2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed."

Transkript

1 Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med en balance på knap 43 mia. kr. pr. 31. marts 2008, hvoraf de samlede udlån udgjorde 33,4 mia. kr. Banken havde kunder (heraf privatkunder), aktionærer, 655 medarbejdere og 26 filialer. I de senere år har Roskilde Bank været karakteriseret ved en ganske betydelig udlånsvækst. Væksten skyldtes blandt andet en satsning på ejendomssegmentet. Det betød, at en stor del af bankens udlån og garantier (43 pct.) var relateret til ejendomsmarkedet. Denne redegørelse indeholder en gennemgang af forløbet i Roskilde Bank. Redegørelsen er bygget op således, at der er udarbejdet vedlagte bilag, hvor Finanstilsynet redegør for de tilsynsmæssige forhold i Roskilde Bank. Bilaget dækker de forhold, som gik forud for den 10. juli 2008, hvor de første støtteforanstaltninger blev iværksat. Det fremgår af lov om finansiel virksomhed, at det er Finanstilsynets direktion, som tilrettelægger tilsynet med de finansielle virksomheder med inddragelse af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet. Finanstilsynet har fulgt Roskilde Bank tæt i de senere år. Det skal understreges, at dele af bilaget indeholder fortrolige oplysninger. En nærmere redegørelse for forløbet i Roskilde Bank, efter at de første støtteforanstaltninger blev iværksat, følger nedenfor. Når Finanstilsynet bevæger sig uden for tilsynets sædvanlige tilsynsområde, er det fastsat, at tilsynet skal indhente et mandat fra økonomi- og erhvervsministeren. Forløbet vedrørende likviditet til og afvikling af Roskilde Bank I starten af juli 2008 stod det klart for ledelsen i Roskilde Bank i forbindelse med den normale gennemgang af udlån og garantier i sammenhæng med udarbejdelse af halvårsregnskabet, at der ville skulle foretages nedskrivninger i et væsentlig større omfang end hidtil antaget. Størrelse af nedskrivningerne blev efterfølgende oplyst i en selskabsmeddelelse pr. 14. juli 2008 til ca mio. kr.

2 2/6 Bankens ledelse frygtede på baggrund af de store nedskrivninger, at der i forbindelse med offentliggørelsen af de dårlige regnskabsresultater ville kunne komme "run" på banken, fordi banken havde haft betydelig dårlig omtale i medierne. Roskilde Bank henvendte sig derfor til Finanstilsynet. På baggrund af Roskilde Banks henvendelse fik Finanstilsynet i starten af juli et mandat fra økonomi- og erhvervsministeren til at bistå med mulige løsninger. Bankens ledelse fandt det påkrævet at finde en løsning i form af kapitaltilførsel eller en fusion af banken. Mulighederne for at gennemføre en kapitaludvidelse var undersøgt, men dette var ikke fundet muligt. Banken havde derfor indledt forhandlinger med interesserede banker om en overtagelse. Drøftelserne førte ikke til et konkret bud. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Ledelsen i Roskilde Bank A/S vurderede på daværende tidspunkt, at banken overholdt såvel lovens krav om solvens som bankens opgjorte solvensbehov efter de nødvendige nedskrivninger. Nationalbanken besluttede - efter drøftelse med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Finansrådet i den givne situation at stille den fornødne likviditet til rådighed for Roskilde Bank A/S, og der blev indgået aftale herom d. 10. juli Nationalbanken tog en ekstraordinær høj rente på dette lån. Renten udgjorde 2 pct. point mere end Nationalbankens almindelige udlånsrente, der pt. andrager 5,0 pct. Nationalbankens sikkerhed bestod dels i en tabskaution (garanti) på 750 mio. kr. fra først den finansielle sektor (Det Private Beredskab) og dels en statsgaranti, der dækker det eventuelle resterende tab. Statsgarantien blev med aktstykke 199 tiltrådt af Finansudvalget d. 4. september Samtidig rettede Finansudvalget henvendelse til statsrevisorerne om at foranledige en undersøgelse af Finanstilsynets virksomhed generelt, og specifikt for så vidt angår sagerne vedrørende Roskilde Bank og banktrelleborg. EU-Kommissionen godkendte d. 31. juli 2008 de samlede foranstaltninger vedrørende Roskilde Bank, som blev iværksat d. 10. juli 2008, som statsstøtteforanstaltninger, der er forenelige med EF-traktatens statsstøttebestemmelser. Det fremgik af låneaftalen med Nationalbanken, at Roskilde Bank kun måtte anvende Nationalbankens likviditetstilførsel til at dække det likvi-

3 3/6 ditetsbehov, der til enhver tid var nødvendigt for at videreføre bankens og dens datterselskabers aktiviteter. Nationalbankens likviditetstilførsel måtte ikke anvendes til at investere i nye aktiviteter, bortset fra dem der var naturlige som led i den daglige drift af bankens bankforretning, herunder i forhold til nødlidende engagementer, eller til at optræde aggressivt på de kommercielle markeder. Roskilde Bank forpligtede sig endvidere i forbindelse med indgåelse af aftalen med Nationalbanken til at arbejde for et helt eller delvist salg af banken inden for 6 måneder. I forlængelse heraf engagerede Roskilde Bank efter anvisning fra Nationalbanken investeringsbanken Danske Markets, Corporate Finance (En afdeling af Danske Bank A/S), der iværksatte en salgsproces med deadline d. 22. august Salgsprocessen blev afsluttet, uden at der fremkom bud på hele eller dele af banken. Der blev i forbindelse med salgsprocessen konstateret meget stor usikkerhed om boniteten af bankens udlånsengagementer generelt, og de potentielle købere udtrykte skepsis over for den generelle kreditkultur i Roskilde Bank. Efter krav fra Finanstilsynet har bankens eksterne revision gennemført en dybdegående gennemgang af bankens udlånsportefølje. Uagtet at den eksterne revision ikke var fuldt tilendebragt, meddelte den eksterne revision d. 23. august 2008 Finanstilsynet og Roskilde Bank, at der ville skulle foretages nedskrivninger i halvårsrapporten på yderligere 1 mia. kr., således at de samlede nedskrivninger udgjorde i underkanten af 2 mia. kr. Derudover meddelte den eksterne revision, at det var revisionens opfattelse, at Roskilde Bank ikke opfyldte det af banken individuelt opgjorte solvensbehov eller solvenskravet i lov om finansiel virksomhed. Det var derfor nødvendigt at finde en ny løsning på bankens situation, og Finanstilsynet fastsatte en frist til den 29. august 2008 om at opfylde lovens solvenskrav. Danmarks Nationalbank indgik sammen med Det Private Beredskab d. 24. august 2008 aftale med bestyrelsen i Roskilde Bank om at købe samtlige aktiver og overtage al gæld og andre forpligtelser bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital i Roskilde Bank. Overtagelsen gælder ligeledes den lånefacilitet, som Nationalbanken stillede til rådighed for Roskilde Bank i juli. Roskilde Bank A/S offentliggjorde kort tid efter sit halvårsregnskab d. 29. august 2008, hvor nedskrivningerne på udlån var yderligere forøget i forhold til revisionens foreløbige melding d. 23. august, så det samlede

4 4/6 tab på udlån udgjorde i alt 3,6 mia. kr. Udover de 3,6 mia. kr. skete der en regulering af aktiver til overdragelsesværdier i forbindelse med ændring af anvendt regnskabspraksis med 1,9 mia. kr. Der er således foretaget nedskrivninger på udlånene på i alt 5,5 mia. kr. Købet af Roskilde Banks aktiviteter skete gennem en nyetableret bank ejet af Nationalbanken og Det Private Beredskab. Den ny bank har til formål at sikre det bedst mulige økonomiske grundlag for afviklingen af den virksomhed, som overtages fra Roskilde Bank. Banken overtager alt personale fra den gamle Roskilde Bank i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven. Den indgåede salgsaftale mellem den ny bank og Roskilde Bank er i overensstemmelse med 246 i lov om finansiel virksomhed blevet forelagt på en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank d. 1. september Den formelle overdragelse af Roskilde Banks aktiviteter til den nye bank fandt sted d. 6. oktober 2008 efter, at Finanstilsynet i henhold til 204 i lov om finansiel virksomhed godkendte overtagelsen af Roskilde Banks aktiviteter. Den nye bank skiftede samtidigt navn til Roskilde Bank A/S, mens den gamle bank skiftede navn til Selskabet af 1. september 2008 A/S. Dette selskab er derefter gået i betalingsstandsning. Staten dækker med den foreslåede garanti for Nationalbankens eventuelle tab i forbindelse med overtagelsen og afviklingen af den nye bank. Statens risiko for tab er søgt begrænset ved, at Det Private Beredskabs 750 mio. kr. tabes, førend Nationalbanken lider tab på kapitalindskuddet. Det er ikke hensigten, at Nationalbanken skal lide tab på kapitalindskuddet, men det kan i lyset af usikkerheden selvsagt ikke udelukkes. Aktiekapitalen, hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital i den oprindelige Roskilde Bank er med løsningen som udgangspunkt tabt. Det er dog i salgsaftalen aftalt, at hvis det efter afviklingen viser sig, at der efter tilbagebetaling af den indskudte kapital inkl. forrentning er penge tilbage, vil disse tilfalde ejere af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital samt aktionærerne i den oprindelige Roskilde Bank i den nævnte rækkefølge. Forrentningen af den indskudte kapital er - baseret på et skøn fra Danske Markets - fastsat til 9,45 pct. svarende til en normal forretning af risikovillig kapital i banker. Det var hensigten, at den nye bank skal afvikles hurtigst muligt. Der blev derfor d. 29. september 2008 indgået aftale om at afhænde bankens filialnet til Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank. Bankerne overtager udlån for ca. 10 mia. kr. og indlån for ca. 5 mia. kr. Køberne har desuden betalt 550 mio. kr. i goodwill.

5 5/6 Når de sidste indlån er afhændet, vil banken aflevere sin banklicens. Herefter vil banken ikke længere agere på et konkurrenceudsat marked. De resterende dele af banken forventes afviklet i løbet af en periode på to år, bortset fra krav i konkursboer, som ikke forventes afsluttet inden for denne periode. EU-Kommissionen afgjorde den 5. november 2008, at Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank var forenelig med statsstøttereglerne. Den 4. november 2008 blev der oversendt et aktstykke, hvor der søges om Finansudvalgets tilslutning til at yde en statslig garanti for de eventuelle tab, som Nationalbanken måtte få i forbindelse med overtagelsen og afviklingen af Roskilde Bank. Det videre forløb Hændelserne i Roskilde Bank har naturligvis givet anledning til at overveje, hvorvidt der er sket overtrædelser af den finansielle lovgivning, og om der kan gøres et ansvar gældende. Der er nærmere redegjort for dette i bilaget (Finanstilsynets redegørelse). Sagen om Roskilde Bank rejser også spørgsmål, om der er brug for ændringer af lovgivningen på forskellige områder. Der er blandt andet et behov for at se nærmere på, om Finanstilsynet har de nødvendige redskaber og indgrebsmuligheder. Der er endvidere brug for at se på reglerne ved salg af egne aktier. Finanstilsynet blev allerede i forbindelse med Sydbanks overtagelse af banktrelleborg i januar 2008 anmodet om at undersøge, om reglerne for pengeinstitutters salg af egne aktier og den rådgivning, de skal give kunderne i forbindelse hermed, er gode nok, eller om der er behov for stramninger. I juli 2008 blev Finanstilsynet anmodet om også at inddrage Roskilde Banks rådgivning i forbindelse med salg af bankens aktier i arbejdsgruppens arbejde. Herunder også erhvervskunders køb af egne aktier i forbindelse med optagelsen af lån. En bredt sammensat arbejdsgruppe under Finanstilsynet er på den baggrund ved at udarbejde en rapport. Der skal på baggrund af arbejdsgruppens rapport strammes op, således at der lægges yderligere begrænsninger for salg af egne aktier. Rigsrevisionen vil endvidere foretage en undersøgelse af Finanstilsynets arbejde i forbindelse med blandt andet Roskilde Bank og banktrelleborg. Parterne bag den politiske aftale om finansiel stabilitet vil drøfte Rigsrevisionens rapport, når den foreligger.

6 Der er i øvrigt i den politiske aftale om sikring af finansiel stabilitet og det danske indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne lagt op til en række yderligere initiativer, som følger op på den internationale finansielle krise. 6/6

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT Mogens Skipper-Pedersen Henrik Stenbjerre Advokat Advokat Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT TIL BESTYRELSEN I NOVA BANK FYN A/S REDEGØRELSE OM ADVOKATUNDERSØGELSE

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B085203M - SK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. december 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Jens Kruse Mikkelsen og Katja Høegh). 16. afd. nr. B-852-08:

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Beretning til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Februar 2000 RB C101/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument Amagerbanken PROSPEKT 2009 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 18. november 2009) 2 PROSPEKT 2009 Indholdsfortegnelse Risikofaktorer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere