Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Partnerskabsaftale. mellem"

Transkript

1 Udkast til Partnerskabsaftale mellem

2 Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende... 4 Fælles informationskampagne til lokale virksomheder... 4 Udvikling af pre-kvalifikationsforløb... 5 Udvikling af samarbejde på folkeskoleområdet... 5 Evaluering... 6 Samarbejdet mellem parterne... 6 Organisering... 6 Formidling af aftalen og indsatsen... 6 Aftaleperiode og justeringer af aftalen... 6 Underskrivere af partnerskabsaftalen:

3 Partnerskabet Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Vejen kommune, der påbegynder en uddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads. Aftaleparterne Aftaleparterne varetager hver for sig en vigtig opgave i forbindelse med indsatsen for at flere unge i Vejen påbegynder en uddannelse, herunder finder en praktikplads: - Vejen Kommune har ansvaret for at forberede de unge til uddannelsessystemet og for at de unge, der kan gennemføre en uddannelse, også kommer i uddannelse. Det sker gennem tre aktører: o UU-Vejen har ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med deres uddannelsesvalg. o Jobcenter Vejen har ansvaret for at ledige unge modtager vejledning og aktive o tilbud, som retter sig mod job og uddannelse. Dagtilbud & Skoleafdelingen har gennem kontakten til skolerne i kommunen mulighed for mere generelt at inspirere børn og unge til at overveje deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. - Hansenberg og EUC Vest har opgaven med at uddanne de unge, herunder tilrettelægge en uddannelse der fastholder dem så de gennemfører deres erhvervsuddannelse. Erhvervsskolerne bistår deres elever med at finde praktikpladser. - Medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed for at sikre en kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Baggrund Uddannelsesniveauet blandt borgerne i Vejen Kommune er relativt lavt. De senere år har udviklingen gået i retning af, at de unge i større grad vælger at få en faglært uddannelse, og denne udvikling ønsker Vejen Kommune at understøtte. Derfor ønsker Vejen Kommune en tættere kontakt mellem Vejen Kommune, de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationerne, for at sikre at de unge i Vejen får bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mange unge fra Vejen kommune vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse på enten Hansenberg i Kolding eller EUC Vest i Esbjerg. En større del af disse unge uddanner sig inden for byggefagene, men har ofte udfordringer med at finde en praktikplads, hvilket kan resultere i øget frafald fra uddannelserne. En stor del af virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen i Vejen, som har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed for de unge, er medlemmer af Dansk Byggeri. Denne partnerskabsaftale er en fortsættelse af et samarbejde, der blev påbegyndt i Samarbejdet skal bidrage til, at flere unge fra Vejen kommune, der påbegynder en uddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads. Ved at indgå et konkret samarbejde, kan der gennemføres en tværgående indsats, til gavn for kvalitet og gennemførelsesfrekvens i uddannelserne, reduktion af antallet af unge i skolepraktik, som samtidig reducerer ledigheden blandt unge i kommunen. Det vil på sigt betyde, at et øget antal unge fra Vejen kommune får en håndværksuddannelse og samtidig støtte op om branchens fremtidige rekrutteringsbehov. 3

4 Formål At sikre flere praktikpladser i lokale virksomheder til unge i Vejen, der tager en uddannelse inden for byggefagene på Hansenberg eller EUC Vest. At sikre, at unge i Vejen med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb. At minimere frafaldet af unge fra Vejen på erhvervsskolernes uddannelser inden for byggefagene, så flere gennemfører deres ungdomsuddannelse, hvilket på sigt mindsker ledigheden. At styrke samarbejdet og den tætte kontakt mellem erhvervsskolerne, UU-Vejen og Jobcenter Vejen gennem en koordineret indsats. At udvikle samarbejdet mellem skoleområdet og erhvervsskolerne og dermed øge folkeelevernes kendskab til og motivation for at tage en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsfaglig uddannelse. Indsatsområder Der skal udvikles en målrettet indsats i forhold til: Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende Fælles informationskampagne til lokale virksomheder Udvikling af pre-kvalifikationsforløb Udvikling af samarbejde på folkeskoleområdet Effektmåling Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver partner, som mødes minimum 4 gange om året, hvilket er nærmere beskrevet i følgende afsnit. På disse arbejdsgruppemøder vil der, af hensyn til koordination af indsatsen, fast blive udvekslet information fra erhvervsskolerne om: - Antal elever fra Vejen kommune der pt. mangler praktikplads, og antal der har fået indenfor byggefagene. Der medbringes CV på de elever, der mangler praktikplads. - Antal virksomheder fra Vejen kommune, der har skabt praktikpladser siden sidst og antallet af nye praktikpladser. - Antal elever fra Vejen kommune, der har fået svendebrev siden sidst. - Antal elever fra Vejen kommune, og deres cv, som ikke har fået plads på praktikcenteret. UU Vejen vil herefter kontakte disse elever. UU Vejen og Jobcenter Vejen udpeger én fast kontaktperson til erhvervsskolernes praktikpladskonsulenter, så koordination af indsatsen effektiviseres. Fælles informationskampagne til lokale virksomheder Med udgangspunkt i ovenstående information gennemfører parterne i fællesskab målrettede kampagner rettet mod virksomhederne inden for bygge- og anlægsbranchen i Vejen kommune. Kampagnerne består af en opfordring til de lokale virksomheder om at skabe praktikpladser til de unge fra borgmester og samarbejdspartnere, samt små CV med fotos af de unge, der søger praktikplads. Erhvervsskolerne sørger for at indsamle og videreformidle mini cv er fra praktikpladssøgende senest 4 uger før de afslutter grundforløbet. Vejen 4

5 Kommune fremsender opfordringen og cv er til samtlige lokale håndværksvirksomheder, og Dansk Byggeri fremsender en særlig opfordring til deres lokale medlemsvirksomheder. Kampagnen kan koordineres med andre indsatser med det formål at bringe de unge praktikpladssøgende og virksomhederne sammen. Det kunne eksempelvis være arrangementer på erhvervsskolerne når eleverne afslutter uddannelsen og bliver svende, hvor virksomhederne bliver inviteret til at møde de unge. Det kunne også være tilbud om kompetenceudviklingsforløb til de virksomheder, der har behov for det, for at kunne skabe en praktikplads. Arrangementer af denne art kan arrangeres i fællesskab, men partnerskabet sikrer også en løbende udveksling af information om planlagte arrangementer, der kan understøtte indsatsen. Udvikling af pre-kvalifikationsforløb Det forventes, at erhvervsskolereformen medfører adgangskrav til elever, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Det vil medføre at en del af de unge, som i dag starter på teknisk skole, fremover vil have brug for et forberedende forløb. Vejen Kommune vil i givet fald samarbejde med partnerne i denne aftale udvikle et sådan pre-kvalifikationsforløb, som eventuelt kan udgøre, eller supplere, det såkaldte EUD10. Udvikling af samarbejde på folkeskoleområdet Vejen kommunes folkeskoler og UU Vejen vil arbejde på følgende indsatsområder: - Skolerne intensiverer indsatsen over for elever, som har svært ved at opnå 02 i dansk og matematik til 9. klasses prøven. Skolerne indfører bl.a. mentorordninger for elever med behov for hjælp - Skolerne etablerer fra august 2014 en mere afvekslende og udfordrende skoledag for den enkelte elev, hvor praktiske og anvendelsesnære læreprocesser opprioriteres. - Skolerne øger elevinddragelsen og etablerer løbende og tæt opfølgning på den enkelte elev. - Skolerne arbejder med at spotte elever med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen. - Skolerne opbygger et samarbejde med erhvervsskolerne om læringsforløb, lærerudveksling, besøg, m.v. - Skolerne samarbejder med erhvervsskolerne og UU Vejen om, at underviserne sikres indgående kendskab til erhvervsuddannelsernes indhold, forløb og muligheder. - Skolerne medvirker til, at alle elever får viden om og kendskab til Vejen Kommunes erhvervsliv med mulighed for, at særligt interesserede elever får en tættere kontakt til udvalgte virksomheder. - V10 arbejder med at optimere indsatsen rettet mod undervisning om forløb/linjer inden for håndværk og erhverv. På baggrund af ovenstående indsatser vil afdelingen for Dagtilbud og Skole - herunder UU- Vejen - ved Vejen Kommune nedsætte en koordinationsgruppe med det formål at konkretisere og planlægge konkrete initiativer, der sikrer, at unge i folkeskolen med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får øget deres viden om bygge- og anlægsbranchens uddannelses- og jobmuligheder. Der samarbejdes med, EUC Vest, Hansenberg og Dansk Byggeri. Der vil bl.a. blive udviklet tilbud om kompetenceudvikling af UU-vejlederne og folkeskolelærerne, så de får øget indsigt i bygge- og anlægsbranchens uddannelses- og jobmuligheder. Der ud over vil der blive arbejdet på at skaffe ekstra ressourcer til transport af folkeskoleelever, så der kan udvikles særlige undervisningsforløb, der kan gennemføres på erhvervsskolerne. 5

6 Evaluering Et år efter aftalens indgåelse udarbejdes en evaluering. Her skal partnerne redegøre for de igangsatte tiltag, effekten heraf og samarbejdet og på tværs af folkeskoler, erhvervsskoler, organisationer og kommune. På praktikpladsområdet udarbejdes en liste med de af kommunes unge, der skal hjælpes videre gennem partnerskabsaftalen. UU Vejen, Hansenberg, EUC Vest, Dansk Byggeri og kommunens jobcenter sender oplysninger på unge til en tovholder, der samler oplysningerne på én fællesliste. På denne måde er det muligt at følge de unge og opdatere deres status på listen hver gang parterne mødes. Den løbende udveksling af information om praktikpladssøgende og praktiksteder, vil sammen med tal indhentet fra Undervisningsministeriet, danne baggrund for evalueringen af tiltagenes effekt på praktikpladsområdet. Samarbejdet mellem parterne Organisering Der er nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver partner, som tager initiativ til at gennemføre de beskrevne indsatsområder. Der er udpeget en tovholder i arbejdsgruppen, som har ansvaret for at indkalde til arbejdsgruppemøder og for udarbejdelse af dagsorden samt referat. Ovenstående indsatsområder vil blive konkretiseret i en handlingsplan, der udarbejdes og løbende holdes opdateret af tovholderen. Repræsentanterne i arbejdsgruppen er ansvarlige for deres del af gennemførelsen af hvert indsatsområde. Repræsentanterne/partnerne inddrager relevante ressourcepersoner/medarbejdere i de beskrevne indsatser i påkrævet omfang. Hver enkelt part kan efter eget valg erstatte sin repræsentant i arbejdsgruppen med en anden person. Arbejdsgruppen mødes minimum 4 gange årligt, hvor man gennemgår status på praktikpladssøgende og praktiksteder samt de igangsatte initiativer og resultaterne af indsatsen. Formidling af aftalen og indsatsen Parterne er enige om, at partnerskabsaftalens indhold skal formidles bredt ud, såvel internt hos aftaleparterne som eksternt via medierne. Fornyelsen af partnerskabsaftalen vil derfor blive præsenteret for pressen i forbindelse med underskrivelsen af parternes øverste ledelse. Hver partner afgør, hvordan aftalen formidles i eget system. Formidling af aftalens efterfølgende konkrete indsatser vil ske løbende på initiativ af arbejdsgruppen. Aftaleperiode og justeringer af aftalen Partnerskabet der bliver etableret med denne aftale vil fortsætte indtil partnernes øverste ledelse eventuelt vælger at opløse aftalen. Denne aftale kan når som helst justeres såfremt justeringerne godkendes af parternes øverste ledelse. Der kan ligeledes tilføjes nye indsatsområder og målsætninger, når der blot er enighed om dette i arbejdsgruppen og parternes øverste ledelse er blevet informeret. 6

7 Underskrivere af partnerskabsaftalen: Egon Fræhr Michael Mathiesen Borgmester, Vejen Kommune Formand, Region Sydjylland Dansk Byggeri Birger Hørning Direktør, Hansenberg Peter Amstrup Direktør, EUC Vest 7

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Uddannelsespolitik 2014

Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Sidse Frich Thygesen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Uggi Kaldan, Marie Holm Mathiasen, Kirstine Mengel,

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Dansk Byggeri, Bornholm

Dansk Byggeri, Bornholm Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Resume og anbefalinger: Struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Titel: Bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere