UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan

2 INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 OPGAVER 6 Organisation 7 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget Fremtidslinjen 9 Budget på projekter 9 UXG Unge krydser grænser 9 Servicestationen 9 Indsatsområder 10 Fælles indsatsområder 10 Team Skole 10 Team Ung 11 Fremtidslinjen indsatsområder 12 Team Sekretariat 14 Team Special 15 Baggrund og uddybning 16 Bilag 17 Kurser og konferencer Kompetenceudviklingsoversigt Indsatsområder 2013 evaluering og opfølgning 20 UUV s samlede indsatsområder 20 Team Skole indsatsområder 20 Team ung indsatsområder 21 Team special indsatsområder 22 Team sekretariat indsatsområder 22 Team fremtidslinjen indsatsområder 22 2

3 FORORD I det forløbne år UUV har i det forløbne år implementeret vejledningsmodellen UDDANNELSESVEJEN som afslutning på et længere procesforløb. Målet har været en fælles standard for vejledningsprocessen i UUV og en kvalificering af vejledningsforløbene i de tre vejledningsfaglige team. Uddannelsespålæg. I samarbejde med de fire Jobcentre og med støtte fra Beskæftigelsesregionen er der gennemført et Fastholdelsesprojekt, hvis mål er at reducere uddannelsesfrafaldet blandt unge, som er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg. Projektet har lagt op til et tæt samarbejde, som kan udnyttes i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen, som ensidigt har et uddannelsessigte. UUV har udviklet kommunikationsplatformen i forhold til områdets unge. Brugen af Facebook er implementeret ligesom UUV s skriftlige kommunikation er revurderet i forbindelse med ibrugtagning af et nyt IT system UNO UNG ultimo Resultater. Såvel den nationale profilmodel, som UUV s egne tal, der publiceres i Tal på Vejen (uuv.dk) viser fremgang på uddannelsesfronten. Profilmodel for uddannelsesfrekvens mindst 1 ungdomsuddannelse: Kommune Uddannelses % Uddannelses % Uddannelses % Uddannelses % Solrød 82,2 89, Greve 81,4 88, Køge 78,2 86, Stevns 76,3 87, Sjælland 83,6 87, ,7 Danmark 84,5 88,4 91,2 92,1 Andel af ungdomsårgang 2011, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, i løbet af 25 år efter afsluttet 9. klasse fordelt på kommuner. UNI C / MBU Overgangsfrekvensen fra grundskole til ungdomsuddannelse, viser (Tal på Vejen uuv.dk), at 94,2 % af afgangseleverne stadig er på den valgte ungdomsuddannelse ½ år efter de fra grundskolen er påbegyndt deres ungdomsuddannelse. Tal på Vejen viser også, at der stadig er store udfordringer med af fastholde afgangselever fra 10. klasse på den valgte ungdomsuddannelse. Internationalt samarbejde. Det største internationale samarbejde har UUV gennem Fremtidslinjens INTERRREG projekt med partneren JAW i Plön/ Tyskland. Den fælles opstartstur for hele personalet i begyndelsen af nove m- ber gik til Plön. UUV har desuden deltaget med vejledere i et Leonardoprojekt ligesom enkelte medarbejdere har været på udlandsrejser og UUV har modtaget internationale delegationer i Udbygget samarbejde med erhvervsuddannelserne. 3

4 Over elever og lærere har været på besøg på de lokale erhvervsuddannelser og mange 9. klasser har deltaget i Skills konkurrencen. Skills er en konkurrencepræget og praktisk måde at præse n- tere erhvervsuddannelserne på for folkeskolens elever. Vi må erkende, at en præsentation og en gennemgang af de 12 indgange til erhvervsuddannelserne ikke giver et tilstrækkeligt valggrundlag. Team Skole har gennem hele 2013 arbejdet på at udvikle metoder til præsentation af erhvervsuddannelserne og vi vil i se frugten af arbejdet i form af spil, ung til ung, forældrekurser og et udvidet samarbejde med erhvervsskolerne om bl.a. Skills. Digitalisering. UUV udvikler fortsat sin egen digitale dialog med de unge, ligesom evejledningens redskaber og tilbud præsenteres for elever og forældre og implementeret i vejledningsprocessen i forbindelse med den differentierede vejledningsindsats. Unge der skønnes at have svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse prioriteres i forhold til vejledningsindsatsen. UUV s sekretariat har igangsat brugen af edoc og gamle papirdokumenter skannes. I de kommende år Digitaliseringen vil fortsat være under udvikling særligt med implementeringen af vores nye webbaserede IT system UNOung, som vandt det prækvalificerede udbud som UUV gennemførte i Sammen med UU Sjælsø, UU Gribskov og UU Øresund, der alle også er overgået til UNOung arbejder vi for en udvikling af denne platform i samarbejde med vores IT leverandør UNOIT, som vi har fået det bedst tænkelige samarbejde med. UUV s ledelsesgrundlag udarbejdes og forelægges MED udvalget ud fra de rammebetingelser som Køge Kommunes direktion har opstillet. Overordnet ledelsesgrundlag: Økonomisk ansvarlighed Nytænkning, innovation og tilpasning af vejledningsindsatsen til fremtidens udfordringer. Inddragelse af frivillige (Ung til ung og frivilligt mentorkorps) Anvendelse af IT teknologi Attraktiv arbejdsplads Forberede unge til et voksenliv som selvforsørgende. Tværsektorielt samarbejde: Mange løsninger ligger i samarbejdet mellem familieafdelinger, jobcentre, uddannelser etc. UUV er en koordinerende og resultatfokuseret organisation. Nye tiltag vurderes i forhold til om de: Giver en bedre overgang for elever og unge. Får flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Giver de unge tilpasse udfordringer Er Institutions- og sektoruafhængig I er der fortsat og øget fokusering på UUV s kerneopgave. Der skal over en bred fornt produceres resultater flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 4

5 Udvidelse af vejledningen op til det 30. år og et øget samarbejde med Jobcentrene kræver en intern opkvalificering omkring realkompetencevurdering, SU regler, voksenlæreaftaler og kurser og tilbud fra ungdomsuddannelserne. FVU screening for dansk og matematik i sammenhæng med en vejledningssamtale for unge over 18 år og i enkelte tilfælde for unge under 18 år har de sidste 2 år været en del af UUV s tilbud. Ligel e- des har vi indlagt FVU screening som en del af UUV s kursustilbud på bl.a. UXG (Unge Krydser Grænser) holdene. FVU screening bliver en udvidet del af UUV s aktiviteter i forbindelse med et udvidet samarbejde med de lokale Jobcentre i Køge Bugt. Der er udpeget en koordinator for området, der er placeret i Team Special. Ligeledes er der uddannet et antal vejledere til at påtage sig opgaven. UXG Unge Krydser Grænser er det kendte 4 ugers kursus, som UUV i over 3 år har tilbudt unge ledige fra de fire Jobcentre. I forbindelse med kontanthjælpsreformen har der været et ønske fra Jobcentrene om, at kurset afvikles over 3 uger og samtidig har Jobcentrene varslet en øget brug af netop dette kursus i forbindelse med en vejlednings- og uddannelsesafklarende proces for den unge. Fra februar omlægger UUV UXG til et 3 ugers kursus og der er nedsat en styregruppe bestående af 1 repræsentant fra hvert af de fire Jobcentre. Styregruppen skal følge og medvirke i udviklingen af kurset i relation til den nye lovgivning på området. Reformerne. I er der en del reformer, som skal indpasses i UUV s organisation. Ved årsskiftet er vi i fuld gang med at indfase kontanthjælpsreformen ligesom vi byder ind med vores tilbud til folkeskolereformen, der træder i kraft medio. Netop nu afventer vi erhvervsuddannelsesreformen, vejledningsreformen og den varslede nye fleksuddannelse. Det omfattende reformarbejde vil alt andet lige sætte UUV s organisation og omstillingsevne på en prøve. Processen omkring implementering af de vedtagne reformer (kontanthjælps - og folkeskolereformerne) lover godt for fremtiden. Der er internt i UUV s organisation en parathed til ændri n- gerne som sammen med yderst positive relationer til samarbejdspartnere i kommuner, skoler, jo b- center, ungdomsuddannelser, VUC, produktionsskoler og mange andre gør, at der er grund til optimisme, når UUV og kommunerne i Køge Bugt skal rykke i forhold til den nye lovgivning. 10 års jubilæum UUV har en kort historie. I august 2004 blev UUV Køge og UU Greve dannet på platformen af den gamle skole- og ungdomsvejledning i det der dengang var 6 kommuner. I 2006 blev de to Ungdommmens Uddannelsesvejledningsorganisationer forenet i UUV Køge Bugt og efter strukturrefo r- men i 2007 dækker UUV kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns. De fire kommuner arbejder også sammen i samarbejdet København Syd. Vi planlægger selvfølgelig lokalt, at sætte 10 års jubilæet på dagsordenen til august, så det bliver også en af UUV s mange aktiviteter de kommende år. Tak til alle for samarbejdet i 2013 og velkommen til. Mark Jensen Centerleder UUV 5

6 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 6. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30 %, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god ko l- lektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Vejledningen skal sikre at eleverne er uddannelsesparate til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Juniorindsats år: Uddannelsespligt for alle unge, der skal være i gang med en uddannelsesaktivitet. De unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet, kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbe j- delse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge, der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsu d- dannelse, kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionssk o- ler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Vejledning år: Der er indgået aftale med UUV s styregruppe om, at København Syds Jobcenterchefgruppe aftaler det praktiske. Det er aftalt at UUV udvider Ungedatabasen op til det 30. år og at der laves komm u- nale aftaler om vejledning op til det 30. år. Dette er gennemført i årets () første måneder. Fremtidslinjen et uddannelses- og vejledningstilbud til unge årige: Et attraktivt lokalt STU (3-årig kommunalt finansieret særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) tilbud i Køge Bugt for unge i målgruppen. STU tilbuddet på Fremtidslinjen har et omfang af ca timer årligt (lovens krav er 840 timer). Målet er et lokalt tilbud, der kvantitetsmæssigt, prismæssigt og indholdsmæssigt lever op til de unges og kommunernes standarder. Fremtidslinjens tilbud er til unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge indenfor autismespektrumsforstyrrelsesområdet. 6

7 ORGANISATION Målrettet indsats i fem faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fem team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3-årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Ungdomsuddannelsesinstitution for unge med særlige behov Fremtidslinjen. Team Fremtidslinjen Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 5 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. ORGANISATION UUV Køge Bugt består af tre vejledningsfaglige teams, et uddannelsesteam(fremtidslinjen) samt et sekretariatsteam. UUV Køge Bugt dækker vejledningsindsatsen i kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns med vejledning fra 7.klasse til det 25. år. 7

8 PERSONALE UUV team 1, 2, 3, og 4: Årsværk Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2 Elev 1 Vejledere/konsulenter 30,6 Flexjob: administrativt personale 2,2 Flexjob: Service / rengøring 1,4 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftramme) 4,7 2-sprogsindsats/STS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 Fremtidslinjen, team 5 Leder 1 Kontorpersonale 0,75 Underviserer/pædagoger 15,8 Service 1 Flexjob/pædagog 1 I alt 66,45 Løntilskud 5 I alt 71,45 SYGEFRAVÆR Som et fokuspunkt har UUV arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø gennem hele Målet har været at fastholde et lavt sygefravær. En reduktion af sygefraværet har ikke været mulig for UUV s samlede organisation. UUV s ledelse finder stadig, at der er et lavt sygefravær. En del af stigningen er begrundet i højt sygefravær blandt enkelte medarbejder på støttet beskæftigelse. Området har fortsat organisationens bevågenhed. Sygefravær % UUV team 1, 2, 3 og 4 3,6 1,8 2,1 2,5 Fremtidslinjen 1,6* 3,7 *Fremtidslinjen var først etableret fra august

9 Økonomi Budget UUV Budget 2013 Budget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Total Budget Fremtidslinjen Det forventes af Fremtidslinjen har 40 elever i alt 10 unge med autisme spektrum forstyrrelser og 30 unge med Generelle indlæringsvanskeligheder. Budget 2013 Budget Personale , ,00 Materialer og aktiviter , ,00 IT, inventar og materiel , ,00 Grunde og bygninger , ,00 Total , ,00 Budget på projekter UXG Unge krydser grænser UXG Forventet indtægter ,00 Løn ,00 Aktiviteter ,00 Husleje ,00 I alt , ,00 Balance Servicestationen UXG Projektmidler fra Køge kommune Indtægter (forventet) Løn Aktiviteter og materialer Husleje I alt Balance

10 INDSATSOMRÅDER FÆLLES INDSATSOMRÅDER Ledelsesgrundlag og refomer Udarbejdelse af et ledelsesgrundlag. UUV s rolle i de nationale reformer: - Folkeskolereform - Kontanthjælpsreform - Vejledningsreform - Erhvervsuddannelsesreform. - Evt. ny Fleksuddannelse Fokus på kerneopgaven Synlighed omkring ledelsens mål, opgaver og handlinger UUV s involvering med vores kompetencer i de nye reformer/ opgaver 1. halvår Allokering af ressourcer til løsning af kerneopgaven At der bliver reduceret i aktiviteter der lægger ud over kerneopgaven Første halvår af Fokus på kerneopgaven og forbedring af resultaterne i overgangsvejledningen Bedre overgangsfrekvensen, lavere frafald det første halve år efter grundskolen samt øget fastholdelse i uddannelse 9 måneder efter afsluttet grundskolen TEAM SKOLE Sammenhængende vejledningsindsats og UEA At synliggøre en sammenhængende vejledningsindsats fra 6. kl. til udskoling. Udarbejdelse af et Årshjul med vejledningsaktiviteter til brug for skolernes planlægning. Koordineres med ungdomsuddannelserne og udsendes i april til alle grundskoler Fokus på UEA Temadag om UEA for vejledere, skoleledere og lærere i samarbejde med UURS. Udgivelse og distribution af nyudviklet spil Gæt et Job til UEA i kl. Markedsføring til alle grundskoler af ny organisering af inspiration til UEA på vores nye hjemmeside. 10

11 TEAM UNG UU-vejledning i samarbejde med de kommunale jobcentre Udvikling og optimering af tværfagligt samarbejde mellem UUV og JC til gavn for de unge. Øget kendskab til og forståelse for hinandens områder, kompetencer og muligheder. Konkretisering af barrierer i samarbejdet med henblik på optimering af arbejdsgange osv. Afsøgning af fremtidige muligheder og tiltag, der kan kvalificere samarbejdet til gavn for de unge. Team Ung afholder kurser for jobcentrene om UUV og vejledning, herunder uddannelsessystem og SU. UUV-vejledere fra Team Ung vil i henhold til aftaler med lokale jobcentre have træffetid på jobcentrene. Jobcentrene holder kurser for UUV om JC, kontanthjælpsreform, myndighedsmuligheder/- begrænsninger osv. Udvidelse af vejledningsopgaven op til 30 år Vejledning af årige kontanthjælpsmodtagere som led i samarbejdet med JC. Vejledningsfagligt løft og opkvalificering af vejlederne i Team Ung i forhold til den ændrede målgruppe. Vejlederne i Team Ung skal have overblik over og kendskab til fx aktører, muligheder og begrænsninger, hvad angår denne aldersgruppe og uddannelse. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kan deltage i kurser o.a. nødvendige/relevante aktiviteter og fungere som vidensbærere i forhold til teamet. 11

12 Nytænkning af vejledningsforløbet UXG Tilpasning af UXG til den nye kontanthjælpsreform og det nye samarbejde med JC. Tilpasse forløbets form og indhold til en kursuslængde á 3 uger. Afsøge mulighederne for yderligere udvikling af forløbet strukturelt og indholdsmæssigt, til gavn for UUV, jobcentre og specielt de unge/95 %-målsætningen. Optimere visitationen til og opfølgningen på forløbet, herunder UXG-hjemmesiden som jobcentrenes og de unges indgang til UXG og redskab i visitationen. Nedsættelse af Styregruppe med repræsentanter fra UUV og de fire jobcentre. Afholdelse af endags-seminar om udvikling og nytænkning af UXG for Team Ung. FREMTIDSLINJEN INDSATSOMRÅDER At fastholde Fremtidslinjen, som det vigtigste lokale STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, og autisme spektrum forstyrrelser. At fastholde Fremtidslinjen som det vigtigste lokale STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, og autisme spektrum forstyrrelser, der kan rumme unge fra Køge og UUVs samarbejdskommuner. De kommende år vil vi arbejde målrettet på at udbygge kendskabet til Fremtidslinjen som et kendt og respekteret STU tilbud. For at kunne blive en vigtig og stabil STU er Fremtidslinjen nød til at vokse elevmæssigt. Dels for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, og skabe et spænende og udviklende pædagogisk miljø. Dels for at få muskler til at kunne løfte de opgaver og udfordringer vi vil stå med i de kommende år. Pt. Er der indskrevet 39 elever på Fremtidslinjen. August : Vi håber på at bevare elevtallet på ca. 40 elever. 12

13 At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. At udvikle evalueringsværktøjer og nye jobtyper for målgruppen, gennem et Interreg projekt med JAW Koppelsberg. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser, for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. Da virksomhedspraktik er en vigtig del af STU uddannelsen, vil det være et af vores vigtigste fokuspunkter, at udvikle Fremtidslinjens netværk af lokale virksomheder og samarbejdspartnere, til gavn for vores elever. At udvikle evalueringsværktøjer og nye jobtyper for målgruppen, gennem et Interreg projekt med JAW Koppelsberg. I løbet af vil vi deltage i elevudvekslinger med Jaw Koppelsberg, hvor elever og personale herfra er i Tyskland og hvor de besøger os. Herigennem skærpes fælles kulturel forståelse på tværs af Fehmern bælt. Fremtidslinjens personale får indblik i andre læringsmetoder og værktøjer i forhold til målgruppen, samtidig med at vi får mulighed for at studere anderledes jobtyper og evalueringsværktøjer. Projektet startede i januar 2013 og løber til udgangen af At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser(asf), for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. I slutningen af 2012, var der 5 elever i ASF gruppen. I slutningen af 2013 har vi indskrevet 11 elever i gruppen med ASF elver. Hermed har vi presset de fysiske rammer så meget, at det ikke er muligt at optage nye ASF elever før 2015, medmindre vi får mere plads. 13

14 TEAM SEKRETARIAT Indsatsområde Administrative procedure Optimere administrative procedurer. At udarbejde arbejdsgangsbeskrivelse (kortlægning) af administrative procedure med snitflader til organisationen sådan at arbejdsgangen optimeres og effektiviseres. LEAN anvendes som metode ved optimering af arbejdsgangen. Arbejdsgangen skal tydeliggøres i UUV. Indsatsområde Smidig dokumenthåndtering i UUV Øge tilgængeligheden af dokumenter for ansatte i UUV. At der etableres et sted virtuelt hvorfra alle kan tilgå deres dokumenter der nu hhv. er placeret på s-drev og intranet Indsatsområde Udvikling og etablering af rollemodelkorps At etablere et rollemodelkorps At der etableres et rollemodelkorps som kan anvendes i vejledningen med ung-til-ung vejledning. Rollemodelkorpset skal anvendes bredt i hele UUV. 14

15 TEAM SPECIAL Indsatsområde At fokusere på og optimere det tværfaglige samarbejde med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og det sociale område både børn og voksenafdelinger. Indsatsområde At alle unge i specialmålgruppen for et uddannelsestilbud, der matcher deres evner og ønsker. Således af 95 % målsætningen opfyldes også for denne gruppe Tag på kursus med dine elever At arbejde videre med forskellige vejledningsmetoder. Herunder visualisering og vejledning ved hjælp af legoklodser At implementere og præsentere metoden for lærere og elever. Teamet har afprøvet forskellige metoder og fremlagt resultaterne for resten af teamet. Ultimo februar sender vi en gruppe til Esbjerg for at blive sat ind i Uddannelsesrejsen. 15

16 BAGGRUND OG UDDYBNING DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Digitalisering og ledelsesgrundlag. Begge områder er indeholdt i UUV s indsatsområder for det kommende år. 16

17 BILAG Kurser og konferencer 2013 Dato Kursus / konference Deltagere Arrangør / sted 25/1 DM i Skills Team Skole, Team Skills Denmark/Århus special 4/2 Ledelsesseminar og ledelsesudvikling Pia, Tove Morten Mark og Margrethe Mads Hermansen/ Dalby og Restaurant Bregnen 24/1 UUV kursus i Touch, -og smartboard Alle teams Emil UUV/UUV 15/4 6/3 Temamøde om koordinering af virksomhedsindsatsen Jacob, Christian Klemmenstrupgaard/ Klemmenstrupgaard 6/3 Virksomhedsvendte arbejde i Jobcenter Køge Ungecentret / PC Køge Bugt UUV Køge Bugt Køge Erhvervsservice Jacob, Christian Køge Kommune Cabi/Køge Kommune 8 møderækker henover året 18/3 Workshop omkring e- Susanne K.A. UNI-C/ UNI-C vejledningen 19/3 Kick Off Morten E., Stine, Signe, Marianne, Anette, Morten, Projekt Poseidon (herunder JAW og UUV/Fremtidslinjen/ Rødby-Puttgarden færgen Mark, Tove, Anders, Mai 20/3 Sådan ser fremtidens politikere Jørgen CefU/ DPU, København ud. 21/3 En dejlig Torsdag Jørgen Brande Højskole/ Brande Højskole 14/4, Kickstart din kreativitet Pia Køge Kommune/Køge Vandrehjem 8/5, 16/5 29/4 Seminar om styrket indsats for ordblinde, læse-, skrive-, Anders, Pawel Arbejdsmarkedsstyrelsen/Scandic Copenhagen og regnesvage 2/5 og Workshop OPUS Else Køge Kommune/Køge Vandrehjem 15/5 15/5 Vejledning i fællesskaber Pernille, Martin, Christine UU Nordvestsjælland/UU Nordvestsjælland 21/5 Insubiz/Statens selvforsik- Pia, Mette Ministeriet for børn og unge/uvm Kbh K ring 29/5 Modstandsformer i jobcentret Helle, Maj-Britt W., Jacob, Christian, Christine Schultz/Schultz Anexgade Valby 30/5 Håndværker-uddannelsernes Pia, Maj-Britt L. Metropol/Metropol 17

18 historie 11/6 Kompetenceudviklingsforløb Anette H Marselisborg/Teaterbygningen Køge 11-12/6 Kursus om æresrelaterede Lene M., Jørgen Køge Kommune/Køge Vandrehjem konflikter 18/6 Transportuddannelser på CELF Hele Skoleteamet Pia Hegner/CELF, Nykøbing F. 22/8 OPUS debitor fakturaadministration Mette, Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 19/6 Socialt udsatte unge Pernille, Susanne Bikubenfonden/Grand Teater 14/8 OPUS debitor fakturaadministration Else Køge Kommune/Køge Vandrehjem 4/9 HR-Skyen Grundkursus for Mette Køge Kommune/Køge Vandrehjem afdelingsadministratorer 4/9 Kontanthjælpsreformen Mark Køge Kommune/Køge Vandrehjem 10-11/9 SSP seminar Jørgen SSP Køge/Slangerupgaard 16/9 edoc Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 12/9 SEO optimering af hjemmesider Emil, Maj-Britt L, Pia Køge Erhvervsservice/Gallochevej Allé Køge 17-18/9 Excel grundlæggede Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 18-19/9 Ud i Fremtiden Uddannelsesmesse Anna, Anette, Uddannelsesavisen/Roskildehallerne for unge med sær- lige behov Amalie, Christian, Dorte, Hanne, Per L, Per M, Michael P, Michael J, Morten J, Morten E, Marianne, Nichlas, Susanne, Stine, Signe, Wiola 20/9 Grundkursus FVU IT redskaber Pawel, Claudia Hovedstadens Ordblindeskole/Kbh 23/9 Få styr på facebook Maj-Britt L. Generator/Scandic Hotel 23-24/9 Seminar om forebyggelse af selvmord Pawel UU Nordvestsjælland/ Holtel Strandparken Kalundborg 7-9/10 Psykiatrifondens psykiatridage Morten Klausen Herlev Hosital/RUC /10 Excel kursus udvidet Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 24/10 Unge og rusmidler Anders Psykiatrifonden/KTS Julius Thomsens Plads 28/10 Kollegial Supervision Stine Seminarer.dk/Middelfart Park Hotel 13/12 2 x 3 dage 30-31/10 Netværkskursus for nye vejledere Morten R., Eloise, UU Danmark/UU Lillebælt Lene M. 31/10 HR-Skyen Else Køge Kommune/Køge Vandrehjem 6/11 Æresrelaterede konflikter Jacob, Maj-Britt L UU Danmark/Bella sky 8-9/11 Ledelsesgrundlag Mark FAB forvaltningen, Køge/ Skjolde /11 GUA en kompleks autismespektrumforstyrrelse Christian V. næsholm GUU-GUA foreningen/hotel Park Middelfart 18

19 21-22/11 Musefælden Pia Køge Kommune/Køge Vandrehjem 3/12 OPUS økonomirapporter Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 6-7/12 International konference og Pia Euroguidance Serbia/Beograd seminar for vejledere i Beograd 9/12 Lenceringskonference for Pia Euroguidance Serbia/DGI-byen Erasmus+ 11/12 Besøg på UU Lillebælts Ungtil-Ung arrangement Susanne K. A, André, Pernille UU Lillebælt/Fredericia Gymnasium Kompetenceudviklingsoversigt 2013 Anders P Nielsen UCC,Søborg Vejledning afgangsprojekt Morten Ellehauge Erhvervsakademi Sjælland Diplomlederuddannelse Ledelse og ansvar Christian Kiersgaard UCC Søborg Vejleder uddannelse: Vejledning og vejleder Maj-Britt Wille Professionshøjskole Metropol Kognitiv Metode Mette Gadkjær COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) Kommunom Maj-Britt Larsen Professionshøjskolen Sjælland Afslutning modul Vejleder Ud- Louise Paludan Professionshøjskolen Sjælland - Sorø dannelse Helle Evald Dansk terapeutisk Institut Supervisor uddannelse Charlotte T Hansen UCC Søborg Vejleder og Samfund Pawel Rutkowski Professionshøjskolen Sjælland - Sorø Vejlederuddannelse Bente Kirketerp-Møller UCC Søborg Afslutning modul Vejleder Uddannelse Morten Ellehauge Seminar.dk Masterclass personlighedsforstyrrelser Stine Gregersen Seminar.dk Kollegial Supervision 19

20 Indsatsområder 2013 evaluering og opfølgning UUV S SAMLEDE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Synlig organisation, der leverer resultater Den grundlæggende kerneydelse med vejledning i de 3 faglige team skal kvalitetsmæssigt fastholdes. Indsatsen skal udvikles i samspil med ny lovgivning og kommunikationsformen til de unge skal undergå en stadig udvikling. Implementering af uddannelsesvejen. UUV på facebook og en fortsat stigning af uddannelsesgennemførsel for de 21-årige som vi har målt på siden Implementering af Uddannelsesvejen. Implementeret i de 3 faglige team: Skole-, unge- og specialteam. TEAM SKOLE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Bedre vejledning om erhvervsuddannelserne Nye tiltag i vejledning om At alle skoler får tilbudt jobmuligheder og erhvervsuddannelserne. deltagelse i SkillsStafetten i efteråret Vi vil endvidere sende en ansøgning Nutidens børn og unge har ofte et unuanceret om LBR-midler til etablering billede af erhvervsmuligheder, og mange jobs har af transport og faglig ledsagelse af elever, så skolerne betegnelser, der ikke kan tage imod de nye tilbud umiddelbart signalerer, uden meromkostninger. hvad personen arbejder med. I samarbejde med erhvervsuddannelserne i lokalområdet vil vi iværksætte nye tiltag, der kan bringe arbejdslivet tættere på de unge, bl.a. deltagelse i SkillsStafetten for 9. klasser og tilbud om virksomheds- og skolebesøg til klasserne på mellemtrinnet Alt implementeret i. Der henvises til Tal på Vejen Uddannelsesvejen er implementeret og anvendes i det daglige vejledningsarbejde som fast model for vejledningsprocessen Alle elever i 6. klasse fik tilbud om at deltage i Erhvervsskolernes Dag, som UUV arrangerede i samarbejde med KHS og EUC Sjælland. Ud af ca mulige elever, deltog 1.059, hvilket har medført at tilbuddet nu bliver videreført i de kommende år. Tilmeldingen til SkillsStafetten faldt desværre sammen med lockouten, så derfor kom der ikke så mange tilmeldinger som ventet. 330 ud af mulige elever deltog, og to klasser fra hhv. Munkekærskolen i Solrød og Skovboskolen i Køge skal til finalen i Aalborg den 24. januar, inviteret af EUC Sjælland. SkillsStafetten er blevet evalueret grundigt i både Team Skole og sammen med EUC Sjælland, og modellen bliver ændret til næste år, hvor stafetten også målrettes 8. klasse ifølge vedtagelse af SkillsDenmark, der står for det overordnede koncept. LBR-projektet blev opgivet på grund af tidnød i forbindelse med lockouten. 20

21 TEAM UNG INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Uddannelsesvejen. På baggrund af en proces igangsat i vinteren 2011 omkring undersøgelse, afprøvning og udvikling af en fælles faseorienteret model i vejledningen, er vejledningsmodellen Uddannelsesvejen blevet indført. Formålet er at modellen skal være med til at tydeliggøre hvad der sker når der vejledes om uddannelse og erhverv, og for at sikre at uddannelsesvalg bliver truffet ud fra et velfunderet og kvalificeret grundlag. Gennem fortsat arbejde med Uddannelsesvejen i ungevejledningen får vejlederne yderligere erfaring med brugen af modellen. Det vil kvalificere vejledningsprocessen og skabe et fælles professionelt udgangspunkt for vores vejledningspraksis. Uddannelsesvejen er en model, som den enkelte vejleder har kendskab til og behersker, og som kan benyttes og prioriteres efter vejledningsfagligt skøn. Indsatsområde Vejlederne arbejder med Uddannelsesvejen i deres vejledningssamtaler, og over tre teammøder vil modellen være på som et punkt. Her udveksler vejlederne deres erfaringer med modellen. Fastholdelse af unge i uddannelse med uddannelsespålæg. Evaluering i november 2013 Uddannelsesvejen har betydet yderligere fokus på indhold og form i vejledningen og i særlig grad i forhold til vejledningssamtalen. Der er blevet diskuteret brug af modeller, værkstøjer og metoder. Vi har haft modellen fremme på de forskellige teammøder. Vi betragter nu modellen som en del af vejlederens værktøjskasse, der kan anvendes efter behov, og når det giver mening. På baggrund af evalueringsrapport af uddannelsespålægget er der i Køge Kommune iværksat et projekt over en af anbefalingerne, der går på at forbedre kommunikationen mellem jobcentre, UUV-centre og ungdomsuddannelserne. Dette projekt løber fra Formålet med projektet er, at en tydeligere og mere forpligtende kommunikationen parterne imellem skal hjælpe de unge i at blive fastholdt i uddannelsen. UUV inddrages i jobcentrets arbejde med uddanlige ekspertise om uddan- UUV bidrager med sin sær UUV er ikke blevet inddraget i jobcentrenes arbejde med unge med uddannelsespålæg nelsespålæg til en ung, nelsesområdet, uddannelsesvalg og match med bekymring. UUV har deltaget ca. 15 hvis jobcentret vurderer, sager. Dette var ikke meningen i forhold til at der er en frafaldsrisiko UUV inddrages i beskrivel- projektplanen. UUV registrerer uddannelsespålægget i forbindelse med tilmelding til sen til skolen af behovet for fastholdelsesaktiviteter og forslag til fastholdelsesaktiviteter UUV får et billede af alle unge, der modtager uddannelsespålæg, idet alle ud- Da UUV s indsats var første led i kæden, kunne de efterfølgende elementer og aktører ikke træde ind. Vi har altså ikke fået mange erfaringer i forhold til målet i projekt. Projektet kan dog være med til at pege på, hvor de forskellige vanskeligheder i det tværkommunale og tværfaglige samarbejde er, og vi kan dermed være mere opmærksomme på det til næste gang Dette er ikke sat i værk jævnfør ovenstående. 21

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 Opgaver 6 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget på projekter

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve - Køge - Solrød - Stevns. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Greve - Køge - Solrød - Stevns. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Greve - Køge - Solrød - Stevns Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Forord 3 I det forløbne år... 3 I de kommende år... 4 Virksomhedens rammer 6 Opgaver... 7 Organisation... 8 Organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan 2015 INDHOLDi Forord 3 Opgaver 8 Organisation 9 Personale 10 Sygefravær 10 Økonomi 11 Indsatsområder 12 UUV s samlede indsatsområder 12 Fælles indsatsområde for Team skole,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2013 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 7 OPGAVER 7 Organisation 7 Sygefravær

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11 Ungdommens UddannelsesVejledning UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Udgivet 2015 2 Indhold Velkommen til Tal om unge... 4 95%-målsætning... 4 Samarbejde... 4 Reformer... 5 15-17-årige... 6 Hvad er

Læs mere

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt STUforeningen cônsentiô Konference Christiansborg den 12.1.2017 STU ens rolle og berettigelse i samfundet Iagttagelser fra en UU centerleder 2004 til 2017 Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken Køge Bugt-samarbejdet 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Fastholdelsespakken 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MÅLGRUPPEN... 3 3. MODEL FOR SAMARBEJDET OM DE FRAFALDSTRUEDE... 3 3.1.

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering.

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Roskilde d. 26. august 2015 Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Baggrund: Roskilde Kommune og Lejre Kommune inviterede d. 16.december 2014 bestyrelsen for UU-Roskilde/Lejre til en drøftelse

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Ungeindsatsen. Konference den 4. juni 2013

Ungeindsatsen. Konference den 4. juni 2013 Ungeindsatsen Konference den 4. juni 2013 Baggrund UTA-projektet Politisk ønske Byrådsbeslutning april 2009 Etablering oktober 2009 Vores model Socialrådgivere fra Børn og Familie Vejledere fra UU Beskæftigelsessagsbehandlere

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Forord. UU Tårnby har til opgave at udvikle vejledningen i forhold til grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen, så den lever op til de

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13 Virksomhedsplan UU-Aalborg 2012/13 01-02-2012 Vision: Værdier Visionen er organisationens ledestjerne. Visionen består af 2-5 statements, som beskriver vores forståelse af formålet med organisationen samt

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Fremtidslinjen Karlemosevej 48 4600 Køge Tel: 0045 5667 2660 Fax: 0045 5666 1398 E-Mail: fremtidslinjen@koege.dk

Fremtidslinjen Karlemosevej 48 4600 Køge Tel: 0045 5667 2660 Fax: 0045 5666 1398 E-Mail: fremtidslinjen@koege.dk Breaking down barriers Kære nøgleperson Konferenceinvitation For at sætte fokus på de barrierer unge med særlige behov møder når de skal ud på arbejdsmarkedet, inviteres du til konference torsdag den 06/03

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere