Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning."

Transkript

1 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev der mellem Gymnasieskolernes Lærerforening og Personalestyrelsen aftalt, at der som alternativ til den eksisterende inspektorordning kunne oprettes stillinger som pædagogiske ledere. 16. december 2008 Sags nr.: C.031 Bestemmelserne vedrørende de nye stillinger som pædagogiske ledere fremgår af protokollatet i bilag 7 til cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulæret er af Personalestyrelsen udsendt den 1. oktober 2008(Perst.nr ). Det fremgår ikke direkte af protokollatet, men for god ordens skyld skal det nævnes, at stillingen som pædagogisk leder forudsætter undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser. Ministeriet skal opfordre de enkelte gymnasier til at overveje at overgå til den nye ordning, da man samlet vurderer nyordningen som en styrkelse af gymnasiets ledelse. Da overvejelserne omkring en eventuel overgang fra den nuværende inspektorordning til en egentlig ledelse er tidskrævende, og der samtidig er en række praktiske forhold, som der skal tages højde for, bl.a. opsigelse af hvervet som øvrig inspektor samt ansættelse af de kommende pædagogiske ledere, bør disse påbegyndes snarest. Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Overgangsordning Det er aftalt i protokollatet, at vicerektor eller den ledende inspektor, dvs. den leder der allerede er ansat efter eksternt opslag, i forbindelse med en evt. overgang til den nye stillingsstruktur indplaceres med beva-

2 2 relsen af den hidtidige løn. Det indebærer, at stillingen som vicerektor eller ledende inspektor ikke skal opslås på ny, men at den pågældende fortsætter i sin stilling. For så vidt angår de øvrige inspektorer er det aftalt, at disses hverv skal opsiges. De kan enten opsiges med 4 måneders varsel til udgangen af juli jf. 5 i overenskomsten eller med det individuelle varsel, som den pågældende har ifølge overenskomstens kapitel 5. De individuelle varsler svarer til de varsler, der er angivet i funktionærlovens 2, jf. PAV , hvor længden af opsigelsesvarslet er angivet. I henhold til bestemmelsen i Funktionærlovens 2 kan det individuelle varsel være mindre end 4 måneder, såfremt den pågældende har været ansat mindre end 5 år og 8 måneder. Hvervet som øvrig inspektor er besat efter internt opslag, og som udgangspunkt må det være i alles interesse, at den tidligere inspektor fortsætter sin ansættelse på gymnasiet, hvad enten det sker som lærer eller pædagogisk leder. Da det er alene er hvervet som inspektor, der opsiges, skal opsigelsen ikke varsles med en sindetskrivelse ; ligesom der heller ikke kan rejses krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. Det er desuden vigtigt at gennemføre beslutningen i et roligt tempo, herunder med mulighed for at overveje, hvorledes den fremtidige ledelsesstruktur skal/bør være samt drøfte tiltagene internt i de relevante fora, herunder i bestyrelse og SU. Overvejelser Initiativet til at overgå til en ny ledelsesstruktur bør principielt komme fra gymnasiets bestyrelse, eventuelt på baggrund af en indstilling fra rektor, men det er til syvende og sidst helt afhængigt af de beføjelser, som bestyrelsen har udstukket til gymnasiets øverste leder. Der bør i den forbindelse ligeledes være foretaget foreløbige overvejelser om, hvordan den fremtidige struktur skal være, samt overvejelser om hvor mange personer den kommende ledelse i givet fald skal omfatte. Det skal understreges, at stillingen som pædagogisk leder i princippet er permanent og en fuldtidsstilling, men selvfølgelig kan andet aftales. Da de almene gymnasier er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning, bør der snarest efter et sådant initiativ ske en orientering af samarbejdsudvalget med henblik på en drøftelse i samarbejdsudvalget eller et lignende organ, jf. cirkulære af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

3 3 (Perst.nr ). De grundlæggende overvejelser vil formodentlig tage tid, og det vil derfor være en fordel at påbegynde disse så tilpas tidligt, at den nye ledelsesstruktur kan være på plads ved næste skoleårs begyndelse. Formelt er det muligt at implementere en ny ledelsesstruktur på hvilket som helst tidspunkt, men det indebærer, at hvervet som øvrig inspektor skal opsiges med det individuelle varsel. Ministeriet skønner på baggrund af, at dette er længere end 4 måneder derfor, at det tidligst vil være realistisk at den nye ledelsesstruktur vil være på plads den 1. august Stillingerne som pædagogisk leder Stillingerne skal besættes efter eksternt opslag. Der er ingen begrænsning på, hvor mange stillinger som pædagogisk leder det enkelte gymnasium må opslå, og hverken antallet eller opslagene skal godkendes af Undervisningsministeriet. Gymnasierne bør til internt brug udarbejde en beskrivelse af de enkelte stillinger, eventuelt suppleret med organisationsdiagram, som baggrund for udarbejdelsen af stillingsopslag. Der henvises til Finansministeriets cirkulære af 22. august 2002 om ansættelsesbreve i staten. (Perst.nr ) Ligeledes bør Gymnasieskolernes Lærerforening, dvs. hovedorganisationen, underrettes om ansættelsen ved kopi af ansættelsesbrevet. Stillingerne som pædagogisk leder falder lønmæssigt i 2 kategorier, idet basislønnen udgør henholdsvis kr. og kr. (niveau 1. oktober 1997). Pr. 1. april 2008 svarer det til henholdsvis kr. og kr. Derudover er det muligt, at aftale varige eller midlertidige funktions- og kvalifikationstillæg samt yde forskellige former for engangsvederlag. Det skal præciseres, at selvom vicerektor eller den ledende inspektor ved overgang til en ny ledelsesstruktur umiddelbart overføres til stillingsgruppe 1, og i øvrigt bevarer sin hidtidige løn, er der ingen begrænsninger med hensyn til, hvor mange stillinger det enkelte gymnasium må oprette i stillingsgruppe 1, jf. 3 i bilag 7 til GL-overenskomsten. Gymnasiet kan frit oprette og besætte stillinger i de 2 stillingsgrupper. Det afgørende for den lønmæssige indplacering er gymnasiets vurdering af stillingens indhold og dennes placering i den samlede ledelsesstruktur, men det forudsættes, at gymnasierne handler økonomisk forsvarligt.

4 4 Det skal desuden understreges, at stillingerne som pædagogisk leder forudsættes at være fuldtidsstillinger, svarende til gennemsnitligt 37 timer ugentligt. Funktions og kvalifikationsløn Som nævnt er der i henhold til 4 i overenskomstens bilag 7 mulighed for at yde varige eller midlertidige funktions og kvalifikationstillæg. Tillæggene forhandles og aftales mellem rektor og den enkelte pædagogiske leder, men hvor sidstnævnte dog under forhandlingerne kan vælge at lade sig bistå af sin faglige organisation. Aftalen skal indsendes til Gymnasielærernes Lærerforening til godkendelse. Hvis aftalen ikke kan godkendes, kan Gymnasieskolernes Lærerforening inden udløbet af en frist på 7 dage aftale en forlænget frist for indgåelse af en aftale om tillæg. Såfremt der ikke er rejst et ønske om forlængelse inden fristens udløb, anses aftalen for godkendt. Der henvises i øvrigt til 6 i sin helhed i det nævnte bilag 7. Det fremgår bl.a. heraf, at Gymnasieskolernes Lærerforening kan forhandle på vegne af den pågældende, såfremt denne ønsker det. Engangsvederlag Det er aftalt, at der kan ydes følgende former for engangsvederlag: Honorar for særlig indsats Resultatløn Honorering af merarbejde I henhold til 5 i bilag 7 er det ledelsen, der fastsætter størrelsen af engangsvederlaget efter forhandling med den enkelte. Da det er op til ledelsen at fastsætte størrelsen af engangsvederlaget, har forhandlingen nærmest karakter af en drøftelse. Der er derfor heller ingen hjemmel efter 5 til at inddrage tillidsrepræsentant eller den faglige organisation i øvrigt i disse forhandlinger. Der er tale om engangsvederlag, fordi der er tale om at honorere/belønne for en aktivitet, der er gået forud. For så vidt angår honorar for særlig indsats og honorering af merarbejde, kan der umiddelbart træffes en afgørelse om at yde et engangsvederlag, mens en afgørelse om at yde resultatløn forudsætter, at der tidligere er indgået en resultatlønskontrakt med den pågældende, jf. ministeriets generelle bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter, senest af 1. juli Gymnasierne er med brev herfra af 3. oktober 2008 vedrørende udsendelsen af overenskomsten blevet specifikt bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakter for de pædagogiske ledere.

5 5 Andet I princippet følger protokollatet overenskomsten, men som det fremgår af 11 i bilag 7 er der i en række henseender aftalt fravigelser fra overenskomsten. Det betyder bl.a., at de pædagogiske ledere vil blive ansat som ledere på fuld tid og er ikke længere forpligtet til undervise, således som øvrige inspektorer er det, om end i begrænset omfang. Det er dog en forudsætning for oprettelsen af stillingerne som pædagogisk leder, at stillingsindholdet i overvejende grad er pædagogisk ledelse. Niels Willy Povlsen Lokal tlf.: Forhandlingskontoret

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere