Dokument nr.: Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser"

Transkript

1 Dokument nr.: Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning... 6 Trin 2: Årsafslutning Trin 3: Resultatdisponering Indtastning i Økonomiportalen Bilag 1: Oversigt over vejledning og materiale

3 Indledning Til udarbejdelse af regnskab og resultatdisponering for 2012 har Ministeriet for Ligestilling og Kirke udarbejdet denne vejledning. Vejledningen erstatter ikke Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. samt Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision, men tjener som hjælpeværktøj og supplement til disse. Såvel kirkekasser som provstiudvalgskasser aflægger regnskab efter samme regler. Der skelnes derfor ikke mellem kirkekasser og provstiudvalgskasser i denne vejledning. Ifølge Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision m.v. skal regnskabet afleveres på formålsniveau. Sammen med regnskabet skal der i øvrigt afleveres en opgørelse på artsniveau. Menighedsrådenes egenkapital fremgår af balancens passivside. Egenkapitalen er menighedsrådets opsparinger, kapitaler (undtaget gravstedskapitalerne) og likviditet, herunder menighedsrådets frie midler. Hvis menighedsrådet har optaget lån, vil det også være en del af egenkapitalen. Egenkapitalen skal kun reguleres én gang om året, så der skal ikke bogføres på konto i løbet af året. Den endelige bogføring sker i forbindelse med årsafslutningen og resultatdisponeringen, hvilket fremgår af denne vejledning. Efter endt årsafslutning bliver årets resultat (resultat C) tilskrevet egenkapitalkontoen Årsafslutningskontoen skal herefter fordeles på de øvrige egenkapitalkonti Årsafslutningen foregår dermed i tre trin. Figur 1: Oversigt over årsafslutningen TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 1. Klargøring årsafslutning 2. Regnskabsteknisk resultatopgørelse 3. Resultatdisponering - ifølge MiLiKi's regler Resultat A Resultat vedr. præstegårdsbevilling Resultat vedr. kirkegård Resultat vedr. kirkekasse Resultat B Forbrug af eksisterende opsparing Nye lån Forbrug af kirkekassens "Salg af anlæg mv" Forbrug af frie midler konverteret til anlæg Forbrug af videreførte anlægsmidler, tidl år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet (fra salg af anlæg) Overført til kirkekasse (salg af anlæg mv) Resultat A + Resultat B = Resultat C Frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdes frie midler Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Arv og donation Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Årsafslutning 3

4 I første trin skal årsafslutningen forberedes. Det indebærer den endelige beregning af menighedsrådets moms, opgørelse af afsluttede anlægsprojekter samt periodisering af udgifter, hvor ordre og udgift falder i to forskellige regnskabsår og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har til brug for menighedsrådene udarbejdet en vejledning vedrørende moms. Denne vejledning udkommer i januar 2013 i en ny udgave med nye og opdaterede regneark. Den endelige opgørelse af resultatet for anlægsprojekter foregår ligeledes i et selvstændigt regneark. Landsforeningen af Menighedsråd har til regnskab 2011 udviklet et regneark, som fortsat kan anvendes dette skema kan findes på DAP i håndbogen Blanketsamling til menighedsråd under økonomi og forsikring. Som del af trin 1 skal menighedsrådene tillige nulstille de i 2012 nyoprettede konti på balancen til brug for årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater), så gevinsten eller tabet bliver en del af egenkapitalen. Dette kan ikke gøres i forbindelse med resultatdisponeringen via økonomiportalen. Når forberedelserne er gennemført kører årsafslutningens andet trin. I de fleste økonomisystemer kører årsafslutningen automatisk. I afsnittet beskrives, hvordan den aktiveres trin-for-trin i Brandsoft/Skovbo data s økonomisystem. Efter endt årsafslutning fremgår resultatopgørelsen af årsafslutningskontoen Årsafslutningen overfører resultatet til egenkapitalen og nulstiller driftskontiene. I tredje trin disponeres årets resultat ifølge de love og regler, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udstedt. Det er den sværeste del at vejlede om, da lokale forhold kan gøre sig gældende, jf. trin 3. Forberedelsen og årsafslutningen skal tidsmæssigt være afsluttet, så der er tid til den efterfølgende resultatdisponering, inden regnskabet afleveres senest den 1. april Bilag 1 og 2 er uændret i forhold til det tidligere årsregnskabsskema. I forhold til bilag 3 med specifikationen på artskontoniveau fra 2011, er det, efter den i december 2012 afsluttede høring, stadig under afklaring hvorvidt opgørelsen skal indgå i regnskabet. Man skal dog under alle omstændigheder fortsat indrapportere specifikationen på artskontoniveau i økonomiportalen til brug for provstiudvalg og revision. Bilag 3 indeholder resultatopgørelse og finansiel status på artskontoniveau. Lovgrundlaget for de lokale kirkelige kassers budget og regnskab følger af Lov om folkekirkens økonomi. Det er nærmere beskrevet i Cirkulære henholdsvis Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision mv. Især er det anbefalingsværdigt at læse afsnittene om anlægsinvestering, anlægsfinansiering og opsparing samt afsnit om anbringelse af kassebeholdning, opsparing og disponering. Vejledningen kan findes i Retsinformation (www.retsinfo.dk). Der arbejdes på, at regnskabet for 2012 kun skal afleveres elektronisk. Der bliver udsendt en særskilt nyhed om dette, når processen er endelig fastlagt. I forbindelse med indrapportering af regnskabet i Økonomiportalen, skal følgende bilag, således fortsat indberettes: 4

5 Bilag 1: Oversigt over ejendomme administreret af menighedsrådet Bilag 2: Oversigt over kollekt og biregnskaber, herunder afsluttede anlægsprojekter Bilag 3: Resultatopgørelse og status på artskonti Af bilag 1 til denne vejledning følger en oversigt over relevante dokumenter, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udsendt til brug for årsafslutning Efter godkendelse af regnskabet i Økonomiportalen skal menighedsrådet være opmærksom på, at relevant regnskabsmateriale, som typisk indkaldes i en materialeplan af provstirevisor, fortsat skal sendes på samme måde som tidligere. Materialet vil som minimum omfatte de afstemninger og dokumenter, som fremgår af regnskabsinstruksens bilag 6 for såvel menighedsråd som provstiudvalg. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, december

6 Trin 1: Klargøring til årsafslutning Formåls- og artskontoplanerne giver flere muligheder for registrering. Regnskabsføreren skal derfor træffe en række valg vedrørende registreringsrammen. Forberedelsen til årsafslutning er derfor vigtig for, at årsafslutningen bliver vellykket. Årsafslutningen forberedes igennem nedenstående trin: a. Kontrol af at eventuelle bemærkninger i revisionspåtegningen eller protokollatet fra 2011 er indarbejdet i regnskab b. Oprydning i bogføringen c. Moms d. Selvstændige bevillinger e. Delte medarbejdere f. Beregning af overskud og underskud på årets afsluttede anlægsprojekter samt beregning af videreførelse af anlægsbevilling. Begge beløb skal opgøres særskilt for det enkelte anlægsprojekt. g. Periodisering af udgifter og indtægter som falder i to regnskabsår h. Nulstilling af mellemregningskonti oprettet til årlige bevægelser vedrørende arv og donationer I dette afsnit redegøres for de generelle forhold, men det skal understreges, at der kan være lokale forhold, hvor regnskabsføreren er bedst stillet ved at rette henvendelse til Landsforeningen af Menighedsråd, provstiet eller til provstirevisor for mere præcis bistand. Ad a) Bemærkninger fra revisionen vedrørende regnskab 2011 Hvis revisor har bemærkninger til regnskab 2011, kan der forekomme rettelser til den i forbindelse med årsafslutning 2011 automatisk gererede åbningsbalance for I trin 1 skal det sikres, at åbningsbalancen er opdateret og retvisende i forhold til regnskab 2011, revisors eventuelle bemærkninger samt eventuelt ikke-tidligere registrerede beholdninger. Alle korrektioner vedrørende regnskabet for 2011 som føres i regnskab 2012, bør som udgangspunkt føres som primoposteringer, hvis anden løsning ikke er angivet af provstirevisor. Ad b) Oprydning i bogføringen Regnskabsføreren bør i forbindelse med årsafslutningen undersøge, om der er noget i bogføringen, der skal omposteres. Det kan være, hvis der er konteret ren drift på forkert art, anlægsudgifter på forkerte formål eller de er sket en uhensigtsmæssig sammenblanding mellem drift og anlæg. Regnskabsføreren kan trække en rapport, som viser kombinationer af art og formål herunder drift og anlæg. Regnskabsføreren bør på den baggrund træffe beslutning om, hvorvidt nogle af konteringerne skal ændres i forbindelse med forberedelse til årsafslutningen. Det bør i øvrigt kontrolleres, at det kun er poster som reelt skal være primoposteringer, som er bogført som sådan. I 2011 kom flere kasser at anvende markeringen af primoposteringer i en længere periode, selv om dette ikke var hensigten. Særligt om bogføring af anlægsudgifter 6

7 Ved bogføring af anlægsudgifter kan der være tidsmæssig forskydning, som kan gøre den korrekte bogføring sværere. Dette gælder særligt for flerårige anlægsinvesteringer, der finansieres af opsparing - såvel som lån og årets ligningsmidler. Hermed understreges, at tidligere tiders praksis med at indtægtsføre lån, opsparing eller ligningsmidler (bevilling eller 5 pct. midler) på udgiftskontoen, ikke er rigtig. Den rigtige kontering er beskrevet i vejledning til budget, men gengives i uddrag herunder. Når ligningsmidlerne til årets anlægsudgifter udbetales, skal de indtægtsføres på formål 92. Hvis en del af beløbet skal anvendes til opsparing, konteres beløbet på en relevant opsparingskonto. Opsparingen skal dermed ikke udgiftsføres, hvilket betyder, at der vil fremgå et positivt resultat af oversigten s. 2 på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i 0). Det positive resultat består af ligningsbeløb til opsparing plus renter i løbet af året. Det positive beløb skal ikke opfattes som overskud, men som det beløb, der i løbet af året er blevet overført til opsparing plus renteindtægter heraf. Efter årsafslutningen kommer opsparingen til at fremgå af den finansielle balance og vil som sådan fremgå af egenkapitalen. Når anlægsprojektet igangsættes og menighedsrådet begynder at afholde anlægsudgifter, skal disse udgiftsføres. Der kan altså forekomme en tidsmæssig forskydning mellem indtægter og udgifter i regnskabets resultatopgørelse, som består af den periode, hvor midlerne er placeret på menighedsrådets opsparingskonto og som sådan synlige i menighedsrådets egenkapital. Menighedsrådet kan finansiere anlægsprojekter med låneoptagelse i stiftsmiddel-, realkredit- og andre lån. Lånet skal ikke indtægtsføres, men overføres til den rette artskonto på balancen, når det optages. Når der afholdes anlægsudgifter på projektet, finansieres de i løbet af året af lånet. Forudsat at projektet er afsluttet i indeværende år, vil menighedsrådet i de efterfølgende år kun skulle forholde sig til afdrag på lånet. Det er muligt at få tildelt ligningsmidler til afdragene, og i løbet af året indgår ligningsmidler til afdrag under formål 92. Når året er gået, vil der på oversigten s. 2 fremgå et positivt resultat på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i 0). Det positive resultat består af ligningsmidler til afdrag og skal derfor ikke opfattes som et overskud. Beløbet fremgår af balanceposten ligningsmidler til afdrag på lån. Efter årsafslutning overføres ligningsmidler til afdrag til lånet på balancen, som nedskrives. Lån konteres ikke som en indtægt, men udgifterne til anlægsprojektet udgiftsføres og finansieres af lånet i takt med, at de afholdes. Der vil ofte være tidsmæssig forskydning mellem udgifter og indtægter afhængig af låntype. Hvis der er bevilget ligning til afdrag på anlægsprojekter, hvor afdragene ikke igangsættes i løbet af året, bør provstiudvalget tage stilling til, hvad der skal ske med midlerne. Bevillingen kan fx overføres til det kommende år, overføres til andre projekter eller tilbageføres til ligningsområdet. Hvis menighedsrådet vælger at konvertere frie midler til anlæg og får provstiudvalgets godkendelse hertil, kan det anvendes til ekstraordinært afdrag på et lån. En indtægt af et eventuelt salg af ejendom eller indtægt af ekspropriation skal indtægtsføres i resultatopgørelsen og herefter overføres til stiftsmidlerne og bogføres på balancen. Konteringseksempler (flyvere) som beskriver ovenstående situationer er offentliggjort sammen med artskontoplanen. Ad c) Moms Årsafslutningen medfører to opgaver vedrørende moms. 7

8 For det første skal aconto fradragsprocenterne genberegnes. Dette vil være tilfældet for alle, da der er kommet nye retningslinjer vedrørende moms i folkekirken fra SKAT. Der udkommer en opdateret vejledning fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke vedrørende moms i januar For det andet skal der, når alle posteringer (på nær resultatdisponeringen) er afsluttet foretages momsregulering på baggrund af genberegningen af fradagsprocenterne. Der henvises i forhold til reguleringen af moms til den ovenfor omtalte vejledning. Desuden henvises til de af Ministeriet for Ligestilling og Kirke udsendte vejledende regneark, som kan være til hjælp for menighedsrådene. Det er dog vigtigt, at menighedsrådet benytter den bedste mulige skønsmetode, uanset at denne ikke fremgår af ministeriets regneark. Ad d) Selvstændige bevillinger Der kan være menighedsråd, der har opretholdt selvstændige bevillinger til vedtægtsbestemte præstegårdsudvalg og kirkegårdsudvalg. For disse bevillinger kan årsafslutningen forberedes ved, at ligningsbeløbet til den pågældende bevilling omposteres, så det fremgår under det korrekte regnskab. Det vil sige at ligningsbeløb til præstegårdskassen omposteres fra formål 10 til formål 50, og at ligningsbeløb til kirkegården omposteres fra formål 10 til 40. Dette kan ske umiddelbart inden årsafslutningen og ikke i løbet af året, men er ikke et krav. Ad e) Delte medarbejdere Løn og indtægter til delte medarbejdere fremgår i dag på formål 98. Indtægten, fra det eller de menighedsråd medarbejderen deles med, er placeret samme sted. I forbindelse med årsafslutningen kan disse udgifter og indtægter omposteres til det relevante formål, hvorved regnskabet bliver mere præcist. Hvis der ikke omposteres, vil formålet automatisk komme til at fremgå under formål 6. Ved omposteringen er det tilstrækkeligt at bogføre saldoen på de enkelte artskonti under formålet med tydelig angivelse af, at der er tale om ompostering fra formål 98 til formål xx. Ad f) Anlæg Menighedsrådet kan ikke overføre beløb fra drift til anlæg uden provstiudvalgets godkendelse. Et eventuelt underskud på et afsluttet anlægsprojekt bør således være blevet fremlagt for provstiudvalget. Da menighedsrådet er forpligtet til at dække et eventuelt underskud med de frie midler, består forberedelsen på anlægsdelen i at opgøre overskud og underskud på hvert enkelt anlægsprojekt, som er afsluttet i Endvidere skal det gøres op, hvor meget den samlede videreførelse af uforbrugte anlægsmidler i 2012 udgør. Ad g) Periodisering 8

9 Ved periodisering sikrer regnskabsføreren, at menighedsrådets udgifter og indtægter regnskabsføres i det rigtige år. Det betyder, at alle aftaler af væsentlig størrelse, der er indgået i 2012, også får en virkning i regnskabet for Alle fakturaer, der modtages i det nye år, men som vedrører aftaler eller handler indgået i det gamle år, skal bogføres med dato 31/ Det vil sige, at man kan betale regningen i det nye år, men udgiften skal bogføres i Man kan anvende den relevante periodeafgrænsningspost som f.eks. kreditorsamlekontoen eller , som modpost til udgiften, i stedet for som tidligere - bankkontoen. På denne måde stemmer den bogførte saldo på bankkontoen overens med bankens saldo på kontoudtoget. Køb af varer og tjenesteydelser Alle varer og tjenesteydelser, der er købt og leveret i 2012, skal medtages i årsregnskabet uanset betalingstidspunktet. Købet debiteres på den relevante formåls- og artskonto som normalt. Modposten vil være en kreditorkonto f.eks Med denne fremgangsmåde vil eventuelt afløftet moms ligeledes blive medtaget i den korrekte momsafregningsperiode. Når købet/ydelsen bliver betalt, skal kreditorkontoen debiteres med banken som modkonto. Salg af varer og tjenesteydelser Alt varesalg der er udført i 2012, skal registreres som indtægt i året. Dette vil i mange tilfælde ske automatisk gennem anvendelse af f.eks. kirkegårdssystemet. Men også andre former for salg skal registreres i det regnskabsår, hvor salget er sket. Salget krediteres på den relevante formåls- og artskonto som normalt. Modposten vil være en periodeafgrænsningspost som f.eks Med denne fremgangsmåde vil eventuel indberettet moms ligeledes blive medtaget i den korrekte momsafregningsperiode. Når salget/ydelsen bliver indbetalt, skal debitorkontoen krediteres med banken som modkonto. I forbindelse med aflæggelse af regnskab 2011 havde mange menighedsråd svært ved at afstemme gravstedskapitalerne, som udsendt i opgørelsen fra stiftet, med regnskabssystemet. Dette skyldes forskellige principper for periodisering hos stifterne og i menighedsrådenes kasser. Med indførelsen af KAS/GIAS, vil dette problem dog være løst, idet salget af gravstedsvedligehold først er fundet sted, når indbetaling fra kunden er foretaget. Der bør således ikke ultimo 2012 være differencer mellem opgørelsen fra stiftet og menighedsrådets regnskab. Forudbetalte omkostninger For de menighedsråd, der har forudlønnede medarbejdere, vil udbetaling af januar-lønnen (2013) finde sted i december I disse tilfælde skal selve lønudgiften debiteres på og krediteres på banken. Efterfølgende krediteres kontoen i 2013 og debiteres på den relevante lønkonto. Det vil ligeledes kunne forekomme, at der i 2012 betales for en ydelse, der først leveres i Det kan f.eks. være en à contoudbetaling til en leverandør eller et abonnement, som helt eller delvist dækker kalenderåret

10 I denne situation debiteres konto , forudbetalte omkostninger, og banken krediteres på betalingsdagen. Ligesom det er tilfældet med lønnen, krediteres konto i det nye år, og den relevante udgiftskonto debiteres. Forudbetalte indtægter Der kan være tale om, at menighedsrådet i december modtager indbetalinger, som først skal indtægtsføres i januar måned. Dette kan f.eks. være præsters bolig- og varmebidrag. I dette tilfælde krediteres konto , og banken debiteres på indbetalingsdagen. Også her gennemgås posteringerne i det nye regnskabsår, debiteres igen og krediteres på de relevante indtægtskonti. Bagatelgrænse Som hovedprincip skal alt køb og salg periodiseres, således at det fremgår i det korrekte regnskabsår. Der vil dog være tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre indenfor supplementsperioden hvor regnskabet afsluttes f.eks. årsafregninger fra forsyningsselskaber, AER/AES-bidrag og lignende, som ofte først bliver fremsendt efter 31. januar. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at man sikrer sig, at regnskabsåret indeholder et helt års betalinger også selvom disse er forskudt i forhold til kalenderåret. Når det gælder årsopgørelser fra forsyningsselskaber, kan Regnskab 2012 f.eks. indeholde: årsopgørelsen for 2011 samt 4 kvartalsregninger fra Hvis man allerede har periodiseret årsopgørelsen 2011, så den er medtaget i Regnskab 2011, bør Regnskab 2012 således indeholde 4 kvartaler fra 2012 samt en periodiseret årsopgørelse for For AER/AES-bidraget vil det se således ud i 2012: 2 kvartaler fra 2011 og 2 kvartaler fra I forbindelse med årsafslutningen for 2011 opfordrede Ministeriet for Ligestilling og Kirke til, at man fik ryddet op i uhensigtsmæssig konteringspraksis vedrørende periodisering. Dette arbejder bør derfor være overstået. Hvis dette stadig ikke er sket, kan det stadig lade sig gøre. Man bør dig i dette tilfælde tage kontakt til provstiudvalg og provstirevisor. Ad h) Nulstilling af mellemregningskonti oprettet til årlige bevægelser vedrørende arv og donationer Der er i 2012 blevet oprettet en ny kontoserie på balancen (konto ) til brug for bevægelser i løbet af året vedrørende arv og donationer i form af legater og fonde. Denne kontoserie skal nulstilles hvert år i forbindelse med årsafslutningen. En eventuel saldo skal tillægges eller fratrækkes saldoen på egenkapitalkonto Arv og donationer, således at egenkapitalen ved årsafslutningen afspejler den reelle status for kassens fonde og legater. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udarbejdet en kort beskrivelse af den gældende praksis vedrørende arv og donationer. Denne er sammenskrevet og offentliggjort i december 2012 på DAP, og kan findes i Økonomihåndbogen. 10

11 Trin 2: Årsafslutning Når trin 1 forberedelsen er gennemført, kan årsafslutningen køre. Der er udarbejdet en konkret vejledning i de forskellige trin, som ligger på eller under support. Når årsafslutningen er kørt, er resultatet (=resultat C) overført til egenkapitalen. Figur 2: Oversigt over årsregnskab 2012 ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab Budget Regnskab * A Fælles indtægter i alt.. Driftsudgifter i alt... Kirkebygning og sognegård, Udgift/Indtægt..... Udgifter, løn. Udgifter, øvrig drift.. Indtægter Kirkelige aktiviteter, Udgift/Indtægt... Udgifter, løn... Udgifter, øvrig drift. Indtægter Kirkegård, Udgift/Indtægt... Udgifter, løn.. Udgifter, øvrig drift... Indtægter Præsteboliger mv., Udgift/Indtægt Udgifter, løn..... Udgifter, øvrig drift Indtægter Administration og fællesudgifter, Udgift/Indtægt. Udgifter, løn..... Udgifter, øvrig drift Indtægter Finansielle poster, Udgift/Indtægt... Resultat af drift (= ), Overskud/Underskud ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90). Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) Udgifter kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)).. Udgifter kirkegård ((83)+(84)). Udgifter præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)).. B Resultat af anlæg, Overskud/Underskud. C Resultatopgørelse (=A+B), Overskud/Underskud... * Budgettet er ikke revideret 11

12 Resultat A er årets indtægter og udgifter af driften, hvilket svarer til formål 1-7. Resultat B er årets indtægter og udgifter af anlægsbevillingerne, svarende til formål 8-9. Resultat C er resultatopgørelsen, hvilket er den regnskabstekniske opgørelse af årets indtægter og udgifter. Da det umiddelbart er en sammenlægning af resultat A og B, kan opdelingen virke overflødig. Den er imidlertid taget med for overskuelighedens skyld, da en stor del af årets resultat i resultatdisponeringen skal disponeres videre til balancekonti vedrørende anlægsprojekter. Resultatopgørelsen (resultat C) er derfor ikke det samme som menighedsrådets frie midler. Som det var tilfældet i regnskab 2011 gøres resultatet op på baggrund af forskellen mellem indtægter og udgifter i regnskabet og ikke som forskellen på regnskab og budget, som det var tilfældet i det gamle (før 2011) bilag 4. Det indebærer, at resultatopgørelsen opgøres ved at trække indtægter (1 og 9) fra udgifter (2 til 8). Menighedsrådets frie midler opgøres ved at disponere resultatopgørelsen i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 3. I regnskabsskemaet formålskontoopgørelse er resultatet fordelt på udgifter til løn, udgifter til øvrig drift samt indtægter. Man kan desuden se regnskab Trin til årsafslutning i Brandsoft/Skovbo data Årsafslutningen nulstiller alle driftskonti samt overfører resultatopgørelsen til årsafslutningskonto For at kunne årsafslutte er det desuden nødvendigt at spærre det foregående regnskabsår. Se i økonomisystemets vejledning om årsafslutning, hvordan det konkret gøres. Når årsafslutningen er kørt, kan resultatdisponeringen gå i gang. 12

13 Trin 3: Resultatdisponering Resultatopgørelsen er det regnskabsmæssige overskud eller underskud i Resultatet skal disponeres på de relevante egenkapitalkonti i overensstemmelse med de nedenfor angivne principper. Egenkapitalen bliver kun reguleret denne ene gang om året. Menighedsråd kan have en negativ egenkapital uden, at det er et problem. Det hænger sammen med, at man kan have gæld, hvor det tilsvarende materielle aktiv ikke indgår i balancen. Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at en positiv egenkapital i regnskabssystemet vises med negativt fortegn. Hvis der er minus foran saldoen på Menighedsrådets/PU s frie midler, betyder det således, at der er penge på kistebunden til brug i det kommende år. Omvendt betyder et positivt tal på samme konto, at der er et underskud, som bør inddækkes i det (eller de) kommende år. Tabel 1: Oversigt over menighedsrådets egenkapital Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets/PU's frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutningskonto Efter endt årsafslutning står resultat C (årets resultat) på årsafslutningskontoen Kontoen skal nu tømmes, så der efter endt resultatdisponering står 0 kr. tilbage. Resultatdisponeringen foretages i et dertil udformet skærmbillede. Forslaget indebærer en registrering af nedenstående bevægelser, men skal godkendes af regnskabsføreren for at blive bogført. Resultatdisponeringen kan printes fra siden og bogføres direkte fra skærmbilledet. Det er ikke muligt at resultatdisponere til kontoen Arv og donationer. En regulering af denne egenkapitalkonto skal ske, fra de relevante mellemregningskonti, inden der sker indberetning til Økonomiportalen. Hvis man benytter et regnskabssystem fra Brandsoft/Skovbo Data, kan resultatdisponeringen køres igen, hvis man opdager en fejl. Resultatdisponeringen foretager herefter korrektionen, så den samlede bogføring i forbindelse med resultatdisponeringen stemmer. Resultat A På forsiden af regnskabsskemaet fremgår resultat A. Det er resultatet af driften og består af nedenstående overskud og/eller underskud. 13

14 Konto : Menighedsrådets frie midler Når alle øvrige poster på egenkapitalen er beregnet og bogført, vil der være et beløb tilbage, som er blevet reguleret med underskud og/eller overskud på de afsluttede anlægsprojekter. Dette beløb er menighedsrådets frie midler. Hvis underskuddet er større end driftsoverskuddet i løbet af året, vil det endelige beløb være negativt. Hvis der eksisterer frie midler i åbningsbalancen, vil årsafslutningen derfor ende med en nedjustering af de frie midler i overensstemmelse med underskuddet på anlæg samt et for lille overskud dannet i løbet af året til at finansiere dette. Menighedsrådets frie midler skal desuden indeholde/dække overskud/underskud på hvert enkelt afsluttet anlægsprojekt. Overskud eller underskud fremgår af de biregnskaber, som skal vedlægges regnskabsskemaet. Hvis der er sat dimension eller anlægsnummer på posteringerne vedrørende anlægsprojektet, kan biregnskabet trækkes ud i en dimensionsrapport i økonomisystemet og vedlægges regnskabsskemaet. Der gøres opmærksom på, at der kan være forskellig praksis i provstierne vedrørende anlægsprojekternes afslutning. Der kan derfor være behov for at kontakte provstiudvalget i forbindelse med afslutning af projekterne. Konto : Præstegårdsbevilling og konto : Kirkegårdsbevilling I årets resultat indgår tillige overskud/underskud fra bevillinger som tidligere har været selvstændige som f.eks. præstegårds- eller kirkegårdskasser. I tilfældet med en præstegårds- eller en kirkegårdsbevilling kan der være et udvalg, som disponerer til et eventuelt overskud/underskud. Dette skal derfor kunne udredes af resultatopgørelsen. I kirkegårdsbestyrelsernes tilfælde vil dette være nedfældet i en vedtægt. Resultat B Resultat B fremgår af regnskabsskemaets forside og består af resultatet for anlæg. Det skal disponeres i overensstemmelse med nedenstående. Konto : Opsparing til anlæg Kontoen skal reguleres med den opsparing, som er indsat på konto i løbet af året og de udgifter, som er afholdt fra samme konti. Det vil sige, at egenkapitalkontoen skal reguleres med forskellen på primo og ultimo i 2012 også kaldet bevægelsen. Dette omfatter også rentetilskrivning. Ligeledes skal bevægelsen på konto reguleres på egenkapitalkontoen. Hvis menighedsrådet f.eks. har kr. stående ved regnskabsårets begyndelse, får tilført kr. i ligning til opsparing, men bruger kr. på et andet anlægsprojekt, skal egenkapital kontoen tilføres netto kr., så den samlede saldo er kr. Konto : Kirke- og præsteembedekapitaler Kapitalerne ejes af menighedsrådet og fremgår derfor af kirkekassens egenkapital. Ændringer som betyder, at menighedsrådets kapitaler er øget i værdi eller mindsket i værdi, skal registreres på 14

15 kontoen i forbindelse med resultatdisponeringen. Dette inkluderer ikke rentetilskrivningen, som er en finansiel indtægt i menighedsrådets regnskab og ikke en kapitalforøgelse. Egenkapitalkontoen skal dermed reguleres med bevægelsen på konto For de kasser som har oplagt midler i stiftet fra Salg af anlæg til finansiering af fremtidige anlægsprojekter, vil disse fremgå som salgssummer på konto Konto : Langfristet gæld Den langfristede gæld består fortrinsvis af stiftsmiddellån optaget til finansiering af anlægsprojekter. I løbet af året har menighedsrådet betalt afdrag på lånene og gældsposten er nedbragt på konto Gældsposten på egenkapitalen skal reguleres med nettovirkningen af bevægelserne på kontiene. Hvis menighedsrådet har kr. i gæld ved årets start. Optager et lån på kr. og afdrager med kr. er nettovirkningen kr., som menighedsrådet skal regulere egenkapitalen med. På egenkapitalkontoen skal menighedsrådet efter resultatdisponeringen have registreret kr. Konto : Arv og donationer Der kan ikke konteres på denne konto i forbindelse med resultatdisponeringen. En eventuel bevægelse skal være posteret inden overførsel til Økonomiportalen. I de situationer, hvor menighedsrådet har fået en arv og/eller en donation til forvaltning, hvor hovedstolen ikke må disponeres, men det alene er afkastet, som kan anvendes, skal midlerne opføres på denne konto. Yderligere donationer i løbet af året skal derfor tilskrives kontoen, ligesom afviklede donationer skal trækkes fra. Saldoen af bevægelserne, som skal placeres på denne egenkapitalkonto, bør være konteret på de til formålet oprettede mellemregningskonti på balancen. Konto : Videreførelse af uforbrugte anlægsmidler Videreførelse af anlægsmidler er uforbrugte midler, der ikke er brugt i regnskabsåret, men som forventes at blive anvendt i det nye år. Dette kunne være anlægsbevillinger til mindre ikkelånefinansierede opgaver. Den resterende del skal videreføres til næste år, og egenkapitalkontoen skal reguleres med nettobeløbet. Udenfor normal resultatdisponering Konto : Likviditet stillet til rådighed af provstiet Formålet med denne egenkapitalpost er primært at give menighedsrådet mulighed for at registrere den likviditet, som er stillet til rådighed af provstiet, så der kan udbetales løn i de tilfælde, hvor kommunen først udbetaler ligningsbeløb efter lønnen til de forudlønnede er afholdt. I mange kommuner udbetales ligningsbeløbet før lønnen afholdes, hvilket overflødiggør likviditeten. De steder, hvor der er en likviditet, bør den maksimalt udgøre én måneds løn. 15

16 Kontoen skal kun reguleres i forbindelse med resultatdisponeringen, hvis menighedsrådet har fået tilført ekstra likviditet eller har måttet aflevere likviditet tilbage til provstiet. Hvis menighedsrådet ikke har behov for likviditet, kan denne føres endeligt tilbage til provstiet. Hermed kan menighedsrådet klare sine forpligtelser ved de almindelige udbetalinger fra kommunen, men har altid mulighed for at ansøge om lån i 5% midlerne, hvis der opstår et akut likviditetsbehov. 16

17 Indtastning i Økonomiportalen Ifølge Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision mv. skal regnskabsskemaet indrapporteres til Økonomiportalen i forbindelse med, at det fremsendes til provstiudvalget og provstirevisor. Nærmere om aflevering følger i januar. For Brandsoft/Skovbo data kunder vil det være muligt at overføre skemaet fra økonomisystemet direkte til Økonomiportalen. For andre økonomisystem-brugere skal tallene i Økonomiportalen indtastes på det to-cifrede formålskontoniveau med en specifikation af udgifter til løn, udgifter til øvrig drift og indtægter. Herudover skal tallene indtastes på det seks-cifrede artskontoniveau (kun de anvendte konti) for den finansielle balancedel skal der ydermere indtastes en primosaldo, en nettobevægelse i løbet af året samt en ultimosaldo. Nettobevægelsen beregnes når primo og ultimo er indtastet. Denne del af indtastningen vil omfatte resultatdisponeringen, som dannes i det lokale økonomisystem. Oversigten over resultatopgørelsen og den finansielle balance på regnskabsskemaets side 8 og 10 dannes på grundlag af indtastningerne. Menighedsråd og provstiudvalg opfordres ligeledes til, at anvende muligheden for at indtaste regnskabsmæssige forklaringer i økonomiportalen, og dermed det endelige regnskab. Det kan typisk være oplysninger om et væsentligt ændret aktivitetsniveau, afvigelser fra budgettet eller andre forhold, som læseren under gennemgangen af regnskabet kunne stille spørgsmålstegn ved. En aktiv stillingtagen i denne del af processen ville tillige kunne reducere antallet af spørgsmål fra revisionen, da der allerede med aflæggelsen af regnskabet er taget stilling til større afvigelser mellem budget og regnskab m.v. 17

18 Bilag 1: Oversigt over vejledning og materiale Lov om folkekirkens økonomi Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision m.v. Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision m.v. Vejledning til budget 2012 Vejledning til årsafslutning 2012 Årsregnskabsskema 2012 inklusive bilag Momsvejledning for de lokale kasser version januar 2013 Artskontoplanen Vejledning til gældende praksis vedrørende arv og donationer 18

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere