JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for (10. årgang ). Siderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984.2 (10. årgang ). Siderne 71-80."

Transkript

1 JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for (10. årgang ). Siderne Fagforeningen Af GUSTAV THOMSEN Fra daglejer til specialarbejder Fortællingen om arbejdsbevægelsen må berette om arbejdernes altid nærværende problemer: Beskæftigelsesmuligheder, økonomisk udbytte af arbejdsindsatsen, og hvordan man klarer livets økonomiske krav under arbejdsløshed. Vilkårene har skiftet gennem tiderne, men problemerne er endnu uløste. Arbejderbevægelsen - arbejdernes fælles kamp for en forbedring af eksistensvilkårene - nåede sent til Thyholm. Årsagen må være mangel på industri og større arbejdspladser. Thyholmboernes første møde med en stor samlet arbejdsmandsindsats var ved anlægget af jernbanen, men disse folk»jernbanebørsterne«var et fremmedelement i den lokale befolkning. De efterlod sig ikke noget spor i organisationsmæssig sammenhæng, da de forlod egnen. Forøvrigt stod fagforening og arbejdsløshedskasse kun ved den første spæde begyndelse på det tidspunkt. Dansk Arbejdsmandsforbund, DAF, blev grundlagt i Først da blev det et fag at være ufaglært. At være daglejer Daglejer! Den gamle betegnelse for en arbejder. Navnet røber lidt om ansættelsesforhold. Tryghed i ansættelsen var et ukendt begreb. Selv det at være fast daglejer på en gård betød ikke at have et fast arbejde, men at skulle være til rådighed, når der blev sendt bud. Ikke i arbejde, ingen dagløn. Ikke noget, der hed vejrligsdage eller opsigelsesfrister. Daglejerne havde deres egen sociale rangstige, nederst i forhold til det øvrige samfund. Rangstigen var en tro kopi af bondesamfundets. Øverst stod

2 Boligfor en daglejer med biindtægter. Bemærk stråbikuberne forrest i billedet. de små husmænd, de der havde lidt jord og lidt besætning, men ikke nok til at eksistere for, og følgelig måtte have»noget ved siden af«, som det hed. Efter dem kom de jordløse husmænd (parcelhusejerne) og allernederst indsidderne (de, der boede til leje). Muligheden for at komme i arbejde fulgte samme linie. De selvstændige erhvervsdrivende, murere, tømrere, tækkemænd, skomagere, skræddere, vævere, drejere o.s.v. udgjorde en klasse for sig blandt de jordløse husmænd, og havde deres plads højere oppe på rangstigen. Samtidig var de landbrugets arbejdskraftreserve, især ved høsten. En lille, fast aftalt kontant løn, uanset om høsten var nem eller vanskelig, dertil kom så kosten og håbet om lidt til sulekarret, når efterårsslagtningens tid var inde. Fristende når deres egne erhverv alligevel lå stille under høsten. Husmanden med jordlodden lod sig også trykke i lønnen, afhængig som han var af lån af gårdejernes heste og redskaber for at dyrke sin egen jord på et tidspunkt, der passede bedre for gårdejerens velvilje end for jordens bekvemmelighedstilstand, en situation som er levende beskrevet i Jeppe Aakjærs novelle:»frederik Tapbjergs plovgilde«.

3 Daglejeren uden bierhverv var hårdest trængt i systemet; for ham var daglønnen eneste indtægtskilde. Det var en klasse, der havde lært at tåle, tie og resignere. Hvem vovede at kræve mere, når en lille dagløn blev udleveret med ledsageordene: Husk på du får jo også en god kost. Hvem var han, den thyholmske arbejder, som dertil ytrede:»det kan Ciliane (konen) og børnene da ikke leve af«. Sæsonarbejde i landbruget var en væsentlig del af udbuddet. I ledighedsperioder fik fattiggårdens skygger en truende nærhed til sognenes yderste grænser. Beskæftigelsesmuligheder Opbygningen og udviklingen af stationsbyerne gav øget beskæftigelse. Odgaards teglværk og Bjørndal kalkværk nåede høje produktionstal, bl.a. ved en omfattende»eksport«til andre landsdele. Naturforekomsterne ler og kalk var grundlaget for denne produktion. Desuden var der sand, grus og sten, og Hvidbjerg Cementstøberi var leverandør af de nye moderne cementtagsten, der erstattede en stor del af de gamle stråtage på landet, og stationsbyernes først foretrukne tjærepaptage. Byggeaktiviteterne sled på vejene og krævede nyanlæg og vedligeholdelse. Kalkflint, ler og strandgrus (ral) var det brugte råmateriale, og kommunen gled mere og mere ind som arbejdsgiver. Arbejdere på teglværket ved»odgård«i Lyngs sogn kort efter århundredskiftet. Teglværkerne var et af de få beskæftigelsesmuligheder for alm. ufaglærte arbejdere i landsognet.

4 Slutningen af 20erne og langt ind i 30erne blev en katastrofe for beskæftigelsen. Landbrugskrisen satte ind, tjenestefolk var der rigelig af, lønnen faldt støt, og i var der voksne tjenestekarle, der måtte nøjes med kosten for at opnå at få en tjenesteplads. Gårdejerne trak selv i arbejdstøjet for at spare en mand. Til daglejerne blev der lidt eller intet. Byggeriet gik helt i stå, reparationer indskrænkedes til det aller nødvendigste. Ud at slå sten Beskæftigelsesmæssigt var der kun et lyspunkt. Den tiltagende biltrafik i 20erne havde ødelagt de gamle grusveje, overfladereparation med ler og grus blev slynget ud i rabatten, kommunen måtte i gang med en ny bundsætning og skærvebelægning. Amtets veje skulle også have skærvebelægning. Enorme mængder sten skulle forvandles til skærver; men kommunen satte sig på hele foretagendet og brugte skærveslåningen som nødhjælpsarbejde. Flere og flere arbejdere var ude af stand til at tjene nok om sommeren til at klare vinteren, og måtte gå den tunge gang til kommunen og bede om hjælp. Der kunne man så svare:»ja, så må du jo ud at slå sten«. Arbejderen havde ikke penge til selv at købe sten og derefter vente med betaling til skærverne var solgt. Udviklingen blev, at skærveslagning blev

5 Det er såmænd Jens Vejmand - eller måske - en fagforeningspioner. Carl Thiesen, Hvidbjerg, ved Oddesund Singelsværk. betragtet som mindreværdigt arbejde for dem, der ikke kunne klare sig. Efterhånden blev det store flokke arbejdere, der var samlet for at slå sten, og dermed var forudsætningen for en arbejderbevægelse og sammenslutning til stede: Utilfredshed med arbejdsvilkårene (de måtte have hjælpekassehjælp i tillæg for at eksistere) og mange samlet, der kunne drøfte det urimelige deri. Fagforeningen stiftedes Den mangeårige formand for arbejdsmændene på Thyholm, Chr. Lousdal, erindrer fra fagforeningens start: I var der hver vinter på grund af arbejdsløshed folk, der slog skærver i Floulev og på Draget ved Lyngs. De fik 5 kr. pr. kubikmeter, det var for nogle mere end en dags arbejde. Det var dog således, at de der var gift, fik en krone mere af hjælpekassen (den var ikke kommunal, men selvstændig og havde bestyrelse og formand). Kunne de ikke klare sig for det, gik de over til fattighjælp, og så mistede de stemmeret og valgbarhed.

6 Fagforeningen blev startet den 1. februar 1932 af de, der slog skærver i Floulev. Det var kommunen, der bestemte lønnen. De, der startede den, var Kr. Thomsen (Lars Kr. Nielsen) Lyngs, som var den første formand, samt Peder Mortensen og Wilhelm Christoffersen. Chr. Lousdal blev så formand i 1938 om efteråret til efteråret Timelønnen var 75 øre dengang, men der var også mange der kun fik 50 øre. I 1938 fik fagforeningen overenskomst med kommunen og det medførte, at timelønnen steg til 1 kr. og 2 øre. I 1936 kom grundforbedringsloven, som gik ud på, at landmændene kunne få 50 % i tilskud til arbejdslønnen og 40% i tilskud til materiale til drænarbejde, hvis de brugte organiseret arbejdskraft. Denne lov gav en masse arbejde. Den eneste strejke han kunne huske var på kalkværket, men den fik ikke rigtig nogen virkning, da det kort efter blev opkøbt af de»jyske Kalkværker«og lukket. (Referat ved Anna Fomsgaard) Aktion og reaktion Stille og roligt gik man i gang. Målene var store; men man lempede sig frem. Den mest indlysende fordel var den tilknyttede arbejdsløshedsforsikring, en fordel som dog lå langt ude i fremtiden, mindst et års betalt medlemsskab, dertil kom kravet om 39 ugers arbejde inden for medlemstiden, deraf 26 inden for de sidste 18 måneder, inden der kunne opnås arbejdsløshedsunderstøttelse. Lønforbedring var næsten umulig at opnå, først og fremmest måtte underbudspolitikken stoppes, den havde grebet om sig i kriseårene. En mindsteløn blev fastsat og intet medlem måtte arbejde billigere. Mange turde ikke gå ind i medlemsskabet, som de frygtede ville resultere i endnu mindre arbejde. Den thyholmske dialekt blev beriget med nye ord:»skruebrækker«-»tarif«-»solidarisk«-»8 timers dag«. Der var spænding i luften. Jeg mindes arbejdsmanden, der spagfærdigt begrundede sit lønkrav med, at han var fagforeningsmedlem, og fik den udbetalt med bemærkningen:»så fik jeg oplevet at give hele 5 kr. i dagløn«. - Og kalkværksejeren der erklærede:»aldrig!«, da han fik forevist en 5 kr. seddel, og fik at vide, at de var fremstillet for at det skulle passe med en dagløn.»æ Fagforening«, den stedlige betegnelse for DAF, var i første omgang ikke medvirkende til at nedbryde klasseforskellen mellem»de etablerede«og arbejderstanden. Den var upopulær især i landbrugskredse; den skabte ikke nogen egentlig debat, men ved omtale meningsfæller imellem hørtes mange hårde ord om sådan

7 nogle»slå kryds karle«, der sagtens kunne spille høje i hatten og stille krav, når de kunne få betaling for ingenting at bestille. Nå, man havde jo ikke videre brug for dem, næsten kun til bemanding af de omkørende fællestærskeværker, og der kunne der stadigvæk akkorderes om betaling ved ansættelsen. Lønudbetaling En dagløn har altid været forfalden ved arbejdets ophør, men ved arbejde af længere varighed var det mere i det uvisse med betalingen. Regler om ugentlig afregning manglede, det måtte der gøres noget ved. Den hidtidige praksis gik ud på, at arbejderne (ligesom tjenestefolkene) kunne hæve lidt af deres tilgodehavende, når de stod og absolut manglede penge, men det var ikke velset, og at hæve lige til indtjeningsgrænsen var skandaløst; der burde være en hæderlig opsparing ved arbejdssæsonens ophør. Løn hævet i»utide«blev kaldt forskud. Kun et fåtal havde frimodighed som arbejderen»københavner-john«, der frejdigt udtalte:»alle taler om overskud. - Bare jeg kan få forskud«. Underforstået, så var han godt tilfreds. Forøvrigt opnåede han at få virkeligt forskud - endda fra hjælpekassen. Det hændte i de tider, hvor hele den kommunale administration og sociale foranstaltninger kunne rummes i rådsmedlemmernes private skriveborde, og ekspeditionstiden var nårsomhelst og hvorsomhelst.»københavner-john«fik foretræde for hjælpekasse-kassereren ude i roemarken og blev bevilget 5 kr. som han kunne få udbetalt hjemme i gården hos konen, hvor han på københavnerjargon forklarede, at der var bevilget ham»en lille tier«- og fik udbetalt en tikroneseddel. Konen lærte aldrig at se komikken i denne hændelse. Fagforeningen under krigen Beskæftigelsessituationen ændredes totalt under krigen. Arbejdskraft blev som alt andet en mangelvare. Skipper Sørensens sten og grusgrav i Oddesund fik pålagt størst mulige leverancer til tyskernes befæstningsværker. Privat byggeri blev fremmet ved en tilskudsordning for at få opbrugt byggematerialerne, før tyskerne beslaglagde dem. Tørvemoser og brunkulslejer søgte folk langvejs fra. Varemangel, inflation og lønninger steg til hidtil ukendte størrelser. Arbejdsmandstariffen var i 1943 steget til 1,62 kr. i timen. Der var adskillige historier i omløb om mere specielle arbejdsydelser,

8 hvor folk ved»tyskerarbejder«forlangte beløb svarende til den dobbelte dagløn, som de plejede at få, og så til deres overraskelse fik beløbet udbetalt som timeløn. Pengestrømmen rullede i stadig større omfang. Arbejderne lærte at bo i baraklejre, på hoteller og pensionater, at blive transporteret langvejs på lastbiler med påmonterede»folkekasser«til erstatning for bustransport, når de arbejdede på udkommando hos tyskerne.»værnemagere«,»landssvigere«, hvor langt ned i rækkerne var disse betegnelser gældende? For arbejderne var arbejdet for tyskerne en slags frivillig tvang, forstået på den måde, at enhver, der meldte sig ved ledighedskontrollen, blev anvist arbejde ved de tyske befæstningsanlæg. Arbejdsløshedsforsikringen var i realiteten sat ud af kraft, Nogle klarede frisag ved selv at skaffe sig andet arbejde, andre kunne eller ville ikke. Kommunen iværksatte nogle vejanlæg så ikke alt for mange skulle»tvinges«ud. På det private arbejdsmarked fandt arbejdere og arbejdsgivere hinanden i skøn samdrægtighed i den fælles passive modstand mod besættelsesmagten. Kævl og strid fra fagforeningens første år blev glemt, og fagforeningen kom i højere grad til at stå som et naturligt led i samfundsstrukturen. De første skridt til nedbrydning af sociale skel blev taget i disse krigsår. Offentligt anlægsarbejde og tilksudsordninger Jobskabelsesordninger og tilskudslove er ikke et nyt fænomen, der er opfundet nu i»fattigfirserne«, til bekæmpelse af massearbejdsløshed. Offentligt iværksat og støttet arbejde har altid i perioder været nødvendigt for at stabilisere arbejdsmarkedet. Thyholms arbejdere og befolkningen i øvrigt har gennem tiderne nydt godt af det f.eks. ved DSB-grustogene, der i flere etaper har taget grus fra et 3 ha. stort område nordvest for Mads Fogeds hus på Lyngs drag; graven nåede et par meters dybde. De sidste grustog kørte lige efter 2. verdenskrig fra en grav på skellet mellem Helligsø og Lyngs Drag. Beskæftigelsesmæssigt blev Oddesundbroen en skuffelse; dels medbragte entreprenørerne egne folk, og dels var tilstrømningen stor. Sivede der rygter ud om, at der var brug for 2-3 mand, kunne der i daggry være mødt op til 100 mand, der var kommet cyklende fra fjerne egne i Thisted og Ringkøbing amter. De eneste, der kunne regne med udbytte, var fiskerne, der roede med dem fra den»forkerte«side. Det var 30ernes beskæftigelsesarbejder.

9 Også Jegindø bys kloakering i 30erne og Hvidbjerg bys kloakering i 50erne er gennemført ved store tilskudsordninger. De fleste af Thyholmområdets veje er udbygget for midler fra vej millionerne (benzinafgiften). - Idrætspladserne er planeret for statstilskud til langtidsledige. - Loven om billigere statslån anvendtes til landarbejderboliger. Historien gentager sig efter oliekrisen i vinteren , hvor arbejdsløsheden påny antager store dimensioner. En lovgivning om tilskud til bygningsisolering og brændselsbesparende opvarmningsanlæg på betingelse af anvendelse af autoriseret arbejdskraft (betingelsen er rettet mod den nye beskæftigelsestrussel: Måneskinsarbejde). Loven var en sikker succes, idet den appellerede til den menneskelige egenskab»om at hytte sit eget skind«. Udvidelserne på fabrikkerne Isolar og Trocal vidner herom. Fagforeningen har for første gang i sin historie en virksomhed, hvis arbejderstab skrives med et trecifret tal, inden for sit lokalområde. S.I.D. - biler og pendlere»de glade 60-ere«med overbeskæftigelse. Daglejersystemet var hørt op. Fast arbejde tegnede billedet. Arbejdsmanden med det manuelle arbejde og hans redskaber fra Zincks og Lysbro fabrikker førte en hensygnende tilværelse. Mekaniseringen gik sin sejrrige gang. De fleste arbejdere havde en fortid ved landbruget, havde tjent på gårdene i deres ungdom, og tilegnet sig mange færdigheder, der var anvendelige på de fleste områder inden for deres arbejdsfelt, og nu var der ikke brug for det mere. Landbrugsarbejde, den lille grå Ferguson med hydraulikken og dens følgesvende havde gjort arbejdsmandens indsats overflødig, kendskab til maskinernes brug beholdt landmanden for sig selv. Tærskeværkselskaberne opløstes, og skrotprisen blev omsat i en fællesspisning eller lignende. Byggeriet og vejvæsenet tog nye metoder i brug, bulldozere, gravmaskiner, asfaltpålægningsmaskiner, lastvogne med på- og aflæsningsgrej, lufthamre o.s.v. Betjeningen af alt det nye passede ikke rigtig til arbejdsmandens forstrakte armmuskler og de krumme fingre, der altid ville finde en naturlig stilling, der passede til formen på skovl og grebskafter. Fra at være ufaglært, måtte han nu være tillært, tage på maskinpasningskursus. DAF tog navneforandring til SID, Specialarbejderforbundet i Danmark.

10 »De glade 60-ere«medførte, at de thyholmske arbejdere udskiftede knallerten med en bil, ligesom den øvrige befolkning. Industrien i nabokommunerne kaldte, og Thyholms arbejdere fulgte kaldet. I de nyerhvervede brugte biler blev de»pendlere«i stadig pendulfart mellem hjem og arbejdsplads. Regelmæssige som et urværk, passerer de i mange tilfælde Oddesundbroen i samme rækkefølge morgen og aften i dage, uger og måneder. B&O var tidligt ude med snøren efter»indført«arbejdskraft. Så tidligt at DSB oprettede en særrute»radiobilen«til og fra fabrikken. Senere fulgte Centrum Vinduesfabrik og slagterierne blandt de mest arbejder søgende, men mange mindre virksomheder i syd og nord er med på lønoplysningssedlerne til Thyholm kommune. Bilerne har reddet Thyholm kommune fra at blive et ø-samfund uden erhvervsmuligheder. I den forrygende fart i»arbejde til alle årene«havde ungarbejderne svært ved at se betydningen af arbejderbevægelsen og fagforeningen. Arbejdsløshed, det kommer aldrig igen, mente de. Oliekrise, konkurs, ledighed, jobskabelse, sultecirkulære, uddannelsesrestriktioner er ord, der nu er på alles læber. Arbejderbevægelsen:»Æ fagforening«og arbejdsløshedsforsikringen er endnu ikke arbejdsløs. (Afsnittet bygger væsentligst på egne erindringer og iagttagelser).

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Anlægsgartner i 100 år

Anlægsgartner i 100 år De store fælles haveanlæg ved etagehuser og haveanlæggene ved rækkehusene er ved at blive den virkelig store arbejdsopgave for anlægsgartnerstanden, men området er endnu så nyt at det er vanskeligt at

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Landbrugskrise og arbejdsløshed

Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 2 6 Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 3 5 Salling Banks personale i slutningen af 1920 erne. Omkring pulten står fra venstre kasserer P.H. Schou, Bernhard Holst, Henry Jensen, Søren Nielsen, Carl

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse Kapitel 13 Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975 I dette og det følgende kapitel belyses primært en udvikling, der ændrede på arbejdernes kår. Da der i en lang række tilfælde er

Læs mere

Gartnernes Fagforening i 75 år

Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Udgivet 2014 af 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening Servicegruppen Den Grønne Gruppe Mølle Allé

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 1 Tillæg til NOTAT NR. 1124 ØSTUDVIDELSEN a/s - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 2 Hjem til Europa? Forventningerne var høje da murene faldt i Østeuropa. Men for store befolkningsgrupper

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere