Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd"

Transkript

1 Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen, Mogens Schulin-Zeuthen, Oda Frederiksen, Kirsten Mousten Afbud fra: Per Mortensen Ordstyrer: Henrik Fredsgaard Referent: Kirsten Mousten Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse referat fra 23. januar Regnskab 2013 Budget Oda fremlægger og vi har mulighed for at stille spørgsmål. Regnskab + budget skal fremlægges på Menighedsmødet d. 11. Maj. Efter dette punkt går Oda. Ad. 1: Dagsorden godkendt Ad. 2: Referat godkendt Ad. 3: Regnskab 2013 Budget er ikke med, det er godkendt i September sidste år. Revisor har set det igennem og der var intet at bemærke til kirkegårdsmuren, men i 2012 blev der brugt godt forlods, som Stor udbetaling til medhjælp på kirkegården pga. sygemelding. Ikke opgjort med hensyn til refusion etc. Der søges 7stk2 til dækning af det, det reeelt har kostet MR med hensyn til Janes sygemelding. Anmodning fra Anne Bjørner: regnskabsfører skal holde vågent øje med hvad der indgår af fx. Refusion. Oda: det er ikke min opgave at søge refusion. Det skal ske via CVR adgang / nemid. Det ligger hos kontaktpersonen at melde ind, når der er sygdom. Oda vil gerne meddele, hvad der kommer ind af refusion. Claus: MR må sætte sig ind i gældende regler. Hvor findes de? Det er Jane har adgang/nemid for MR. Næste gang skal vi være mere opmærksomme. Vedr. Note 5: præstebolig minus hvad er det? = løn til gravere for at holde området, udvendig vedligehold, varme, mm. Suppleanter vil gerne have tilsendt regnskabet. De kommer på mailinglisten. Claus: vedr. Girokort kortart 01 kan f.eks. ikke tilmeldes betalingsservice. Det kan f.eks. kortart 71. Skal vi ikke skifte til noget mere moderne.? Oda: det var mest praktisk den gang det blev oprettet. ASB: på 01 kan der anføres bemærkninger, smart. Oda: der er meget arbejde forbundet med at ændre det, og der er ingen problemer med at få pengene ind. ASB: synes vi skal overlade det til vores to gravere, der I den grad har styr på tingene.

2 Oda: På regnskabet er der pt underskud, men det meste kommer ind igen via 7stk.2. (Skyldes sygdom etc.) Vedr. fjernvarme styring mm(mortensen) etc.: vi søger 7stk.2 til efteråret. Nia: vedr. kollektregnskabet. Skal der ændres noget i hvad vi samler ind til? Oda: der godt at have f.eks 3 4 store indsamlingsemner, så man ikke ender med at skulle sende f.eks. 20 kr afsted. Pengene er øremærkede til de besluttede formål. De kan ikke flyttes rundt kollekten er fast. Vi opfordrer til at det kommer på dagsordnen næste møde. HUSK: diæter på syn skal være i indeværnede år. Regnskabet er hermed godkendt. 4. Nyt fra formanden herunder A: Ref. fra Provstesyn B: Falck hjertestarter mm. C: Kastanjetræ + andre træer. D: Menighedsmøde der er tilmelding på tlf. + via hjemmeside - indhold? Ideer efterlyses! Ad. 4: Ref. fra Provstesynet De var rigtig glade og tilfredse. Provsten var meget skarp der er INGEN kommentarer til noget. Arkitekten var også meget tilfreds. Protokollen er med hvis nogen vil se den. B: FALCK: hjertestarter / pris det billigste er at købe én, istedet for at leje/lease.( Omk. 7000,- om året). Det koster omk kr at købe én. Mogens: synes det ville være fornuftigt med én i kirken. Anne: det kan være problematisk at købe én, noget teknisk med at nulstille der skal være en serviceordning. Oda: vores (Græsted) er meget at nulstille batteri skal bare skiftes. Henrik: vi har et billigere tilbud på arbejde incl. service og kursus. Vi skal have flere tilbud ind. Spørg evt. Hjerteforeningen. Ellers enighed om at der skal anskaffes én til kirken. C: Kastanjetræet etc. Kristian: der er kommet mere på som skal fældes. Kastanietræet er dødt. Der er streget op på diverse træer af Niels Worm. Graverne har ikke tid, så det skal være nogle udefra. Spørgsmålet er om det skal være nu eller først til efteråret. Der kan skaffes et større træ til en rimelig pris via Niels Worms kone, der er kirkegårdsarkitekt og før har hjulpet stiftet. Det er vigtigt, at der bliver ryddet op med det samme efter fældning. Der skal indhentes et samlet tilbud på fældning af det hele både skov og fældning på Præstens Mark. D: Menighedsmøde: Anne opfordrer til at sætte opslaget op fra Kristeligt Dagblad vedr. hvad folkekirken burger sine penge til. Der skal annonceres rigtig meget, Hvad bliver pengene brugt til, styringsloven skal skitseres, og der skal også være plads til debat. Den aktuelle debat er spændende. Måske en slags opslagstavle med de ord på som vi gerne vi debattere. Claus: Der er en stor del af menigheden / befolkningen(?), der ikke burger nettet omk. 40% - dem skal vi også

3 kommunikere til. 5. Nyt fra præster herunder opfølgning på Kirkebilsordning Ad. 5: de teologiske 5 min: folkekirken er et velordnet anarki! (Hal Koch) Folkekirken er presset der er mere administration penge men kirken er ikke en forening. Det er en kirke, der forkynder - først og fremmest. Kirkebilsordning: har talt med graverne, de vil gerne modtage bestillinger. Senest kl fredag før den aktuelle søndag på graverkontoret. Kontaktperson taler med graverne om man kunne forlænge søndag morgen, så der er mulighed for at bestille der. Kræver længere arbejdstid for graverne. Taxa modtager bestillinger og afbestillinger indtil én time før afgang. Mødet suspenderet ved afstemning. For: 5 Undlod at stemme: 3 Der indkaldes til nyt møde asap. Møde genoptaget d. 8. April kl Afbud fra: Anne Bjørner, Henrik Laursen, Nia Schulin- Zeuthen. Tilstede: Mogens Schulin-Zeuthen, Kristian Søjberg, Per Mortensen, Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Kirsten Mousten. Ad. 5: (Genoptaget) Vedr. Støj i kirken børn. Vores holdning er at børn er meget velkomne i Vejby Kirke. Henvendelse vedr. aftenåben i kirken. Til meditation etc. Evt. lysglobe - måske turnusvagter også fra MRfolk ikke nødvendigvis præster til stede hver aften. Men god idé. Skal op igen. Tro og Tapas: honorar til Vibeke og Cannot. ASB køber noget vin ellers er holdningen at ansatte ikke skal have honorar som sådan. Kirke-skoletjenesten: repræstentanskabsmøde. Der skulle være nogle flere både herfra og fra andre steder. Pilgrimsvandring: omk. 25. i alt. Børnehavegudstjeneste i morgen. Mogens skal hente et æsel af træ i morgen i Godhavn. Til kontaktpersonen: henvendelse vedr. Janes og Christinas påklædning til en begravelse der blev efterspurgt arbejdsklæder af passende karakter. Kontaktpersonen tager en snak med dem. 6. Nyt fra kontaktperson herunder A: Restferie B: Kørselspenge Ad. 6: Restferie begge sangere har spurgt om de kan overflytte ferie (14 dage). Standard er en uge lov + stiftets henstilling. Hvis der ikke kan afholdes ferie, kan der blive tale om en evt. udbetaling. Kørselspenge har vi ikke svar på det undersøges. Bl.a. mellem kirker. Stiftet har køresedler mm. De spørges.

4 7. Kirkeværgen herunder som opfølgning på provstesynet: A: Kirkens lysekroner B: Kirkens lydanlæg C: Mindeplade kirketårn E: Kirkens musikinstrumenter F: Thubalka (kirkeklokkefirma) Ad. 7: Kirkens hovedtrappe murer på. Kirkens hoveddør tømrer kommer. Får kun én chance. Vedr. Kirkens toiletter: der skal hænges en knage op. Mogens Pedersen køber ind og får sat dem op. Mogens Pedersen har åbnet kirken for et lille selskab forleden. Ikke noget problem. Der findes et automatisk system, der kan åbne og lukke kirken. Evt. en idé. Der har været en låsesmed, han kommer med et tilbud. F: intet A: lysekroner der er to tilbud liggende et indbefatter alt messing i kirken kr. Det andet bare lysekroner. Kan evt. gøres sammen kalkningen næste år, når der alligevel er stillads I kirken. Kirkeværgen taler med Annisse, som vi deler kalkning med. B: tilbud kr fra 2010 på komplet lydanlæg. Dyrt. Forslag: at skifte forstærker ud. Højttalere er OK. C: Mindeplade kan opgives for at få gode musikinstrumenter til både kirke og konfirmandhus. Den koster ,- (Den blev nedprioriteret ved provstesynet) Alle nabokirkene har meget bedre instrumenter. Elklaverer. Tibirke vil formentlig gerne købe et el-klaver. Organisten har prøvet kirkeværgens el-klaver og var tilfreds. Et godt koster minimum på ca ,- det skal være mindst 40 watt. Elklaverer er blevet meget bedre. Vil gerne anbefale det. Hvis der er penge efter april, kan det lade sig gøre indenfor budgettet. Der kan evt. indkøbes sammen med Tibirke for at opnå en god pris. De to klaverer + tidl. organists el-orgel kan evt. sælges vil dog ikke indbringe noget særligt. Kirkeværgen vil gerne stemme de to klaverer, for at se hvilken stand de egentlig er i. Hen i maj, ved vi mere. 8. Nyt fra udvalg: KH - lærred + projektorophæng indkøbes i april. PU KU - herunder forslag om lille udflugt til Humlebæk kirkegård for at se på deres skovkirkegård. Hvem vil med? Kirkemur status mm. AU (se medsendte referat) PR Kirkeblade: Tibirke Deadline 10. april Vejby Deadline 9. Maj 9. Næste møde Maj mødedato slut maj tag kalenderoverblikket med! Juni forslag 19. Juni med sommer- Ad. 8: KH: Kan først indkøbes i begyndelsn af maj. Skabe indkøbes også. Leif Nielsen elektriker har en tømrerafdeling få pris fra ham. PU: Beder rom at få kopi af inventarliste fra præsterne - og en kopi at synsprotokollen sidstnævnte skal sendes til Provstiet. Kristian: hvad sker der med hensyn til træerne. Præstens Mark først. Gerne ryddet op til den 10.maj. Der skal bestilles et nyt træ via Niels Worm. Dernæst resten I skoven og på kirkegården. KU: Mureren er ikke gået i gang endnu, skønt lovet. Skulle gå igang d. 2. April. Arkitekten ringes op i morgen det er nu der skal gives en besked til mureren. Det er dem der er fagfolk. Vedr. skovkirkegårde inspirerende kirkegårdskonference: kunne være spændende at komme til Humlebæk og se det. Kristian vil gerne kontakte kirkegårdslederen. En dato I maj Kirsten sender mail rundt. AU: Der kommer en aften med Amanda Skov, tirsdag d. 13. Maj i Biografen. Sensommersogneudflugt 13. Sept. til Flynderupgård + Domkirken i Helsingør. Ad. 9: Næste møde: Tirsdag d. 27. Maj Juni: evt. d. 19 fællesafslutning med Tibirke.

5 afslutning evt. fælles med Tibirke. 10. Evt. Ad. 10: Vedr. Vibekes timetal. Vibeke har inddraget sin fagforening, hvorfor forskelligt nu undersøges via stiftet mv. Derfor afventer vi at tage stilling til timetal. Mogens Schulin-Zeuthen kan ikke forstå, at vi er endt på en 30-timers stilling. Det er en reduktion af sognets ydelsesevne. Timetallet er fremkommet via dialog med stiftet og provsti. Mødet slut kl

6

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Side 16 Side 1 Støttekredsen for Odder lille Friskole afholder Generalforsamling mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Generalforsamlingen foregår i skolens køkken. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer med interesse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere