Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management"

Transkript

1 Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives

2 Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt på dansktalende hold... 1 Tysk eksportsalg, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 1 Human Resource, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 2 Statistik, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 3 Indkøb 1, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 4 Salg 1, 2. semester, valgfag (5ETCS)... 5 Oplevelsesøkonomi, 2. semester, valgfag (5 ECTS)... 6 E-handel, 2. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Online kommunikation, 2. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Internationale sommerskoler, 3. Semester, valgfag (5 ECTS)... 7 Markedskommunikation, 3. Semester, valgfag (5 ECTS)... 8 Tysk eksportsalg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS)... 9 Entrepreneurship, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Driftsøkonomi, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Purchasing 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Salg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Digital markedsføring, 3. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS).. 16 Sociale medier, 3. semester, aftenundervisning, valgfag (5 ECTS) 16 Description of English electives Experience Economy, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Statistics, 2nd Semester, elective subjects (5 ECTS) Purchasing 1, 2 nd semester, elective subjects (5 ECTS) Sales 1, 2 nd semester, elective subjects (5 ECTS) International Summer Schools, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Export sales on German markets, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Business Economics 3rd Semester, elective subjects Purchasing 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Sales 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Market Communication, 3 rd semester, elective (5 ECTS) Export sales on german markets 2, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS) Entrepreneurship, 3rd semester, elective subjects (5 ECTS)... 28

3

4 Beskrivelse af valgfag udbudt på dansktalende hold Tysk eksportsalg, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Forhandlings- og eksporttysk. Der forudsættes at man har Tysk på C-niveau eller har modtaget 75 timers undervisning i tysk. Indhold Forhandlingsøvelser inden for salgets og købets forskellige faser Salgsteknik og salgspsykologi Skriftlige opgaver til indøvelse af relevant forretningsterminologi Tekster og øvelser til at illustrere forskellen på dansk forretningskultur og forretningskulturen i tysktalende lande Tekster der beskriver de aktuelle forhold i det pågældende sprogområde. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forhandlingsterminologi på fremmedsproget Terminologi i enkle skriftlige meddelelser på fremmedsproget i forbindelse med salg og køb Terminologi til beskrivelse af samfundsforhold, normer og omgangsformer sprogområdet Samfundsmæssige og kulturelle forhold i sprogområdet. Salgspsykologi Den studerende skal have færdigheder i: At forhandle i praksisnære situationer om køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer på fremmedsproget At udfærdige enkle praksisnære skriftlige fremmedsproglige meddelelser angående køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer At anvende erhvervet viden om normer og omgangsformer i sprogområdet i mundtlig og skriftlig kommunikation. Salgsteknik Den studerende opnår kompetence i: At kunne deltage i mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kommunikationsopgaver i forbindelse med markedsføring og salg i en internationalt agerende virksomhed At kunne indgå i et samarbejde med kunder og leverandører med anden sproglig og kulturel baggrund. Gennemføre salgsprocesser på tysk med hensyntagen til kulturel kontekst Opgaver og eksamen Form: skriftlig og mundtlig 1

5 På tysk præsenteres i undervisningen et dansk firma og dets produkt(er). Varighed ca. 10 minutter. Der afleveres en skriftlig meddelelse fra dette firma til et tænkt eller reelt eksisterende tysk firma. Denne skriftlige meddelelse danner baggrund for et rollespil, som den studerende udarbejder på fremmedsproget og derefter spiller med læreren. Rollespillet indgår i undervisningen og omhandler en situation opstået i forbindelse med en købs/-salgssituation mellem det danske og det tyske firma. Den samlede præstation (præsentation/ skriftlig meddelelse og rollespil) udmøntes i en samlet karakter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Human Resources, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Faget giver den studerende indsigt i strategiske, taktiske og operationelle HR processer, som gør det muligt at identificere HR behov og tiltag. Fokus er endvidere på udarbejdelse og implementeringen af HR programmer. Der bygges videre på kendskab til organisation og ledelse fra faget KOL Faget tager udgangspunkt i en forståelse af HRs rolle i virksomheden og samspillet med de øvrige funktioner. HR er en vigtig parameter for at virksomheden udnytter sine menneskelige ressourcer optimalt på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Den studerende bliver i stand til at indgå i relation med andre funktioner i virksomheden og kan bestride rollen som sparringspartner og kan bidrage med konkrete løsningsforslag Indhold Hvad er HR? HRs rolle på det strategiske, taktiske og operationelle niveau Rekruttering Processen Jobannoncer Ansættelse Personprofiler Fastholdelse Medarbejderudviklingssamtaler Arbejdsmiljø Løn & goder Efteruddannelse Udvikling Talentprogrammer Coaching & mentoring Lederudvikling HR målinger og tilfredshedsundersøgelser Afvikling Afskedigelsesprocessen Den svære samtale Det juridiske aspekt 2

6 Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: HRs organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder indenfor HR HR processer om motivation og ledelse Optimal anvendelse af de menneskelige ressourcer HR udviklingsprogrammer Personlig og faglig kompetenceudvikling Hvordan træffes det svære valg - afskedigelser Den studerende skal have færdigheder i: At identificere behov for HR tiltag At analysere virksomhedens behov og identificere de rette medarbejderkompetencer At analysere virksomhedens behov for HR støtte og udvikling At udarbejde HR programmer At bestride situationsbestemt kommunikation. Den studerende skal opnå kompetence til: At udarbejde konkrete løsningsforslag til HR udfordringer i en virksomhed At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring HR opgaver At implementere HR tiltag i virksomheden. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer et eksamensoplæg. Oplægget er en rapport indeholdende en problemstilling fra en virksomhed, den studerende selv vælger, med udgangspunkt i en eller flere af de gennemgåede teorier. Rapporten skal indeholde en analyse med tilhørende løsningsforslag. Rapporten evalueres af underviser som godkendt/ikke godkendt. Eksamensoplægget er en forudsætning for at kunne gå op til den afsluttende eksamen og indgår i eksamensbedømmelsen. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Statistik, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse Variansanalyse Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Skalering Regressionsanalyse Variansanalyse 3

7 Den studerende skal have færdigheder i: At beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation At foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger At opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable, herunder Dummy variable. Den studerende opnår kompetence til: Selvstændigt at kunne fortolke en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable for en konkret med markeds- og salgsmæssig problemstilling At kunne vurdere konkrete sandsynligheds beregninger i forbindelse med markeds- og salgsmæssige problemstillinger At kunne vurdere beskrivende statistik over markeds- og salgsmæssige problemstillinger. Opgaver og eksamen 3 timers skriftlig eksamen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Indkøb 1, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Faget giver den studerende indsigt i strategiske, taktiske og operationelle indkøbsværktøjer, som gør det muligt at effektivisere indkøbsarbejdet og dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Der bygges videre på kendskab til Supply Chain Management opnået i faget KOL. Faget tager udgangspunkt i en forståelse af indkøbets strategiske rolle og muligheder. Den studerende klædes på til at forstå og foreslå strategiske valg og muligheder inden for SCM og indkøb. Herunder leverandørpolitik, organisering af indkøbet, internationale muligheder m.m. Samtidig fokuseres der på, at den studerende bliver i stand til at varetage daglige indkøbsopgaver i forskellige virksomhedstyper. Indhold Indkøbets strategiske rolle: Organisering af indkøbet Supplier Relationship Management Indkøbets rolle som værdiskabende i Supply Chain Management Outsoucing Internationale muligheder i indkøbet CSR (Corporate Social Responsibility) Indkøbets gennemførelse på det udførende niveau Søgning, valg og evaluering af leverandører ERP (Enterprise Ressource Planning) Leverandøraftaler Leverandørudvikling 4

8 Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Indkøbsfunktionens organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder indenfor Supply Chain Management og Supplier Relationship Management Outsourcing Internationale aspekter i indkøbet Kontraktstyring CSR (Corporate Social Responsibility) Forskellige typer af indkøb Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere en indkøbsafdelings produktportefølje og på denne baggrund opstille forslag til leverandørsamarbejde At opstille forslag til forbedringer af dagligdage arbejdsgange i indkøbsafdelingen At opstille kriterier for samt foretage leverandørvurderinger At opstille forslag til internationale muligheder i indkøbet At analysere og vurdere praksisnære, indkøbsmæssige problemstillinger og opstille relevante løsningsforslag. Den studerende skal opnå kompetence til: Selvstændigt at kunne håndtere indkøbsprocessen At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring indkøbsarbejdet At søge og etablere kontakt med relevante samarbejdspartnere. Opgaver og eksamen I faget indgår en gruppeopgave, hvor en virksomheds indkøbsfunktion analyseres. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen, hvortil der gives 1 times forberedelse. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Salg 1, 2. semester, valgfag (5ETCS) Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende forståelse for det personlige salgs betydning i relation til virksomhedens øvrige afsætningsparametre samt virksomhedens overordnede strategi, primært på BtB-markedet. Den studerende skal ligeledes have kendskab til de forskellige jobfunktioner i en salgsorganisation. Dernæst skal den studerende kunne prioritere og planlægge den personlige salgsindsats i forhold til ressourcer, baseret på viden om branche, produkt, købervirksomhed og kundens købsadfærd. Den studerende skal via kendskab til forskellige salgsformer, salgs- og kommunikationsteknikker og en grundlæggende viden om salgspsykologi kunne gennemføre salgets faser. Indhold Salg i forhold til virksomhedens øvrige afsætningsparametre samt virksomhedens overordnede strategi og planlægning Salgsbegreber relationer versus transaktioner, BtB versus BtC Salgsetik 5

9 Grundlæggende salgsteknik og -salgspsykologi Salgsprocessen Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Salgsterminologi og salgsbegreber samt deres anvendelse i praksis Jobfunktioner i en salgsorganisation og salgsorganisationen som del af virksomhedens overordnede strategi Forskellige typer af salg afhængig af branche, produkt og købsadfærd Betydningen af salgspsykologi. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere salgets virkemidler og strategier At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om værdiskabelse hos kunden i salgsarbejdet At kunne anvende grundreglerne i salgspsykologi samt reflektere over egen adfærd At kunne udføre praktiske salgsøvelser for forskellige former for salg. Den studerende opnår kompetencer i: At kunne udvælge, præsentere og analysere informationer om henholdsvis sælger- og købervirksomhed med relevans for at kunne gennemføre et konkret salg til den pågældende kunde At kunne anvenderelevant salgsteknik og -psykologi i forbindelse med gennemførelse af en konkret salgssituation. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer på 2. semester et obligatorisk eksamensoplæg. Oplægget er en salgsanalyse med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed på BtB. Oplægget er en forudsætning for at kunne gå op til den afsluttende mundtlige eksamen. Salgsanalysen danner grundlag for den mundtlige eksamen, hvor den studerende over for eksaminator/censor repræsenterer sælgervirksomheden. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen, hvor det obligatoriske eksamensoplæg tæller med 1/3 og den mundtlige præstation på eksamensdagen tæller med 2/3. Eksamen er en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Oplevelsesøkonomi, 2. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Begreber, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Analyse og vurdering af oplevelseskoncepter Udvikling af egne idéer baseret på oplevelser Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Definitioner, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Hvorledes virksomheder, organisationer og brancher kan skabe rammerne for oplevelser Hvordan alle fem sanser kan anvendes i markedsføringen af oplevelser. 6

10 Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere konkrete virksomheders, organisationers og branchers oplevelseskoncepter ved hjælp af relevante modeller og metoder At kunne anvende innovationsmodeller til udvikling af nye koncepter. Den studerende skal opnå kompetence til: At kunne identificere, analysere og vurdere forretningsmuligheder baseret på oplevelser, der aktivt involverer brugeren At kunne deltage aktivt i udviklingen af oplevelseskoncepter for eksisterende eller nye virksomheder på en metodisk og veldokumenteret måde. Opgaver og eksamen Med udgangspunkt i centrale modeller og værktøjer fra faget udarbejdes en analyse og vurdering af en konkret virksomheds, organisations eller branches oplevelser. Ud fra analysen udvikles idéer og forslag til nye oplevelseselementer for virksomheden, organisationen eller branchen. Der udarbejdes et præsentationsmateriale (svarende til ca powerpointslides). Analysen og præsentation udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. Analysen og idéerne skal præsenteres for ekstern opdragsgiver. Denne præsentation skal dokumenteres f.eks. ved video, fotos eller andet. Dokumentationen medbringes til den mundtlige eksamen. Præsentationsmaterialet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Til den mundtlige eksamen laves en fælles præsentation for underviser og intern censor af gruppens resultater på maks. 30 minutter med efterfølgende individuel afprøvning (15 minutter). Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Internationale sommerskoler, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Formålet med den internationale sommerskole er at opnå kompetencer til at indgå i multikulturelle teams i en faglig sammenhæng De faglige emner i de enkelte sommerskoler varierer, dog alle med det fælles træk at der indgår innovation og der skal løses en større opgave i samarbejde med lokale studerende. Der udbydes sommerskoler i Tanzania, USA, Kroatien og Malaysia. Endeligt valg af sommerskole sker senest den 1/ Studerende som vælger Sommerskole som valgfag på 3. semester oplyses om endelige valgmuligheder og betingelser inden 1/ Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Om en anden kultur Om hvorledes det pågældende land fungerer politisk, kulturelt, økonomisk Økonomiske problemstillinger i pågældende land En udvalgt industri eller specifikt fagområde Den studerende skal have færdigheder i: At arbejde tværfagligt og tværkulturelt At arbejde projektorienteret I et multikulturelt miljø Engelsk business sprog 7

11 Den studerende skal opnå kompetence til: At arbejde tværkulturelt under andre og udfordrende omgivelser Præsentation og salg af ideer Indgå i internationalt arbejde At arbejde sammen med mennesker der er anderledes,- både fagligt og kulturelt Indgå i uvante situationer Opgaver og eksamen Eksamensformen afhænger af den enkelte sommerskole. Den studerende eksamineres og der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Markedskommunikation, 3. Semester, valgfag (5 ECTS) Formålet med undervisningen i markedskommunikation er at give den studerende forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens idégrundlag, virksomhedens kommunikation med omverdenen, budskabets udformning og målgruppen. Derudover skal den studerende kunne deltage aktivt i udarbejdelsen af en virksomheds markedskommunikationen, både med interne og eksterne samarbejdspartnere (f. eks. intern marketing- og reklameafdeling samt reklamebureauer og mediebureauer, etc.). Endelig skal den studerende kunne udforme enkle forslag til kommunikative produkter, enten på skitseniveau og/eller med anvendelse af it-baserede medier. Indhold Kommunikations- og kampagnestrategi- og mål Interessenter og målgrupper Mediastrategi og planlægning Kommunikationsgenrer o Massekommunikation o Interpersonel kommunikation o Social media kommunikation o Ukonventionel kommunikation Analyse og effektmålinger Briefing og bureausamarbejde Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellige kommunikationsteorier og modeller grundlæggende markedskommunikative genrer Kommunikationsprocessen Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere kommunikationens virkemidler og strategier, herunder de retoriske strategier At kunne udlede forskellige mediers kommunikative karakteristika og anvendelighed, og kunne inddrage disse i den overordnede kommunikationsstrategi 8

12 Ud fra virksomhedens idégrundlag at kunne planlægge en kommunikationsstrategi og medieplan, der er afstemt efter målgruppen samt kommunikationens indhold og målsætning I denne planlægning være i stand til at inddrage kommunikationsmål, marketingmix, promotionmix, medieplan, mediehjul, og mediebudget. Den studerende skal opnå kompetence til: At kunne udforme et kommunikationsprodukt i forlængelse af en foretaget kommunikationsplanlægning samt et foretaget mediavalg. Opgaver og eksamen Den studerende afleverer en opgave i form af en synopsis. Synopsen tager udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed/organisation og indeholder et strategisk oplæg til kommunikation samt et eller flere udkast til kommunikative produkter. Synopsen evalueres af underviser som godkendt/ikke godkendt og danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Tysk eksportsalg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forhandlings- og eksporttysk. Udvidet niveau. Forudsætning: Tysk eksportsalg 1 basalt niveau eller tilsvarende. Indhold Forhandlingsøvelser inden for salgets og købets forskellige faser Skriftlige opgaver til indøvelse af relevant forretningsterminologi Tekster og øvelser til at illustrere forskellen på dansk forretningskultur og forretningskulturen i det pågældende sprogområde Tekster der beskriver de aktuelle forhold i det pågældende sprogområde Indsamling af information til at kunne vurdere mulighederne på det pågældende marked for danske varer og/eller firmaer. Mål for læringsudbytte Den studerende skal have viden om: Forhandlingsterminologi på fremmedsproget Terminologi i enkle skriftlige meddelelser på fremmedsproget i forbindelse med salg og køb Markedsføringsterminologi på fremmedsproget Terminologi til beskrivelse af samfundsforhold, virksomheder og markedsforhold på fremmedsproget Normer og omgangsformer sprogområdet Erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i sprogområdet. Den studerende skal have færdigheder i: At forhandle i praksisnære situationer om køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer på fremmedsproget 9

13 At udfærdige enkle praksisnære skriftlige fremmedsproglige meddelelser angående køb og salg, rabatter, betalings- og leveringsbetingelser og reklamationer At anvende erhvervet viden om normer og omgangsformer i sprogområdet i mundtlig og skriftlig kommunikation At fremskaffe og udvælge information om virksomheder i sprogområdet At fremskaffe og udvælge information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold At analysere og vurdere information om virksomheder i sprogområdet At analysere og vurdere information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold At præsentere information om virksomheder i sprogområdet på fremmedsproget At præsentere information om markedsforhold, konkurrenceforhold, økonomiske forhold, demografiske forhold, politiske forhold mm. på fremmedsproget At beskrive, vurdere og præsentere et produkts afsætningsmuligheder og strategierne herfor i sprogområdet på fremmedsproget. Den studerende opnår kompetence i: At kunne deltage i mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kommunikationsopgaver i forbindelse med markedsføring og salg i en internationalt agerende virksomhed At kunne deltage i metodiske overvejelser om konkrete markedsføringsopgaver At kunne indgå i et samarbejde med kunder og leverandører med anden sproglig og kulturel baggrund At kunne deltage i beslutninger om udvikling af nye markeder og nye forretningsforbindelser. Opgaver og eksamen Form: mundtlig med inddragelse af censor. 1 times forberedelse, 30 minutters eksamination. Eksamen består af 2 dele en for den studerende ukendt tekst på ord resumeres og kommenteres. Tekstens indhold relaterer til gennemgåede emner i undervisningen. Kommenteringen relateres til gennemgået stof i undervisningen, til øvrigt stof gennemgået på studiet samt til den studerendes viden i øvrigt et dansk firma og dets produkt(er) præsenteres. Herefter præsenteres et tysksproget område/marked som et tænkt afsætningsområde for firmaets produkter. Der skal indgå en vurdering af mulighederne foretaget på tilgængelige data om f.eks. området, forbrugeradfærd, konkurrencesituation mm. Samlet varighed af præsentation af firma og område minutter. Den samlede præstation udmøntes i 1 karakter på grundlag af sprogligt niveau, indhold og struktur. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. 10

14 Entrepreneurship, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Der undervises på engelsk og eksamen gennemføres på engelsk. Indhold Iværksætterens rolle, vilkår og personlige egenskaber Iværksætter- og selvstændighedskultur Udvikling og vurdering af en forretningsplan Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Betydningen af entreprenuership, intrapreneurship, iværksætter- og selvstændighedskultur nationalt og internationalt Mulighederne for start af egen virksomhed i Danmark Hvordan man skaffer risikovillig kapital til finansiering af virksomhedens første vanskelige faser Etableringsprocessen for en ny virksomhed. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne give en karakteristik af en iværksætter i dag At kunne idéudvikle og vurdere idéers kommercielle bæredygtighed At kunne identificere og vurdere finansieringsbehov og muligheder. Den skal opnå kompetence til: At kunne udvikle, præsentere og vurdere en forretningsidé På baggrund af forretningsidéen at kunne udarbejde, præsentere og vurdere en forretningsplan. Opgaver og eksamen Individuelt eller i grupper af maks. 3 personer udarbejdes en forretningsplan svarende til et omfang af maks. 15 sider eksklusiv bilag. Forretningsplanen præsenteres og forsvares ved en individuel mundtlig eksamen ved udgangen af semestret. Eksamenstiden er 30 min. pr studerende. Til eksaminationen forberedes en præsentation på maks. 10 min. Den skriftlige forretningsplan og det mundtlige forsvar vurderes af underviseren og en intern censor. Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Driftsøkonomi, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Indhold Grundlag for og udvidet forståelse af omkostningsstrukturer, omkostningskalkuler og valg mellem forskellige alternativer herunder alternativomkostninger Grundlag for og udvidet forståelse af den markedsføringsmæssige betydning af prisdannelsen ud fra afsætnings- og omkostningsmæssige forhold på forskellige markedsformer Grundlag for og udvidet forståelse af investeringsbeslutninger med tilhørende følsomhedsanalyser/break-even analyser før og efter skat 11

15 Grundlag for og udvidet forståelse af finansieringsformer og -typer inkl. leasing og kriterier for sammenligning og valg både før og efter skat. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Sammenhænge mellem indsats af produktionsfaktorer og produktion af varer og ydelser Forskellige markedsformers indflydelse på parameterindsats De klassiske omkostningsfordelingssystemer samt aktivitets-baseretomkostningssystemer (ABC-costing) Opstilling af almindelige omkostnings- og lønsomhedskalkuler på kort og lang sigt Investeringer ifm. valg mellem flere investeringsmuligheder i en før og efter skat betragtning Økonomisk optimal levetid og udskiftningstidspunkt ifm. investeringer Opstilling af investeringskalkuler, som grundlag for valg af handlingsalternativer med en længere tidshorisont. Finansieringsformers betydning for valg af løsningsforslag. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne anvende centrale omkostningsbegreber, der har relation til beslutningstagning. At kunne optimere parameterindsatsen ud fra omkostnings- og afsætningsforhold At kunne optimere ved afsætning dels på et marked med prisfølsomhed og et ekstra marked med konstant salgspris og et marked med prisfølsomhed At kunne gennemføre følsomhedsanalyser ifm. investeringsovervejelser At kunne foretage kapitalbehovsberegninger og betalingsstrømme som grundlag for opstilling af investeringskalkuler både for anlægs- og omsætningsaktiver At kunne foretage beregninger af forskellige lån og kreditters effektive renter, før og efter skat At kunne begrunde valg af finansieringsform herunder egenkapital og fremmedkapital anvendelse i forbindelse med investeringer i anlægs- og omsætningsaktiver At kunne præsentere og formidle økonomiske løsningsmuligheder. Den studerende skal opnå kompetencer til: Selvstændigt at kunne vurdere økonomiske konsekvenser af planlagte markedsføringsaktiviteter Selvstændigt at identificere og analysere investerings- og finansieringsmuligheder kvalitativt og økonomisk i forhold til konkrete planlægningsopgaver. Opgaver og eksamen 3 timers skriftlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. 12

16 Purchasing 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forudsætning: Indkøb 1 på 2. semester. Der undervises på engelsk og eksamen gennemføres på engelsk. Indhold Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende forståelse for metoder til indkøb i forskellige sektorer og produktområder, samt at være i stand til at gennemføre en kvalificeret forhandling med potentielle leverandører. For at opnå dette undervises den studerende i: Indkøb i detailhandel, produktionsvirksomheder og det offentlige Indkøb af services, indkøb til projekter, råvarer og kapitalgoder Identifikation af centrale forhandlingsparametre og interessekonflikter og- fællesskaber i ovenstående indkøbssituationer Forhandlingsteknik Egen rolle i forhandlinger. Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: Forskellige sektorers indkøbsmæssige problematikker Betydningen af kulturelle forskelle i internationale forhandlinger Forhandlingsmetodikker Den studerende skal have færdigheder i: At identificere centrale forhandlingsparametre set i forhold til sektor og produkttype At forberede en specifik forhandling med henblik på dataindsamling internt og eksternt At forberede og gennemføre internationale forhandlinger ud fra kendskab til kulturforskelle. Den studerende skal opnå kompetencer til: Forberede og gennemføre en forhandling med hensyn til sektor, produktområde og kulturelle forskelle At evaluere på egen indsats samt styrker og svagheder i en forhandlingssituation. Opgaver og eksamen Med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet rapport om en virksomhed, afprøves den studerendes evne til at: Vurdere indkøbssituationen for virksomheden Overskue og analysere de indkøbsmæssige problemstillinger der er for virksomheden Gennemføre en forhandling med en potentiel leverandør på baggrund af oplægget i rapporten Reflektere over egne valg og vurdere kravs opnåelse gennem forhandlingen. Eksaminationen tager 30 minutter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen, hvor i rapport og mundtlig eksamination vurderes samlet. 13

17 Salg 2, 3. semester, valgfag (5 ECTS) Forudsætning: Gennemført valgfaget Salg 1 på 2. semester. Formålet med undervisningen i faget er at give den studerende en udvidet forståelse for centrale områder inden for salg. Målet er, at den studerende opnår et omfattende kendskab til opsøgende salg inkl. telefonsalg samt B2B networking på sociale medier herunder leadgenerering og salg. Derudover skal den studerende opnå viden om Key Account Management (KAM) og CRM og den studerende skal være i stand til at anvende denne viden i planlægningen og gennemførelsen af praktiske salgssituationer. Den studerende skal desuden opnå kendskab til de særlige karakteristika vedrørende salg til det offentlige samt internationalt salg herunder eksportsalg. Den studerende skal i forbindelse med eksportsalg kunne analysere og anvende viden om forskellige landes kulturelle forhold, herunder etik. Endelig skal den studerende opnå viden om online salg. Semestret er bygget op omkring følgende 6 temaer: Opsøgende salg (inkl. telefonssalg) Networking inkl. B2B networking på sociale medier samt leadgenerering Key Account Management og CRM Salg til det offentlige Internationalt salg Online salg på webshops og websites Mål for læringsudbyttet Den studerende skal have viden om: De seneste tendenser inden for fagområderne opsøgende salg inkl. telefonssalg Teorier om networking samt relevante sociale og faglige (digitale) netværk i forhold til salgsjobbet Effektiv leadgenerering Teorier og modeller om KAM og CRM De væsentligste karakteristika ved salg til den offentlige sektor De væsentligste karakteristika ved internationalt salg. Online salg herunder salgsoptimering og de mest effektive salgsprocesser. Den studerende skal have færdigheder i: At kunne anvende viden om opsøgende salg og telefonsalg i praksis At kunne analysere og vurdere de grundlæggende strategimuligheder i forbindelse med eksportsalg At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om KAM og CRM i praktiske salgssituationer Den studerende opnår kompetencer i: At analysere, vurdere og komme med løsningsforslag på konkrete salgsproblemstillinger At selvstændigt kunne planlægge og gennemføre opsøgende salgsmøder samt telefonssalg At kunne anvende networking aktivt i salgsøjemed 14

18 At analysere og vurdere en virksomheds eksportsalg med inddragelse af forskellige landes kulturparametre og etik At kunne analysere og vurdere en virksomheds online salg og komme med forslag til løsninger og forbedringer. Opgaver og eksamen Den studerende udarbejder en opgave på 3. semester, hvor der er fokus på en praktisk problemstilling inden for salg. Semestret afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Eksamen afholdes på baggrund af en kort case-opgave, som den studerende får 30 minutter til at forberede. Den studerende får udleveret case-materiale med udgangspunkt i en virksomhed. Alle hjælpemidler er tilladt. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 15

19 Valgfag om aftenen på AU Ønsker man at tage sit valgfag efter almindelig skoletid,- mellem på en hverdagsaften, er der mulighed for at følge fag svarende til et valgfag på EAAA s akademiuddannelser. De fleste andre studerende på akademiuddannelserne arbejder i erhvervslivet. De fleste AU fag svarer til 10 ECTS, men man får altså kun merit for 5 ECTS. Det er dog en oplagt mulighed for at specialisere sig i andre retninger. Man kan læse mere om de enkelte fag på: +kurser/akademiuddannelser/samlet+fagoversigt De fag der kan vælges på 2. semester (forår) er følgende: E-handel Online kommunikation De fag der kan vælges på 3. semester (efterår) er følgende: Digital markedsføring Sociale Medier 16

20 Description of English electives Experience Economy, 2nd semester, elective subjects (5 ECTS) Contents Concepts, theories and models within experience economy Analyze and assess experience concepts Develop own ideas based on experiences. Learning objectives The student must know of: Various definitions, theories and models in the field of experience economy How the enterprises, organizations and industries can create the framework for experiences. How all five senses can be used in marketing experiences. The student must have skills to: Analyzing and assessing the experience concepts of specific companies, organizations and industries using the central theories and models Using innovation models for development of new concepts. The student must be qualified to: Identifying, analyzing and assessing business opportunities based on experiences that involve the user actively. In a methodically and well documented way actively participate in the development of experience concepts for existing or new companies. Assignments and exam Based on central models and tools from the subject, the student must work out an analysis and assessment of the experiences of a specific enterprise, organization or industry. Based on the analysis, ideas and proposals for new experiences for the enterprise, organization or industry must be developed. The student must work out a presentation material (equivalent of PowerPoint slides). The analysis must be made in groups of 3-4 students. The analysis and the ideas must be presented to an external representative. The presentation must be documented by video, photos etc. The documentation must be presented at the oral exam. The presentation material is basis for the oral exam. For the oral exam a collective presentation must be made to the lecturer and internal censor showing the results of the group. Presentation must last max. 30 minutes and each student will be assessed individually hereafter (15 minuttes). A collective individual grade will be given based on the 7-point scale. 17

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2.

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2. Fælles kandidatuddannelse KU og CBS (1.) & 2. Kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser fx som en ny form for cand.ling.merc. eller en anden form for sprogspecialistoverbygning

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Cleantech. Accelerator

Cleantech. Accelerator Cleantech Accelerator Cleantechs muligheder Udgangspunkt Næste innovationsbølge Global efterspørgsel Er vi et skridt foran? Klimatopmøde 2009 Stærk elite Stor pipeline Stærkt fundament Vækst Faglig udfordring

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2015 Beskrivelse af fagene: Global marketing management Human resource management Kommunikation og Pressekontakt Innovationsledelse (undervises på

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Tankerne bag agil implementering

Tankerne bag agil implementering Tankerne bag agil implementering Agenda Facts om Agidon Sådan gør vi.. Sådan er vi.. Microsoft Dynamics NAV 2013 Tankerne bag Agidons agile implementeringer Modellen Opmærksomhedspunkter Udbytter Case:

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Om mundtlig eksamen Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Agenda n Kl. 10.00 Mundtlig eksamen n Bedømmelseskriterier n Individuel eksamen n Gruppe eksamen n Kl. 11.00 Workshop III: Mundtligt oplæg n

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere