af Statens Luftfartsvæsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Statens Luftfartsvæsen."

Transkript

1 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-44 Bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj Udgave 3, 8. juni 1998 I medfør af 40, litra g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, og efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. 1 i bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 1997 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved følgende: 1. Referencedokumenter 1.1 Statens Luftfartsvæsens bekendtgørelse nr. 340 af 28. april 1997 om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart. 1.2 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse. 1.3 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave. 2. Definitioner Besætningsmedlem: Ved besætningsmedlem forstås i denne BL en person, som i henhold til lov om luftfart eller bestemmelser udfærdiget i medfør af denne, er indehaver af certifikat udstedt eller godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Flyvebesætningsmedlem (Flight crew member): Et certificeret besætningsmedlem, der er pålagt opgaver af betydning for føringen af et luftfartøj i flyvetiden. Kabinebesætningsmedlem (Cabin crew member): Et certificeret besætningsmedlem, der er pålagt andre opgaver end føringen af et luftfartøj i flyvetiden. Ansat (Employee): En indehaver af et certifikat, der har ret til umiddelbart at udøve certifikatets rettighed i en bestemt virksomhed, betragtes som udgangspunkt som ansat i virksomheden i den periode, som certifikatrettigheden må udøves i den pågældende virksomhed. Hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning træffe afgørelse om, at udgangspunktet kan fraviges. 3. Anvendelsesområde Denne BL indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende direktiver: Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med ar- BL 5-44 / Udg. 3 / / 1

2 bejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), Rådets direktiv 89/655/EØF som ændret ved Rådets direktiv 95/63/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), Rådets direktiv 90/269/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), Rådets direktiv 91/383/EØF om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold, og Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/ EØF). Direktiverne er medtaget som bilag 1-6 til denne BL. 3.2 Denne BL gælder for besætningsmedlemmer, der gør tjeneste om bord på danske luftfartøjer Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse. 3.3 Bestemmelserne i denne BL finder kun anvendelse i forbindelse med besætningsmedlemmets udførelse af arbejde om bord på luftfartøj og kun, hvis arbejdet er omfattet af besætningsmedlemmets certifikatrettigheder eller må anses for en del af ansættelsesforholdet. Anm. 1: Arbejde på landjorden er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995 om arbejdsmiljø, jf. 3, stk. 1, der har følgende indhold: Loven gælder kun for luftfart for så vidt angår arbejde på landjorden. (d.v.s. f.eks. arbejde i hangarer, værksteder, kontorer, lastning og losning samt andet arbejde, der udføres på jorden). Anm. 2: Denne BL s bestemmelser ændrer ikke de bestemmelser, som i medfør af lov om luftfart og anden lovgivning er fastsat af betydning for luftfartens sikkerhed. Sådanne bestemmelser gælder forud for bestemmelserne i denne BL. 4. Generelt 4.1 Arbejdsgiveren er forpligtet til at stille tilstrækkelige midler til rådighed for opfyldelsen af denne BL. Foranstaltningerne efter BL en må ikke medføre økonomiske byrder for arbejdstagerne. 4.2 Hvis en arbejdsgiver i henhold til denne BL henvender sig til en kompetent sagkundskab uden for virksomheden, fritager dette ikke arbejdsgiveren for ansvar. 5. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 5.1 Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse Ved planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansatte besætningsmedlemmers sikkerhed eller sundhed. BL 5-44 / Udg. 3 / / 2

3 5.2 Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de bestemmelser, der er angivet i bilag 1-6 til denne BL Den vurdering, der i den forbindelse skal foretages, skal i den udstrækning, den har særlig betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, foreligge i skriftlig form Statens Luftfartsvæsen fastsætter retningslinier for det nærmere indhold af den vurdering, der skal foretages efter pkt (arbejdspladsvurdering), og der tages herunder hensyn til virksomhedens art og størrelse Retningslinierne for den i pkt nævnte arbejdspladsvurdering forelægges Arbejdsmiljørådet for Luftfart til udtalelse På grundlag af den efter pkt foretagne vurdering træffer arbejdsgiveren de foranstaltninger, som er nødvendige, jf. de angivne forebyggelsesbestemmelser i bilag 1. Iværksættelsen skal ske, inden arbejdet påbegyndes. 5.3 Ved planlægning af nye eller ændring af eksisterende arbejdspladser, arbejdsprocesser og -metoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af tekniske hjælpemidler og materialer skal arbejdsmiljøet være i overensstemmelse med indholdet i denne BL. 5.4 Hvis en ansat skal gå alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. 5.5 Virksomhedens sikkerhedsrepræsentanter eller sikkerhedsudvalg skal deltage i planlægningen af arbejdet, jf. pkt. 5.1, 5.2, 5.3 og I virksomheder, hvor der ikke skal udpeges sikkerhedsrepræsentanter eller oprettes sikkerhedsudvalg, jf. pkt. 10.1, skal de ansatte i samarbejde med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltage i planlægningen af arbejdet. 5.6 Arbejdsgiveren skal sørge for at give de ansatte alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og skal give de ansatte adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet. 5.7 Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdstagerne, som særligt beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller de repræsentanter for arbejdstagerne, som særligt beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed (sikkerhedsrepræsentanterne), ved udøvelsen af deres funktioner får adgang til a. den vurdering af risici og de beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i pkt og 5.2.2, samt b. den liste og de rapporter, der er omhandlet i pkt. 9.1 c. og d. 6. Arbejdets udførelse 6.1 Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed, og i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1-6 til denne BL. 6.2 Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Statens Luftfartsvæsen stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. 6.3 Ved udførelsen af arbejdet skal det tilstræbes, a. at ensidigt, belastende arbejde, som på kort eller lang sigt medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, undgås eller begrænses, og BL 5-44 / Udg. 3 / / 3

4 b. at arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt. 6.4 Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, a. at udformning af arbejdspladser, inventar, tekniske hjælpemidler samt valg af arbejdsmetoder så vidt muligt passer til de personer, der skal benytte disse, og b. at egnede og effektive hjælpemidler, såsom løfteanordninger og transportmidler m.v., er tilgængelige i det omfang, det er nødvendigt for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, 6.5 Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, a. at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, faldende bagage m.v., sammenskridning, ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende, b. at der træffes effektive foranstaltninger for at forhindre udslip, lækage samt udvikling af støv, røg, damp, lugt, gas m.v., hvor dette kan medføre fare for sikkerhed eller sundhed, og c. at klima- og belysningsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige under hensyntagen til det arbejde, der skal udføres. Der skal herunder træffes foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod stærk hede eller kulde. 6.6 Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. 6.7 Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal derfor være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænser skal overholdes. 6.8 Det arbejdsudstyr, som anvendes under arbejdet, skal opfylde de minimumskrav, der er anført i bilag I og bilag II til direktiv 89/655/ EØF som ændret ved direktiv 95/63/EF, jf. bilag 2 og bilag 3 til denne BL. 7. Særlige risikogrupper, herunder gravide og ammende 7.1 Ved arbejdets udførelse skal der tages hensyn til den ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger. 7.2 Hvis den legemlige eller åndelige tilstand hos en ansat ved visse arbejder kan betyde øget fare for den ansatte selv eller dennes omgivelser, må den ansatte ikke beskæftiges ved sådanne arbejder. 7.3 Særligt følsomme risikogrupper, herunder gravide og ammende, skal beskyttes mod farer, som for dem er særligt alvorlige. 7.4 For gravide og ammende besætningsmedlemmer gælder reglerne til sikring af sikkerhed og sundhed for gravide og ammende arbejdstagere på arbejdsmiljølovens område. Anm. 1: For gravide arbejdstagere gælder forud for denne BL reglerne i BL Denne BL får i disse tilfælde kun betydning, for så vidt der er givet dispensation efter BL Anm. 2: På arbejdsmiljølovens område gælder reglerne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, jf. 8 og 12, stk. 2, samt bilag 4 til bekendtgørelsen. 8. Oplæring og instruktion 8.1 Arbejdsgiveren skal sørge for, at hvert enkelt besætningsmedlem uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring BL 5-44 / Udg. 3 / / 4

5 og instruktion, som skal sikre, at arbejdet udføres på forsvarlig måde under hensyn til besætningsmedlemmernes sikkerhed og sundhed, og i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1-6 til denne BL Besætningsmedlemmerne skal have tilstrækkelig instruktion på alle relevante områder, herunder om løft af tunge byrder, jf. i øvrigt bestemmelserne i bilag 2, 4 og 6 til denne BL Besætningsmedlemmerne skal endvidere have oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til, jf. bekendtgørelse af 28. april 1997 om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart. 8.2 Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med a. ansættelsen, b. forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne, c. indførelse eller ændring af arbejdsudstyr eller d. indførelse af ny teknologi. 8.3 Den i pkt. 8.1 og 8.2 nævnte oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder forekomsten af nye faremomenter, og skal om nødvendigt gentages regelmæssigt. 8.4 Arbejdsgiveren afholder eventuelle udgifter til den i pkt. 8.1, 8.2 og 8.3 nævnte oplæring, som skal foregå i arbejdstiden. 8.5 En virksomhed, der anvender besætningsmedlemmer, som er ansat i en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres under hensyn til besætningsmedlemmernes sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med reglerne i denne BL. 8.6 Virksomheden skal i overensstemmelse med pkt. 8.1, 8.2 og 8.3 sikre sig, at de besætningsmedlemmer, der er omfattet af pkt. 8.5, får passende instruktion og modtager alle nødvendige oplysninger om eventuelle særlige sikkerheds- og sundhedsforhold på virksomheden, der kan have betydning for deres arbejde. 8.7 Det skal sikres, at kun ansatte, der har fået passende instruktion, har adgang til områder, hvor der er særlig fare. 9. Kontrol med arbejdsmiljøet 9.1 For at sikre, at arbejdsmiljøet til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal arbejdsgiveren sørge for, a. at vurderingen, jf. pkt , forefindes på virksomheden og revideres, når det har særlig betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, b. at sagkyndig bistand indhentes, når dette er nødvendigt for at konstatere, at arbejdsforholdene er sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarlige, samt c. at føre en liste over arbejdsulykker, der for arbejdstageren har medført arbejdsudygtighed i mere end én arbejdsdag, samt d. at udarbejde rapporter på en af Statens Luftfartsvæsen udarbejdet blanket om de arbejdsulykker, der har ramt arbejdstagerne, og senest 9 dage efter skadelidtes første fraværsdag at indsende disse til Statens Luftfartsvæsen. 9.2 Arbejdsgiveren skal tilsikre, at der udarbejdes arbejdsforskrifter for rengøring, reparation og vedligeholdelse i det omfang, det er nødvendigt for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Anm.: Området er tillige reguleret af reglerne om vedligeholdelse af luftfartøj (BL 2- serien). BL 5-44 / Udg. 3 / / 5

6 9.3 Arbejdsgiveren skal tilsikre, at de forskrifter og planer, der er nævnt i pkt. 9.2, overholdes Der skal foretages kontrol af, at de forskrifter og planer, der er nævnt i pkt. 9.2, overholdes, og kontrollen skal forestås af personer med fornøden indsigt inden for det pågældende arbejdsområde. 9.4 Arbejdsgiveren skal tilsikre, at der udføres effektiv kontrol med, at de sundhedsskadelige påvirkninger, der er nævnt i pkt. 6.5, 6.6 og 6.7, imødegås. 9.5 Hvor der kan opstå sundhedsfare på grund af materialer eller på grund af støj og stråling, skal arbejdsgiveren sørge for, at det jævnligt og, hvor det konkret er påkrævet, til stadighed kontrolleres, at forholdene er i orden, herunder om muligt foretage målinger for at gennemføre kontrollen. Måleresultater skal opbevares og på forlangende fremvises for Statens Luftfartsvæsen. 10. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 10.1 Personlig kontakt For virksomheder med mindre end 5 ansatte besætningsmedlemmer gælder reglen i luftfartslovens 40 c. Anm.: Luftfartslovens 40 c, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, har følgende indhold: I virksomheder med 1-4 ansatte, der gør tjeneste som besætningsmedlemmer på luftfartøj, skal virksomhedens arbejde for arbejdsmiljø under denne tjeneste udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren og de ansatte besætningsmedlemmer I virksomheder med mindre end 5 ansatte besætningsmedlemmer, hvor der ikke er valgt en sikkerhedsrepræsentant og oprettet et sikkerhedsudvalg efter reglen i pkt , skal arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne have gennemgået den samme uddannelse som en sikkerhedsrepræsentant, jf. pkt I virksomheder, hvor der ikke er valgt en sikkerhedsrepræsentant og oprettet et sikkerhedsudvalg efter reglen i pkt , skal de ansatte i samarbejde med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltage i den i pkt nævnte planlægning og den i pkt. 9.3 og 9.4 nævnte kontrol I virksomheder med mindre end 5 ansatte besætningsmedlemmer kan det mellem disse og virksomheden aftales, at der vælges sikkerhedsrepræsentanter og oprettes et sikkerhedsudvalg. I så fald gælder bestemmelserne i pkt. 10.2, 10.3 og Sikkerhedsrepræsentanter For virksomheder med 5 ansatte eller derover, som gør tjeneste som besætningsmedlemmer på luftfartøj, gælder reglerne i pkt. 10.2, 10.3 og De ansatte flyvebesætningsmedlemmer henholdsvis kabinebesætningsmedlemmer skal hver af deres midte vælge en sikkerhedsrepræsentant for hver luftfartøjstype eller andet hensigtsmæssigt afgrænset arbejdsområde Valget som sikkerhedsrepræsentant gælder for 2 år, dog længst indtil sikkerhedsrepræsentantens ansættelse i virksomheden som flyvebesætningsmedlem henholdsvis kabinebesætningsmedlem ophører Afgår sikkerhedsrepræsentanten i løbet af perioden, skal der vælges en ny sikkerhedsrepræsentant. Hvis den resterende del af valgperioden er mindre end et halvt år, gælder valget tillige for næste valgperiode. Genvalg kan finde sted Samtlige ansatte besætningsmedlemmer i virksomheden har valgret og er valgbare ved valg af sikkerhedsrepræsentant Det påhviler arbejdsgiveren at sikre, at valg af sikkerhedsrepræsentant kan finde sted i overensstemmelse med pkt , og og at meddele resultatet af valget til Statens Luftfartsvæsen. BL 5-44 / Udg. 3 / / 6

7 Sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for arbejdsmiljølovens område Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved sikkerhedsrepræsentantens hverv og godtgør sikkerhedsrepræsentanten tab af indtægt, herunder ved nødvendig deltagelse i sikkerhedskurser m.v., jf. pkt og Arbejdsgiveren skal give sikkerhedsrepræsentanten lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i sikkerhedsmæssige spørgsmål Arbejdsgiveren skal give sikkerhedsrepræsentanten en efter forholdene rimelig tid til at varetage sine pligter i sikkerhedsarbejdet Trafikministeren godkender efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet for Luftfart form, indhold og varighed af de i pkt nævnte sikkerhedskurser Senest 4 uger efter sikkerhedsrepræsentantens valg skal arbejdsgiveren tilmelde denne til et godkendt kursus Sikkerhedsrepræsentanten har pligt til at deltage i en uddannelse godkendt efter denne BL. Uddannelsen skal finde sted i arbejdstiden Undtaget fra pkt og er sikkerhedsrepræsentanter, der i forvejen har gennemgået en uddannelse godkendt efter denne BL Kursusafgiften indbetales af arbejdsgiveren til den, der af ministeren er godkendt til at forestå uddannelsen Sikkerhedsudvalg I virksomheden oprettes et sikkerhedsudvalg bestående af højst 2 sikkerhedsrepræsentanter valgt af flyvebesætningsmedlemmer og højst 2 sikkerhedsrepræsentanter valgt af kabinebesætningsmedlemmer. Arbejdsgiveren udpeger et tilsvarende antal repræsentanter Det enkelte sikkerhedsudvalg kan aftale en anden sammensætning Formanden for udvalget udpeges af arbejdsgiveren blandt udvalgets medlemmer efter indstilling fra disse Formanden sørger for, at der udarbejdes en liste over, hvem der er medlemmer af udvalget, og at denne sendes til Statens Luftfartsvæsen. Formanden sørger endvidere for, at de ansatte besætningsmedlemmer i virksomheden bliver bekendt med, hvem der er medlemmer af udvalget Formanden skal holde udvalget underrettet om arbejdsmiljøarbejdet og om problemer af arbejdsmiljømæssig art, der opstår mellem møderne Sikkerhedsudvalget skal inden for virksomheden være rådgivende med hensyn til planlægning og gennemførelse af foranstaltninger af betydning for arbejdsmiljøet for tjeneste på luftfartøjer Sikkerhedsudvalget holder ordinært møde mindst én gang årligt Formanden indkalder til mødet med mindst 4 ugers varsel og sørger for, at udvalgsmedlemmerne og øvrige ansatte besætningsmedlemmer gøres bekendt med dagsordenen senest 10 dage før mødet Ekstraordinært møde skal afholdes på begæring af ethvert af medlemmerne, dog højst hver 2. måned. Møde skal dog altid afholdes, hvis et flertal af medlemmerne fremsætter begæring herom Formanden foranlediger, at der udarbejdes referat af sikkerhedsudvalgets møder Sikkerhedsudvalget sørger for, at der bliver udpeget en daglig leder af sikkerhedsarbejdet, som kan handle på udvalgets vegne Er der ikke udpeget en sikkerhedsleder specielt til dette arbejde, skal arbejdsgiveren efter drøftelse med sikkerhedsudvalget blandt udvalgets medlemmer udpege en leder. BL 5-44 / Udg. 3 / / 7

8 Arbejdsgiveren skal meddele Statens Luftfartsvæsen, hvem der er daglig leder af sikkerhedsarbejdet Den daglige leder skal i forlængelse af sine pligter efter pkt holde sikkerhedsudvalget orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet og inddrage udvalget i løsning af problemer, der opstår mellem møderne Sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsudvalg Arbejdsgiveren skal sørge for, at virksomhedens sikkerhedsrepræsentanter eller sikkerhedsudvalg får adgang til a. den i pkt nævnte vurdering, b. de i pkt. 9.1 c. og d. nævnte lister og rapporter, c. nødvendige oplysninger, der hidrører fra såvel aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse som fra institutioner med kompetence inden for sikkerhed og sundhed Virksomhedens sikkerhedsrepræsentanter eller sikkerhedsudvalg skal deltage i den i pkt nævnte planlægning og den i pkt. 9.3 og 9.4 nævnte kontrol Statens Luftfartsvæsen skal ved besøg i virksomheden træde i forbindelse med vedkommende sikkerhedsrepræsentanter og repræsentanter for sikkerhedsudvalget. Disse har fri adgang til at forelægge spørgsmål af arbejdsmæssig art for Statens Luftfartsvæsen Hvis personalet i virksomheden ikke er tilstrækkelig kompetent til at varetage sikkerhedsrepræsentantens eller sikkerhedsudvalgets aktiviteter med henblik på at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, skal arbejdsgiveren henvende sig til kompetent sagkundskab uden for virksomheden Hvis arbejdsgiveren henvender sig til sådan kompetent sagkundskab, skal de pågældende personer eller serviceorganisationer informeres af arbejdsgiveren om faktorer, der vides eller formodes at påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og indrømmes adgang til de oplysninger, der er omhandlet i pkt og pkt. 9.1 c. og d. 11. Besætningsmedlemmernes forpligtelser 11.1 Det påhviler det enkelte besætningsmedlem alt efter hans muligheder at drage omsorg for sin egen sikkerhed og sundhed samt for andre personers sikkerhed og sundhed, for så vidt disse personer berøres af besætningsmedlemmets handlinger eller undladelser under arbejdet i overensstemmelse med sin oplæring og med arbejdsgiverens instrukser Besætningsmedlemmet skal navnlig i overensstemmelse med sin oplæring og med arbejdsgiverens instrukser a. anvende maskiner, apparater, værktøj, farlige stoffer, transportudstyr og andre hjælpemidler korrekt, b. anvende de personlige værnemidler, der stilles til rådighed, korrekt og anbringe dem på plads efter brug, c. ikke vilkårligt afbryde, ændre eller flytte sikkerhedsanordninger, som særligt hører til maskiner, apparater, værktøj og installationer, samt anvende disse sikkerhedsanordninger korrekt, d. øjeblikkelig underrette arbejdsgiveren og/eller de arbejdstagere, som særlig beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, om enhver arbejdssituation, som de har en rimelig grund til at opfatte som en alvorlig, umiddelbar fare for sikkerheden og sundheden, samt om enhver mangel, der er konstateret ved beskyttelsessystemerne, e. sammen med arbejdsgiveren og/eller de arbejdstagere, som særlig beskæftiger sig med besætningsmed- BL 5-44 / Udg. 3 / / 8

9 lemmernes sikkerhed og sundhed, medvirke i det omfang, det er nødvendigt til udførelsen af alle de opgaver eller opfyldelsen af alle de krav, som af den kompetente myndighed er pålagt dem med henblik på beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, f. sammen med arbejdsgiveren og/eller de arbejdstagere, som særlig beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, medvirke i det omfang, det er nødvendigt til, at arbejdsgiveren kan sikre, at arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene er sikre og ikke indebærer risici for sikkerheden og sundheden inden for deres område. 12. Dispensation Statens Luftfartsvæsen kan, når særlige forhold foreligger, dispensere fra bestemmelserne i denne BL i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiver 89/391/EØF, 89/655/EØF, 90/269/EØF, 91/383/EØF og 92/85/EØF. 13. Klageadgang Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen i medfør af denne BL kan påklages til Trafikministeriet. 14. Straf 14.1 Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsgiver, der overtræder pkt , 5.6, 5.7, 6.1, , 6.8, 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.3, 8.6, 8.7, , , , , , , og Overtræder en arbejdsgiver de i pkt anførte bestemmelser, kan der efter 149, stk. 10 i lov om luftfart pålægges den pågældende bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsgiver, der undlader at efterkomme et påbud eller forbud udstedt i medfør af denne BL. Arbejdsgiveren kan for sådan overtrædelse pålægges bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom, jf. luftfartslovens 149, stk Der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens 149, stk Med bøde straffes et besætningsmedlem, der forsætligt, groft uagtsomt eller gentagende gange overtræder bestemmelserne i pkt eller 11.2, litra a.-d. 15. Ikrafttræden 15.1 Denne BL træder i kraft den 1. august Samtidig ophæves BL 5-44, 2. udgave af 28. april Statens Luftfartsvæsen, den 8. juni 1998 Ole Asmussen /S.E. Andresen BL 5-44 / Udg. 3 / / 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 AIC B 01 / 2001 AIS / Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, DK-2450 København SV, Danmark TEL: , FAX: , 25 JAN AIC B-01 / Kontrol med arbejdsmiljøet Statens Luftfartsvæsen har udarbejdet en blanket til rapportering af arbejdsulykker, jf. BL 5-44, Bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj, 2. udgave af 28. april 1997, pkt. 9.1 litra d. Blanketten anvendes ved anmeldelse af arbejdsulykker, der har ramt besætningsmedlemmer under arbejdet om bord, og som har medført sygefravær i mere end én arbejdsdag. Den kan rekvireres hos Luftfartsinformationstjenesten, Luftfartshuset, TEL: og (TO) Annullerer AIC B-24/97 Civil Aviation Administration Statens Luftfartsvæsen

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 13. februar 2015 20. januar 2015. Nr. 138. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og 2, og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1)

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) BEK nr 1179 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS30302-00081

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1)

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og 2, og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

18. december Nr.1182.

18. december Nr.1182. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse*) I henhold til 12, 17, stk. 3. 20, stk. 2. 39, stk. l, 40, 41, stk. l, 57. 63, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland I medfør af 3 a, 4, 7, 15, 56 og 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1201 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000172 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43, 49, 49 c, 63,

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 847 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000058 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og for deres arbejdsgivere

Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og for deres arbejdsgivere Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og 14. oktober 2015 3 Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og for deres arbejdsgivere

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 49, 52 og 52 a og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997. Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.*) 1) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43 49, 49 c, 63, stk. 1 og 2, og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

BESTEMMELSE VEDRØRENDE SIKKERHED OG SUNDHED OM BORD I SØVÆRNETS SKIBE OG FARTØJER

BESTEMMELSE VEDRØRENDE SIKKERHED OG SUNDHED OM BORD I SØVÆRNETS SKIBE OG FARTØJER SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO BESTEMMELSE VEDRØRENDE SIKKERHED OG SUNDHED OM BORD I SØVÆRNETS SKIBE OG FARTØJER Ref.: a. EF-direktiv 89/391/EØF af 12 JUN 1989. b. FKODIR PS.061-01. c. Lov nr. 244 af 7.

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2004 J.nr. APV2112-128236 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere