Studieordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2014-2016"

Transkript

1 Studieordning Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014

2 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer...1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...1 Overgangsordninger...1 Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet Valgfrie uddannelseselementer...1 Statistik...2 Indkøb...3 Salg Oplevelsesøkonomi...5 Journalistiske værktøjer og tekstproduktion...6 Human Ressource Management...7 Digital markedsføring, 1. del...8 Practical e-commerce...9 Grafisk design og digital produktion Corporate communication Branding communication Idéudvikling i praksis International Business Communication Internationale sommerskoler Markedskommunikation Entrepreneurship Driftsøkonomi Purchasing Salg Regler for gennemførelse af praktik Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Retningslinjer for differentieret undervisning Krav om kendskab til fremmedsprog Internationalisering Uddannelse i udlandet Eksamination ved udlandsophold på 3. semester Regler for afholdelse af eksamen i udlandet Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner Prøver på uddannelsen Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Virksomhedens strategiske situation og strategiformulering/ International Markedsføring, Erhvervsret, Kommunikation, Organisation og Ledelse samt Økonomi/ 1. og 2. semester (1. ekster Prøve i valgfrit uddannelseselement Strategiimplementering/ International Markedsføring, Kommunikation, Organisation og Ledelse samt Økonomi/ 3. semester (2. interne)... 27

3 Prøve i valgfrit uddannelseselement Praktikeksamen Afsluttende eksamensprojekt Krav til skriftlige opgaver og projekter Krav til det afsluttende projekt Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen? Anvendelse af hjælpemidler Særlige prøvevilkår Syge- og omprøver Det anvendte sprog ved prøverne Eksamenssnyd herunder brug af egne og andres arbejder (plagiat) Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Andre regler for uddannelsen Merit for fag omfattet af studieordningens institutionsdel Forhåndsmerit Talentstrategi Deltagelsespligt Obligatoriske opgaver Andre større, ikke obligatoriske, opgaver Kriterier for vurdering af studieaktivitet Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Anke Klage over retlige forhold Dispensationsregler Godkendelse... 40

4 1. Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Institutionsdelen af studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. 1. august Overgangsordninger Denne studieordning ophæver tidligere versioner af studieordningen med virkning fra 1. august Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet Herunder fremgår studiets overordnede struktur og forløb. Uddannelseselementer 1. studieår 2. studieår Kerneområder International markedsføring og salg (30 ECTS) 20 ECTS 10 ECTS Økonomi (20 ECTS) 10 ECTS 10 ECTS Kommunikation, organisation og ledelse (20 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) 15 ECTS 5 ECTS 10 ECTS Valgfri uddannelseselementer Praktik Afsluttende eksamensprojekt 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS 15 ECTS I alt ECTS (80 ECTS) 60 ECTS 60 ECTS 2. Valgfrie uddannelseselementer De valgfrie uddannelseselementer har til formål at give de studerende mulighed for at få en individuel profil på deres uddannelse gennem en faglig fordybelse inden for uddannelsens fagområder. Valgfagene kan tilrettelægges af den enkelte institution, som udbyder uddannelsen. De studerende kan følge valgfag på andre institutioner mod selv at afholde udgifter til transport, overnatning mv. Ved færre end 8 tilmeldte til et fag kan Institutionen vælge at aflyse faget. Ved færre end 15 studerende kan antal lektioner reduceres. Herunder ses de valgfag, som udbydes på Erhvervsakademi Aarhus Side 1 af 40

5 Statistik Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Indhold: Sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Regressionsanalyse Variansanalyse Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Skalering Regressionsanalyse Variansanalyse Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation At foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger At opstille, gennemføre og analysere en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable, herunder dummy variable Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: Selvstændigt at kunne fortolke en regressionsmodel med én eller flere forklarende variable for en konkret markeds- og salgsmæssig problemstilling At kunne vurdere konkrete sandsynlighedsberegninger i forbindelse med markeds- og salgsmæssige problemstillinger At kunne vurdere beskrivende statistik over markeds- og salgsmæssige problemstillinger Bedømmelseskriterier Faget afsluttes med en tre timers skriftlig eksamen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Side 2 af 40

6 Indkøb Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Indhold Indkøbets strategiske rolle: Organisering af indkøbet Supplier Relationship Management Indkøbets rolle som værdiskabende i Supply Chain Management Outsourcing Internationale muligheder i indkøbet CSR (Corporate Social Responsibility) Indkøbets gennemførelse på det udførende niveau Søgning, valg og evaluering af leverandører ERP (Enterprise Ressource Planning) Leverandøraftaler Leverandørudvikling Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Indkøbsfunktionens organisering og placering samt samspil med andre funktioner Strategiske muligheder indenfor Supply Chain Management og Supplier Relationship Management Outsourcing Internationale aspekter i indkøbet Kontraktstyring CSR (Corporate Social Responsibility) Forskellige typer af indkøb Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere en indkøbsafdelings produktportefølje og på denne baggrund opstille forslag til leverandørsamarbejde At opstille forslag til forbedringer af daglige arbejdsgange i indkøbsafdelingen At opstille kriterier for samt foretage leverandørvurderinger At opstille forslag til internationale muligheder i indkøbet At analysere og vurdere praksisnære, indkøbsmæssige problemstillinger og opstille relevante løsningsforslag Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: Selvstændigt at kunne håndtere indkøbsprocessen At samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner omkring indkøbsarbejdet At søge og etablere kontakt med relevante samarbejdspartnere Bedømmelseskriterier I faget indgår en gruppeopgave, hvor en virksomheds indkøbsfunktion analyseres. Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen, hvortil der gives 1 times forberedelse. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Side 3 af 40

7 Salg 1 Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Indhold Salg i forhold til virksomhedens øvrige afsætningsparametre samt virksomhedens overordnede strategi og planlægning Salgsbegreber relationer versus transaktioner, BtB versus BtC Salgsetik Grundlæggende salgsteknik og salgspsykologi Salgsprocessen Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Salgsterminologi og salgsbegreber samt deres anvendelse i praksis Jobfunktioner i en salgsorganisation og salgsorganisationen som del af virksomhedens overordnede strategi Forskellige typer af salg afhængig af branche, produkt og købsadfærd Betydningen af salgspsykologi. Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere salgets virkemidler og strategier At kunne analysere forskellige former for salg At kunne anvende viden om værdiskabelse hos kunden i salgsarbejdet At kunne anvende grundreglerne i salgspsykologi samt reflektere over egen adfærd At kunne udføre praktiske salgsøvelser for forskellige former for salg Kompetencer Den studerende opnår kompetence i: At kunne udvælge, præsentere og analysere informationer om henholdsvis sælger- og købervirksomhed med relevans for at kunne gennemføre et konkret salg til den pågældende kunde At kunne anvende relevant salgsteknik og -psykologi i forbindelse med gennemførelse af en konkret salgssituation Bedømmelse Den studerende afleverer på 2. semester et obligatorisk eksamensoplæg. Oplægget er en salgsanalyse med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed på BtB. Oplægget er en forudsætning for at kunne gå op til den afsluttende mundtlige eksamen. Salgsanalysen danner grundlag for den mundtlige eksamen, hvor den studerende over for eksaminator/censor repræsenterer sælgervirksomheden. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen, hvor det obligatoriske eksamensoplæg tæller med 1/3 og den mundtlige præstation på eksamensdagen tæller med 2/3. Eksamen er en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Side 4 af 40

8 Oplevelsesøkonomi Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Indhold Begreber, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Analyse og vurdering af oplevelseskoncepter Udvikling af egne idéer baseret på oplevelser Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Definitioner, teorier og modeller indenfor oplevelsesøkonomi Hvorledes virksomheder, organisationer og brancher kan skabe rammerne for oplevelser Hvordan alle fem sanser kan anvendes i markedsføringen af oplevelser Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: Kompetence At kunne analysere og vurdere konkrete virksomheders, organisationers og branchers oplevelseskoncepter ved hjælp af relevante modeller og metoder At kunne anvende innovationsmodeller til udvikling af nye koncepter Den studerende opnår kompetence til: At kunne identificere, analysere og vurdere forretningsmuligheder baseret på oplevelser, der aktivt involverer brugeren At kunne deltage aktivt i udviklingen af oplevelseskoncepter for eksisterende eller nye virksomheder på en metodisk og veldokumenteret måde. Bedømmelseskriterier Med udgangspunkt i centrale modeller og værktøjer fra faget udarbejdes en analyse og vurdering af en konkret virksomheds, organisations eller branches oplevelser. Ud fra analysen udvikles idéer og forslag til nye oplevelseselementer for virksomheden, organisationen eller branchen. Der udarbejdes et præsentationsmateriale (svarende til ca PowerPoint slides). Analysen og præsentation udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. Analysen og idéerne skal præsenteres for ekstern opdragsgiver. Denne præsentation skal dokumenteres f.eks. ved video, fotos eller andet. Dokumentationen medbringes til den mundtlige eksamen. Præsentationsmaterialet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Til den mundtlige eksamen laves en fælles præsentation for underviser og intern censor af gruppens resultater på max 30 minutter med efterfølgende individuel afprøvning (15 minutter). Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Side 5 af 40

9 Journalistiske værktøjer og tekstproduktion Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Indhold I dette fag udvikler du din sproglige bevidsthed og personlige skrivestil. Faget introducerer journalistiske værktøjer og generelle metoder til optimal skriftlig kommunikation. Du lærer at skrive klart, korrekt og effektivt - en central del af både undervisning og forberedelse er skriveøvelser og konkret tekstproduktion. Grammatik og sætningskonstruktioner Sproglige virkemidler Opbygning af argumentation Disponeringsmodeller og fortællestrukturer Journalistik vinkling Genrebevidsthed Skriveøvelser og hjemmeopgaver med løbende feedback fra underviseren Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Forskellige tekstgenrers formkonventioner, offline og online Målgruppetilpasning af argumentation og sproglig stil Brugen af sproglige virkemidler Skriveprocessens trin Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At fastlægge tekstens form og indhold ud fra dens strategiske mål At vinkle og målrette budskaber At skrive metodisk velfunderet og grammatisk korrekt Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: At skrive klare, letforståelige og veldisponerede tekster At kvalitetssikre andres tekster At varetage tekstproduktion og journalistiske opgaver i en virksomhed Bedømmelse Læringsmålene afprøves i en individuel prøve, der består af en skriftlig og en mundtlig del. Den samlede præstation udmøntes i en samlet karakter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Den studerende får 24 timer til frit at producere en tekst under hensyntagen til opgavebeskrivelsens angivelse af genre og kontekst (vejledende omfang 5 normalsider). Den mundtlige del ligger mindst to hverdage senere og består af en præsentation, hvor den studerende begrunder, uddyber og diskuterer sine sproglige valg. Side 6 af 40

10 Forudsætninger Det forudsættes, at den studerende har erfaring med at skrive længere tekster, eksempelvis studieopgaver og rapporter, og derfor har en fornemmelse af egne styrker og svagheder som skribent. Human Ressource Management Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Indhold Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om den strategiske rolle, som de menneskelige ressourcer spiller i de finansielle virksomheder, herunder hvordan medarbejdere, ledere, job og sociale fællesskaber fungerer i en organisatorisk kontekst. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Færdigheder Organisationers daglige drift med fokus på medarbejderen, som det hele, lærende menneske Strategiske perspektiver i samspillet mellem HRM og virksomhedskultur Metoder til jobdesign Metoder til kompetence-, karriere- og ledelsesudvikling Personalejura på generelt niveau Anvendeligheden af forskellige former for incitamenter i forhold til forskellige medarbejdere Tests i forbindelse med ansættelse Den studerende skal have færdigheder i: Beskrive, analysere og vurdere en virksomheds Human Ressource proces Kortlægge en virksomheds behov for kvalifikationer og kompetence Benytte forskellige metoder til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til: Gennemføre en rekrutteringsopgave fra afdækning af rekrutteringsbehov, annoncering, ansøgning og samtaler Udforme en personalepolitik med tilhørende handlingsplaner Beskrive, analysere og vurdere samspil mellem Human Resource og virksomheders organisering og forretningsmæssige Bedømmelse Valgfagsdelen afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen i læringsmålene for faget. Der gives karakter efter 7-trinskalaen for den studerendes skriftlige præsentation. Side 7 af 40

11 Digital markedsføring, 1. del Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester (2. del udbydes i efteråret 2015) Indhold På dette valgfag bliver du klædt på til at kunne arbejde professionelt med digital markedsføring og få succes online. Med faget digital markedsføring får du en grundlæggende forståelse for begreber, modeller og værktøjer inden for digital markedsføring. Du bliver kvalificeret til professionelt at analysere, planlægge og udføre forskellige former for digital markedsføring. Du får indblik i, hvordan du kan målrette markedsføringen på nettet mod en ønsket målgruppe, samt hvordan du analyserer og vurderer markedspotentialet. Grundlæggende forståelse af digital markedsføring Målsætninger og KPI (Key Performance Indicators) Webanalyse med Google Analytics Introduktion til CMS systemer Udarbejdelse af landingssider til online markedsføring Søgemaskineoptimering Digital reklame og annoncering med Google AdWords Markedsføring på sociale medier. Undervisningen er planlagt i samarbejde med Kursusfabrikken.dk, som er velfunderet i de digitale fag og værktøjer. Du vil blive undervist af fagfolk, der til dagligt arbejder med digital markedsføring, og du vil se, hvordan professionelle online kampagner bliver udført. Du vil også få adgang til en lang række værktøjer, som bruges af virksomheder der arbejder med online markedsføring. Undervisningsformen er meget praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver - individuelt, i teams og på klassen. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Centrale digitale markedsføringsbegreber samt markedsføringsfunktionens typiske rolle i forhold til virksomhedens digitale markedsføring Centrale primære og sekundære data indsamlingsmetoder i relation til arbejdet med markedsanalyse og effektmåling af markedsføringen Metoder og værktøjer til digital markedsføring. Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: Anvende digitale markedsføringsbegreber, modeller og teorier med henblik på at vurdere potentialet for salg af virksomhedens ydelser og produkter online Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til områdets praksis Opstille mål og vurdere nøgleområder for virksomhedens digitale strategi Anvende centrale metoder og værktøjer til at planlægge digital markedsføring og relatere markedsføringsplanen til virksomhedens idé og overordnede strategier Anvende webstatistikker og behandle data, og på den baggrund optimere markedsføringsindsatsen Vurdere virksomhedens placering i søgemaskiner og stille forslag til indsatsområder Planlægge og udarbejde annonce- og reklamekampagner til digitale medier Side 8 af 40

12 Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller samt præsentere resultater til fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister. Kompetencer Den studerende opnår kompetence i: Deltage i tværgående teams i forbindelse med virksomhedens arbejde med digital markedsføring Selvstændigt analysere, planlægge og gennemføre opgaver i forbindelse med digital markedsføring Gennem brug af webstatistik og brugertests tilrettelægge og optimere den digitale markedsføringsindsats Bedømmelse Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Practical e-commerce Faget udbydes kun på engelsk, men det er muligt for danske studerende at kommunikere på dansk med underviser samt aflevere opgave og gå til eksamen på dansk. Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Contents In this course you will be working on creating your own web shop using the Magento system, one of the leading e-commerce systems in the world. You will learn how to set up a web shop system, how to handle the daily management of a web shop, collect insights from your users and gain an understanding of the ecosystem that a web shop exists in. This course will cover the following topics: Types of webshop systems Setting up a web shop in Magento Handling products and pricing Preparing and handling images Integrating videos Gaining insights by analyzing statistics User testing and A/B split tests Search Engine Optimization Campaigns and Google Adwords Working with payment gateways Integrations and 3rd party services The lecture form will be a combination of case based learning, relevant theory and practical exercises. The literature will be based upon the official Magento User Manual, theoretical e-commerce texts and a collection of relevant online articles. Learning Objectives Knowledge and understanding The student will gain knowledge about: The technical business environment a web shop operates in Side 9 af 40

13 The components of web shop systems Roles and job functions involved within web shop operations The workflow and work processes behind running a web shop Site traffic through advertising and search engines Skills The student will get the skills to: Assess technical possibilities Install and prepare a web shop with locale specific settings Set up, collect and report on statistical user insights Perform daily routine operations regarding product handling Identify best practice and trends within the field Competencies The student will learn to: Participate professionally in interdisciplinary teams working with web shop operations Acquire new knowledge, skills and competencies within the subject area Assignments and exam The course ends with an individual hand-in of a report and a Magento web shop. A single combined grade will be given, based on the 7-point scale. The report must be a maximum of 10 pages and handed in together with a URL for a live version of the web shop. The evaluation is based upon the student s ability to apply the course topics in the context of their own web shop. Grafisk design og digital produktion Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Forudsætninger: Adgang til en computer der kan køre Adobe Photoshop, almindeligt farvesyn, interesse for design Formål Indføring i grafisk produktion til brug inden for digital kommunikation. Indhold Du vil komme til at arbejde med: Layoutteknikker Farveteori Typografi Komposition Design Stilarter Digital billedbehandling Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Grafisk produktionsflow Side 10 af 40

14 Grafiske produktionsteknikker Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At planlægge og layoute et visuelt produkt til brug for digital kommunikation Kompetencer Den studerende opnår kompetence i: Simple teknikker til fremstilling, forbedring og manipulering af digitalt billedmateriale, samt at gemme disse i de relevante filformater. Bedømmelse Læringsmålene udprøves i en prøve, der består af en skriftlig og en mundtlig del. Under kurset udarbejdes et koncept, som er baggrunden for en præsentation og en rapport. Præsentationens varighed er minutter. Udviklings-processen dokumenteres skriftligt i form af en rapport. Den samlede præstation (præsentation/ rapport) udmøntes i en samlet karakter. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Corporate communication Indhold Læringsmål Stakeholder relationer Virksomhedsidentitet herunder hvordan image, rygte og strategi knyttes sammen sådan at man kan styre og koordinere en sammenhængende kommunikationssystem også i forbindelse med krise-, forandrings- og CSR kommunikation. Identificering og analyse af stakeholder relationer. Analyse og planlægning af virksomhedskommunikation både fra dag til dag, men også i forbindelse med krise og forandring. Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Hvad virksomhedskommunikation er, herunder hvordan man kan arbejde med virksomhedens identitet, image og rygte. Strategisk inddragelse og tilgang til stakeholders. Strategier og redskaber til at skabe, vedligeholde og koordinere en sammenhængende virksomhedskommunikation. Hvordan man kan håndtere krise, CRS og forandrings kommunikation. Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At identificere og analysere en organisations interessenter. At kunne analysere og planlægge en fornuftig virksomhedskommunikation i forhold til dag til dag kommunikation med nøgle interessenter. At kunne planlægge en kommunikationsstrategi i en krise eller forandring At kunne analysere og håndtere en virksomheds brand dvs. identitet, image og rygte. Side 11 af 40

15 Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: Selvstændigt at kunne redegøre for og analysere problemstillinger inden for virksomhedskommunikation At kunne argumentere for en valgt kommunikationsstrategi med afsæt i de anvende teorier og metoder på en velbegrundet måde. Bedømmelse Læringsmålene afprøves i en skiftelig opgave (8 standard sider) som tager afsæt i en virkelighedsnær case / problemstilling som den studerende ønsker at arbejde med. Den studerende vil blive evalueret ud fra følgende kriterier: Evnen til at redegøre for og anvende relevante teorier, modeller og begreber inden for virksomhedskommunikation og sætte disse i relation til praksis (casen) Evnen til at identificere og analysere de relevante interessenter og udarbejde en kommunikations-strategi for disse. Evnen til at udarbejde en målrettet kommunikationsplan som løser den problemstilling der præsenteres i casen. Evnen til at argumentere for den valgte løsning på en velstruktureret måde som lever op til de akademiske standarder for opgaveskrivning. Der gives karakter efter den samlede præstation. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Branding communication Indhold Præsentation af de grundlæggende kommunikationsteorier inden for virksomhedskommunikation, produkt branding og marketing. Fokus vil være på, hvordan branding bruges som et redskab til at engagere kunderne og få en dialog med en relevant faggruppe. De studerende vil blive i stand til at kombinere relevante teorier og anvende dem i forbindelse med udarbejdelsen af trendanalyser, målgruppeanalyser og kommunikationsplanlægning herunder valg af kommunikationskanaler. Undervisningen er casebaseret og vil tage udgangspunkt i konkrete virksomhedscase. De studerende vil få træning i at argumentere for den valgte branding strategi samt præsentere den casebaserede løsning i plenum. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Kommunikations og marketing teorier Brandingteorier i et kommunikationsperspektiv Forholdet mellem brand og forbruger Trends og strategier inden for branding, såsom grøn branding, CSR, relations branding og oplevelses branding etc. Mediernes rolle i udviklingen af en strategisk brand kommunikation Side 12 af 40

16 Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: Analyse af trends og strategier som er anvendt i branding af produkter eller organisationer i forskellige industrier Praktisk anvendelse af branding og marketing kommunikation. Identificering af relevant målgruppe samt strategi for hvordan målgruppen adresseres Udvikling af branding strategi og kommunikation Kompetencer Den studerende opnår kompetencer i: Selvstændigt at kunne redegøre for og analysere problemstillinger inden for branding og kommunikation At argumentere for en valgt brandingstrategi med afsæt i de anvende teorier og metoder på en velbegrundet måde. Bedømmelse Læringsmålene afprøves i en skriftlig opgave (8 standard sider) som tager afsæt i en virkelighedsnær case / problemstilling som den studerende ønsker at arbejde med. Den studerende vil blive evalueret ud fra følgende kriterier: Evnen til at redegøre for og anvende relevante teorier, modeller og begreber inden for branding og kommunikation og sætte disse i relation til praksis (casen) Evnen til at identificere og analysere en relevant målgruppe. Evnen til at udarbejde en målrettet plan for kommunikation og branding som løser den problemstilling der præsenteres i casen. Evnen til at argumentere for den valgte løsning på en velstruktureret måde som lever op til de akademiske standarder for opgaveskrivning. Der gives karakter på baggrund af den skriftlige opgave. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. (inkl. innovations camp) Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester Idéudvikling i praksis Indhold Idéskabelse, produkt- og koncept-udvikling er begreber, som mange studerende har en forståelse for og en mening om, men få har prøvet at arbejde med det i praksis. Det giver dette valgfag mulighed for. Forløbet afvikles over fem uger. Midtvejs indgår en 48 timers intensiv innovations camp. Med udgangspunkt i en konkret praktisk problemstilling skal deltagerne arbejde med idéskabelse, konceptudvikling og implementering af en løsning. De studerende får dermed indsigt i hele processen fra idéskabelse til implementering. De studerende bliver i stand til at gennemføre kreative processer, får viden og erfaringer med udvikling af koncepter og forretningsmodeller, samt forståelse for udfordringerne med eksekvering. Processerne afvikles i teams. Disse består af studerende med forskellig faglighed og er dermed fra forskellige studieretninger. Side 13 af 40

17 Læringsmål Viden Den studerende skal have viden om: Opnå viden om kreative processer og konceptudvikling Opnå viden om forretningsmodeller Opnå viden om eksekvering i praksis Opnå viden om gruppeprocesser og dynamikker Færdigheder Den studerende skal færdigheder i: Kunne arbejde med kreative processer med henblik på idé- og konceptudvikling Kunne forstå udfordringerne i forbindelse med implementering og eksekvering af nye løsninger/produkter Kunne indgå i tværfaglige teams og være medvirkende til at få gruppen til at fungere Kompetencer Den studerende opnår kompetencer til: Kunne indgå i og gennemføre en proces fra idéskabelse til implementering Bedømmelse Der gives en individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren gives med udgangspunkt i en skriftlig rapport Vægt: 5 ECTS Iværksætteri Placering: 1. og 2. semester Faget kan udelukkende tages af studerende på Iværksætterlinjen og er samtidig obligatorisk for disse studerende. Indhold Iværksætterens rolle, vilkår og personlige egenskaber Iværksætter- og selvstændighedskultur Udvikling og vurdering af en forretningsplan Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Betydningen af iværksætter- og selvstændighedskultur nationalt og internationalt Mulighederne for start af egen virksomhed i Danmark Hvordan man skaffer risikovillig kapital til finansiering af virksomhedens første vanskelige faser Etableringsprocessen for en ny virksomhed. Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At kunne give en karakteristik af en iværksætter i dag At kunne idéudvikle og vurdere idéers kommercielle bæredygtighed At kunne identificere og vurdere finansieringsbehov og muligheder Side 14 af 40

18 Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: At kunne udvikle, præsentere og vurdere en forretningsidé På baggrund af forretningsidéen at kunne udarbejde, præsentere og vurdere en forretningsplan. Bedømmelseskriterier Individuelt eller i grupper udarbejdes en forretningsplan svarende til et omfang af max 15 sider ekskl. bilag. Forretningsplanen skal ud over de 15 sider indeholde et executive summary på max. 3 sider. Forretningsplanen præsenteres og forsvares ved en individuel mundtlig eksamen ved udgangen af 2. semester. Eksamenstiden er 30 min. pr studerende. Til eksaminationen forberedes en præsentation på max 10 min. Den skriftlige forretningsplan og det mundtlige forsvar vurderes af underviseren og en intern censor. Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Vægt: 5 ECTS Placering: 2. semester International Business Communication Undervisning, opgave og eksamen foregår på engelsk. Contents Focus on English as the international language of business Written assignments to learn relevant business terminology/grammar Communication as part of the business strategy Cultural and business-related texts and discussion of both English-speaking cultures and other cultures Advanced English for business communication and marketing PR, press releases, market communication Advanced English for business communication and sales sales language, language of meetings Learning Objectives Knowledge and understanding The student will gain knowledge about: Advanced business English terminology Knowledge of business environments in the English-speaking world and other Understanding different communication strategies in business Understanding of cultural differences in business environments across the English-speaking world and other Advanced business English terminology in sales, marketing, purchasing and meetings Skills The student will get the skills to: Speaking English at an advanced level for international business Communicating effectively in cross-cultural environments in English Utilising international business language in practical situations for marketing, purchasing, selling, and customer service Side 15 af 40

19 Applying acquired knowledge of communicative strategies in practice Competencies The student will learn to: Participate in oral and written communication tasks in English in relation to marketing, sales and business communication in an international company Cooperate with customers and suppliers with a different cultural and linguistic background. Undertake strategic business communication tasks in English Interact competently in inter-cultural business environments Assignments and exam The learning objectives are tested with an examination. Form: Written and oral exam. On the basis on a case study, the student will present a report discussing the various elements of the communicative, cultural and business aspects of the case. An oral presentation discussing the written report will follow to assess the student s written and oral English communicative skills. A grade is given according to the 7-point scale. Vægt: 5 ECTS Placering: 3. semester Indhold Internationale sommerskoler Formålet med den internationale sommerskole er at opnå kompetencer til at indgå i multikulturelle teams i en faglig sammenhæng. De faglige emner i de enkelte sommerskoler varierer, dog alle med det fælles træk at der indgår innovation, og der skal løses en større opgave i samarbejde med lokale studerende. Der udbydes sommerskoler i Tanzania, USA, Kroatien og Malaysia. Endeligt valg af sommerskole sker senest den 1/ Studerende som vælger Sommerskole som valgfag på 3. semester oplyses om endelige valgmuligheder og betingelser inden 1/ Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: En anden kultur Hvorledes det pågældende land fungerer politisk, kulturelt, økonomisk Økonomiske problemstillinger i pågældende land En udvalgt industri eller specifikt fagområde Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At arbejde tværfagligt og tværkulturelt At arbejde projektorienteret i et multikulturelt miljø Engelsk business sprog Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til: At arbejde tværkulturelt under andre og udfordrende omgivelser Præsentation og salg af ideer Side 16 af 40

20 Indgå i internationalt arbejde At arbejde sammen med mennesker der er anderledes - både fagligt og kulturelt Indgå i uvante situationer Bedømmelseskriterier Eksamensformen afhænger af den enkelte sommerskole. Den studerende eksamineres, og der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Vægt: 5 ECTS Placering: 3. semester Indhold Læringsmål Markedskommunikation Kommunikations- og kampagnestrategi og -mål Interessenter og målgrupper Mediastrategi og planlægning Kommunikationsgenrer Massekommunikation Interpersonel kommunikation Social media kommunikation Ukonventionel kommunikation Analyse og effektmålinger Briefing og bureausamarbejde Viden og forståelse Den studerende skal have viden om: Forskellige kommunikationsteorier og -modeller i grundlæggende markedskommunikative genrer Kommunikationsprocessen Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i: At kunne analysere og vurdere kommunikationens virkemidler og strategier, herunder de retoriske strategier At kunne udlede forskellige mediers kommunikative karakteristika og anvendelighed, og kunne inddrage disse i den overordnede kommunikationsstrategi Ud fra virksomhedens idégrundlag at kunne planlægge en kommunikationsstrategi og medieplan, der er afstemt efter målgruppen samt kommunikationens indhold og målsætning I denne planlægning være i stand til at inddrage kommunikationsmål, marketingmix, promotionmix, medieplan, mediehjul og mediebudget Kompetencer Den studerende opnår kompetence til: At kunne udforme et kommunikationsprodukt i forlængelse af en foretaget kommunikationsplanlægning samt et foretaget mediavalg Bedømmelseskriterier Faget afsluttes med en individuel 30 minutters mundtlig eksamen. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Side 17 af 40

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 SKRIV TITEL Studieordning 2014-2016 PBA i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Institutionsdel September 2014 Side 0 af 4 Indhold Institutionsdel STUDIEORDNING UDDANNELSENS

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Version august 2012 Indhold FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Omfang... 3 1.3. Mål for læringsudbytte... 3 1.4. Titulatur...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Fælles del Studieordning, august 2015 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2014 Institutionsdel revideret august 2015 0 Fælles del Indhold Fælles

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere