VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT for Metroselskabet I/S"

Transkript

1 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: SOF/HED/ADJ Telefon: Telefax: VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Certificeret efter DS/EN ISO 9001

2 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVN HJEMSTED FORMÅL FORRETNINGSSTRATEGI EJERFORHOLD OG HÆFTELSE INTERESSENTSKABETS KAPITAL INTERESSENTSKABSMØDER Generelt Beslutninger Deltagere Afholdelse af interessentskabsmøder Tid og sted Indkaldelse Dagsorden Elektronisk interessentskabsmøde Protokol BUDGET, KVARTALSRAPPORTERING OG KVARTALSMØDER Budget Kvartalsrapportering og rapporter Kvartalsmøde BESTYRELSEN Sammensætning Valg og udpegning af medlemmer Formand og næstformand Vederlag Andre hverv Opgaver Forretningsorden Bestyrelsesmøder og beslutninger Bestyrelsesmøder generelt Deltagere Beslutningsdygtighed Fuldmagt Revisionsprotokol Referat... 14

3 Skriftlige og elektroniske behandlinger og møder Beslutninger i bestyrelsen INFORMATION AF INTERESSENTERNE Bestyrelsens information af interessenterne Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne DIREKTION Generelt Opgaver INFORMATION AF MEDARBEJDERNE TEGNINGSFORHOLD INHABILITET TAVSHEDSPLIGT OFFENTLIGHED OM INTERESSENTSKABETS FORHOLD ÅRSRAPPORT, HALVÅRSRAPPORT OG KVARTALSRAPPORTER SEGMENTOPDELTE REGNSKABER REVISION ÆNDRING AF VEDTÆGT Bilag 1: Retningslinjer for gennemførelse af valg af medarbejdere til bestyrelsen. Interessentskabet er stiftet af Den Danske Stat v/transportministeren, Københavns Ko m- mune og Frederiksberg Kommune i henhold til 1 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. 1. NAVN Interessentskabets navn er Metroselskabet I/S. 2. HJEMSTED Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3. FORMÅL Interessentskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring som en metro, færdiggørelse af anlæg af Østamagerbanen (metroens 3. etape) samt stå for drift og vedligehold af den samlede metro.

4 4 Interessentskabet kan tillige drive anden virkso mhed, som har en naturlig forretning s- mæssig sammenhæng med metroaktiviteterne. Interessentskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. 4. FORRETNINGSSTRATEGI Bestyrelsen forelægger minimum hvert fjerde år inden udgangen af november en opdat e- ret forretningsstrategi for interessenterne til godkendelse, første gang inden udgangen af november Forretningsstrategien skal bl.a. belyse: Overordnede retningslinier for metroens drift, herunder rammerne for betj e- ningskrav og niveau, kontraktperiode, budget for udlicitering og finansiering heraf og kvalitetsmål, overordnede retningslinier for projektering og anlæg af Cityringen og finansieringsstrategi og risikoprofil vedrørende interessentskabets gæld. I forbindelse med forelæggelse af forretningsstrategien for interessenterne forelægges tillige et opdateret langtids-, drifts-, likviditets-, reinvesterings- og investeringsbudget, herunder det forventede tilbagebetalingstidspunkt for interessentskabets gæld. 5. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE Interessentskabet ejes af Københavns Kommune med 50 pct., Den Danske Stat v/trans - portministeren med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct. Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for interessentskabets fo r- pligtelser. 6. INTERESSENTSKABETS KAPITAL Interessentskabets egenkapital ved stiftelsen udgør t.kr i henhold til åb - ningsbalancen.

5 5 Interessentskabet kan optage lån til finansiering af interessentskabets aktiviteter. 7. INTERESSENTSKABSMØDER 7.1 Generelt Interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten behandles, benævnes ordinært interessen t- skabsmøde. 7.2 Beslutninger Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende int e- ressentskabet, bortset fra beslutning om højere udlodning end foreslået af bestyrelsen og beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktionen. Beslutning om ansættelse og af - skedigelse af direktionen træffes af bestyrelsen efter forudgående orientering af inter essenterne, jf. pkt. 11. Alle beslutninger på interessentskabsmøder træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte interessenter, bortset fra følgende beslutninger der kræver enighed mellem samtlige interessenter: Vedtægtsændringer. Anlægsbudget. Strategiplan. Aktivitetsudvidelser og/eller budgetudvidelser i forhold til det til enhver tid go d- kendte budget og/eller strategiplan. Ved godkendelse af sådanne udvidelser t a- ger interessenterne samtidig stilling til det fremlagte finansieringsgrundlag for udvidelserne. Udpegning af formand og næstformænd i bestyrelsen. Udover ovenstående beslutninger skal følgende forhold forelægges til beslutning på int e- ressentskabsmøde: Udbetaling af udbytte.

6 6 Godkendelse af regnskab. Beslutning efter indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud, heru n- der tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af Cityringen. 7.3 Deltagere I interessentskabsmøderne kan udover repræsentanter for interessenterne deltage best y- relsens formand og to næstformænd, medmindre interessenterne træffer anden beslu t- ning i det konkrete tilfælde. I det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten eller andre rapporter mv., der er påtegnet af revisor, behandles, deltager tillige interessentskabets re visorer. Revisorerne skal være til stede på øvrige interessentskabsmøder, såfremt bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, en direktør, en revisor eller en interessent anmoder her om. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlem mer af direktionen eller andre deltager i interessentskabsmøder. De nævnte personer ud over interessenterne deltager i interessentskabsmøder med ret til at udtale sig, men uden stemmeret. Interessentskabsmøder er åbne for pressen, medmindre interessenterne træffer beslu t- ning om andet. Interessenterne træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pre s- sen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet. Interessenterne kan møde på interessentskabsmødet ved fuldmægtig. Interessenterne eller fuldmægtige kan møde på interessentskabsmødet med en rådgiver. 7.4 Afholdelse af interessentskabsmøder Tid og sted Interessentskabsmøde afholdes på interessentskabets hjemsted mindst én gang årligt, medmindre interessenterne enes om at holde mødet på et andet sted. Ordinært interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes inden udgangen af april hvert år.

7 7 Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, når en interessent, bestyrelsen, bestyrelsesformanden, en næstformand eller en revisor finder det hen sigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært interessentskabsmøde skal indkaldes senest to uger efter, at der er modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af et bestemt emne Indkaldelse Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske ved brev til interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel. Indkaldelse skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest samtidig med, at indkaldelse sendes til øvrige mødedeltagere Dagsorden Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for interessentskabsmødet med samtlige de for - slag, der skal behandles på interessentskabsmødet, og i forbindelse med ekstraordinært interessentskabsmøde tillige årsagen hertil. For det ordinære interessentskabsmøde skal indkaldelsen endvidere angive forslag til be styrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år samt vedlægges interessentskabets årsrapport. Emner eller forslag til behandling på et ekstraordinært interessentskabsmøde ud over det emne, som skal angives i anmodningen om ekstraordinært interessentskabsmøde, skal senest en uge før mødet være modtaget af alle interessenter. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke afgøres på interessentskabsmødet. Det kan i stedet besluttes at indkalde til et ekstraordinært interessentskabsmøde til behan d- ling af et bestemt emne. Interessenterne har hver for sig beføjelse til at kræve ethvert forh old forelagt til beslutning på et ekstraordinært interessentskabsmøde, bortset fra ansættelse og afskedigelse af direktionen og beslutning om højere udlodning end foreslået af bestyrelsen. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på interessentsk absmødet, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

8 Elektronisk interessentskabsmøde Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på interessen t- skabsmødet gives adgang til, at interessenterne kan deltage elektronisk i i nteressentskabsmødet, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk tilstede på interessen t- skabsmødet. Bestyrelsen skal fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et delvist eller fuldstændigt interessentskabsmøde. Indkal delsen til interessentskabsmødet skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan interessenterne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde o p- lysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk delta gelse i interessentskabsmødet. Bestyrelsen skal ligeledes sørge for at et elektronisk interessentskabsmøde afvikles på betryggende vis Protokol Over det på interessentskabsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og interessenterne. Senest to uger efter interessentskabsmødets a f- holdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig på int e- ressentskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet ud skrift af protokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 8. BUDGET, KVARTALSRAPPORTERING OG KVARTALSMØDER 8.1 Budget Senest den 31. december fremsender bestyrelsen budget for det kommende år til intere s- senterne. Budgettet skal indeholde et drifts-, investerings- og likviditetsbudget. 8.2 Kvartalsrapportering og rapporter Bestyrelsen fremsender som den normale kvartalsrapportering til interessenterne senest 9 uger efter afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremse n- delse af årsrapport og halvårsrapport.

9 9 I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres interessenterne om udviklingen i interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes u d- viklingen forholder sig til forretningsstrategi, langtidsbudget og årsbudget. I den forbi n- delse orienteres interessenterne tillige om passagerudvikling og driftsøkonomi. Årsrapporten skal indeholde en opdatering af interessentskabets langtidsbudget. Hvert andet år og første gang i forbindelse med årsrapporten for 2007 ledsages årsrapporten af en større oversigt vedrørende anlægsøkonomi og fremdriften i anlæg af Cityringen. Årsrapporten og halvårsrapporten skal indeholde en nærmere redegørelse for anlæg af Cityringen, herunder fremdrift i forhold til forudsætninger og milepæle. Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyr elsens formand nærmere retningslinier for indholdet af kvartalsrapporteringen. 8.3 Kvartalsmøde Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afho l- delse af møder til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder). Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering. Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kva r- talsmøder deltager bestyrelsens formand og eventuelt de to næstformænd. Interesse n- terne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direkt i- onen eller andre deltager i kvartalsmødet. Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. Såfremt interessenterne øns ker at træffe beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordi - nært interessentskabsmøde i henhold til reglerne herfor i pkt Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og de deltagende interessenter. Kopi af protokollen sendes til alle intere s- senterne.

10 10 9. BESTYRELSEN 9.1 Sammensætning Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges/vælges således: 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Den Danske Stat v/transportministeren. 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Københavns Kommune. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Frederiksberg Kommune. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt medarbejderne i interessen t- skabet, jf. bilag 1. Samtidig med udpegning af et medlem til bestyrelsen udpeger Frederiksberg Kommune en suppleant. Der udpeges ikke herudover suppleanter. Suppleanten træder i stedet for det bestyrelsesmedlem, som er udpeget af Frederiksberg Kommune, i tilfælde af bestyrelsesmedlemmets forfald. Hvis forfaldet bliver af permanent karakter, udpeger Frederiksberg Kommune et nyt bestyrelsesmedlem. Hvis suppleanten udpeges som nyt bestyrelsesmedlem, udpeger Frederiksberg Kommune tillige en ny su p- pleant. 9.2 Valg og udpegning af medlemmer Bestyrelsesmedlemmer udpeges/vælges for 4 kalenderår ad gangen. Dog udpeges/vælges medlemmerne af interessentskabets første bestyrelse fra interessentskabets stiftelse til den 31. december Hermed følger valgperioden den kommunale valgperiode. Hvis et bestyrelsesmedlem udskiftes i valgperioden, udløber det nye medlems valgperiode på det tidspunkt, hvor det hidtidige bestyrelsesmedlems valgperiode ville være udløbet. Genudpegning/genvalg kan ske. Valg af medarbejdere til bestyrelsen sker efter de retningsli nier, som fremgår af bilaget til disse vedtægter.

11 11 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågælde n- de. 9.3 Formand og næstformand Formanden og to næstformænd udpeges af interessenterne efter enig beslutning mellem de tre interessenter blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, sål e- des at hver interessent har et medlem af formandskabet. Formanden for bestyrelsen bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold. 9.4 Vederlag Vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes af interessenterne på det ordinære int e- ressentskabsmøde, jf. pkt under hensyn til hvervets art og arbejdets forventede omfang. 9.5 Andre hverv De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for intere s- sentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen. 9.6 Opgaver Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede og strategiske ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinier, som er fastsat i vedtægten, forretningsstrategien eller i øvrigt er meddelt af interessenterne. Bestyrelsens opgaver er bl.a. at: Udarbejde kvartalsrapporteringer, årsrapporter, langtidsbudgetter (drifts -, likviditets-, investeringsbudgetter mv.) til interessenterne i henhold til de retningsl i- nier, der er fastsat af interessenterne.

12 12 Sørge for en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed, tage stilling til, om interessentskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til interessentskabets drift og påse, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter interessentskabets forhold tilfredsstillende måde. Udarbejde en forretningsstrategi, der blandt andet omfatter overordnede re t- ningslinier for metroens projektering, anlæg og drift, herunder rammerne for betjeningsniveau mv. samt finansieringsstrategi vedrørende interessentskabets gæld. Bestyrelsen kan med samtykke fra samtlige interessenter indgå aftale om tredjemands varetagelse af interessentskabets finansforvaltning, herunder opt a- gelse af lån. Varetage sædvanlig porteføljepleje vedrørende interessentskabets låneoptagelse mv. inden for de finansielle rammer, som interessenterne har godkendt i forre t- ningsstrategien og/eller i forbindelse med eventuelle budget - eller aktivitetsudvidelser. Ansætte og afskedige direktionen, herunder fastsætte direktione ns ansættelsesvilkår. Interessenterne skal forudgående orienteres herom. Udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger direktionens opgaver og indbyrdes opgavefordeling samt retningslinier for rapportering og forelæ g- gelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen skal forelægges interessente r- ne til orientering. Orientere interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets virkso m- hed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hæ n- delser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonom i- ske resultater og den til enhver tid vedtagne forretningsstrategi, herunder hvis den forventede anlægsudgift øges ud over den til enhver tid skønnede totalu d- gift + 3 pct. Totaludgiften defineres som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive pris- og lønregulering Forretningsorden Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen sendes til interessenterne til oriente ring. Forretningsordenen skal i videst muligt omfang være i overensstemmelse med selskabslovens regler for stat s- lige aktieselskaber. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervs - og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen.

13 Bestyrelsesmøder og beslutninger Bestyrelsesmøder generelt Bestyrelsesformanden, og i dennes fravær en af næstformændene, leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor. Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet Deltagere Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyre l- sen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Interessentskabets revisorer deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprot o- kollen eller andre erklæringer mv., der underskrives af revisorerne, samt når én af revis o- rerne, et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder herom. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i bestyrelsesmødet Beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til ste de, og formandskabet er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling Fuldmagt Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet me dlem, hvis det af formanden findes betryggende henset til emnet for drøftelserne Revisionsprotokol På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal u n- derskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny proto koltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionspro tokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

14 Referat Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat efter bestyrelsens nær mere bestemmelser. Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fast sat frist. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilste deværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet Skriftlige og elektroniske behandlinger og møder Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk best y- relsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Ua n- set bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentu d- veksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter Beslutninger i bestyrelsen Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre der efter ve d- tægten kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger nævnt under pkt. 7.2 skal forelægges interessenterne på interessentskab s- møde til beslutning. Følgende beslutninger kræver, at bestyrelsen mindst 14 dage forinden eller undtagelse s- vist med et kortere varsel, hvis særlige forhold gør det nødvendigt, har orienteret int e-

15 15 ressenterne skriftligt om indstilling til beslutning, så der kan indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde, såfremt interessenterne måtte ønske det: Væsentlige beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af særlig interesse for interessenterne. Beslutninger, der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for de af interessenterne trufne beslutni n- ger, jf. pkt Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af int e- ressenterne, hvis interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for interessentskabet. Formanden og næstformændene har ret til i fællesskab og hver for sig at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for interessenterne på et ek s- traordinært interessentskabsmøde. 10. INFORMATION AF INTERESSENTERNE 10.1 Bestyrelsens information af interessenterne Interessenterne orienteres om interessentskabets status og udvikling samt øvrige v æ- sentlige forhold på interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder, jf. pkt. 7 og 8. Herudover kan bestyrelsen orientere interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente indkaldelse af interessentskab s- møde eller kvartalsrapportering. Bestyrelsen skal skriftligt orientere interessenterne om beslutninger som nævnt i pkt , 3. afsnit, der skal træffes i bestyrelsen. Bestyrelsen skal endvidere på begæring stille enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. Bestyrelsen skal stille de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om interessentskabet.

16 16 Bestyrelsen er forpligtet til at orientere interessenterne om forhold vedrørende intere s- sentskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk bety d- ning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forve n- tede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i interessentskabets strategi og beslut - ninger af stor strategisk rækkevidde. Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at orientere interessenterne, hvis der sker væsentli - ge afvigelser i forhold til den til enhver tid gældende forretningsstrategi, jf. pkt. 4, herunder hvis den forventede anlægsudgift øges ud over den til enhver tid skønnede totalud - gift + 3 pct., hvor totaludgiften defineres som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive pris- og lønregulering. Orientering kan ske på interessentskabsmøder, i kvartalsrapportering, på kvartalsmøder eller ved skriftlig orientering af interessenterne. Interessentskabet orienterer i kvartalsrapporteringer og på kvartalsmøder interessenterne om anlægsprojektets fremdrift i forhold til forudsætningerne og de specificerede milep æ- le. Orientering af interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at interessenterne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. 11. DIREKTION 11.1 Generelt Til at varetage interessentskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen efter f orudgående orientering af interessenterne en direktion, der skal bestå af 1-3 medlemmer. Bestyrelsen udarbejder en direktionsinstruks og fastsætter arbejdsdelingen blandt me d- lemmerne af direktionen, såfremt den består af flere medlemmer.

17 Opgaver Direktionen varetager den daglige ledelse af interessentskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Direktionen skal sikre, at interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 12. INFORMATION AF MEDARBEJDERNE Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der tilvejebringes gode og effektivt vi r- kende informationskanaler til interessentskabets medarbejdere til orientering om intere s- sentskabets forhold. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke informationskanaler der efter interessentsk a- bets forhold og efter orienteringens natur er mest hensigtsmæssige. Orienteringen kan f.eks. gives af bestyrelsen gennem interessentskabets daglige ledelse og gennem sama r- bejdsudvalget. 13. TEGNINGSFORHOLD Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og de to næstformænd i forening eller af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende vir k- somheder. 14. INHABILITET Om bestyrelsesmedlemmers og direktørs inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven.

18 18 Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give an - ledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. 15. TAVSHEDSPLIGT Bestyrelsens og direktionens medlemmer har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til interessenterne for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til interessenterne angående medkontrahe n- ters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis interes senterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, skal interessenterne iagttage tavshedspligt. Brud på tavshedspligten anses af parterne som en strafbar han d- ling, jf. straffelovens OFFENTLIGHED OM INTERESSENTSKABETS FORHOLD Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Om budsmand gælder for den virksomhed, der udøves af interessentskabet. Interessentskabet anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og det er underlagt samme bestemmelser som statslige aktieselskaber i det omfang, disse ikke er fraveget i vedtægten. Interessentskabet skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervs - og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører interessentskabet, og som kan antages at få bety d- ning for interessentskabets fremtid, medarbejdere, interessenter og kreditorer. Vedtægten og referat af interessentskabsmøderne skal være offentlig tilgængelig på int e- ressentskabets hjemmeside. Interessentskabet skal senest 14 dage før det interessentskabsmøde, h vor årsrapporten fremlægges, sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt offentliggøre årsrapporten på interessentskabets hjemmeside.

19 ÅRSRAPPORT, HALVÅRSRAPPORT OG KVARTALSRAPPORTER Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. j a- nuar 2007 til den 31. december Interessentskabet skal udarbejde årsrapport og halvårsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D) eller alternativt IFRS (International Financial Reporting Standards, tidligere IAS) med de ændringer der følger af lov om Metroselskabet I/S og Arealudvi k- lingsselskabet I/S) Årsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervs - og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter at være blevet godkendt af interessenterne. Årsrapporten skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår. Halvårsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervs - og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret. Kvartalsrapporter skal offentliggøres på Slettes offentliggøres ikke 18. SEGMENTOPDELTE REGNSKABER Interessentskabet skal føre adskilte regnskaber for anlægs- og driftsopgaverne. For så vidt angår anlægsøkonomien skal der udarbejdes særskilt regnskab for henholdsvis Cityringen og for metroens etape 1-2 og etape REVISION Interessentskabets årsrapport revideres af rigsrevisor, en revisor udpeget af Københavns Kommune samt en revisor udpeget af Frederiksberg Kommune. Interessentskabet er omfattet af rigsrevisorlovens 2, stk. 1, nr. 4, og revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i overensstemmelse m ed rigsrevisorlovens 3, der omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

20 20 Fratræder Københavns Kommunes eller Frederiksberg Kommunes revisor, skal kommunen udpege en ny revisor senest otte dage efter, at fratrædelse er meddelt interessentskabet. Rigsrevisor og de kommunalt udpegede revisorer skal til brug for bestyrelsen føre en fæ l- les revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes samtidigt af rigsrevisor i kopi til be - styrelsens medlemmer. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges ministeren, der inddrager medinteressenterne og bestyrelsen i Metroselskabet I/S. Rigsrevisor og de kommunalt udpegede revisorer afgiver fælles påtegning på årsrapporten. 20. ÆNDRING AF VEDTÆGT Vedtægten kan kun ændres efter enstemmig beslutning af interessenterne. Således fastsat ved interessentskabets stiftelse den 26. oktober 2007 og ændret på ord i- nært interessentskabsmøde den 29. april 2011 samt ændret ved ordinært interessentskabsmøde den 30. april Den Danske Stat Københavns Kommune: Frederiksberg Kommune: v/transportministeren:

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere