UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan

2 INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 OPGAVER 6 Organisation 7 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget Fremtidslinjen 9 Budget på projekter 9 UXG Unge krydser grænser 9 Servicestationen 9 Indsatsområder 10 Fælles indsatsområder 10 Team Skole 10 Team Ung 11 Fremtidslinjen indsatsområder 12 Team Sekretariat 14 Team Special 15 Baggrund og uddybning 16 Bilag 17 Kurser og konferencer Kompetenceudviklingsoversigt Indsatsområder 2013 evaluering og opfølgning 20 UUV s samlede indsatsområder 20 Team Skole indsatsområder 20 Team ung indsatsområder 21 Team special indsatsområder 22 Team sekretariat indsatsområder 22 Team fremtidslinjen indsatsområder 22 2

3 FORORD I det forløbne år UUV har i det forløbne år implementeret vejledningsmodellen UDDANNELSESVEJEN som afslutning på et længere procesforløb. Målet har været en fælles standard for vejledningsprocessen i UUV og en kvalificering af vejledningsforløbene i de tre vejledningsfaglige team. Uddannelsespålæg. I samarbejde med de fire Jobcentre og med støtte fra Beskæftigelsesregionen er der gennemført et Fastholdelsesprojekt, hvis mål er at reducere uddannelsesfrafaldet blandt unge, som er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg. Projektet har lagt op til et tæt samarbejde, som kan udnyttes i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen, som ensidigt har et uddannelsessigte. UUV har udviklet kommunikationsplatformen i forhold til områdets unge. Brugen af Facebook er implementeret ligesom UUV s skriftlige kommunikation er revurderet i forbindelse med ibrugtagning af et nyt IT system UNO UNG ultimo Resultater. Såvel den nationale profilmodel, som UUV s egne tal, der publiceres i Tal på Vejen (uuv.dk) viser fremgang på uddannelsesfronten. Profilmodel for uddannelsesfrekvens mindst 1 ungdomsuddannelse: Kommune Uddannelses % Uddannelses % Uddannelses % Uddannelses % Solrød 82,2 89, Greve 81,4 88, Køge 78,2 86, Stevns 76,3 87, Sjælland 83,6 87, ,7 Danmark 84,5 88,4 91,2 92,1 Andel af ungdomsårgang 2011, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, i løbet af 25 år efter afsluttet 9. klasse fordelt på kommuner. UNI C / MBU Overgangsfrekvensen fra grundskole til ungdomsuddannelse, viser (Tal på Vejen uuv.dk), at 94,2 % af afgangseleverne stadig er på den valgte ungdomsuddannelse ½ år efter de fra grundskolen er påbegyndt deres ungdomsuddannelse. Tal på Vejen viser også, at der stadig er store udfordringer med af fastholde afgangselever fra 10. klasse på den valgte ungdomsuddannelse. Internationalt samarbejde. Det største internationale samarbejde har UUV gennem Fremtidslinjens INTERRREG projekt med partneren JAW i Plön/ Tyskland. Den fælles opstartstur for hele personalet i begyndelsen af nove m- ber gik til Plön. UUV har desuden deltaget med vejledere i et Leonardoprojekt ligesom enkelte medarbejdere har været på udlandsrejser og UUV har modtaget internationale delegationer i Udbygget samarbejde med erhvervsuddannelserne. 3

4 Over elever og lærere har været på besøg på de lokale erhvervsuddannelser og mange 9. klasser har deltaget i Skills konkurrencen. Skills er en konkurrencepræget og praktisk måde at præse n- tere erhvervsuddannelserne på for folkeskolens elever. Vi må erkende, at en præsentation og en gennemgang af de 12 indgange til erhvervsuddannelserne ikke giver et tilstrækkeligt valggrundlag. Team Skole har gennem hele 2013 arbejdet på at udvikle metoder til præsentation af erhvervsuddannelserne og vi vil i se frugten af arbejdet i form af spil, ung til ung, forældrekurser og et udvidet samarbejde med erhvervsskolerne om bl.a. Skills. Digitalisering. UUV udvikler fortsat sin egen digitale dialog med de unge, ligesom evejledningens redskaber og tilbud præsenteres for elever og forældre og implementeret i vejledningsprocessen i forbindelse med den differentierede vejledningsindsats. Unge der skønnes at have svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse prioriteres i forhold til vejledningsindsatsen. UUV s sekretariat har igangsat brugen af edoc og gamle papirdokumenter skannes. I de kommende år Digitaliseringen vil fortsat være under udvikling særligt med implementeringen af vores nye webbaserede IT system UNOung, som vandt det prækvalificerede udbud som UUV gennemførte i Sammen med UU Sjælsø, UU Gribskov og UU Øresund, der alle også er overgået til UNOung arbejder vi for en udvikling af denne platform i samarbejde med vores IT leverandør UNOIT, som vi har fået det bedst tænkelige samarbejde med. UUV s ledelsesgrundlag udarbejdes og forelægges MED udvalget ud fra de rammebetingelser som Køge Kommunes direktion har opstillet. Overordnet ledelsesgrundlag: Økonomisk ansvarlighed Nytænkning, innovation og tilpasning af vejledningsindsatsen til fremtidens udfordringer. Inddragelse af frivillige (Ung til ung og frivilligt mentorkorps) Anvendelse af IT teknologi Attraktiv arbejdsplads Forberede unge til et voksenliv som selvforsørgende. Tværsektorielt samarbejde: Mange løsninger ligger i samarbejdet mellem familieafdelinger, jobcentre, uddannelser etc. UUV er en koordinerende og resultatfokuseret organisation. Nye tiltag vurderes i forhold til om de: Giver en bedre overgang for elever og unge. Får flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Giver de unge tilpasse udfordringer Er Institutions- og sektoruafhængig I er der fortsat og øget fokusering på UUV s kerneopgave. Der skal over en bred fornt produceres resultater flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 4

5 Udvidelse af vejledningen op til det 30. år og et øget samarbejde med Jobcentrene kræver en intern opkvalificering omkring realkompetencevurdering, SU regler, voksenlæreaftaler og kurser og tilbud fra ungdomsuddannelserne. FVU screening for dansk og matematik i sammenhæng med en vejledningssamtale for unge over 18 år og i enkelte tilfælde for unge under 18 år har de sidste 2 år været en del af UUV s tilbud. Ligel e- des har vi indlagt FVU screening som en del af UUV s kursustilbud på bl.a. UXG (Unge Krydser Grænser) holdene. FVU screening bliver en udvidet del af UUV s aktiviteter i forbindelse med et udvidet samarbejde med de lokale Jobcentre i Køge Bugt. Der er udpeget en koordinator for området, der er placeret i Team Special. Ligeledes er der uddannet et antal vejledere til at påtage sig opgaven. UXG Unge Krydser Grænser er det kendte 4 ugers kursus, som UUV i over 3 år har tilbudt unge ledige fra de fire Jobcentre. I forbindelse med kontanthjælpsreformen har der været et ønske fra Jobcentrene om, at kurset afvikles over 3 uger og samtidig har Jobcentrene varslet en øget brug af netop dette kursus i forbindelse med en vejlednings- og uddannelsesafklarende proces for den unge. Fra februar omlægger UUV UXG til et 3 ugers kursus og der er nedsat en styregruppe bestående af 1 repræsentant fra hvert af de fire Jobcentre. Styregruppen skal følge og medvirke i udviklingen af kurset i relation til den nye lovgivning på området. Reformerne. I er der en del reformer, som skal indpasses i UUV s organisation. Ved årsskiftet er vi i fuld gang med at indfase kontanthjælpsreformen ligesom vi byder ind med vores tilbud til folkeskolereformen, der træder i kraft medio. Netop nu afventer vi erhvervsuddannelsesreformen, vejledningsreformen og den varslede nye fleksuddannelse. Det omfattende reformarbejde vil alt andet lige sætte UUV s organisation og omstillingsevne på en prøve. Processen omkring implementering af de vedtagne reformer (kontanthjælps - og folkeskolereformerne) lover godt for fremtiden. Der er internt i UUV s organisation en parathed til ændri n- gerne som sammen med yderst positive relationer til samarbejdspartnere i kommuner, skoler, jo b- center, ungdomsuddannelser, VUC, produktionsskoler og mange andre gør, at der er grund til optimisme, når UUV og kommunerne i Køge Bugt skal rykke i forhold til den nye lovgivning. 10 års jubilæum UUV har en kort historie. I august 2004 blev UUV Køge og UU Greve dannet på platformen af den gamle skole- og ungdomsvejledning i det der dengang var 6 kommuner. I 2006 blev de to Ungdommmens Uddannelsesvejledningsorganisationer forenet i UUV Køge Bugt og efter strukturrefo r- men i 2007 dækker UUV kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns. De fire kommuner arbejder også sammen i samarbejdet København Syd. Vi planlægger selvfølgelig lokalt, at sætte 10 års jubilæet på dagsordenen til august, så det bliver også en af UUV s mange aktiviteter de kommende år. Tak til alle for samarbejdet i 2013 og velkommen til. Mark Jensen Centerleder UUV 5

6 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 6. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30 %, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god ko l- lektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Vejledningen skal sikre at eleverne er uddannelsesparate til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Juniorindsats år: Uddannelsespligt for alle unge, der skal være i gang med en uddannelsesaktivitet. De unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet, kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbe j- delse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge, der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsu d- dannelse, kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionssk o- ler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Vejledning år: Der er indgået aftale med UUV s styregruppe om, at København Syds Jobcenterchefgruppe aftaler det praktiske. Det er aftalt at UUV udvider Ungedatabasen op til det 30. år og at der laves komm u- nale aftaler om vejledning op til det 30. år. Dette er gennemført i årets () første måneder. Fremtidslinjen et uddannelses- og vejledningstilbud til unge årige: Et attraktivt lokalt STU (3-årig kommunalt finansieret særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) tilbud i Køge Bugt for unge i målgruppen. STU tilbuddet på Fremtidslinjen har et omfang af ca timer årligt (lovens krav er 840 timer). Målet er et lokalt tilbud, der kvantitetsmæssigt, prismæssigt og indholdsmæssigt lever op til de unges og kommunernes standarder. Fremtidslinjens tilbud er til unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge indenfor autismespektrumsforstyrrelsesområdet. 6

7 ORGANISATION Målrettet indsats i fem faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fem team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3-årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Ungdomsuddannelsesinstitution for unge med særlige behov Fremtidslinjen. Team Fremtidslinjen Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 5 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. ORGANISATION UUV Køge Bugt består af tre vejledningsfaglige teams, et uddannelsesteam(fremtidslinjen) samt et sekretariatsteam. UUV Køge Bugt dækker vejledningsindsatsen i kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns med vejledning fra 7.klasse til det 25. år. 7

8 PERSONALE UUV team 1, 2, 3, og 4: Årsværk Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2 Elev 1 Vejledere/konsulenter 30,6 Flexjob: administrativt personale 2,2 Flexjob: Service / rengøring 1,4 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftramme) 4,7 2-sprogsindsats/STS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 Fremtidslinjen, team 5 Leder 1 Kontorpersonale 0,75 Underviserer/pædagoger 15,8 Service 1 Flexjob/pædagog 1 I alt 66,45 Løntilskud 5 I alt 71,45 SYGEFRAVÆR Som et fokuspunkt har UUV arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø gennem hele Målet har været at fastholde et lavt sygefravær. En reduktion af sygefraværet har ikke været mulig for UUV s samlede organisation. UUV s ledelse finder stadig, at der er et lavt sygefravær. En del af stigningen er begrundet i højt sygefravær blandt enkelte medarbejder på støttet beskæftigelse. Området har fortsat organisationens bevågenhed. Sygefravær % UUV team 1, 2, 3 og 4 3,6 1,8 2,1 2,5 Fremtidslinjen 1,6* 3,7 *Fremtidslinjen var først etableret fra august

9 Økonomi Budget UUV Budget 2013 Budget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Total Budget Fremtidslinjen Det forventes af Fremtidslinjen har 40 elever i alt 10 unge med autisme spektrum forstyrrelser og 30 unge med Generelle indlæringsvanskeligheder. Budget 2013 Budget Personale , ,00 Materialer og aktiviter , ,00 IT, inventar og materiel , ,00 Grunde og bygninger , ,00 Total , ,00 Budget på projekter UXG Unge krydser grænser UXG Forventet indtægter ,00 Løn ,00 Aktiviteter ,00 Husleje ,00 I alt , ,00 Balance Servicestationen UXG Projektmidler fra Køge kommune Indtægter (forventet) Løn Aktiviteter og materialer Husleje I alt Balance

10 INDSATSOMRÅDER FÆLLES INDSATSOMRÅDER Ledelsesgrundlag og refomer Udarbejdelse af et ledelsesgrundlag. UUV s rolle i de nationale reformer: - Folkeskolereform - Kontanthjælpsreform - Vejledningsreform - Erhvervsuddannelsesreform. - Evt. ny Fleksuddannelse Fokus på kerneopgaven Synlighed omkring ledelsens mål, opgaver og handlinger UUV s involvering med vores kompetencer i de nye reformer/ opgaver 1. halvår Allokering af ressourcer til løsning af kerneopgaven At der bliver reduceret i aktiviteter der lægger ud over kerneopgaven Første halvår af Fokus på kerneopgaven og forbedring af resultaterne i overgangsvejledningen Bedre overgangsfrekvensen, lavere frafald det første halve år efter grundskolen samt øget fastholdelse i uddannelse 9 måneder efter afsluttet grundskolen TEAM SKOLE Sammenhængende vejledningsindsats og UEA At synliggøre en sammenhængende vejledningsindsats fra 6. kl. til udskoling. Udarbejdelse af et Årshjul med vejledningsaktiviteter til brug for skolernes planlægning. Koordineres med ungdomsuddannelserne og udsendes i april til alle grundskoler Fokus på UEA Temadag om UEA for vejledere, skoleledere og lærere i samarbejde med UURS. Udgivelse og distribution af nyudviklet spil Gæt et Job til UEA i kl. Markedsføring til alle grundskoler af ny organisering af inspiration til UEA på vores nye hjemmeside. 10

11 TEAM UNG UU-vejledning i samarbejde med de kommunale jobcentre Udvikling og optimering af tværfagligt samarbejde mellem UUV og JC til gavn for de unge. Øget kendskab til og forståelse for hinandens områder, kompetencer og muligheder. Konkretisering af barrierer i samarbejdet med henblik på optimering af arbejdsgange osv. Afsøgning af fremtidige muligheder og tiltag, der kan kvalificere samarbejdet til gavn for de unge. Team Ung afholder kurser for jobcentrene om UUV og vejledning, herunder uddannelsessystem og SU. UUV-vejledere fra Team Ung vil i henhold til aftaler med lokale jobcentre have træffetid på jobcentrene. Jobcentrene holder kurser for UUV om JC, kontanthjælpsreform, myndighedsmuligheder/- begrænsninger osv. Udvidelse af vejledningsopgaven op til 30 år Vejledning af årige kontanthjælpsmodtagere som led i samarbejdet med JC. Vejledningsfagligt løft og opkvalificering af vejlederne i Team Ung i forhold til den ændrede målgruppe. Vejlederne i Team Ung skal have overblik over og kendskab til fx aktører, muligheder og begrænsninger, hvad angår denne aldersgruppe og uddannelse. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kan deltage i kurser o.a. nødvendige/relevante aktiviteter og fungere som vidensbærere i forhold til teamet. 11

12 Nytænkning af vejledningsforløbet UXG Tilpasning af UXG til den nye kontanthjælpsreform og det nye samarbejde med JC. Tilpasse forløbets form og indhold til en kursuslængde á 3 uger. Afsøge mulighederne for yderligere udvikling af forløbet strukturelt og indholdsmæssigt, til gavn for UUV, jobcentre og specielt de unge/95 %-målsætningen. Optimere visitationen til og opfølgningen på forløbet, herunder UXG-hjemmesiden som jobcentrenes og de unges indgang til UXG og redskab i visitationen. Nedsættelse af Styregruppe med repræsentanter fra UUV og de fire jobcentre. Afholdelse af endags-seminar om udvikling og nytænkning af UXG for Team Ung. FREMTIDSLINJEN INDSATSOMRÅDER At fastholde Fremtidslinjen, som det vigtigste lokale STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, og autisme spektrum forstyrrelser. At fastholde Fremtidslinjen som det vigtigste lokale STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, og autisme spektrum forstyrrelser, der kan rumme unge fra Køge og UUVs samarbejdskommuner. De kommende år vil vi arbejde målrettet på at udbygge kendskabet til Fremtidslinjen som et kendt og respekteret STU tilbud. For at kunne blive en vigtig og stabil STU er Fremtidslinjen nød til at vokse elevmæssigt. Dels for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, og skabe et spænende og udviklende pædagogisk miljø. Dels for at få muskler til at kunne løfte de opgaver og udfordringer vi vil stå med i de kommende år. Pt. Er der indskrevet 39 elever på Fremtidslinjen. August : Vi håber på at bevare elevtallet på ca. 40 elever. 12

13 At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. At udvikle evalueringsværktøjer og nye jobtyper for målgruppen, gennem et Interreg projekt med JAW Koppelsberg. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser, for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. Da virksomhedspraktik er en vigtig del af STU uddannelsen, vil det være et af vores vigtigste fokuspunkter, at udvikle Fremtidslinjens netværk af lokale virksomheder og samarbejdspartnere, til gavn for vores elever. At udvikle evalueringsværktøjer og nye jobtyper for målgruppen, gennem et Interreg projekt med JAW Koppelsberg. I løbet af vil vi deltage i elevudvekslinger med Jaw Koppelsberg, hvor elever og personale herfra er i Tyskland og hvor de besøger os. Herigennem skærpes fælles kulturel forståelse på tværs af Fehmern bælt. Fremtidslinjens personale får indblik i andre læringsmetoder og værktøjer i forhold til målgruppen, samtidig med at vi får mulighed for at studere anderledes jobtyper og evalueringsværktøjer. Projektet startede i januar 2013 og løber til udgangen af At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser(asf), for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. I slutningen af 2012, var der 5 elever i ASF gruppen. I slutningen af 2013 har vi indskrevet 11 elever i gruppen med ASF elver. Hermed har vi presset de fysiske rammer så meget, at det ikke er muligt at optage nye ASF elever før 2015, medmindre vi får mere plads. 13

14 TEAM SEKRETARIAT Indsatsområde Administrative procedure Optimere administrative procedurer. At udarbejde arbejdsgangsbeskrivelse (kortlægning) af administrative procedure med snitflader til organisationen sådan at arbejdsgangen optimeres og effektiviseres. LEAN anvendes som metode ved optimering af arbejdsgangen. Arbejdsgangen skal tydeliggøres i UUV. Indsatsområde Smidig dokumenthåndtering i UUV Øge tilgængeligheden af dokumenter for ansatte i UUV. At der etableres et sted virtuelt hvorfra alle kan tilgå deres dokumenter der nu hhv. er placeret på s-drev og intranet Indsatsområde Udvikling og etablering af rollemodelkorps At etablere et rollemodelkorps At der etableres et rollemodelkorps som kan anvendes i vejledningen med ung-til-ung vejledning. Rollemodelkorpset skal anvendes bredt i hele UUV. 14

15 TEAM SPECIAL Indsatsområde At fokusere på og optimere det tværfaglige samarbejde med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og det sociale område både børn og voksenafdelinger. Indsatsområde At alle unge i specialmålgruppen for et uddannelsestilbud, der matcher deres evner og ønsker. Således af 95 % målsætningen opfyldes også for denne gruppe Tag på kursus med dine elever At arbejde videre med forskellige vejledningsmetoder. Herunder visualisering og vejledning ved hjælp af legoklodser At implementere og præsentere metoden for lærere og elever. Teamet har afprøvet forskellige metoder og fremlagt resultaterne for resten af teamet. Ultimo februar sender vi en gruppe til Esbjerg for at blive sat ind i Uddannelsesrejsen. 15

16 BAGGRUND OG UDDYBNING DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Digitalisering og ledelsesgrundlag. Begge områder er indeholdt i UUV s indsatsområder for det kommende år. 16

17 BILAG Kurser og konferencer 2013 Dato Kursus / konference Deltagere Arrangør / sted 25/1 DM i Skills Team Skole, Team Skills Denmark/Århus special 4/2 Ledelsesseminar og ledelsesudvikling Pia, Tove Morten Mark og Margrethe Mads Hermansen/ Dalby og Restaurant Bregnen 24/1 UUV kursus i Touch, -og smartboard Alle teams Emil UUV/UUV 15/4 6/3 Temamøde om koordinering af virksomhedsindsatsen Jacob, Christian Klemmenstrupgaard/ Klemmenstrupgaard 6/3 Virksomhedsvendte arbejde i Jobcenter Køge Ungecentret / PC Køge Bugt UUV Køge Bugt Køge Erhvervsservice Jacob, Christian Køge Kommune Cabi/Køge Kommune 8 møderækker henover året 18/3 Workshop omkring e- Susanne K.A. UNI-C/ UNI-C vejledningen 19/3 Kick Off Morten E., Stine, Signe, Marianne, Anette, Morten, Projekt Poseidon (herunder JAW og UUV/Fremtidslinjen/ Rødby-Puttgarden færgen Mark, Tove, Anders, Mai 20/3 Sådan ser fremtidens politikere Jørgen CefU/ DPU, København ud. 21/3 En dejlig Torsdag Jørgen Brande Højskole/ Brande Højskole 14/4, Kickstart din kreativitet Pia Køge Kommune/Køge Vandrehjem 8/5, 16/5 29/4 Seminar om styrket indsats for ordblinde, læse-, skrive-, Anders, Pawel Arbejdsmarkedsstyrelsen/Scandic Copenhagen og regnesvage 2/5 og Workshop OPUS Else Køge Kommune/Køge Vandrehjem 15/5 15/5 Vejledning i fællesskaber Pernille, Martin, Christine UU Nordvestsjælland/UU Nordvestsjælland 21/5 Insubiz/Statens selvforsik- Pia, Mette Ministeriet for børn og unge/uvm Kbh K ring 29/5 Modstandsformer i jobcentret Helle, Maj-Britt W., Jacob, Christian, Christine Schultz/Schultz Anexgade Valby 30/5 Håndværker-uddannelsernes Pia, Maj-Britt L. Metropol/Metropol 17

18 historie 11/6 Kompetenceudviklingsforløb Anette H Marselisborg/Teaterbygningen Køge 11-12/6 Kursus om æresrelaterede Lene M., Jørgen Køge Kommune/Køge Vandrehjem konflikter 18/6 Transportuddannelser på CELF Hele Skoleteamet Pia Hegner/CELF, Nykøbing F. 22/8 OPUS debitor fakturaadministration Mette, Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 19/6 Socialt udsatte unge Pernille, Susanne Bikubenfonden/Grand Teater 14/8 OPUS debitor fakturaadministration Else Køge Kommune/Køge Vandrehjem 4/9 HR-Skyen Grundkursus for Mette Køge Kommune/Køge Vandrehjem afdelingsadministratorer 4/9 Kontanthjælpsreformen Mark Køge Kommune/Køge Vandrehjem 10-11/9 SSP seminar Jørgen SSP Køge/Slangerupgaard 16/9 edoc Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 12/9 SEO optimering af hjemmesider Emil, Maj-Britt L, Pia Køge Erhvervsservice/Gallochevej Allé Køge 17-18/9 Excel grundlæggede Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 18-19/9 Ud i Fremtiden Uddannelsesmesse Anna, Anette, Uddannelsesavisen/Roskildehallerne for unge med sær- lige behov Amalie, Christian, Dorte, Hanne, Per L, Per M, Michael P, Michael J, Morten J, Morten E, Marianne, Nichlas, Susanne, Stine, Signe, Wiola 20/9 Grundkursus FVU IT redskaber Pawel, Claudia Hovedstadens Ordblindeskole/Kbh 23/9 Få styr på facebook Maj-Britt L. Generator/Scandic Hotel 23-24/9 Seminar om forebyggelse af selvmord Pawel UU Nordvestsjælland/ Holtel Strandparken Kalundborg 7-9/10 Psykiatrifondens psykiatridage Morten Klausen Herlev Hosital/RUC /10 Excel kursus udvidet Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 24/10 Unge og rusmidler Anders Psykiatrifonden/KTS Julius Thomsens Plads 28/10 Kollegial Supervision Stine Seminarer.dk/Middelfart Park Hotel 13/12 2 x 3 dage 30-31/10 Netværkskursus for nye vejledere Morten R., Eloise, UU Danmark/UU Lillebælt Lene M. 31/10 HR-Skyen Else Køge Kommune/Køge Vandrehjem 6/11 Æresrelaterede konflikter Jacob, Maj-Britt L UU Danmark/Bella sky 8-9/11 Ledelsesgrundlag Mark FAB forvaltningen, Køge/ Skjolde /11 GUA en kompleks autismespektrumforstyrrelse Christian V. næsholm GUU-GUA foreningen/hotel Park Middelfart 18

19 21-22/11 Musefælden Pia Køge Kommune/Køge Vandrehjem 3/12 OPUS økonomirapporter Christa Køge Kommune/Køge Vandrehjem 6-7/12 International konference og Pia Euroguidance Serbia/Beograd seminar for vejledere i Beograd 9/12 Lenceringskonference for Pia Euroguidance Serbia/DGI-byen Erasmus+ 11/12 Besøg på UU Lillebælts Ungtil-Ung arrangement Susanne K. A, André, Pernille UU Lillebælt/Fredericia Gymnasium Kompetenceudviklingsoversigt 2013 Anders P Nielsen UCC,Søborg Vejledning afgangsprojekt Morten Ellehauge Erhvervsakademi Sjælland Diplomlederuddannelse Ledelse og ansvar Christian Kiersgaard UCC Søborg Vejleder uddannelse: Vejledning og vejleder Maj-Britt Wille Professionshøjskole Metropol Kognitiv Metode Mette Gadkjær COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) Kommunom Maj-Britt Larsen Professionshøjskolen Sjælland Afslutning modul Vejleder Ud- Louise Paludan Professionshøjskolen Sjælland - Sorø dannelse Helle Evald Dansk terapeutisk Institut Supervisor uddannelse Charlotte T Hansen UCC Søborg Vejleder og Samfund Pawel Rutkowski Professionshøjskolen Sjælland - Sorø Vejlederuddannelse Bente Kirketerp-Møller UCC Søborg Afslutning modul Vejleder Uddannelse Morten Ellehauge Seminar.dk Masterclass personlighedsforstyrrelser Stine Gregersen Seminar.dk Kollegial Supervision 19

20 Indsatsområder 2013 evaluering og opfølgning UUV S SAMLEDE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Synlig organisation, der leverer resultater Den grundlæggende kerneydelse med vejledning i de 3 faglige team skal kvalitetsmæssigt fastholdes. Indsatsen skal udvikles i samspil med ny lovgivning og kommunikationsformen til de unge skal undergå en stadig udvikling. Implementering af uddannelsesvejen. UUV på facebook og en fortsat stigning af uddannelsesgennemførsel for de 21-årige som vi har målt på siden Implementering af Uddannelsesvejen. Implementeret i de 3 faglige team: Skole-, unge- og specialteam. TEAM SKOLE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Bedre vejledning om erhvervsuddannelserne Nye tiltag i vejledning om At alle skoler får tilbudt jobmuligheder og erhvervsuddannelserne. deltagelse i SkillsStafetten i efteråret Vi vil endvidere sende en ansøgning Nutidens børn og unge har ofte et unuanceret om LBR-midler til etablering billede af erhvervsmuligheder, og mange jobs har af transport og faglig ledsagelse af elever, så skolerne betegnelser, der ikke kan tage imod de nye tilbud umiddelbart signalerer, uden meromkostninger. hvad personen arbejder med. I samarbejde med erhvervsuddannelserne i lokalområdet vil vi iværksætte nye tiltag, der kan bringe arbejdslivet tættere på de unge, bl.a. deltagelse i SkillsStafetten for 9. klasser og tilbud om virksomheds- og skolebesøg til klasserne på mellemtrinnet Alt implementeret i. Der henvises til Tal på Vejen Uddannelsesvejen er implementeret og anvendes i det daglige vejledningsarbejde som fast model for vejledningsprocessen Alle elever i 6. klasse fik tilbud om at deltage i Erhvervsskolernes Dag, som UUV arrangerede i samarbejde med KHS og EUC Sjælland. Ud af ca mulige elever, deltog 1.059, hvilket har medført at tilbuddet nu bliver videreført i de kommende år. Tilmeldingen til SkillsStafetten faldt desværre sammen med lockouten, så derfor kom der ikke så mange tilmeldinger som ventet. 330 ud af mulige elever deltog, og to klasser fra hhv. Munkekærskolen i Solrød og Skovboskolen i Køge skal til finalen i Aalborg den 24. januar, inviteret af EUC Sjælland. SkillsStafetten er blevet evalueret grundigt i både Team Skole og sammen med EUC Sjælland, og modellen bliver ændret til næste år, hvor stafetten også målrettes 8. klasse ifølge vedtagelse af SkillsDenmark, der står for det overordnede koncept. LBR-projektet blev opgivet på grund af tidnød i forbindelse med lockouten. 20

21 TEAM UNG INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Uddannelsesvejen. På baggrund af en proces igangsat i vinteren 2011 omkring undersøgelse, afprøvning og udvikling af en fælles faseorienteret model i vejledningen, er vejledningsmodellen Uddannelsesvejen blevet indført. Formålet er at modellen skal være med til at tydeliggøre hvad der sker når der vejledes om uddannelse og erhverv, og for at sikre at uddannelsesvalg bliver truffet ud fra et velfunderet og kvalificeret grundlag. Gennem fortsat arbejde med Uddannelsesvejen i ungevejledningen får vejlederne yderligere erfaring med brugen af modellen. Det vil kvalificere vejledningsprocessen og skabe et fælles professionelt udgangspunkt for vores vejledningspraksis. Uddannelsesvejen er en model, som den enkelte vejleder har kendskab til og behersker, og som kan benyttes og prioriteres efter vejledningsfagligt skøn. Indsatsområde Vejlederne arbejder med Uddannelsesvejen i deres vejledningssamtaler, og over tre teammøder vil modellen være på som et punkt. Her udveksler vejlederne deres erfaringer med modellen. Fastholdelse af unge i uddannelse med uddannelsespålæg. Evaluering i november 2013 Uddannelsesvejen har betydet yderligere fokus på indhold og form i vejledningen og i særlig grad i forhold til vejledningssamtalen. Der er blevet diskuteret brug af modeller, værkstøjer og metoder. Vi har haft modellen fremme på de forskellige teammøder. Vi betragter nu modellen som en del af vejlederens værktøjskasse, der kan anvendes efter behov, og når det giver mening. På baggrund af evalueringsrapport af uddannelsespålægget er der i Køge Kommune iværksat et projekt over en af anbefalingerne, der går på at forbedre kommunikationen mellem jobcentre, UUV-centre og ungdomsuddannelserne. Dette projekt løber fra Formålet med projektet er, at en tydeligere og mere forpligtende kommunikationen parterne imellem skal hjælpe de unge i at blive fastholdt i uddannelsen. UUV inddrages i jobcentrets arbejde med uddanlige ekspertise om uddan- UUV bidrager med sin sær UUV er ikke blevet inddraget i jobcentrenes arbejde med unge med uddannelsespålæg nelsespålæg til en ung, nelsesområdet, uddannelsesvalg og match med bekymring. UUV har deltaget ca. 15 hvis jobcentret vurderer, sager. Dette var ikke meningen i forhold til at der er en frafaldsrisiko UUV inddrages i beskrivel- projektplanen. UUV registrerer uddannelsespålægget i forbindelse med tilmelding til sen til skolen af behovet for fastholdelsesaktiviteter og forslag til fastholdelsesaktiviteter UUV får et billede af alle unge, der modtager uddannelsespålæg, idet alle ud- Da UUV s indsats var første led i kæden, kunne de efterfølgende elementer og aktører ikke træde ind. Vi har altså ikke fået mange erfaringer i forhold til målet i projekt. Projektet kan dog være med til at pege på, hvor de forskellige vanskeligheder i det tværkommunale og tværfaglige samarbejde er, og vi kan dermed være mere opmærksomme på det til næste gang Dette er ikke sat i værk jævnfør ovenstående. 21

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2013 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 7 OPGAVER 7 Organisation 7 Sygefravær

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2012 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner 2 INDHOLD Forord Virksomhedens rammer Opgaver Organisation Personale Sygefravær

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT Virksomhedsplan 2012 2013 Arbejdsmarkedscenter MIDT Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere