Forandringer i omsorgen for ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringer i omsorgen for ældre"

Transkript

1 DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark tager de fleste af os velfærdssamfundets goder for givet. Denne selvfølgelighed er de seneste år blevet udfordret af eksperter, der forudser drastiske ændringer, hvis økonomien skal holde, og velfærden bevares. Flere tager udgangspunkt i demografien - der bliver færre unge til at passe ældre med plejebehov -, hvilket kan betyde, at ældreområdet kommer til at mangle arbejdskraft. For at være på forkant har politikere på Christiansborg og i kommunerne fokus på lovændringer og reformer, og på at vi som borgere skal være ansvarlige i mødet med det offentlige og indgå med vores ressourcer, viden og kompetence. Digitalisering, telemedicin og rehabilitering er eksempler på denne nye tankegang. Ældre borgere har det frie valg til hjemmepleje og plejeboliger, og på begge områder konkurrerer kommunale og private aktører på pris og kvalitet. Men gavner det frie valg de svageste borgere, og hvad betyder konkurrenceudsættelse af omsorgsopgaver for medarbejdere og borgere? Skal vi forstå velfærd som en service, det offentlige leverer til os som borgere, eller vil velfærd fremover være noget, vi skaber i fællesskab? Vil der i fremtiden blive taget højde for den enkelte ældre borgers individualitet og kan værdighed i pleje og omsorg bevares? Som medlemmer af ældre- og seniorråd har vi et ansvar for at drøfte forandringer for ældre borgere og overveje de spørgsmål, som forandringerne bringer: Hvor udbredt er konkurrenceudsættelse på hjemmepleje og plejeboliger, og hvilken betydning har den for borgere og medarbejdere? Kan vi sætte fælles nationale mål for værdig pleje og omsorg, og kan vi stole på de positive tilbagemeldinger fra brugerundersøgelser? Hvad betyder det for den enkelte, hvis teknologi, robotter og digitale løsninger i fremtiden erstatter offentligt ansatte? Hvordan kan vi sikre, at respekten for den enkelte borger forsat er en bærende værdi i ældreplejen? Kan sårbare borgeres livskvalitet forbedres gennem leg og gode måltider? Hvilke initiativer kan dæmme op for ensomhed blandt ældre borgere? Hvad er relationel velfærd, og hvordan kan frivillighed spille ind på ældreområdet? Hvilke tendenser ses i lovgivningen om ældre borgere? DANSKE ÆLDRERÅDs mål med konferencen er at sætte fokus på ovennævnte temaer og give inspiration til drøftelser i ældre- og seniorråd. Tid: Tirsdag d. 12. maj 2015, kl Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Målgruppe: Medlemmer af ældre-/seniorråd, ældrerådenes sekretærer og samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner samt kommunal- og landspolitikere. Pris pr. person for medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD: kr. Pris pr. person for øvrige deltagere: kr. Tilmeldingsfrist: Mandag d. 20. april klik her for tilmelding

2 PROGRAM Kl Konferencen åbner Bent Aa. Rasmussen, formand for DANSKE ÆLDRERÅD Kl Fremtidens ældreomsorg og -pleje Mange ældre borgere klarer sig godt. Men der er ulighed i, hvem der lever længst og bedst. Vi fødes og vokser op som unikke mennesker, men er der plads til unikke løsninger, når vi får behov for omsorg og pleje? Udfordres respekten for den enkeltes værdighed, når velfærdsteknologi, pressede tidsrammer og mangel på arbejdskraft påvirker hverdagen især for ældre borgere, der har særlige behov? Hvordan sikrer vi, at den enkeltes værdighed kan overleve i fremtidens ældrepleje? Karen Klint, formand for Folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg Kl Skaber konkurrenceudsættelse bedre service? Debatten om konkurrenceudsættelse og udlicitering på velfærdsområder er trukket hårdt op. Modstanderne frygter kvalitetsforringelser og i sidste ende en udhuling af velfærdssamfundet, hvor de svageste lades i stikken. Fortalerne argumenter modsat, at øget konkurrence højner kvaliteten hos såvel private som offentlige aktører, samtidig med at der kan spares ressourcer. Oplægget tager udgangspunkt i, hvad vi ved om konkurrenceudsættelse på ældreområdet særligt indenfor hjemmepleje og plejebolig. Hvor udbredt er konkurrenceudsættelse på ældreområdet? Hvilken betydning har det for borgere, når private virksomheder byder ind i forhold til pleje og omsorg? Hvad ved vi om konsekvenserne for medarbejderne? Og er der virkelig så mange penge at spare? Tine Rostgaard giver et bud og skaber et overblik ud fra danske og skandinaviske erfaringer. Tine Rostgaard, professor med særlige opgaver, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Kl Kaffepause og besøg i udstillerområdet Kl Valgfri seminar Kl Frokost Kl Valgfri seminar Kl Kaffepause og besøg i udstillerområdet Kl Ældre borgeres sundhed og sygdom i fremtiden I en nær fremtid vil Danmark stå i en hel ny situation med mange flere ældre end nogensinde før. Spørgsmålet er, om disse store generationer vil være mere syge eller mere raske end nutidens ældre? Karen Andersen-Ranberg vil ud fra eksisterende viden tegne et billede af fremtidens ældre i forhold til sygdomme og funktionsniveau, samt give sit bud på nødvendige initiativer for at løse fremtidens udfordringer. Karen Andersen-Ranberg, overlæge, PhD, Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital og forskningslektor, Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet Kl Afslutning Bent Aa. Rasmussen, formand for DANSKE ÆLDRERÅD

3 11 SEMINARER Hver deltager skal vælge 2 seminarer. R. Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard tager tråden op fra hovedoplægget. Hun mener, at vi er i gang med at eksperimentere med den service, der ligger meget tæt på den enkelte borger. Kommunerne har ikke nok viden om, hvorvidt konkurrenceudsættelse på længere sigt skaber billige og bedre løsninger. Derfor er det vigtigt, at ældre- /seniorråd klædes på til at stille de rette spørgsmål, når de skal afgive høringssvar om konkurrenceudsættelse på ældreområdet. Hvordan kan ældre-/seniorrådet understøtte, at kommunen træffer de rette beslutninger, når private aktører byder inde på pleje- og omsorgsopgaver? Tine Rostgaard, professor med særlige opgaver, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet S. Digitaliseringen af det offentlige hvad er status? Efter en omfattende digitalisering af det offentlige, sker det meste af kommunikationen mellem myndigheder og borgerne nu digitalt. Hvad er status hos forskellige borgergrupper og offentlige myndigheder i dag, efter der blev indført krav om digital post i 2014? Hvad betyder det, for de ældre borgere, som ikke er klar til skiftet? Hvordan går det med fritagelsen fra digital post for dem, der har behov for det? Få svar og stil selv spørgsmål om problematikker vedrørende det offentliges digitalisering. Louise Palludan Kampmann, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen T. Velfærdsteknologi på ældreområdet Alle landets kommuner har fokus på brug af velfærdsteknologi på ældreområdet. Alligevel er det, som om udbredelsen er begrænset. Alt for sjældent spredes de gode erfaringer og løsninger fra en kommunes pilotprojekt til mange kommuner. Hvor udbredt er velfærdsteknologi? Er velfærdsteknologi andet og mere end robotstøvsugere? Hvordan implementeres løsningerne ordentligt, og hvordan får kommunen borgere og medarbejdere til at støtte op om brugen? Rikke Sølvsten Sørensen, konsulent, Center for velfærdsteknologi, KL U. Er brugerundersøgelser til at stole på? Stolte politikere refererer til brugerundersøgelser, der viser, at borgerne er overmåde tilfredse. Undersøgelserne blandt beboere på plejehjem, modtagere af hjemmehjælp og ældre på aktivitetscentre viser, at borgerne er tilfredse med den hjælp, de modtager. Ifølge Erik Riiskjær skal brugerundersøgelser fortolkes korrekt, og det er vigtigt, at ældre spiller en rolle i denne fortolkning. Ellers er der fare for at undersøgelserne ikke giver ikke udtryk for det reelle billede. Han vil på seminaret give ældre-/seniorråd et bud på, hvordan de kan forholde sig til tilfredshedsundersøgelser i deres kommune, og hvad et alternativ til sådanne undersøgelser kan være. Desuden vil Erik Riiskjær give en beskrivelse af forskellige borger- og patientroller. Erik Riiskjær, Chefkonsulent, cand.oecon., Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland V. Aktivt medborgerskab som omdrejningspunkt for udvikling på velfærdsområdet Flere danske kommuner arbejder med at udvikle og nytænke de serviceydelser, der er på velfærdsområdet. Det kræver, at samspillet og samarbejdet mellem borgere, brugere, politikere og kommune udfoldes og udvikles endnu mere til gavn for alle parter. Hvad betyder det aktive medborgerskab for innovation og velfærdsteknologi på ældreområdet? Rikke Berg, direktør for Innovation og Netværk, Assens Kommune X. Lovgivning på ældreområdet Mange faktorer har betydning for ny lovgivning på ældreområdet. Lovændringer er et spejl af ældrebilledet og følger af ny viden om ældres forhold nu og i fremtiden i samspil med en siddende regerings ønsker og politiske kompromisser. Et eksempel er, at rehabilitering lige er blevet skrevet ind i Lov om social service. Lovændringen bygger bl.a. på Hjemmehjælpskommissionens rapport og efterfølgende en politisk aftale om Fremtidens hjemmehjælp, der slog fast, at hjælpen til borgere i eget hjem skal følge med tiden og ændringerne i borgernes behov. Eva Pedersen og Søren Svane Kristensen fortæller om baggrunde for ændringer og nye tendenser i lovgivning vedrørende ældre. Eva Pedersen, kontorchef, Ældrekontoret, Socialministeriet og Søren Svane Kristensen, fuldmægtig, Ældrekontoret, Socialministeriet

4 Y. Værdighed på plejehjem Skal en garanti indføres ved lov for at sikre en værdig pleje for ældre borgere? Det er afsættet for Connie Engelunds seminar, hvor hun fortæller om, hvad værdighed betyder for beboere, medarbejdere og pårørende på plejehjemmet Holmegården. Hvilken rolle spiller værdighed f.eks. i forhold til indflytning, daglig pleje, brug af velfærdsteknologi, sygdom og dødsfald? Hvad kan der gøres for at sikre værdighed i såvel hjemmepleje som på plejehjem? Hun kommer også ind på, hvad der taler for og imod en såkaldt værdighedsgaranti. Connie Engelund, direktør for Holmegårdsparken, formand for Gentofte Seniorråd Z. Relationel velfærd på ældreområdet Frivilligt Forum forudser, at fremtidens velfærd vil blive baseret på borgernes relationer på en række forskellige områder, og at relationel velfærd derfor er centralt for fremtidens velfærd. I den relationelle velfærd blandes frivilligt arbejde og medborgerskab sammen, og der iværksættes og organiseres på kryds og tværs både af de frivillige organisationer, af kommunerne og af fællesskaber blandt borgerne selv. Det giver muligheder i form af større borgerindflydelse, men også udfordringer for ledelse, demokrati og samarbejde. Johannes Bertelsen kridter banen op, og giver sit bud på, hvordan relationel velfærd spiller ind på ældreområdet i fremtiden. Johannes Bertelsen, formand, Frivilligt Forum Æ. Aktivt ældreliv en vej ud af ensomhed Ensomhed kan ramme os alle, men der er tidspunkter i livet, hvor risikoen for at blive ensom er større end andre. Hvis helbredet svigter, man mister en nærtstående, oplever manglende kontakt til familie og venner eller har problemer med at få struktur på hverdagen, er risikoen for ensomhed høj. Mindst mænd og kvinder over 65 år føler sig ensomme. Der findes ikke én mirakelkur mod ensomhed, der hjælper alle. Men at have en at dele oplevelser med og at tale med de svære ting om er vigtige skridt på vejen. Socialt samvær kan give mulighed for nærvær, men det sker ikke af sig selv. Marselisborg har gennemført en af de største undersøgelser om ældre og ensomhed, og har i samarbejde med over 40 kommuner udviklet og afprøvet initiativer mod ensomhed. Dorit Wahl-Brink fortæller på seminaret om undersøgelser og handlemuligheder i forhold til ældre og ensomhed. Dorit Wahl-Brink, sektorchef, Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden Ø. Gode måltider forbedrer ældre borgeres livskvalitet Alt for mange ældre borgere spiser for lidt, bliver syge og har for ringe livskvalitet. Hver dag serverer det offentlige måltider til ældre borgere i hjemmeplejen, på plejehjem, dagcentre og på hospitaler. Hver anden beboer på plejehjem og under indlæggelse taber sig utilsigtet, og 20 % af de såkaldt skrøbelige ældre vejer for lidt. Det nedsætter deres livskvalitet, og koster samfundet seks mia. kr. om året. Det har alvorlige konsekvenser for den enkelte ældre borger og gør, at de ofte har sværere ved at klare de daglige opgaver såsom personlig pleje og rengøring. Judith Kyst sætter i seminaret fokus på, hvorfor underernæring er så udbredt blandt ældre, og hvordan der kan sættes ind. Kan ældre borgeres livskvalitet forbedres gennem måltider? Hvordan kan ældre-/og seniorråd sætte fokus på måltider og madens kvalitet i de enkelte kommuner? Judith Kyst, direktør, Madkulturen - en selvejende organisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Å. Leg igennem hele livet I en undersøgelse fra januar 2015 udtrykker 59 % af den danske befolkning frygt for at blive ældre og afhængig af andre mennesker. Det er ikke rynkerne, der bekymrer, men hvordan jeg vil blive passet, hvis jeg får behov for hjælp og pleje. På plejecenter Fuglsanggården vil man nytænke alderdommen. Beboerne skal glæde sig til at stå op om morgenen, og leg kan være en direkte kilde til glæde og socialt samvær. Leg og kreativitet bringer mennesker glæde, indlevelse og engagement, og den styrker vores selvværd og indre værdier - derfor skal leg være en vigtig del af hverdagen. Helle Thomsen fortæller om det legende plejecenter hvad kan leg bidrage med i hverdagen for henholdsvis beboere, medarbejdere og pårørende? Hvordan får vi skabt levesteder, hvor mennesker vil glæde sig til at flytte ind, hvor det er sjovt og med plads til spontanitet og kreativitet, samtidig med at alle føler sig som en del af fællesskabet? Helle Thomsen, plejecenterleder på Fuglsanggården i Grenaa, formand for videnscenter om demens i Norddjurs kommune

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted Konferencen begynder tirsdag d. 12. maj kl og slutter kl Der er kaffe og indregistrering fra kl for dem, som ikke har deltaget i mødet dagen før. Konferencen finder sted på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf Konferenceafgift Pris pr. person for medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD: kr. Pris pr. person for øvrige deltagere: kr. Tillæg pr. person for festmiddag med dans d. 11. maj: 600 kr. Tillæg pr. person for overnatning fra d. 11. til d. 12. maj: kr. i enkeltværelse inkl. morgenmad. Totalpris for repræsentantskabsmøde d. 11. maj og konference d. 12. maj (repræsentantskabsmødet er kun for medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD og særligt inviterede) Medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD: Pris pr. person i enkeltværelse: kr. Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. Pris pr. person i meget lille enkeltværelse (kun 27 stk.- først til mølle ): kr. Totalprisen inkluderer deltagelse i repræsentantskabsmøde, festmiddag med dans, overnatning og deltagelse i konference. Overnatning Deltagerne registreres og tildeles værelser efter først-til-mølle -princippet på Hotel Nyborg Strand og evt. på andre hoteller. Hvis to deltagere deler et dobbeltværelse, er de garanteret værelse på Hotel Nyborg Strand. Særlige hensyn Skriv på tilmeldingsblanketten (kørestolebruger, diabetiker, allergiker m.m.). Tilmelding Én tilmelding pr. deltager - klik her for online tilmelding Tilmeldingsfrist er mandag d. 20. april Betaling Bekræftelse og faktura udsendes løbende, dog senest d. 4. maj Vi sender bekræftelser til den mailadresse, som er oplyst ved tilmelding. Afmelding Ved afmelding inden d. 4. maj 2015, refunderes 75 % af konferenceafgiften. Ved senere afmelding betales hele konferenceafgiften. Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager. Afmelding skal ske skriftligt på Målgruppe Medlemmer af ældre-/seniorråd, ældrerådenes sekretærer og samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner samt kommunal- og landspolitikere. Udstilling I forbindelse med konferencen arrangeres udstillinger af forskellige firmaer, organisationer, institutioner og styrelser. Ældre-/seniorråd kan lægge skriftligt materiale til gensidig inspiration på opstillede borde i salen. Intet er for stort eller småt, så længe det har relevans for ældre-/seniorråd. Bus Der er gratis bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station d. 12. maj kl Yderligere information Kursussekretær Maj-Britt Lempel, tlf eller mail

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Sidemand på arbejdspladsen Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Trives du og dine kolleger? Kunne der af og til være brug for lidt ekstra opmærksomhed og diskussion af, hvordan vilkårene tackles?

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivillige på hospitaler

Frivillige på hospitaler Frivillige på hospitaler Region Hovedstaden Frivillige på hospitaler Gevinster, udfordringer og overvejelser August 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Frivillige på hospitaler

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere