Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management"

Transkript

1 Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives

2 Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt på dansktalende hold... 1 Tysk eksportsalg, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 1 Human Resource, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 2 Statistik, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 3 Indkøb 1, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 4 Salg 1, 2. semester, valgfag (5ETCS)... 5 Oplevelsesøkonomi, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 6 E-handel, 2. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Online kommunikation, 2. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Internationale sommerskoler, 3. Semester, valgfag (5 ECTS)... 7 Markedskommunikation, 3. Semester, valgfag (5 ECTS)... 8 Tysk eksportsalg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS)... 9 Entrepreneurship, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Driftsøkonomi, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Purchasing 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Salg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Digital markedsføring, 3. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS).. 16 Sociale medier, 3. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Description of English electives Experience Economy, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Statistics, 2nd Semester, elective subjects (5 ECTS) Purchasing 1, 2 nd semester, elective subjects (5 ECTS) Sales 1, 2 nd semester, elective subjects (5 ECTS) International Summer Schools, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Export sales on German markets, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Business Economics 3rd Semester, elective subjects Purchasing 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Sales 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Market Communication, 3 rd semester, elective (5 ECTS) Export sales on german markets 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Entrepreneurship, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS)... 28

3

4 Beskrivelse af valgfag udbudt på dansktalende hold Tysk eksportsalg, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Forhandlings- og eksporttysk. Der forudsættes at man har Tysk på C-niveau eller har modtaget 75 timers undervisning i tysk. Indhold Forhandlingsøvelser inden for salgets og købets forskellige faser Salgsteknik og salgspsykologi Skriftlige opgaver til indøvelse af relevant forretningsterminologi Tekster og øvelser til at illustrere forskellen på dansk forretningskultur og forretningskulturen i tysktalende lande Tekster der beskriver de aktuelle forhold i det pågældende sprogområde. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forhandlingsterminologi på fremmedsproget Terminologi i enkle skriftlige meddelelser på fremmedsproget i forbindelse med salg og køb Terminologi til beskrivelse af samfundsforhold, normer og omgangsformer sprogområdet Samfundsmæssige og kulturelle forhold i sprogområdet. Salgspsykologi Den studerende skal have færdigheder i: At forhandle i praksisnære situationer om køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer på fremmedsproget At udfærdige enkle praksisnære skriftlige fremmedsproglige meddelelser angående køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer At anvende erhvervet viden om normer og omgangsformer i sprogområdet i mundtlig og skriftlig kommunikation. Salgsteknik Den studerende opnår kompetence i: At kunne deltage i mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kommunikationsopgaver i forbindelse med markedsføring og salg i en internationalt agerende virksomhed At kunne indgå i et samarbejde med kunder og leverandører med anden sproglig og kulturel baggrund. Gennemføre salgsprocesser på tysk med hensyntagen til kulturel kontekst Opgaver og eksamen Form: skriftlig og mundtlig 1

5 På tysk præsenteres i undervisningen et dansk firma og dets produkt(er). Varighed ca. 10 minutter. Der afleveres en skriftlig meddelelse fra dette firma til et tænkt eller reelt eksisterende tysk firma. Denne skriftlige meddelelse danner baggrund for et rollespil, som den studerende udarbejder på fremmedsproget og derefter spiller med læreren. Rollespillet indgår i undervisningen og omhandler en situation opstået i forbindelse med en købs/-salgssituation mellem det danske og det tyske firma. Den samlede præstation (præsentation/ skriftlig meddelelse og rollespil) udmøntes i en samlet karakter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Human Resources, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Faget giver den studerende indsigt i strategiske, taktiske og operationelle HR processer, som gør det muligt at identificere HR behov og tiltag. Fokus er endvidere på udarbejdelse og implementeringen af HR programmer. Der bygges videre på kendskab til organisation og ledelse fra faget KOL Faget tager udgangspunkt i en forståelse af HRs rolle i virksomheden og samspillet med de øvrige funktioner. HR er en vigtig parameter for at virksomheden udnytter sine menneskelige ressourcer optimalt på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Den studerende bliver i stand til at indgå i relation med andre funktioner i virksomheden og kan bestride rollen som sparringspartner og kan bidrage med konkrete løsningsforslag Indhold Hvad er HR? HRs rolle på det strategiske, taktiske og operationelle niveau Rekruttering Processen Jobannoncer Ansættelse Personprofiler Fastholdelse Medarbejderudviklingssamtaler Arbejdsmiljø Løn & goder Efteruddannelse Udvikling Talentprogrammer Coaching & mentoring Lederudvikling HR målinger og tilfredshedsundersøgelser Afvikling Afskedigelsesprocessen Den svære samtale Det juridiske aspekt 2

6 Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: HRs organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder indenfor HR HR processer om motivation og ledelse Optimal anvendelse af de menneskelige ressourcer HR udviklingsprogrammer Personlig og faglig kompetenceudvikling Hvordan træffes det svære valg - afskedigelser Den studerende skal have færdigheder i: At identificere behov for HR tiltag At analysere virksomhedens behov og identificere de rette medarbejderkompetencer At analysere virksomhedens behov for HR støtte og udvikling At udarbejde HR programmer At bestride situationsbestemt kommunikation. Den studerende skal opnå kompetence til: At udarbejde konkrete løsningsforslag til HR udfordringer i en virksomhed At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring HR opgaver At implementere HR tiltag i virksomheden. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer et eksamensoplæg. Oplægget er en rapport indeholdende en problemstilling fra en virksomhed, den studerende selv vælger, med udgangspunkt i en eller flere af de gennemgåede teorier. Rapporten skal indeholde en analyse med tilhørende løsningsforslag. Rapporten evalueres af underviser som godkendt/ikke godkendt. Eksamensoplægget er en forudsætning for at kunne gå op til den afsluttende eksamen og indgår i eksamensbedømmelsen. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Statistik, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse Variansanalyse Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Skalering Regressionsanalyse Variansanalyse 3

7 Den studerende skal have færdigheder i: At beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation At foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger At opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable, herunder Dummy variable. Den studerende opnår kompetence til: Selvstændigt at kunne fortolke en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable for en konkret med markeds- og salgsmæssig problemstilling At kunne vurdere konkrete sandsynligheds beregninger i forbindelse med markeds- og salgsmæssige problemstillinger At kunne vurdere beskrivende statistik over markeds- og salgsmæssige problemstillinger. Opgaver og eksamen 3 timers skriftlig eksamen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Indkøb 1, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Faget giver den studerende indsigt i strategiske, taktiske og operationelle indkøbsværktøjer, som gør det muligt at effektivisere indkøbsarbejdet og dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Der bygges videre på kendskab til Supply Chain Management opnået i faget KOL. Faget tager udgangspunkt i en forståelse af indkøbets strategiske rolle og muligheder. Den studerende klædes på til at forstå og foreslå strategiske valg og muligheder inden for SCM og indkøb. Herunder leverandørpolitik, organisering af indkøbet, internationale muligheder m.m. Samtidig fokuseres der på, at den studerende bliver i stand til at varetage daglige indkøbsopgaver i forskellige virksomhedstyper. Indhold Indkøbets strategiske rolle: Organisering af indkøbet Supplier Relationship Management Indkøbets rolle som værdiskabende i Supply Chain Management Outsoucing Internationale muligheder i indkøbet CSR (Corporate Social Responsibility) Indkøbets gennemførelse på det udførende niveau Søgning, valg og evaluering af leverandører ERP (Enterprise Ressource Planning) Leverandøraftaler Leverandørudvikling 4

8 Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Indkøbsfunktionens organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder indenfor Supply Chain Management og Supplier Relationship Management Outsourcing Internationale aspekter i indkøbet Kontraktstyring CSR (Corporate Social Responsibility) Forskellige typer af indkøb Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere en indkøbsafdelings produktportefølje og på denne baggrund opstille forslag til leverandørsamarbejde At opstille forslag til forbedringer af dagligdage arbejdsgange i indkøbsafdelingen At opstille kriterier for samt foretage leverandørvurderinger At opstille forslag til internationale muligheder i indkøbet At analysere og vurdere praksisnære, indkøbsmæssige problemstillinger og opstille relevante løsningsforslag. Den studerende skal opnå kompetence til: Selvstændigt at kunne håndtere indkøbsprocessen At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring indkøbsarbejdet At søge og etablere kontakt med relevante samarbejdspartnere. Opgaver og eksamen I faget indgår en gruppeopgave, hvor en virksomheds indkøbsfunktion analyseres. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen, hvortil der gives 1 times forberedelse. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Salg 1, 2. semester, valgfag (5ETCS) Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende forståelse for det personlige salgs betydning i relation til virksomhedens øvrige afsætningsparametre samt virksomhedens overordnede strategi, primært på BtB-markedet. Den studerende skal ligeledes have kendskab til de forskellige jobfunktioner i en salgsorganisation. Dernæst skal den studerende kunne prioritere og planlægge den personlige salgsindsats i forhold til ressourcer, baseret på viden om branche, produkt, købervirksomhed og kundens købsadfærd. Den studerende skal via kendskab til forskellige salgsformer, salgs- og kommunikationsteknikker og en grundlæggende viden om salgspsykologi kunne gennemføre salgets faser. Indhold Salg i forhold til virksomhedens øvrige afsætningsparametre samt virksomhedens overordnede strategi og planlægning Salgsbegreber relationer versus transaktioner, BtB versus BtC Salgsetik 5

9 Grundlæggende salgsteknik og -salgspsykologi Salgsprocessen Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Salgsterminologi og salgsbegreber samt deres anvendelse i praksis Jobfunktioner i en salgsorganisation og salgsorganisationen som del af virksomhedens overordnede strategi Forskellige typer af salg afhængig af branche, produkt og købsadfærd Betydningen af salgspsykologi. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere salgets virkemidler og strategier At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om værdiskabelse hos kunden i salgsarbejdet At kunne anvende grundreglerne i salgspsykologi samt reflektere over egen adfærd At kunne udføre praktiske salgsøvelser for forskellige former for salg. Den studerende opnår kompetencer i: At kunne udvælge, præsentere og analysere informationer om henholdsvis sælger- og købervirksomhed med relevans for at kunne gennemføre et konkret salg til den pågældende kunde At kunne anvenderelevant salgsteknik og -psykologi i forbindelse med gennemførelse af en konkret salgssituation. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer på 2. semester et obligatorisk eksamensoplæg. Oplægget er en salgsanalyse med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed på BtB. Oplægget er en forudsætning for at kunne gå op til den afsluttende mundtlige eksamen. Salgsanalysen danner grundlag for den mundtlige eksamen, hvor den studerende over for eksaminator/censor repræsenterer sælgervirksomheden. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen, hvor det obligatoriske eksamensoplæg tæller med 1/3 og den mundtlige præstation på eksamensdagen tæller med 2/3. Eksamen er en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Oplevelsesøkonomi, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Begreber, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Analyse og vurdering af oplevelseskoncepter Udvikling af egne idéer baseret på oplevelser Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Definitioner, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Hvorledes virksomheder, organisationer og brancher kan skabe rammerne for oplevelser Hvordan alle fem sanser kan anvendes i markedsføringen af oplevelser. 6

10 Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere konkrete virksomheders, organisationers og branchers oplevelseskoncepter ved hjælp af relevante modeller og metoder At kunne anvende innovationsmodeller til udvikling af nye koncepter. Den studerende skal opnå kompetence til: At kunne identificere, analysere og vurdere forretningsmuligheder baseret på oplevelser, der aktivt involverer brugeren At kunne deltage aktivt i udviklingen af oplevelseskoncepter for eksisterende eller nye virksomheder på en metodisk og veldokumenteret måde. Opgaver og eksamen Med udgangspunkt i centrale modeller og værktøjer fra faget udarbejdes en analyse og vurdering af en konkret virksomheds, organisations eller branches oplevelser. Ud fra analysen udvikles idéer og forslag til nye oplevelseselementer for virksomheden, organisationen eller branchen. Der udarbejdes et præsentationsmateriale (svarende til ca powerpointslides). Analysen og præsentation udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. Analysen og idéerne skal præsenteres for ekstern opdragsgiver. Denne præsentation skal dokumenteres f.eks. ved video, fotos eller andet. Dokumentationen medbringes til den mundtlige eksamen. Præsentationsmaterialet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Til den mundtlige eksamen laves en fælles præsentation for underviser og intern censor af gruppens resultater på maks. 30 minutter med efterfølgende individuel afprøvning (15 minutter). Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Internationale sommerskoler, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Formålet med den internationale sommerskole er at opnå kompetencer til at indgå i multikulturelle teams i en faglig sammenhæng De faglige emner i de enkelte sommerskoler varierer, dog alle med det fælles træk at der indgår innovation og der skal løses en større opgave i samarbejde med lokale studerende. Der udbydes sommerskoler i Tanzania, USA, Kroatien og Malaysia. Endeligt valg af sommerskole sker senest den 1/ Studerende som vælger Sommerskole som valgfag på 3. semester oplyses om endelige valgmuligheder og betingelser inden 1/ Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Om en anden kultur Om hvorledes det pågældende land fungerer politisk, kulturelt, økonomisk Økonomiske problemstillinger i pågældende land En udvalgt industri eller specifikt fagområde Den studerende skal have færdigheder i: At arbejde tværfagligt og tværkulturelt At arbejde projektorienteret I et multikulturelt miljø Engelsk business sprog 7

11 Den studerende skal opnå kompetence til: At arbejde tværkulturelt under andre og udfordrende omgivelser Præsentation og salg af ideer Indgå i internationalt arbejde At arbejde sammen med mennesker der er anderledes,- både fagligt og kulturelt Indgå i uvante situationer Opgaver og eksamen Eksamensformen afhænger af den enkelte sommerskole. Den studerende eksamineres og der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Markedskommunikation, 3. Semester, valgfag (5 ECTS) Formålet med undervisningen i markedskommunikation er at give den studerende forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens idégrundlag, virksomhedens kommunikation med omverdenen, budskabets udformning og målgruppen. Derudover skal den studerende kunne deltage aktivt i udarbejdelsen af en virksomheds markedskommunikationen, både med interne og eksterne samarbejdspartnere (f. eks. intern marketing- og reklameafdeling samt reklamebureauer og mediebureauer, etc.). Endelig skal den studerende kunne udforme enkle forslag til kommunikative produkter, enten på skitseniveau og/eller med anvendelse af it-baserede medier. Indhold Kommunikations- og kampagnestrategi- og mål Interessenter og målgrupper Mediastrategi og planlægning Kommunikationsgenrer o Massekommunikation o Interpersonel kommunikation o Social media kommunikation o Ukonventionel kommunikation Analyse og effektmålinger Briefing og bureausamarbejde Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellige kommunikationsteorier og modeller grundlæggende markedskommunikative genrer Kommunikationsprocessen Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere kommunikationens virkemidler og strategier, herunder de retoriske strategier At kunne udlede forskellige mediers kommunikative karakteristika og anvendelighed, og kunne inddrage disse i den overordnede kommunikationsstrategi 8

12 Ud fra virksomhedens idégrundlag at kunne planlægge en kommunikationsstrategi og medieplan, der er afstemt efter målgruppen samt kommunikationens indhold og målsætning I denne planlægning være i stand til at inddrage kommunikationsmål, marketingmix, promotionmix, medieplan, mediehjul, og mediebudget. Den studerende skal opnå kompetence til: At kunne udforme et kommunikationsprodukt i forlængelse af en foretaget kommunikationsplanlægning samt et foretaget mediavalg. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer en opgave i form af en synopsis. Synopsen tager udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed/organisation og indeholder et strategisk oplæg til kommunikation samt et eller flere udkast til kommunikative produkter. Synopsen evalueres af underviser som godkendt/ikke godkendt og danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Tysk eksportsalg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forhandlings- og eksporttysk. Udvidet niveau. Forudsætning: Tysk eksportsalg 1 basalt niveau eller tilsvarende. Indhold Forhandlingsøvelser inden for salgets og købets forskellige faser Skriftlige opgaver til indøvelse af relevant forretningsterminologi Tekster og øvelser til at illustrere forskellen på dansk forretningskultur og forretningskulturen i det pågældende sprogområde Tekster der beskriver de aktuelle forhold i det pågældende sprogområde Indsamling af information til at kunne vurdere mulighederne på det pågældende marked for danske varer og/eller firmaer. Mål for læringsudbytte Den studerende skal have viden om: Forhandlingsterminologi på fremmedsproget Terminologi i enkle skriftlige meddelelser på fremmedsproget i forbindelse med salg og køb Markedsføringsterminologi på fremmedsproget Terminologi til beskrivelse af samfundsforhold, virksomheder og markedsforhold på fremmedsproget Normer og omgangsformer sprogområdet Erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i sprogområdet. Den studerende skal have færdigheder i: At forhandle i praksisnære situationer om køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer på fremmedsproget 9

13 At udfærdige enkle praksisnære skriftlige fremmedsproglige meddelelser angående køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer At anvende erhvervet viden om normer og omgangsformer i sprogområdet i mundtlig og skriftlig kommunikation At fremskaffe og udvælge information om virksomheder i sprogområdet At fremskaffe og udvælge information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold At analysere og vurdere information om virksomheder i sprogområdet At analysere og vurdere information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold At præsentere information om virksomheder i sprogområdet på fremmedsproget At præsentere information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold mm. på fremmedsproget At beskrive, vurdere og præsentere et produkts afsætningsmuligheder og strategierne herfor i sprogområdet på fremmedsproget. Den studerende opnår kompetence i: At kunne deltage i mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kommunikationsopgaver i forbindelse med markedsføring og salg i en internationalt agerende virksomhed At kunne deltage i metodiske overvejelser om konkrete markedsføringsopgaver At kunne indgå i et samarbejde med kunder og leverandører med anden sproglig og kulturel baggrund At kunne deltage i beslutninger om udvikling af nye markeder og nye forretningsforbindelser. Opgaver og eksamen Form: mundtlig med inddragelse af censor. 1 times forberedelse, 30 minutters eksamination. Eksamen består af 2 dele en for den studerende ukendt tekst på ord resumeres og kommenteres. Tekstens indhold relaterer til gennemgåede emner i undervisningen. Kommenteringen relateres til gennemgået stof i undervisningen, til øvrigt stof gennemgået på studiet samt til den studerendes viden i øvrigt et dansk firma og dets produkt(er) præsenteres. Herefter præsenteres et tysksproget område/marked som et tænkt afsætningsområde for firmaets produkter. Der skal indgå en vurdering af mulighederne foretaget på tilgængelige data om f.eks. området, forbrugeradfærd, konkurrencesituation mm. Samlet varighed af præsentation af firma og område minutter. Den samlede præstation udmøntes i 1 karakter på grundlag af sprogligt niveau, indhold og struktur. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. 10

14 Entrepreneurship, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Der undervises på engelsk og eksamen gennemføres på engelsk. Indhold Iværksætterens rolle, vilkår og personlige egenskaber Iværksætter- og selvstændighedskultur Udvikling og vurdering af en forretningsplan Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Betydningen af entreprenuership, intrapreneurship, iværksætter- og selvstændighedskultur nationalt og internationalt Mulighederne for start af egen virksomhed i Danmark Hvordan man skaffer risikovillig kapital til finansiering af virksomhedens første vanskelige faser Etableringsprocessen for en ny virksomhed. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne give en karakteristik af en iværksætter i dag At kunne idéudvikle og vurdere idéers kommercielle bæredygtighed At kunne identificere og vurdere finansieringsbehov og muligheder. Den skal opnå kompetence til: At kunne udvikle, præsentere og vurdere en forretningsidé På baggrund af forretningsidéen at kunne udarbejde, præsentere og vurdere en forretningsplan. Opgaver og eksamen Individuelt eller i grupper af maks. 3 personer udarbejdes en forretningsplan svarende til et omfang af maks. 15 sider eksklusiv bilag. Forretningsplanen præsenteres og forsvares ved en individuel mundtlig eksamen ved udgangen af semestret. Eksamenstiden er 30 min. pr studerende. Til eksaminationen forberedes en præsentation på maks. 10 min. Den skriftlige forretningsplan og det mundtlige forsvar vurderes af underviseren og en intern censor. Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Driftsøkonomi, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Grundlag for og udvidet forståelse af omkostningsstrukturer, omkostningskalkuler og valg mellem forskellige alternativer herunder alternativomkostninger Grundlag for og udvidet forståelse af den markedsføringsmæssige betydning af prisdannelsen ud fra afsætnings- og omkostningsmæssige forhold på forskellige markedsformer Grundlag for og udvidet forståelse af investeringsbeslutninger med tilhørende følsomhedsanalyser/break-even analyser før og efter skat 11

15 Grundlag for og udvidet forståelse af finansieringsformer og -typer inkl. leasing og kriterier for sammenligning og valg både før og efter skat. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Sammenhænge mellem indsats af produktionsfaktorer og produktion af varer og ydelser Forskellige markedsformers indflydelse på parameterindsats De klassiske omkostningsfordelingssystemer samt aktivitets-baseretomkostningssystemer (ABC-costing) Opstilling af almindelige omkostnings- og lønsomhedskalkuler på kort og lang sigt Investeringer ifm. valg mellem flere investeringsmuligheder i en før og efter skat betragtning Økonomisk optimal levetid og udskiftningstidspunkt ifm. investeringer Opstilling af investeringskalkuler, som grundlag for valg af handlingsalternativer med en længere tidshorisont. Finansieringsformers betydning for valg af løsningsforslag. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne anvende centrale omkostningsbegreber, der har relation til beslutningstagning. At kunne optimere parameterindsatsen ud fra omkostnings- og afsætningsforhold At kunne optimere ved afsætning dels på et marked med prisfølsomhed og et ekstra marked med konstant salgspris og et marked med prisfølsomhed At kunne gennemføre følsomhedsanalyser ifm. investeringsovervejelser At kunne foretage kapitalbehovsberegninger og betalingsstrømme som grundlag for opstilling af investeringskalkuler både for anlægs- og omsætningsaktiver At kunne foretage beregninger af forskellige lån og kreditters effektive renter, før og efter skat At kunne begrunde valg af finansieringsform herunder egenkapital og fremmedkapital anvendelse i forbindelse med investeringer i anlægs- og omsætningsaktiver At kunne præsentere og formidle økonomiske løsningsmuligheder. Den studerende skal opnå kompetencer til: Selvstændigt at kunne vurdere økonomiske konsekvenser af planlagte markedsføringsaktiviteter Selvstændigt at identificere og analysere investerings- og finansieringsmuligheder kvalitativt og økonomisk i forhold til konkrete planlægningsopgaver. Opgaver og eksamen 3 timers skriftlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. 12

16 Purchasing 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forudsætning: Indkøb 1 på 2. semester. Der undervises på engelsk og eksamen gennemføres på engelsk. Indhold Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende forståelse for metoder til indkøb i forskellige sektorer og produktområder, samt at være i stand til at gennemføre en kvalificeret forhandling med potentielle leverandører. For at opnå dette undervises den studerende i: Indkøb i detailhandel, produktionsvirksomheder og det offentlige Indkøb af services, indkøb til projekter, råvarer og kapitalgoder Identifikation af centrale forhandlingsparametre og interessekonflikter og- fællesskaber i ovenstående indkøbssituationer Forhandlingsteknik Egen rolle i forhandlinger. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellige sektorers indkøbsmæssige problematikker Betydningen af kulturelle forskelle i internationale forhandlinger Forhandlingsmetodikker Den studerende skal have færdigheder i: At identificere centrale forhandlingsparametre set i forhold til sektor og produkttype At forberede en specifik forhandling med henblik på dataindsamling internt og eksternt At forberede og gennemføre internationale forhandlinger ud fra kendskab til kulturforskelle. Den studerende skal opnå kompetencer til: Forberede og gennemføre en forhandling med hensyn til sektor, produktområde og kulturelle forskelle At evaluere på egen indsats samt styrker og svagheder i en forhandlingssituation. Opgaver og eksamen Med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet rapport om en virksomhed, afprøves den studerendes evne til at: Vurdere indkøbssituationen for virksomheden Overskue og analysere de indkøbsmæssige problemstillinger der er for virksomheden Gennemføre en forhandling med en potentiel leverandør på baggrund af oplægget i rapporten Reflektere over egne valg og vurdere kravs opnåelse gennem forhandlingen. Eksaminationen tager 30 minutter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen, hvor i rapport og mundtlig eksamination vurderes samlet. 13

17 Salg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forudsætning: Gennemført valgfaget Salg 1 på 2. semester. Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende en udvidet forståelse for centrale områder inden for salg. Målet er, at den studerende opnår et omfattende kendskab til opsøgende salg inkl. telefonsalg samt B2B networking på sociale medier herunder leadgenerering og salg. Derudover skal den studerende opnå viden om Key Account Management (KAM) og CRM og den studerende skal være i stand til at anvende denne viden i planlægningen og gennemførelsen af praktiske salgssituationer. Den studerende skal desuden opnå kendskab til de særlige karakteristika vedrørende salg til det offentlige samt internationalt salg herunder eksportsalg. Den studerende skal i forbindelse med eksportsalg kunne analysere og anvende viden om forskellige landes kulturelle forhold, herunder etik. Endelig skal den studerende opnå viden om online salg. Semestret er bygget op omkring følgende 6 temaer: Opsøgende salg (inkl. telefonssalg) Networking inkl. B2B networking på sociale medier samt leadgenerering Key Account Management og CRM Salg til det offentlige Internationalt salg Online salg på webshops og websites Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: De seneste tendenser inden for fagområderne opsøgende salg inkl. telefonssalg Teorier om networking samt relevante sociale og faglige (digitale) netværk i forhold til salgsjobbet Effektiv leadgenerering Teorier og modeller om KAM og CRM De væsentligste karakteristika ved salg til den offentlige sektor De væsentligste karakteristika ved internationalt salg. Online salg herunder salgsoptimering og de mest effektive salgsprocesser. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne anvende viden om opsøgende salg og telefonsalg i praksis At kunne analysere og vurdere de grundlæggende strategimuligheder i forbindelse med eksportsalg At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om KAM og CRM i praktiske salgssituationer Den studerende opnår kompetencer i: At analysere, vurdere og komme med løsningsforslag på konkrete salgsproblemstillinger At selvstændigt kunne planlægge og gennemføre opsøgende salgsmøder samt telefonssalg At kunne anvende networking aktivt i salgsøjemed 14

18 At analysere og vurdere en virksomheds eksportsalg med inddragelse af forskellige landes kulturparametre og etik At kunne analysere og vurdere en virksomheds online salg og komme med forslag til løsninger og forbedringer. Opgaver og eksamen Den studerende udarbejder en opgave på 3. semester, hvor der er fokus på en praktisk problemstilling inden for salg. Semestret afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Eksamen afholdes på baggrund af en kort case-opgave, som den studerende får 30 minutter til at forberede. Den studerende får udleveret case-materiale med udgangspunkt i en virksomhed. Alle hjælpemidler er tilladt. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 15

19 Valgfag om aftenen på AU Ønsker man at tage sit valgfag efter almindelig skoletid,- mellem på en hverdagsaften, er der mulighed for at følge fag svarende til et valgfag på EAAA s akademiuddannelser. De fleste andre studerende på akademiuddannelserne arbejder i erhvervslivet. De fleste AU fag svarer til 10 ECTS, men man får altså kun merit for 5 ECTS. Det er dog en oplagt mulighed for at specialisere sig i andre retninger. Man kan læse mere om de enkelte fag på: +kurser/akademiuddannelser/samlet+fagoversigt De fag der kan vælges på 2. semester (forår) er følgende: E-handel Online kommunikation De fag der kan vælges på 3. semester (efterår) er følgende: Digital markedsføring Sociale Medier 16

20 Description of English electives Experience Economy, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Contents Concepts, theories and models within experience economy Analyze and assess experience concepts Develop own ideas based on experiences. Learning objectives The student must know of: Various definitions, theories and models in the field of experience economy How the enterprises, organizations and industries can create the framework for experiences. How all five senses can be used in marketing experiences. The student must have skills to: Analyzing and assessing the experience concepts of specific companies, organizations and industries using the central theories and models Using innovation models for development of new concepts. The student must be qualified to: Identifying, analyzing and assessing business opportunities based on experiences that involve the user actively. In a methodically and well documented way actively participate in the development of experience concepts for existing or new companies. Assignments and exam Based on central models and tools from the subject, the student must work out an analysis and assessment of the experiences of a specific enterprise, organization or industry. Based on the analysis, ideas and proposals for new experiences for the enterprise, organization or industry must be developed. The student must work out a presentation material (equivalent of PowerPoint slides). The analysis must be made in groups of 3-4 students. The analysis and the ideas must be presented to an external representative. The presentation must be documented by video, photos etc. The documentation must be presented at the oral exam. The presentation material is basis for the oral exam. For the oral exam a collective presentation must be made to the lecturer and internal censor showing the results of the group. Presentation must last max. 30 minutes and each student will be assessed individually hereafter (15 minuttes). A collective individual grade will be given based on the 7-point scale. 17

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Elektronik og IT Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Aalborg Universitet 2011 Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere