Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser"

Transkript

1 Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning... 6 Trin 2: Årsafslutning Trin 3: Resultatdisponering Indtastning i Økonomiportalen Godkendelse på menighedsrådsmødet Bilag 1: Oversigt over vejledning og materiale... 20

3 Indledning Side 3 Til brug for udarbejdelsen af regnskab og resultatdisponering for 2014 har Kirkeministeriet udarbejdet denne vejledning. Vejledningen erstatter ikke Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. samt Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision, men tjener som hjælpeværktøj og supplement til disse. Såvel kirkekasser som provstiudvalgskasser aflægger regnskab efter samme regler. Der skelnes derfor ikke mellem kirkekasser og provstiudvalgskasser i denne vejledning. Ifølge Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision m.v. skal regnskabet afleveres på formålsniveau. Sammen med regnskabet skal der i øvrigt afleveres en opgørelse på artsniveau, som dog ikke offentliggøres som en del af regnskabet for I udskriften af regnskabet for 2014 står indtægter før udgifter på driften. En udgift vil fremstå med et negativt fortegn og en indtægt uden fortegn. Opstillingen er således magen til regnskab Menighedsrådenes egenkapital fremgår af balancens passivside. Egenkapitalen er menighedsrådets opsparinger, kapitaler (undtaget gravstedskapitalerne) og likviditet, herunder menighedsrådets frie midler. Hvis menighedsrådet har optaget lån, vil det også være en del af egenkapitalen. Egenkapitalen skal kun reguleres én gang om året, så der må ikke bogføres på konto i løbet af året. Den endelige bogføring sker i forbindelse med årsafslutningen og resultatdisponeringen, hvilket fremgår af denne vejledning. Efter endt årsafslutning bliver årets resultat (resultat C) tilskrevet egenkapitalkontoen Årsafslutningskontoen skal herefter fordeles på de øvrige egenkapitalkonti Årsafslutningen foregår dermed i tre trin.

4 I første trin skal årsafslutningen forberedes. Det indebærer den endelige beregning af menighedsrådets moms, opgørelse af afsluttede anlægsprojekter samt periodisering af udgifter, hvor ordre og udgift falder i to forskellige regnskabsår og Den endelige opgørelse af resultatet for anlægsprojekter foregår for de fleste i et selvstændigt regneark. Landsforeningen af Menighedsråd har udviklet et regneark, som fortsat kan anvendes dette skema kan findes på DAP i håndbogen Blanketsamling til menighedsråd under økonomi og forsikring den seneste version ligger under regnskab Som del af trin 1 skal menighedsrådet tillige nulstille konti på balancen til brug for årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (artskonto ), så gevinsten eller tabet bliver en del af egenkapitalen. Dette kan ikke gøres i forbindelse med resultatdisponeringen via økonomiportalen. Når forberedelserne er gennemført kører årsafslutningens andet trin. I de fleste økonomisystemer kører årsafslutningen automatisk. I afsnittet beskrives, hvordan den aktiveres trin-for-trin i Brandsoft/Skovbo Data s økonomisystem. Efter endt årsafslutning fremgår resultatopgørelsen af årsafslutningskontoen Årsafslutningen overfører resultatet til egenkapitalen og nulstiller driftskontiene. I tredje trin disponeres årets resultat ifølge de regler, som Kirkeministeriet har udstedt. Det er den sværeste del at vejlede om, da lokale forhold kan gøre sig gældende, jf. trin 3. Forberedelsen og årsafslutningen skal tidsmæssigt være afsluttet, så der er tid til den efterfølgende resultatdisponering, inden regnskabet afleveres senest den 1. april Bilag 1 og bilag 3 er uændret i forhold til det tidligere årsregnskabsskema. Som tidligere nævnt, vil bilag 3 ikke blive offentliggjort på sogn.dk sammen med resten af regnskabet. Bilag 2 er ændret en smule, idet kun kollektregnskabet skal lægges ind i dette bilag. Øvrige biregnskaber skal fra regnskab 2014 lægges ind særskilt efter de obligatoriske bilag. De lægges ind i Økonomiportalen som selvstændige PDFdokumenter, som herefter vedlægges regnskabet. Der er primært tale om flerårige anlægsarbejder og kirkegårdsregnskaber. Lovgrundlaget for de lokale kirkelige kassers budget og regnskab følger af Lov om folkekirkens økonomi. Det er nærmere beskrevet i Cirkulære henholdsvis Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision mv. Især er det anbefalingsværdigt at læse afsnittene om anlægsinvestering, anlægsfinansiering og opsparing samt afsnit om anbringelse af kassebeholdning, opsparing og disponering. Vejledningen kan findes i Retsinformation (www.retsinfo.dk) og på DAP. Side 4

5 I forbindelse med indrapportering af regnskabet i Økonomiportalen, skal følgende bilag, således indberettes: Side 5 Bilag 1: Oversigt over ejendomme administreret af menighedsrådet Bilag 2: Oversigt over kollekt Bilag 3: Resultatopgørelse og status på artskonti Eventuelt andre biregnskaber i form af flerårige anlægsprojekter og kirkegårdsregnskaber fra selvstændige kasser. Regnskab 2014 afleveres i lighed med regnskab 2013 kun elektronisk. Det betyder, at der ikke længere skal sendes 5 eksemplarer af regnskabet til provstiudvalget. Det er ikke hensigten med den elektroniske aflevering, at der skal indsendes ekstra papireksemplarer af regnskabet til provstiudvalget. Afleveringsprocessen, herunder mulighed for at vedlægge bilag, gennemgås nærmere i afsnittet Indtastning i Økonomiportalen og afsnittet Godkendelse på menighedsrådsmødet. Af bilag 1 til denne vejledning følger en oversigt over relevante dokumenter, som Kirkeministeriet har udsendt til brug for årsafslutning Afsluttende kan Kirkeministeriet oplyse om, at det fra regnskab 2014 bliver muligt at aflevere regnskabsmaterialer til revisionen elektronisk via DAP. Kirkeministeriet og revisorerne håber, at mange menighedsråd vil benytte denne mulighed, da det sikrer dokumentationen også for eftertiden. Der vil blive udsendt særskilt vejledning om denne mulighed.

6 Trin 1: Klargøring til årsafslutning Side 6 Formåls- og artskontoplanerne giver flere muligheder for registrering. Regnskabsføreren skal derfor træffe en række valg vedrørende registreringsrammen. Forberedelsen til årsafslutning er derfor vigtig for, at årsafslutningen bliver vellykket. Årsafslutningen forberedes igennem nedenstående trin: a. Kontrol af at eventuelle bemærkninger i revisionspåtegningen eller protokollatet fra 2013 er indarbejdet i regnskab b. Oprydning i bogføringen c. Moms d. Bevillinger til selvstændige kasser e. Beregning af overskud og underskud på årets afsluttede anlægsprojekter samt beregning af videreførelse af anlægsbevilling. Begge beløb skal opgøres særskilt for det enkelte anlægsprojekt. f. Periodisering af udgifter og indtægter som falder i to regnskabsår g. Nulstilling af mellemregningskonti oprettet til årlige bevægelser vedrørende arv og donationer I dette afsnit redegøres for de generelle forhold, men det skal understreges, at der kan være lokale forhold, hvor regnskabsføreren er bedst stillet ved at rette henvendelse til Landsforeningen af Menighedsråd, provstiet eller til provstirevisor for mere præcis bistand. Ad a) Bemærkninger fra revisionen vedrørende regnskab 2013 Hvis revisor har bemærkninger til regnskab 2013, kan der forekomme rettelser til den i forbindelse med årsafslutning 2013 automatisk gererede åbningsbalance for I trin 1 skal det sikres, at åbningsbalancen er opdateret og retvisende i forhold til regnskab 2013, revisors eventuelle bemærkninger samt eventuelt ikke-tidligere registrerede beholdninger. Alle korrektioner vedrørende regnskabet for 2013 som føres i regnskab 2014, bør som udgangspunkt føres som primoposteringer, hvis anden løsning ikke er angivet af provstirevisor. Ad b) Oprydning i bogføringen Regnskabsføreren bør i forbindelse med årsafslutningen undersøge, om der er noget i bogføringen, der skal omposteres. Det kan være, hvis der er konteret ren drift på forkert art, anlægsudgifter på forkerte formål, eller de er sket en uhensigtsmæssig sammenblanding mellem drift og anlæg. Regnskabsføreren kan trække en rapport, som viser kombinationer af art og formål herunder drift og anlæg. Regnskabsføreren bør på den baggrund træf-

7 fe beslutning om, hvorvidt nogle af konteringerne skal ændres i forbindelse med forberedelse til årsafslutningen. Side 7 Særligt om bogføring af anlægsudgifter Ved bogføring af anlægsudgifter kan der være tidsmæssig forskydning, som kan gøre den korrekte bogføring sværere. Dette gælder særligt for flerårige anlægsinvesteringer, der finansieres af opsparing - såvel som lån og årets ligningsmidler. Hermed understreges, at tidligere tiders praksis med at indtægtsføre lån, opsparing eller ligningsmidler (bevilling eller 5 pct. midler) på udgiftskontoen, ikke er rigtig. Den rigtige kontering er beskrevet i vejledning til budget, men gengives i uddrag herunder. Når ligningsmidlerne til årets anlægsudgifter udbetales, skal de indtægtsføres på formål 92. Hvis en del af beløbet skal anvendes til opsparing, konteres beløbet på en relevant opsparingskonto. Opsparingen skal dermed ikke udgiftsføres, hvilket betyder, at der vil fremgå et positivt resultat af oversigten s. 2 på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i 0). Det positive resultat består af ligningsbeløb til opsparing plus renter i løbet af året. Det positive beløb skal ikke opfattes som overskud, men som det beløb, der i løbet af året er blevet overført til opsparing plus renteindtægter heraf. Efter årsafslutningen kommer opsparingen til at fremgå af den finansielle balance og vil som sådan fremgå af egenkapitalen. Når anlægsprojektet igangsættes og menighedsrådet begynder at afholde anlægsudgifter, skal disse udgiftsføres. Der kan altså forekomme en tidsmæssig forskydning mellem indtægter og udgifter i regnskabets resultatopgørelse, som består af den periode, hvor midlerne er placeret på menighedsrådets opsparingskonto og som sådan synlige i menighedsrådets egenkapital. Menighedsrådet kan finansiere anlægsprojekter med låneoptagelse i stiftsmiddel-, realkredit- og andre lån. Lånet skal ikke indtægtsføres, men overføres til den rette artskonto på balancen, når det optages. Når der afholdes anlægsudgifter på projektet, finansieres de i løbet af året af lånet. Forudsat at projektet er afsluttet i indeværende år, vil menighedsrådet i de efterfølgende år kun skulle forholde sig til afdrag på lånet. Det er muligt at få tildelt ligningsmidler til afdragene, og i løbet af året indgår ligningsmidler til afdrag under formål 92. Når året er gået, vil der på oversigten s. 2 fremgå et positivt resultat på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i 0). Det positive resultat består af ligningsmidler til afdrag og skal derfor ikke opfattes som et overskud. Beløbet fremgår af balanceposten ligningsmidler til afdrag på lån. Efter årsafslutning overføres ligningsmidler til afdrag til lånet på balancen, som nedskrives. Lån konteres ikke som en indtægt, men udgifterne til anlægsprojektet udgiftsføres og finansieres af lånet i takt med, at de afholdes. Der vil ofte være tidsmæssig forskydning mellem udgifter og indtægter afhængig af låntype. Hvis der er bevilget ligning til afdrag på anlægsprojekter, hvor afdragene ikke igangsættes i løbet af året, bør provstiudvalget tage stilling til, hvad der skal

8 ske med midlerne. Bevillingen kan fx overføres til det kommende år, overføres til andre projekter eller tilbageføres til ligningsområdet. Side 8 Hvis menighedsrådet vælger at konvertere frie midler til anlæg og får provstiudvalgets godkendelse hertil, kan det anvendes til ekstraordinært afdrag på et lån. En indtægt af et eventuelt salg af ejendom eller indtægt af ekspropriation skal indtægtsføres i resultatopgørelsen og herefter overføres til stiftsmidlerne og bogføres på balancen. Ad c) Moms Årsafslutningen medfører to opgaver vedrørende moms. For det første skal aconto fradragsprocenterne genberegnes. Når denne er genberegnet, bør denne forelægges menighedrådet gerne inden momsreguleringen bogføres i regnskabet, men senest i forbindelse med menighedsrådets behandling af regnskabet. Dette kan ske med udgangspunkt i ministeriets momsvejledning, som findes på DAP. For det andet skal der, når alle posteringer (på nær resultatdisponeringen) er afsluttet, foretages momsregulering på baggrund af genberegningen af fradragsprocenterne. Der henvises i forhold til reguleringen af moms til den ovenfor omtalte vejledning. Desuden henvises til de af Kirkeministeriet udsendte vejledende regneark, som kan være til hjælp for menighedsrådene. Det er dog vigtigt, at menighedsrådet benytter den bedste mulige skønsmetode, uanset at denne ikke fremgår af ministeriets regneark. Ad d) Bevillinger til selvstændige kasser Der kan være menighedsråd, der har opretholdt selvstændige bevillinger til vedtægtsbestemte præstegårdsudvalg og kirkegårdsudvalg. For disse bevillinger kan årsafslutningen forberedes ved, at ligningsbeløbet til den pågældende bevilling omposteres, så det fremgår under det korrekte regnskab. Det vil sige, at ligningsbeløb til præstegårdskassen omposteres fra formål 10 til formål 50, og at ligningsbeløb til kirkegården omposteres fra formål 10 til 40. Dette kan ske umiddelbart inden årsafslutningen og ikke i løbet af året, men er ikke et krav. Kirkeministeriet gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at undlade at indarbejde selvstændige kasser i kirkekassens regnskab. Der skal således ske en konsolidering på korrekt formål fordelt på øvrig drift, løn og indtægter. Ad e) Anlæg Menighedsrådet kan ikke overføre beløb fra drift til anlæg uden provstiudvalgets godkendelse. Et eventuelt underskud på et afsluttet anlægsprojekt bør således være blevet fremlagt for provstiudvalget. Da menighedsrådet er for-

9 pligtet til at dække et eventuelt underskud med de frie midler, består forberedelsen på anlægsdelen i at opgøre overskud og underskud på hvert enkelt anlægsprojekt, som er afsluttet i Side 9 Endvidere skal det gøres op, hvor meget den samlede videreførelse af uforbrugte anlægsmidler i 2014 udgør. Ad f) Periodisering Ved periodisering sikrer regnskabsføreren, at menighedsrådets udgifter og indtægter regnskabsføres i det rigtige år. Det betyder, at alle aftaler af væsentlig størrelse, der er indgået i 2014, også får en virkning i regnskabet for Alle fakturaer, der modtages i det nye år, men som vedrører aftaler eller handler indgået i det gamle år, skal bogføres med dato 31/ Det vil sige, at man kan betale regningen i det nye år, men udgiften skal bogføres i Man kan anvende den relevante periodeafgrænsningspost som f.eks. kreditorsamlekontoen eller , som modpost til udgiften, i stedet for som tidligere - bankkontoen. På denne måde stemmer den bogførte saldo på bankkontoen overens med bankens saldo på kontoudtoget. Køb af varer og tjenesteydelser Alle varer og tjenesteydelser, der er købt og leveret i 2014, skal medtages i årsregnskabet uanset betalingstidspunktet. Købet debiteres på den relevante formåls- og artskonto som normalt. Modposten vil være en kreditorkonto f.eks Med denne fremgangsmåde vil eventuelt afløftet moms ligeledes blive medtaget i den korrekte momsafregningsperiode. Når købet/ydelsen bliver betalt, skal kreditorkontoen debiteres med banken som modkonto. Salg af varer og tjenesteydelser Alt varesalg, der er udført i 2014, skal registreres som indtægt i året. Dette vil i mange tilfælde ske automatisk gennem anvendelse af f.eks. kirkegårdssystemet. Men også andre former for salg skal registreres i det regnskabsår, hvor salget er sket. Salget krediteres på den relevante formåls- og artskonto som normalt. Modposten vil være en periodeafgrænsningspost som f.eks Med denne fremgangsmåde vil eventuel indberettet moms ligeledes blive medtaget i den korrekte momsafregningsperiode. Når salget/ydelsen bliver indbetalt, skal debitorkontoen krediteres med banken som modkonto. Forudbetalte omkostninger For de menighedsråd, der har forudlønnede medarbejdere, vil udbetaling af januar-lønnen (2015) finde sted i december I disse tilfælde skal selve lønudgiften debiteres på og krediteres på banken. Efterfølgende krediteres kontoen i 2014 og debiteres på den relevante lønkonto.

10 Det vil ligeledes kunne forekomme, at der i 2014 betales for en ydelse, der først leveres i Det kan f.eks. være en à contoudbetaling til en leverandør eller et abonnement, som helt eller delvist dækker kalenderåret Side 10 I denne situation debiteres konto , forudbetalte omkostninger, og banken krediteres på betalingsdagen. Ligesom det er tilfældet med lønnen, krediteres konto i det nye år, og den relevante udgiftskonto debiteres. Forudbetalte indtægter Der kan være tale om, at menighedsrådet i december modtager indbetalinger, som først skal indtægtsføres i januar måned. Dette kan f.eks. være præsters bolig- og varmebidrag. I dette tilfælde krediteres konto , og banken debiteres på indbetalingsdagen. Også her gennemgås posteringerne i det nye regnskabsår, debiteres igen og krediteres på de relevante indtægtskonti. Bagatelgrænse Som hovedprincip skal alt køb og salg periodiseres, således at det fremgår i det korrekte regnskabsår. Der vil dog være tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre indenfor supplementsperioden hvor regnskabet afsluttes f.eks. årsafregninger fra forsyningsselskaber, AER/AES-bidrag og lignende, som ofte først bliver fremsendt efter 31. januar. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at man sikrer sig, at regnskabsåret indeholder et helt års betalinger også selvom disse er forskudt i forhold til kalenderåret. Når det gælder årsopgørelser fra forsyningsselskaber, kan Regnskab 2014 f.eks. indeholde: årsopgørelsen for 2013 samt 4 kvartalsregninger fra Hvis man allerede har periodiseret årsopgørelsen 2013, så den er medtaget i Regnskab 2013, bør Regnskab 2014 således indeholde 4 kvartaler fra 2014 samt en periodiseret årsopgørelse for For AER/AES-bidraget vil det se således ud i 2014: 2 kvartaler fra 2013 og 2 kvartaler fra Ad g) Nulstilling af mellemregningskonti oprettet til årlige bevægelser vedrørende arv og donationer Der er i 2012 blevet oprettet en ny kontoserie på balancen (konto ) til brug for bevægelser i løbet af året vedrørende arv og donationer i form af legater og fonde. Denne kontoserie skal nulstilles hvert år i forbindelse med årsafslutningen. En eventuel saldo skal tillægges eller fratrækkes saldoen på egenkapitalkonto Arv og donationer, således at egenkapitalen ved årsafslutningen afspejler den reelle status for kassens fonde og legater. Der er ikke sket ændringer i praksis i forhold til regnskab 2012 og 2013.

11 Kirkeministeriet har udarbejdet en kort beskrivelse af den gældende praksis vedrørende arv og donationer. Denne er sammenskrevet og offentliggjort i december 2012 på DAP, og kan findes i Økonomihåndbogen. Side 11

12 Trin 2: Årsafslutning Side 12 Når trin 1 forberedelsen er gennemført, kan årsafslutningen køre. Der er udarbejdet en konkret vejledning i de forskellige trin, som ligger på eller under support. Når årsafslutningen er kørt, er resultatet (=resultat C) overført til egenkapitalen. Figur 1: Oversigt over årsregnskab 2014 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFT Regnskab Budget Regnskab * Fælles indtægter i alt , , ,00 Øvrig drift i alt , , ,00 2 Kirkebygning og sognegård, , , ,00 Indtægter , , ,00 Udgifter, løn , , ,00 Udgifter, øvrig drift , , ,00 3 Kirkelige aktiviteter , , ,00 Indtægter , , ,00 Udgifter, løn , , ,00 Udgifter, øvrig drift , , ,00 4 Kirkegård , , ,00 Indtægter , , ,00 Udgifter, løn , , ,00 Udgifter, øvrig drift , , ,00 5 Præsteboliger mv , , ,00 Indtægter , , ,00 Udgifter, løn , , ,00 Udgifter, øvrig drift , , ,00 6 Administration og fællesudgifter , , ,00 Indtægter ,00 0,00 0,00 Udgifter, løn , , ,00 Udgifter, øvrig drift , , ,00 7 Finansielle poster , , ,00 Resultat af drift (A) ,00 0, ,00 ANLÆG Renteindtægter af anlægsopsparing (90).. 0,00 0,00 0,00 Salg af anlæg mv. (91) ,00 0,00 0,00 Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) , ,00 0,00 Udgifter kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) , ,00 0,00 Udgifter kirkegård ((83)+(84)) , ,00 0,00 Udgifter præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)).. 0,00 0,00 0,00 Resultat af anlæg (B) , ,00 0,00 Samlet resultat drift og anlæg (C=A+B) , , ,00

13 Resultat A er årets indtægter og udgifter af driften, hvilket svarer til formål 1-7. Resultat B er årets indtægter og udgifter af anlægsbevillingerne, svarende til formål 8-9. Resultat C er resultatopgørelsen, hvilket er den regnskabstekniske opgørelse af årets indtægter og udgifter. Da det umiddelbart er en sammenlægning af resultat A og B, kan opdelingen virke overflødig. Den er imidlertid taget med for overskuelighedens skyld, da en stor del af årets resultat i resultatdisponeringen skal disponeres videre til balancekonti vedrørende anlægsprojekter. Resultatopgørelsen (resultat C) er derfor ikke det samme som menighedsrådets frie midler. Resultatet opgøres som forskellen mellem indtægter og udgifter i regnskabet og ikke som forskellen på regnskab og budget. Resultat opgøres således ved at trække udgifter (formål 2x til 8x) fra indtægter (formål 1x og 9x). Menighedsrådets frie midler opgøres ved at disponere resultatopgørelsen i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 3. I regnskabsskemaet formålskontoopgørelse er resultatet fordelt på udgifter til løn, udgifter til øvrig drift samt indtægter. Trin til årsafslutning i Brandsoft/Skovbo data Årsafslutningen nulstiller alle driftskonti samt overfører resultatopgørelsen til årsafslutningskonto For at kunne årsafslutte er det desuden nødvendigt at spærre det foregående regnskabsår. Se i økonomisystemets vejledning om årsafslutning, hvordan det konkret gøres. Når årsafslutningen er kørt, kan resultatdisponeringen gå i gang. Side 13

14 Trin 3: Resultatdisponering Side 14 Resultatopgørelsen er det regnskabsmæssige overskud eller underskud i Resultatet skal disponeres på de relevante egenkapitalkonti i overensstemmelse med de nedenfor angivne principper. Egenkapitalen bliver kun reguleret denne ene gang om året. Menighedsråd kan have en negativ egenkapital uden, at det er et problem. Det hænger sammen med, at man kan have gæld, hvor det tilsvarende materielle aktiv ikke indgår i balancen. Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at en positiv egenkapital i regnskabssystemet vises med negativt fortegn. Hvis der er minus foran saldoen på Menighedsrådets/PU s frie midler, betyder det således, at der er penge på kistebunden til brug i det kommende år. Omvendt betyder et positivt tal på samme konto, at der er et underskud, som bør inddækkes i det (eller de) kommende år. Tabel 1: Oversigt over menighedsrådets egenkapital Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets/PU's frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutningskonto Efter endt årsafslutning står resultat C (årets resultat) på årsafslutningskontoen Kontoen skal nu tømmes, så der efter endt resultatdisponering står 0 kr. tilbage. Resultatdisponeringen foretages i et dertil udformet skærmbillede. Forslaget indebærer en registrering af nedenstående bevægelser, men skal godkendes af regnskabsføreren for at blive bogført. Resultatdisponeringen kan printes fra siden og bogføres direkte fra skærmbilledet. Det er ikke muligt at resultatdisponere til kontoen Arv og donationer. En regulering af denne egenkapitalkonto skal ske, fra de relevante mellemregningskonti, inden der sker indberetning til Økonomiportalen. Hvis man benytter et regnskabssystem fra Brandsoft/Skovbo Data, kan resultatdisponeringen køres igen, hvis man opdager en fejl. Resultatdisponeringen foretager herefter korrektionen, så den samlede bogføring i forbindelse med resultatdisponeringen stemmer.

15 Resultat A På forsiden af regnskabsskemaet fremgår resultat A. Det er resultatet af driften og består af nedenstående overskud og/eller underskud. Konto : Menighedsrådets frie midler Når alle øvrige poster på egenkapitalen er beregnet og bogført, vil der være et beløb tilbage, som er blevet reguleret med underskud og/eller overskud på de afsluttede anlægsprojekter. Dette beløb er menighedsrådets frie midler. Hvis underskuddet er større end driftsoverskuddet i løbet af året, vil det endelige beløb være negativt. Hvis der eksisterer frie midler i åbningsbalancen, vil årsafslutningen derfor ende med en nedjustering af de frie midler i overensstemmelse med underskuddet på anlæg samt et for lille overskud dannet i løbet af året til at finansiere dette. Menighedsrådets frie midler skal desuden indeholde/dække overskud/underskud på hvert enkelt afsluttet anlægsprojekt. Overskud eller underskud fremgår af de biregnskaber, som skal vedlægges regnskabsskemaet. Hvis der er sat dimension eller anlægsnummer på posteringerne vedrørende anlægsprojektet, kan biregnskabet trækkes ud i en dimensionsrapport i økonomisystemet og vedlægges regnskabsskemaet. Der gøres opmærksom på, at der kan være forskellig praksis i provstierne vedrørende anlægsprojekternes afslutning. Der kan derfor være behov for at kontakte provstiudvalget i forbindelse med afslutning af projekterne. Konto : Præstegårdsbevilling og konto : Kirkegårdsbevilling I årets resultat indgår tillige overskud/underskud fra bevillinger som tidligere har været opgjort selvstændigt som f.eks. præstegårds- eller kirkegårdskasser. I tilfældet med en præstegårds- eller en kirkegårdsbevilling kan der være et udvalg, som disponerer til et eventuelt overskud/underskud. Dette skal derfor kunne udredes af resultatopgørelsen. I kirkegårdsbestyrelsernes tilfælde vil dette være nedfældet i en vedtægt. Resultat B Side 15 Resultat B fremgår af regnskabsskemaets forside og består af resultatet for anlæg. Det skal disponeres i overensstemmelse med nedenstående. Konto : Opsparing til anlæg Kontoen skal reguleres med den opsparing, som er indsat på konto i løbet af året og de udgifter, som er afholdt fra samme konti. Det vil sige, at egenkapitalkontoen skal reguleres med forskellen på primo og ultimo i 2014 også kaldet bevægelsen. Dette omfatter også rentetilskrivning. Ligeledes skal bevægelsen på konto reguleres på egenkapitalkontoen. Hvis menighedsrådet f.eks. har kr. stående ved regnskabsårets begyndelse, får tilført kr. i ligning til opsparing, men bruger kr. på et

16 andet anlægsprojekt, skal egenkapital kontoen tilføres netto kr., så den samlede saldo er kr. Side 16 Konto : Kirke- og præsteembedekapitaler Kapitalerne ejes af menighedsrådet og fremgår derfor af kirkekassens egenkapital. Ændringer som betyder, at menighedsrådets kapitaler er øget i værdi eller mindsket i værdi, skal registreres på kontoen i forbindelse med resultatdisponeringen. Dette inkluderer ikke rentetilskrivningen, som er en finansiel indtægt i menighedsrådets regnskab og ikke en kapitalforøgelse. Egenkapitalkontoen skal dermed reguleres med bevægelsen på konto For de kasser som har oplagt midler i stiftet fra Salg af anlæg til finansiering af fremtidige anlægsprojekter, vil disse fremgå som salgssummer på konto Konto : Langfristet gæld Den langfristede gæld består fortrinsvis af stiftsmiddellån optaget til finansiering af anlægsprojekter. I løbet af året har menighedsrådet betalt afdrag på lånene og gældsposten er nedbragt på konto Gældsposten på egenkapitalen skal reguleres med nettovirkningen af bevægelserne på kontiene. Hvis menighedsrådet har kr. i gæld ved årets start, optager et lån på kr. og afdrager med kr., så er nettovirkningen kr., som menighedsrådet skal regulere egenkapitalen med. På egenkapitalkontoen skal menighedsrådet efter resultatdisponeringen have registreret kr. Konto : Arv og donationer Der kan ikke konteres på denne konto i forbindelse med resultatdisponeringen. En eventuel bevægelse skal være posteret inden overførsel til Økonomiportalen. I de situationer, hvor menighedsrådet har fået en arv og/eller en donation til forvaltning, hvor hovedstolen ikke må disponeres, men det alene er afkastet, som kan anvendes, skal midlerne opføres på denne konto. Yderligere donationer i løbet af året skal derfor tilskrives kontoen, ligesom afviklede donationer skal trækkes fra. Saldoen af bevægelserne, som skal placeres på denne egenkapitalkonto, bør være konteret på de til formålet oprettede mellemregningskonti på balancen. Konto : Videreførelse af uforbrugte anlægsmidler Videreførelse af anlægsmidler er uforbrugte midler, der ikke er brugt i regnskabsåret, men som forventes at blive anvendt i det nye år. Dette kunne være anlægsbevillinger til mindre ikke-lånefinansierede opgaver. Den resterende del skal videreføres til næste år, og egenkapitalkontoen skal reguleres med nettobeløbet. Udenfor normal resultatdisponering

17 Konto : Likviditet stillet til rådighed af provstiet Formålet med denne egenkapitalpost er primært at give menighedsrådet mulighed for at registrere den likviditet, som er stillet til rådighed af provstiet, så der kan udbetales løn i de tilfælde, hvor kommunen først udbetaler ligningsbeløb efter lønnen til de forudlønnede er afholdt. I mange kommuner udbetales ligningsbeløbet før lønnen afholdes, hvilket overflødiggør likviditeten. De steder, hvor der er en likviditet, bør den maksimalt udgøre én måneds løn. Kontoen skal kun reguleres i forbindelse med resultatdisponeringen, hvis menighedsrådet har fået tilført ekstra likviditet eller har måttet aflevere likviditet tilbage til provstiet. Hvis menighedsrådet ikke har behov for likviditet, kan denne føres endeligt tilbage til provstiet. Hermed kan menighedsrådet klare sine forpligtelser ved de almindelige udbetalinger fra kommunen, men har altid mulighed for at ansøge om lån i 5 % midlerne, hvis der opstår et akut likviditetsbehov. Side 17

18 Indtastning i Økonomiportalen Side 18 Ifølge Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision mv. skal regnskabsskemaet indrapporteres til Økonomiportalen. For Brandsoft/Skovbo data kunder vil det være muligt at overføre regnskabsdata direkte fra økonomisystemet til Økonomiportalen. For andre økonomisystem-brugere skal tallene i Økonomiportalen indtastes på det to-cifrede formålskontoniveau med en specifikation af udgifter til løn, udgifter til øvrig drift og indtægter. Herudover skal tallene indtastes på det sekscifrede artskontoniveau (kun de anvendte konti) for den finansielle balancedel skal der ydermere indtastes en primosaldo, en nettobevægelse i løbet af året samt en ultimosaldo. Nettobevægelsen beregnes når primo og ultimo er indtastet. Denne del af indtastningen vil omfatte resultatdisponeringen, som dannes i det lokale økonomisystem. Oversigten over resultatopgørelsen og den finansielle balance på regnskabsskemaets side 8 og 10 dannes på grundlag af indtastningerne. Menighedsråd og provstiudvalg opfordres ligeledes til, at anvende muligheden for at indtaste regnskabsmæssige forklaringer i økonomiportalen, og dermed det endelige regnskab. Det kan typisk være oplysninger om et væsentligt ændret aktivitetsniveau, afvigelser fra budgettet eller andre forhold, som læseren under gennemgangen af regnskabet kunne stille spørgsmålstegn ved. En læser som ikke løbende har haft kontakt til menighedsrådsarbejdet, vil sjældent kunne afkode regnskabet, hvis der ikke er tilføjet kommentarer. En aktiv stillingtagen i denne del af processen ville tillige kunne reducere antallet af spørgsmål fra revisionen, da der allerede med aflæggelsen af regnskabet er taget stilling til større afvigelser mellem budget og regnskab m.v. Som noget nyt fra regnskab 2014, vil det været muligt at vedlægge PDF-bilag til regnskabet. Funktionen vil ofte være praktisk at anvende, hvis et større regnskaber er konsolideret ind i det overordnede regnskab fx en kirkegård. Reglerne stiller desuden krav om aflæggelse af biregnskab for flerårige anlægsprojekter, så disse skal vedlægges. Ud over muligheden for at vedlægge bilag til regnskabet, er der tillige blevet mulighed for at uploade PDF-dokumenter som kollektregnskaber og menighedsrådets forklaringer. Man kan således vælge om man vil anvende den indtastningsfunktion, som indtil nu har eksisteret i Økonomiportalen, eller om man i stedet vil vedlægge et PDF-dokument. Hvis man vælger at vedlægge PDF-dokumenter bør man overveje opsætningen af disse, så skrifttyper og størrelser ikke afviger stort fra resten af regnskabsskemaet. Desuden bør der afsættes god plads i bunden af dokumentet, da dette vil blive påført stempel og sidetal som resten af regnskabet. Der bør derfor heller ikke indsættes sidetal i PDF-dokumenterne. Kirkeministeriet skal henviste til Brandsofts vejledning til Økonomiportalen for nærmere vejledning.

19 Godkendelse på menighedsrådsmødet Side 19 Som det var tilfældet ved godkendelsen af regnskab 2013, sker godkendelsen af regnskab 2014 elektronisk. Der findes således ikke et fysisk underskrevet eksemplar af regnskabet. Menighedsrådet godkender regnskabet ved at skrive regnskabets unikke identifikationsstempel ind i menighedsrådets beslutningsprotokol, som herefter underskrives. Beslutningsprotokollen lægges herefter i dataarkivet på DAP, hvor provstirevisor kan se, at regnskabet er godkendt. Det er vigtigt at hele referatet lægges i dataarkivet, så det fremgår, hvem der har deltaget på mødet m.v. Regnskabet overføres automatisk fra Økonomiportalen til dataarkivet. Som noget nyt fra 2014 kan menighedsrådet foretage ændringer i menighedsrådets forklaringer, uden at regnskabet skal tages op på et nyt menighedsrådsmøde. Kirkeministeriet fik i forbindelse med processen for godkendelse af regnskab 2013 mange tilbagemeldinger på, at det var svært at få arrangeret ekstra møder i rette tid til godkendelse af regnskab, når der kun skulle ændres små ting i forklaringerne. Menighedsrådet kan fra regnskab 2014 bemyndige regnskabsføreren eller kassereren til at foretage ændringer til menighedsrådets forklaringer efter godkendelsen er foretaget på menighedsrådsmødet. Dog kun hvis det drejer sig om forklaringerne til regnskabet. Hvis menighedsrådet ønsker at benytte denne mulighed skal de være opmærksomme på: - At ændringen skal være præcist beskrevet i menighedsrådets beslutningsprotokol, som også indeholder godkendelsen af regnskabet og regnskabets unikke identifikationsstempel. - At der ikke kan foretages ændringer i tal eller andre dele af regnskabet. - At den originale forklaring automatisk lægges i dataarkivet til revisor, så revisor kan kontrollere, at der kun er foretaget de ændringer, som regnskabsføreren eller kassereren er blevet bemyndiget til at foretage. Der kan ikke afviges fra ovenstående krav. Hvis der skal foretages ændringer i tal, eller menighedsrådet ikke ønsker den originale forklaring medsendt til revisor, kræves et opdateret regnskab med nyt unikt stempel og dermed nyt menighedsrådsmøde, som skal være afholdt inden 1. april. Se yderligere vejledning til funktionen i Økonomiportalen.

20 Side 20 Bilag 1: Oversigt over vejledning og materiale Lov om folkekirkens økonomi Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision m.v. Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision m.v. Vejledning til budget 2014 Vejledning til årsafslutning 2014 (nærværende dokument) Årsregnskabsskema 2014 inklusive bilag Momsvejledning for de lokale kasser Formåls- og Artskontoplanerne Vejledning til gældende praksis vedrørende arv og donationer, senest udmeldt i forbindelse med årsafslutning 2012

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Dokument nr.: Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2013 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2013 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 129645-13 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2013 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2015 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2015 i lokale kirkelige kasser Dato: 16. december 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2015 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Forord.....

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA Dato: 27. april 2014 Sagsbehandler Økonomikontoret VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA TIL BRUG FOR KIRKE- OG PROVSTIUDVALGSKASSER GÆLDENDE FRA BUDGET 2016 1. Indhold Side 2 1. INDHOLD... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1.

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Alling Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8033 CVR-nr. 17543814 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019 ÅRSREGNSKAB for Krejbjerg Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8553 CVR-nr. 11278019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lellinge Sogns Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7492. CVR-nr. 14848711. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lellinge Sogns Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7492. CVR-nr. 14848711. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lellinge Sogns Menighedsråd i Køge Provsti i Køge Kommune Myndighedskode 7492 CVR-nr. 14848711 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011

Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Dok.nr.: 18340 Ændringer i forhold til version udsendt den 23. februar er markeret med rødt Dette regneark er et værktøj for menighedsrådene til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nøvling Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8795 CVR-nr. 37692816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hesselager Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7772 CVR-nr. 50285510 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Snostrup Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Snostrup Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Snostrup Sogns Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7420 CVR-nr. 26851211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228 ÅRSREGNSKAB for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8089 CVR-nr. 26359228 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sønderholm Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8329. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sønderholm Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8329. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sønderholm Sogns Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8329 CVR-nr. 23887517 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA Dato: 31. marts 2016 Sagsbehandler Økonomikontoret VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA TIL BRUG FOR KIRKE- OG PROVSTIUDVALGSKASSER GÆLDENDE FOR BUDGET 2017 1. Indhold Side 2 2. INDLEDNING... 3 3. REGISTRERINGSRAMME...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode 7936. CVR-nr. 15106816 ÅRSREGNSKAB for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 7936 CVR-nr. 15106816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hinge Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8599. CVR-nr. 33748116

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hinge Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8599. CVR-nr. 33748116 ÅRSREGNSKAB for Hinge Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8599 CVR-nr. 33748116 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7173 CVR-nr. 34677239 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode 8225. CVR-nr. 23079216. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode 8225. CVR-nr. 23079216. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Ådalens Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode 8225 CVR-nr. 23079216 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stauning Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8774. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stauning Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8774. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stauning Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8774 CVR-nr. 28262213 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7157 CVR-nr. 16496316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Åsum Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7878. CVR-nr. 53707319. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Åsum Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7878. CVR-nr. 53707319. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Åsum Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7878 CVR-nr. 53707319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7497. CVR-nr. 21241628

ÅRSREGNSKAB 2013. for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7497. CVR-nr. 21241628 ÅRSREGNSKAB for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7497 CVR-nr. 21241628 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Holte Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7128. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Holte Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7128. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Holte Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7128 CVR-nr. 10439116 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Peders Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8182. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Peders Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8182. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Peders Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8182 CVR-nr. 41431717 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Todbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8247. CVR-nr. 17137417

ÅRSREGNSKAB 2013. for Todbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8247. CVR-nr. 17137417 ÅRSREGNSKAB for Todbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8247 CVR-nr. 17137417 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919 ÅRSBUDGET 216 for Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 722 CVR-nr. 788919 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Viby Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8100. CVR-nr. 44108216

ÅRSREGNSKAB 2013. for Viby Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8100. CVR-nr. 44108216 ÅRSREGNSKAB for Viby Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8100 CVR-nr. 44108216 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringsted-Sorø Provstiudvalg. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted, Sorø kommuner. Myndighedskode 4431. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringsted-Sorø Provstiudvalg. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted, Sorø kommuner. Myndighedskode 4431. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringsted-Sorø Provstiudvalg i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted, Sorø kommuner Myndighedskode 4431 CVR-nr. 21320005 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Holstebro Kirkegårde. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Holstebro Kirkegårde. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Holstebro Kirkegårde under i i Holstebro Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Godkendt af kirkegårdsbestyrelsen den 3 / 1 214 Jørgen Rysbjerg-Lysholm

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114 REGNSKABSTAL for Sønderbro Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 9077 CVR-nr. 33957114 Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 33957114,, Afleveret d. 22-03-2013 11:30 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Omø Sogns Menighedsråd. i Skælskør Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7327. CVR-nr. 13822417. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Omø Sogns Menighedsråd. i Skælskør Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7327. CVR-nr. 13822417. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Omø Sogns Menighedsråd i Skælskør Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7327 CVR-nr. 13822417 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hvidovre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7141 CVR-nr. 13895082 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Gamborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27697410,, Afleveret d. 25-03-2013 15:07 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019 REGNSKABSTAL for Stenvad Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 9159 CVR-nr. 23274019 Stenvad Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23274019,, Afleveret d. 20-03-2013 07:42 Side

Læs mere