Kapitel FORMÅL Kapitel Kapitel INDHOLD Kapitel UNDERVISNINGSFORMER Kapitel EKSAMEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN..."

Transkript

1 STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne. Den er godkendt af prodekanen for uddannelse.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel FORMÅL... 3 Kapitel UDDANNELSENS OPBYGNING... 6 Kapitel INDHOLD... 9 Kapitel UNDERVISNINGSFORMER Kapitel EKSAMEN Kapitel DISPENSATION (MERIT) ANSØGNINGER OM DISPENSATION FRA REGLERNE Kapitel IKRAFTTRÆDEN... 19

3 Kapitel 1 FORMÅL 1.1 Formålet med denne bacheloruddannelse i Marketing and Management Communication er: at sætte de studerende i stand til at koordinere og udføre kommunikationsopgaver på engelsk i internationale virksomheder og organisationer, både individuelt og i grupper. at sætte de studerende i stand til at anvende de videnskabelige og fagrelaterede metoder, som er udgangspunkt for videregående studier i Marketing and Management Communication. 1.2 For at opfylde dette mål vil de studerende i løbet af studiet tilegne sig viden og færdigheder inden for følgende områder: kommunikation erhvervsøkonomi sprog (a) Viden om: Kommunikation grundlæggende teorier og metoder inden for: organisationskommunikation og Public Relations integreret markedskommunikation kommunikationsteori og receptionsanalyse medier kulturteori og -analyse diskursanalyse Erhvervsøkonomi grundlæggende teorier og metoder inden for: organisatorisk adfærd og HRM (Human Resource Management) virksomheders beslutningsprocesser økonomistyringsprincipper markedsføring og forbrugeradfærd 3

4 Sprog grundlæggende teorier og metoder inden for: kommunikativ grammatik og tekstanalyse skriftlig kommunikation i et forretningsmiljø (b) arbejdsmetoder med henblik på: at udvikle de studerendes evne til at planlægge og koordinere forskellige opgaver og projekter at udvikle de studerendes analytiske færdigheder, f.eks. via problemformuleringer og problemløsning at udvikle de studerendes evne til at arbejde både individuelt og i grupper at udvikle de studerendes evne til at foretage kritisk analyse af fagrelaterede problemstillinger (c) færdigheder, der sætter de studerende i stand til: Kommunikation at udføre interne og eksterne kommunikationsopgaver, skriftlige såvel som mundtlige, på engelsk at analysere interne såvel som eksterne problemstillinger og behov at analysere tekster og visuelt materiale at planlægge kommunikationsopgaver fra koncept til det endelige produkt udføre tværkulturelle kommunikationsopgaver og deltage i tværkulturelle forhandlinger Erhvervsøkonomi at analysere og evaluere forskellige organisationsteoriers grundlæggende syn på den menneskelige faktor i organisationen at forstå, hvilken indflydelse organisationsprocesser har på kommunikationen i virksomheder og organisationer at træffe beslutninger om markedsføringsstrategi og parametermix at analysere kundeadfærd at deltage i processer i forbindelse med budgetlægningsarbejdet i en virksomhed eller organisation at analysere den kommunikative værdi af en virksomheds regnskab at analysere og planlægge produkt- og imagekampagner 4

5 Sprog at anvende grammatisk korrekte strukturer i bestemte kommunikationssammenhænge at analysere og evaluere forskellige former for diskursmateriale at forstå og producere mundtlige og skriftlige tekster samt producere skriftlige tekster med passende visuel struktur og layout 1.3 På 5. semester udbydes valgfag inden for de fagområder, der indgår i uddannelsen. Udbud af valgfag fastlægges fra år til år af studienævnet. 1.4 Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication afsluttes med et bachelorprojekt. Formålet med bachelorprojektet er at udvikle de studerendes færdigheder inden for følgende områder: selvstændig tilegnelse samt systematisk og metodisk behandling af fagrelateret viden systematisk og metodisk behandling af informationer selvstændig og kritisk analyse af fagrelaterede problemstillinger klar og præcis skriftlige færdigheder i engelsk præsentation og diskussion af fagrelaterede problemstillinger på engelsk 5

6 Kapitel 2 UDDANNELSENS OPBYGNING Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication består af i alt 180 ECTS i henhold til bekendtgørelsen om bachelor- og kandidatuddannelser. Uddannelsen er inddelt i tre dele: 1) obligatoriske fag, 2) valgfag, 3) et bachelorprojekt. Obligatoriske fag 2.1 De obligatoriske fag i kommunikation, erhvervsøkonomi og sprog udgør i alt 120 ECTS: Kommunikation Textual and Visual Semiotics () Organisational Communication (10 ECTS) Discourse Analysis () Communication Theory and Reception Analysis () Media () Public Relations (10 ECTS) Cultural Theory and Analysis () Integrated Marketing Communication (10 ECTS) Erhvervsøkonomi Introductory Economics () Marketing (10 ECTS) Organisational Behaviour () Accounting () Project Management (10 ECTS) Sprog Basic English Grammar () Communicative Grammar () Academic Writing () Corporate Journalism () Corporate Internet Rhetoric () Scientific Corporate Communication () 2.2 De resterende obligatoriske fag udgør 10 ECTS: 6

7 Introduction to Business Organisations () Theory of Scientific Method () Valgfag 2.3 Valgfagene udgør 30 ECTS. De studerende kan frit vælge imellem de valgfag, der udbydes i forbindelse med uddannelsen i Marketing and Management Communication. Oprettelse af valgfag kræver et minimum antal tilmeldte studerende. De studerende kan også vælge valgfag, der udbydes af andre institutter eller universiteter, forudsat at sådanne valgfag er forhåndsgodkendt af studienævnet. Studerende, der ønsker at læse videre på cand.ling.merc.-uddannelsen i engelsk, skal vælge 20 ud af 30 ECTS inden for sprog. 7

8 Bachelorprojekt 2.4 Bachelorprojektet udgør 20 ECTS. 2.5 Uddannelsens fag er placeret som følger: Semester Erhvervsøkonomi Introductory Economics Marketing 10 ECTS Organisational Behaviour Accounting V Project Management 10 ECTS Kommunikation Textual and Visual Semiotics Organisational Communication 10 ECTS Communication Public Relations 10 ECTS Media Cultural Theory and Analysis A L Theory and Reception Analysis G Discourse Analysis Integrated Marketing F Bachelorprojekt 20 ECTS Communication Sprog Basic English Grammar Communicative Grammar Corporate Internet Rhetoric 10 ECTS Scientific Corporate A Academic Corporate Communication G Writing Journalism Fællesfag Theory of Scientific Methods Introduction to Business Organisations 8

9 Kapitel 3 INDHOLD 3.1 Kommunikation Formålet med faget er at udvikle de studerendes færdigheder inden for planlægning og udførelse af interne og eksterne kommunikations-, markedsførings- og/eller Public Relationsopgaver i internationale virksomheder og organisationer. For at opfylde dette formål skal de studerende tilegne sig grundlæggende viden om: organisationskommunikation og Public Relations integreret markedskommunikation kommunikationsteori og receptionsanalyse medier kulturteori og -analyse diskursanalyse Organisational Communication and Public Relations (organisationskommunikation og Public Relations) Formål: At give de studerende en grundlæggende indsigt i centrale områder inden for organisationskommunikation og Public Relations og give dem en forståelse af virksomhedens interne og eksterne kommunikationsbehov, når den henvender sig til forskellige målgrupper. Integrated Marketing Communication (integreret markedskommunikation) Formål: At give de studerende viden om teorier og metoder til at analysere behovet for markedskommunikation i virksomheder og organisationer, til at udforme og planlægge kampagner samt til at sikre passende koordination mellem interne parter (salg, produktion, produktudvikling osv.) og eksterne parter (leverandører af markedsføringsrelaterede ydelser), som er involveret i produktionen af kampagner fra udkast til det endelige produkt. Media (medier) Formål: At give de studerende viden om de kommunikative kendetegn ved forskellige medietyper og om brugen af medierne til intern og ekstern international kommunikation. Endvidere vil faget behandle den samfundsmæssige rolle og funktion, som medieformidlet kommunikation spiller. 9

10 Cultural Theory and Analysis (kulturteori og -analyse) Formål: At øge de studerendes bevidsthed om, hvilken indflydelse kultur og kulturforskelle har i forhold til international virksomhedskommunikation og dermed udvikle de studerendes (tvær)kulturelle kompetencer. Målet er at give de studerende relevante redskaber til at analysere kultur og til at identificere, forstå og arbejde på tværs af kulturforskelle. Dette opnås ved at arbejde med grundlæggende kulturteorier og praktisk kulturanalyse. Semiotics and Discourse Analysis (semiotik og diskursanalyse) Formål: At give de studerende redskaber til at analysere og evaluere trykt og elektronisk diskursmateriale. De studerende opnår indsigt i, hvordan diskursanalyse og semiotik anvendes i multimodal analyse af tekst og billeder. Communication Theory and Reception Analysis (kommunikationsteori og receptionsanalyse) Formål: At give de studerende vide om de vigtigste kommunikationsteorier og analysemetoder, der anvendes i medievidenskab, PR, markedsføringskommunikation osv. I den praktiske dimension er der fokus på cases, hvor kommunikationsteorier og receptionsanalyse anvendes til at foretage det rette valg mellem kvantitative og kvalitative metoder og redskaber, såsom spørgeskemaer, interviews, fokusgrupper osv. 3.2 Erhvervsøkonomi Formålet med de erhvervsøkonomiske fag er at udvikle de studerendes færdigheder i at anvende teorier og modeller til planlægning af virksomhedens interne og eksterne aktiviteter, den økonomiske beslutningstagningsproces samt markedsrelaterede projekter. Formålet med denne del af uddannelsen er at give de studerende tilstrækkelig økonomisk og administrativ indsigt til at kunne udfylde en samkoordinerende rolle og forvalte økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar i forbindelse med interne og eksterne kommunikationsopgaver. For at opfylde dette formål skal de studerende tilegne sig grundlæggende viden om: markedsføring projektledelse adfærd i organisationer økonomistyring indledende økonomi Marketing (markedsføring) Formål: At give de studerende en forståelse af den grundlæggende markedsføringsteori, der er relevant for denne uddannelse, herunder teorier om indkøberadfærd, markedssegmentering og parametermix. Målet er at give de studerende tilstrækkelig indsigt i teoretisk såvel som praktisk 10

11 markedsføring til at kunne planlægge og udføre en virksomheds markedsføringsprojekter, - kampagner osv. Project Management (projektledelse) Formål: At præsentere de studerende for de redskaber, der er nødvendige for projektkoncipering, -planlægning and implementeringsidentifikation af mål og målsætninger, strukturer til opdeling af arbejdet, opgaverækkefølge, herunder kritiske opgaver og aktiviteter samt udarbejdelse af arbejdsplaner osv. Til dette formål introduceres de studerende for grundlæggende projektstyringsværktøjer som Project Charters, Work Breakdown Structures, Network-diagrammer, Critical path, Gantt-diagrammer og andre relevante værktøjer. Faget sætter de studerende i stand til at analysere et projekts struktur med hensyn til projektets mål og koordinere disse med de kommunikationsprocesser, som projektet involverer internt (medarbejdere) og eksternt (eksterne interessenter såsom ledelse, kunder og andre). Organisational Behaviour (adfærd i organisationer) Formål: At give de studerende en forståelse af Virksomheders rolle som ramme for individuelle og fælles handlinger Samspillet mellem struktur og adfærd At sætte de studerende i stand til: At identificere de udfordringer, organisationer står over for i det 21. århundrede At syntetisere den indsigt, der er tilegnet fra de forskellige teoretiske områder At sætte spørgsmålstegn ved og kritisk evaluere både klassiske og moderne modeller, teorier og begreber Introductory Economics (indledende økonomi) Formål: At introducere de studerende for grundlæggende økonomiske principper og deres anvendelse. De studerende forventes at tilegne sig en bred viden om økonomiske aspekter og udviklinger, både i en national og global sammenhæng. Målet er at sætte de studerende i stand til at forstå og analysere specifikke og aktuelle økonomiske problemstillinger. Accounting (økonomistyring) Formål: At introducere de studerende for grundlæggende økonomistyringsteori og operationelle værktøjer inden for området. De studerende forventes at blive i stand til at analysere forskellige virksomhedstyper og deres økonomi (økonomiske ressourcer, omkostningsstrukturer og prissætningsspørgsmål) og til at formidle økonomisk og ikke-økonomisk information på en forståelig måde til investorer og interessenter. 11

12 3.3 Sprog Formålet med sprogfagene er at udvikle de studerendes sproglige færdigheder, således at de er i stand til at anvende det hensigtsmæssige og korrekte sprog i enhver kommunikationssammenhæng. For at opnå dette vil de studerende lære at anvende de metodemæssige værktøjer, der kræves for at tilegne sig følgende færdigheder: kommunikativ grammatik skriftlig og mundtlig kommunikation Communicative Grammar (kommunikativ grammatik) Formål: At lære de studerende korrekt anvendelse af grammatiske strukturer i enhver kommunikationssammenhæng. De studerende lærer at anvende grammatisk terminologi, grundlæggende sætningsanalyse, kommunikativ grammatik og grundlæggende tekstgrammatik og tekstanalyse. Written and Oral Communication in a Business Environment (skriftlig og mundtlig virksomhedskommunikation) Formål: At lære de studerende en kommunikativ praksis på baggrund af de færdigheder, de opnår i uddannelsens fag. De studerende lærer at anvende teoretiske metoder til at producere skriftlige og mundtlige tekster under anvendelse af passende tekstuelle og visuelle strategier, der er i tråd med konventionerne for genre, medium og kommunikationssammenhæng. De studerende lærer endvidere at producere mundtlige tekster på baggrund af personlige kommunikationsfærdigheder, herunder anvendelsen af præsentationsteknikker. Fællesfag Introduction to Business Organisations Theory of Scientific Method Introduction to business organisations (introduktion til virksomhedsorganisationer) Formål: At give de studerende en grundlæggende viden om og forståelse af makro- og mikrostrukturen i virksomhedsorganisationer i et globalt miljø, samt hvordan de fungerer. Theory of Scientific Methods (videnskabsteori) Formål: At give de studerende indsigt i grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og videnskabsteori, som er særlig relevant for erhvervsøkonomi, sprog og kommunikation, f.eks. kritisk tænkning samt videnskabelig og valid argumentation. 12

13 Kapitel 4 UNDERVISNINGSFORMER Alle fag inden for kommunikation, erhvervsøkonomi og sprog afholdes på engelsk. Du kan finde yderligere oplysninger i studiehåndbogen og det elektroniske fagkatalog. Der vil blive anvendt forskellige undervisningsformer, f.eks. forelæsninger, vejledningsmøder, cases, gruppeprojekter og seminarer. 13

14 Kapitel 5 EKSAMEN 5.1 Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af underviseren (underviserne) eller af underviseren (underviserne) og en intern censor. Det fremgår af beskrivelserne i fagkataloget af de enkelte fag, om der er intern censur. Eksterne prøver bedømmes af underviseren (underviserne) og en eller flere eksterne censorer, der er udnævnt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 5.2 Fagkataloget indeholder specifikke regler for hver enkelt prøve. Følgende områder behandles: Ved mundtlige prøver: Varighed af forberedelse og eksamination. Ved skriftlige prøver: Den faktiske varighed af eksamen. Ved projektrapporter og hjemmeopgaver: Det krævede omfang målt i antal sider a tegn og den tid, der gives til at udarbejde rapporten. Ved mundtlige prøver på grundlag af en projektrapport eller en hjemmeopgave: Eksamens varighed. Fagkataloget indeholder desuden en beskrivelse af, hvornår det anbefales at tage prøven, jf. fagoversigten i afsnit 2.5. Hvis der gives to karakterer for prøven, er det angivet i fagkataloget, hvordan karaktererne vægtes, og hvad de to karakterer gives for. 5.3 Uddannelsen består af følgende prøver: Kommunikation Textual and Visual Semiotics () Prøveform: 12-timers skriftlig hjemmeopgave Discourse Analysis () 1. årsprøve. Prøveform: 12-timers skriftlig hjemmeopgave 14

15 Communication Theory and Reception Analysis () 1. årsprøve. Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave Organisational Communication (10 ECTS) 1. årsprøve. Ekstern prøve, der bedømmes i henhold til den danske karakterskala Prøveform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport Media () Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave Public Relations (10 ECTS) Ekstern prøve, der bedømmes i henhold til den danske karakterskala Prøveform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport Cultural Theory and Analysis () Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave Integrated Marketing Communication (10 ECTS) Ekstern prøve, der bedømmes i henhold til den danske karakterskala Prøveform: Mundtlig prøve Erhvervsøkonomi Introductory Economics () Prøveform: 12-timers skriftlig hjemmeopgave Marketing (10 ECTS) Prøveform: Skriftlig prøve Organisational Behaviour () Ekstern prøve, der bedømmes i henhold til den danske karakterskala Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave 15

16 Accounting () Prøveform: Skriftlig prøve Project Management (10 ECTS) Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave Sprog Basic English Grammar () Prøveform: Skriftlig prøve Communicative Grammar () 1. årsprøve. Prøveform: Skriftlig prøve Academic Writing () Prøveform: Rapport Corporate Journalism (5ECTS) 1. årsprøve. Prøveform: Skriftlig prøve Corporate Internet Rhetoric () Prøveform: Mundtlig prøve Scientific Corporate Communication () Ekstern prøve, der bedømmes i henhold til den danske karakterskala Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave Fællesfag Introduction to Business Organisations () Prøveform: Mundtlig prøve 16

17 Theory of Scientific Methods () Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave Valgfag Valgfagene udgør 30 ECTS. Detaljerede fag- og prøvebeskrivelser fastsættes for et semester ad gangen og kan ses i fagkataloget på CampusNet. Bachelorprojekt (20 ECTS) Ekstern prøve, der bedømmes i henhold til den danske karakterskala Prøveform: Mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport og prøve i mundtlig kommunikation. Eksamensregler (bestået/ikke-bestået) Der kræves mindst karakteren 02 for at bestå et fag. Der er en eksamensaktivitet til hvert fag, og prøverne kan aflægges en gang om året med mulighed for at tage prøven om i den aktuelle eksamenstermin, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Det anbefalede tidspunkt for aflæggelse af prøverne fremgår af oversigten i kapitel 2. Alle 1. årsprøver skal imidlertid aflægges senest 1 år efter studiestart. Derudover skal alle 1. årsprøver bestås inden udgangen af andet studieår, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Uddannelsen er bestået, når samtlige prøver er bestået. 17

18 Kapitel 6 DISPENSATION (MERIT) Studerende, der har bestået prøver, som hører under andre uddannelser, men som indholdsmæssigt anses som svarende til de prøver, der udbydes under BAMMC-uddannelsen, kan ansøge om dispensation fra disse prøver under BAMMC-uddannelsen hos Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation. Ansøgningen skal sendes til Studievejledningen. ANSØGNINGER OM DISPENSATION FRA REGLERNE Ansøgninger om dispensation fra reglerne i studiehåndbogen/studieordningen kan sendes til Bachelorstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, som vurderer omstændighederne for ansøgningerne på individuel basis og derefter godkender eller afviser ansøgningen. Inden du beslutter dig for at indsende en sådan ansøgning, anbefales det, at du henvender dig til Studievejledningen. I den forbindelse skal det understreges, at Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, kun kan godkende en ansøgning om dispensation, såfremt der er hjemmel dertil i bekendtgørelsen om bachelor- og kandidatuddannelser. 18

19 Kapitel 7 IKRAFTTRÆDEN Denne studieordning gælder for studerende, der starter på uddannelsen 1. september

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22 STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2012 BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TO FREMMEDSPROG VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Studieordningen er

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Revideret August 2009

Revideret August 2009 Revideret August 2009 OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2007 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg Forord: I medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation.

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation. 27-01-2011 OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2011 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION INFORMATIONSMØDE FORÅR 2013 P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L Human Resource medarbejder, recrutor Intern/ekstern konsulent Projektledelse, Organisationsscenograf

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume:

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume: FREMTIDSVÆRKSTED Resume: Fremtidsværkstedet, der havde til hensigt at afdække de studerendes forventninger til/forestillinger om fremtidige uddannelsesønsker og jobfunktioner, blev gennemført med deltagelse

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet September 2014

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet September 2014 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER 2014 2 KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER 2013 2 KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

STUDIEORDNING FRANSK... 2

STUDIEORDNING FRANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FRANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2011 BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ET FREMMEDSPROG OG EUROPÆISKE STUDIER VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1 SEPTEMBER 2013 BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ET FREMMEDSPROG OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere