JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for (10. årgang ). Siderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984.2 (10. årgang ). Siderne 71-80."

Transkript

1 JENS GLOB SAMVIRKET EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for (10. årgang ). Siderne Fagforeningen Af GUSTAV THOMSEN Fra daglejer til specialarbejder Fortællingen om arbejdsbevægelsen må berette om arbejdernes altid nærværende problemer: Beskæftigelsesmuligheder, økonomisk udbytte af arbejdsindsatsen, og hvordan man klarer livets økonomiske krav under arbejdsløshed. Vilkårene har skiftet gennem tiderne, men problemerne er endnu uløste. Arbejderbevægelsen - arbejdernes fælles kamp for en forbedring af eksistensvilkårene - nåede sent til Thyholm. Årsagen må være mangel på industri og større arbejdspladser. Thyholmboernes første møde med en stor samlet arbejdsmandsindsats var ved anlægget af jernbanen, men disse folk»jernbanebørsterne«var et fremmedelement i den lokale befolkning. De efterlod sig ikke noget spor i organisationsmæssig sammenhæng, da de forlod egnen. Forøvrigt stod fagforening og arbejdsløshedskasse kun ved den første spæde begyndelse på det tidspunkt. Dansk Arbejdsmandsforbund, DAF, blev grundlagt i Først da blev det et fag at være ufaglært. At være daglejer Daglejer! Den gamle betegnelse for en arbejder. Navnet røber lidt om ansættelsesforhold. Tryghed i ansættelsen var et ukendt begreb. Selv det at være fast daglejer på en gård betød ikke at have et fast arbejde, men at skulle være til rådighed, når der blev sendt bud. Ikke i arbejde, ingen dagløn. Ikke noget, der hed vejrligsdage eller opsigelsesfrister. Daglejerne havde deres egen sociale rangstige, nederst i forhold til det øvrige samfund. Rangstigen var en tro kopi af bondesamfundets. Øverst stod

2 Boligfor en daglejer med biindtægter. Bemærk stråbikuberne forrest i billedet. de små husmænd, de der havde lidt jord og lidt besætning, men ikke nok til at eksistere for, og følgelig måtte have»noget ved siden af«, som det hed. Efter dem kom de jordløse husmænd (parcelhusejerne) og allernederst indsidderne (de, der boede til leje). Muligheden for at komme i arbejde fulgte samme linie. De selvstændige erhvervsdrivende, murere, tømrere, tækkemænd, skomagere, skræddere, vævere, drejere o.s.v. udgjorde en klasse for sig blandt de jordløse husmænd, og havde deres plads højere oppe på rangstigen. Samtidig var de landbrugets arbejdskraftreserve, især ved høsten. En lille, fast aftalt kontant løn, uanset om høsten var nem eller vanskelig, dertil kom så kosten og håbet om lidt til sulekarret, når efterårsslagtningens tid var inde. Fristende når deres egne erhverv alligevel lå stille under høsten. Husmanden med jordlodden lod sig også trykke i lønnen, afhængig som han var af lån af gårdejernes heste og redskaber for at dyrke sin egen jord på et tidspunkt, der passede bedre for gårdejerens velvilje end for jordens bekvemmelighedstilstand, en situation som er levende beskrevet i Jeppe Aakjærs novelle:»frederik Tapbjergs plovgilde«.

3 Daglejeren uden bierhverv var hårdest trængt i systemet; for ham var daglønnen eneste indtægtskilde. Det var en klasse, der havde lært at tåle, tie og resignere. Hvem vovede at kræve mere, når en lille dagløn blev udleveret med ledsageordene: Husk på du får jo også en god kost. Hvem var han, den thyholmske arbejder, som dertil ytrede:»det kan Ciliane (konen) og børnene da ikke leve af«. Sæsonarbejde i landbruget var en væsentlig del af udbuddet. I ledighedsperioder fik fattiggårdens skygger en truende nærhed til sognenes yderste grænser. Beskæftigelsesmuligheder Opbygningen og udviklingen af stationsbyerne gav øget beskæftigelse. Odgaards teglværk og Bjørndal kalkværk nåede høje produktionstal, bl.a. ved en omfattende»eksport«til andre landsdele. Naturforekomsterne ler og kalk var grundlaget for denne produktion. Desuden var der sand, grus og sten, og Hvidbjerg Cementstøberi var leverandør af de nye moderne cementtagsten, der erstattede en stor del af de gamle stråtage på landet, og stationsbyernes først foretrukne tjærepaptage. Byggeaktiviteterne sled på vejene og krævede nyanlæg og vedligeholdelse. Kalkflint, ler og strandgrus (ral) var det brugte råmateriale, og kommunen gled mere og mere ind som arbejdsgiver. Arbejdere på teglværket ved»odgård«i Lyngs sogn kort efter århundredskiftet. Teglværkerne var et af de få beskæftigelsesmuligheder for alm. ufaglærte arbejdere i landsognet.

4 Slutningen af 20erne og langt ind i 30erne blev en katastrofe for beskæftigelsen. Landbrugskrisen satte ind, tjenestefolk var der rigelig af, lønnen faldt støt, og i var der voksne tjenestekarle, der måtte nøjes med kosten for at opnå at få en tjenesteplads. Gårdejerne trak selv i arbejdstøjet for at spare en mand. Til daglejerne blev der lidt eller intet. Byggeriet gik helt i stå, reparationer indskrænkedes til det aller nødvendigste. Ud at slå sten Beskæftigelsesmæssigt var der kun et lyspunkt. Den tiltagende biltrafik i 20erne havde ødelagt de gamle grusveje, overfladereparation med ler og grus blev slynget ud i rabatten, kommunen måtte i gang med en ny bundsætning og skærvebelægning. Amtets veje skulle også have skærvebelægning. Enorme mængder sten skulle forvandles til skærver; men kommunen satte sig på hele foretagendet og brugte skærveslåningen som nødhjælpsarbejde. Flere og flere arbejdere var ude af stand til at tjene nok om sommeren til at klare vinteren, og måtte gå den tunge gang til kommunen og bede om hjælp. Der kunne man så svare:»ja, så må du jo ud at slå sten«. Arbejderen havde ikke penge til selv at købe sten og derefter vente med betaling til skærverne var solgt. Udviklingen blev, at skærveslagning blev

5 Det er såmænd Jens Vejmand - eller måske - en fagforeningspioner. Carl Thiesen, Hvidbjerg, ved Oddesund Singelsværk. betragtet som mindreværdigt arbejde for dem, der ikke kunne klare sig. Efterhånden blev det store flokke arbejdere, der var samlet for at slå sten, og dermed var forudsætningen for en arbejderbevægelse og sammenslutning til stede: Utilfredshed med arbejdsvilkårene (de måtte have hjælpekassehjælp i tillæg for at eksistere) og mange samlet, der kunne drøfte det urimelige deri. Fagforeningen stiftedes Den mangeårige formand for arbejdsmændene på Thyholm, Chr. Lousdal, erindrer fra fagforeningens start: I var der hver vinter på grund af arbejdsløshed folk, der slog skærver i Floulev og på Draget ved Lyngs. De fik 5 kr. pr. kubikmeter, det var for nogle mere end en dags arbejde. Det var dog således, at de der var gift, fik en krone mere af hjælpekassen (den var ikke kommunal, men selvstændig og havde bestyrelse og formand). Kunne de ikke klare sig for det, gik de over til fattighjælp, og så mistede de stemmeret og valgbarhed.

6 Fagforeningen blev startet den 1. februar 1932 af de, der slog skærver i Floulev. Det var kommunen, der bestemte lønnen. De, der startede den, var Kr. Thomsen (Lars Kr. Nielsen) Lyngs, som var den første formand, samt Peder Mortensen og Wilhelm Christoffersen. Chr. Lousdal blev så formand i 1938 om efteråret til efteråret Timelønnen var 75 øre dengang, men der var også mange der kun fik 50 øre. I 1938 fik fagforeningen overenskomst med kommunen og det medførte, at timelønnen steg til 1 kr. og 2 øre. I 1936 kom grundforbedringsloven, som gik ud på, at landmændene kunne få 50 % i tilskud til arbejdslønnen og 40% i tilskud til materiale til drænarbejde, hvis de brugte organiseret arbejdskraft. Denne lov gav en masse arbejde. Den eneste strejke han kunne huske var på kalkværket, men den fik ikke rigtig nogen virkning, da det kort efter blev opkøbt af de»jyske Kalkværker«og lukket. (Referat ved Anna Fomsgaard) Aktion og reaktion Stille og roligt gik man i gang. Målene var store; men man lempede sig frem. Den mest indlysende fordel var den tilknyttede arbejdsløshedsforsikring, en fordel som dog lå langt ude i fremtiden, mindst et års betalt medlemsskab, dertil kom kravet om 39 ugers arbejde inden for medlemstiden, deraf 26 inden for de sidste 18 måneder, inden der kunne opnås arbejdsløshedsunderstøttelse. Lønforbedring var næsten umulig at opnå, først og fremmest måtte underbudspolitikken stoppes, den havde grebet om sig i kriseårene. En mindsteløn blev fastsat og intet medlem måtte arbejde billigere. Mange turde ikke gå ind i medlemsskabet, som de frygtede ville resultere i endnu mindre arbejde. Den thyholmske dialekt blev beriget med nye ord:»skruebrækker«-»tarif«-»solidarisk«-»8 timers dag«. Der var spænding i luften. Jeg mindes arbejdsmanden, der spagfærdigt begrundede sit lønkrav med, at han var fagforeningsmedlem, og fik den udbetalt med bemærkningen:»så fik jeg oplevet at give hele 5 kr. i dagløn«. - Og kalkværksejeren der erklærede:»aldrig!«, da han fik forevist en 5 kr. seddel, og fik at vide, at de var fremstillet for at det skulle passe med en dagløn.»æ Fagforening«, den stedlige betegnelse for DAF, var i første omgang ikke medvirkende til at nedbryde klasseforskellen mellem»de etablerede«og arbejderstanden. Den var upopulær især i landbrugskredse; den skabte ikke nogen egentlig debat, men ved omtale meningsfæller imellem hørtes mange hårde ord om sådan

7 nogle»slå kryds karle«, der sagtens kunne spille høje i hatten og stille krav, når de kunne få betaling for ingenting at bestille. Nå, man havde jo ikke videre brug for dem, næsten kun til bemanding af de omkørende fællestærskeværker, og der kunne der stadigvæk akkorderes om betaling ved ansættelsen. Lønudbetaling En dagløn har altid været forfalden ved arbejdets ophør, men ved arbejde af længere varighed var det mere i det uvisse med betalingen. Regler om ugentlig afregning manglede, det måtte der gøres noget ved. Den hidtidige praksis gik ud på, at arbejderne (ligesom tjenestefolkene) kunne hæve lidt af deres tilgodehavende, når de stod og absolut manglede penge, men det var ikke velset, og at hæve lige til indtjeningsgrænsen var skandaløst; der burde være en hæderlig opsparing ved arbejdssæsonens ophør. Løn hævet i»utide«blev kaldt forskud. Kun et fåtal havde frimodighed som arbejderen»københavner-john«, der frejdigt udtalte:»alle taler om overskud. - Bare jeg kan få forskud«. Underforstået, så var han godt tilfreds. Forøvrigt opnåede han at få virkeligt forskud - endda fra hjælpekassen. Det hændte i de tider, hvor hele den kommunale administration og sociale foranstaltninger kunne rummes i rådsmedlemmernes private skriveborde, og ekspeditionstiden var nårsomhelst og hvorsomhelst.»københavner-john«fik foretræde for hjælpekasse-kassereren ude i roemarken og blev bevilget 5 kr. som han kunne få udbetalt hjemme i gården hos konen, hvor han på københavnerjargon forklarede, at der var bevilget ham»en lille tier«- og fik udbetalt en tikroneseddel. Konen lærte aldrig at se komikken i denne hændelse. Fagforeningen under krigen Beskæftigelsessituationen ændredes totalt under krigen. Arbejdskraft blev som alt andet en mangelvare. Skipper Sørensens sten og grusgrav i Oddesund fik pålagt størst mulige leverancer til tyskernes befæstningsværker. Privat byggeri blev fremmet ved en tilskudsordning for at få opbrugt byggematerialerne, før tyskerne beslaglagde dem. Tørvemoser og brunkulslejer søgte folk langvejs fra. Varemangel, inflation og lønninger steg til hidtil ukendte størrelser. Arbejdsmandstariffen var i 1943 steget til 1,62 kr. i timen. Der var adskillige historier i omløb om mere specielle arbejdsydelser,

8 hvor folk ved»tyskerarbejder«forlangte beløb svarende til den dobbelte dagløn, som de plejede at få, og så til deres overraskelse fik beløbet udbetalt som timeløn. Pengestrømmen rullede i stadig større omfang. Arbejderne lærte at bo i baraklejre, på hoteller og pensionater, at blive transporteret langvejs på lastbiler med påmonterede»folkekasser«til erstatning for bustransport, når de arbejdede på udkommando hos tyskerne.»værnemagere«,»landssvigere«, hvor langt ned i rækkerne var disse betegnelser gældende? For arbejderne var arbejdet for tyskerne en slags frivillig tvang, forstået på den måde, at enhver, der meldte sig ved ledighedskontrollen, blev anvist arbejde ved de tyske befæstningsanlæg. Arbejdsløshedsforsikringen var i realiteten sat ud af kraft, Nogle klarede frisag ved selv at skaffe sig andet arbejde, andre kunne eller ville ikke. Kommunen iværksatte nogle vejanlæg så ikke alt for mange skulle»tvinges«ud. På det private arbejdsmarked fandt arbejdere og arbejdsgivere hinanden i skøn samdrægtighed i den fælles passive modstand mod besættelsesmagten. Kævl og strid fra fagforeningens første år blev glemt, og fagforeningen kom i højere grad til at stå som et naturligt led i samfundsstrukturen. De første skridt til nedbrydning af sociale skel blev taget i disse krigsår. Offentligt anlægsarbejde og tilksudsordninger Jobskabelsesordninger og tilskudslove er ikke et nyt fænomen, der er opfundet nu i»fattigfirserne«, til bekæmpelse af massearbejdsløshed. Offentligt iværksat og støttet arbejde har altid i perioder været nødvendigt for at stabilisere arbejdsmarkedet. Thyholms arbejdere og befolkningen i øvrigt har gennem tiderne nydt godt af det f.eks. ved DSB-grustogene, der i flere etaper har taget grus fra et 3 ha. stort område nordvest for Mads Fogeds hus på Lyngs drag; graven nåede et par meters dybde. De sidste grustog kørte lige efter 2. verdenskrig fra en grav på skellet mellem Helligsø og Lyngs Drag. Beskæftigelsesmæssigt blev Oddesundbroen en skuffelse; dels medbragte entreprenørerne egne folk, og dels var tilstrømningen stor. Sivede der rygter ud om, at der var brug for 2-3 mand, kunne der i daggry være mødt op til 100 mand, der var kommet cyklende fra fjerne egne i Thisted og Ringkøbing amter. De eneste, der kunne regne med udbytte, var fiskerne, der roede med dem fra den»forkerte«side. Det var 30ernes beskæftigelsesarbejder.

9 Også Jegindø bys kloakering i 30erne og Hvidbjerg bys kloakering i 50erne er gennemført ved store tilskudsordninger. De fleste af Thyholmområdets veje er udbygget for midler fra vej millionerne (benzinafgiften). - Idrætspladserne er planeret for statstilskud til langtidsledige. - Loven om billigere statslån anvendtes til landarbejderboliger. Historien gentager sig efter oliekrisen i vinteren , hvor arbejdsløsheden påny antager store dimensioner. En lovgivning om tilskud til bygningsisolering og brændselsbesparende opvarmningsanlæg på betingelse af anvendelse af autoriseret arbejdskraft (betingelsen er rettet mod den nye beskæftigelsestrussel: Måneskinsarbejde). Loven var en sikker succes, idet den appellerede til den menneskelige egenskab»om at hytte sit eget skind«. Udvidelserne på fabrikkerne Isolar og Trocal vidner herom. Fagforeningen har for første gang i sin historie en virksomhed, hvis arbejderstab skrives med et trecifret tal, inden for sit lokalområde. S.I.D. - biler og pendlere»de glade 60-ere«med overbeskæftigelse. Daglejersystemet var hørt op. Fast arbejde tegnede billedet. Arbejdsmanden med det manuelle arbejde og hans redskaber fra Zincks og Lysbro fabrikker førte en hensygnende tilværelse. Mekaniseringen gik sin sejrrige gang. De fleste arbejdere havde en fortid ved landbruget, havde tjent på gårdene i deres ungdom, og tilegnet sig mange færdigheder, der var anvendelige på de fleste områder inden for deres arbejdsfelt, og nu var der ikke brug for det mere. Landbrugsarbejde, den lille grå Ferguson med hydraulikken og dens følgesvende havde gjort arbejdsmandens indsats overflødig, kendskab til maskinernes brug beholdt landmanden for sig selv. Tærskeværkselskaberne opløstes, og skrotprisen blev omsat i en fællesspisning eller lignende. Byggeriet og vejvæsenet tog nye metoder i brug, bulldozere, gravmaskiner, asfaltpålægningsmaskiner, lastvogne med på- og aflæsningsgrej, lufthamre o.s.v. Betjeningen af alt det nye passede ikke rigtig til arbejdsmandens forstrakte armmuskler og de krumme fingre, der altid ville finde en naturlig stilling, der passede til formen på skovl og grebskafter. Fra at være ufaglært, måtte han nu være tillært, tage på maskinpasningskursus. DAF tog navneforandring til SID, Specialarbejderforbundet i Danmark.

10 »De glade 60-ere«medførte, at de thyholmske arbejdere udskiftede knallerten med en bil, ligesom den øvrige befolkning. Industrien i nabokommunerne kaldte, og Thyholms arbejdere fulgte kaldet. I de nyerhvervede brugte biler blev de»pendlere«i stadig pendulfart mellem hjem og arbejdsplads. Regelmæssige som et urværk, passerer de i mange tilfælde Oddesundbroen i samme rækkefølge morgen og aften i dage, uger og måneder. B&O var tidligt ude med snøren efter»indført«arbejdskraft. Så tidligt at DSB oprettede en særrute»radiobilen«til og fra fabrikken. Senere fulgte Centrum Vinduesfabrik og slagterierne blandt de mest arbejder søgende, men mange mindre virksomheder i syd og nord er med på lønoplysningssedlerne til Thyholm kommune. Bilerne har reddet Thyholm kommune fra at blive et ø-samfund uden erhvervsmuligheder. I den forrygende fart i»arbejde til alle årene«havde ungarbejderne svært ved at se betydningen af arbejderbevægelsen og fagforeningen. Arbejdsløshed, det kommer aldrig igen, mente de. Oliekrise, konkurs, ledighed, jobskabelse, sultecirkulære, uddannelsesrestriktioner er ord, der nu er på alles læber. Arbejderbevægelsen:»Æ fagforening«og arbejdsløshedsforsikringen er endnu ikke arbejdsløs. (Afsnittet bygger væsentligst på egne erindringer og iagttagelser).

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Det var statsbanernes stigende behov for sten og grus, der efter første verdenskrig dannede grundlag for etableringen af Skærvefabrikken i Mogenstrup.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916.

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. I år er det 100 år siden toget kom til Vejrup helt nøjagtigt åbnede Grindstedbanen den 1. december, 1916. Hvor stor en begivenhed det har været, kan vi

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Niels Kærgård Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg Tlf.: 45 3533 2264 E-mail: nik@ifro.ku.dk

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

MR-A 22-09-2004 BILAG 3.3 LANDERAPPORT FRA ISLAND

MR-A 22-09-2004 BILAG 3.3 LANDERAPPORT FRA ISLAND MR-A 22-09-2004 BILAG 3.3 LANDERAPPORT FRA ISLAND Udviklingstræk på arbejdsmarkedet De sidste måneder har der været tegn på at den indenlandske efterspørgsel vokser, men en stor ubalance er der ikke tale

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Eksamensdato:

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Foredrag d. 6.marts med Henning Bender. Har vi altid været danske?

Foredrag d. 6.marts med Henning Bender. Har vi altid været danske? Foredrag d. 6.marts med Henning Bender. Har vi altid været danske? En aften med en veltalende og veloplagt, Henning Bender, mag. art. En fortælling om den svenske indvandring til Danmark. HB. fortalte,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk Arbejdermuseet Opgave projekt om industrialiseringen Praktik i andre skoleformer Eva Björk Løn og ligestilling Nedenunder finder du en tavle over hvad en kvinde, mand og barn tjente i gennemsnittet i timen.

Læs mere

Cheminova-indslag. 21-Søndag. 26. april 2015

Cheminova-indslag. 21-Søndag. 26. april 2015 5 10 Cheminova-indslag 21-Søndag 26. april 2015 Primært medvirkende: Studievært: Kim Bildsøe Lassen (KBL) Journalist/ (primær vokal fortæller): Martin Torpe (MT) Medarbejder og aktionær: Gunnar Krarup

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

1. Orange rute fra Spejder hytte til den runde p-plads:

1. Orange rute fra Spejder hytte til den runde p-plads: Kære alle, Tak for tilsagn om at deltage i rutearbejdsdagene i weekenden. Praktisk vil det foregå således at vi mødes på den runde p-plads kl. 10.00 Lørdag og kl. 10.30 Søndag (Pga. Jagt). Her gennemgår

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere