UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd. nr. B : Finansiel Stabilitet A/S tidl. FS Finans A/S tidl. Roskilde Bank tidl. Bankaktieselskabet af 24.aug (advokat Claus Høeg Madsen) mod HSH Nordbank AG (advokat Erik Malberg og advokat Eivind Einersen)

2 - 2 - Indhold SAGENS ANLÆG OG PARTERNES PÅSTANDE... 3 SAGSFREMSTILLING... 4 TIDLIGERE ANSVARLIGE LÅN FRA HSH NORDBANK TIL ROSKILDE BANK A/S... 4 SCANDINOTES... 6 ANDEN KAPITALFREMSKAFFELSE... 7 ROSKILDE BANKS SOLVENS ÅRSRAPPORTEN FOR 2005 OG FORLØB I LÅNEAFTALERNE FINANSTILSYNETS UNDERSØGELSE I EFTERÅRET 2007 OG EFTERFØLGENDE KRAV OM NEDSKRIVNINGER ÅRSRAPPORT FOR FORLØB I SKØNSERKLÆRINGERNE DEN SUPPLERENDE SKØNSERKLÆRING FINANSTILSYNETS ERKLÆRING VEDRØRENDE REGLERNE OM OIV NY ROSKILDE BANK A/S STÆVNING MOD DIREKTIONEN, BESTYRELSEN OG REVISIONEN I DEN GAMLE ROSKILDE BANK A/S ( ANSVARSSAGEN ) FORKLARINGER PROCEDURE RETSGRUNDLAGET LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT ADGANG TIL MODREGNING I HENHOLD TIL LÅNEVILKÅRENE SIGNIFIKANTE OG MATERIELLE HÆNDELSER FØR UDBETALINGEN AF LÅNET DEN 14. DECEMBER OVERHOLDELSE AF SOLVENSKRAV I KONKLUSION SAGSOMKOSTNINGER

3 - 3 - Sagens anlæg og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt HSH Nordbank AG efter Roskilde Bank A/S sammenbrud var berettiget til at modregne et lån på 100 mio. kr., som er ydet til Roskilde Bank A/S, og hvor det i låneaftalen er angivet, at der er tale om et efterstillet/ansvarligt lån, med et lån på 100 mio. kr., som Roskilde Bank A/S samtidig ydede til HSH Nordbank AG. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt Roskilde Bank A/S har undladt at overholde et vilkår for lånet om at informere HSH Nordbank A/S om signifikante og materielle hændelser forud for lånets udbetaling den 14. december 2007, der har påvirket bankens finansielle stilling eller forventninger til regnskabsåret 2007 siden offentliggørelsen af regnskabet for 3. kvartal 2007, og om HSH Nordbank A/S derfor har ret til at træde tilbage fra låneaftalen, eller Roskilde Bank A/S er erstatningsansvarlig. Endelig drejer sagen sig om, hvorvidt Roskilde Bank A/S burde have været lukket, fordi banken ikke overholdt solvenskravene, og om HSH Nordbank AG derfor kan gøre et erstatningskrav gældende som simpelt krav i konkursboet efter Roskilde Bank A/S. Baggrunden for sagen er, at HSH Nordbank AG ved et lånetilbud af 9. december 2007 tilbød Roskilde Bank A/S at yde et lån med status af ansvarlig lånekapital på 100 mio. kr. Efter tilbuddet var en af betingelserne for lånet, at Roskilde Bank A/S ville funde HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, med minimum DKK 100 mio. så længe nærværende position er i HSH Nordbank, Copenhagen Branch s bøger. Låneaftalen blev indgået den 11. december 2007, og lånet udbetalt den 14. december Samme dag indsatte Roskilde Bank A/S 100 mio. kr. på en aftalekonto i HSH Nordbank AG. Efter Roskilde Bank A/S sammenbrud i sommeren 2008 hævede HSH Nordbank AG den 28. august 2008 låneaftalen og afgav modregningserklæring. Roskilde Bank A/S protesterede. Finansiel Stabilitet A/S, der har overtaget Roskilde Bank A/S krav, har anlagt denne sag den 9. oktober 2008 ved Københavns Byret for at få det af Roskilde Bank A/S ydede lån tilbagebetalt med renter. Ved byrettens kendelse af 12. januar 2009 er sagen henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, som principiel.

4 - 4 - Finansiel Stabilitet A/S har nedlagt påstand om, at sagsøgte, HSH Nordbank AG, skal betale til Finansiel Stabilitet A/S ,06 kr. med procesrente fra den 18. september 2008, subsidiært fra sagens anlæg. HSH Nordbank AG har påstået frifindelse. Parterne er enige om opgørelsen af kravet og rentepåstanden. Sagsfremstilling Tidligere ansvarlige lån fra HSH Nordbank til Roskilde Bank A/S Forud for det lån på 100 mio. kr., som HSH ydede Roskilde Bank A/S i december 2007, og som denne sag vedrører, ydede HSH Nordbank AG (HSH) og bankens forgænger Landes- Bank Kiel fra år 2000 og frem til Roskilde Bank A/S (Roskilde Bank) konkurs en række ansvarlige lån til Roskilde Bank: 1. Lån på 225 mio. kr., jf. låneaftale af 4. december Lån på 30 mio. EUR, jf. låneaftale af 31. oktober Lån på 200 mio. kr., jf. låneaftale af 14. november Lån på 200 mio. kr., jf. låneaftale af 21. juni 2007 (samt tillægslåneaftale af 29. november 2007). Af vilkårene for lån nr. 1, der vedrørte kapitalbeviser, fremgår blandt andet, at lånet havde en løbetid på 10 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 7 år under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Forrentningen var indtil den 14. december 2007, hvor der kunne ske førtidsindfrielse, 7,8 pct. p.a. af den pålydende værdi. Efter den 14. december 2007 og resten af løbetiden steg renten til en højere sats fastsat på baggrund af CIBORrenten med tillæg af 4,25 procentpoint p.a. Det fremgår endvidere, at kapitalbeviserne er ansvarlig kapital i Roskilde Bank A/S i form af supplerende kapital, jf. bank- og sparekasseloven. Endelig fremgår, at kapitalbeviserne er efterstillet al anden ikke efterstillet gæld og af kapitalbevisejerne kun kan kræves tilbagebetalt før den aftalte forfaldsdato, såfremt Roskilde Bank A/S træder i likvidation eller erklæres konkurs.

5 - 5 - HSH har fremlagt en illustration, som viser den step-up -mekanisme, der var i rentevilkårene, og som indebar en rentestigning, såfremt Roskilde Bank udlod at udnytte adgangen til førtidsindfrielse. Den ansvarlige lånekapital kunne efter reglerne i lov om finansiel virksomhed kun medtages fuldt ud i basiskapitalen indtil 3 år før forfaldstidspunktet, svarende til tidspunktet for rentestigningen. Herefter reduceredes den del af lånekapitalen, der kunne medtages i basiskapitalen, gradvist med 25 pct. pr. år. Lån nr. 2-4 var i låneaftalerne betegnet Subordinated Term Loan Agreement. Af vilkårene for disse lån fremgår blandt andet: (1) The loan is subordinated and constitutes direct, unconditional, unsecured and subordinated obligations of the Borrower and constitutes supplementary capital within the meaning of Section 136 of the Act on Financial Business. In the event of liquidation or bankruptcy of the Borrower, the Loan shall be subordinated to all other unsubordinated debts of the Borrower but shall rank ahead of hybrid core capital (Tier 1) within the meaning of Section 132 of the Act on Financial Business. Af lånetilbuddet af 12. marts 2007 vedrørende lån nr. 4 fremgår blandt andet: Som nævnt kan vi på indikativ basis tilbyde Roskilde Bank A/S et ansvarligt lån (ansvarlig kapital) (og herved deltagelse i ScandiNotes V) på følgende vilkår: Beløb: DKK Løbetid: 5 år plus option på yderligere 3 år Rente basis: 6 måneders CIBOR rente i DKK plus Marginal Marginal til og med år 5: 0,95% p.a. Marginal fra år 5-8: 2,45% p.a. Det er en forudsætning, at Lånet skal kunne efterleve Lov om Finansielle Virksomheders krav for supplerende kapital og at løbetiden dermed ikke vil kunne forkortes. HSH Nordbank kan tilbyde det ansvarlige lån udbetalt før udstedelsen af ScandiNotes V, i form af forlænget løbetid på det ansvarlige lån, såfremt der måtte være behov herfor. Tilbuddet om førudbetaling og løbetidsforlængelse vil blive baseret på en konkret vurdering

6 - 6 - Alle lånene var undergivet dansk ret. Af lånene er alene lån nr. 1 tilbagebetalt. ScandiNotes Lån nr. 2-4 indgik i HSH s såkaldte ScandiNotes-program, der var serier af obligationer baseret på supplerende lånekapital til banker. Det var ligeledes HSH s hensigt, at lånet på 100 mio. kr., som sagen vedrører, skulle indgå i ScandiNotes-programmet. I HSH s brochure fra oktober 2005 om ScandiNotes III fremgår blandt andet: I forlængelse af de foregående to års udstedelser kan HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch nu tilbyde ScandiNotes III 2010/2015, som i lighed med de tidligere udstedelser er en statisk CLO baseret på supplerende lånekapital til 22 banker. ScandiNotes III er endvidere konstrueret, så den tager højde for forskellige investorønsker. Den udgøres således af tre obligationsserier: ScandiNotes III Senior, ScandiNotes III Mezzanine og ScandiNotes III Junior, hvor Senior er variabelt forrentet i EUR, mens Mezzanine samt Junior er 2 % -obligationer i DKK og dermed blåstemplede. ScandiNotes III Senior er foranstillet de to øvrige obligationsserier, mens ScandiNotes III Mezzanine er efterstillet Senior og foranstillet Junior. Denne opdeling giver derfor investor en mulighed for at investere i netop den afkast-/risikoprofil, der ønskes. I en præsentation fra HSH om ScandiNotes V fremgår det blandt andet: En investering i ScandiNotes V er kun egnet for finansielt sofistikerede investorer, som er i stand til at vurdere kvaliteter og risici ved en sådan investering og som har tilstrækkelige ressourcer til at bære ethvert tab, som en sådan investering måtte kunne medføre... ScandiNotes V er en statisk true sale CDO baseret på 15 lån med status af ansvarlig lånekapital til regionale danske finansielle institutioner med en maksimal løbetid på 8 år og en forventet løbetid på 5 år. Lån med status af ansvarlig lånekapital bidrager kun med 100% til basiskapitalen i de første 5 år, hvorefter solvens-påvirkningen reduceres årligt med 25% ned til 0%.

7 - 7 - Kombinationen af faldende solvens-påvirkning og stigende lånemarginal har bevirket, at danske banker historisk har indfriet disse lån, så snart muligheden har foreligget. I en artikel fra Jyllandsposten af 5. juli 2010, Erhverv og Økonomi, om ScandiNotes står der blandt andet: Milliardtab på Scandinotes Investorer har indtil nu tabt 1,5 mia. kr. på de stærkt kritiserede Scandinotesobligationer, som er udstedt af HSH Nordbank. Ved at købe obligationerne ydede man lån til en række mindre og mellemstore banker som Roskilde Bank, EBH Bank, Amagerbanken og Aarhus Lokalbank. Flere af bankerne havde en dobbeltinteresse ved udstedelsen, idet de både solgte obligationerne og samtidig fik lån fra dem. Ifølge HSH Nordbank henvendte Scandinotes sig ikke til almindelige kunder uden særlig viden om investeringer. Således fastslog banken i prospektet, at Scandinotes kun var for finansielt sofistikerede investorer. Alligevel solgte en række banker obligationer til almindelige kunder. Det gik først op for mange, at der var tale om yderst risikable investeringer, da krisen ramte banksektoren. Hver obligation er inddelt i flere kasser med forskellig sikkerhed, og de private investorer har typisk skudt penge i den mest risikable kasse, som kaldes junior-tranchen, og hvor stor set alle penge er tabt. Flere banker har erkendt, at de ikke har gjort deres arbejde godt nok, da de solgte Scandinotes til almindelige kunder, og har derfor holdt kunderne skadeløse. Andre banker har afvist at have handlet erstatningspådragende. To banker - Diba Bank og Ringkjøbing Landbobank - har ligefrem afvist at følge kendelser, de har tabt i Pengeinstitutankenævnet. Der er i alt udstedt for 7,2 mia. kr. Scandinotes i fem forskellige serier. Anden kapitalfremskaffelse I foråret 2007 fremskaffede Roskilde Bank også kapital ad anden vej. Af en fondsbørsmeddelelse af 28. februar 2007 fra Roskilde Bank fremgår således blandt andet, at banken i marts-april 2007 udvider aktiekapitalen med nominelt kr. Af prospektet om aktiekapitaludvidelsen fremgår blandt andet: Baggrund for emissionen

8 - 8 - Roskilde Bank har i de seneste år haft en massiv vækst i forretningsomfanget. Væksten skyldes stigende kundetilgang af både privat- og erhvervskunder samt flere forretninger med eksisterende kunder. Banken ønsker at fastholde de interne målsætninger omkring kernekapitalkrav hvilket har øget behovet for yderligere egenkapital. Anvendelse af provenu Provenuet fra aktiekapitaludvidelsen vil blive anvendt til at styrke bankens egenkapital, solvensprocent og likviditet, så banken er gearet til at fortsætte væksten med nye filialetableringer, fortsat kundetilgang og vækst i forretningsomfanget. Aktiemissionen tilfører banken et provenu på ca. 341 mio. kr. hvilket vil bringe bankens egenkapital op på ca mio. kr. Provenuet medfører endvidere at bankens solvens øges med 1 procentpoint til ca. 14 % (inkl. ansvarlig lånekapital). Risikofaktorer i forbindelse med forretningsaktiviteterne Markedsrisici Roskilde Banks bestyrelse og direktion har fastlagt klare retningslinjer for hvilke risici banken ønsker at acceptere. Den grundlæggende holdning er at banken ikke ønsker at påtage sig væsentlige risici. Indtjeningen skal baseres på ordinær bankdrift og ikke på spekulation med væsentlige risici. Likviditetsrisici Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i lov om finansiel virksomhed 152. Det er Roskilde Banks målsætning at have et solidt likviditetsberedskab som til enhver tid sikrer bankens likviditetsbehov. Beredskabet består blandt andet af bundne kredittilsagn fra en række indenlandske og udenlandske institutioner. Banken ønsker til enhver tid at have en betryggende overdækning i samlede trækningsmuligheder i forhold til behovet. Der ønskes og arbejdes løbende på at opnå og opretholde en god spredning i både långivere og forfald i interbankmarkedet. Kreditrisici Kreditrisiciene er risikoen for at låntagerne ikke honorerer deres forpligtelser. Risiciene styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik, der skal sikre at der sker en afbalancering mellem indtjening og risiko, samt at risikotagning altid er forkalkuleret. Bankens primære kundegruppe er mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt private kunder med primær beliggenhed på Sjælland. Banken ønsker at sikre en fornuftig spredning af sine engagementer på brancher.

9 - 9 - Det overvåges løbende at der er en acceptabel risikospredning i udlånsporteføljen både på kunder og brancher. Bankens kreditpolitik og forretningsgange revurderes til stadighed som led i bankens udlånsekspansion, og der er i forbindelse hermed indført en række forbedringssystemer, herunder risikoklassificering af kunderne med henblik på at opnå en styrket kreditovervågning og vurdering af tilbagebetalingsevnen. Banken foretager løbende individuelle nedskrivninger af lån og hensættelser på garantier, når der er objektive kriterier for værdiforringelse. Nedskrivningsbehovet opgøres som regnskabsmæssig værdi, fratrukket nutidsværdien af forventede betalinger, inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle stilede sikkerheder. Udlån hvor der ikke er individuel objektiv indikation af værdiforringelser indgår i en gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. Som følge af at bankens systemer og modeller endnu ikke er i fuld overensstemmelse med de specifikke regnskabsregler er der udøvet visse kvalificerede skøn over indregning og måling af nedskrivninger på udlån m.v. Det gælder specielt på de gruppevise nedskrivninger på udlån m.v. Det manglende datagrundlag og de derfor udøvede skøn vurderes ikke at have væsentlig beløbsmæssig effekt. Bankens nedskrivninger og hensættelser udgjorde i % af de samlede udlån og garantier. Den akkumulerede nedskrivningsprocent er opgjort til 0,7 %. Nedskrivningssaldoen pr udgør 258 mio. kr. hvoraf hensættelser på garantier udgør 24 mio. kr. I 2004 udgjorde nedskrivningerne 36 mio. kr. I 2005 og 2006 er der netto tilbageført nedskrivninger på henholdsvis 44 mio. kr. og 17 mio. kr. Det positive niveau for udlån m.v. skyldes de fortsat stabile konjunkturer. Roskilde Bank meddelte i en fondsbørsmeddelelse af 11. april 2007, at aktieudvidelsen var fuldtegnet, og at der dermed var tilført banken et bruttoprovenu på 342 millioner kroner. I en række ensartede breve af 9. marts 2007 havde Roskilde Bank opfordret kunder, som ikke var aktionærer i banken, til at investere i en af Danmarks bedste bankaktier. Efter bankens sammenbrud blev der indgået forlig mellem Finansiel Stabilitet og Forbrugerombudsmanden om erstatning til kunder, som havde investeret i bankens aktier på grundlag af dette brev. Af en fondsbørsmeddelelse af 30. marts 2007 fremgår endvidere, at Roskilde Bank har optaget et obligationslån på 750 mio. EUR (5,5 mia. kr.).

10 Yderligere fremgår af en fondsbørsmeddelelse af 29. juni 2007 fra Roskilde Bank blandt andet, at banken udsteder obligationslån i form af hybrid kernekapital på 30 mio. EUR. Der blev samme dato udsendt en fondsbørsmeddelelse om det ansvarlige lån på 200 mio. kr. ydet af HSH (lån nr. 4). I Roskilde Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 hedder det i ledelsesberetningen blandt andet: Likviditet Bankens overdækning i forhold til 152 var ved udgangen af 1. kvartal ,4 % mod 45,2 % i 1. kvartal Banken har pr. 23. april optaget et syndikeret lån på modværdien af 1,3 mia. kr. fra en række udenlandske banker. Desuden har banken i marts måned 2008 optaget lån 225 mio. kr. Banken har den 23. april etableret et kortfristet likviditetsprogram ( commercial paper program ) på 1 mia. euro. Programmet er en del af bankens mål om at udvide kredsen af långivere. Programmet forventes yderligere at styrke bankens adgang til kortfristet finansiering på op til 12 måneder. Roskilde Banks solvens Roskilde Bank oplyste i en fondsbørsmeddelelse af 20. december 2006, at den samlede solvens ved udgangen af året ville udgøre 12,7 pct. ca. 2 pct. over det af banken fastsatte solvensbehov på 10,75 pct. I årsregnskabet for 2006 er det angivet, at bankens solvens er 13 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabs-rapportering pr. 31. marts 2007, der er indberettet til Finanstilsynet, er det opgjorte solvensbehov 10,75 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabs-rapportering pr. 30. juni 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,20 pct. I halvårsregnskabet for 2007 er solvensen angivet til 13 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabsrapportering pr. 30. september 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,30 pct.

11 I regnskabskommentarerne til bankens kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 er det anført blandt andet, at bankens solvens er 13 pct. og bankens opgjorte solvensbehov 10,30 ultimo 3. kvartal. Ifølge bankens kapitalberedskabsrapportering pr. 31. december 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,48 pct. I årsregnskabet for 2007 er under regnskabskommentarerne til hoved- og nøgletal anført blandt andet, at bankens solvens er 12 pct. og bankens opgjorte solvensbehov 10,50 pct. Finanstilsynet skrev den 11. marts 2008 til Roskilde Bank blandt andet: Ved efterprøvningen af bankens solvensbehov ultimo 2007 har Finanstilsynet taget udgangspunkt i den samme model, der anvendtes ved vurderingen af bankens solvensbehov ultimo 2006, jf. rapport af 3. januar 2007 om undersøgelse i Roskilde Bank A/S. Den underliggende forudsætning for anvendelse af denne model er, at bankens risiko er normal på de områder, der ikke er blevet undersøgt. Det vil sige, at det forudsættes, at 8 % s kravet kan dække disse risici. Erfaringerne fra den sidste hovedundersøgelse, viste, at bankens risici var normale, når bortses fra risicierne på de store ejendomsengagementer. Tilsynet har ved vurderingen af bankens solvensbehov ultimo 2007 antaget, at dette fortsat var tilfældet. Det acceptable solvensbehov skal således som minimum dække bankens normale risici samt de kreditreservationer, som undersøgelsen ultimo 2007 resulterede i. Disse kreditreservationer er så efterfølgende blevet korrigeret for individuelle nedskrivninger i bankens regnskab for Det er herefter tilsynets opfattelse, at det af banken opgjorte solvensbehov på 10,48 ikke på nuværende tidspunkt giver tilsynet anledning til at indlede en dialog med banken med henblik på at fastsætte et højere solvensbehov. Af Finanstilsynets redegørelse af 24. november 2008 til Finansudvalget for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank fremgår blandt andet: Roskilde Bank A/S tjente gennem perioden godt på sin eksponering i ejendomsbranchen. Forudsætningen for denne indtjening, nemlig et opadgående marked, forsvandt imidlertid ved udgangen af Baggrunden var en årrække med stigende priser på fast ejendom. Blandt de centrale områder for Roskilde banks ejendomsudlån var større udlejningsejendomme og nyopførte ejerlejligheder.

12 Med reduktionen i den høje indtjening var Roskilde Bank A/S buffer til at modstå fremtidige tab reelt begrænset, da solvensoverdækningen ultimo 2007 udgjorde 1,4 pct. (11,9-10,5) af de risikovægtede poster svarende til 430 mio. kr., idet der skal tages højde for, at hybrid kernekapital kun kan medregnes, såfremt kernekapitalen udgør mindst 5 pct. af de risikovægtede poster. Årsrapporten for 2005 og 2006 Roskilde Bank oplyste i en fondsbørsmeddelelse af 1. august 2006 blandt andet, at årsrapporten for 2005 blev ændret, således at resultatet blev opskrevet med 41 mio. kr. og egenkapitalen med 46 mio. kr. Baggrunden herfor var et pålæg fra Fondsrådet (nu Finanstilsynet) om at tilbageføre gruppevise nedskrivninger på udlån på 57 mio. kr. Herefter var årets korrigerede resultat (efter skat) 431 mio. kr. og egenkapitalen mio. kr. Af Roskilde Banks årsrapport for 2006 (hovedtal) fremgår blandt andet, at årets resultat efter skat var 517 mio. kr. og egenkapitalen mio. kr. Også dette år blev der tilbageført nedskrivninger på udlån med 17 mio.kr. Af Roskilde Banks daværende revisionsselskab, Ernst & Youngs påtegning af 9. februar 2007 fremgik, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold. Af Ernst & Youngs revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten for 2006 fremgår blandt andet: 4.1 Kort redegørelse for den udførte revision Vores revision af årsrapporten for banken udføres med baggrund i en vurdering af væsentlighed og risiko i bankens regnskabs- og forretningsmæssige forhold. Hovedformålet med vores revision har været at kunne afgive en revisionspåtegning på bankens årsrapport for Vi henviser i øvrigt til vores tiltrædelsesprotokollat af den 11. februar På de områder, hvor revisionen er udført af Intern Revision, har vi stikprøvevist gennemgået dennes arbejdspapirer. Vi er på baggrund heraf af den overbevisning, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de udarbejdede revisionsplaner og revisionsprogrammer samt er af en sådan kvalitet, at vi kan basere vores afsluttende revision på det udførte arbejde. Som følge af sygdom i Intern revision har vi sidst på året og ved statusrevisionen assisteret Intern revision med blandt andet opfølgning på engagementsrevi-

13 sionen, revision af de gruppevise nedskrivninger samt revisionen af datterselskaberne Nedskrivninger på udlån garantier Vi har som et led i vores revision kontrolleret at kreditscoren/ratingen på de enkelte engagementer er foretaget i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier for rating. Intern Revision har foretaget 388 stikprøver på engagementer, hvoraf 106 engagementer var over 50 m.kr. Vi har stikprøvevist gennemgået Intern revisions arbejder. Vores gennemgang af Intern revisions arbejder har dækket ca. 41 % af det samlede udlån pr. november Individuelle nedskrivninger Systemer og data til brug for dokumentation af objektiv indikation og vurdering af de fremtidige tilbagediskonterede betalingsstrømme er forbedret i løbet af året. I overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen har banken, på de udlån og garantier, hvor det er vurderet, at der er indtruffet objektiv indikation (OEI) for værdiforringelse, foretaget nedskrivning til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Vi har som et led i vores revision gennemgået det af Intern revision udførte arbejde. Vi har ved vores stikprøvevise gennemgang konstateret at nedskrivningsengagementer kan anses at have OEI, at videngrundlaget (regnskaber mv.) i langt de fleste tilfælde er opdateret samt at der foreligger et skøn over betalingsrækker for de enkelte engagementer. Af de samlede nedskrivninger har vi gennemgået 102 mio. kr., svarende til 62 % af nedskrivninger pr. 31. december Vi har konstateret en samlet difference på individuelle nedskrivninger på ca. 3 mio. kr., fordelt på 6 engagementer, hvor der efter vores opfattelse ikke var OEI. Beløbet burde være indtægtsført pr. 31/ Det er vores vurdering, at beløbet er ubetydeligt for årsrapporten, og vi har opsummeret beløbet i afsnit 4.4. Systemer til beregning af nutidsværdi af de forventede fremtidige betalinger fra udlån forefindes. Vi har konstateret at der ikke i alle tilfælde foreligger tilstrækkelig dokumentation for fordelingen af, forventede betalingstømme (betalingsrækken). Vi har drøftet bankens anvendelse af betalingsrækker med bankens kreditchef, der oplyser at banken arbejder på at forbedre opstillingen af betalingsrækker, der bedre afspejler fordelingen af de forventede betalinger

14 på udlån, kassekredit, garantier m.v. samt mere præcist afspejler den tidsmæssige placering af de forventede fremtidige betalingsstrømme. Ved vurdering af nedskrivningsbehov har banken i de fleste tilfælde vurderet, at nedskrivning vedrører kredit med kort afvikling, hvorfor tilbagediskontering kun har begrænset effekt. Finanstilsynet har gennemgået bankens vejledninger for fremgangsmåder for henholdsvis gruppevise nedskrivninger på udlån og gruppevise hensættelser på garantier. Banken har i skrivelse af 29. januar 2007 besvaret finanstilsynets høringsbrev vedr. en række fejl i de foreliggende beskrivelser. En del af de beskrevne fejl efterlever banken allerede pr. 31/ , men beskrivelserne var ikke opdaterede. Banken har oplyst, at fejl og mangler ved den bestående model hurtigst vil blive udbedret. Det er ledelsens vurdering, at de usikkerheder der er tilbage i modellen, er ubetydelige for den samlede opgørelse og præsentation af de gruppevise nedskrinvinger i årsrapporten for Vi er enige i ledelsens vurdering. Forløb i 2007 Den 23. april 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud pr. 31. marts 2007 på kr. fratrukket skat. Af protokollatet fremgår endvidere: Bankens model for gruppevise nedskrivninger er uændret i forhold til 31. december 2006, og følger fortsat ikke alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler. Forudsætningen for at undlade at følge de specifikke regler er, at Bankens bestyrelse og direktion ved enhver ekstern regnskabsrapportering vurderer og dokumenterer, at de usikkerheder der er tilbage i modellen, er ubetydelige for regnskabsvurderingen, jf. også Finanstilsynets brev af 5. februar Vi har fået oplyst, at der pr. 31. marts 2007 foreligger dokumentation for, at driftsvirkningen af gruppevise nedskrivninger er 0 kr., ligesom det er dokumenteret, at modellens usikkerheder er ubetydelige for kvartalsregnskabet pr. 31. marts Vi skal anbefale, at dokumentationen foreligges og behandles af bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af kvartalsregnskaberne. I Roskilde Banks kvartalsrapport fra 1. kvartal 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 26. april 2007, er det blandt andet anført, at der er foretaget nedskrivninger på udlån på 1 mio. kr. Det fremgår, at der ikke er foretaget revision eller review af kvartalsrapporten.

15 Den 7. august 2007 anmodede Roskilde Bank Finanstilsynet om tilladelse til at førtidsindfri lånet på 225 mio. kr., som banken havde modtaget fra HSH (lån nr. 1). Af brevet fremgår blandt andet, at der i efteråret 2007 var planlagt optagelse af yderligere 100 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital. Det fremgik ligeledes, at banken efter tilbagebetalingen ville opfylde både solvenskrav og krav til minimumskapital, jf. lov om finansiel virksomhed. Endelig oplyste banken, at bankens solvens- og kernekapitalprocent var henholdsvis 13,2 pct. og 7,8 pct. ultimo juni Finanstilsynet meddelte tilladelse hertil den 13. september 2007 under henvisning blandt andet til oplysningen om den planlagte yderligere optagelse af 100 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital i efteråret Den 15. oktober 2007 meddelte Finanstilsynet, at selv om optagelsen af yderligere 100 mio. kr. i ansvarlig lånekapital var indgået i vurderingen for tilladelsen, ville det på grund af de nuværende markedsforhold ikke være i strid med forudsætningerne for tilladelsen, hvis Roskilde Bank afventede normaliseringen af markedsforholdene, idet optagelsen af den planlagte ansvarlige indskudskapital skulle være sket senest den 31. december Den 7. august 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud i Roskilde Bank pr. 30. juni 2007 på kr. fratrukket skat. Af protokollatet fremgår tilsvarende som i protokollatet af 23. april 2007, at bankens model for gruppevise nedskrivninger fortsat ikke følger alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler. Det fremgår af halvårsrapporten for 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 9. august 2007, blandt andet, at der ultimo 1. halvår 2007 var foretaget nedskrivninger på udlån for 16 mio. kr. Det er anført, at der ikke er foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Den 22. oktober 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud pr. 30. september 2007 på kr. fratrukket skat og med en bemærkning om, at skønt der var mindre ændringer i bankens model for gruppevise nedskrivninger, fulgte modellen fortsat ikke alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler.

16 Det fremgår af kvartalsrapporten for kvartal 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 25. oktober 2007, blandt andet, at der er foretaget nedskrivninger (hovedtal) for 38 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af bankens lån og garantier. Det er oplyst under hovedforhandlingen, at ingen af nedskrivningerne vedrører de kunder, som har dannet grundlag for syn og skøn i denne sag. Det er endvidere anført i ledelsesberetningen, at basisindtægterne udvikler sig bedre end forventet som følge af fortsat høj vækst i forretningsomfanget. Resultatet efter skat er 369 mio. kr., og egenkapitalen ultimo perioden er mio. kr. Om bankens likviditet er anført blandt andet: Stærk likviditet Det er Roskildes Banks målsætning at have et solidt likviditetsberedskab som til enhver tid sikrer bankens likviditetsbehov. Beredskabet består blandt andet af bundne kredittilsagn fra en række indenlandske og udenlandske finansielle institutioner samt uudnyttet ramme fra EMTN-låneprogrammet. Forskellen mellem indlån og udlån på i alt 12 mia. kr. er afdækket med optagelse af langfristede lån fra interbank- og obligationsmarkedet på i alt 14,5 mia. kr. Banken har som mål at opfylde kravet om likviditet i 152 med 100 % over mindstekravet. Overdækningen pr. 30. september 2007 er 126 %. Banken foretager daglig opgørelse og fremskrivning af den nuværende likviditet, ligesom der udarbejdes langsigtede prognoser efter vækstforventningerne for at sikre en optimal planlægning af ny låneoptagelse og den samlede likviditetssituation. Samtidig arbejder banken med både likviditetsscenarier og et stressscenarie for at sikre at alle elementer indgår i overvejelserne for likviditetsplanlægningen. Udover det talmæssige overblik, så er kontakten med markedet vigtig for at kunne optimere likviditetsstyringen. Banken har derfor gennem de sidste 20 år besøgt og modtaget besøg fra danske og udenlandske banker, for at sikre at likviditetskilderne har den nødvendige information om banken og at banken selv kender de aktuelle vilkår. Dette arbejde er yderligere styrket i år ved etableringen af en Capital Markets afdeling, der løbende og systematisk har kontakt med markedet Det er endelig anført, at der ikke er foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Låneaftalerne Marc Dalgas, der i Roskilde bank var ansvarlig for afdelingen for Capital Markets, skrev i en af 9. november 2007, kl , blandt andet således til Bo Kolbe Nielsen Madsen og Torben Lykke Hansen, HSH:

17 Just to confirm. 1) HSH will bridge DKK 100 million Tier 2 with a view to including this amount in a new ScandiNotes issue next year at a Margin of 200bps and a tenor of approx 5 years and 8 months (to be adjusted to meet a new ScandiNotes issue date) and a step up thereafter for 3 years 2) In return Roskilde Bank will fund HSH to the expected issue date. 3) Funding date is December 14, )Roskilde bank will on a best efforts basis seek to sell DKK 25 million or more of the ScandiNotes 5 Junior Tranche held on your books. 5) We will confirm in the Mandate Letter that from the release of the 207 3Q figures to the Funding Date their has not occurred any Material Adverse Change at Roskilde Bank. 6) We look forward to receiving your written confirmation ASAP today and a confirmation by return of this no later than 11:45 am today. In return we will call the maturing DKK 225 Tier 2 loan for repayment and not proceed with the step-up. Bo Kolbe Nielsen Madsen, HSH, svarede i en samme dag kl : Affirmative. (Re1): As we today do not know if a ScandiNotes VI issue will materialize in 2008 HSH has the right to sell all or part of this loan an any investor during the lifetime of this loan. Offer on its way HSH sendte senere samme dag et endeligt tilbudsbrev til Roskilde Bank, hvoraf fremgår blandt andet: Endeligt tilbudsbrev Subordinated Term Loan Areement Under henvisning til løbende drøftelser angående Roskilde Bank A/S s deltagelse i ScandiNotes VI, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende nedennævnte endelige tilbud på et år med status af ansvarlig lånekapital (Lånet) med HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch som långiver og Roskilde Bank A/S som låntager. Formålet med Lånet er at forsyne Roskilde Bank A/S med tier 2 kapital. HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch forbeholder sig ret til at sælge l net helt eller delvist til andre investorer, alternativt at inddrage lånet i ScandiNotes VI. Dette endelige tilbud har dog som forudsætning, at Roskilde Bank A/S bekræfter samtlige nedenstående betingelser:

18 o Roskilde Bank A/S bekræfter hermed, udnyttelse af muligheden for den 14. december 2007 fuldt og helt at indfri supplerende kapital for DKK 225 mio. med juridisk udløb den 14, december o Roskilde Bank A/S bekræfter videre, at der ikke har været signifikante og materielle hændelser, der hverken har påvirket bankens finansielle stilling eller forventninger til regnskabsåret 2007 siden offentliggørelsen af regnskabet for 3. kvartal o Roskilde Bank A/S bekræfter yderligere, på best-effort basis at distribuere et beløb på minimum DKK 25 mio. af ScandiNotes VI udstedelsens junior tranche til udvalgte kunder, dog inden den 14. december o Roskilde Bank A/S bekræfter endeligt, at funde HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch med minimum DKK 100 mio. så længe nærværende position er i HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch s bøger. Det er planen at børsnotere ScandiNotes VI i løbet af 3. kvartal 2008 Som nævnt kan vi på endelig basis tilbyde Roskilde Bank A/S et ansvarlig lån (ansvarlig lånekapital) (og herved deltagelse i ScandiNotes VI, skulle det materialisere sig) på følgende vilkår: Beløb: DKK Løbetid: 5 år og 9 mdr. plus option på yderligere 3 år Rente Basis: 3 måneders CIBOR rente plus marginal Marginal til og med år 5: 2,00% p.a. Marginal fra år 5-8: 3,50% p.a. Lånet udbetales senest 14. december Det er en forudsætning, at Lånet skal kunne efterleve kravene i Lov om Finansielle Virksomheder for ansvarlig lånekapital og at løbetiden dermed ikke vil kunne forkortes. Lånet kan overdrages/sælges og vil blive overdraget til et dertil indrettet kapitalcenter og pantsat/overdraget til sikkerhed for ScandiNotes VI udstedelsen, alternativt solgt uden hindring af nogen art til tredjepart. Vi beder venligst Roskilde Bank A/S acceptere ovennævnte vilkår og betingelser, ved at returnere vedlagte genpart af nærværende skrivelse i underskrevet stand senest i dag. Et standardlånedokument, svarende til lånedokumentationen for ScandiNotes V, vil blive udarbejdet som dokumentation for Lånet og Lånet vil være underlagt disse vilkår. Standardlånedokumentation vil bl.a. indeholde vilkår omkring forudsætninger samt låntagers forpligtelser, som er sædvanlige for denne type lån

19 Tilbuddet er accepteret ved Roskilde Banks påtegning. Det fremgår, at Roskilde Banks bestyrelse den 14. november 2007 bemyndigede direktionen til at optage ansvarlig lånekapital på 100 mio. kr. i HSH i henhold til tilbudsbrevet. Af HSH s interne Credit Application af 13. november 2007, der er HSH s danske filials indstilling til det tyske hovedkontor om at bevilge lånet, fremgår, at der er tale om et subordinated loan. Endvidere fremgår blandt andet følgende: [T]he requested line should cover a new subordinated loan to RB (counter value of DKK 100 mill.) At the same date RB will repay DKK 225 mill, in this loan Copenhagen Branch is committed with DKK 25 Mio. The line increase refers to the net amount of DKK 75 mill=eur 10 mill. 5. Analysis 5.1 Notes on the application/object/project Global Head Book Copenhagen Branch requests an increase of the credit line by EUR 10 mill, 102 months. The required line is needed for a new subordinated loan of EUR 13.5 mill (counter value of DKK 100 mill) which will replace a DKK 225 mill subordinated loan with final maturity December 14 th, 2007 (here HSH Nordbank participated with DKK 25 mill = EUR 3.4 mill). The main facts of the new subordinated loan are: - Tenor: 5 years plus 6 months and option to further 3 years (in total 102 months) - Interest base: 3 months CIBOR - Margin: % p.a. for 5 years and 6 months % p.a. for year 6 to 8 The new subordinated loan is depending on the following bilateral conditions: - RB will refund us for at least DKK 100 mill (EUR 13.5 mill) for the duration of the subordinated loan - RB will on best effort basis sell at least DKK 25 mill (EUR 3,4 mill) of the pending ScandiNotes V Junior tranche - RB confirms that no Material Adverse Change has occurred after the release of their 3Q 2007 figures Subordinated loans in Denmark must have a maturity of at least 8 years to fulfil the legal requirements to be stated as capital. Due to the step-up margin after 5 years it could be strongly expected that the subordinated loan will be called. So the real tenor is only 5 years. Aggregate Appraisal RBs financial fundamental scan be deemed good. The instalment og the requested line for a subordinated loan can be backed by the following reasons: i) RBs sound financials with solid earnings, good assets quality and adequate capitalisation; ii) RBs strong regional franchise. The fact that the risk manage-

20 ment systems of RB are still to be improved can be mitigated by their overall conservative attitude to risk. With regard to the subordinated status of the new loan Copenhagen Branch confirmed that the requested amount is covered by the KWG 10 Abs. 6 allocation given by BU Finanzen The total lines for RB will amount to EUR 151 mill = 21% of RB equity as at After a successful placement of ScandiNotes V we expect the total lines to decrease by EUR 27 mill to EUR 124 mill (=17.3% of RBs equity subordinated loan will represent only 2% of the equity) which seems more appropriate in relation to the size of the bank. In face of the above mentioned we support the application under the following conditions: Conditions - RB has to confirm in the Mandate Letter that from the release of the Interim Report Q no Material Adverse Change has occurred - Copenhagen Branch should try to sell down this new subordinated loan within the next nine months or to convert the loan into the prospective ScandiNotes transaction. HSH s hovedkontor godkendte låneanmodningen den 28. november I en fondsbørsmeddelelse af 14. november 2007 oplyste Roskilde Bank, at banken ville førtidsindfri det ansvarlige lån på 225 mio. kr. (lån nr. 1). Det oplystes samtidig, at banken havde optaget ny ansvarlig kapital på 100 mio. kr. og 200 mio. kr. pr. henholdsvis 1. maj 2007 og 21. juni 2007 samt hybrid kernekapital på 30 mio. EUR pr. 29. juni 2007 blandt andet til erstatning for det omhandlede ansvarlige lån samt udvidet aktiekapitalen. D0et fremgik endelig, at banken efter tilbagebetalingen opfyldte både solvenskravet og kravet til minimumskapital i lov om finansiel virksomhed. Af låneaftalen af 11. december 2007, der har overskriften Subordinated Term Loan Agreement, og som blev indgået mellem Roskilde Bank som borrower og HSH, Copenhagen Branch, som lender, fremgår blandt andet: 1. The facility (1) The Lender agrees to lend to the Borrower an amount of DKK 100,000,000 for a period of 8 years and 5 months and the Borrower shall have an option to prepay on or after the 5 th year and 5 th month anniversary (the Facility ) in each case computed from of the Drawdown Date 1. Interest and payments

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter Afsnitsoverskrift ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter November 2006 2 Afsnitsoverskrift Introduktion EN INVESTERING I SCANDINOTES IV ER

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere