Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen"

Transkript

1 Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret

2 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os meget på, at dagligdagen skal forløbe som en normal dag, som man kender hjemmefra. Men at bo tæt på hinanden kræver meget af alle. Man må derfor i fællesskabet acceptere og respektere hinanden inden for de fælles rammer. Vores kostafdeling består af mange små huse. De ligner for manges vedkommende normale hushold, idet disse tidligere har fungeret som almindelige familiebeboelser. Skolen råder i øjeblikket over følgende huse: Tages hus (6 værelser) Hovedbygning (18 værelser) Valhal (22 værelser) Villaen (6 værelser) 3 Kosthuse (24 værelser) Pavillon (10 værelser) Til varetagelse af det daglige opsyn med kosteleverne har skolen ansat 4 gymnasielærere, som på skift bor på et vagtværelse. Skolens pedel indgår ligeledes i et vist omfang i dette arbejde. Joan Egede Rather er ansat som kostpædagog, hun træffes på tlf Kostlæreren fører det daglige tilsyn med eleverne og hjælper med at løse eventuelle problemer. Kostlæreren kan træffes på mobilnr efter kl Forældre og andre pårørende kan altid kontakte kostlæreren i tilfælde af akutte meddelelser. Skolens kontor træffes i skolens åbningstid på telefon Skolens telefon vil blive viderestillet til kostlærerens mobiltelefon efter kl Rektor har det overordnede ansvar for hele institutionen, og han kan derfor altid kontaktes i tilfælde af en akut situation, hvor kostlæreren ikke er at træffe på sin telefon. Den normale arbejdsfordeling for skoleåret : - mandag: Rasmus Hansen (Tages Hus, Villaen, Pavillon) - tirsdag: Ditte Henriksø (Hovedbygningen) - onsdag: Jens Njor Pedersen (Nye huse) - torsdag: Peter Dybdal Larsen (Valhal) Kostlærervikar: Aida Haljeta

3 ABC - information Advarsler / sanktioner Såfremt elever overtræder skolens regelsæt eller ikke lever op til deres forpligtigelser, og det har en sådan karakter, at rektor skønner, det bør føre til en reaktion, gives en eller to advarsler afhængig af overtrædelsens karakter og i sidste konsekvens bortvisning fra skolen. Overtrædelsen kan dog være så grov, at eleven bortvises straks (f.eks. stofmisbrug). Alkohol Enhver form for indtagelse af alkoholiske drikke (kun øl, vin og færdigblandet alkoholsodavand ikke spiritus) må kun finde sted i tidsrummet fra fredag kl til og med lørdag. Dog kan der dispenseres fra denne regel i forbindelse med fester/arrangementer, som skolen forestår. Tilladelse skal gives af vagthavende kostlærer. Indtil introfesten er der alkoholforbud på kostskolen det samme gælder i eksamensperioden. I forbindelse med indtagelse af alkoholiske drikke forventer skolen, at dette kun sker i et begrænset omfang. Kostlærerne har ret til at skride ind, såfremt de vurderer, at grænsen er overskredet. Opbevaring af alkohol i husene på normale skoledage er ikke tilladt, med mindre der er lavet en aftale med kostlæreren. Tomme flasker skal fjernes inden søndag kl Aviser Skolen abonnerer på diverse aviser, som hver morgen placeres i spisesalen. Aviserne må ikke fjernes fra dette lokale og skal efter brug lægges på plads i avisholderen. Brand I tilfælde af brand skal man straks ved råb sørge for, at elever på andre værelser i huset bliver gjort opmærksom på dette, og man skal sikre sig, at alle har forladt bygningen. Herefter ringes 112 efter brandvæsenet, og kostlæreren kontaktes. Derefter kan ildslukning påbegyndes ved hjælp af ildslukningsudstyr, som forefindes i huset, hvis branden er af beskedent omfang. Man er forpligtiget til at læse brandinstruksen, som forefindes i de enkelte huse. Husk at pulverslukkerne er til brand og ikke til leg. Vi skal kunne være helt sikre på, at de virker. Evakueringsøvelser afholdes mindst en gang om året. Skolens pedel efterser alle brandalarmer incl. dem på værelserne 1 gang om måneden. Der må ikke pilles ved alarmerne. Billedkunst Billedkunstlokalet kan lånes efter aftale med kostlæreren. Billedkunstlokalet afleveres i rengjort stand. Kostafdelingen råder over sine egne materialer. Bordtennis I kælderen forefindes bordtennisbord. Cykler Eleverne opfordres til at medbringe cykler på skolen, og de skal anbringes på det af kostlæreren anviste sted. Dyr Bortset fra akvariefisk er det ikke tilladt at holde dyr på værelserne.

4 Erstatningsansvar Det forventes, at skolens udstyr behandles omhyggeligt. I tilfælde af misbrug, hærværk, ødelæggelser, osv. vil den ansvarlige blive pålagt et erstatningskrav. Kostelever holdes ansvarlig for deres gæsters evt. ødelæggelser. Hvis brandalarmen bliver udløst som følge af, at en elev har pillet ved varslingsudstyret, vil eleven blive pålagt at dække skolens udgifter hertil. (ca kr.) Facebook Der er oprettet en gruppe på facebook, Kostskolen Høng. Ferieplan Der udarbejdes hvert år en årsplan, der angiver årets ferier. Kostafdelingen er lukket i de store ferier (efterårs-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie). Man kan derfor ikke opholde sig på kostafdelingen i disse perioder. Inden ferien skrives der opholdssted på den ophængte ferieliste, og når man kommer tilbage efter ferien, skal man huske at krydse sig af på den samme seddel. Fester Hvis man ønsker at holde fest i weekenden på sit værelse eller i sit hus, skal man altid senest fredag kl. 18 udfylde og aflevere festansøgning til den kostlærer, som har vagten den pågældende weekend (blanketten udleveres hos kostlæreren). Der skal altid være en kostelev, som har ansvaret for festen, og som sørger for, at husreglerne overholdes, samt at man ikke generer naboerne. Antallet af deltagere må ikke overstige 12, heraf max. 6 ikke-kostelever. Fester skal lukkes kl Oprydning skal være foretaget senest næste dag inden kl. 12. Flytning internt I den første måned kan kostelever ikke bytte værelser eller flytte internt. Herefter vil ledige værelser blive slået op. Alle flytninger skal foregå gennem kontoret. Folkeregister Det anbefales straks ved tilflytning at foretage tilmelding til folkeregistret i Kalundborg Kommune (lægehjælp, ungdomsskole/klub m.m.). Adresseændring sker via Forsikring Det er jeres egen forsikring, der skal dække evt. tyveri, brand o.l. Check om I har en forsikring eller er dækket af jeres forældres forsikring. Husk at tyveriforsikringen kun dækker, hvis døre og vinduer har været lukket og låst. Fraflytning Ved fraflytning fra kostafdelingen skal værelset altid synes af den ansvarlige kostlærer sammen med eleven. Eventuelle mangler eller defekter noteres, og eleven kvitterer for evt. mangler. Ved fraflytning skal eleven fjerne alle personlige ejendele, husk også at tømme skab og køleskab i fællesområdet. Eventuelle efterladte effekter vil blive bortskaffet af skolen efter 30 dage. For afgangselever er der fraflytning senest på dimissionsdagen kl. 15. Man skal huske, at meddele flytning til folkeregister og posthus (blanketter findes på kontoret). Udmeldelse i løbet af skoleåret skal ske skriftligt. Der betales herefter løbende måned (måneden ud) fra udmeldelsesdatoen, samt yderligere en måned.

5 Fritidsaktiviteter I løbet af året planlægger kostskolen et antal kulturelle og sociale arrangementer. Disse er normalt gratis for eleverne og kan også foregå uden for skolens område. Kostskolen bidrager i et vist omfang til kontingent til lokale foreninger (op til 250 kr. pr. ½ år, dog max. 50 % af kontingentet). Fællesstuerne i Hovedbygningen Kostafdelingen har en fællesstue på 1. sal i hovedbygningen, hvor man ud over at se fjernsyn kan have hyggeligt samvær. Fællesstuerne åbnes kl og lukkes kl på hverdage og kl i weekender. Eleverne har pligt til at rydde op efter sig, og HUSK det er ikke et festlokale. Gæster På hverdage kan man normalt ikke have overnattende gæster. Besøgende skal være ude senest kl I weekenden kan man have 1 gæst boende (madrasser kan lånes hos kostlæreren). Kostlæreren skal forinden have meddelelse om navn på gæsten. Kosteleven er ansvarlig for, at gæsten overholder skolens regler. Gæster kan spise med ved måltiderne eventuelt mod betaling til køkkenpersonalet husk at aftale på forhånd med kostlæreren. Hash og andre euforiserende stoffer Enhver form for besiddelse af eller brug af euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning. En kostelev, der bortvises på grund af overtrædelse af skolens regler om besiddelse af eller brug af euforiserende stoffer, bortvises både fra kostafdelingen og fra sit uddannelsesforløb på skolen. Kosteleven er ansvarlig for, hvad der foregår på værelset. Hvis skolen har mistanke om, at en elev har indtaget hash eller andre euforiserende stoffer, kan eleven blive pålagt at lade sig teste hos en læge. Nægter eleven dette, betragtes det som en tilståelse af at have overtrådt skolens regler på området, og eleven bortvises. Hjemmetid Du skal være på dit værelse senest kl på hverdage, medmindre andet er aftalt med kostlæreren. Indflytning Ved indflytning skal værelset synes af eleven og den ansvarlige kostlærer for defekter, og der skal kvitteres på en inventarliste. Inventar Inventar på værelset må ikke flyttes til andre værelser uden aftale med skolens pedel samt kostlæreren (indflytningskvittering skal ændres), skabe, nedfiringsreb og andet inventar må ikke nedtages. Skolens inventar i fællesområderne må ikke flyttes derfra. It Der er adgang til computere og printer både på skolen og på skolens bibliotek. I Café Einstein kan der tilsluttes Lan (netværksboks) Kontoret Det er Susanne på kontoret, som i skolens åbningstid kan kontaktes angående nøgler, flytning, betaling af kostophold m.v.

6 Kostpædagog Der er mulighed for at tale med Joan om små og store problemer. Joan har tavshedspligt. Joan træffes på tlf Køkkentjans Oprydning/opvask efter aftenkaffe påhviler eleverne kollektivt - en plan for ansvarsfordeling udarbejdes halvårligt. Tilsvarende regler gælder også for fremsætning, oprydning og opvask i forbindelse med forplejning i weekender og på helligdage. Som kostelev har man pligt til at udføre køkkentjanser. Hvis man udebliver fra aftalen, bliver der opkrævet en afgift, og det kan få konsekvenser for opholdet. Er du forhindret, bytter du på forhånd, og giver kostlæreren besked. Køleskab Som udgangspunkt er ikke tilladt at have eget køleskab på værelset. Køleskabe der er opstillet i køkkenerne i de enkelte huse kan benyttes. Hvis skolen skønner, at el kapaciteten kan klare et køleskab, kan tilladelse til at have et på eget værelse dog gives. Læsetid og ro i husene Det er vigtigt, at ingen elever i husene føler sig generet af andre elever eller deres gæster. I tidsrummet skal der være ro, så der kan læses lektier uden forstyrrelser. Der må derfor ikke spilles høj musik i dette tidsrum. Den vagthavende kostlærer er normalt behjælpelig med lektielæsning. Vi opfordrer stærkt til, at man benytter sig af den hjælp, lærerne kan give. Desuden er der Cafe Einstein fra kl (mandag til torsdag). Der SKAL være ro i kosthusene kl på hverdagene. Medicin I tilfælde af at en elev har behov for at tage lægeordineret medicin, skal den ansvarlige kostlærer orienteres herom, således at medicinen kan opbevares forsvarligt. Hvis nogen har alvorligere og/eller kroniske sygdomme skal skolen orienteres. Medielicens Ifølge lovgivningen skal elever betale licens, hvis de har eget tv/computer på værelset (skolen betaler for tv på fællesarealerne). Se mere på Motionsrum Skolen råder over et motionsrum, der bliver åbnet hver dag kl og lukkes kl. 23. Rummet kan kun benyttes af kostskolen. Ophold i motionsrummet og brug af redskaberne er på eget ansvar. Husk at rengøre maskinerne efter brug og sætte vægtene på plads. Musik Det er tilladt at have musikanlæg på værelserne, men afspilning af musik skal altid ske under hensyntagen til de øvrige elever og naboerne. Se også afsnit om "læsetid og ro i husene". Skolen har et musikøvelokale, der kan benyttes af elever efter skoletid efter henvendelse hos kostlæreren. Nøgler Nøgler til elevværelserne og yderdørene skal altid opbevares så andre ikke kan komme i besiddelse af disse. For at undgå tyveri eller mistanke om dette skal værelset altid aflåses, når man forlader det. Af samme grund må andre elever ikke opholde sig i værelset, hvis beboeren ikke selv er til stede. Hvis en nøgle bortkommer, skal dette straks meldes på kontoret. Hvis dette medfører

7 ekstraudgifter for skolen, vil eleven blive draget til ansvar. Vær opmærksom på, at det er systemnøgler, som kan være meget dyre. Opslagstavler På gangen ved spisesalen og i de enkelte huse er der opslagstavler, hvor både generelle og interne meddelelser kan ophænges. Det er alle kostelevers daglige pligt at se på den store opslagstavle ved spisesalen, om der er meddelelser. Her vil tilmeldingslisterne til weekenderne være ophængt - alle elever skal senest på det af køkkenet angivne tidspunkt have påtegnet deres ønsker for den kommende weekend evt. ændringer skal straks meddeles kostlæreren. Pool / billard Skolen har et pool-bord i fællesstuen i hovedbygningen. Post Den daglige post uddeles normalt kun ved middagsspisningen af kostlæreren. Eventuel pakkepost vil blive meddelt i Lectio, pakken afhentes på kontoret. Det er meget vigtigt i forbindelse med fraflytning, at der skriftligt gives besked til postkontoret om flytning og dermed omadressering, idet skolen ikke forpligtiger sig til at eftersende post. Rengøring Det er den enkelte elevs pligt at holde orden og foretage den daglige rengøring på værelset samt oprydning i fællesområderne. Herudover indgår man i en turnusordning (udarbejdes sammen med den ansvarlige kostlærer) for renholdelse af fællesområderne i husene. Der er mødepligt til rengøringen, som skal foregå umiddelbart efter aftensmaden på den ugentlige dag, hvor huslæreren har kostvagten. Kostlæreren overvåger opgaven. Rengøringsmidler, m.m. skal afhentes af skafferen en gang om ugen, (mandag kl i vaskekælderen). Husk, at der skal afleveres klude for at få nye. Rygning Ifølge gældende lov må der slet ikke ryges på skolens område. Hverken inden- eller udendørs. Skolefester Efter skolefester, der afholdes på selve skolen, gælder de samme regler som for fester internt i husene. Der må ikke være høj musik og larm efter kl Der må ikke holdes efterfester i kostafdelingen. Ønsker man overnattende gæster, skal dette aftales inden skolefesten med den vagthavende kostlærer. Spisning/måltider Spisetider: morgenmad formiddagskaffe middag aftensmad aftenkaffe I weekenden er morgenmad, formiddagskaffe og middag erstattet af et kombineret morgen/frokostbord, også kaldet mokost, i tidsrummet Eftermiddagskaffe kl Der er mødepligt til det varme måltid kl , idet der bliver givet informationer og delt post ud. Der forventes normal bordskik, og den indbefatter bl.a., at man først forlader bordet efter kl

8 I de weekender hvor man har tilmeldt sig på forhånd, er der selvfølgelig mødepligt. Hvis man akut bliver forhindret i at komme, skal dette meddeles kostlæreren straks, evt. telefonisk. Efter måltidet er der fællesoprydning (afrydning og aftørring af bordene). I tilfælde af sygdom skal man skrive sig på husets sygeliste inden kl , og maden vil blive bragt ud til værelset i huset - man skal dog sørge for, at evt. service straks bliver returneret til køkkenet. Elever, der er vegetarer eller har fødevareallergi, kan efter aftale med køkkenet få serveret særlig mad. Men beslutningen skal tages ved starten af skoleåret og skal overholdes konsekvent. Af hensyn til hygiejne /sikkerhed skal man have tøj på over- og underkrop samt fodtøj på til hver spisning. Sygdom I tilfælde af sygdom og i særdeleshed, hvis sygdommen er af en sådan karakter, at man ikke kan forlade værelset for at spise og gå i skole, skal man skrive sig på sygelisten inden kl Kostlæreren vil tilse eleven og i samråd med eleven afgøre, om læge / sygehus skal kontaktes. Vask Under kontorbygningen er der vaskekælder, hvor der kan benyttes vaskemaskiner og tørretumbler. Eleven skal selv sørge for vaskemiddel. Det forventes, at alle elever medbringer en vasketøjskurv, så der ikke ligger tøj på gulvet. Ved hver ferie bliver vaskekælderen tømt for efterladt tøj. Værelseskontrol Skolen forbeholder sig ret til at kontrollere elevernes værelser, fx. i forbindelse med manglende oprydning eller ved mistanke om overtrædelse af reglerne om hash og andre euforiserende stoffer. Weekendsedler Hver uge hænges der sedler op på opslagstavlen, hvor du er forpligtiget til at oplyse, hvilke måltider i weekenden du deltager i, samt et tlf.nr. hvorpå du kan træffes i weekenden.

9 Læs ABC-en nøje igennem, og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om, inden underskrift. Undertegnede bekræfter hermed med min underskrift, at jeg har fået ABC-informationen udleveret, og at jeg har læst den. Denne side skal afleveres til Susanne på kontoret. Navn: Dato: Underskrift:

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009

Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Pilotprojekt BO SPVV januar-maj 2009 Indhold 1. Læsevejledning 2. Kort projektbeskrivelse 3. Konklusioner 4. Projektforløbet 5. Undervisningsforløbet 6. Bilag 1. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport er en intern

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere