand, Sex & samfund, lektor i antropologi Session 2 Fælles sprog III og borgeren i centrum Arbejder du med dokumentation, ledelsesinformation, kvalitetsudvikling?ddenne session giver dig en introduktion til hvad Fælles Sprog III (FSIII) er og kan bruges til. Med FSIII sættes borgeren i centrum, og der kan skabes overblik over kommunens indsatser for den enkelte borger på tværs af hjemmehjælp, hjemmesygepleje og rehabilitering. Borgeren skal kun give oplysninger en gang og vil opleve større sammenhæng. Data struktureres og klassificeres, hvilket muliggør genbrug af data og skaber valide data til kvalitetsudvikling og ledelsesinformation. FSIII skal implementeres i alle kommuner inden udgangen af 2017 iht. de digitaliseringsstrategier, der blev udarbejdet i forlængelse af økonomiaftalen for v/ FSIII projektet og repræsentanter fra den kommunale sikringsfasegruppe Session 3 Patientsikkerhed i kommunerne Kommunerne har stigende opmærksomhed på utilsigtede hændelser og patientsikkerhed. Men hvordan understøtter ledelsen det gode arbejde? Hvordan kan ledelsen fremme en læringskultur, hvor det er trygt at rapportere og tale om utilsigtede hændelser, og understøtte, at der arbejdes konstruktivt med at lære af fejlene? Hillerød Kommune og Sønderborg Kommune vil dele ud af deres erfaringer i arbejdet med Patientsikkerhed. Sønderborg Kommune, som er med projekt I Sikre Hænder (tidligere Patientsikker Kommune) vil desuden fortælle om deres foreløbige erfaringer med projektet, samt hvad det har betydet for deres patientsikkerhedsarbejde. v/ Jeanette Hjermind, Plejecenterleder og risikomanager, Hillerød Kommune og Lene Corydon-Petersen, plejecenterchef, Sønderborg Kommune og Tina Hansen Andersen, Distriktsleder af hjemmeplejen, Sønderborg Kommune Session 4 Bedre brug af hjælpemidler De seneste år er vi blevet mere opmærksomme på, at selvhjulpenhed øger livskvaliteten for mange borgere. Vi ser, at selvhjulpne borgere generelt er mere fysisk aktive end borgere, der modtager praktisk eller personlig hjælp, og at den teknologiske udvikling og hjælpemiddelssortimentet i dag større og bredere end nogensinde. Det betyder, at de kommunale visitatorer og trænende terapeuter har nye muligheder for at arbejde forebyggende og træne borgeren på måder, der kan gøre den enkelte borger helt eller delvist selvhjulpen, og samtidigt styrke økonomien bag indsatsen. På sessionen vil deltagerne blive aktivt inddraget i en debat om, hvor hjælpemidlernes muligheder og begrænsninger ligger i de rehabiliterende indsatser, og hvilke krav den gode brug af hjælpemidler stiller til det tværfaglige samarbejde. v/ Anette Krath Poulsen, cand. Arch, Industrial Design og ejer af AKPDesign m.fl.

4 Session 5 - Hjemmepleje og hjemmesygepleje til handicappede, sindslidende og socialt udsatte Hjemmepleje og hjemmesygepleje er ydelser, der leveres til alle borgere i kommunen, som har behov for dem uanset borgerens alder. Undersøgelser viser, at ca. 20 % af borgerne i målgruppen er under 65 år. Denne gruppe borgere har typisk et handicap, er sindslidende eller socialt udsatte. Disse borgeres funktionsnedsættelser eller sociale problemer stiller særlige krav til personalets kompetencer, fordi borgerne ofte har andre behov end den typiske ældre borger. Sessionen giver deltagerne bud på, hvordan man i kommunen kan arbejde med hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere med handicap, sindslidende eller socialt udsatte, og hvordan personalet bedst klædes bedst på til at hjælpe borgerne. v/ afventer Session 6 Anvendelse af FLIS-Ældre i kommunen FLIS er det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, som nu er kommet i drift på ældreområdet. Sessionen vil bestå af to dele. Første del vil være kort gennemgang af, hvad systemet kan og den anden del vil bestå i at vise hvordan systemet konkret anvendes i en kommune. v/ Peter Østergård, Chefkonsulent KL, og Hørsholm Kommune Session 7 - Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem og plejebolig Socialstyrelsen gennemfører i fem projekter, der alle skal øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for beboere på plejehjem og i plejeboliger. Projekterne udspringer af Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, Februar Ældrekommissionen formulerede fem værdier: 1. Indflydelse på eget liv, 2. Respekt for forskellighed, 3. Gode oplevelser hver dag, 4. Medmenneskeligheden i fokus, og 5. En værdig afslutning på livet. De fem værdier kan være med til at øge den enkelte beboers livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse, hvis de lægges til grund for det enkelte plejehjems menneskesyn og daglige arbejde. Fire af projekterne arbejder med kompetenceudvikling og transfer mellem læring og arbejde. På sessionen kan du høre om de fem projekter og om de første erfaringer med det transfermateriale, Socialstyrelsen har udarbejdet til henholdsvis leder, deltager og underviser. Materialet henvender sig til alle kommuner og kan bruges uanset hvilket emne, man har valgt at kompetenceudvikle indenfor. v/ Kristian Gribskov, programleder, Socialstyrelsen og en repræsentant fra en undervisningsinstitution

5 Fri parkering Praktiske oplysninger Tid og sted: Tirsdag den 30. september 2014 kl (morgenkaffe og brød fra kl ) Hotel Comwell Kolding Skovbrynet Kolding Deltagergebyr: Kr ,- ekskl. moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen. Afbud: Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en kollega efter forudgående aftale med os. Ved afbud eller ved ønske om at overdrage din plads til en kollega bedes du sende en mail til sekretær Laila Jensen, Deltagerliste: Deltagerlisten offentliggøres på KL s hjemmeside: og vil løbende blive ajourført med nye tilmeldinger. Parkeringsmuligheder (se kort) Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal gratis parkeringspladser. Det er eget ansvar at tjekke reglerne på stedet! Gule områder er gratis - Rødt område kræver parkeringstilladelse Gåafstand fra/til Kolding Station (se kort) Der er kun ca. 1 km gang fra Kolding Station Fri parkering Parkeringsområde forbeholdt Kolding Sygehus parkerings tilladelse påkrævet Indgang Indgang Plancher: Efter konferencen vil du kunne se div. plancher fra dagen på Målgruppe: Konferencen henvender sig til kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde. Yderligere information: Faglige del: Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent, Praktiske del: Laila Jensen, sekretær, Stande: Maj Fjordside, standkoordinator, Dato Konference Sted 30. september 2014 KL s Ældrekonference Hotel Comwell Kolding 7. oktober 2014 KL s Misbrugskonference Hotel Comwell Kolding 26. november 2014 KL s Handicap- og Psykiatrikonference Hotel Comwell Kolding 20. januar 2015 KL s Sundhedskonference Hotel Comwell Kolding maj 2015 KL s sociale temamøde Aalborg Kongres & Kultur Center

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen & Hanne Marlene Dahl Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Hvordan er praksis, og er der en virkning? Publikationen Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere