NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032"

Transkript

1 NBE TRÆPILLE SYSTEM V EN Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark

2 INDHOLDS FORTEGNELSE: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du installerer og bruger produktet, så du får størst muligt udbytte af dit træpille system. I tilfælde af, at du støder på vanskeligheder under installation eller brug af dit produkt, anbefaler vi, at du først læser brugervejledningen eller oplysningerne i supportafsnittet på Bemærk: der er hjælpe tekster på alle menuer i styringen, og derfor er menuer ikke beskrevet i denne manual. Det anbefales at studerer menuerne før første opstart. Gem denne manual, så du altid har den til rådighed, hvis du senere får brug for den. Side 3: Side 4: Side 5: Side 6-8: Side 9: Side 10-11: Side 12-13: Side 14: Side 15: Side 16: Side 17: Side 18: Side 19-20: Side 21: Side 22: Side 23: Side 24: Side 25-26: Side 27: Side 28: Side 29: Side 30: Sikkerhed. Tekniske data kedler. Tekniske data brænder. Fyrrums indretning. Krav til skorstenshøjder. Montering af kedlen. Montering af brænderen. Træpillesilo. Vakuum transport. El-diagram. El tilslutnings skema. Ekstra udstyr. Internet opkobling. Cloud Service. Opstart første gang. Rensning af brænder/kedel. Service og vedligeholdelse. Problem løsninger. Kondensering af røg gas. Garanti. CE overenstemmelse erklæring. Notater.

3 Sikkerhed: Rør aldrig ved sneglen og blæseren, og kravl aldrig op i siloen, når der er strøm på systemet, der gives ingen advarsel før start disse. Fyret må ikke sættes i drift uden skjold på brænderen. Systemet er forsynet med en elektrisk strøm på 230V/50Hz. En ukorrekt installation eller forkert reparation kan forårsage livstruende elektrisk stød. Elektrisk tilslutning må kun udføres af den person, som har de rette kvalifikationer og beføjelser. Udførelse af elektrisk installation skal foregå i henholdt til de gældende regler. Afbryd altid systemet fra el-nettet før De starter med vedligeholdelsesarbejdet og servicering. Systemet skal tilsluttes til et separat elektrisk kredsløb, som er udstyret med en korrekt effektafbryder og fejlstrømsafbryder. Fyret skal monteres til en fungerende skorsten, lugtes der røg, eller ses andre tegn på manglende træk i skorstenen, skal fyret stoppes omgående, og holdes stoppet indtil en løsning på træk problemerne er fundet, fortsat drift kan være dødelig. Læs altid manualen før montering og reparation af anlægget, søg om nødvendigt professionel hjælp. Åben kun top låger mv. med største forsigtighed, når kedlen er i drift, er der risiko for høje temperature under toplågen, som kan forsage forbrændinger, undgå så vidt muligt at betjene kedlen, mens den er i drift. Åben aldrig til aske skuffen, mens kedlen er i drift. Systemet må kun betjenes af kyndige personer. Hvis De er i tvivl med hensyn til en sikker anvendelse af kedlen, kontakt forhandleren. Menu opbygning mv. i styringen understøttes af hjælpe tekster i hver menu. Der kommer jævnligt forbedringer til styringen derfor er menu opbygning i ikke beskrevet i denne manual. Det anbefales at gennemgå menu punkterne på styringen inden brug, og modtage gennemgang af funktioner mv. af montøren. Denne manual skal altid opbevares ved kedlen!

4 TEKNISKE DATA KEDLER: Black Star BS1016 BS1016 BS2030 BS4050 Højde mm: Brede mm: Dybde mm: Skorsten mm: Fremløb: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Retur: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Påfyldning: ½ ½ ½ ½ Virkningsgrad: 93,3% 93,4% 94,7% 91,4% EN Klasse: Effekt: 10kW 14kW 24 kw 48kW 300-ELAB Black Star BS20 BS30 BS30 BS40 Højde mm: Brede mm: Dybde mm: Skorsten mm: Fremløb: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Retur: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Påfyldning: ½ ½ ½ ½ Virkningsgrad: 91,7% 93,0% 92,0% 92,5% EN Klasse Effekt: 10 kw 16 kw 30 kw 40 kw 300-ELAB BS1016 BS20

5 TEKNISKE DATA BRÆNDER: 10 kw brænder: Op til 60kg/dag Modsvarer 3.000l olie/år 40 watt/timen Vægt 10kg 16-24kW brænder: Op til 110kg/dag Modsvarer 5.000l olie/år 60 watt/timen Vægt 12kg 30kW brænder: Op til 150kg/dag Modsvarer 9.000l olie/år 80 watt/timen Vægt 15kg 40-60kW brænder: Op til 300kg/dag Modsvarer l olie/år 150 watt/timen Vægt 30kg kW brænder: Op til 600kg/dag Modsvarer l olie/år 200 watt/timen Vægt 40kg kW brænder: Op til 1000kg/dag Modsvarer l olie/år 250 watt/timen Vægt 60kg

6 Fyrrums indretning: Fyrrum til biobrændselsfyr skal indrettes i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts"Brandteknisk Vejledning nr. 32" BTV32 Derudover er der også regler fra bygningsreglementer, miljømyndighederne og arbejdstilsynet, der skal overholdes. Står du konkret overfor at etablere et fyrrum, anbefaler vi, at du kontakter skorstensfejer for råd og vejledning. 1. Væg og loftsbeklædning. 2. Afstand til væg. 3. Gulv. 4. Areal og belysning. 5. Skorsten. 6. Luft. 7. Vandhane. 8. Brændsel. 9. Forbudte væsker og materialer i fyrrummet. 10. Tilladelse, anmeldelse og tilsyn. 1. Væg- og loftsbeklædning. Loftsoverflader skal udføres mindst som klasse 1 beklædning, hvis loftsoverfladen er tagdækningens underside, skal tagdækningen være af ubrandbare materialer. Væg beklædning skal være mindst en klasse 2 beklædning. 2. Afstand fra fyr til væg. Afstand fra kedel og røgrør til brændbar beklædning skal være så stor, at overfladen på væggen højst kan bliver 80 C. Dette krav gælder også, selvom det brændbare materiale er dækket af ubrændbar beklædning. Hvis afstanden er mere end 500 mm, regnes dette krav for opfyldt. 3. Gulv. Gulvet skal være af (eller beklædt med) ubrændbart materiale under og rundt om kedlen, 300 mm fra kedlens sider, dog 500 mm fra kedlens forside (den side, hvor asken tages ud). 4. Areal og belysning. Fyrrummet og friarealet omkring fyringsanlægget skal være tilstrækkelig stort til, at der kan foretages let og effektiv rensning, betjening af fyringsanlægget og rengøring af rummet. Der skal være passende belysning, således at rensning og vedligeholdelse kan udføres forsvarligt. 5. Skorsten. Skorstens udformning, lysningsareal og højde skal sikre tilfredsstillende trækforhold og røg afkast. Skorstenen skal være så høj, at der kan skabes tilstrækkeligt træk til at lede røgen bort. Trækket skabes af det undertryk, der skabes af den varme røg, der har opdrift og dermed får røgen til at stige op igennem skorstenen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen, kan røgen slå tilbage. Røgen kan sive ud gennem små sprækker, så der kommer giftig røg ind i huset.

7 Fyrrums indretning: Størrelsen af skorstenens åbning skal passe til den mængde røggas skorstenen skal lede væk. Hvis åbningen i skorstenen er for lille, kan røgen ikke komme hurtigt nok ud fordi modstanden i skorstenen er for stor. Det kan betyde, at røgen slår tilbage, så der kommer giftig røg ind i huset. Samtidig bliver brændslet ikke forbrændt fuldstændigt på grund af manglende ilt til forbrændingen. Sodrester kan derved sætte sig i skorstenen og danne såkaldt glanssod hvilket øger risiko for skorstensbrand. Hvis skorstenens åbning er for stor kan kold luft falde ned i skorstenen ovenfra. Denne afkøling af skorstenen kan danne kondens og løbesod inde i skorstenen. Løbesod er mest et kosmetisk problem, fordi den kan trænge gennem skorstenen og give grimme brune plamager på væggene inde i huset. Skorstenen skal være så høj, at røgen ikke generer de omkringliggende huse. Miljømyndighederne har mulighed for påtale, hvis der er naboklager over røg- eller lugtgener. Hvilke tegn er der på, at skorstenen ikke fungerer? Lysføler sodet eller smeltet. Røg i træpille tanken. Varm faldskakt. Røg ud af blæser / kedlen ved opstart. Ved problemer med skorstenen er det en god ide at føre "dagbog. Træk problemer er tit forbundet med vind fra bestemte retninger. Blæser vinden på en husvæg, vil der dannes overtryk på ydervæg og undertryk på indervæg. Dette overtryk og undertryk vil forsøges udlignet via skorstenen. Det anbefales at spørge skorstensfejeren om størrelse af skorsten, røgrør, placering af renselemme og eventuelt behov for trin på taget. Skorstensfejer vil også føre det brand præventive tilsyn. 6. Luft Træpille fyret skal have tilstrækkelig luft til forbrændingen. Det kan opnås ved, at pillefyret installeres i et rum, der er forsynet med oplukkeligt vindue med reguleringsbeslag, eller regulerbar luftventil fra det fri. Alternativt at der tilføres forbrændingskammeret luft gennem en kanal fra det fri. Arealet fra frisk luft ventilen bør som udgangspunkt være det samme som lysningsarealet på alle skorstene. Luftventilen skal være monteret på samme side som skorstenen, for at udligne eventuelle tryk forskelle. Bemærk at tørretromler, emhætter, oliefyr i samme rum, bruger alle højtryks blæser, og stjæler derved luften. 7. Vandhane Der skal være en vandhane i fyrrummet. Hvis kedlens ydelse er mindre en 60 kw, kan en pulverslukker gøre det. (mindst 5 kg)

8 Fyrrums indretning: 8. Træpiller. Træpillerne skal være rent træ, 6-8 mm med Maks 8% vand. Der må ikke fyres med materialer med lim, maling, træbeskyttelse eller plast. Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m3, skal fyringsanlæg og brændselsmagasin placeres i en selvstændig brandcelle, med mindst en BD30 dør til andre rum. Hvis brændselsmagasin placeres i det fri eller under halvtag, er der regler om minimumsafstande til bygninger. Fritliggende brændsel må ikke være i fyrrum, dog undtaget brændeknuder. Der må samlet set højst være 4,75 m3 brændsel i fyrrummet (brændselsmagasin og forbrugslager). 9. Forbudte væsker og materialer i fyrrummet. Fyrrummet må ikke indeholde letantændelige materialer og brandfarlige væsker (undtaget er olietank til oliefyr) og skal holdes ryddeligt. Gulvet skal holdes fri for spildt brændsel, støv og affald fra andre aktiviteter i rummet. Gløder skal slukkes med vand og transporteres direkte til et sikkert opbevaringssted i det fri. 10. Tilladelse, anmeldelse og tilsyn. Byggetilladelse: Der skal indhentes byggetilladelse, hvis fyret opstilles i en bygning der hører under Bygningsreglement 1995 (erhvervsbygninger); dog ikke ved avls- og driftsbygninger. Anmeldelse: Fyringsanlægget skal anmeldes til kommunalbestyrelsen og bliver dermed tilmeldt skorstensfejning. Tilsyn: Skorstensfejeren vil jævnligt føre tilsyn med dit biobrændselsfyr. Bliver skorstensfejeren opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og skorstene i bygningsreglementerne, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen - hvis ejeren ikke ændrer de ulovlige forhold. Forsikring: Anlægget skal anmeldes til eget forsikringsselskab.

9 Krav til skorstens højder. Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW. Gælder kun nyopførte skorstene. Bygning med taghældning mindre end 20 grader. Er taghældningen mindre end 20 grader, regnes det for fladt. Bygning med dobbelttag og taghældning mindre end 20 grader. Bygning med taghældning mindre end 20 grader og tilstødende bygning. Bygning med taghældning større end 20 grader. Bygning med taghældning større end 20 grader og tilstødende bygning med fladt tag. * Højeste værdi vælges. Boligblok eller industribygning med enkelt tilstødende bygning. * Højeste værdi vælges. ** Ved gavl vinduer skal skorstenen mindst være 1m. over gavl vinduets øverste hjørne. Boligblok eller industribygning med to tilstødende bygninger. * Højeste værdi vælges.

10 Montering af kedlen: En korrekt udført montering, sikrer at systemet fungerer efter hensigten. Der skal altid tages hensyn til nationale / lokale retningslinier og krav. Kedlen må installeres på trykbåren anlæg op til 2,5bar. 1. Standard. VVB med mekanisk flow styring. 2. VVB med 2 vejs ventil. Bruges typisk, hvor VVB er mindre, eller med lille spiral overflade. Huset tilføres varme, mens der produceres varmt vand. 3. VVB med 3 vejs ventil. Bruges typisk, hvor VVB er større, og med stor spiral overflade. Huset tilføres ikke varme, mens der laves varmt vand Huset skal kunne klare sig uden varme i en periode om vinteren. 4. Vejrkompensering. Giver mulighed for at have høj temperatur på kedlen samt styre fremløbstemperaturen til huset efter udetemperatur og Childfaktor. 5. Vejrkompensering og solvarme Gå ikke ned på udstyr

11 Montering af kedlen: Generelle Retningslinjer 1. Kedel bør kun monteres af autoriseret installatører med certifikat til installation og service af mindre biobrændselsanlæg og skal monteres iht. AT vejledning vdr. tekniske hjælpemidler B.4.8 ( gældende i DK ) 2. Kedlen må ikke monteres på brandbart underlag. 3. Uisoleret aftræks rør må ikke være over 0,30 m langt, og skal være forsynet med renselåge. 4. Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt. Overtryk må ikke kunne forekomme. Det anbefales, at montere trækstabilisator. Træk stabilisator 5. Kedlen skal monteres med en godkendt shunt. Returen holdes på min. 55 grader. Det er en forudsætning for opretholdelse af garanti på kedlen. Godkendt shunt Rigtig monteret shunt. Forkert monteret shunt.

12 Montering af Brænder: Generelle retningslinjer : Montering af brænder på kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet under transporten. 2. Kontroller at risten ligger rigtigt i brænderen. 3. Sæt brænderen på og spænd brænderen fast med de 2 medfølgende fløjmøtrikker. Brug aldrig kontra møtrikker, da pakningen mellem kedlen og brænderen kan blive utæt med tiden. 4. Sørg for at brænderen sidder vandret og at alle samlinger er tætte. 5. Sæt skjoldet og stikket på brænderen. 6. Monter el igennem overkogssikringen iflg. el diagrammet. OVERKOGSSIKRINGEN SKAL ALTID FUNCTIONS TESTES! Kan afprøves i en elkoge kande. Termostaten skal slå ud i kogende vand og justeres om nødvendigt. Skrues justerskruen ind - sænkes temperaturen og termostaten slår fra. Genindkobles ved et hårdt tryk på den røde knap! Ekstern snegl: 7. Monter sneglen med udløb over brænderen. 8. Sneglen bør være i en vinkel mellem 0 og 50 grader. 9. Flex slangen skal have tilstrækkeligt fald, så pillerne ender i brænderen, og ikke hænger i PVC slangen.

13 Montering af Brænder: Temperatur sensor på kedlen: 10. Føleren monteres i en tilpas lang dyklomme. Brug en strips eller lignende til at fastgøre den, så den ikke kan trækkes ud ved et uheld. Overkogsikring: 11. Monteres som vist på billede, enten i højre eller venstre side af kedlen. Funktionstest af overkogssikringen er nødvendig inden opstart af kedlen. Ved at trykke moderat på skiven, mærket med A på tegningen, forekommer der et lille klik. Forbindelsen mellem C og C2 afbrydes, overkogssikringen er udløst. For igen at aktivere sikringen, trykkes der hårdt på den røde knap (mærket B på tegningen) der forekommer igen et klik. Forbindelsen mellem C og C2 er genoprettet. Overkogssikringen er aktiveret og klar til brug. Semi rens på BS1016, BS2030 og BS4050: 12. Kedlens rense-system skal tilkobles 230V via stikket, som er placeret bag på kedlen. Kobles på styringen på en udgang, (L5-L10) Rensesystemet kører hver gang fyret foretager en blæser rens (typisk 5 sek hver 10 min.) Settings kan ses i rense menuen i styringen. hvor udgangen også kan sættes.

14 Træpille silo: Der findes flere silo løsninger: Stål silo, stof silo, og Mini silo (bygget sammen med kedlen). Alle siloer kan udbygges med vacuum transport. Stål silo: Fås i 4 forskellige modeller som alle samles på hovedet. 60x60cm = 200L = 140kg 80x80cm = 320L = 220kg 80x140cm ext. = 500L = 350kg 100x100cm = 500L = 350kg Fabric silo: Fås i 3 forskellige modeller. med spjæld over snegl indløbet. 60x60cm 80x80cm 100x100cm = 300L = 210kg = 400L = 280kg = 500L = 350kg Mini silo bygget sammen med kedel: Fås i 3 forskellige modeller og kan monteres til højre eller venstre for kedlen: BS1016 mini, BS2030 mini, BS4050 mini, 150kg 200kg 250kg

15 Vakuum transport: Vakuum transport er tilpasset måden hvorpå du ønsker at få træpillerne leveret, nedenfor er nogle eksempler. Stor sæk Placer muldvarpen i sækken. Nem måde at transportere 1 tons træpiller. Flad bundet silo: Udnyt rummet maximalt. Minimerer behovet for lofthøjde. V bundet silo: Tag træpillerne ud med bund snegl. En stabil og sikker måde, men kræver mere loftshøjde. Stof silo: Lav en billig silo løsning med stor volumen:

16 El-diagram: Der kan være fabriks monteret ledninger på udgangene L5-L10. L5 kan være fabriks monteret til vandre rist. L6 kan være fabriks monteret til kompressor rens. De afmonteres, hvis der er behov for andet udstyr på udgangene.

17 EL tilslutnings Skema: Oversigt over tilslutning muligheder. INDGANG UDGANG FUNKTION 230 PE-N-L 230Volt AC SAFETY THERMOSTAT L-L Overkog sikring MOTOR PE-N-L1 Ekstern snegl BRÆNDER PE-N-L2 Blæser BRÆNDER PE-N-L3 Intern snegl BRÆNDER PE-N-L4 El tænding EKSTRA 1 PE-N-L5 Cirkulation pumpe, kan sættes til andet udstyr. EKSTRA 1 PE-N-L6 Kompressor rens, kan sættes til andet udstyr. EKSTRA 2 PE-N-L7 Valgfri udgang til udstyr. EKSTRA 2 PE-N-L8 Valgfri udgang til udstyr. EKSTRA 3 PE-N-L9 Valgfri udgang til udstyr. EKSTRA 3 PE-N-L10 Valgfri udgang til udstyr. BUS GRD, TX, RX, Udvidelse modul ILT V1, V, V2 Ilt Styring KONTAKT K-K1 Ekstern ON/OFF KONTAKT K-K2 LEDIG PULS P-P1 Flow måler anlæg PULS P-P2 Flow måler Solvarme PULS P-P3 LEDIG PULS P-P4 Blæser RPM AFSTAND -, SIG, + Afstands måler til silo LAN RJ45 Internet opkobling. TEMP. T- T1 Kedel temperatur TEMP. T T2 Røg temperatur TEMP. T T3 Kedel retur temperatur TEMP. T T4 VVB temperatur TEMP. T T5 Ekstern temperatur TEMP. T T6 LEDIG TEMP. T T7 LEDIG EKS / FOTO T T9 Temperatur sensor brænder EKS / FOTO T-T10 Foto sensor brænder

18 Ekstra Udstyr: Styringen understøtter følgende udstyr. Kan hjælpe dig med justering, rensning og overblik. Røgtemperatur føler: Aflæs den aktuelle røgtemperatur i displayet. Ekstern temperatur føler: Stop fyret via en ekstern temperatur føler. Ilt Styring kit: Reguler efter ilt overskud i røgen, regulerer træpille mængden og luften, efter ønsket O2%. Flow måler kit: Aflæs flowet i systemet via displayet, samt få oplyst husets aktuelle aftagne effekt. VVB Prioritering kit: Lav kun varmt vand, når det er nødvendigt. Lukker for VVB når huset varmes. Kit med 2 eller 3 vejs motorventil. Afstands måler til silo: Aflæs hvor meget der er tilbage i siloen og få det vist i displayet på styringen. Kompressor rens kit S: Rens brændehovedet effektivt med højtryk. Med dette kit skal du bruge din egen kompressor. Røgsuger: Mangler der skorstenstræk? RPM kan styres efter brænderens effekt. Kan kobles på brænderens styring. Kompressor rens kit L: Rens brændehovedet effektivt med højtryk. Der medfølger en low noise kompressor. Vejr kompenserings kit: Hav en høj kedel temperatur, og reguler husets fremløbs temperatur i forhold til ude temperatur. Solvarme: Brug pillefyret s styring til at styre dit solvarme anlæg. Trådløs termostat: Stop pillefyret med termostat. Giver en god overgang til sommertid.

19 Internet opkobling: Styringen er web-baseret og kan opdateres automatisk fra internettet, desuden oploades drift data på Sådan får du styringen på nettet: 1. Forbind styringen til din router via et RJ45 kabel. Der er ikke pass word idet det er et direkte kabel. Der fremkommer et lille ikon på forsiden af styringen, og din styring er nu online. Har du ikke mulighed for en direkte kabel forbindelse, kan disse adapter bruges. De laver forbindelse til din router via husets strøm kabler. Det er PLUG and PLAY, inden for den samme elmåler. 2. Find styringens nummer og password under system i styringen. 3. Gå på og find styringen på scroll down i toppen af siden. Alternativt tast din styrings nummer i søge feltet. 4. LOG IN, og følg vejledningen på Stoker Cloud. 5. Indtast dine personlige oplysninger. Nyt bruger navn og nyt password.

20 Internet opkobling 6. Angiv hvor du bor, vises på Ønsker du ikke, andre kan se hvor du bor, flyttes nålen lidt.. Når du gemmer opsætningen, vises siden med dit fyr. Efter kort tid skal du kunne se data fra fyret. Ønsker du data på mobil telefonen, kan du hente en App til følgende telefoner: Android Play, til android mobil telefon. Søg på stokerkontrol ITunes til iphone mobil telefon. Søg på stokerkontrol Windowsphone til Windows mobil telefon. Søg på stokerkontrol

21 Cloud Service: Hvis din brænder er online på holder vi øje med dit anlæg. Sker der noget uventet, såsom, for mange optændinger, ustabilt drift, forkert PI regulering mv. så har vi mulighed for at hjælpe dig ONLINE Sådan foregår det: -NBE observerer unormalitet på dine grafer. -Du bliver kontaktet via , hvor vi beder om din tilladelse til at foretage ændringer. -NBE vurderer dine grafer og brænderens reaktions mønster. Og laver justeringer ud fra det -Du kan altid se ændringerne i din LOG. - Efter justering, skulle det gerne se sådan ud NBE s Cloud Service sikrer dig: -Færrest mulig antal el tændinger. -Bedst mulig PI regulering. -Et optimeret system til dit hus. -Lavere træpille forbrug. -Tryghed i hverdagen. -De nyeste opdateringer til styringen.

22 Opstart første gang: Når systemet er samlet, der er fyldt vand på, og strømmen tilsluttet - skal der laves en grund justering af brænderen. 1. Sneglen fyldes med træpiller ved at tvangskøre den, enten via styringen eller en direkte 230V tilkobling. 2. Kør ca. 15min. ekstra træpiller ud første gang, det vil sikre en mere korrekt afvejning. 3. Aktiver 6 min. test kørsel i styringen og vej træpillerne på en køkken vægt. 4. Resultatet angives i styringen under autoberegning Gentages efter 7 dage! 5. Minimums ydelsen justeres så lavt som muligt, typisk 10% af brænderens nominelle ydelse, ( 20kW stilles på 2.00kW), er skorsten strækket højt - justeres minimums ydelsen tilsvarende op, til man har en stabil flamme ved 10% effekt. 6. Brænderen tændes og der foretages optænding. Efter ca. 20 minuter, er brænderen i nominel ydelse (100%). Lås om nødvendigt brænderen i ydelsen. Nu kan der fortages en vurdering om blæseren giver passende med luft til flammen. Luften justeres i blæser menuen. Flammen fylder hele bredden på risten, rødlige spidser og rammer modsatte væg. 7. Brænderen låses til 50% effekt. Giv brænderen 5 minutter til at stabiliserer sig, igen vurderes blæseren ydelse i forhold til flammen. Flammen kommer ca. 10cm ud af brænderen og er gulig. 8. Brænderen låses til 10% effekt. Giv brænderen 5 minutter til at stabiliserer sig, igen vurderes blæseren ydelse i forhold til flammen. Flammen er lille og kort. Fotosensoren kan godt svinge, dog må der ikke være 0 LUX i længere tid (>10 sekunder). Trækker skorstenen meget, kan minimums effekten på brænderen sættes op, så flammen bilver større og mere fyldig.

23 Rensning af brænder og kedel: Rensning bør foretages regelmæssig og efter behov. Der er stor forskel på intervallet fra system til system. Anlæggets settup, justering samt træpille kvaliteten er afgørende for interval mellem rengøring og anden vedligeholdelse. Skemaet er kun vejledende og gældende for BS1016, BS2030 og BS4050! Efter behov 7 Dag 14 dag 30 dag 1/2 årligt årligt x x x x Rense slagger ud af brændehoved. x x Rense under forbrændings risten for støv og slagger. Rense foto sensoren for sod og støv. x x Rense brænderens blæser for støv. x x Rense kedel, røgrør, og tage semirens ud. x x Tømme sidste røgslag for aske. x x x Tømme askeskuffe, typisk efter kg træpiller. x x Tjekke pakninger / udskifte slidte pakninger. x Justering af brænder. ( afvejning af træpiller ) x x x Påfyldning af silo. x x Tømning af silo, støv og smuld fjernes. x Skorstens fejer. Sluk for brænderen i forbindelse med rensning. Sluk brænderen på styringen, og den køler ned i ca. 5 min. Når den slukker helt, er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og afmonter brænderen fra kedlen herefter kan der arbejdes med tingene. Kedlen. Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Aske i bageste røg vender og i skorstensrør fjernes med passende interval. Skorstensfejeren renser ikke altid skorstensrøret. Smid aldrig varm aske i skraldespanden, men lad den afkøle i en metalspand. Varm aske kan begynde at brænde når det får ilt (luft) Brændehovedet. Fjern aske og eventuelle slagger fra risten. Fjern evt. pille rester under risten. Tør flamme indikatoren af, og tjek at den peger mod forbrænding risten. Sørg for, at der ikke ligger noget i blæseren så den kan roterer ubesværet. Pille siloen. Træ pillerne indeholder smuld og man bør en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen desto mindre giver sneglen, og desto mere ustabilt vil den doserer. Ved stor mængde smuld vil fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop. Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. Hælder man 1dl madolie el. lign. ned i siloen hver gang, den er tom ( hældes over de sidste piller ) Så tømmes siloen automatisk for smuld og støv. Opstart efter rensning. Pillefyret samles igen og tændes på styringen, herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen! så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt.

24 Service og vedligeholdelse: En korrekt vedligeholdelse af dit system, mindsker risikoen for unødige driftstop. Styringen har indbygget service indikator, og angiver hvornår man bør skifte en del ud. Service indikatoren er kun vejledende, og baseret på erfarings tal. Komponenter kan sagtens have en længere levetid, end angivet i service indikatoren. Det anbefales, at få foretaget service og gennemgang af fyret 1 gang om året. % Timer ON/OFF RESET DATO 43 Ekstern gear ON NEJ Intern gear ON NEJ Vandre rist gear ON NEJ Semi rens gear ON NEJ Blæser ON NEJ Eltænding 200 ON NEJ Kg 87 Tømning af askeskuffe 1000 ON NEJ Rens af kedel semi rens 2000 ON NEJ Rens under brænder rist 1000 ON NEJ Rens af blæser 5000 ON NEJ Opstarts besøg: Få en NBE montør ud og gennemgå anlægget sammen med dig - herunder en snak om optimeringer, justeringer og anlæggets opbygning. Besøget er Gratis, hvis din realiserede CO2 besparelse overføres til NBE. Blanket udfyldes, enten ved besøget eller fra ellers koster et besøg 1125,- inkl. moms. Bemærk: Der køres kun opstart besøg, hvis der er 4-5 andre i samme område, så der kan gå 2-3 mdr. fra du bestiller besøget.

25 Problem løsninger: Vi har samlet de typiske løsninger til mindre problemer. Problem. Mulig årsag. Mulig løsning. Alarm varm skakt. Slagger i brændehoved. Mere luft til forbrændingen. Modtryk i kedlen. Manglende skorstens træk. Rens kedlen. Forhøj skorstenen. Rens brændehovedet regelmæssig. Skift til en bedre kvalitet træpiller. Røg i træpillesilo. Aske i kedlen / røgrør. Rens kedel mv. Røg tilbageslag. Manglende træk i skorstenen. Isoler røg rør. Forhøj skorstenen. Nedsænk foring i skorstenen. Forhøj røg temperaturen, fjern semi rens fra kedlen. Skakt føler defekt. Uheldige vind påvirkninger. Skift temperatur føler på motor print. Forhøj skorstenen. Luk porte mv. Lav indsugning på samme side som skorsten. Alarm optænding Defekt el tænder. Skift el tænderen til en ny. El tænder ligger forkert. Forbrændings rist ligger forkert For høj skorstens træk Monter den korrekt. Monter den korrekt. Monter trækstabilisator i skorstenen. Sæt el tændings effekten op. Nedsæt blæser hastigheden ved el tænding. Stoppet blæser Check om blæseren kan køre, udskift om nødvendigt. Alarm temperatur kedel Defekt temperatur føler Skift temperatur føleren. Temperatur føler faldet af kedlen. Ydelsen for lav iforhold til huset. Monter den korrekt, fastgør føleren med strips el. lign. Lav en ny justering af brænderen. Juster alarm grænsen ned, Sæt mere effekt på brænderen, hvis muligt. Alarm motorudgang Fejlstrøm på el nettet Forsyn brænderen fra en anden sikring gruppe. Relæ defekt Send styringen ind til reperation. Alarm ingen brændsel Træpille siloen er tom Fyld træpiller på igen, og genstart. Fyret er gået ud i drift Foto sensor er defekt Ustabil brændsels forsyning Lav en ny justering af brænder Skift fotosensoren ud med en ny. Tøm snegl/silo for smuld. Brænder stik afmonteret Stikket ikke monteret korrekt. Sæt stikket på brænderen Snavs i stikket til brænder Ingen forbindelse til motor print Rens stikket for træpillestøv. Skift temperatur føler på motor printet.

26 Problem løsninger: Problem. Mulig årsag. Mulig løsning. Alarm RPM RPM sensor defekt. Skift blæseren. Skift til % regulering på blæseren. Ingen strøm til styringen Sikring defekt i styringen. Skift sikringen til en ny. Overkogssikringen er slået ud. Styringen har fået overspænding. Genindkoble ved et hårdt tryk på den røde knap. Send styringen ind til reperation. Brænderen slår HPFI El tændingen er defekt. Skift eltændingen til en ny, Overgang i en komponent. Kabler blotlagte. Bemærk, hvornår HPFI slår, udskift komponenten. Check kabler, isolerer dem om muligt. For højt træpille forbrug Mager forbrænding. Lav en ny justering af brænderen. Højt skorstens træk. Uisoleret rør i instalationen. Monter en trækstabilisator i skorstenen. Isoler med rør skåle. For mange eltændinger Flow i systemet er svingende. Sæt den trykstyret cirkulations pumpe til fast tryk. Evt. Ekstern termostat ustabil. Sæt Ekstern vent, op i styringen. Sorte piller i asken Mager forbrænding. Lav en ny justering af brænderen. Risten ligger forkert. For mange træpiller på risten Blæseren er justeret for højt. Højt skorstens træk. Monter den korrekt. Lav en ny justering af brænderen. Lav en ny justering af brænderen, Monter en trækstabilisator i skorstenen. Slagger på risten. Rense blæs ikke tilstrækkelig. Juster blæser % op til rens, og tiden mellem rens ned. Rens risten mekanisk hyppigere. Dårlig kvalitet træpiller. Skift leverandør. Monter kompressor rens. Skift risten ud, til en model,der er mere åben. Fed forbrænding. Juster blæseren op ved 10, 50 og 100% effekt. Juster brænderen effekt ned i autoberegning Kedlen kondenserer For lav skorstens temperatur. Se side 27 om røggas kondensering.

27 . Røggas kondensering: Når en kedel har en ekstrem høj virkningsgrad >93%, er røggassen kølet forholdsmæssigt ned. Typisk er der et røggas tab på kun 2%. Det stiller større krav til skorstenen og hvordan man tilpasser kedlen til sit eksisterende anlæg. Hvis der er kondens skal det forebygges med henblik på at undgå løbesod i skorstenen og tæringer i kedlen. Bemærk: selv om der er vand i kedlen, kan det komme fra skorstenen. Forebyggelse af kondensering i kedel og skorsten. 1. Høj skorsten > 5m. Sikrer et godt træk under alle forhold. 2. Lille lysning i skorsten 125mm-150mm. Giver bedre flow, og kan bære mere fugt ud. 3. Kort uisoleret røgrør < 0,3m. Nedkøler ikke røgen unødigt, inden den kommer i skorstenen. 4. Træk stabilisator. Stabiliserer trækket, og skyller skorstenen med tør luft. 5. Høj kedel temperatur >70C grader. 10 grader op i kedel temperatur, giver 10 grader mere i røg temperatur. 6. Passende retur temperatur >55C grader. Rammer røgen kedelflader der er under 47C grader, kondenserer den. 7. Åben bypass i kedlen. Slip røgen ud, inden sidste røg køler, 15C grader i forøgelse af røg temperaturen, koster kun ca. 1 % i virkningsgrad. 8. Opvarmet fyrrum. Sænker nedkøling af kedel og røg rør, samt giver trækstabilisator mere varmt luft at arbejde med. 9. Mere ilt overskud i forbrændingen. Øger luft flowet i kedlen, og bærer mere fugt ud, 1% mere ilt koster ca. 0,5% i virkningsgraden. 10. Afmonter retarder. ( turbolator ) Mindsker modstanden i kedlen, og får en dårlig skorsten til at fungerer bedre, Røgtemperaturen øges typisk til ca. 100 grader. Brænderen bør grund justeres igen efter retarder er fjernet. 11. Hold varme på kedlen hele tiden. Køres der VVB prioritering på styringen, og kedlen starter fra kold ved hver start, når kedlen ikke at tørre ud mellem hver start. 12. Monter elektrisk røgsuger til skorsten. Hjælper flowet den rette vej, fra CHIP 6.82 kan røg sugeren kobles direkte til styringen.

28 Garanti: Alle produkter som købes hos NBE er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Der ydes 6 mdr. garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen. Udfyldes Garanti registrering ydes der 2 års garanti på produkterne. Dog undtaget el tændingen, som betegnes som en slid-del. Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender NBE reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele. Såfremt NBE tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv til NBE, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstens forhold, samt forhold som er NBE uvedkommende. Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af brænderen, - f.eks. ved anvendelse af brændsel der ikke er godkendt af NBE. Garantien gælder ikke sliddele som el tænding. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til NBE. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med NBE. I det omfang NBE er ansvarlig overfor køberen er NBE's ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc. Ansvar: NBE påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordjysk-bioenergi eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser NBE's mulighed for at levere. NBE har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. NBE er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt tvistligheder mellem myndighed og køber er NBE uvedkommende og uden ansvar. På forlangende kan der udleveres : Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet. Skorstensfejer påtegninger. Typegodkendelse ved teknologisk institut ( DTI ). Print diagrammer. Materialet forefindes ligeledes på

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk NBE TRÆPILLE SYSTEM V7 & V10 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere