Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling"

Transkript

1 Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

2 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter i den kliniske ræsonnering og til det fysioterapeutiske teorigrundlag kan kvalitetssikre egen professionsudøvelse. Dette sker med udgangspunkt i patientcases eller konkrete patientsituationer. Modulet retter sig desuden mod professionsudøvelsens kontekstuelle rammer med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapiudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer samt på forståelse for hvordan fysioterapeuten kan påvirke professionsudøvelsen på det organisatoriske plan. Modulet bygger monofagligt videre på det fælles modul nr. 5. Fokus er her på fysioterapeutens rolle som kritisk professionel, innovator og leder/administrator Modulets formål Formålet med modulet er at udvikle den studerendes handlekompetence, så vedkommende selvstændigt kan vurdere, diskutere og anvende fysioterapeutiske teorier i forbindelse med såvel enkle som mere komplicerede problemstillinger i fysioterapeutisk praksis. Formålet er ligeledes, at den studerende erhverver forudsætninger for at anvende videnskabelig dokumentation og derigennem kan omsætte teori til praksis og teoretisere over praksiserfaringer, således at egen professionsudøvelse kvalitetssikres. Den studerende skal derudover have baggrund for at indgå i tværfaglige og ledelsesmæssige sammenhænge og bidrage til at skabe helhed i patient/klientforløb på tværs af fagområder, sektorer og forvaltninger. Forudsætninger for deltagelse på modulet Det er en forudsætning for deltagelse på modulet, at den studerende har bestået de prøver, den studerende efter studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår (modul 1, 2, 3, 4) jf. BEK nr af 16/12/2013 kap 3, 8. Der bygges monofagligt videre på det fælles modul 5. Det er således en forudsætning, at den studerende kan forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologi kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring. Derudover skal den studerende kunne søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver. 2

3 ECTS for centrale fagområder Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 11 Fysioterapiteori og metode 6 Organisation og ledelse 1 Træning og bevægelse 1 Sundhedsøkonomi 1 Informationsteknologi 1 Humanistiske fag 3 Målemetoder test og validitet 1 Videnskabsteori og metode 1 (naturvidenskabelig) I alt 15 ECTS-point Læringsmål 1. Analysere og forholde sig kritisk til det fysioterapeutiske teorigrundlag herunder teorier der knytter sig til det psykologiske og pædagogiske aspekt. 2. Argumentere for berettigelse af fysioterapeutiske interventioner i forhold til kropsniveauet, aktivitet og deltagelse i et patientcentreret perspektiv. 3. Evaluere evidensgrundlaget for fysioterapeutiske behandlingsmetoder. 4. Udføre, justere og vurdere udvalgte behandlinger herunder manuelle teknikker. 5. Indhente og vurdere forskningsbaseret litteratur. 6. Redegøre for metoder til kvalitetssikring og dokumentationspraksis i forhold til fysioterapeutiske ydelser og argumentere for betydningen af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af professionens sundhedsydelser. 7. Argumentere for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den fysioterapeutiske intervention både i forhold til erfaringsbaseret viden og i forhold til forskningsbaseret viden. 8. Redegøre for principper for ledelse og ledelsesroller ud fra en forståelse for strukturelle og kulturelle organisatoriske forhold på fysioterapeutiske arbejdspladser. 9. Anvende simple økonomiske vurderinger og beregninger i forhold til forskellige fysioterapeutiske ydelser. 10. Redegøre for regler for iværksættelse af fysioterapeutisk virksomhed. 3

4 Studieaktivitet Modulet har en samlet work-load svarende til 400 timer, der fordeler sig på undervisning, øvelser, klinisk undervisning, gruppe- og projektarbejde, eksamensforberedelse og eksamen samt forskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne fordele sig således Modulets faglige indhold Fysioterapiteori og metode, 6 ECTS Argumentationsteori herunder argumentation for det fysioterapeutiske teorigrundlag til udvalgte problemstillinger. Evidensbaseret praksis og evidens som grundlag for valg af undersøgelses- og behandlingsmetoder relateret til udvalgte patientcases. Det triangulerende evidensbegreb Vurdering af litteratur i forhold til at kunne argumentere for valg af intervention. Den professionelle tilgang til patienter med udvalgte lidelser, eksempelvis kognitive dysfunktioner, demens og whip-lash, samt problemstillinger hos ældre Udføre, justere og vurdere udvalgte behandlinger herunder manuelle teknikker i forhold til patienter med kroniske lidelser Begreber og metoder til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i sundhedsvæsnet 4

5 Kvalitetsvurdering og -sikring indenfor området af fysioterapeutisk intervention med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel, f.eks. fysioterapeutisk behandling, fysisk aktivitet, motion og livsstil. Træning og bevægelse, 1 ECTS Redskaber i forhold til at arbejde med kroniske problemstillinger eksempelvis whip-lash. Opgaveorienteret og problemløsende træningsaktiviteter til patienter med kognitive dysfunktioner. Informationsteknologi, 1 ECTS Udvidet litteratursøgning og vurdering af søgeresultater Informationsteknologi som arbejdsredskab i den daglige praksis, og til at opsøge ny viden inden for fysioterapi. Organisation og ledelse, 1 ECTS Ledelsesroller Principper for ledelse Strukturelle og kulturelle organisatoriske forhold på fysioterapeutiske arbejdspladser Regler for iværksættelse af fysioterapeutisk virksomhed Referenceprogrammer og medicinsk teknologiudvikling i lyset af Den Danske Kvalitetsmodel. Sundhedsøkonomi, 1 ECTS Sundhedsøkonomi som et prioriteringsredskab herunder: Sundhedsøkonomiske begreber Metoder til sundhedsøkonomiske vurderinger Vurdering af sundhedsøkonomiske studier Humanistisk fag, psykologi, 3 ETCS Krisepsykologi Håndtering af kriser opstået i forbindelse med akutte og kroniske lidelser Psykosociale belastninger Stress og sygdom Balancen mellem krav og kontrol og social støtte Psykoterapi Coping Klinisk orienteret psykologi og sundhedspsykologi 5

6 Videnskabsteori og metode, 1 ECTS Kvalitative forskningsmetoder Kritisk vurdering af kvalitative studier Evidensbaseret praksis, styrker og svagheder set i forhold til fysioterapi Evaluering af evidensgrundlag for fysioterapeutisk praksis Igangsætning af proces med bachelorprojekt, herunder Overvejelser om projekttype Videnskabsteoretisk afsæt for problemstilling Projektplan for bachelorprojekt, herunder overvejelser om Baggrund for problemstilling Emnets relevans - påstand, belæg og hjemmel Litteratursøgning Forslag til metode Tidsplan Målemetoder test og validitet, 1 ECTS Søge og vurdere evidensgrundlaget for målemetoder. Vurdere sammenhæng mellem målemetoder og ICF. Målemetoder i relation til bachelorprojekt Læringsaktiviteter Der arbejdes med forelæsninger, dialogbaseret undervisning og praktiske workshops vekslende med problembaserede læringsaktiviteter. Der afholdes desuden workshops påtvære af modulerne med indhold af relevans for modulet. Bachelorprojekt I løbet af modulet påbegyndes arbejdet med projektplan for bachelorprojekt. I begyndelsen af modulet afsættes tid til igangsætning af processen med overvejelser om projekttype samt krav til projektplan. I slutningen af modulet afsættes tid, hvor de studerende arbejder med deres projektplaner som workshops. Kvalitetsudvikling Fagområderne organisation og ledelse, sundhedsøkonomi og temaet vedrørende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling fra fysioterapiteori og metode afvikles som en læringsaktivitet med implementering som omdrejningspunkt relateret til klinisk praksis. Her bedømmes læringesmålene nr. 6, 8 og 9. De studerende arbejder i løbet af Modul 11 i grupper med en problemstilling på det kommende kliniske undervisningssted eller et andet fysioterapeutisk arbejdssted. Problemstillingen afgrænses i samarbejde med underviseren på modulet og evt stedets ledelse eller en specialeansvarlig fysioterapeut. Problemstillingen kan handle om 1) en eksisterende praksis, som stedet ønsker fornyet eller kvalitetssikret, 2) en ny form for intervention, der ønskes 6

7 igangsat, eller 3) det kan være de studerende, der af egen drift foreslår at undersøge indførelse af en given intervention eller et nyt måleredskab til en bestemt målgruppe. De studerende argumenterer for behovet for kvalitetsudvikling eller kvalitetsvurdering med udgangspunkt i en litteraturgennemgang og PDSA-cirklen (plan, do, study, act), hvor udgangspunktet er forskelligt afhængig af, om de vælger en igangværende intervention eller en intervention, der tænkes indført. I henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) vurderes hvilke standarder, der berøres. Den valgte problemstilling beskrives med udgangspunkt i punkterne i Mini-MTV for kommuner 1 eller hospitaler 2 nemlig teknologi, patientforhold, organisatoriske konsekvenser samt økonomiske konsekvenser, og der indhentes empiri fra praksis og fra litteraturen vedrørende kvalitetsudvikling, ledelse og organisation samt sundhedsøkonomi med særlig vægt på implementering. Krav til opgaven Valg af problemstilling gerne i samarbejde med praksis og med undervisers godkendelse Skriftlig argumentation for at arbejde med problemstillingen på baggrund af videnskabelig litteratur og DDKM (ca. 2 sider, eksklusive referencer) Vurdering af stedets aktuelle praksis/indførelse af ny praksis ved hjælp af PDSA-cirklen. Udarbejdelse af Mini-MTV (eller tilpasset Mini-MTV, hvis det er en privat klinik) Powerpointpræsentation med tale eller anden form for mundtlig præsentation minutter sammenfatter anbefalingerne til stedet om implementering af det valgte emne til implementering. Mini-MTV, den skriftlige argumentation samt powerpointpræsentation afleveres på Fronter efter nærmere aftale med holdets underviser. Følgende læringsmål evalueres ved fremlæggelsen af gruppeprojektet. I det nedenstående refererer forkortelsen LM til de respektive LæringsMål, som kriteriet knytter sig til Redegøre for metoder til kvalitetssikring og dokumentationspraksis i forhold til fysioterapeutiske ydelser og argumentere for betydningen af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af professionens sundhedsydelser (LM 6). Herved forstås, at den studerende, indenfor problemstillingens område af den offentlige eller private sektor, har a) Kendskab til relevante elementer af Den Danske Kvalitetsmodel og Det Nationale Indikatorprojekt og har indsigt i, hvilken betydning kvalitetsudvikling af sundhedsprofessionen overordnet har i relation til problemstillinger indenfor det valgte område. Redegøre for principper for ledelse og ledelsesroller ud fra en forståelse for strukturelle og kulturelle organisatoriske forhold på fysioterapeutiske arbejdspladser (LM 8). Herved forstås, at den studerende kan: 1 Mini-MTV for kommuner ses på 2 Mini MTV for hospitaler ses på 7

8 b) belyse, hvordan forskellige ledelsesformer kan bidrage til kvalitetsudvikling i relation til den valgte problemstilling og dennes organisatoriske rammer. Anvende simple økonomiske vurderinger og beregninger i forhold til forskellige fysioterapeutiske ydelser (LM 9). Herved forstås, at den studerende har: c) Kendskab til sundhedsøkonomiske beregningsmodeller til prioritering i sundhedsvæsnet og kan præsentere en sundhedsøkonomisk artikel indenfor fysioterapeutiske områder og gennemgå dennes beregningsgrundlag. Deltagelsespligt og mødepligt Deltagelsespligt. Der er deltagelsespligt i alle former for studieaktiviteter i modulet. Dette omfatter eksempelvis gruppearbejde, fællesprojekter, virtuel undervisning, øvelser, rapporter og port-folio og lignende læringsaktiviteter. Manglende opfyldelse af deltagelsespligten vil medføre udarbejdelse af erstatningsopgave. Aflevering af erstatningsopgave finder sted jf. den dato der fastsættes af underviseren. Manglende aflevering/godkendelse af erstatningsopgave kan medføre, at den studerende ikke kan deltage i modulets prøve og hermed ikke kan få modulets ECTS godkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Mødepligt. Mødepligt henviser til at den studerende er fysisk tilstede i undervisningen. Der er mødepligt i følgende 3 fagområder på fysioterapeutuddannelsen; Fysioterapiteori og -metode Manuel vævsundersøgelse og behandling Træning og bevægelse. Ved manglende fremmøde på over 20 % i disse fagområder vil den studerende blive indkaldt til samtale ved studievejlederen. Såfremt den studerende ikke møder op til disse samtaler og/eller ikke opfylder kravet om mødepligt i modulet, kan den studerende påregne ikke at kunne deltage i modulets prøve og hermed ikke få modulets ECTS godkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Den endelige afgørelse om konsekvenser af manglende opfyldelse af deltagelses- og mødepligt foretages af uddannelsesleder i samarbejde med modulets undervisere og studievejleder. 8

9 Modulets prøver Modulets prøve er baseret på Eksamensbekendtgørelsen, BEK. Nr af 16/12/2013. Den studerende er automatisk tilmeldt modulprøven ved påbegyndelsen af modulet, og 1. prøveforsøg bruges. For øvrige forhold vedrørende prøver i UCSJ henvises der til Prøveregler, september 2015 Forudsætninger for den eksterne modulprøve For at den studerende kan indstilles til modulprøve skal nedenstående være opfyldt. De studerende udarbejder et gruppeprojekt med udgangspunkt i området klinisk psykologi. Projektet skal være godkendt af underviseren i faget, for at modulet samlet set kan betragtes som bestået. Dette betyder således, at en godkendt psykologiopgave er en forudsætning for indstilling til modulprøven. Projektet afleveres på Fronter ca 5 uger inde i modulet. Afleveringsdato oplyses i undervisningsplanen for det aktuelle hold. Projektopgaven bedømmes som godkendt/ikke godkendt. Projektet knytter sig til læringsmål 1, hvor den studerende skal kunne Analysere og forholde sig kritisk til det fysioterapeutiske teorigrundlag herunder teorier der knytter sig til det psykologiske og pædagogiske aspekt (LM 1). Herved forstås, at de studerende skal kunne: a) anvende psykologiske teorier som grundlag for at analysere og reflektere over en patients eller klients aktuelle livssituation samt identificere de begrænsninger og muligheder, der knytter sig til denne b) anvende forskellige perspektiver på kommunikation i en sundhedsfaglig sammenhæng herunder et systemteoretisk, et psykoanalytisk og et kognitivt/adfærdsmæssigt perspektiv. c) anvende viden om krisepsykologi i forhold til en interventionsproces d) anvende viden om sundhedspsykologi i forståelse af sygdom og sundhed e) arbejde og samarbejde i retning af en positiv forandring i patientens eller klientens livssituation. Ved bedømmelsen lægges vægt på At de studerende i valg af problemformulering og afgræsning af denne demonstrerer forståelse for psykologiske teoriers anvendelse i fysioterapi At den/de metoder, der er valgt til dataindsamling er relevante i forhold til problemformuleringen og at de studerende viser forståelse for etiske hensyn overfor berørte personer At de studerende kan analysere en patiens/klients livssituation eller en arbejdssituation ud fra en valgt og relevant teoriramme At de studerende kan redegøre for de behandlingsmæssige perspektiver i relation den valgte problemformulering At de studerende skriftligt kan fremstille og diskutere psykologiske teorier i relation til fysioterapeutiske problemstillinger og kan diskutere fysioterapeutiske anvendelsesaspekter i relation til opgavens problemformulering Projektopgaven skal dokumentere et anvendelsesorienteret kendskab til psykologiske teorier. Der anvendes relevante psykologiske teorier til belysning af en selvvalgt problemstilling, der er relevant i et fysioterapeutisk behandlingsperspektiv. Egen empiri (eventuelt med udgangspunkt i erfaringer fra modul 9) indsamles og bearbejdes i relation til den teoretiske 9

10 referenceramme, hvorefter en kritisk diskussion af anvendelsesmuligheder i et fysioterapeutisk perspektiv gennemføres. Projektet udarbejdes i grupper på 2-5 studerende. For grupper med 2, 3, 4 og 5 studerende må psykologiprojektet maksimalt omfatte henholdsvis , , og tegn inkl. mellemrum eksklusiv bilag. Der afsættes undervisningstimer til vejledning. Problemformuleringen godkendes af underviseren i faget. Litteraturliste: Litteraturangivelse og kildehenvisninger efter Vancouver systemet. Opgaven afleveres digitalt i pdf-format via afleveringsmappe på Fronter. Der afleveres desuden ét printet, samlet eksemplar til underviser. I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013; 19 er det ikke tilladt at skaffe sig selv, eller give en anden uretmæssig hjælp ved at udgive en andens arbejde for sit eget, eller anvende eget tidligere arbejde uden henvisning. Der bliver derfor udført plagiatkontrol på opgaven. For besvarelsens skriftlige formalia henvises til Formkrav til skriftlige opgaver. Retningslinjerne findes på Fronter. Modul 11 prøve Modulprøvens formalia Prøven er en ekstern teoretisk prøve, der bedømmes ud fra 7-trinskalaen med udgangspunkt i læringsmålene for modulet. Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation. Eksaminator er en fysioterapilærer. Opgaven afleveres digitalt i pdf-format via Wiseflow. Afleveringsdato fremgår af undervisningsplan og eksamensoversigt på Fronter. For besvarelsens skriftlige formalia henvises til Formkrav til skriftlige opgaver. Retningslinjerne findes på Fronter. Formelle og indholdsmæssige krav til skriftlige opgaver skal overholdes. Den enkelte underviser/censor kan ved manglende overholdelse af disse krav afvise at bedømme opgaven, og den studerende har derved brugt et prøveforsøg. Prøvens grundlag En individuel skriftlig opgave formuleret som et Position Paper (fagligt debatindlæg), hvor formålet er at bedømme den studerendes evne til at indhente, redegøre for samt vurdere det teoretiske samt forskningsbaserede og erfaringsbaserede empiriske vidensgrundlag for fysioterapeutisk praksis. Det erfaringsbaserede empiriske vidensgrundlag kan bygge på såvel egne som andre sundhedsprofessionelles erfaringsgrundlag. Den studerende skal således kombinere sit kendskab til teoretisk og empirisk viden med refleksion over en konkret klinisk problemstilling. Herudover er formålet at vurdere om den studerende har kompetencer til at forholde sig kritisk, reflekterende og argumenterende til disse videnområders styrker og svagheder i forhold til løsning af aktuelle kliniske problemstillinger. 10

11 Prøvens forløb Der skrives fortløbende på opgaven i løbet af modulet, og denne afleveres ved modulets afslutning. I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013; 19 er det ikke tilladt at skaffe sig selv, eller give en anden uretmæssig hjælp ved at udgive en andens arbejde for sit eget, eller anvende eget tidligere arbejde uden henvisning. Der bliver derfor udført plagiatkontrol på opgaven. Besvarelsens form Den studerende tager udgangspunkt i en selvvalgt klinisk problemstilling indenfor det fysioterapeutiske teorigrundlag, og skal derudfra: udvælge og definere en konkret påstand, hvor relevant teoretisk og empirisk viden anvendes som belæg for påstanden forholde sig, gennem arbejdet med denne kombination af vidensområder, kritisk til fysioterapeutisk praksis indenfor det valgte problemområde opstille en veldokumenteret, klar og systematisk argumentation diskutere påstandens gyldighed i forhold til belæggenes/dokumentationens omfang og kvalitet. Indholdsmæssige rammer for det skriftlige produkt Den studerende skal udforme et Position Paper, som indeholder følgende: Indledning/Baggrund Redegørelse for den kliniske problemstilling med begrundelse for, at påstanden er fagligt relevant og interessant Foreløbig påstand Definitioner af betydningsbærende ord i påstanden Metode Dataindsamling og analysemetode Hvor er der søgt litteratur Søgematrix Søgestrategi / søgestreng Udvælgelsesprocedure for artikler Søgning og udvalg af teori Teori / teoretisk rationale Belæg for påstanden beskrives gennem relevant teoretisk viden. Kritisk forholden sig til teoriens anvendelighed Empiri / forskningsmæssig viden Belæg for påstanden beskrives gennem relevant empirisk viden Præsentation af udvalgte artikler (2 stk. anbefales) Kritisk stillingstagen til artiklerne Relevant tjeklister (Fx fra CASP) anvendes til at vurdere den interne validitet af artiklerne. Udvalgte centrale elementer fra tjeklisten inddrages i teksten. Selve tjeklisten lægges som bilag Diskussion Der argumenteres for og imod påstanden på baggrund af den kritiske stillingstagen 11

12 Inddragelse af andre studier der giver rygdækning til de beskrevne/analyserede artikler som belæg for påstanden. Konklusion Kan påstanden fastholdes? Kan påstanden kun fastholdes under bestemte forhold eller præmisser? Eventuelt præsenteres en reformuleret eller modificeret påstand Perspektivering Udvikling og kvalitetssikring af professionen når der tages udgangspunkt i ovenstående vurdering af påstanden. Referencer Udarbejdes efter Vancouver systemet. Bilag Søgehistorie Udfyldte checklister Omfang af det skriftlige produkt. Det skriftlige produkt skal være på max tegn inkl. mellemrum. excl. tegninger, skemaer, illustrationer, bilag etc. Tegntælling skal indsættes i opgaven Vejledning Fysioterapilærer/eksaminator giver 1 lektions individuel vejledning efter aftale med den studerende. Vejledningen baseres på den studerendes arbejdspapirer. Prøvens tidsrammer Den studerende udvælger et problemområde, hvorefter der arbejdes på det skriftlige produkt sideløbende med undervisningen. De første uger indsamler den studerende data, i form af videnskabelige artikler og anden litteratur, og opstiller den påstand, som danner udgangspunkt for det skriftlige produkt. Påstanden skal godkendes af eksaminator/vejleder senest med udgangen af den 7. uge i modulet. Den studerende har 3 hverdage til at færdiggøre det skriftlige produkt i sidste modul uge. Deadline for aflevering af opgaven fremgår af eksamensplan for modulet, der findes på Fronter. Bedømmelseskriterier som vedrører modulets eksterne teoretiske prøve I det nedenstående refererer forkortelsen LM til det respektive LæringsMål, som kriteriet knytter sig til. Ved bedømmelsen lægges vægt på, at den studerende, med udgangspunkt i en konkret påstand, kan: 12

13 Argumentere for berettigelse af fysioterapeutiske interventioner i forhold til kropsniveauet, aktivitet og deltagelse i et patientcentreret perspektiv (LM 2). Herved forstås, at den studerende: a) Kan redegøre for problemstillingens berettigelse og påstandens relevans. b) Kan argumentere for og imod påstanden Analysere og forholde sig kritisk til det fysioterapeutiske teorigrundlag herunder teorier der knytter sig til det psykologiske og pædagogiske aspekt. (LM 1) Herved forstås, at den studerende: c) Kan redegøre for, vurdere samt forholde sig kritisk til det anvendte teorigrundlag i forhold til den konkrete problemstilling. Indhente og vurdere forskningsbaseret litteratur (LM 5). Herved forstås, at den studerende: d) Kan afgrænse et emne, opstille en liste med søgeord samt opstille en søgematrix, og med udgangspunkt i ovenstående foretage en søgning i tilgængelige baser (f.eks. Pub med, Cochrane, Pedro) e) Foretage en kritisk kvalitetsvurdering af artiklerne, der bl.a. indeholder en vurdering af studiernes validitet, en vurdering af metoderne i studierne samt en vurdering af studiernes konklusion. Evaluere evidensgrundlaget for fysioterapeutiske behandlingsmetoder (LM 3). Herved forstås, at den studerende: f) Kan vurdere den interne og eksterne validitet af forskningsresultaterne. g) Kan vurdere gyldigheden af kliniske erfaringer i forhold til den konkrete problemstilling Argumentere for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den fysioterapeutiske intervention både i forhold til erfaringsbaseret viden og i forhold til forskningsbaseret viden (LM 7). Herved forstås, at den studerende: h) Kan foretage en perspektivering af det valgte problemområde. Denne perspektivering bygger på hvorledes egen professionsudøvelse kan udvikles og kvalitetssikres. Tilmelding til modulprøve: Påbegyndelse af et modul medfører, at den studerende automatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende modul. Det er ikke muligt for den studerende at framelde sig prøven. 13

14 Undlader den studerende at møde op til mundtlig prøve eller undlader at aflevere et skriftligt produkt indenfor tidrammen i tilfælde af skriftlig prøve, betragtes dette som et prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvor en studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom med efterfølgende lægedokumentation. Bedømmelse Bedømmelsen munder ud i en karakter efter 7-trins-skalaen. Prøven er bestået, når den studerende har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Ved ikke bestået prøve har den studerende mulighed for at indstille sig til en ny prøve. Den studerende har i alt 3 prøveforsøg. Oplysning om bedømmelse fremgår af eksamensoversigt oplyst ved semesterstart. Regler for omprøve Ikke bestået prøve kan tages om ved omprøve dato herfor fremgår af eksamensoversigt oplyst ved semesterstart. Bestås modulprøven ikke, er den studerende automatisk tilmeldt omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsens 6, stk. 2, hvor 2. prøveforsøg bruges. Regler ved omprøve er de samme som ved ordinær prøve. Den studerende tilbydes 1 lektions vejledning af fysioterapiunderviseren til omskrivning af opgaven med efterfølgende ny bedømmelse. Regler for sygeprøve Sygeprøve afholdes under forudsætning af, at der foreligger en dokumentation fra den studerendes egen læge vedr. den studerendes fravær i prøveforløbet. Den studerende afholder udgifter hertil. Sygeprøven tilrettelægges under hensyntagen til den studerende og de praktiske muligheder. Regler ved sygeprøve er de samme, som ved den ordinære prøve. Klagemulighed Eventuel klage over den eksterne prøve indgives i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 og skal være fysioterapeutuddannelsen i hænde senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er meddelt. Særlige prøvevilkår I forbindelse med ansøgning om særlige prøvevilkår (jf. Prøveregler, University College Sjælland, 1.september 2015, pkt. 5.9) bedes den studerende henvende sig personligt til studieadministrationen. 14

15 Referencer Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008. Prøveregler, september

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 20.01.11 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11. Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modulbeskrivelse modul 11, 25.05.16, pebe, heng

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11? Målet er, at du efter modulet kan: - Analysere og forholde sig kritisk til det fysioterapeutiske teorigrundlag, herunder teorier der knytter sig til den psykologiske

Læs mere

Modul 11 FN2010C + D, svarprocent 55% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11?

Modul 11 FN2010C + D, svarprocent 55% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11? Modul 11 FN2010C + D, svarprocent 55% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 11? Målet er, at du efter modulet kan: - Analysere og forholde sig kritisk til det fysioterapeutiske teorigrundlag, herunder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester

Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 6. semester 14.08.2018 1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS. Modul 11. VIA University College

Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS. Modul 11. VIA University College Modul 11 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 11_FIA_12-08-2015 ebo Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Palliativ indsats symptomlindring og evidensbaseret praksis (målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Campus Roskilde Sygeplejerskeuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 SEP13/FRSO13AB Tværprofessionel virksomhed Rehabilitering af patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2010v-A+ B svarprocent 67 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start - Selvstændigt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans.

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans. Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - forholde sig til problemstillingens relevans. Identificere

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Intern teoretisk prøve Gældende fra august 2012 Side 1 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Kernefaglighed, Folkesundhedsvidenskab, sundhedsvæsenets

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 13 Gældende pr. august 2014 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Ansøgningsprocedure... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans. Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt % 7% - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Indhold Modulet er bygget op omkring to projektforløb. Begge

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 13... 1 Retningslinjer for intern prøve modul 13... 3 Modulbeskrivelse modul 13 Ergoterapeutiske

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.11.2013 Modulbeskrivelse modul 9 justeret 27.06.2016, pebe, heng)

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning for SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

Lokalt tillæg til studieordning for SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Lokalt tillæg til studieordning for YGPLJRKUDDANNLN Professionshøjskolen University ollege yddanmark ampus sbjerg K:\tudieadministration\ygeplejerske sbjerg\admin\umsw\lokalt tillæg til studieordning -

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og - beslutningstagning

Modul 9. Klinisk ræsonnering og - beslutningstagning Modul 9 Klinisk ræsonnering og - beslutningstagning i Næstved og Roskilde University College Sjælland 1 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Modul 6 overgangsordning

Modul 6 overgangsordning overgangsordning Gældende forår 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 3.1 Fordeling af klinisk og teoretisk

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere