Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)"

Transkript

1 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej Grenaa Cvr nr og Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Cvr nr Formålsbeskrivelse Under henvisning til folkeskolelovens 19 j og bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbydererhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. klasseordningerne EUD10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (10. klassebekendtførelsen), sker der med overenskomsten overførsel af EUD 10 undervisningen i Syddjurs Kommune til Viden Djurs, således at Viden Djurs varetager undervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune. Formålet med at tilbyde et erhvervsrettet 10. klasseforløb (EUD10), er dels at kunne give elever efter 9. klasse mulighed for at opfylde de faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne, eller blive afklaret om at en erhvervsuddannelse er det rette valg. 2. Samarbejdsaftaler For at kunne dække erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder, er der indgået samarbejdsaftaler med henholdsvis Social og Sundhedsskolen Randers på området Omsorg, sundhed og pædagogik og Tradium på området Teknologi, byggeri og transport. 3. Kvalitetskrav og indsatsområder Med henblik på at fastholde de unge i uddannelsestilbuddet og med henblik på at styrke de unges muligheder for at fortsætte i en ungdomsuddannelse, skal der være særlig fokus på læseundervisning og ordblinde elever og anvendelse af IT-rygsæk. Der forudsættes høj grad af IT anvendelse, også i normalundervisningen. Med henblik på at sikre et højt kvalitetsniveau i undervisningen, skal der være fokus på evaluering af undervisningen og udvikling af evalueringen af undervisningen. Inden opstart af nyt skoleår, skal der specifikt fastlægges mål og succeskriterier for EUD10 forløbet (konkrete mål og succeskriterier fremgår af bilag 1 til nærværende overenskomst). Der etableres en følgegruppe bestående af repræsentanter for kommunens skoleforvaltning og Viden Djurs, Social og Sundhedsskolen Randers og Tradium. Følgegruppen skal dels medvirke ved fastlæggelse af årets mål og succeskriterier, dels følge den løbende målopfyldelse og kvalitetsudvikling. 1

2 2 of 8 4. Rammen for EUD10 Undervisningsforløbet vil tage udgangspunkt i adressen på Kalø Økologisk Landbrugsskole, hvor eleverne vil få én fast lokalitet, men også adgang til alle øvrige faciliteter. Undervisningsperioderne hos Tradium og Social og Sundhedsskolen Randers vil blive forlagt til henholdsvis Pederstrup/Randers og Grenaa/Randers. I disse perioder vil der være fælles transport med bus. Undervisningen på EUD10 tilbydes som helårsforløb med mindst 840 årlige undervisningstimer, heraf mindst 294 timer for den valgfrie del af forløbet. Forløbet vil tage udgangspunkt i en hold-/klassedannelse, som vil være det sociale og faglige omdrejningspunkt. Alle elever vil som udgangspunkt stifte bekendtskab og arbejde med alle 4 hovedområder på erhvervsuddannelserne. 5. Kapacitet og kriterier for optagelse Viden Djurs skal modtage de elever, der ønsker at starte i helårsforløb på EUD10. Der er således ikke noget maksimum, men derimod er der fastlagt en minimumsgrænse på 15 elever ved opstart af skoleåret. Viden Djurs skal også optage elever, der ønsker at starte i helårsforløb i løbet af året. Såfremt der ved skoleårets start ikke er 15 elever, optages der imellem Viden Djurs og Syddjurs Kommune en dialog herom. Hvis det vurderes, at den undervisningsmæssige kvalitet ikke kan opretholdes, er Viden Djurs ikke forpligtiget til at oprette EUD10 for pågældende skoleår. Syddjurs Kommune må i denne situation henvise til EUD10 tilbuddet i Norddjurs Kommune eller andet steds. Alternativt kan muligheden for at lave en aftale om at samarbejde med 10. klasse tilbuddet ved Rønde Skole drøftes. EUD10 forløbet er målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, jf. lov om erhvervsuddannelser, eller elever der er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. 6. Undervisningen Undervisningens obligatoriske del følger reglerne i folkeskoleloven for 10. klasse, 19c. Elementerne i den obligatoriske del er: Fagene dansk, matematik og engelsk med tilknyttede prøver Yderligere målrettet læseundervisning Selvvalgt opgave med tilknyttet prøve Vejledning og uddannelsesplan Brobygning eller kombinationer af brobygning og praktik Viden Djurs er prøveansvarlig, og prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens prøver. Undervisningens valgfrie del jf. folkeskolelovens 19j introducerer eleverne til erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder igennem 5 temaer: Innovation og iværksætteri Det sunde liv - arbejde med mennesker Teknik og håndværk Økologi og madkultur Medier De obligatoriske fag/elementer vil i videst muligt omfang blive integreret med den erhvervsfaglige valgfrie del sådan, at eleverne oplever en tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Brobygningen vil ligeledes være integreret i de 5 temaforløb, dog sådan at eleverne vil kunne vælge 1 uges brobygning på anden erhvervsskole. 2

3 3 of 8 Der skal ved skoleårets start foreligge mål og læseplaner for undervisningen. De obligatoriske fag følger Undervisningsministeriets mål og læseplaner, mens målene for temaforløbene godkendes af kommunalbestyrelsen. Målbeskrivelserne er vedlagt denne overenskomst (bilag 2). Ved fastlæggelse af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med 1 undervisningstime. 7. Persondataloven og indhentelse af oplysninger Viden Djurs ydelser efter denne overenskomst vil medføre behandling af persondata. Viden Djurs betragtes i den henseende som databehandler for Syddjurs Kommune. Når Viden Djurs er databehandler for Syddjurs Kommune, må Viden Djurs alene handle efter instruks fra Syddjurs Kommune. Viden Djurs skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Viden Djurs skal på Syddjurs Kommunes anmodning give Syddjurs Kommune tilstrækkelige oplysninger til, at kommunen kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Reglerne i bekendtgørelse nr. 528 af 15/06/2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, gælder for Viden Djurs s behandling af persondata på kommunens vegne. Er der behov for at indhente fortrolige oplysninger om en elev fx elevplan, psykologudtalelse mv., skal der foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehaver og eleven. 8. Prøver og standpunktskarakterer Eleverne skal have mulighed for at kunne indstille sig til 10. klasses prøver i dansk, matematik og engelsk. Den prøveansvarlige er Viden Djurs. Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens afsluttende prøver. Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver nr. 918 af 13/07/2010. Viden Djurs skal efter afholdelse af 10. klasses prøver meddele Syddjurs Kommune resultatet af prøverne, samt sende kopi af afgangsbeviser. I de fag, der er prøvefag, skal der gives standpunktskarakterer. 9. Orden og tilsyn med eleverne Viden Djurs skal fastsætte ordensregler og fastsætte hvilke foranstaltninger, der anvendes hvis ikke de efterleves. Hvis der vurderes at være grundlag jf. ordensreglerne for at udskrive en elev af EUD10 sender Viden Djurs en indstilling til Syddjurs Kommune, som træffer beslutning herom. Inden beslutning træffes får eleven og forældrene lejlighed til at udtale sig. Viden Djurs skal føre et fornødent tilsyn med eleverne i skoletiden. Ved vurdering af tilsynets indhold og omfang anvendes bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden nr. 38 af 10/01/ Ansvar Der vil for Viden Djurs gælde almindelige ansvarsregler, såfremt en ansat eller en elev kommer til skade. 3

4 4 of Lærerkvalifikationer For at kunne varetage undervisningen på EUD10, skal en lærer have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller en anden læreruddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet eller læreren skal opfylde kvalifikationskravet for at kunne undervise i erhvervsskolerne. 12. Befordring af elever Det er kommunens forpligtelse at sikre evt. befordring fra hjem til skole. Det er Viden Djurs, der har ansvaret for evt. befordring mellem de enkelte skoler. 13. Pædagogisk psykologisk rådgivning PPR s betjening af EUD10 består af rådgivning og vejledning om den enkelte elev efter gældende lovgivning. 14. Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) Uddannelsesvejledningen sker i samarbejde med UU Djursland. 15. Økonomisk ramme Syddjurs Kommune finansierer 10. klasseforløbet, bortset fra perioder med brobygning, hvortil Viden Djurs får statstilskud. For skoleåret 2015/2016 vil taksten pr. elev være kr ,- på antallet 1-25 elever og kr ,- på antallet Taksten kan genforhandles inden opstart af næste forløb 2016/2017. Der afregnes i forhold til indskrevne elever den 5. september. Der afregnes kvartalsvist. Hvis der efter den 5. september kommer nye elever til eller elever frafalder (dvs. i et igangværende skoleår) indenfor en margen på +/- 10%, udløser det ikke nogen mer- eller tilbagebetaling. Hvis antallet af elever ændrer sig i et igangværende skoleår med mere en +/- 10%, reguleres økonomien efter det konkrete antal elever, der er i gang på EUD10 forløbet. 16. Evaluering og udvikling Med henblik på at evaluere og videreudvikle EUD10 nedsættes en følgegruppe med medlemmer fra Syddjurs Kommune, Viden Djurs, Social og Sundhedsskolen Randers og Tradium. Følgegruppen afholder følgende møder: Marts, hvor optag drøftes Juni, hvor skoleåret evalueres og mål og planer fastlægges for kommende skoleår (bilag 2) Oktober, hvor der gives status på igangsætning af nyt forløb. Viden Djurs er mødeindkalder. Viden Djurs skal hver måned rapportere om elevernes deltagelse i undervisningen, frafald mv. til Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune gives desuden løbende informationer om udviklingen på EUD 10 igennem nyhedsbreve og hjemmeside. Syddjurs Kommune kan ved tilsyn, både varslet og ikke-varslet, påse, at Viden Djurs ydelser lever op til denne overenskomst og lovgivningen. 4

5 5 of Markedsføring Viden Djurs er ansvarlig for markedsføring af EUD10, og konkrete markedsføringsinitiativer drøftes løbende i følgegruppen. 18. Periode og opsigelse Denne overenskomst er gældende i skoleåret 2015/2016. Overenskomsten kan genforhandles for kommende skoleår. Genforhandlingen finder sted i juni måned. Ændres lovgivningen, således at forudsætningerne, herunder de økonomiske, for overenskomstens indgåelse væsentligt for enten Syddjurs Kommune eller Viden Djurs, kan overenskomsten af begge parter kræves genforhandlet med virkning for det kommende skoleår eller overenskomsten kan opsiges med virkning til udgangen af det indeværende skoleår. 19. Uoverensstemmelser Parterne er forpligtet til at søge enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, bilagt ved dialog. Hvis det ikke lykkes at opnå en dialogbaseret løsning gennem parternes egen indsats og forhandling, skal tvisten eller uoverensstemmelsen søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet. Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse. Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole. 20. Misligholdelse Dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse på nærværende. Hver part kan hæve nærværende overenskomst med øjeblikkelig virkning ved den anden parts væsentlige misligholdelse. Væsentlig misligholdelse foreligger fra Viden Djurs side, hvis De leverede ydelser ikke er i overensstemmelse med denne overenskomst og / eller gældende lovgivning, herunder bekendtgørelse om overenskomst om EUD10 mv. og folkeskolelovens 19j, og Viden Djurs trods skriftlig påkrav fortsat leverer mangelfuld ydelse, Viden Djurs ikke rapporterer som angivet i pkt. 16, trods skriftligt påkrav. Væsentlig misligholdelse foreligger fra Syddjurs Kommunes side, hvis kommunen ikke betaler som angivet i pkt. 6 og betaling udebliver mere end 14 dage efter Viden Djurs skriftligt har rykket for denne, medmindre den manglende betaling skyldes mangelfulde ydelser fra Viden Djurs side. 5

6 6 of Bilag Bilag 1: Mål og succeskriterier for EUD10 i Syddjurs Kommune Bilag 2: Mål for temaforløb 6

7 7 of 8 Bilag 1 Mål for EUD10 i Syddjurs Kommune for skoleåret 2015/1016 (justeres løbende) Efter endt forløb: 1. Har eleverne tilegnet sig kundskaber og færdigheder indenfor erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder igennem 5 temaer: Innovation og iværksætteri Det sunde liv - arbejde med mennesker Teknik og håndværk Økologi og madkultur Medier 2. Har eleverne opnået kendskab til praksis indenfor erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder igennem 5 temaer: Innovation og iværksætteri Det sunde liv - arbejde med mennesker Teknik og håndværk Økologi og madkultur Medier 3. Har eleverne opnået basale kundskaber i dansk og matematik. 4. Kan alle elever opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelserne. 5. Er alle elever uddannelsesparate. 6. Påbegynder X antal elever en erhvervsuddannelse. 7

8 8 of 8 Bilag 2 Mål for temaforløb 8

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere