Forslag. LOKALPLAN nr. 88. Erhvervsområde nord for Hjordkær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. LOKALPLAN nr. 88. Erhvervsområde nord for Hjordkær"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN nr. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær Offentlighedsperiode fra den 6. april til den 1. juni 2017

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse, beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggørelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan Byrådet skal i følge planloven udarbejde en lokalplan,.før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet ønsker en nærmere planlægning for et område. Offentlig høring Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst 8 uger, inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Klagevejledning I henhold til Planloven - Lovbekendtgørelse nr af 23/11/2015 med senere ændringer - 58, stk. 1 nr. 6, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klages over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettigede er således enhver med retlig interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Det gør du ved at oprette en klage i Klageportalen. Indgang til Klageportalen findes via eller Planklagenævnet opkræver som udgangspunkt et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og kr. for virksomheder og organisationer. Planklagenævnet kan tilbagebetale gebyret, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Der henvises til planlovens 60. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Rettidig klage har ikke opsættende virkning med mindre Planklagenævnet bestemmer andet. Planklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv

3 LOKALPLAN NR. 88 Erhvervsområde nord for Hjordkær. Indhold Redegørelse Indledning...4 Lokalplanområdets beliggenhed...5 Baggrund og formål...5 Eksisterende forhold...6 Lokalplanens indhold...7 Forhold til anden planlægning og lovgivning Lokalplaner Arkæologi Naturbeskyttelse og byggelinjer Miljø Tekniske sektorplaner Servitutter Miljøvurdering Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Bestemmelser 1. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljø- og forsyningsforhold Forudsætninger for ibrugtagning Servitutter og lokalplan Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2. Lokalplankort, områdets disponering A. Miljøvurdering af planforslag... 31

4 INDLEDNING Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 88 for erhvervsområde nord for Hjordkær. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøscreening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold, der kan visualiseres. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr. 88 er offentliggjort den 6. april Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 1. juni 2017 til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: 4 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

5 REDEGØRELSE RØDEKRO Lokalplanområdets placering i Aabenraa Kommune St. Kassø Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger i det åbne land nord for Hjordkær og sydvest for Rødekro, jf. ovenstående kort. Via Kassøvej, der afgrænser området mod syd er der adgang til det overordnede vejnet. Planområdet grænser mod vest op til den eksisterende højspændingsstation Kassø og lokalplanlagt areal til tilsvarende anvendelse omfattet af lokalplan nr. 89. Mod øst grænser planområdet til Nørre Ønlev. Området grænser til alle sider op til landbrugsarealer i det åbne land. Baggrund og formål Det er hensigten at skabe mulighed for, at etablere virksomhed med tilhørende funktioner, i umiddelbar nærhed af Højspændingsstation Kassø. Det er således lokalplanens formål, at udlægge området til erhvervsområde i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed og fastlægge, at vejadgang skal ske fra Kassøvej. Danmarks elnet har høj strømforsyningssikkerhed og placeringen ved Hjordkær og Kassø er valgt, da det ligger nabo til Energinet.dk s Højspændingsstation Kassø, hvorved der opnås meget stor forsyningssikkerhed. Aabenraa Kommune har endvidere ikke eksisterende ledige erhvervsarealer i denne størrelsesorden, som vil kunne anvendes til denne funktion. Virksomheden vil bestå primært af store bygninger til virksomhedens primære aktiviteter, samt mindre service-, administration- og logistikfunktioner. For at sikre den nødvendige elforsyningssikkerhed skal der være mulighed for at etablere ny højspændingsstation og nødstrømsanlæg i lokalplanområdet. Ligeledes kan det blive aktuelt at opføre et varmegenvindingsanlæg, såfremt det viser sig muligt at udnytte overskudsvarmen fra virksomhedens aktiviteter. I områdets kant mod omgivelserne udlægges grønne forarealer, og hvor lokalplanområdet grænser op til boliger sikres der stor afstand til bebyggelse og tekniske anlæg. De grønne forarealer indrettes med beplantning i form af læhegn og lignende. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88 5

6 REDEGØRELSE Camma Larsen-Ledet Vej m Ga m el Ri be ve j Luftfoto af eksisterende forhold. Lokalplanens område er markeret med hvide prikker. Eksisterende forhold Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 285 ha, beliggende i landzone og er privat ejet. Lokalplanområdet afgrænses som vist på ovenstående figur og omfatter matrikel numrene 6, 59, 127, 148, 155, 163, 164, 165, 171, 174, 176, 180, 182b, 184, 189, 190 og 193 samt del af 192 af ejerlavet Nr. Ønlev, Rise, matrikel nummer 52 af ejerlavet Hønkys, Egvad, samt matrikel numrene 7, 75, 151, 152, 157, 159, 162, 164, 169, 175, 179 og 180 af ejerlavet Sdr. Ønlev, Hjordkær. Størstedelen af området henligger ubebygget og anvendes hovedsageligt til landbrugsmæssig drift. Områdets eneste bebyggelse udgøres af landbrugsejendomme i hhv. den sydlige (Kassøvej 20) og den østlige del (Nr. Ønlevvej 16). Der er i dag flere eksisterende adgange til områdets ejendomme ved overkørsler til Kassøvej og Nr. Ønlevvej. Skalaen i området er generelt stor og landskabet er præget af mange tekniske anlæg knyttet til højspændingsstation Kassø og store landbrugsbygninger. Der er spredt bevoksning omkring bygninger, samt karakteristiske linjeformede levende hegn med nord-sydlig orientering. Terrænmæssigt fremtræder området overvejende fladt, men med en let stigning fra vest mod øst med en højdeforskel på ca. 5 m. Endelig forløber der en højspændingsledning, henover den sydlige del af lokalplanområdet og ligeledes i områdets vestlige kant og der er tre ældre vindmøller i områdets vestlige del, jf. kortbilag 2. 6 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

7 REDEGØRELSE Sekundær vejadgang Sekundær vejadgang Dige Dige Sekundær vejadgang Sekundær vejadgang Regnvandsbassin Regnvandsbassin 3 Natur 3 Natur Højspændingsstation Højspændingsstation 3 Natur 3 Natur Regnvandsbassin Regnvandsbassin Ankomst Højspændingsstation Kassø Højspændingsstation Kassø Kassøvej Kassøvej Primær vejadgang Kassøvej Ankomst Primær vejadgang Kassøvej Illustration af eksempler på mulig udnyttelse af lokalplanens område med store bygninger til virksomhedens primære aktiviteter - orienteret henholdsvis øst-vest eller nord-syd. Ankomst- og administrationsbygning er placeret i områdets sydlige del tæt ved vejadgangen fra Kassøvej, mens ny højspændingsstation er placeret i områdets vestlige del til kobling med højspændingsstation Kassø. Lokalplanens indhold Områdets anvendelse og bebyggelse Områdets primære anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed inden for miljøklasse 3-5 med tilhørende service-, administration-, logistik- og forsyningsfunktioner og lignende, herunder mindre tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift. Der kan inden for området etableres højspændingstekniske anlæg, nødstrømsanlæg og anlæg til varmegenvinding. Som retningsgivende disponering af området udlægges grønne arealer i områdets sydlige, østlige og nordlige kant, som skal friholdes for bebyggelse og anlæg, se kortbilag 2. På disse arealer skal der etableres beplantning i form af læhegn, der viderefører den karakteristiske beplantning i området med nordsyd gående læhegn. Dog må der i de grønne forarealer etableres sikkerhedshegn og bygninger i form af portneranlæg i forbindelse med sikkerhedstjek ved indkørsel til området samt mindre bygninger til områdets drift. I områdets vestlige del reserveres areal til regnvandsbassiner. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88 7

8 REDEGØRELSE Lokalplanen indeholder mulighed for en bebyggelsesprocent på 50, svarende til et etageareal på ca m². Bebyggelsen må opføres med en højde på maksimalt 15 meter, samt med maksimalt 5 m tekniske anlæg mv. på tage. I zoner mod nabobebyggelserne ved Nr. Ønlev og Sdr. Ønlev må der ikke opføres bygninger eller tekniske anlæg, se kortbilag 2. Bebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Bebyggelsens facade- og tagmaterialer skal udføres med overflader, der tilstræber en diskret indpasning i omgivelserne i form af afdæmpet farveholdning, rolige flader og minimering af genskin. Udvendige bygningssider kan udføres i en kombination af tunge og lette facadesystemer afhængigt af den bagvedliggende funktion. Tunge materialer kan være tegl, beton eller pudsede facader. Lettere facadebeklædning kan være facadeplader (metal eller andet plademateriale) eller lamelbeklædning (træ, metal, fiberbeton eller skærmtegl). Derudover kan facader fremstå med glaspartier. Landskab og beplantning For at skabe bedst muligt samspil med de omgivende landskaber, og for at mindske den visuelle påvirkning fra bygninger og sikkerhedshegn, skal der på de grønne forarealer etableres levende hegn med en hovedsageligt nord-sydlig orientering, som vist i princippet på kortbilag 2. Der er udarbejdet visualiseringer af ny bebyggelse, som fremgår af miljørapporten i bilag B. Omkring alle virksomhedens bygninger og omkring den nye højspændingsstation kan der opføres sikkerhedshegn i en højde af max. 5 m. Regnvand fra alle befæstede arealer og tagflader vil som princip blive afledt via åbne grøfter eller rør, hvor det ledes til regnvandsbassiner, hvor vandet forsinkes inden det ledes til recipient. Veje Området skal i drift primært vejbetjenes fra Kassøvej og der kan etableres overkørsler som vist i princippet på kortbilag 2. Der kan etableres separat adgang til ny højspændingsstation, samt sekundær vejadgang fra Nr. Ønlevvej. Den planlagte anvendelse forventes at medføre forholdsvis begrænset trafik i driftsfasen og trafikken på Kassøvej er forholdsvist lavt med omkring 500 køretøjer i døgnet (ÅDT). På sigt kan der blive behov for at udbygge Kassøvej i bredden, herunder eventuelt med cykelbane/sti. Endvidere kan det blive nødvendigt at etablere en svingbane ved adgangsvejen til anlægget, hvilket vil afhænge af anlæggets udbygning, samt trafikudviklingen i området. Internt i området kan der etableres de nødvendige serviceveje og stier til betjening af ny bebyggelse. Nødvendige manøvre- og parkeringsarealer til virksomhedens drift skal etableres inden for området. I byggefasen etableres endvidere vejadgang fra nord ad eksisterende markveje. Markvejene inden for området på matr. nr. 148, 192 og 193 Nr. Ønlev, ejet af Aabenraa Kommune, kan nedlægges. Nedlæggelse og omlægning af veje skal ske i henhold til vejlovens bestemmelser, herunder høring af de vejberettigede. 8 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

9 REDEGØRELSE Tekniske anlæg I lokalplanområdet kan der opføres en ny 150 kv højspændingsstation som ekstra sikkerhed for virksomhedens drift og med kobling til den tilgrænsende station Kassø. Den nye højspændingsstation forventes at skulle opføres som friluftsstation (AIS), dvs. som et åbent teknisk anlæg med samleskinner mm. i en højde op til 12 m, dog kan lynfangsmaster og galger etableres i en højde op til 27 m. Derudover kan der etableres mindre teknikbygninger i tilknytning til dette anlæg. Endvidere kan der opføres et nødstrømsanlæg, der normalt vil være dieselbaseret og ikke køre i daglig drift udover skiftende tests, men er til brug for backup ved sjældne strømudfald. Udsigt fra drone placeret vest for området. Kassøvej skærer sig gennem landskabet, mens planområdet kan ses bag Højspændingsstation Kassø. Der kan i forbindelse med indretningen af den nye station blive tale om mindre omlægninger af eksisterende luftledninger lige omkring højspændingsstation Kassø - enten ved flytning og opsætning af nye højspændingsmaster i op til 32 m eller ved nedgravning som kabler. Den eksisterende luftledning i områdets sydlige kant forventes nedtaget og kabellagt i nærmeste fremtid. Projekt for nedtagning er anmeldt af Energinet. dk og forventes gennemført i løbet af 2017 og demontering i Nr. Ønlev Lokalplanområde Sdr. Ønlev St. Kassø KASSØVEJ AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88 9

10 REDEGØRELSE Ny bebyggelse set fra Kassøvej/Nørre Ønlevej umiddelbart sydøst for området. Eksisterende forhold set fra Kassøvej/Nørre Ønlevej umiddelbart sydøst for området. 10 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

11 REDEGØRELSE Ny bebyggelse set fra Nørre Ønlevvej ca. 1,1 km øst for området. Eksisterende forhold set fra Nørre Ønlevvej ca. 1,1 km øst for området. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

12 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan rammer for lokalplanlægningen Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 3 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget ledsager lokalplanen. Kommuneplantillæg for rammeområde E udlægger områdets anvendelse til erhvervsområde i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv i miljøklasse 3-5, med tilhørende tekniske anlæg. For området fastlægges en maks. bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal bygningshøjde på 15 m. Rammeområdet er beliggende i landzone, men hovedparten af området overføres ved lokalplanlægning til byzone. Området er i dag delvist omfattet af rammeområde V, som ophæves med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 3. Kommuneplanens nuværende rammeområder (Kommuneplan 2015) 12 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

13 REDEGØRELSE Kommuneplan hovedstruktur og retningslinjer Landbrugsområder Lokalplanområdet berører dele af kommuneplanens særligt værdifulde landbrugsområder. Dette ændres med kommuneplantillæg nr. 3, så særligt værdifulde landbrugsområder ligger uden for planområdet. Planområdet ligger endvidere uden for områder til store husdyrbrug. Husdyrbrug ændringer som følge af byzone Ifølge Husdyrgodkendelsesloven (Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) 6 gælder, at etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende dyrebrug for mere end tre dyreenheder, der medfører forøget forurening, ikke er tilladt i en afstand mindre end 50 meter fra byzone. Er der tale om husdyrbrug med mere end 15 dyreenheder, skal risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne jf. 20 begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra byzone. Særlige værdifulde landbrugsområder som ændres med tillæg nr. 3 til Kommuneplan Der er i området omkring den planlagte byzone et større landbrug ved Nørre Ønlev. Lokalplanen sikrer, at den fremtidige byzonegrænse ligger min. 400 m fra ejendommens staldanlæg, og forventes derfor ikke at medføre begrænsninger i ejendommens udvidelsesmuligheder. Økologiske forbindelser Lokalplanområdet berører en udpeget økologisk forbindelse, som ifølge kommuneplanens retningslinje gælder, at hensynet til dyre- og plantelivets spredningsmuligheder ikke i væsentlig grad må forringes. Forbindelserne inden for planområdet udnyttes i dag landbrugsmæssigt og ligger i vejen for kommende bebyggelse. Med kommuneplantillæg nr. 3 ændres linjeføringen af den økologiske forbindelse, så den føres i planområdets vestlige del langs det eksisterende vandløb. I lokalplanområdets vestlige del reserveres areal til regnvandsbassiner, nye læhegn, som sammen med udtagelse af området fra landbrugsmæssig drift og ny beplantning og nye regnvandsbassiner vil indgå i den økologiske forbindelse. Økologiske forbindelser som ændres med tillæg nr. 3 til Kommuneplan Det vurderes derfor, at der fortsat er mulighed for at opretholde/etablere en økologisk forbindelse omkring bækken, og at lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen. Konsekvensområder Der er fastlagt støjkonsekvensområder ved eksisterende vindmøller, hvor der ikke må ske udlæg af arealer og ændret anvendelse til miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse. Vindmølleområdet ophæves med kommuneplantillæg nr. 3 og planområdet udlægges ikke til miljøfølsom anvendelse, så lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen. Grundvandsbeskyttelse Planområdet ligger delvist i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), men uden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indvindingsoplande til vandværker og boringsnære beskyttelsesområder. Særlige drikkevandsområder og områder med nitratfølsomme indvindingsområder har højeste prioritet for drikkevand. Derfor må arealanvendelse i disse områder ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer god grundvandskvalitet, skal fremmes. Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) - vist med mørkeblå signatur. De særlige drikkevandsinteresser knytter sig til den såkaldte Ribeformation, der strækker sig videre mod nordvest over Rødekro og op midt i Sønderjylland. Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplande til vandværker men inden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

14 REDEGØRELSE Den statslige kortlægning af grundvandet er gennemført. Kortlægningen har vist, at den primære grundvandsressource i området har middel kvalitet, men at den naturlige beskyttelse er begrænset til et mindre lerlag og at grundvandets sårbarhed er relativt høj. I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er der udarbejdet grundvandsredegørelse for hele kommunen i september Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 3 er der foretaget en supplerende redegørelse for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser, der fremgår af miljørapporten i bilag A. Området ændrer i forbindelse med lokalplanens realisering anvendelse fra landbrugsformål til erhvervsformål. Erhvervstypen er ikke særligt grundvandstruende, og lokalplanen indeholder i øvrigt bestemmelser til at beskytte grundvandet. Lokalplanen indeholder krav om at alt overfladevand fra befæstede arealer som veje, stier og nødstrømsanlæg inden for OSD-området skal opsamles og afledes via regnvandsbassin med kontrolleret afløb og olieudskiller. Opbevaring af olie mv skal ske på befæstede arealer med opsamling af overfladevand. Inden for området skal der i øvrigt ske separatkloakering og spildevandet skal ledes til offentlig kloak. Der må desuden ikke uden kommunens tilladelse ske direkte nedsivning af regnvand/overfladevand fra bebyggede eller befæstede arealer. På den baggrund vurderes lokalplanen ikke at medføre særlig risiko for grundvandsforurening. Den ændrede arealanvendelse vil have en positiv effekt på den terrænnære grundvandsforekomsts kemiske tilstand, ift. nitrat og pesticider. Lokalplaner Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplaner eller byplanvedtægter for området. Arkæologi Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af området. Der er ikke fredede fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Men museet oplyser, at der er fundet væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens 27. Der er registreret seks jordfaste fortidsminder i form af overpløjede gravhøje, som i flere tilfælde også er at se på ældre kortmateriale. Øst for området er der udpeget et kulturarvsareal af regional betydning. Arealet dækker over tomten af den i 1400-tallet ødelagte Ønlev Kirke. Ud over de kendte fortidsminder vil der være risiko for at støde på flere endnu ikke registrerede fortidsminder f.eks. bopladser og grave. Der vurderes at være stor risiko for at påtræffe arkæologiske levn ved anlægsarbejder på de veldrænede og højtliggende jorde. I områdets nordøstlige del vil der være konkret risiko for at støde på middelalderlig landbebyggelse der knytter sig til kirken og i den nordvestlige del af området, hvor der på ældre kort er registreret mose og vådområder, kan der være risiko for at støde på bl.a. depotfund fra stenalder og bronzealder. På den baggrund er det Museets vurdering, at der indenfor projektområdets bruttoareal er høj risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af arealet. 14 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

15 REDEGØRELSE Beskyttet natur i og ved lokalplanområdet. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre. Museumsloven Jordfaste fortidsminder i området er beskyttet af museumslovens 27, jf. ovenfor vedrørende arkæologi. I den nordlige del af området findes et mindre beskyttet dige. Sten- og jorddiger er beskyttet i medfør af museumslovens 29a, hvorefter der ikke kan foretages ændringer i digers tilstand uden forudgående dispensation. Med lokalplanen omfattes bevaring af diget af lokalplanens bestemmelser, hvor Aabenraa Kommune er myndighed. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

16 REDEGØRELSE Naturbeskyttelse og byggelinjer Natura 2000 Lokalplanområdet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000 område). Nærmeste Natura 2000 område er Bolderslev Skov og Uge Skov, der ligger ca. 4,8 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området. Beskyttede naturtyper (NBL 3) I området er der vandløb, og et mindre vandhul og moseareal, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Det medfører, at vandløbets, vandhullets og mosens ikke må ændres uden forudgående dispensation. Aabenraa Kommune er myndighed. Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) Der er ikke registreret beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) i området, og det vurderes heller ikke sandsynligt, at området er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Lokalplanen påvirker derfor ikke beskyttede dyre- og plantearter negativt. De forskellige vådområder og etablering af grønne forarealer med læhegn giver mulighed for at fastholde et varieret dyreliv. Miljø Virksomhedsstøj Der er ikke mulighed for at indpasse støjfølsomme funktioner i området. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke må påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de til enhver tid gældende grænseværdier fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledninger (nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder ). Ved lokalplanens udarbejdelse fremgår de vejledende grænseværdier af Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og 3/2003. De vejledende grænseværdier er: 60/60/60 for erhvervsområder (industri), 55/55/55 db(a) for lettere erhvervs- og centerområder og 45/40/35 db(a) for boligområder. Inden for området kan der etableres støjafskærmning i form af støjvold, -hegn, facadeisolering mv., hvor det er nødvendigt. Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening i området, og der er ikke arealer som er områdeklassificeret. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Tekniske sektorplaner Råstofplan Lokalplanens område grænser mod nord op til et område, der i Region Syddanmarks Råstofplan 2012 er udlagt til graveområde for grus, sten og sand. Lokalplanen vurderes ikke at være i strid med råstofinteresserne. 16 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

17 REDEGØRELSE Varmeforsyning Ny bebyggelse har ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Vandforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. Regn- og spildevand Området er ikke omfattet af Aabenraa Kommunes spildevandsplan og der skal udarbejdes tillæg til Spildevandsplan Området skal separatkloakeres. Spildevand skal ledes via separate ledninger til offentlig spildevandsledning. Regnvand fra befæstede arealer inden for område med særlige drikkevandsinteresser skal opsamles og forsinkes i regnvandsbassin og lignende inden afledning til eksisterende vandløb i området. Aabenraa Kommune vil fastsætte udledningskrav med hensyntagen til vandløbet - forventeligt en forsinkelse svarende til naturlig afstrømning, dvs. normalt 1 l/s/ha. Derudover kan regnvand nedsives i det omfang forholdene tillader det. Renovation I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere/beholdere, i henhold til pt. gældende affaldsregulativ af 1. januar Affaldsbeholdere skal så vidt muligt placeres således, at renovationskøretøjer uhindret kan køre frem til beholderne. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan. Der er ikke ved lokalplanens udarbejdelse fundet private tilstandservitutter i strid med lokalplanen. Eksisterende højspændingsledninger/-kabler er pålagt respektafstande i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, svarende til 15 m på hver side af ledningerne, som vist på kortbilag 2. Ledningerne Kassø-Ensted i den sydlige del af området forventes kabellagt i af Energinet.dk med ny linjeføring tættere ved Kassøvej og med nye respektafstande. Alle anlægsarbejder inden for respektzonerne fra højspændingsledninger/-kabler skal aftales med Energinet.dk. Miljøvurdering I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene lokalplan nr. 88 og kommuneplantillæg nr. 3 vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor omfattet af krav om miljøvurdering. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

18 REDEGØRELSE Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som planforslagene og fremgår af bilag A. VVM Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal kommunen i nogle tilfælde vurdere virkninger på miljøet (VVM) af et konkret projekt. Således vil konkrete anmeldte projekter blive screenet ift. VVM pligt. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Museumsloven Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 standses, hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Landbrugspligt Ejendommene inden for lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. De berørte ejendomme er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten skal ophæves efter 6 eller 7 i lov om landbrugsejendomme, inden ejendommene kan udstykkes og overgå til den planlagte anvendelse. 18 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

19 1. Lokalplanens formål LOKALPLANBESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 88 ERHVERVSOMRÅDE NORD FOR HJORDKÆR, AABENRAA. Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgørelse nr af 23. november 2015 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1.1 Lokalplanens formål er: at udlægge området til erhvervsområde i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed, at fastlægge bestemmelser for områdets vejbetjening, at fastlægge bestemmelser om grønne arealer og beplantning i områdets kant, at sikre areal til regnvandsbassiner inden for området. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Hønkys, Egvad Matrikel nr.: 52 Ejerlav: Nr. Ønlev, Rise Matrikel nr.: 6, 59, 127, 148, 155, 163, 164, 165, 171, 174, 176, 180, 182b, 184, 189, 190 og 193 samt del af 192 Ejerlav: Sdr. Ønlev, Hjordkær Matrikel nr.: 7, 75, 151, 152, 157, 159, 162, 164, 169, 175, 179 og 180 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone med offentliggørelse af den vedtagne endelige lokalplan. Den del af lokalplanområdet, der med særlig signatur fremgår af kortbilag 1, forbliver i landzone. 2.3 For den del af lokalplanområdet, som fortsat er beliggende i landzone jf. kortbilag 1 gælder, at ændret anvendelse i henhold til bestemmelserne i lokalplanens 3 - dog undtaget service, administration og logistikfunktioner - samt bebyggelse og anlæg i bestemmelserne 6.5, 7 og 8, samt mindre bygninger til områdets drift jf. 6.2 ikke kræver landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1 (bonusvirkning) 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdets primære anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed i miljøklasse 3-5 med tilhørende service-, administration- og logistikfunktioner og lignende, herunder mindre tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

20 LOKALPLANBESTEMMELSER 3.2 I området kan der endvidere etableres tekniske anlæg i form af højspændingsstation, nødstrømsanlæg, varmegenvindingsbygning og lignende. 3.3 Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg herunder regnvandsbassiner og øvrige anlæg til LAR-løsninger, samt støjafskærmning. 4. Udstykninger 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med lokalplanens områdegrænse. 4.2 Der kan dog ske selvstændig udstykning til højspændingsstation og varmegenvindingsanlæg og lignende, med en minimum grundstørrelse på m². 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Primær vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Kassøvej i princippet som vist på kortbilag 2. Der kan etableres separat adgang til ny højspændingsstation fra Kassøvej eller fra privat fællesvej vest for lokalplanområdet. Der kan etableres sekundær vejadgang fra Nr. Ønløvvej til beredskab og lignende, ligesom der kan etableres midlertidige vejadgange i byggefasen. Der kan etableres stiadgang til Højspændingsstation Kassø via privat fællesvej vest for lokalplanområdet. 5.2 Der kan anlægges interne veje for områdets drift. Interne veje og øvrige færdsels- og parkeringsarealer inden for OSD-området skal anlægges med fast impermeabel belægning og overfladevand skal opsamles, jf Dette gælder dog ikke for interne veje til brug for ny højspændingsstation, der kan anlægges som grusveje. 5.3 Der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser på den enkelte grund, dog mindst: Til administration: 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal Øvrige anvendelser: Der udlægges et passende antal P-pladser, som vurderes i forhold til den konkrete anvendelse. Inden for de interne færdselsarealer skal der udlægges areal til parkeringspladser i henhold til Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende parkeringsregulativ (p.t. af 25. juni 2008). 5.4 Der reserveres vejudlæg i en bredde af 8 m som vist på kortbilag 2. Vejudlæg skal sikre fremtidig vejadgang til matr.nr. 179 og 180 Sdr. Ønlev, Hjordkær. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 % af den enkelte grund. 6.2 Bebyggelse må ikke opføres inden for de udlagte grønne forarealer, jf. 8.5 og kortbilag 2. Der kan dog etableres portneranlæg i forbindelse med sikkerhedstjek ved indkørsel til området, vagtanlæg og mindre bygninger til områdets drift. Højden på disse må maks. være 8,5 m. 20 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

21 LOKALPLANBESTEMMELSER 6.3 I zonen nærmest nabobebyggelse som vist på kortbilag 2, må der ikke opføres bebyggelse eller tekniske anlæg - dog undtaget nødvendige højspændingsledninger eller -kabler samt andre forsyningsanlæg ud og ind af området. 6.4 Bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 15 m målt fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes nærmere af bygningsmyndigheden. Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske installationer, solenergianlæg og lignende samt mindre bygningsdele såsom skorstene, elevatortårne og lignende, samt fritstående skorsten. Installationer og afskærmning af disse på tage kan opføres med en højde på op til 5 m over tagryg. 6.5 Fritstående el-tekniske anlæg i forbindelse med højspændingsstation, som fx koblingsanlæg, samleskinner mv. må ikke opføres med større højde end 12 m. Dog kan lynfangsmaster og galger gives en højde på maksimalt 27 m. Ved opstilling af nye højspændingsmaster - enten ved flytning af eksisterende ledninger eller mellem eksisterende anlæg og ny højspændingsstation - kan disse gives en højde på op til 42 m. 6.6 Der kan etableres støjafskærmning i form af faste mure eller jordvolde i nødvendig højde, såfremt disse er nødvendige. Bebyggel 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Facader 7.1 Bebyggelsen skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. 7.2 Udvendige bygningssider må udføres i en kombination af tunge og lette facadesystemer afhængigt af den bagvedliggende funktion. Tunge materialer kan være tegl, beton eller pudsede facader. Lettere facadebeklædning kan være facadeplader (metal eller andet plademateriale) eller lamelbeklædning (træ, metal, fiberbeton eller skærmtegl). Derudover kan facader fremstå med glaspartier. 7.3 Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, samt grå og blålige toner. Tage 7.4 Tage skal udføres med en- eller tosidig taghældning, med forskudte tagflader eller med fladt tag. Til tagbeklædning må kun anvendes zink, aluminium, eternit, tagpap eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. Alternativt kan tage, der udføres som grønne tage, beklædes med mossedum, græstørv o. lign. Skiltning 7.5 Den enkelte virksomhed må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Der må ikke reklameres med enkeltprodukter og der må ikke skiltes på tagflader. 7.6 Skilte må ikke være gennemlyste kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste. 7.7 Der kan opsættes mindre henvisnings- og oplysningsskilte, samt nødvendige advarselsskilte omkring højspændingsstation og lignende. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

22 LOKALPLANBESTEMMELSER 7.8 Der kan kun opstilles ét fritstående skilt/en pylon med et areal over 1 m² pr. virksomhed ved adgangsvej til området. Skiltet må højst være 6 m højt målt fra terræn, og skiltefladens areal må ikke overstige 12 m². Skilt/pylon må ikke placeres i oversigtsarealer ved vejadgang. 8. Ubebyggede arealer Regnvandshåndtering 8.1 Der skal ske en lokal forsinkelse af overfladevandet før det tilledes til det offentlige regnvandssystem jf. 5.1 og 9.4. Der reserveres arealer til regnvandsbassiner med en principiel placering som vist på kortbilag 2 Terrænregulering 8.2 Ved byggemodning af området kan terrænet udjævnes til plant niveau på arealer til den enkelte bebyggelse og transformeranlæg mv. 8.3 Det færdige byggemodnede terræn må reguleres med +/- 1 m i forhold til byggemodnet terræn indtil 5 m fra skel. Dette gælder dog ikke ved etablering af jordvolde og regnvandsbassiner. 8.4 Der kan etableres jordvolde med beplantning. Volde må etableres med en højde på maksimalt 5 m og en hældning på maksimalt 1:2. Beplantning 8.5 Der udlægges grønne forarealer med en minimums bredde på 50 m til lokalplanområdets afgrænsning, som vist på kortbilag 2. Grønne forarealer skal henligge som ekstensivt plejet græsareal og der må ikke etableres bebyggelse, skiltning, faste hegn, parkering eller belægning. Undtagelse herfra er etablering af vejadgang, jf. 5.1, sikkerhedshegn jf. 8.8 og skilt/pylon, jf. 7.7 og Der skal etableres levende hegn som vist i princippet på kortbilag 2. De levende hegn har hovedsagelig nord-sydlig orientering. Beplantningsbælter nærmest Nr. Ønløvvej skal udføres som et tre-rækkers tæt beplantning med en blanding af løvfældende og stedsegrøn beplantning. Der kan derudover etableres afskærmende beplantning rundt om højspændingsstation. 8.7 Ubebyggede arealer, som ikke befæstes, skal anlægges med græs eller anden beplantning. Hegn 8.8 Der må opføres et sikkerhedshegn omkring bebyggelse og højspændingsanlæg i en højde op til 5 meter, dog kun 3 meter såfremt hegnet ikke skjules af tæt beplantning. Sikkerhedshegn skal så vidt muligt opføres på indersiden af beplantning mod omgivelserne. Oplag 8.9 Affaldsstationer og udendørs oplag skal afskærmes mod omgivelserne med beplantning, begrønnede trådhegn eller fast mur i samme materiale og farve som bebyggelsen, så de ikke er synlige fra offentlige veje. Opbevaring af olie mv skal ske på befæstede arealer med opsamling af overfladevand. 22 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

23 LOKALPLANBESTEMMELSER Belysning 8.10 Udendørs belysning, herunder belysning af bygningsdele, afskærmede oplag, veje og parkeringsarealer mv., må etableres med en lyspunktshøjde på højst 6 m og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til gene for omgivelserne. Belysningen skal etableres som nedadrettet belysning med en maksimal udbredelsesgrad på 45 gr. Der kan dog i forbindelse med højspændingsstation etableres udendørs belysning til brug for servicearbejde med montering på lynfangsmaster i op til 20 meters højde. Udbredelsesgrad må maksimalt være 25 gr. Dige 8.11 Det beskyttede dige, som vist på kortbilag 2, skal bevares og vedligeholdes. Dog kan der ske gennembrud af diget i nødvendigt omfang ved etablering af bebyggelse, veje og øvrige anlæg. Gennembrud/fjernelse kræver dispensation fra Aabenraa Kommune. Vandhul 8.12 Det beskyttede vandhul, som vist på kortbilag 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, skal bevares. Der må ikke uden tilladelse fra Aabenraa Kommune ske fjernelse eller ændring af vandhullets tilstand. 9. Miljø- og forsyningsforhold 9.1 Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj (p.t. vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder ). 9.2 Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, fx transformerstationer o.l, såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne. 9.3 Regnvand fra befæstede arealer som veje, stier og nødstrømsanlæg inden for OSD-området skal opsamles og ledes til forsinkelsesbassin før udledning til recipient, jf. 5.1 og 8.1. Der reserveres arealer til regnvandsbassin placeret i princippet som vist på kortbilag Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det grønne forareal er anlagt med læhegnsbeplantning, jf. 8.5 og Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret afledning af regnvand inkl. regnvandsbassiner, jf Servitutter 11.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Deklarationsarealer omkring højspændingsledninger / -kabler skal respekteres.* Anlægsarbejder inden for respektzoner skal aftales med Energinet.dk. * Ledningerne Kassø-Ensted i den sydlige del af området forventes kabellagt i af Energinet.dk med ny linjeføring tættere ved Kassøvej og med nye respektafstande. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

24 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort, og indtil byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til planlovens 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens retsvirkninger 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3. I henhold til planlovens 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, der opfylder bygningsreglementgets krav for lavenergibebyggelse. 4. I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 24 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

25 LOKALPLANBESTEMMELSER 5. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan nr. 88 er vedtaget af Aabenraa Byråd den 6. april Forslaget er offentliggjort den 6. april Pbv Thomas Andresen Borgmester Niels Johannesen Kommunaldirektør AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

26 KORTBILAG 26 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

27 KORTBILAG a Kassø, Hjordkær Ejerlav 7000a 2c Hønkys, Egvad Ejerlav Mjøls, Rise Ejerlav Nr. Ønlev, Rise Ejerlav Sdr. Ønlev, Hjordkær Ejerlav 7000a b 7000a 9a b Meter Lokalplanafgrænsning Matrikelskel Ejerlavsgrænse Område som forbliver i landzone KORTBILAG 1: LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING Dato: 28. marts 2017 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

28 KORTBILAG 28 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 88

29 KORTBILAG 150 m 150 m 150 m Meter Lokalplanafgrænsning Område som forbliver i landzone Grønne forarealer, jf. 8.5 Læhegn, jf. 8.6 Regnvandsbassin, jf. 9.5 Primær vejadgang, jf. 5.1 Sekundær vejadgang, jf. 5.1 Zone mod nabobebyggelse jf Beskyttet natur Beskyttet dige Højspændingsledning, 15 m respektafstand KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT, OMRÅDETS DISPONERING Dato: 28. marts 2017 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

30 Forslag til Lokalplan nr. 88, Aabenraa Kommune Udarbejdet af Aabenraa Kommune, KME (Kultur, Miljø & Erhverv) i samarbejde med COWI. Offentliggjort den 6. april Tryk: Aabenraa Kommune. Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aarbenraa Tlf

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentlighedsperiode fra den xxx til den yyy 2017 KOMMUNEPLANTILLÆG Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 2 er offentliggjort

Læs mere

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE 2 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 56 TILLÆG NR. 56 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Der udlægges et nyt rammeområde 2.2.018.E, der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

!!!!!!!!! LOKALPLAN nr. 89. Erhvervsområde ved Kassø Vest

!!!!!!!!! LOKALPLAN nr. 89. Erhvervsområde ved Kassø Vest LOKALPLAN nr. 89 Erhvervsområde ved Kassø Vest Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Kommuneplantillæg TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 50 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune Lokalplanen er ikke i overensstemmelse

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 89. Erhvervsområde ved Kassø Vest. Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 89. Erhvervsområde ved Kassø Vest. Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forslag LOKALPLAN nr. 89 Erhvervsområde ved Kassø

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere