JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for (10. årgang ). Siderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984.2 (10. årgang ). Siderne 71-80."

Transkript

1 JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for (10. årgang ). Siderne Fagforeningen Af GUSTAV THOMSEN Fra daglejer til specialarbejder Fortællingen om arbejdsbevægelsen må berette om arbejdernes altid nærværende problemer: Beskæftigelsesmuligheder, økonomisk udbytte af arbejdsindsatsen, og hvordan man klarer livets økonomiske krav under arbejdsløshed. Vilkårene har skiftet gennem tiderne, men problemerne er endnu uløste. Arbejderbevægelsen - arbejdernes fælles kamp for en forbedring af eksistensvilkårene - nåede sent til Thyholm. Årsagen må være mangel på industri og større arbejdspladser. Thyholmboernes første møde med en stor samlet arbejdsmandsindsats var ved anlægget af jernbanen, men disse folk»jernbanebørsterne«var et fremmedelement i den lokale befolkning. De efterlod sig ikke noget spor i organisationsmæssig sammenhæng, da de forlod egnen. Forøvrigt stod fagforening og arbejdsløshedskasse kun ved den første spæde begyndelse på det tidspunkt. Dansk Arbejdsmandsforbund, DAF, blev grundlagt i Først da blev det et fag at være ufaglært. At være daglejer Daglejer! Den gamle betegnelse for en arbejder. Navnet røber lidt om ansættelsesforhold. Tryghed i ansættelsen var et ukendt begreb. Selv det at være fast daglejer på en gård betød ikke at have et fast arbejde, men at skulle være til rådighed, når der blev sendt bud. Ikke i arbejde, ingen dagløn. Ikke noget, der hed vejrligsdage eller opsigelsesfrister. Daglejerne havde deres egen sociale rangstige, nederst i forhold til det øvrige samfund. Rangstigen var en tro kopi af bondesamfundets. Øverst stod

2 Boligfor en daglejer med biindtægter. Bemærk stråbikuberne forrest i billedet. de små husmænd, de der havde lidt jord og lidt besætning, men ikke nok til at eksistere for, og følgelig måtte have»noget ved siden af«, som det hed. Efter dem kom de jordløse husmænd (parcelhusejerne) og allernederst indsidderne (de, der boede til leje). Muligheden for at komme i arbejde fulgte samme linie. De selvstændige erhvervsdrivende, murere, tømrere, tækkemænd, skomagere, skræddere, vævere, drejere o.s.v. udgjorde en klasse for sig blandt de jordløse husmænd, og havde deres plads højere oppe på rangstigen. Samtidig var de landbrugets arbejdskraftreserve, især ved høsten. En lille, fast aftalt kontant løn, uanset om høsten var nem eller vanskelig, dertil kom så kosten og håbet om lidt til sulekarret, når efterårsslagtningens tid var inde. Fristende når deres egne erhverv alligevel lå stille under høsten. Husmanden med jordlodden lod sig også trykke i lønnen, afhængig som han var af lån af gårdejernes heste og redskaber for at dyrke sin egen jord på et tidspunkt, der passede bedre for gårdejerens velvilje end for jordens bekvemmelighedstilstand, en situation som er levende beskrevet i Jeppe Aakjærs novelle:»frederik Tapbjergs plovgilde«.

3 Daglejeren uden bierhverv var hårdest trængt i systemet; for ham var daglønnen eneste indtægtskilde. Det var en klasse, der havde lært at tåle, tie og resignere. Hvem vovede at kræve mere, når en lille dagløn blev udleveret med ledsageordene: Husk på du får jo også en god kost. Hvem var han, den thyholmske arbejder, som dertil ytrede:»det kan Ciliane (konen) og børnene da ikke leve af«. Sæsonarbejde i landbruget var en væsentlig del af udbuddet. I ledighedsperioder fik fattiggårdens skygger en truende nærhed til sognenes yderste grænser. Beskæftigelsesmuligheder Opbygningen og udviklingen af stationsbyerne gav øget beskæftigelse. Odgaards teglværk og Bjørndal kalkværk nåede høje produktionstal, bl.a. ved en omfattende»eksport«til andre landsdele. Naturforekomsterne ler og kalk var grundlaget for denne produktion. Desuden var der sand, grus og sten, og Hvidbjerg Cementstøberi var leverandør af de nye moderne cementtagsten, der erstattede en stor del af de gamle stråtage på landet, og stationsbyernes først foretrukne tjærepaptage. Byggeaktiviteterne sled på vejene og krævede nyanlæg og vedligeholdelse. Kalkflint, ler og strandgrus (ral) var det brugte råmateriale, og kommunen gled mere og mere ind som arbejdsgiver. Arbejdere på teglværket ved»odgård«i Lyngs sogn kort efter århundredskiftet. Teglværkerne var et af de få beskæftigelsesmuligheder for alm. ufaglærte arbejdere i landsognet.

4 Slutningen af 20erne og langt ind i 30erne blev en katastrofe for beskæftigelsen. Landbrugskrisen satte ind, tjenestefolk var der rigelig af, lønnen faldt støt, og i var der voksne tjenestekarle, der måtte nøjes med kosten for at opnå at få en tjenesteplads. Gårdejerne trak selv i arbejdstøjet for at spare en mand. Til daglejerne blev der lidt eller intet. Byggeriet gik helt i stå, reparationer indskrænkedes til det aller nødvendigste. Ud at slå sten Beskæftigelsesmæssigt var der kun et lyspunkt. Den tiltagende biltrafik i 20erne havde ødelagt de gamle grusveje, overfladereparation med ler og grus blev slynget ud i rabatten, kommunen måtte i gang med en ny bundsætning og skærvebelægning. Amtets veje skulle også have skærvebelægning. Enorme mængder sten skulle forvandles til skærver; men kommunen satte sig på hele foretagendet og brugte skærveslåningen som nødhjælpsarbejde. Flere og flere arbejdere var ude af stand til at tjene nok om sommeren til at klare vinteren, og måtte gå den tunge gang til kommunen og bede om hjælp. Der kunne man så svare:»ja, så må du jo ud at slå sten«. Arbejderen havde ikke penge til selv at købe sten og derefter vente med betaling til skærverne var solgt. Udviklingen blev, at skærveslagning blev

5 Det er såmænd Jens Vejmand - eller måske - en fagforeningspioner. Carl Thiesen, Hvidbjerg, ved Oddesund Singelsværk. betragtet som mindreværdigt arbejde for dem, der ikke kunne klare sig. Efterhånden blev det store flokke arbejdere, der var samlet for at slå sten, og dermed var forudsætningen for en arbejderbevægelse og sammenslutning til stede: Utilfredshed med arbejdsvilkårene (de måtte have hjælpekassehjælp i tillæg for at eksistere) og mange samlet, der kunne drøfte det urimelige deri. Fagforeningen stiftedes Den mangeårige formand for arbejdsmændene på Thyholm, Chr. Lousdal, erindrer fra fagforeningens start: I var der hver vinter på grund af arbejdsløshed folk, der slog skærver i Floulev og på Draget ved Lyngs. De fik 5 kr. pr. kubikmeter, det var for nogle mere end en dags arbejde. Det var dog således, at de der var gift, fik en krone mere af hjælpekassen (den var ikke kommunal, men selvstændig og havde bestyrelse og formand). Kunne de ikke klare sig for det, gik de over til fattighjælp, og så mistede de stemmeret og valgbarhed.

6 Fagforeningen blev startet den 1. februar 1932 af de, der slog skærver i Floulev. Det var kommunen, der bestemte lønnen. De, der startede den, var Kr. Thomsen (Lars Kr. Nielsen) Lyngs, som var den første formand, samt Peder Mortensen og Wilhelm Christoffersen. Chr. Lousdal blev så formand i 1938 om efteråret til efteråret Timelønnen var 75 øre dengang, men der var også mange der kun fik 50 øre. I 1938 fik fagforeningen overenskomst med kommunen og det medførte, at timelønnen steg til 1 kr. og 2 øre. I 1936 kom grundforbedringsloven, som gik ud på, at landmændene kunne få 50 % i tilskud til arbejdslønnen og 40% i tilskud til materiale til drænarbejde, hvis de brugte organiseret arbejdskraft. Denne lov gav en masse arbejde. Den eneste strejke han kunne huske var på kalkværket, men den fik ikke rigtig nogen virkning, da det kort efter blev opkøbt af de»jyske Kalkværker«og lukket. (Referat ved Anna Fomsgaard) Aktion og reaktion Stille og roligt gik man i gang. Målene var store; men man lempede sig frem. Den mest indlysende fordel var den tilknyttede arbejdsløshedsforsikring, en fordel som dog lå langt ude i fremtiden, mindst et års betalt medlemsskab, dertil kom kravet om 39 ugers arbejde inden for medlemstiden, deraf 26 inden for de sidste 18 måneder, inden der kunne opnås arbejdsløshedsunderstøttelse. Lønforbedring var næsten umulig at opnå, først og fremmest måtte underbudspolitikken stoppes, den havde grebet om sig i kriseårene. En mindsteløn blev fastsat og intet medlem måtte arbejde billigere. Mange turde ikke gå ind i medlemsskabet, som de frygtede ville resultere i endnu mindre arbejde. Den thyholmske dialekt blev beriget med nye ord:»skruebrækker«-»tarif«-»solidarisk«-»8 timers dag«. Der var spænding i luften. Jeg mindes arbejdsmanden, der spagfærdigt begrundede sit lønkrav med, at han var fagforeningsmedlem, og fik den udbetalt med bemærkningen:»så fik jeg oplevet at give hele 5 kr. i dagløn«. - Og kalkværksejeren der erklærede:»aldrig!«, da han fik forevist en 5 kr. seddel, og fik at vide, at de var fremstillet for at det skulle passe med en dagløn.»æ Fagforening«, den stedlige betegnelse for DAF, var i første omgang ikke medvirkende til at nedbryde klasseforskellen mellem»de etablerede«og arbejderstanden. Den var upopulær især i landbrugskredse; den skabte ikke nogen egentlig debat, men ved omtale meningsfæller imellem hørtes mange hårde ord om sådan

7 nogle»slå kryds karle«, der sagtens kunne spille høje i hatten og stille krav, når de kunne få betaling for ingenting at bestille. Nå, man havde jo ikke videre brug for dem, næsten kun til bemanding af de omkørende fællestærskeværker, og der kunne der stadigvæk akkorderes om betaling ved ansættelsen. Lønudbetaling En dagløn har altid været forfalden ved arbejdets ophør, men ved arbejde af længere varighed var det mere i det uvisse med betalingen. Regler om ugentlig afregning manglede, det måtte der gøres noget ved. Den hidtidige praksis gik ud på, at arbejderne (ligesom tjenestefolkene) kunne hæve lidt af deres tilgodehavende, når de stod og absolut manglede penge, men det var ikke velset, og at hæve lige til indtjeningsgrænsen var skandaløst; der burde være en hæderlig opsparing ved arbejdssæsonens ophør. Løn hævet i»utide«blev kaldt forskud. Kun et fåtal havde frimodighed som arbejderen»københavner-john«, der frejdigt udtalte:»alle taler om overskud. - Bare jeg kan få forskud«. Underforstået, så var han godt tilfreds. Forøvrigt opnåede han at få virkeligt forskud - endda fra hjælpekassen. Det hændte i de tider, hvor hele den kommunale administration og sociale foranstaltninger kunne rummes i rådsmedlemmernes private skriveborde, og ekspeditionstiden var nårsomhelst og hvorsomhelst.»københavner-john«fik foretræde for hjælpekasse-kassereren ude i roemarken og blev bevilget 5 kr. som han kunne få udbetalt hjemme i gården hos konen, hvor han på københavnerjargon forklarede, at der var bevilget ham»en lille tier«- og fik udbetalt en tikroneseddel. Konen lærte aldrig at se komikken i denne hændelse. Fagforeningen under krigen Beskæftigelsessituationen ændredes totalt under krigen. Arbejdskraft blev som alt andet en mangelvare. Skipper Sørensens sten og grusgrav i Oddesund fik pålagt størst mulige leverancer til tyskernes befæstningsværker. Privat byggeri blev fremmet ved en tilskudsordning for at få opbrugt byggematerialerne, før tyskerne beslaglagde dem. Tørvemoser og brunkulslejer søgte folk langvejs fra. Varemangel, inflation og lønninger steg til hidtil ukendte størrelser. Arbejdsmandstariffen var i 1943 steget til 1,62 kr. i timen. Der var adskillige historier i omløb om mere specielle arbejdsydelser,

8 hvor folk ved»tyskerarbejder«forlangte beløb svarende til den dobbelte dagløn, som de plejede at få, og så til deres overraskelse fik beløbet udbetalt som timeløn. Pengestrømmen rullede i stadig større omfang. Arbejderne lærte at bo i baraklejre, på hoteller og pensionater, at blive transporteret langvejs på lastbiler med påmonterede»folkekasser«til erstatning for bustransport, når de arbejdede på udkommando hos tyskerne.»værnemagere«,»landssvigere«, hvor langt ned i rækkerne var disse betegnelser gældende? For arbejderne var arbejdet for tyskerne en slags frivillig tvang, forstået på den måde, at enhver, der meldte sig ved ledighedskontrollen, blev anvist arbejde ved de tyske befæstningsanlæg. Arbejdsløshedsforsikringen var i realiteten sat ud af kraft, Nogle klarede frisag ved selv at skaffe sig andet arbejde, andre kunne eller ville ikke. Kommunen iværksatte nogle vejanlæg så ikke alt for mange skulle»tvinges«ud. På det private arbejdsmarked fandt arbejdere og arbejdsgivere hinanden i skøn samdrægtighed i den fælles passive modstand mod besættelsesmagten. Kævl og strid fra fagforeningens første år blev glemt, og fagforeningen kom i højere grad til at stå som et naturligt led i samfundsstrukturen. De første skridt til nedbrydning af sociale skel blev taget i disse krigsår. Offentligt anlægsarbejde og tilksudsordninger Jobskabelsesordninger og tilskudslove er ikke et nyt fænomen, der er opfundet nu i»fattigfirserne«, til bekæmpelse af massearbejdsløshed. Offentligt iværksat og støttet arbejde har altid i perioder været nødvendigt for at stabilisere arbejdsmarkedet. Thyholms arbejdere og befolkningen i øvrigt har gennem tiderne nydt godt af det f.eks. ved DSB-grustogene, der i flere etaper har taget grus fra et 3 ha. stort område nordvest for Mads Fogeds hus på Lyngs drag; graven nåede et par meters dybde. De sidste grustog kørte lige efter 2. verdenskrig fra en grav på skellet mellem Helligsø og Lyngs Drag. Beskæftigelsesmæssigt blev Oddesundbroen en skuffelse; dels medbragte entreprenørerne egne folk, og dels var tilstrømningen stor. Sivede der rygter ud om, at der var brug for 2-3 mand, kunne der i daggry være mødt op til 100 mand, der var kommet cyklende fra fjerne egne i Thisted og Ringkøbing amter. De eneste, der kunne regne med udbytte, var fiskerne, der roede med dem fra den»forkerte«side. Det var 30ernes beskæftigelsesarbejder.

9 Også Jegindø bys kloakering i 30erne og Hvidbjerg bys kloakering i 50erne er gennemført ved store tilskudsordninger. De fleste af Thyholmområdets veje er udbygget for midler fra vej millionerne (benzinafgiften). - Idrætspladserne er planeret for statstilskud til langtidsledige. - Loven om billigere statslån anvendtes til landarbejderboliger. Historien gentager sig efter oliekrisen i vinteren , hvor arbejdsløsheden påny antager store dimensioner. En lovgivning om tilskud til bygningsisolering og brændselsbesparende opvarmningsanlæg på betingelse af anvendelse af autoriseret arbejdskraft (betingelsen er rettet mod den nye beskæftigelsestrussel: Måneskinsarbejde). Loven var en sikker succes, idet den appellerede til den menneskelige egenskab»om at hytte sit eget skind«. Udvidelserne på fabrikkerne Isolar og Trocal vidner herom. Fagforeningen har for første gang i sin historie en virksomhed, hvis arbejderstab skrives med et trecifret tal, inden for sit lokalområde. S.I.D. - biler og pendlere»de glade 60-ere«med overbeskæftigelse. Daglejersystemet var hørt op. Fast arbejde tegnede billedet. Arbejdsmanden med det manuelle arbejde og hans redskaber fra Zincks og Lysbro fabrikker førte en hensygnende tilværelse. Mekaniseringen gik sin sejrrige gang. De fleste arbejdere havde en fortid ved landbruget, havde tjent på gårdene i deres ungdom, og tilegnet sig mange færdigheder, der var anvendelige på de fleste områder inden for deres arbejdsfelt, og nu var der ikke brug for det mere. Landbrugsarbejde, den lille grå Ferguson med hydraulikken og dens følgesvende havde gjort arbejdsmandens indsats overflødig, kendskab til maskinernes brug beholdt landmanden for sig selv. Tærskeværkselskaberne opløstes, og skrotprisen blev omsat i en fællesspisning eller lignende. Byggeriet og vejvæsenet tog nye metoder i brug, bulldozere, gravmaskiner, asfaltpålægningsmaskiner, lastvogne med på- og aflæsningsgrej, lufthamre o.s.v. Betjeningen af alt det nye passede ikke rigtig til arbejdsmandens forstrakte armmuskler og de krumme fingre, der altid ville finde en naturlig stilling, der passede til formen på skovl og grebskafter. Fra at være ufaglært, måtte han nu være tillært, tage på maskinpasningskursus. DAF tog navneforandring til SID, Specialarbejderforbundet i Danmark.

10 »De glade 60-ere«medførte, at de thyholmske arbejdere udskiftede knallerten med en bil, ligesom den øvrige befolkning. Industrien i nabokommunerne kaldte, og Thyholms arbejdere fulgte kaldet. I de nyerhvervede brugte biler blev de»pendlere«i stadig pendulfart mellem hjem og arbejdsplads. Regelmæssige som et urværk, passerer de i mange tilfælde Oddesundbroen i samme rækkefølge morgen og aften i dage, uger og måneder. B&O var tidligt ude med snøren efter»indført«arbejdskraft. Så tidligt at DSB oprettede en særrute»radiobilen«til og fra fabrikken. Senere fulgte Centrum Vinduesfabrik og slagterierne blandt de mest arbejder søgende, men mange mindre virksomheder i syd og nord er med på lønoplysningssedlerne til Thyholm kommune. Bilerne har reddet Thyholm kommune fra at blive et ø-samfund uden erhvervsmuligheder. I den forrygende fart i»arbejde til alle årene«havde ungarbejderne svært ved at se betydningen af arbejderbevægelsen og fagforeningen. Arbejdsløshed, det kommer aldrig igen, mente de. Oliekrise, konkurs, ledighed, jobskabelse, sultecirkulære, uddannelsesrestriktioner er ord, der nu er på alles læber. Arbejderbevægelsen:»Æ fagforening«og arbejdsløshedsforsikringen er endnu ikke arbejdsløs. (Afsnittet bygger væsentligst på egne erindringer og iagttagelser).

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Interview med ejendomsmægler Dennis Arboe

Interview med ejendomsmægler Dennis Arboe Thyholm-nyt Interview med ejendomsmægler Dennis Arboe Onsdag d. 24. marts 2010 BIL SAMMENSTØD PÅ KAPPELVEJ VI HAR DET HELE! VI ANMELDER: FAR TIL FIRE PÅ EN ARBEJDSDAG JAPANSK PÅ HVIDBJERG VINDUET STORT

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vil du også tjekkes? Kom, lad os tjekke din lønseddel! Pengene ligger måske og venter på dig Det er ingen naturlov, at arbejdsugen er på 37 timer, eller at vi har

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Enkestanden i Danmark 1801

Enkestanden i Danmark 1801 Enkestanden i Danmark 181 En analyse af en specifik social gruppes leveforhold baseret på den komplette 181 folketælling. 1 Af Nanna Floor Clausen, DDA Baggrund Danmark råder nu over den komplette indtastning

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum

v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Vilje til at virke v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Før grundigere forskning er bedrevet, vil det være for meget at hævde, at mennesker på Give-egnen har haft og har en særlig mentalitet,

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus.

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus. LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Transport, Logistik og Byg, Århus 2010 2012 Tillægsoverenskomst 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere