UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd. nr. B : Finansiel Stabilitet A/S tidl. FS Finans A/S tidl. Roskilde Bank tidl. Bankaktieselskabet af 24.aug (advokat Claus Høeg Madsen) mod HSH Nordbank AG (advokat Erik Malberg og advokat Eivind Einersen)

2 - 2 - Indhold SAGENS ANLÆG OG PARTERNES PÅSTANDE... 3 SAGSFREMSTILLING... 4 TIDLIGERE ANSVARLIGE LÅN FRA HSH NORDBANK TIL ROSKILDE BANK A/S... 4 SCANDINOTES... 6 ANDEN KAPITALFREMSKAFFELSE... 7 ROSKILDE BANKS SOLVENS ÅRSRAPPORTEN FOR 2005 OG FORLØB I LÅNEAFTALERNE FINANSTILSYNETS UNDERSØGELSE I EFTERÅRET 2007 OG EFTERFØLGENDE KRAV OM NEDSKRIVNINGER ÅRSRAPPORT FOR FORLØB I SKØNSERKLÆRINGERNE DEN SUPPLERENDE SKØNSERKLÆRING FINANSTILSYNETS ERKLÆRING VEDRØRENDE REGLERNE OM OIV NY ROSKILDE BANK A/S STÆVNING MOD DIREKTIONEN, BESTYRELSEN OG REVISIONEN I DEN GAMLE ROSKILDE BANK A/S ( ANSVARSSAGEN ) FORKLARINGER PROCEDURE RETSGRUNDLAGET LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT ADGANG TIL MODREGNING I HENHOLD TIL LÅNEVILKÅRENE SIGNIFIKANTE OG MATERIELLE HÆNDELSER FØR UDBETALINGEN AF LÅNET DEN 14. DECEMBER OVERHOLDELSE AF SOLVENSKRAV I KONKLUSION SAGSOMKOSTNINGER

3 - 3 - Sagens anlæg og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt HSH Nordbank AG efter Roskilde Bank A/S sammenbrud var berettiget til at modregne et lån på 100 mio. kr., som er ydet til Roskilde Bank A/S, og hvor det i låneaftalen er angivet, at der er tale om et efterstillet/ansvarligt lån, med et lån på 100 mio. kr., som Roskilde Bank A/S samtidig ydede til HSH Nordbank AG. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt Roskilde Bank A/S har undladt at overholde et vilkår for lånet om at informere HSH Nordbank A/S om signifikante og materielle hændelser forud for lånets udbetaling den 14. december 2007, der har påvirket bankens finansielle stilling eller forventninger til regnskabsåret 2007 siden offentliggørelsen af regnskabet for 3. kvartal 2007, og om HSH Nordbank A/S derfor har ret til at træde tilbage fra låneaftalen, eller Roskilde Bank A/S er erstatningsansvarlig. Endelig drejer sagen sig om, hvorvidt Roskilde Bank A/S burde have været lukket, fordi banken ikke overholdt solvenskravene, og om HSH Nordbank AG derfor kan gøre et erstatningskrav gældende som simpelt krav i konkursboet efter Roskilde Bank A/S. Baggrunden for sagen er, at HSH Nordbank AG ved et lånetilbud af 9. december 2007 tilbød Roskilde Bank A/S at yde et lån med status af ansvarlig lånekapital på 100 mio. kr. Efter tilbuddet var en af betingelserne for lånet, at Roskilde Bank A/S ville funde HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, med minimum DKK 100 mio. så længe nærværende position er i HSH Nordbank, Copenhagen Branch s bøger. Låneaftalen blev indgået den 11. december 2007, og lånet udbetalt den 14. december Samme dag indsatte Roskilde Bank A/S 100 mio. kr. på en aftalekonto i HSH Nordbank AG. Efter Roskilde Bank A/S sammenbrud i sommeren 2008 hævede HSH Nordbank AG den 28. august 2008 låneaftalen og afgav modregningserklæring. Roskilde Bank A/S protesterede. Finansiel Stabilitet A/S, der har overtaget Roskilde Bank A/S krav, har anlagt denne sag den 9. oktober 2008 ved Københavns Byret for at få det af Roskilde Bank A/S ydede lån tilbagebetalt med renter. Ved byrettens kendelse af 12. januar 2009 er sagen henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, som principiel.

4 - 4 - Finansiel Stabilitet A/S har nedlagt påstand om, at sagsøgte, HSH Nordbank AG, skal betale til Finansiel Stabilitet A/S ,06 kr. med procesrente fra den 18. september 2008, subsidiært fra sagens anlæg. HSH Nordbank AG har påstået frifindelse. Parterne er enige om opgørelsen af kravet og rentepåstanden. Sagsfremstilling Tidligere ansvarlige lån fra HSH Nordbank til Roskilde Bank A/S Forud for det lån på 100 mio. kr., som HSH ydede Roskilde Bank A/S i december 2007, og som denne sag vedrører, ydede HSH Nordbank AG (HSH) og bankens forgænger Landes- Bank Kiel fra år 2000 og frem til Roskilde Bank A/S (Roskilde Bank) konkurs en række ansvarlige lån til Roskilde Bank: 1. Lån på 225 mio. kr., jf. låneaftale af 4. december Lån på 30 mio. EUR, jf. låneaftale af 31. oktober Lån på 200 mio. kr., jf. låneaftale af 14. november Lån på 200 mio. kr., jf. låneaftale af 21. juni 2007 (samt tillægslåneaftale af 29. november 2007). Af vilkårene for lån nr. 1, der vedrørte kapitalbeviser, fremgår blandt andet, at lånet havde en løbetid på 10 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 7 år under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Forrentningen var indtil den 14. december 2007, hvor der kunne ske førtidsindfrielse, 7,8 pct. p.a. af den pålydende værdi. Efter den 14. december 2007 og resten af løbetiden steg renten til en højere sats fastsat på baggrund af CIBORrenten med tillæg af 4,25 procentpoint p.a. Det fremgår endvidere, at kapitalbeviserne er ansvarlig kapital i Roskilde Bank A/S i form af supplerende kapital, jf. bank- og sparekasseloven. Endelig fremgår, at kapitalbeviserne er efterstillet al anden ikke efterstillet gæld og af kapitalbevisejerne kun kan kræves tilbagebetalt før den aftalte forfaldsdato, såfremt Roskilde Bank A/S træder i likvidation eller erklæres konkurs.

5 - 5 - HSH har fremlagt en illustration, som viser den step-up -mekanisme, der var i rentevilkårene, og som indebar en rentestigning, såfremt Roskilde Bank udlod at udnytte adgangen til førtidsindfrielse. Den ansvarlige lånekapital kunne efter reglerne i lov om finansiel virksomhed kun medtages fuldt ud i basiskapitalen indtil 3 år før forfaldstidspunktet, svarende til tidspunktet for rentestigningen. Herefter reduceredes den del af lånekapitalen, der kunne medtages i basiskapitalen, gradvist med 25 pct. pr. år. Lån nr. 2-4 var i låneaftalerne betegnet Subordinated Term Loan Agreement. Af vilkårene for disse lån fremgår blandt andet: (1) The loan is subordinated and constitutes direct, unconditional, unsecured and subordinated obligations of the Borrower and constitutes supplementary capital within the meaning of Section 136 of the Act on Financial Business. In the event of liquidation or bankruptcy of the Borrower, the Loan shall be subordinated to all other unsubordinated debts of the Borrower but shall rank ahead of hybrid core capital (Tier 1) within the meaning of Section 132 of the Act on Financial Business. Af lånetilbuddet af 12. marts 2007 vedrørende lån nr. 4 fremgår blandt andet: Som nævnt kan vi på indikativ basis tilbyde Roskilde Bank A/S et ansvarligt lån (ansvarlig kapital) (og herved deltagelse i ScandiNotes V) på følgende vilkår: Beløb: DKK Løbetid: 5 år plus option på yderligere 3 år Rente basis: 6 måneders CIBOR rente i DKK plus Marginal Marginal til og med år 5: 0,95% p.a. Marginal fra år 5-8: 2,45% p.a. Det er en forudsætning, at Lånet skal kunne efterleve Lov om Finansielle Virksomheders krav for supplerende kapital og at løbetiden dermed ikke vil kunne forkortes. HSH Nordbank kan tilbyde det ansvarlige lån udbetalt før udstedelsen af ScandiNotes V, i form af forlænget løbetid på det ansvarlige lån, såfremt der måtte være behov herfor. Tilbuddet om førudbetaling og løbetidsforlængelse vil blive baseret på en konkret vurdering

6 - 6 - Alle lånene var undergivet dansk ret. Af lånene er alene lån nr. 1 tilbagebetalt. ScandiNotes Lån nr. 2-4 indgik i HSH s såkaldte ScandiNotes-program, der var serier af obligationer baseret på supplerende lånekapital til banker. Det var ligeledes HSH s hensigt, at lånet på 100 mio. kr., som sagen vedrører, skulle indgå i ScandiNotes-programmet. I HSH s brochure fra oktober 2005 om ScandiNotes III fremgår blandt andet: I forlængelse af de foregående to års udstedelser kan HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch nu tilbyde ScandiNotes III 2010/2015, som i lighed med de tidligere udstedelser er en statisk CLO baseret på supplerende lånekapital til 22 banker. ScandiNotes III er endvidere konstrueret, så den tager højde for forskellige investorønsker. Den udgøres således af tre obligationsserier: ScandiNotes III Senior, ScandiNotes III Mezzanine og ScandiNotes III Junior, hvor Senior er variabelt forrentet i EUR, mens Mezzanine samt Junior er 2 % -obligationer i DKK og dermed blåstemplede. ScandiNotes III Senior er foranstillet de to øvrige obligationsserier, mens ScandiNotes III Mezzanine er efterstillet Senior og foranstillet Junior. Denne opdeling giver derfor investor en mulighed for at investere i netop den afkast-/risikoprofil, der ønskes. I en præsentation fra HSH om ScandiNotes V fremgår det blandt andet: En investering i ScandiNotes V er kun egnet for finansielt sofistikerede investorer, som er i stand til at vurdere kvaliteter og risici ved en sådan investering og som har tilstrækkelige ressourcer til at bære ethvert tab, som en sådan investering måtte kunne medføre... ScandiNotes V er en statisk true sale CDO baseret på 15 lån med status af ansvarlig lånekapital til regionale danske finansielle institutioner med en maksimal løbetid på 8 år og en forventet løbetid på 5 år. Lån med status af ansvarlig lånekapital bidrager kun med 100% til basiskapitalen i de første 5 år, hvorefter solvens-påvirkningen reduceres årligt med 25% ned til 0%.

7 - 7 - Kombinationen af faldende solvens-påvirkning og stigende lånemarginal har bevirket, at danske banker historisk har indfriet disse lån, så snart muligheden har foreligget. I en artikel fra Jyllandsposten af 5. juli 2010, Erhverv og Økonomi, om ScandiNotes står der blandt andet: Milliardtab på Scandinotes Investorer har indtil nu tabt 1,5 mia. kr. på de stærkt kritiserede Scandinotesobligationer, som er udstedt af HSH Nordbank. Ved at købe obligationerne ydede man lån til en række mindre og mellemstore banker som Roskilde Bank, EBH Bank, Amagerbanken og Aarhus Lokalbank. Flere af bankerne havde en dobbeltinteresse ved udstedelsen, idet de både solgte obligationerne og samtidig fik lån fra dem. Ifølge HSH Nordbank henvendte Scandinotes sig ikke til almindelige kunder uden særlig viden om investeringer. Således fastslog banken i prospektet, at Scandinotes kun var for finansielt sofistikerede investorer. Alligevel solgte en række banker obligationer til almindelige kunder. Det gik først op for mange, at der var tale om yderst risikable investeringer, da krisen ramte banksektoren. Hver obligation er inddelt i flere kasser med forskellig sikkerhed, og de private investorer har typisk skudt penge i den mest risikable kasse, som kaldes junior-tranchen, og hvor stor set alle penge er tabt. Flere banker har erkendt, at de ikke har gjort deres arbejde godt nok, da de solgte Scandinotes til almindelige kunder, og har derfor holdt kunderne skadeløse. Andre banker har afvist at have handlet erstatningspådragende. To banker - Diba Bank og Ringkjøbing Landbobank - har ligefrem afvist at følge kendelser, de har tabt i Pengeinstitutankenævnet. Der er i alt udstedt for 7,2 mia. kr. Scandinotes i fem forskellige serier. Anden kapitalfremskaffelse I foråret 2007 fremskaffede Roskilde Bank også kapital ad anden vej. Af en fondsbørsmeddelelse af 28. februar 2007 fra Roskilde Bank fremgår således blandt andet, at banken i marts-april 2007 udvider aktiekapitalen med nominelt kr. Af prospektet om aktiekapitaludvidelsen fremgår blandt andet: Baggrund for emissionen

8 - 8 - Roskilde Bank har i de seneste år haft en massiv vækst i forretningsomfanget. Væksten skyldes stigende kundetilgang af både privat- og erhvervskunder samt flere forretninger med eksisterende kunder. Banken ønsker at fastholde de interne målsætninger omkring kernekapitalkrav hvilket har øget behovet for yderligere egenkapital. Anvendelse af provenu Provenuet fra aktiekapitaludvidelsen vil blive anvendt til at styrke bankens egenkapital, solvensprocent og likviditet, så banken er gearet til at fortsætte væksten med nye filialetableringer, fortsat kundetilgang og vækst i forretningsomfanget. Aktiemissionen tilfører banken et provenu på ca. 341 mio. kr. hvilket vil bringe bankens egenkapital op på ca mio. kr. Provenuet medfører endvidere at bankens solvens øges med 1 procentpoint til ca. 14 % (inkl. ansvarlig lånekapital). Risikofaktorer i forbindelse med forretningsaktiviteterne Markedsrisici Roskilde Banks bestyrelse og direktion har fastlagt klare retningslinjer for hvilke risici banken ønsker at acceptere. Den grundlæggende holdning er at banken ikke ønsker at påtage sig væsentlige risici. Indtjeningen skal baseres på ordinær bankdrift og ikke på spekulation med væsentlige risici. Likviditetsrisici Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i lov om finansiel virksomhed 152. Det er Roskilde Banks målsætning at have et solidt likviditetsberedskab som til enhver tid sikrer bankens likviditetsbehov. Beredskabet består blandt andet af bundne kredittilsagn fra en række indenlandske og udenlandske institutioner. Banken ønsker til enhver tid at have en betryggende overdækning i samlede trækningsmuligheder i forhold til behovet. Der ønskes og arbejdes løbende på at opnå og opretholde en god spredning i både långivere og forfald i interbankmarkedet. Kreditrisici Kreditrisiciene er risikoen for at låntagerne ikke honorerer deres forpligtelser. Risiciene styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik, der skal sikre at der sker en afbalancering mellem indtjening og risiko, samt at risikotagning altid er forkalkuleret. Bankens primære kundegruppe er mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt private kunder med primær beliggenhed på Sjælland. Banken ønsker at sikre en fornuftig spredning af sine engagementer på brancher.

9 - 9 - Det overvåges løbende at der er en acceptabel risikospredning i udlånsporteføljen både på kunder og brancher. Bankens kreditpolitik og forretningsgange revurderes til stadighed som led i bankens udlånsekspansion, og der er i forbindelse hermed indført en række forbedringssystemer, herunder risikoklassificering af kunderne med henblik på at opnå en styrket kreditovervågning og vurdering af tilbagebetalingsevnen. Banken foretager løbende individuelle nedskrivninger af lån og hensættelser på garantier, når der er objektive kriterier for værdiforringelse. Nedskrivningsbehovet opgøres som regnskabsmæssig værdi, fratrukket nutidsværdien af forventede betalinger, inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle stilede sikkerheder. Udlån hvor der ikke er individuel objektiv indikation af værdiforringelser indgår i en gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. Som følge af at bankens systemer og modeller endnu ikke er i fuld overensstemmelse med de specifikke regnskabsregler er der udøvet visse kvalificerede skøn over indregning og måling af nedskrivninger på udlån m.v. Det gælder specielt på de gruppevise nedskrivninger på udlån m.v. Det manglende datagrundlag og de derfor udøvede skøn vurderes ikke at have væsentlig beløbsmæssig effekt. Bankens nedskrivninger og hensættelser udgjorde i % af de samlede udlån og garantier. Den akkumulerede nedskrivningsprocent er opgjort til 0,7 %. Nedskrivningssaldoen pr udgør 258 mio. kr. hvoraf hensættelser på garantier udgør 24 mio. kr. I 2004 udgjorde nedskrivningerne 36 mio. kr. I 2005 og 2006 er der netto tilbageført nedskrivninger på henholdsvis 44 mio. kr. og 17 mio. kr. Det positive niveau for udlån m.v. skyldes de fortsat stabile konjunkturer. Roskilde Bank meddelte i en fondsbørsmeddelelse af 11. april 2007, at aktieudvidelsen var fuldtegnet, og at der dermed var tilført banken et bruttoprovenu på 342 millioner kroner. I en række ensartede breve af 9. marts 2007 havde Roskilde Bank opfordret kunder, som ikke var aktionærer i banken, til at investere i en af Danmarks bedste bankaktier. Efter bankens sammenbrud blev der indgået forlig mellem Finansiel Stabilitet og Forbrugerombudsmanden om erstatning til kunder, som havde investeret i bankens aktier på grundlag af dette brev. Af en fondsbørsmeddelelse af 30. marts 2007 fremgår endvidere, at Roskilde Bank har optaget et obligationslån på 750 mio. EUR (5,5 mia. kr.).

10 Yderligere fremgår af en fondsbørsmeddelelse af 29. juni 2007 fra Roskilde Bank blandt andet, at banken udsteder obligationslån i form af hybrid kernekapital på 30 mio. EUR. Der blev samme dato udsendt en fondsbørsmeddelelse om det ansvarlige lån på 200 mio. kr. ydet af HSH (lån nr. 4). I Roskilde Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 hedder det i ledelsesberetningen blandt andet: Likviditet Bankens overdækning i forhold til 152 var ved udgangen af 1. kvartal ,4 % mod 45,2 % i 1. kvartal Banken har pr. 23. april optaget et syndikeret lån på modværdien af 1,3 mia. kr. fra en række udenlandske banker. Desuden har banken i marts måned 2008 optaget lån 225 mio. kr. Banken har den 23. april etableret et kortfristet likviditetsprogram ( commercial paper program ) på 1 mia. euro. Programmet er en del af bankens mål om at udvide kredsen af långivere. Programmet forventes yderligere at styrke bankens adgang til kortfristet finansiering på op til 12 måneder. Roskilde Banks solvens Roskilde Bank oplyste i en fondsbørsmeddelelse af 20. december 2006, at den samlede solvens ved udgangen af året ville udgøre 12,7 pct. ca. 2 pct. over det af banken fastsatte solvensbehov på 10,75 pct. I årsregnskabet for 2006 er det angivet, at bankens solvens er 13 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabs-rapportering pr. 31. marts 2007, der er indberettet til Finanstilsynet, er det opgjorte solvensbehov 10,75 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabs-rapportering pr. 30. juni 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,20 pct. I halvårsregnskabet for 2007 er solvensen angivet til 13 pct. Ifølge bankens kapitalberedskabsrapportering pr. 30. september 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,30 pct.

11 I regnskabskommentarerne til bankens kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 er det anført blandt andet, at bankens solvens er 13 pct. og bankens opgjorte solvensbehov 10,30 ultimo 3. kvartal. Ifølge bankens kapitalberedskabsrapportering pr. 31. december 2007 er det opgjorte solvensbehov 10,48 pct. I årsregnskabet for 2007 er under regnskabskommentarerne til hoved- og nøgletal anført blandt andet, at bankens solvens er 12 pct. og bankens opgjorte solvensbehov 10,50 pct. Finanstilsynet skrev den 11. marts 2008 til Roskilde Bank blandt andet: Ved efterprøvningen af bankens solvensbehov ultimo 2007 har Finanstilsynet taget udgangspunkt i den samme model, der anvendtes ved vurderingen af bankens solvensbehov ultimo 2006, jf. rapport af 3. januar 2007 om undersøgelse i Roskilde Bank A/S. Den underliggende forudsætning for anvendelse af denne model er, at bankens risiko er normal på de områder, der ikke er blevet undersøgt. Det vil sige, at det forudsættes, at 8 % s kravet kan dække disse risici. Erfaringerne fra den sidste hovedundersøgelse, viste, at bankens risici var normale, når bortses fra risicierne på de store ejendomsengagementer. Tilsynet har ved vurderingen af bankens solvensbehov ultimo 2007 antaget, at dette fortsat var tilfældet. Det acceptable solvensbehov skal således som minimum dække bankens normale risici samt de kreditreservationer, som undersøgelsen ultimo 2007 resulterede i. Disse kreditreservationer er så efterfølgende blevet korrigeret for individuelle nedskrivninger i bankens regnskab for Det er herefter tilsynets opfattelse, at det af banken opgjorte solvensbehov på 10,48 ikke på nuværende tidspunkt giver tilsynet anledning til at indlede en dialog med banken med henblik på at fastsætte et højere solvensbehov. Af Finanstilsynets redegørelse af 24. november 2008 til Finansudvalget for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank fremgår blandt andet: Roskilde Bank A/S tjente gennem perioden godt på sin eksponering i ejendomsbranchen. Forudsætningen for denne indtjening, nemlig et opadgående marked, forsvandt imidlertid ved udgangen af Baggrunden var en årrække med stigende priser på fast ejendom. Blandt de centrale områder for Roskilde banks ejendomsudlån var større udlejningsejendomme og nyopførte ejerlejligheder.

12 Med reduktionen i den høje indtjening var Roskilde Bank A/S buffer til at modstå fremtidige tab reelt begrænset, da solvensoverdækningen ultimo 2007 udgjorde 1,4 pct. (11,9-10,5) af de risikovægtede poster svarende til 430 mio. kr., idet der skal tages højde for, at hybrid kernekapital kun kan medregnes, såfremt kernekapitalen udgør mindst 5 pct. af de risikovægtede poster. Årsrapporten for 2005 og 2006 Roskilde Bank oplyste i en fondsbørsmeddelelse af 1. august 2006 blandt andet, at årsrapporten for 2005 blev ændret, således at resultatet blev opskrevet med 41 mio. kr. og egenkapitalen med 46 mio. kr. Baggrunden herfor var et pålæg fra Fondsrådet (nu Finanstilsynet) om at tilbageføre gruppevise nedskrivninger på udlån på 57 mio. kr. Herefter var årets korrigerede resultat (efter skat) 431 mio. kr. og egenkapitalen mio. kr. Af Roskilde Banks årsrapport for 2006 (hovedtal) fremgår blandt andet, at årets resultat efter skat var 517 mio. kr. og egenkapitalen mio. kr. Også dette år blev der tilbageført nedskrivninger på udlån med 17 mio.kr. Af Roskilde Banks daværende revisionsselskab, Ernst & Youngs påtegning af 9. februar 2007 fremgik, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold. Af Ernst & Youngs revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten for 2006 fremgår blandt andet: 4.1 Kort redegørelse for den udførte revision Vores revision af årsrapporten for banken udføres med baggrund i en vurdering af væsentlighed og risiko i bankens regnskabs- og forretningsmæssige forhold. Hovedformålet med vores revision har været at kunne afgive en revisionspåtegning på bankens årsrapport for Vi henviser i øvrigt til vores tiltrædelsesprotokollat af den 11. februar På de områder, hvor revisionen er udført af Intern Revision, har vi stikprøvevist gennemgået dennes arbejdspapirer. Vi er på baggrund heraf af den overbevisning, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de udarbejdede revisionsplaner og revisionsprogrammer samt er af en sådan kvalitet, at vi kan basere vores afsluttende revision på det udførte arbejde. Som følge af sygdom i Intern revision har vi sidst på året og ved statusrevisionen assisteret Intern revision med blandt andet opfølgning på engagementsrevi-

13 sionen, revision af de gruppevise nedskrivninger samt revisionen af datterselskaberne Nedskrivninger på udlån garantier Vi har som et led i vores revision kontrolleret at kreditscoren/ratingen på de enkelte engagementer er foretaget i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier for rating. Intern Revision har foretaget 388 stikprøver på engagementer, hvoraf 106 engagementer var over 50 m.kr. Vi har stikprøvevist gennemgået Intern revisions arbejder. Vores gennemgang af Intern revisions arbejder har dækket ca. 41 % af det samlede udlån pr. november Individuelle nedskrivninger Systemer og data til brug for dokumentation af objektiv indikation og vurdering af de fremtidige tilbagediskonterede betalingsstrømme er forbedret i løbet af året. I overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen har banken, på de udlån og garantier, hvor det er vurderet, at der er indtruffet objektiv indikation (OEI) for værdiforringelse, foretaget nedskrivning til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Vi har som et led i vores revision gennemgået det af Intern revision udførte arbejde. Vi har ved vores stikprøvevise gennemgang konstateret at nedskrivningsengagementer kan anses at have OEI, at videngrundlaget (regnskaber mv.) i langt de fleste tilfælde er opdateret samt at der foreligger et skøn over betalingsrækker for de enkelte engagementer. Af de samlede nedskrivninger har vi gennemgået 102 mio. kr., svarende til 62 % af nedskrivninger pr. 31. december Vi har konstateret en samlet difference på individuelle nedskrivninger på ca. 3 mio. kr., fordelt på 6 engagementer, hvor der efter vores opfattelse ikke var OEI. Beløbet burde være indtægtsført pr. 31/ Det er vores vurdering, at beløbet er ubetydeligt for årsrapporten, og vi har opsummeret beløbet i afsnit 4.4. Systemer til beregning af nutidsværdi af de forventede fremtidige betalinger fra udlån forefindes. Vi har konstateret at der ikke i alle tilfælde foreligger tilstrækkelig dokumentation for fordelingen af, forventede betalingstømme (betalingsrækken). Vi har drøftet bankens anvendelse af betalingsrækker med bankens kreditchef, der oplyser at banken arbejder på at forbedre opstillingen af betalingsrækker, der bedre afspejler fordelingen af de forventede betalinger

14 på udlån, kassekredit, garantier m.v. samt mere præcist afspejler den tidsmæssige placering af de forventede fremtidige betalingsstrømme. Ved vurdering af nedskrivningsbehov har banken i de fleste tilfælde vurderet, at nedskrivning vedrører kredit med kort afvikling, hvorfor tilbagediskontering kun har begrænset effekt. Finanstilsynet har gennemgået bankens vejledninger for fremgangsmåder for henholdsvis gruppevise nedskrivninger på udlån og gruppevise hensættelser på garantier. Banken har i skrivelse af 29. januar 2007 besvaret finanstilsynets høringsbrev vedr. en række fejl i de foreliggende beskrivelser. En del af de beskrevne fejl efterlever banken allerede pr. 31/ , men beskrivelserne var ikke opdaterede. Banken har oplyst, at fejl og mangler ved den bestående model hurtigst vil blive udbedret. Det er ledelsens vurdering, at de usikkerheder der er tilbage i modellen, er ubetydelige for den samlede opgørelse og præsentation af de gruppevise nedskrinvinger i årsrapporten for Vi er enige i ledelsens vurdering. Forløb i 2007 Den 23. april 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud pr. 31. marts 2007 på kr. fratrukket skat. Af protokollatet fremgår endvidere: Bankens model for gruppevise nedskrivninger er uændret i forhold til 31. december 2006, og følger fortsat ikke alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler. Forudsætningen for at undlade at følge de specifikke regler er, at Bankens bestyrelse og direktion ved enhver ekstern regnskabsrapportering vurderer og dokumenterer, at de usikkerheder der er tilbage i modellen, er ubetydelige for regnskabsvurderingen, jf. også Finanstilsynets brev af 5. februar Vi har fået oplyst, at der pr. 31. marts 2007 foreligger dokumentation for, at driftsvirkningen af gruppevise nedskrivninger er 0 kr., ligesom det er dokumenteret, at modellens usikkerheder er ubetydelige for kvartalsregnskabet pr. 31. marts Vi skal anbefale, at dokumentationen foreligges og behandles af bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af kvartalsregnskaberne. I Roskilde Banks kvartalsrapport fra 1. kvartal 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 26. april 2007, er det blandt andet anført, at der er foretaget nedskrivninger på udlån på 1 mio. kr. Det fremgår, at der ikke er foretaget revision eller review af kvartalsrapporten.

15 Den 7. august 2007 anmodede Roskilde Bank Finanstilsynet om tilladelse til at førtidsindfri lånet på 225 mio. kr., som banken havde modtaget fra HSH (lån nr. 1). Af brevet fremgår blandt andet, at der i efteråret 2007 var planlagt optagelse af yderligere 100 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital. Det fremgik ligeledes, at banken efter tilbagebetalingen ville opfylde både solvenskrav og krav til minimumskapital, jf. lov om finansiel virksomhed. Endelig oplyste banken, at bankens solvens- og kernekapitalprocent var henholdsvis 13,2 pct. og 7,8 pct. ultimo juni Finanstilsynet meddelte tilladelse hertil den 13. september 2007 under henvisning blandt andet til oplysningen om den planlagte yderligere optagelse af 100 mio. kr. i ansvarlig indskudskapital i efteråret Den 15. oktober 2007 meddelte Finanstilsynet, at selv om optagelsen af yderligere 100 mio. kr. i ansvarlig lånekapital var indgået i vurderingen for tilladelsen, ville det på grund af de nuværende markedsforhold ikke være i strid med forudsætningerne for tilladelsen, hvis Roskilde Bank afventede normaliseringen af markedsforholdene, idet optagelsen af den planlagte ansvarlige indskudskapital skulle være sket senest den 31. december Den 7. august 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud i Roskilde Bank pr. 30. juni 2007 på kr. fratrukket skat. Af protokollatet fremgår tilsvarende som i protokollatet af 23. april 2007, at bankens model for gruppevise nedskrivninger fortsat ikke følger alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler. Det fremgår af halvårsrapporten for 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 9. august 2007, blandt andet, at der ultimo 1. halvår 2007 var foretaget nedskrivninger på udlån for 16 mio. kr. Det er anført, at der ikke er foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Den 22. oktober 2007 afgav Ernst & Young revisionsprotokollat vedrørende bekræftelse af årets løbende overskud pr. 30. september 2007 på kr. fratrukket skat og med en bemærkning om, at skønt der var mindre ændringer i bankens model for gruppevise nedskrivninger, fulgte modellen fortsat ikke alle regnskabsbekendtgørelsens specifikke regler.

16 Det fremgår af kvartalsrapporten for kvartal 2007, som er sendt til Fondsbørsen den 25. oktober 2007, blandt andet, at der er foretaget nedskrivninger (hovedtal) for 38 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af bankens lån og garantier. Det er oplyst under hovedforhandlingen, at ingen af nedskrivningerne vedrører de kunder, som har dannet grundlag for syn og skøn i denne sag. Det er endvidere anført i ledelsesberetningen, at basisindtægterne udvikler sig bedre end forventet som følge af fortsat høj vækst i forretningsomfanget. Resultatet efter skat er 369 mio. kr., og egenkapitalen ultimo perioden er mio. kr. Om bankens likviditet er anført blandt andet: Stærk likviditet Det er Roskildes Banks målsætning at have et solidt likviditetsberedskab som til enhver tid sikrer bankens likviditetsbehov. Beredskabet består blandt andet af bundne kredittilsagn fra en række indenlandske og udenlandske finansielle institutioner samt uudnyttet ramme fra EMTN-låneprogrammet. Forskellen mellem indlån og udlån på i alt 12 mia. kr. er afdækket med optagelse af langfristede lån fra interbank- og obligationsmarkedet på i alt 14,5 mia. kr. Banken har som mål at opfylde kravet om likviditet i 152 med 100 % over mindstekravet. Overdækningen pr. 30. september 2007 er 126 %. Banken foretager daglig opgørelse og fremskrivning af den nuværende likviditet, ligesom der udarbejdes langsigtede prognoser efter vækstforventningerne for at sikre en optimal planlægning af ny låneoptagelse og den samlede likviditetssituation. Samtidig arbejder banken med både likviditetsscenarier og et stressscenarie for at sikre at alle elementer indgår i overvejelserne for likviditetsplanlægningen. Udover det talmæssige overblik, så er kontakten med markedet vigtig for at kunne optimere likviditetsstyringen. Banken har derfor gennem de sidste 20 år besøgt og modtaget besøg fra danske og udenlandske banker, for at sikre at likviditetskilderne har den nødvendige information om banken og at banken selv kender de aktuelle vilkår. Dette arbejde er yderligere styrket i år ved etableringen af en Capital Markets afdeling, der løbende og systematisk har kontakt med markedet Det er endelig anført, at der ikke er foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Låneaftalerne Marc Dalgas, der i Roskilde bank var ansvarlig for afdelingen for Capital Markets, skrev i en af 9. november 2007, kl , blandt andet således til Bo Kolbe Nielsen Madsen og Torben Lykke Hansen, HSH:

17 Just to confirm. 1) HSH will bridge DKK 100 million Tier 2 with a view to including this amount in a new ScandiNotes issue next year at a Margin of 200bps and a tenor of approx 5 years and 8 months (to be adjusted to meet a new ScandiNotes issue date) and a step up thereafter for 3 years 2) In return Roskilde Bank will fund HSH to the expected issue date. 3) Funding date is December 14, )Roskilde bank will on a best efforts basis seek to sell DKK 25 million or more of the ScandiNotes 5 Junior Tranche held on your books. 5) We will confirm in the Mandate Letter that from the release of the 207 3Q figures to the Funding Date their has not occurred any Material Adverse Change at Roskilde Bank. 6) We look forward to receiving your written confirmation ASAP today and a confirmation by return of this no later than 11:45 am today. In return we will call the maturing DKK 225 Tier 2 loan for repayment and not proceed with the step-up. Bo Kolbe Nielsen Madsen, HSH, svarede i en samme dag kl : Affirmative. (Re1): As we today do not know if a ScandiNotes VI issue will materialize in 2008 HSH has the right to sell all or part of this loan an any investor during the lifetime of this loan. Offer on its way HSH sendte senere samme dag et endeligt tilbudsbrev til Roskilde Bank, hvoraf fremgår blandt andet: Endeligt tilbudsbrev Subordinated Term Loan Areement Under henvisning til løbende drøftelser angående Roskilde Bank A/S s deltagelse i ScandiNotes VI, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende nedennævnte endelige tilbud på et år med status af ansvarlig lånekapital (Lånet) med HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch som långiver og Roskilde Bank A/S som låntager. Formålet med Lånet er at forsyne Roskilde Bank A/S med tier 2 kapital. HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch forbeholder sig ret til at sælge l net helt eller delvist til andre investorer, alternativt at inddrage lånet i ScandiNotes VI. Dette endelige tilbud har dog som forudsætning, at Roskilde Bank A/S bekræfter samtlige nedenstående betingelser:

18 o Roskilde Bank A/S bekræfter hermed, udnyttelse af muligheden for den 14. december 2007 fuldt og helt at indfri supplerende kapital for DKK 225 mio. med juridisk udløb den 14, december o Roskilde Bank A/S bekræfter videre, at der ikke har været signifikante og materielle hændelser, der hverken har påvirket bankens finansielle stilling eller forventninger til regnskabsåret 2007 siden offentliggørelsen af regnskabet for 3. kvartal o Roskilde Bank A/S bekræfter yderligere, på best-effort basis at distribuere et beløb på minimum DKK 25 mio. af ScandiNotes VI udstedelsens junior tranche til udvalgte kunder, dog inden den 14. december o Roskilde Bank A/S bekræfter endeligt, at funde HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch med minimum DKK 100 mio. så længe nærværende position er i HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch s bøger. Det er planen at børsnotere ScandiNotes VI i løbet af 3. kvartal 2008 Som nævnt kan vi på endelig basis tilbyde Roskilde Bank A/S et ansvarlig lån (ansvarlig lånekapital) (og herved deltagelse i ScandiNotes VI, skulle det materialisere sig) på følgende vilkår: Beløb: DKK Løbetid: 5 år og 9 mdr. plus option på yderligere 3 år Rente Basis: 3 måneders CIBOR rente plus marginal Marginal til og med år 5: 2,00% p.a. Marginal fra år 5-8: 3,50% p.a. Lånet udbetales senest 14. december Det er en forudsætning, at Lånet skal kunne efterleve kravene i Lov om Finansielle Virksomheder for ansvarlig lånekapital og at løbetiden dermed ikke vil kunne forkortes. Lånet kan overdrages/sælges og vil blive overdraget til et dertil indrettet kapitalcenter og pantsat/overdraget til sikkerhed for ScandiNotes VI udstedelsen, alternativt solgt uden hindring af nogen art til tredjepart. Vi beder venligst Roskilde Bank A/S acceptere ovennævnte vilkår og betingelser, ved at returnere vedlagte genpart af nærværende skrivelse i underskrevet stand senest i dag. Et standardlånedokument, svarende til lånedokumentationen for ScandiNotes V, vil blive udarbejdet som dokumentation for Lånet og Lånet vil være underlagt disse vilkår. Standardlånedokumentation vil bl.a. indeholde vilkår omkring forudsætninger samt låntagers forpligtelser, som er sædvanlige for denne type lån

19 Tilbuddet er accepteret ved Roskilde Banks påtegning. Det fremgår, at Roskilde Banks bestyrelse den 14. november 2007 bemyndigede direktionen til at optage ansvarlig lånekapital på 100 mio. kr. i HSH i henhold til tilbudsbrevet. Af HSH s interne Credit Application af 13. november 2007, der er HSH s danske filials indstilling til det tyske hovedkontor om at bevilge lånet, fremgår, at der er tale om et subordinated loan. Endvidere fremgår blandt andet følgende: [T]he requested line should cover a new subordinated loan to RB (counter value of DKK 100 mill.) At the same date RB will repay DKK 225 mill, in this loan Copenhagen Branch is committed with DKK 25 Mio. The line increase refers to the net amount of DKK 75 mill=eur 10 mill. 5. Analysis 5.1 Notes on the application/object/project Global Head Book Copenhagen Branch requests an increase of the credit line by EUR 10 mill, 102 months. The required line is needed for a new subordinated loan of EUR 13.5 mill (counter value of DKK 100 mill) which will replace a DKK 225 mill subordinated loan with final maturity December 14 th, 2007 (here HSH Nordbank participated with DKK 25 mill = EUR 3.4 mill). The main facts of the new subordinated loan are: - Tenor: 5 years plus 6 months and option to further 3 years (in total 102 months) - Interest base: 3 months CIBOR - Margin: % p.a. for 5 years and 6 months % p.a. for year 6 to 8 The new subordinated loan is depending on the following bilateral conditions: - RB will refund us for at least DKK 100 mill (EUR 13.5 mill) for the duration of the subordinated loan - RB will on best effort basis sell at least DKK 25 mill (EUR 3,4 mill) of the pending ScandiNotes V Junior tranche - RB confirms that no Material Adverse Change has occurred after the release of their 3Q 2007 figures Subordinated loans in Denmark must have a maturity of at least 8 years to fulfil the legal requirements to be stated as capital. Due to the step-up margin after 5 years it could be strongly expected that the subordinated loan will be called. So the real tenor is only 5 years. Aggregate Appraisal RBs financial fundamental scan be deemed good. The instalment og the requested line for a subordinated loan can be backed by the following reasons: i) RBs sound financials with solid earnings, good assets quality and adequate capitalisation; ii) RBs strong regional franchise. The fact that the risk manage-

20 ment systems of RB are still to be improved can be mitigated by their overall conservative attitude to risk. With regard to the subordinated status of the new loan Copenhagen Branch confirmed that the requested amount is covered by the KWG 10 Abs. 6 allocation given by BU Finanzen The total lines for RB will amount to EUR 151 mill = 21% of RB equity as at After a successful placement of ScandiNotes V we expect the total lines to decrease by EUR 27 mill to EUR 124 mill (=17.3% of RBs equity subordinated loan will represent only 2% of the equity) which seems more appropriate in relation to the size of the bank. In face of the above mentioned we support the application under the following conditions: Conditions - RB has to confirm in the Mandate Letter that from the release of the Interim Report Q no Material Adverse Change has occurred - Copenhagen Branch should try to sell down this new subordinated loan within the next nine months or to convert the loan into the prospective ScandiNotes transaction. HSH s hovedkontor godkendte låneanmodningen den 28. november I en fondsbørsmeddelelse af 14. november 2007 oplyste Roskilde Bank, at banken ville førtidsindfri det ansvarlige lån på 225 mio. kr. (lån nr. 1). Det oplystes samtidig, at banken havde optaget ny ansvarlig kapital på 100 mio. kr. og 200 mio. kr. pr. henholdsvis 1. maj 2007 og 21. juni 2007 samt hybrid kernekapital på 30 mio. EUR pr. 29. juni 2007 blandt andet til erstatning for det omhandlede ansvarlige lån samt udvidet aktiekapitalen. D0et fremgik endelig, at banken efter tilbagebetalingen opfyldte både solvenskravet og kravet til minimumskapital i lov om finansiel virksomhed. Af låneaftalen af 11. december 2007, der har overskriften Subordinated Term Loan Agreement, og som blev indgået mellem Roskilde Bank som borrower og HSH, Copenhagen Branch, som lender, fremgår blandt andet: 1. The facility (1) The Lender agrees to lend to the Borrower an amount of DKK 100,000,000 for a period of 8 years and 5 months and the Borrower shall have an option to prepay on or after the 5 th year and 5 th month anniversary (the Facility ) in each case computed from of the Drawdown Date 1. Interest and payments

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter Afsnitsoverskrift ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter November 2006 2 Afsnitsoverskrift Introduktion EN INVESTERING I SCANDINOTES IV ER

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. juni 2013 (J.nr. 2012-0032476) Ikke grundlag

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere