Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management"

Transkript

1 Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives

2 Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt på dansktalende hold... 1 Tysk eksportsalg, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 1 Human Resource, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 2 Statistik, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 3 Indkøb 1, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 4 Salg 1, 2. semester, valgfag (5ETCS)... 5 Oplevelsesøkonomi, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 6 E-handel, 2. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Online kommunikation, 2. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Internationale sommerskoler, 3. Semester, valgfag (5 ECTS)... 7 Markedskommunikation, 3. Semester, valgfag (5 ECTS)... 8 Tysk eksportsalg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS)... 9 Entrepreneurship, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Driftsøkonomi, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Purchasing 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Salg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Digital markedsføring, 3. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS).. 16 Sociale medier, 3. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Description of English electives Experience Economy, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Statistics, 2nd Semester, elective subjects (5 ECTS) Purchasing 1, 2 nd semester, elective subjects (5 ECTS) Sales 1, 2 nd semester, elective subjects (5 ECTS) International Summer Schools, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Export sales on German markets, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Business Economics 3rd Semester, elective subjects Purchasing 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Sales 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Market Communication, 3 rd semester, elective (5 ECTS) Export sales on german markets 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Entrepreneurship, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS)... 28

3

4 Beskrivelse af valgfag udbudt på dansktalende hold Tysk eksportsalg, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Forhandlings- og eksporttysk. Der forudsættes at man har Tysk på C-niveau eller har modtaget 75 timers undervisning i tysk. Indhold Forhandlingsøvelser inden for salgets og købets forskellige faser Salgsteknik og salgspsykologi Skriftlige opgaver til indøvelse af relevant forretningsterminologi Tekster og øvelser til at illustrere forskellen på dansk forretningskultur og forretningskulturen i tysktalende lande Tekster der beskriver de aktuelle forhold i det pågældende sprogområde. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forhandlingsterminologi på fremmedsproget Terminologi i enkle skriftlige meddelelser på fremmedsproget i forbindelse med salg og køb Terminologi til beskrivelse af samfundsforhold, normer og omgangsformer sprogområdet Samfundsmæssige og kulturelle forhold i sprogområdet. Salgspsykologi Den studerende skal have færdigheder i: At forhandle i praksisnære situationer om køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer på fremmedsproget At udfærdige enkle praksisnære skriftlige fremmedsproglige meddelelser angående køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer At anvende erhvervet viden om normer og omgangsformer i sprogområdet i mundtlig og skriftlig kommunikation. Salgsteknik Den studerende opnår kompetence i: At kunne deltage i mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kommunikationsopgaver i forbindelse med markedsføring og salg i en internationalt agerende virksomhed At kunne indgå i et samarbejde med kunder og leverandører med anden sproglig og kulturel baggrund. Gennemføre salgsprocesser på tysk med hensyntagen til kulturel kontekst Opgaver og eksamen Form: skriftlig og mundtlig 1

5 På tysk præsenteres i undervisningen et dansk firma og dets produkt(er). Varighed ca. 10 minutter. Der afleveres en skriftlig meddelelse fra dette firma til et tænkt eller reelt eksisterende tysk firma. Denne skriftlige meddelelse danner baggrund for et rollespil, som den studerende udarbejder på fremmedsproget og derefter spiller med læreren. Rollespillet indgår i undervisningen og omhandler en situation opstået i forbindelse med en købs/-salgssituation mellem det danske og det tyske firma. Den samlede præstation (præsentation/ skriftlig meddelelse og rollespil) udmøntes i en samlet karakter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Human Resources, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Faget giver den studerende indsigt i strategiske, taktiske og operationelle HR processer, som gør det muligt at identificere HR behov og tiltag. Fokus er endvidere på udarbejdelse og implementeringen af HR programmer. Der bygges videre på kendskab til organisation og ledelse fra faget KOL Faget tager udgangspunkt i en forståelse af HRs rolle i virksomheden og samspillet med de øvrige funktioner. HR er en vigtig parameter for at virksomheden udnytter sine menneskelige ressourcer optimalt på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Den studerende bliver i stand til at indgå i relation med andre funktioner i virksomheden og kan bestride rollen som sparringspartner og kan bidrage med konkrete løsningsforslag Indhold Hvad er HR? HRs rolle på det strategiske, taktiske og operationelle niveau Rekruttering Processen Jobannoncer Ansættelse Personprofiler Fastholdelse Medarbejderudviklingssamtaler Arbejdsmiljø Løn & goder Efteruddannelse Udvikling Talentprogrammer Coaching & mentoring Lederudvikling HR målinger og tilfredshedsundersøgelser Afvikling Afskedigelsesprocessen Den svære samtale Det juridiske aspekt 2

6 Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: HRs organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder indenfor HR HR processer om motivation og ledelse Optimal anvendelse af de menneskelige ressourcer HR udviklingsprogrammer Personlig og faglig kompetenceudvikling Hvordan træffes det svære valg - afskedigelser Den studerende skal have færdigheder i: At identificere behov for HR tiltag At analysere virksomhedens behov og identificere de rette medarbejderkompetencer At analysere virksomhedens behov for HR støtte og udvikling At udarbejde HR programmer At bestride situationsbestemt kommunikation. Den studerende skal opnå kompetence til: At udarbejde konkrete løsningsforslag til HR udfordringer i en virksomhed At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring HR opgaver At implementere HR tiltag i virksomheden. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer et eksamensoplæg. Oplægget er en rapport indeholdende en problemstilling fra en virksomhed, den studerende selv vælger, med udgangspunkt i en eller flere af de gennemgåede teorier. Rapporten skal indeholde en analyse med tilhørende løsningsforslag. Rapporten evalueres af underviser som godkendt/ikke godkendt. Eksamensoplægget er en forudsætning for at kunne gå op til den afsluttende eksamen og indgår i eksamensbedømmelsen. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Statistik, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse Variansanalyse Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Skalering Regressionsanalyse Variansanalyse 3

7 Den studerende skal have færdigheder i: At beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation At foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger At opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable, herunder Dummy variable. Den studerende opnår kompetence til: Selvstændigt at kunne fortolke en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable for en konkret med markeds- og salgsmæssig problemstilling At kunne vurdere konkrete sandsynligheds beregninger i forbindelse med markeds- og salgsmæssige problemstillinger At kunne vurdere beskrivende statistik over markeds- og salgsmæssige problemstillinger. Opgaver og eksamen 3 timers skriftlig eksamen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Indkøb 1, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Faget giver den studerende indsigt i strategiske, taktiske og operationelle indkøbsværktøjer, som gør det muligt at effektivisere indkøbsarbejdet og dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Der bygges videre på kendskab til Supply Chain Management opnået i faget KOL. Faget tager udgangspunkt i en forståelse af indkøbets strategiske rolle og muligheder. Den studerende klædes på til at forstå og foreslå strategiske valg og muligheder inden for SCM og indkøb. Herunder leverandørpolitik, organisering af indkøbet, internationale muligheder m.m. Samtidig fokuseres der på, at den studerende bliver i stand til at varetage daglige indkøbsopgaver i forskellige virksomhedstyper. Indhold Indkøbets strategiske rolle: Organisering af indkøbet Supplier Relationship Management Indkøbets rolle som værdiskabende i Supply Chain Management Outsoucing Internationale muligheder i indkøbet CSR (Corporate Social Responsibility) Indkøbets gennemførelse på det udførende niveau Søgning, valg og evaluering af leverandører ERP (Enterprise Ressource Planning) Leverandøraftaler Leverandørudvikling 4

8 Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Indkøbsfunktionens organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder indenfor Supply Chain Management og Supplier Relationship Management Outsourcing Internationale aspekter i indkøbet Kontraktstyring CSR (Corporate Social Responsibility) Forskellige typer af indkøb Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere en indkøbsafdelings produktportefølje og på denne baggrund opstille forslag til leverandørsamarbejde At opstille forslag til forbedringer af dagligdage arbejdsgange i indkøbsafdelingen At opstille kriterier for samt foretage leverandørvurderinger At opstille forslag til internationale muligheder i indkøbet At analysere og vurdere praksisnære, indkøbsmæssige problemstillinger og opstille relevante løsningsforslag. Den studerende skal opnå kompetence til: Selvstændigt at kunne håndtere indkøbsprocessen At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring indkøbsarbejdet At søge og etablere kontakt med relevante samarbejdspartnere. Opgaver og eksamen I faget indgår en gruppeopgave, hvor en virksomheds indkøbsfunktion analyseres. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen, hvortil der gives 1 times forberedelse. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Salg 1, 2. semester, valgfag (5ETCS) Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende forståelse for det personlige salgs betydning i relation til virksomhedens øvrige afsætningsparametre samt virksomhedens overordnede strategi, primært på BtB-markedet. Den studerende skal ligeledes have kendskab til de forskellige jobfunktioner i en salgsorganisation. Dernæst skal den studerende kunne prioritere og planlægge den personlige salgsindsats i forhold til ressourcer, baseret på viden om branche, produkt, købervirksomhed og kundens købsadfærd. Den studerende skal via kendskab til forskellige salgsformer, salgs- og kommunikationsteknikker og en grundlæggende viden om salgspsykologi kunne gennemføre salgets faser. Indhold Salg i forhold til virksomhedens øvrige afsætningsparametre samt virksomhedens overordnede strategi og planlægning Salgsbegreber relationer versus transaktioner, BtB versus BtC Salgsetik 5

9 Grundlæggende salgsteknik og -salgspsykologi Salgsprocessen Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Salgsterminologi og salgsbegreber samt deres anvendelse i praksis Jobfunktioner i en salgsorganisation og salgsorganisationen som del af virksomhedens overordnede strategi Forskellige typer af salg afhængig af branche, produkt og købsadfærd Betydningen af salgspsykologi. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere salgets virkemidler og strategier At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om værdiskabelse hos kunden i salgsarbejdet At kunne anvende grundreglerne i salgspsykologi samt reflektere over egen adfærd At kunne udføre praktiske salgsøvelser for forskellige former for salg. Den studerende opnår kompetencer i: At kunne udvælge, præsentere og analysere informationer om henholdsvis sælger- og købervirksomhed med relevans for at kunne gennemføre et konkret salg til den pågældende kunde At kunne anvenderelevant salgsteknik og -psykologi i forbindelse med gennemførelse af en konkret salgssituation. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer på 2. semester et obligatorisk eksamensoplæg. Oplægget er en salgsanalyse med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed på BtB. Oplægget er en forudsætning for at kunne gå op til den afsluttende mundtlige eksamen. Salgsanalysen danner grundlag for den mundtlige eksamen, hvor den studerende over for eksaminator/censor repræsenterer sælgervirksomheden. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen, hvor det obligatoriske eksamensoplæg tæller med 1/3 og den mundtlige præstation på eksamensdagen tæller med 2/3. Eksamen er en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Oplevelsesøkonomi, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Begreber, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Analyse og vurdering af oplevelseskoncepter Udvikling af egne idéer baseret på oplevelser Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Definitioner, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Hvorledes virksomheder, organisationer og brancher kan skabe rammerne for oplevelser Hvordan alle fem sanser kan anvendes i markedsføringen af oplevelser. 6

10 Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere konkrete virksomheders, organisationers og branchers oplevelseskoncepter ved hjælp af relevante modeller og metoder At kunne anvende innovationsmodeller til udvikling af nye koncepter. Den studerende skal opnå kompetence til: At kunne identificere, analysere og vurdere forretningsmuligheder baseret på oplevelser, der aktivt involverer brugeren At kunne deltage aktivt i udviklingen af oplevelseskoncepter for eksisterende eller nye virksomheder på en metodisk og veldokumenteret måde. Opgaver og eksamen Med udgangspunkt i centrale modeller og værktøjer fra faget udarbejdes en analyse og vurdering af en konkret virksomheds, organisations eller branches oplevelser. Ud fra analysen udvikles idéer og forslag til nye oplevelseselementer for virksomheden, organisationen eller branchen. Der udarbejdes et præsentationsmateriale (svarende til ca powerpointslides). Analysen og præsentation udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. Analysen og idéerne skal præsenteres for ekstern opdragsgiver. Denne præsentation skal dokumenteres f.eks. ved video, fotos eller andet. Dokumentationen medbringes til den mundtlige eksamen. Præsentationsmaterialet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Til den mundtlige eksamen laves en fælles præsentation for underviser og intern censor af gruppens resultater på maks. 30 minutter med efterfølgende individuel afprøvning (15 minutter). Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Internationale sommerskoler, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Formålet med den internationale sommerskole er at opnå kompetencer til at indgå i multikulturelle teams i en faglig sammenhæng De faglige emner i de enkelte sommerskoler varierer, dog alle med det fælles træk at der indgår innovation og der skal løses en større opgave i samarbejde med lokale studerende. Der udbydes sommerskoler i Tanzania, USA, Kroatien og Malaysia. Endeligt valg af sommerskole sker senest den 1/ Studerende som vælger Sommerskole som valgfag på 3. semester oplyses om endelige valgmuligheder og betingelser inden 1/ Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Om en anden kultur Om hvorledes det pågældende land fungerer politisk, kulturelt, økonomisk Økonomiske problemstillinger i pågældende land En udvalgt industri eller specifikt fagområde Den studerende skal have færdigheder i: At arbejde tværfagligt og tværkulturelt At arbejde projektorienteret I et multikulturelt miljø Engelsk business sprog 7

11 Den studerende skal opnå kompetence til: At arbejde tværkulturelt under andre og udfordrende omgivelser Præsentation og salg af ideer Indgå i internationalt arbejde At arbejde sammen med mennesker der er anderledes,- både fagligt og kulturelt Indgå i uvante situationer Opgaver og eksamen Eksamensformen afhænger af den enkelte sommerskole. Den studerende eksamineres og der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Markedskommunikation, 3. Semester, valgfag (5 ECTS) Formålet med undervisningen i markedskommunikation er at give den studerende forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens idégrundlag, virksomhedens kommunikation med omverdenen, budskabets udformning og målgruppen. Derudover skal den studerende kunne deltage aktivt i udarbejdelsen af en virksomheds markedskommunikationen, både med interne og eksterne samarbejdspartnere (f. eks. intern marketing- og reklameafdeling samt reklamebureauer og mediebureauer, etc.). Endelig skal den studerende kunne udforme enkle forslag til kommunikative produkter, enten på skitseniveau og/eller med anvendelse af it-baserede medier. Indhold Kommunikations- og kampagnestrategi- og mål Interessenter og målgrupper Mediastrategi og planlægning Kommunikationsgenrer o Massekommunikation o Interpersonel kommunikation o Social media kommunikation o Ukonventionel kommunikation Analyse og effektmålinger Briefing og bureausamarbejde Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellige kommunikationsteorier og modeller grundlæggende markedskommunikative genrer Kommunikationsprocessen Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere kommunikationens virkemidler og strategier, herunder de retoriske strategier At kunne udlede forskellige mediers kommunikative karakteristika og anvendelighed, og kunne inddrage disse i den overordnede kommunikationsstrategi 8

12 Ud fra virksomhedens idégrundlag at kunne planlægge en kommunikationsstrategi og medieplan, der er afstemt efter målgruppen samt kommunikationens indhold og målsætning I denne planlægning være i stand til at inddrage kommunikationsmål, marketingmix, promotionmix, medieplan, mediehjul, og mediebudget. Den studerende skal opnå kompetence til: At kunne udforme et kommunikationsprodukt i forlængelse af en foretaget kommunikationsplanlægning samt et foretaget mediavalg. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer en opgave i form af en synopsis. Synopsen tager udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed/organisation og indeholder et strategisk oplæg til kommunikation samt et eller flere udkast til kommunikative produkter. Synopsen evalueres af underviser som godkendt/ikke godkendt og danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Tysk eksportsalg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forhandlings- og eksporttysk. Udvidet niveau. Forudsætning: Tysk eksportsalg 1 basalt niveau eller tilsvarende. Indhold Forhandlingsøvelser inden for salgets og købets forskellige faser Skriftlige opgaver til indøvelse af relevant forretningsterminologi Tekster og øvelser til at illustrere forskellen på dansk forretningskultur og forretningskulturen i det pågældende sprogområde Tekster der beskriver de aktuelle forhold i det pågældende sprogområde Indsamling af information til at kunne vurdere mulighederne på det pågældende marked for danske varer og/eller firmaer. Mål for læringsudbytte Den studerende skal have viden om: Forhandlingsterminologi på fremmedsproget Terminologi i enkle skriftlige meddelelser på fremmedsproget i forbindelse med salg og køb Markedsføringsterminologi på fremmedsproget Terminologi til beskrivelse af samfundsforhold, virksomheder og markedsforhold på fremmedsproget Normer og omgangsformer sprogområdet Erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i sprogområdet. Den studerende skal have færdigheder i: At forhandle i praksisnære situationer om køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer på fremmedsproget 9

13 At udfærdige enkle praksisnære skriftlige fremmedsproglige meddelelser angående køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer At anvende erhvervet viden om normer og omgangsformer i sprogområdet i mundtlig og skriftlig kommunikation At fremskaffe og udvælge information om virksomheder i sprogområdet At fremskaffe og udvælge information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold At analysere og vurdere information om virksomheder i sprogområdet At analysere og vurdere information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold At præsentere information om virksomheder i sprogområdet på fremmedsproget At præsentere information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold mm. på fremmedsproget At beskrive, vurdere og præsentere et produkts afsætningsmuligheder og strategierne herfor i sprogområdet på fremmedsproget. Den studerende opnår kompetence i: At kunne deltage i mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kommunikationsopgaver i forbindelse med markedsføring og salg i en internationalt agerende virksomhed At kunne deltage i metodiske overvejelser om konkrete markedsføringsopgaver At kunne indgå i et samarbejde med kunder og leverandører med anden sproglig og kulturel baggrund At kunne deltage i beslutninger om udvikling af nye markeder og nye forretningsforbindelser. Opgaver og eksamen Form: mundtlig med inddragelse af censor. 1 times forberedelse, 30 minutters eksamination. Eksamen består af 2 dele en for den studerende ukendt tekst på ord resumeres og kommenteres. Tekstens indhold relaterer til gennemgåede emner i undervisningen. Kommenteringen relateres til gennemgået stof i undervisningen, til øvrigt stof gennemgået på studiet samt til den studerendes viden i øvrigt et dansk firma og dets produkt(er) præsenteres. Herefter præsenteres et tysksproget område/marked som et tænkt afsætningsområde for firmaets produkter. Der skal indgå en vurdering af mulighederne foretaget på tilgængelige data om f.eks. området, forbrugeradfærd, konkurrencesituation mm. Samlet varighed af præsentation af firma og område minutter. Den samlede præstation udmøntes i 1 karakter på grundlag af sprogligt niveau, indhold og struktur. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. 10

14 Entrepreneurship, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Der undervises på engelsk og eksamen gennemføres på engelsk. Indhold Iværksætterens rolle, vilkår og personlige egenskaber Iværksætter- og selvstændighedskultur Udvikling og vurdering af en forretningsplan Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Betydningen af entreprenuership, intrapreneurship, iværksætter- og selvstændighedskultur nationalt og internationalt Mulighederne for start af egen virksomhed i Danmark Hvordan man skaffer risikovillig kapital til finansiering af virksomhedens første vanskelige faser Etableringsprocessen for en ny virksomhed. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne give en karakteristik af en iværksætter i dag At kunne idéudvikle og vurdere idéers kommercielle bæredygtighed At kunne identificere og vurdere finansieringsbehov og muligheder. Den skal opnå kompetence til: At kunne udvikle, præsentere og vurdere en forretningsidé På baggrund af forretningsidéen at kunne udarbejde, præsentere og vurdere en forretningsplan. Opgaver og eksamen Individuelt eller i grupper af maks. 3 personer udarbejdes en forretningsplan svarende til et omfang af maks. 15 sider eksklusiv bilag. Forretningsplanen præsenteres og forsvares ved en individuel mundtlig eksamen ved udgangen af semestret. Eksamenstiden er 30 min. pr studerende. Til eksaminationen forberedes en præsentation på maks. 10 min. Den skriftlige forretningsplan og det mundtlige forsvar vurderes af underviseren og en intern censor. Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Driftsøkonomi, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Grundlag for og udvidet forståelse af omkostningsstrukturer, omkostningskalkuler og valg mellem forskellige alternativer herunder alternativomkostninger Grundlag for og udvidet forståelse af den markedsføringsmæssige betydning af prisdannelsen ud fra afsætnings- og omkostningsmæssige forhold på forskellige markedsformer Grundlag for og udvidet forståelse af investeringsbeslutninger med tilhørende følsomhedsanalyser/break-even analyser før og efter skat 11

15 Grundlag for og udvidet forståelse af finansieringsformer og -typer inkl. leasing og kriterier for sammenligning og valg både før og efter skat. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Sammenhænge mellem indsats af produktionsfaktorer og produktion af varer og ydelser Forskellige markedsformers indflydelse på parameterindsats De klassiske omkostningsfordelingssystemer samt aktivitets-baseretomkostningssystemer (ABC-costing) Opstilling af almindelige omkostnings- og lønsomhedskalkuler på kort og lang sigt Investeringer ifm. valg mellem flere investeringsmuligheder i en før og efter skat betragtning Økonomisk optimal levetid og udskiftningstidspunkt ifm. investeringer Opstilling af investeringskalkuler, som grundlag for valg af handlingsalternativer med en længere tidshorisont. Finansieringsformers betydning for valg af løsningsforslag. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne anvende centrale omkostningsbegreber, der har relation til beslutningstagning. At kunne optimere parameterindsatsen ud fra omkostnings- og afsætningsforhold At kunne optimere ved afsætning dels på et marked med prisfølsomhed og et ekstra marked med konstant salgspris og et marked med prisfølsomhed At kunne gennemføre følsomhedsanalyser ifm. investeringsovervejelser At kunne foretage kapitalbehovsberegninger og betalingsstrømme som grundlag for opstilling af investeringskalkuler både for anlægs- og omsætningsaktiver At kunne foretage beregninger af forskellige lån og kreditters effektive renter, før og efter skat At kunne begrunde valg af finansieringsform herunder egenkapital og fremmedkapital anvendelse i forbindelse med investeringer i anlægs- og omsætningsaktiver At kunne præsentere og formidle økonomiske løsningsmuligheder. Den studerende skal opnå kompetencer til: Selvstændigt at kunne vurdere økonomiske konsekvenser af planlagte markedsføringsaktiviteter Selvstændigt at identificere og analysere investerings- og finansieringsmuligheder kvalitativt og økonomisk i forhold til konkrete planlægningsopgaver. Opgaver og eksamen 3 timers skriftlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. 12

16 Purchasing 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forudsætning: Indkøb 1 på 2. semester. Der undervises på engelsk og eksamen gennemføres på engelsk. Indhold Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende forståelse for metoder til indkøb i forskellige sektorer og produktområder, samt at være i stand til at gennemføre en kvalificeret forhandling med potentielle leverandører. For at opnå dette undervises den studerende i: Indkøb i detailhandel, produktionsvirksomheder og det offentlige Indkøb af services, indkøb til projekter, råvarer og kapitalgoder Identifikation af centrale forhandlingsparametre og interessekonflikter og- fællesskaber i ovenstående indkøbssituationer Forhandlingsteknik Egen rolle i forhandlinger. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellige sektorers indkøbsmæssige problematikker Betydningen af kulturelle forskelle i internationale forhandlinger Forhandlingsmetodikker Den studerende skal have færdigheder i: At identificere centrale forhandlingsparametre set i forhold til sektor og produkttype At forberede en specifik forhandling med henblik på dataindsamling internt og eksternt At forberede og gennemføre internationale forhandlinger ud fra kendskab til kulturforskelle. Den studerende skal opnå kompetencer til: Forberede og gennemføre en forhandling med hensyn til sektor, produktområde og kulturelle forskelle At evaluere på egen indsats samt styrker og svagheder i en forhandlingssituation. Opgaver og eksamen Med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet rapport om en virksomhed, afprøves den studerendes evne til at: Vurdere indkøbssituationen for virksomheden Overskue og analysere de indkøbsmæssige problemstillinger der er for virksomheden Gennemføre en forhandling med en potentiel leverandør på baggrund af oplægget i rapporten Reflektere over egne valg og vurdere kravs opnåelse gennem forhandlingen. Eksaminationen tager 30 minutter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen, hvor i rapport og mundtlig eksamination vurderes samlet. 13

17 Salg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forudsætning: Gennemført valgfaget Salg 1 på 2. semester. Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende en udvidet forståelse for centrale områder inden for salg. Målet er, at den studerende opnår et omfattende kendskab til opsøgende salg inkl. telefonsalg samt B2B networking på sociale medier herunder leadgenerering og salg. Derudover skal den studerende opnå viden om Key Account Management (KAM) og CRM og den studerende skal være i stand til at anvende denne viden i planlægningen og gennemførelsen af praktiske salgssituationer. Den studerende skal desuden opnå kendskab til de særlige karakteristika vedrørende salg til det offentlige samt internationalt salg herunder eksportsalg. Den studerende skal i forbindelse med eksportsalg kunne analysere og anvende viden om forskellige landes kulturelle forhold, herunder etik. Endelig skal den studerende opnå viden om online salg. Semestret er bygget op omkring følgende 6 temaer: Opsøgende salg (inkl. telefonssalg) Networking inkl. B2B networking på sociale medier samt leadgenerering Key Account Management og CRM Salg til det offentlige Internationalt salg Online salg på webshops og websites Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: De seneste tendenser inden for fagområderne opsøgende salg inkl. telefonssalg Teorier om networking samt relevante sociale og faglige (digitale) netværk i forhold til salgsjobbet Effektiv leadgenerering Teorier og modeller om KAM og CRM De væsentligste karakteristika ved salg til den offentlige sektor De væsentligste karakteristika ved internationalt salg. Online salg herunder salgsoptimering og de mest effektive salgsprocesser. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne anvende viden om opsøgende salg og telefonsalg i praksis At kunne analysere og vurdere de grundlæggende strategimuligheder i forbindelse med eksportsalg At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om KAM og CRM i praktiske salgssituationer Den studerende opnår kompetencer i: At analysere, vurdere og komme med løsningsforslag på konkrete salgsproblemstillinger At selvstændigt kunne planlægge og gennemføre opsøgende salgsmøder samt telefonssalg At kunne anvende networking aktivt i salgsøjemed 14

18 At analysere og vurdere en virksomheds eksportsalg med inddragelse af forskellige landes kulturparametre og etik At kunne analysere og vurdere en virksomheds online salg og komme med forslag til løsninger og forbedringer. Opgaver og eksamen Den studerende udarbejder en opgave på 3. semester, hvor der er fokus på en praktisk problemstilling inden for salg. Semestret afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Eksamen afholdes på baggrund af en kort case-opgave, som den studerende får 30 minutter til at forberede. Den studerende får udleveret case-materiale med udgangspunkt i en virksomhed. Alle hjælpemidler er tilladt. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 15

19 Valgfag om aftenen på AU Ønsker man at tage sit valgfag efter almindelig skoletid,- mellem på en hverdagsaften, er der mulighed for at følge fag svarende til et valgfag på EAAA s akademiuddannelser. De fleste andre studerende på akademiuddannelserne arbejder i erhvervslivet. De fleste AU fag svarer til 10 ECTS, men man får altså kun merit for 5 ECTS. Det er dog en oplagt mulighed for at specialisere sig i andre retninger. Man kan læse mere om de enkelte fag på: +kurser/akademiuddannelser/samlet+fagoversigt De fag der kan vælges på 2. semester (forår) er følgende: E-handel Online kommunikation De fag der kan vælges på 3. semester (efterår) er følgende: Digital markedsføring Sociale Medier 16

20 Description of English electives Experience Economy, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Contents Concepts, theories and models within experience economy Analyze and assess experience concepts Develop own ideas based on experiences. Learning objectives The student must know of: Various definitions, theories and models in the field of experience economy How the enterprises, organizations and industries can create the framework for experiences. How all five senses can be used in marketing experiences. The student must have skills to: Analyzing and assessing the experience concepts of specific companies, organizations and industries using the central theories and models Using innovation models for development of new concepts. The student must be qualified to: Identifying, analyzing and assessing business opportunities based on experiences that involve the user actively. In a methodically and well documented way actively participate in the development of experience concepts for existing or new companies. Assignments and exam Based on central models and tools from the subject, the student must work out an analysis and assessment of the experiences of a specific enterprise, organization or industry. Based on the analysis, ideas and proposals for new experiences for the enterprise, organization or industry must be developed. The student must work out a presentation material (equivalent of PowerPoint slides). The analysis must be made in groups of 3-4 students. The analysis and the ideas must be presented to an external representative. The presentation must be documented by video, photos etc. The documentation must be presented at the oral exam. The presentation material is basis for the oral exam. For the oral exam a collective presentation must be made to the lecturer and internal censor showing the results of the group. Presentation must last max. 30 minutes and each student will be assessed individually hereafter (15 minuttes). A collective individual grade will be given based on the 7-point scale. 17

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Curriculum Part 3. Marketing Management. Elective programme elements Autumn 2016

Curriculum Part 3. Marketing Management. Elective programme elements Autumn 2016 Curriculum Part 3 Marketing Management Elective programme elements Autumn 2016 Version 2.0 Revised december 2016 Content Institutional Part; electives catalogue 1. Framework for the curriculum part 3,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Gyldigt fra september 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter... 2 3. Overblik

Læs mere

co- created product development

co- created product development cocreated product development Agenda? Michael Frederiksen Uddannelseschef, KEA Market research + insight cocreated business innovaeon Educa1on export From home to global market Denmark Scandinavia Brazil

Læs mere

KARAKTERER VIA ERHVERV

KARAKTERER VIA ERHVERV Multiplatform Storytelling and Production Aarhus Midtvejsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Førsteårsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Andenårsprøve mundtlig 0 0 28 28 100% 28 9,75 Andenårsprøve skriftlig

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Birk Centerpark 15, 7400 Herning Forsynings og værdikæder, optimering, kvalitet og ledelse

Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Birk Centerpark 15, 7400 Herning Forsynings og værdikæder, optimering, kvalitet og ledelse Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forsynings og værdikæder, optimering, kvalitet og ledelse Udbydende retning samt kursuskode

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Studieordning del 3. Markedsføringsøkonom. Valgfri uddannelseselementer forår 2017

Studieordning del 3. Markedsføringsøkonom. Valgfri uddannelseselementer forår 2017 Studieordning del 3 Markedsføringsøkonom Valgfri uddannelseselementer forår 2017 Version 1.0 Revideret januar 2017 Indhold Institutionsdel; valgfagskatalog 1. Rammer for studieordningen del 3, valgfagskatalog...1

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere