UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd. nr. B : Finansiel Stabilitet A/S tidl. FS Finans A/S tidl. Roskilde Bank tidl. Bankaktieselskabet af 24.aug (advokat Claus Høeg Madsen) mod HSH Nordbank AG (advokat Erik Malberg og advokat Eivind Einersen)

2 - 2 - Indhold SAGENS ANLÆG OG PARTERNES PÅSTANDE... 3 SAGSFREMSTILLING... 4 TIDLIGERE ANSVARLIGE LÅN FRA HSH NORDBANK TIL ROSKILDE BANK A/S... 4 SCANDINOTES... 6 ANDEN KAPITALFREMSKAFFELSE... 7 ROSKILDE BANKS SOLVENS ÅRSRAPPORTEN FOR 2005 OG FORLØB I LÅNEAFTALERNE FINANSTILSYNETS UNDERSØGELSE I EFTERÅRET 2007 OG EFTERFØLGENDE KRAV OM NEDSKRIVNINGER ÅRSRAPPORT FOR FORLØB I SKØNSERKLÆRINGERNE DEN SUPPLERENDE SKØNSERKLÆRING FINANSTILSYNETS ERKLÆRING VEDRØRENDE REGLERNE OM OIV NY ROSKILDE BANK A/S STÆVNING MOD DIREKTIONEN, BESTYRELSEN OG REVISIONEN I DEN GAMLE ROSKILDE BANK A/S ( ANSVARSSAGEN ) FORKLARINGER PROCEDURE RETSGRUNDLAGET LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT ADGANG TIL MODREGNING I HENHOLD TIL LÅNEVILKÅRENE SIGNIFIKANTE OG MATERIELLE HÆNDELSER FØR UDBETALINGEN AF LÅNET DEN 14. DECEMBER OVERHOLDELSE AF SOLVENSKRAV I KONKLUSION SAGSOMKOSTNINGER

3 - 3 - Sagens anlæg og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt HSH Nordbank AG efter Roskilde Bank A/S sammenbrud var berettiget til at modregne et lån på 100 mio. kr., som er ydet til Roskilde Bank A/S, og hvor det i låneaftalen er angivet, at der er tale om et efterstillet/ansvarligt lån, med et lån på 100 mio. kr., som Roskilde Bank A/S samtidig ydede til HSH Nordbank AG. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt Roskilde Bank A/S har undladt at overholde et vilkår for lånet om at informere HSH Nordbank A/S om signifikante og materielle hændelser forud for lånets udbetaling den 14. december 2007, der har påvirket bankens finansielle stilling eller forventninger til regnskabsåret 2007 siden offentliggørelsen af regnskabet for 3. kvartal 2007, og om HSH Nordbank A/S derfor har ret til at træde tilbage fra låneaftalen, eller Roskilde Bank A/S er erstatningsansvarlig. Endelig drejer sagen sig om, hvorvidt Roskilde Bank A/S burde have været lukket, fordi banken ikke overholdt solvenskravene, og om HSH Nordbank AG derfor kan gøre et erstatningskrav gældende som simpelt krav i konkursboet efter Roskilde Bank A/S. Baggrunden for sagen er, at HSH Nordbank AG ved et lånetilbud af 9. december 2007 tilbød Roskilde Bank A/S at yde et lån med status af ansvarlig lånekapital på 100 mio. kr. Efter tilbuddet var en af betingelserne for lånet, at Roskilde Bank A/S ville funde HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, med minimum DKK 100 mio. så længe nærværende position er i HSH Nordbank, Copenhagen Branch s bøger. Låneaftalen blev indgået den 11. december 2007, og lånet udbetalt den 14. december Samme dag indsatte Roskilde Bank A/S 100 mio. kr. på en aftalekonto i HSH Nordbank AG. Efter Roskilde Bank A/S sammenbrud i sommeren 2008 hævede HSH Nordbank AG den 28. august 2008 låneaftalen og afgav modregningserklæring. Roskilde Bank A/S protesterede. Finansiel Stabilitet A/S, der har overtaget Roskilde Bank A/S krav, har anlagt denne sag den 9. oktober 2008 ved Københavns Byret for at få det af Roskilde Bank A/S ydede lån tilbagebetalt med renter. Ved byrettens kendelse af 12. januar 2009 er sagen henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, som principiel.

4 - 4 - Finansiel Stabilitet A/S har nedlagt påstand om, at sagsøgte, HSH Nordbank AG, skal betale til Finansiel Stabilitet A/S ,06 kr. med procesrente fra den 18. september 2008, subsidiært fra sagens anlæg. HSH Nordbank AG har påstået frifindelse. Parterne er enige om opgørelsen af kravet og rentepåstanden. Sagsfremstilling Tidligere ansvarlige lån fra HSH Nordbank til Roskilde Bank A/S Forud for det lån på 100 mio. kr., som HSH ydede Roskilde Bank A/S i december 2007, og som denne sag vedrører, ydede HSH Nordbank AG (HSH) og bankens forgænger Landes- Bank Kiel fra år 2000 og frem til Roskilde Bank A/S (Roskilde Bank) konkurs en række ansvarlige lån til Roskilde Bank: 1. Lån på 225 mio. kr., jf. låneaftale af 4. december Lån på 30 mio. EUR, jf. låneaftale af 31. oktober Lån på 200 mio. kr., jf. låneaftale af 14. november Lån på 200 mio. kr., jf. låneaftale af 21. juni 2007 (samt tillægslåneaftale af 29. november 2007). Af vilkårene for lån nr. 1, der vedrørte kapitalbeviser, fremgår blandt andet, at lånet havde en løbetid på 10 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 7 år under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Forrentningen var indtil den 14. december 2007, hvor der kunne ske førtidsindfrielse, 7,8 pct. p.a. af den pålydende værdi. Efter den 14. december 2007 og resten af løbetiden steg renten til en højere sats fastsat på baggrund af CIBORrenten med tillæg af 4,25 procentpoint p.a. Det fremgår endvidere, at kapitalbeviserne er ansvarlig kapital i Roskilde Bank A/S i form af supplerende kapital, jf. bank- og sparekasseloven. Endelig fremgår, at kapitalbeviserne er efterstillet al anden ikke efterstillet gæld og af kapitalbevisejerne kun kan kræves tilbagebetalt før den aftalte forfaldsdato, såfremt Roskilde Bank A/S træder i likvidation eller erklæres konkurs.

5 - 5 - HSH har fremlagt en illustration, som viser den step-up -mekanisme, der var i rentevilkårene, og som indebar en rentestigning, såfremt Roskilde Bank udlod at udnytte adgangen til førtidsindfrielse. Den ansvarlige lånekapital kunne efter reglerne i lov om finansiel virksomhed kun medtages fuldt ud i basiskapitalen indtil 3 år før forfaldstidspunktet, svarende til tidspunktet for rentestigningen. Herefter reduceredes den del af lånekapitalen, der kunne medtages i basiskapitalen, gradvist med 25 pct. pr. år. Lån nr. 2-4 var i låneaftalerne betegnet Subordinated Term Loan Agreement. Af vilkårene for disse lån fremgår blandt andet: (1) The loan is subordinated and constitutes direct, unconditional, unsecured and subordinated obligations of the Borrower and constitutes supplementary capital within the meaning of Section 136 of the Act on Financial Business. In the event of liquidation or bankruptcy of the Borrower, the Loan shall be subordinated to all other unsubordinated debts of the Borrower but shall rank ahead of hybrid core capital (Tier 1) within the meaning of Section 132 of the Act on Financial Business. Af lånetilbuddet af 12. marts 2007 vedrørende lån nr. 4 fremgår blandt andet: Som nævnt kan vi på indikativ basis tilbyde Roskilde Bank A/S et ansvarligt lån (ansvarlig kapital) (og herved deltagelse i ScandiNotes V) på følgende vilkår: Beløb: DKK Løbetid: 5 år plus option på yderligere 3 år Rente basis: 6 måneders CIBOR rente i DKK plus Marginal Marginal til og med år 5: 0,95% p.a. Marginal fra år 5-8: 2,45% p.a. Det er en forudsætning, at Lånet skal kunne efterleve Lov om Finansielle Virksomheders krav for supplerende kapital og at løbetiden dermed ikke vil kunne forkortes. HSH Nordbank kan tilbyde det ansvarlige lån udbetalt før udstedelsen af ScandiNotes V, i form af forlænget løbetid på det ansvarlige lån, såfremt der måtte være behov herfor. Tilbuddet om førudbetaling og løbetidsforlængelse vil blive baseret på en konkret vurdering

6 - 6 - Alle lånene var undergivet dansk ret. Af lånene er alene lån nr. 1 tilbagebetalt. ScandiNotes Lån nr. 2-4 indgik i HSH s såkaldte ScandiNotes-program, der var serier af obligationer baseret på supplerende lånekapital til banker. Det var ligeledes HSH s hensigt, at lånet på 100 mio. kr., som sagen vedrører, skulle indgå i ScandiNotes-programmet. I HSH s brochure fra oktober 2005 om ScandiNotes III fremgår blandt andet: I forlængelse af de foregående to års udstedelser kan HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch nu tilbyde ScandiNotes III 2010/2015, som i lighed med de tidligere udstedelser er en statisk CLO baseret på supplerende lånekapital til 22 banker. ScandiNotes III er endvidere konstrueret, så den tager højde for forskellige investorønsker. Den udgøres således af tre obligationsserier: ScandiNotes III Senior, ScandiNotes III Mezzanine og ScandiNotes III Junior, hvor Senior er variabelt forrentet i EUR, mens Mezzanine samt Junior er 2 % -obligationer i DKK og dermed blåstemplede. ScandiNotes III Senior er foranstillet de to øvrige obligationsserier, mens ScandiNotes III Mezzanine er efterstillet Senior og foranstillet Junior. Denne opdeling giver derfor investor en mulighed for at investere i netop den afkast-/risikoprofil, der ønskes. I en præsentation fra HSH om ScandiNotes V fremgår det blandt andet: En investering i ScandiNotes V er kun egnet for finansielt sofistikerede investorer, som er i stand til at vurdere kvaliteter og risici ved en sådan investering og som har tilstrækkelige ressourcer til at bære ethvert tab, som en sådan investering måtte kunne medføre... ScandiNotes V er en statisk true sale CDO baseret på 15 lån med status af ansvarlig lånekapital til regionale danske finansielle institutioner med en maksimal løbetid på 8 år og en forventet løbetid på 5 år. Lån med status af ansvarlig lånekapital bidrager kun med 100% til basiskapitalen i de første 5 år, hvorefter solvens-påvirkningen reduceres årligt med 25% ned til 0%.

7 - 7 - Kombinationen af faldende solvens-påvirkning og stigende lånemarginal har bevirket, at danske banker historisk har indfriet disse lån, så snart muligheden har foreligget. I en artikel fra Jyllandsposten af 5. juli 2010, Erhverv og Økonomi, om ScandiNotes står der blandt andet: Milliardtab på Scandinotes Investorer har indtil nu tabt 1,5 mia. kr. på de stærkt kritiserede Scandinotesobligationer, som er udstedt af HSH Nordbank. Ved at købe obligationerne ydede man lån til en række mindre og mellemstore banker som Roskilde Bank, EBH Bank, Amagerbanken og Aarhus Lokalbank. Flere af bankerne havde en dobbeltinteresse ved udstedelsen, idet de både solgte obligationerne og samtidig fik lån fra dem. Ifølge HSH Nordbank henvendte Scandinotes sig ikke til almindelige kunder uden særlig viden om investeringer. Således fastslog banken i prospektet, at Scandinotes kun var for finansielt sofistikerede investorer. Alligevel solgte en række banker obligationer til almindelige kunder. Det gik først op for mange, at der var tale om yderst risikable investeringer, da krisen ramte banksektoren. Hver obligation er inddelt i flere kasser med forskellig sikkerhed, og de private investorer har typisk skudt penge i den mest risikable kasse, som kaldes junior-tranchen, og hvor stor set alle penge er tabt. Flere banker har erkendt, at de ikke har gjort deres arbejde godt nok, da de solgte Scandinotes til almindelige kunder, og har derfor holdt kunderne skadeløse. Andre banker har afvist at have handlet erstatningspådragende. To banker - Diba Bank og Ringkjøbing Landbobank - har ligefrem afvist at følge kendelser, de har tabt i Pengeinstitutankenævnet. Der er i alt udstedt for 7,2 mia. kr. Scandinotes i fem forskellige serier. Anden kapitalfremskaffelse I foråret 2007 fremskaffede Roskilde Bank også kapital ad anden vej. Af en fondsbørsmeddelelse af 28. februar 2007 fra Roskilde Bank fremgår således blandt andet, at banken i marts-april 2007 udvider aktiekapitalen med nominelt kr. Af prospektet om aktiekapitaludvidelsen fremgår blandt andet: Baggrund for emissionen

8 - 8 - Roskilde Bank har i de seneste år haft en massiv vækst i forretningsomfanget. Væksten skyldes stigende kundetilgang af både privat- og erhvervskunder samt flere forretninger med eksisterende kunder. Banken ønsker at fastholde de interne målsætninger omkring kernekapitalkrav hvilket har øget behovet for yderligere egenkapital. Anvendelse af provenu Provenuet fra aktiekapitaludvidelsen vil blive anvendt til at styrke bankens egenkapital, solvensprocent og likviditet, så banken er gearet til at fortsætte væksten med nye filialetableringer, fortsat kundetilgang og vækst i forretningsomfanget. Aktiemissionen tilfører banken et provenu på ca. 341 mio. kr. hvilket vil bringe bankens egenkapital op på ca mio. kr. Provenuet medfører endvidere at bankens solvens øges med 1 procentpoint til ca. 14 % (inkl. ansvarlig lånekapital). Risikofaktorer i forbindelse med forretningsaktiviteterne Markedsrisici Roskilde Banks bestyrelse og direktion har fastlagt klare retningslinjer for hvilke risici banken ønsker at acceptere. Den grundlæggende holdning er at banken ikke ønsker at påtage sig væsentlige risici. Indtjeningen skal baseres på ordinær bankdrift og ikke på spekulation med væsentlige risici. Likviditetsrisici Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i lov om finansiel virksomhed 152. Det er Roskilde Banks målsætning at have et solidt likviditetsberedskab som til enhver tid sikrer bankens likviditetsbehov. Beredskabet består blandt andet af bundne kredittilsagn fra en række indenlandske og udenlandske institutioner. Banken ønsker til enhver tid at have en betryggende overdækning i samlede trækningsmuligheder i forhold til behovet. Der ønskes og arbejdes løbende på at opnå og opretholde en god spredning i både långivere og forfald i interbankmarkedet. Kreditrisici Kreditrisiciene er risikoen for at låntagerne ikke honorerer deres forpligtelser. Risiciene styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik, der skal sikre at der sker en afbalancering mellem indtjening og risiko, samt at risikotagning altid er forkalkuleret. Bankens primære kundegruppe er mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt private kunder med primær beliggenhed på Sjælland. Banken ønsker at sikre en fornuftig spredning af sine engagementer på brancher.

9 - 9 - Det overvåges løbende at der er en acceptabel risikospredning i udlånsporteføljen både på kunder og brancher. Bankens kreditpolitik og forretningsgange revurderes til stadighed som led i bankens udlånsekspansion, og der er i forbindelse hermed indført en række forbedringssystemer, herunder risikoklassificering af kunderne med henblik på at opnå en styrket kreditovervågning og vurdering af tilbagebetalingsevnen. Banken foretager løbende individuelle nedskrivninger af lån og hensættelser på garantier, når der er objektive kriterier for værdiforringelse. Nedskrivningsbehovet opgøres som regnskabsmæssig værdi, fratrukket nutidsværdien af forventede betalinger, inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle stilede sikkerheder. Udlån hvor der ikke er individuel objektiv indikation af værdiforringelser indgår i en gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. Som følge af at bankens systemer og modeller endnu ikke er i fuld overensstemmelse med de specifikke regnskabsregler er der udøvet visse kvalificerede skøn over indregning og måling af nedskrivninger på udlån m.v. Det gælder specielt på de gruppevise nedskrivninger på udlån m.v. Det manglende datagrundlag og de derfor udøvede skøn vurderes ikke at have væsentlig beløbsmæssig effekt. Bankens nedskrivninger og hensættelser udgjorde i % af de samlede udlån og garantier. Den akkumulerede nedskrivningsprocent er opgjort til 0,7 %. Nedskrivningssaldoen pr udgør 258 mio. kr. hvoraf hensættelser på garantier udgør 24 mio. kr. I 2004 udgjorde nedskrivningerne 36 mio. kr. I 2005 og 2006 er der netto tilbageført nedskrivninger på henholdsvis 44 mio. kr. og 17 mio. kr. Det positive niveau for udlån m.v. skyldes de fortsat stabile konjunkturer. Roskilde Bank meddelte i en fondsbørsmeddelelse af 11. april 2007, at aktieudvidelsen var fuldtegnet, og at der dermed var tilført banken et bruttoprovenu på 342 millioner kroner. I en række ensartede breve af 9. marts 2007 havde Roskilde Bank opfordret kunder, som ikke var aktionærer i banken, til at investere i en af Danmarks bedste bankaktier. Efter bankens sammenbrud blev der indgået forlig mellem Finansiel Stabilitet og Forbrugerombudsmanden om erstatning til kunder, som havde investeret i bankens aktier på grundlag af dette brev. Af en fondsbørsmeddelelse af 30. marts 2007 fremgår endvidere, at Roskilde Bank har optaget et obligationslån på 750 mio. EUR (5,5 mia. kr.).

10 Yderligere fremgår af en fondsbørsmeddelelse af 29. juni 2007 fra Roskilde Bank blandt andet, at banken udsteder obligationslån i form af hybrid kernekapital på 30 mio. EUR. Der blev samme dato udsendt en fondsbørsmeddelelse om det ansvarlige lån på 200 mio. kr. ydet af HSH (lån nr. 4). I Roskilde Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 hedder det i ledelsesberetningen blandt andet: Likviditet Bankens overdækning i forhold til 152 var ved udgangen af 1. kvartal ,4 % mod 45,2 % i 1. kvartal Banken har pr. 23. april optaget et syndikeret lån på modværdien af 1,3 mia. kr. fra en række udenlandske banker. Desuden har banken i marts måned 2008 optaget lån 225 mio. kr. Banken har den 23. april etableret et kortfristet likviditetsprogram ( commercial paper program ) på 1 mia. euro. Programmet er en del af bankens mål om at udvide kredsen af långivere. Programmet forventes yderligere at styrke bankens adgang til kortfristet finansiering på op til 12 måneder. Roskilde Banks solvens Roskilde Bank oplyste i en fondsbørsmeddelelse af 20. december 2006, at den samlede solvens ved udgangen af året ville udgøre 12,7 pct. ca. 2 pct. over det af banken fastsatte solvensbehov på 10,75 pct. I årsregnskabet for 2006 er det angivet, at bankens solvens er 13 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabs-rapportering pr. 31. marts 2007, der er indberettet til Finanstilsynet, er det opgjorte solvensbehov 10,75 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabs-rapportering pr. 30. juni 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,20 pct. I halvårsregnskabet for 2007 er solvensen angivet til 13 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabsrapportering pr. 30. september 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,30 pct.

11 I regnskabskommentarerne til bankens kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 er det anført blandt andet, at bankens solvens er 13 pct. og bankens opgjorte solvensbehov 10,30 ultimo 3. kvartal. Ifølge bankens kapitalberedskabsrapportering pr. 31. december 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,48 pct. I årsregnskabet for 2007 er under regnskabskommentarerne til hoved- og nøgletal anført blandt andet, at bankens solvens er 12 pct. og bankens opgjorte solvensbehov 10,50 pct. Finanstilsynet skrev den 11. marts 2008 til Roskilde Bank blandt andet: Ved efterprøvningen af bankens solvensbehov ultimo 2007 har Finanstilsynet taget udgangspunkt i den samme model, der anvendtes ved vurderingen af bankens solvensbehov ultimo 2006, jf. rapport af 3. januar 2007 om undersøgelse i Roskilde Bank A/S. Den underliggende forudsætning for anvendelse af denne model er, at bankens risiko er normal på de områder, der ikke er blevet undersøgt. Det vil sige, at det forudsættes, at 8 % s kravet kan dække disse risici. Erfaringerne fra den sidste hovedundersøgelse, viste, at bankens risici var normale, når bortses fra risicierne på de store ejendomsengagementer. Tilsynet har ved vurderingen af bankens solvensbehov ultimo 2007 antaget, at dette fortsat var tilfældet. Det acceptable solvensbehov skal således som minimum dække bankens normale risici samt de kreditreservationer, som undersøgelsen ultimo 2007 resulterede i. Disse kreditreservationer er så efterfølgende blevet korrigeret for individuelle nedskrivninger i bankens regnskab for Det er herefter tilsynets opfattelse, at det af banken opgjorte solvensbehov på 10,48 ikke på nuværende tidspunkt giver tilsynet anledning til at indlede en dialog med banken med henblik på at fastsætte et højere solvensbehov. Af Finanstilsynets redegørelse af 24. november 2008 til Finansudvalget for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank fremgår blandt andet: Roskilde Bank A/S tjente gennem perioden godt på sin eksponering i ejendomsbranchen. Forudsætningen for denne indtjening, nemlig et opadgående marked, forsvandt imidlertid ved udgangen af Baggrunden var en årrække med stigende priser på fast ejendom. Blandt de centrale områder for Roskilde banks ejendomsudlån var større udlejningsejendomme og nyopførte ejerlejligheder.

12 Med reduktionen i den høje indtjening var Roskilde Bank A/S buffer til at modstå fremtidige tab reelt begrænset, da solvensoverdækningen ultimo 2007 udgjorde 1,4 pct. (11,9-10,5) af de risikovægtede poster svarende til 430 mio. kr., idet der skal tages højde for, at hybrid kernekapital kun kan medregnes, såfremt kernekapitalen udgør mindst 5 pct. af de risikovægtede poster. Årsrapporten for 2005 og 2006 Roskilde Bank oplyste i en fondsbørsmeddelelse af 1. august 2006 blandt andet, at årsrapporten for 2005 blev ændret, således at resultatet blev opskrevet med 41 mio. kr. og egenkapitalen med 46 mio. kr. Baggrunden herfor var et pålæg fra Fondsrådet (nu Finanstilsynet) om at tilbageføre gruppevise nedskrivninger på udlån på 57 mio. kr. Herefter var årets korrigerede resultat (efter skat) 431 mio. kr. og egenkapitalen mio. kr. Af Roskilde Banks årsrapport for 2006 (hovedtal) fremgår blandt andet, at årets resultat efter skat var 517 mio. kr. og egenkapitalen mio. kr. Også dette år blev der tilbageført nedskrivninger på udlån med 17 mio.kr. Af Roskilde Banks daværende revisionsselskab, Ernst & Youngs påtegning af 9. februar 2007 fremgik, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold. Af Ernst & Youngs revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten for 2006 fremgår blandt andet: 4.1 Kort redegørelse for den udførte revision Vores revision af årsrapporten for banken udføres med baggrund i en vurdering af væsentlighed og risiko i bankens regnskabs- og forretningsmæssige forhold. Hovedformålet med vores revision har været at kunne afgive en revisionspåtegning på bankens årsrapport for Vi henviser i øvrigt til vores tiltrædelsesprotokollat af den 11. februar På de områder, hvor revisionen er udført af Intern Revision, har vi stikprøvevist gennemgået dennes arbejdspapirer. Vi er på baggrund heraf af den overbevisning, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de udarbejdede revisionsplaner og revisionsprogrammer samt er af en sådan kvalitet, at vi kan basere vores afsluttende revision på det udførte arbejde. Som følge af sygdom i Intern revision har vi sidst på året og ved statusrevisionen assisteret Intern revision med blandt andet opfølgning på engagementsrevi-

13 sionen, revision af de gruppevise nedskrivninger samt revisionen af datterselskaberne Nedskrivninger på udlån garantier Vi har som et led i vores revision kontrolleret at kreditscoren/ratingen på de enkelte engagementer er foretaget i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier for rating. Intern Revision har foretaget 388 stikprøver på engagementer, hvoraf 106 engagementer var over 50 m.kr. Vi har stikprøvevist gennemgået Intern revisions arbejder. Vores gennemgang af Intern revisions arbejder har dækket ca. 41 % af det samlede udlån pr. november Individuelle nedskrivninger Systemer og data til brug for dokumentation af objektiv indikation og vurdering af de fremtidige tilbagediskonterede betalingsstrømme er forbedret i løbet af året. I overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen har banken, på de udlån og garantier, hvor det er vurderet, at der er indtruffet objektiv indikation (OEI) for værdiforringelse, foretaget nedskrivning til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Vi har som et led i vores revision gennemgået det af Intern revision udførte arbejde. Vi har ved vores stikprøvevise gennemgang konstateret at nedskrivningsengagementer kan anses at have OEI, at videngrundlaget (regnskaber mv.) i langt de fleste tilfælde er opdateret samt at der foreligger et skøn over betalingsrækker for de enkelte engagementer. Af de samlede nedskrivninger har vi gennemgået 102 mio. kr., svarende til 62 % af nedskrivninger pr. 31. december Vi har konstateret en samlet difference på individuelle nedskrivninger på ca. 3 mio. kr., fordelt på 6 engagementer, hvor der efter vores opfattelse ikke var OEI. Beløbet burde være indtægtsført pr. 31/ Det er vores vurdering, at beløbet er ubetydeligt for årsrapporten, og vi har opsummeret beløbet i afsnit 4.4. Systemer til beregning af nutidsværdi af de forventede fremtidige betalinger fra udlån forefindes. Vi har konstateret at der ikke i alle tilfælde foreligger tilstrækkelig dokumentation for fordelingen af, forventede betalingstømme (betalingsrækken). Vi har drøftet bankens anvendelse af betalingsrækker med bankens kreditchef, der oplyser at banken arbejder på at forbedre opstillingen af betalingsrækker, der bedre afspejler fordelingen af de forventede betalinger

14 på udlån, kassekredit, garantier m.v. samt mere præcist afspejler den tidsmæssige placering af de forventede fremtidige betalingsstrømme. Ved vurdering af nedskrivningsbehov har banken i de fleste tilfælde vurderet, at nedskrivning vedrører kredit med kort afvikling, hvorfor tilbagediskontering kun har begrænset effekt. Finanstilsynet har gennemgået bankens vejledninger for fremgangsmåder for henholdsvis gruppevise nedskrivninger på udlån og gruppevise hensættelser på garantier. Banken har i skrivelse af 29. januar 2007 besvaret finanstilsynets høringsbrev vedr. en række fejl i de foreliggende beskrivelser. En del af de beskrevne fejl efterlever banken allerede pr. 31/ , men beskrivelserne var ikke opdaterede. Banken har oplyst, at fejl og mangler ved den bestående model hurtigst vil blive udbedret. Det er ledelsens vurdering, at de usikkerheder der er tilbage i modellen, er ubetydelige for den samlede opgørelse og præsentation af de gruppevise nedskrinvinger i årsrapporten for Vi er enige i ledelsens vurdering. Forløb i 2007 Den 23. april 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud pr. 31. marts 2007 på kr. fratrukket skat. Af protokollatet fremgår endvidere: Bankens model for gruppevise nedskrivninger er uændret i forhold til 31. december 2006, og følger fortsat ikke alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler. Forudsætningen for at undlade at følge de specifikke regler er, at Bankens bestyrelse og direktion ved enhver ekstern regnskabsrapportering vurderer og dokumenterer, at de usikkerheder der er tilbage i modellen, er ubetydelige for regnskabsvurderingen, jf. også Finanstilsynets brev af 5. februar Vi har fået oplyst, at der pr. 31. marts 2007 foreligger dokumentation for, at driftsvirkningen af gruppevise nedskrivninger er 0 kr., ligesom det er dokumenteret, at modellens usikkerheder er ubetydelige for kvartalsregnskabet pr. 31. marts Vi skal anbefale, at dokumentationen foreligges og behandles af bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af kvartalsregnskaberne. I Roskilde Banks kvartalsrapport fra 1. kvartal 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 26. april 2007, er det blandt andet anført, at der er foretaget nedskrivninger på udlån på 1 mio. kr. Det fremgår, at der ikke er foretaget revision eller review af kvartalsrapporten.

15 Den 7. august 2007 anmodede Roskilde Bank Finanstilsynet om tilladelse til at førtidsindfri lånet på 225 mio. kr., som banken havde modtaget fra HSH (lån nr. 1). Af brevet fremgår blandt andet, at der i efteråret 2007 var planlagt optagelse af yderligere 100 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital. Det fremgik ligeledes, at banken efter tilbagebetalingen ville opfylde både solvenskrav og krav til minimumskapital, jf. lov om finansiel virksomhed. Endelig oplyste banken, at bankens solvens- og kernekapitalprocent var henholdsvis 13,2 pct. og 7,8 pct. ultimo juni Finanstilsynet meddelte tilladelse hertil den 13. september 2007 under henvisning blandt andet til oplysningen om den planlagte yderligere optagelse af 100 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital i efteråret Den 15. oktober 2007 meddelte Finanstilsynet, at selv om optagelsen af yderligere 100 mio. kr. i ansvarlig lånekapital var indgået i vurderingen for tilladelsen, ville det på grund af de nuværende markedsforhold ikke være i strid med forudsætningerne for tilladelsen, hvis Roskilde Bank afventede normaliseringen af markedsforholdene, idet optagelsen af den planlagte ansvarlige indskudskapital skulle være sket senest den 31. december Den 7. august 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud i Roskilde Bank pr. 30. juni 2007 på kr. fratrukket skat. Af protokollatet fremgår tilsvarende som i protokollatet af 23. april 2007, at bankens model for gruppevise nedskrivninger fortsat ikke følger alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler. Det fremgår af halvårsrapporten for 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 9. august 2007, blandt andet, at der ultimo 1. halvår 2007 var foretaget nedskrivninger på udlån for 16 mio. kr. Det er anført, at der ikke er foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Den 22. oktober 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud pr. 30. september 2007 på kr. fratrukket skat og med en bemærkning om, at skønt der var mindre ændringer i bankens model for gruppevise nedskrivninger, fulgte modellen fortsat ikke alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler.

16 Det fremgår af kvartalsrapporten for kvartal 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 25. oktober 2007, blandt andet, at der er foretaget nedskrivninger (hovedtal) for 38 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af bankens lån og garantier. Det er oplyst under hovedforhandlingen, at ingen af nedskrivningerne vedrører de kunder, som har dannet grundlag for syn og skøn i denne sag. Det er endvidere anført i ledelsesberetningen, at basisindtægterne udvikler sig bedre end forventet som følge af fortsat høj vækst i forretningsomfanget. Resultatet efter skat er 369 mio. kr., og egenkapitalen ultimo perioden er mio. kr. Om bankens likviditet er anført blandt andet: Stærk likviditet Det er Roskildes Banks målsætning at have et solidt likviditetsberedskab som til enhver tid sikrer bankens likviditetsbehov. Beredskabet består blandt andet af bundne kredittilsagn fra en række indenlandske og udenlandske finansielle institutioner samt uudnyttet ramme fra EMTN-låneprogrammet. Forskellen mellem indlån og udlån på i alt 12 mia. kr. er afdækket med optagelse af langfristede lån fra interbank- og obligationsmarkedet på i alt 14,5 mia. kr. Banken har som mål at opfylde kravet om likviditet i 152 med 100 % over mindstekravet. Overdækningen pr. 30. september 2007 er 126 %. Banken foretager daglig opgørelse og fremskrivning af den nuværende likviditet, ligesom der udarbejdes langsigtede prognoser efter vækstforventningerne for at sikre en optimal planlægning af ny låneoptagelse og den samlede likviditetssituation. Samtidig arbejder banken med både likviditetsscenarier og et stressscenarie for at sikre at alle elementer indgår i overvejelserne for likviditetsplanlægningen. Udover det talmæssige overblik, så er kontakten med markedet vigtig for at kunne optimere likviditetsstyringen. Banken har derfor gennem de sidste 20 år besøgt og modtaget besøg fra danske og udenlandske banker, for at sikre at likviditetskilderne har den nødvendige information om banken og at banken selv kender de aktuelle vilkår. Dette arbejde er yderligere styrket i år ved etableringen af en Capital Markets afdeling, der løbende og systematisk har kontakt med markedet Det er endelig anført, at der ikke er foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Låneaftalerne Marc Dalgas, der i Roskilde bank var ansvarlig for afdelingen for Capital Markets, skrev i en af 9. november 2007, kl , blandt andet således til Bo Kolbe Nielsen Madsen og Torben Lykke Hansen, HSH:

17 Just to confirm. 1) HSH will bridge DKK 100 million Tier 2 with a view to including this amount in a new ScandiNotes issue next year at a Margin of 200bps and a tenor of approx 5 years and 8 months (to be adjusted to meet a new ScandiNotes issue date) and a step up thereafter for 3 years 2) In return Roskilde Bank will fund HSH to the expected issue date. 3) Funding date is December 14, )Roskilde bank will on a best efforts basis seek to sell DKK 25 million or more of the ScandiNotes 5 Junior Tranche held on your books. 5) We will confirm in the Mandate Letter that from the release of the 207 3Q figures to the Funding Date their has not occurred any Material Adverse Change at Roskilde Bank. 6) We look forward to receiving your written confirmation ASAP today and a confirmation by return of this no later than 11:45 am today. In return we will call the maturing DKK 225 Tier 2 loan for repayment and not proceed with the step-up. Bo Kolbe Nielsen Madsen, HSH, svarede i en samme dag kl : Affirmative. (Re1): As we today do not know if a ScandiNotes VI issue will materialize in 2008 HSH has the right to sell all or part of this loan an any investor during the lifetime of this loan. Offer on its way HSH sendte senere samme dag et endeligt tilbudsbrev til Roskilde Bank, hvoraf fremgår blandt andet: Endeligt tilbudsbrev Subordinated Term Loan Areement Under henvisning til løbende drøftelser angående Roskilde Bank A/S s deltagelse i ScandiNotes VI, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende nedennævnte endelige tilbud på et år med status af ansvarlig lånekapital (Lånet) med HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch som långiver og Roskilde Bank A/S som låntager. Formålet med Lånet er at forsyne Roskilde Bank A/S med tier 2 kapital. HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch forbeholder sig ret til at sælge l net helt eller delvist til andre investorer, alternativt at inddrage lånet i ScandiNotes VI. Dette endelige tilbud har dog som forudsætning, at Roskilde Bank A/S bekræfter samtlige nedenstående betingelser:

18 o Roskilde Bank A/S bekræfter hermed, udnyttelse af muligheden for den 14. december 2007 fuldt og helt at indfri supplerende kapital for DKK 225 mio. med juridisk udløb den 14, december o Roskilde Bank A/S bekræfter videre, at der ikke har været signifikante og materielle hændelser, der hverken har påvirket bankens finansielle stilling eller forventninger til regnskabsåret 2007 siden offentliggørelsen af regnskabet for 3. kvartal o Roskilde Bank A/S bekræfter yderligere, på best-effort basis at distribuere et beløb på minimum DKK 25 mio. af ScandiNotes VI udstedelsens junior tranche til udvalgte kunder, dog inden den 14. december o Roskilde Bank A/S bekræfter endeligt, at funde HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch med minimum DKK 100 mio. så længe nærværende position er i HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch s bøger. Det er planen at børsnotere ScandiNotes VI i løbet af 3. kvartal 2008 Som nævnt kan vi på endelig basis tilbyde Roskilde Bank A/S et ansvarlig lån (ansvarlig lånekapital) (og herved deltagelse i ScandiNotes VI, skulle det materialisere sig) på følgende vilkår: Beløb: DKK Løbetid: 5 år og 9 mdr. plus option på yderligere 3 år Rente Basis: 3 måneders CIBOR rente plus marginal Marginal til og med år 5: 2,00% p.a. Marginal fra år 5-8: 3,50% p.a. Lånet udbetales senest 14. december Det er en forudsætning, at Lånet skal kunne efterleve kravene i Lov om Finansielle Virksomheder for ansvarlig lånekapital og at løbetiden dermed ikke vil kunne forkortes. Lånet kan overdrages/sælges og vil blive overdraget til et dertil indrettet kapitalcenter og pantsat/overdraget til sikkerhed for ScandiNotes VI udstedelsen, alternativt solgt uden hindring af nogen art til tredjepart. Vi beder venligst Roskilde Bank A/S acceptere ovennævnte vilkår og betingelser, ved at returnere vedlagte genpart af nærværende skrivelse i underskrevet stand senest i dag. Et standardlånedokument, svarende til lånedokumentationen for ScandiNotes V, vil blive udarbejdet som dokumentation for Lånet og Lånet vil være underlagt disse vilkår. Standardlånedokumentation vil bl.a. indeholde vilkår omkring forudsætninger samt låntagers forpligtelser, som er sædvanlige for denne type lån

19 Tilbuddet er accepteret ved Roskilde Banks påtegning. Det fremgår, at Roskilde Banks bestyrelse den 14. november 2007 bemyndigede direktionen til at optage ansvarlig lånekapital på 100 mio. kr. i HSH i henhold til tilbudsbrevet. Af HSH s interne Credit Application af 13. november 2007, der er HSH s danske filials indstilling til det tyske hovedkontor om at bevilge lånet, fremgår, at der er tale om et subordinated loan. Endvidere fremgår blandt andet følgende: [T]he requested line should cover a new subordinated loan to RB (counter value of DKK 100 mill.) At the same date RB will repay DKK 225 mill, in this loan Copenhagen Branch is committed with DKK 25 Mio. The line increase refers to the net amount of DKK 75 mill=eur 10 mill. 5. Analysis 5.1 Notes on the application/object/project Global Head Book Copenhagen Branch requests an increase of the credit line by EUR 10 mill, 102 months. The required line is needed for a new subordinated loan of EUR 13.5 mill (counter value of DKK 100 mill) which will replace a DKK 225 mill subordinated loan with final maturity December 14 th, 2007 (here HSH Nordbank participated with DKK 25 mill = EUR 3.4 mill). The main facts of the new subordinated loan are: - Tenor: 5 years plus 6 months and option to further 3 years (in total 102 months) - Interest base: 3 months CIBOR - Margin: % p.a. for 5 years and 6 months % p.a. for year 6 to 8 The new subordinated loan is depending on the following bilateral conditions: - RB will refund us for at least DKK 100 mill (EUR 13.5 mill) for the duration of the subordinated loan - RB will on best effort basis sell at least DKK 25 mill (EUR 3,4 mill) of the pending ScandiNotes V Junior tranche - RB confirms that no Material Adverse Change has occurred after the release of their 3Q 2007 figures Subordinated loans in Denmark must have a maturity of at least 8 years to fulfil the legal requirements to be stated as capital. Due to the step-up margin after 5 years it could be strongly expected that the subordinated loan will be called. So the real tenor is only 5 years. Aggregate Appraisal RBs financial fundamental scan be deemed good. The instalment og the requested line for a subordinated loan can be backed by the following reasons: i) RBs sound financials with solid earnings, good assets quality and adequate capitalisation; ii) RBs strong regional franchise. The fact that the risk manage-

20 ment systems of RB are still to be improved can be mitigated by their overall conservative attitude to risk. With regard to the subordinated status of the new loan Copenhagen Branch confirmed that the requested amount is covered by the KWG 10 Abs. 6 allocation given by BU Finanzen The total lines for RB will amount to EUR 151 mill = 21% of RB equity as at After a successful placement of ScandiNotes V we expect the total lines to decrease by EUR 27 mill to EUR 124 mill (=17.3% of RBs equity subordinated loan will represent only 2% of the equity) which seems more appropriate in relation to the size of the bank. In face of the above mentioned we support the application under the following conditions: Conditions - RB has to confirm in the Mandate Letter that from the release of the Interim Report Q no Material Adverse Change has occurred - Copenhagen Branch should try to sell down this new subordinated loan within the next nine months or to convert the loan into the prospective ScandiNotes transaction. HSH s hovedkontor godkendte låneanmodningen den 28. november I en fondsbørsmeddelelse af 14. november 2007 oplyste Roskilde Bank, at banken ville førtidsindfri det ansvarlige lån på 225 mio. kr. (lån nr. 1). Det oplystes samtidig, at banken havde optaget ny ansvarlig kapital på 100 mio. kr. og 200 mio. kr. pr. henholdsvis 1. maj 2007 og 21. juni 2007 samt hybrid kernekapital på 30 mio. EUR pr. 29. juni 2007 blandt andet til erstatning for det omhandlede ansvarlige lån samt udvidet aktiekapitalen. D0et fremgik endelig, at banken efter tilbagebetalingen opfyldte både solvenskravet og kravet til minimumskapital i lov om finansiel virksomhed. Af låneaftalen af 11. december 2007, der har overskriften Subordinated Term Loan Agreement, og som blev indgået mellem Roskilde Bank som borrower og HSH, Copenhagen Branch, som lender, fremgår blandt andet: 1. The facility (1) The Lender agrees to lend to the Borrower an amount of DKK 100,000,000 for a period of 8 years and 5 months and the Borrower shall have an option to prepay on or after the 5 th year and 5 th month anniversary (the Facility ) in each case computed from of the Drawdown Date 1. Interest and payments

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

at udstedelsen af virksomhedsobligationer

at udstedelsen af virksomhedsobligationer Af Alexander Kielland og Peer Schaumburg-Müller Virksomhedsobligationer er i forbindelse med en virksomheds kapitalfremskaffelse et alternativ til udstedelse af aktier. Virksomhedsobligationer eller erhvervsobligationer,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere