Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre

2 Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens forslag er Henrik Poulsen. 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag. 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Eventuelt 2

3 Beretning 2014 Der er tiden i folkeskolen før 1. august 2014 og efter 1. august august 2014 er en forandringsdag for folkeskolen, både for dem der underviser og arbejder i folkeskolen og for eleverne. Det er der næppe nogen, der er i tvivl om. Denne skriftlige beretning beskriver Hvidovre Lærerforenings arbejde i 2014 i korte træk. Beretningen er kortere end de tidligere års beretninger. Den koncentrerer sig om det væsentligste arbejde, der er foregået. Selvfølgelig vil fokus være på folkeskolereform, Lov 409 og kravet om, at lærerne i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året. Men skolens almindelige udfordringer, som f. eks. inklusion og efteruddannelse af lærere, nye praktikbestemmelser, arbejdsmiljø og OK-15 vil også blive omtalt i denne beretning. En fagforenings opgave er at varetage medlemmernes interesser. Arbejdet er derfor både fagpolitisk, men det er også at sikre det enkelte medlem bedst muligt, hvis man kommer i problemer, f. eks. ved sygdom. Derfor er den almindelige sagsbehandling også kort nævnt i denne beretning. 1. august 2014 Der var 4 store ændringer, der trådte i kraft den 1. august Det har hele tiden for Hvidovre Lærerforening været vigtigt, at vi forsøgte at adskille disse ændringer, så de var lettere at agere i forhold til. De 4 ændringer var: Lov 409, arbejdstidsloven, der fastlægger reglerne for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid - eller måske snarere fastlægger manglen på regler. Kravet om, at lærere og børnehaveklasseledere i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året end tidligere. Dette er vedtaget af kommunalbestyrelsen, men er en udmøntning af en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Folkeskolereformen, der bl. a. indfører længere skoledag, understøttende undervisning, tilbud om lektiehjælp, krav om mere bevægelse i skoledagen og en større åbenhed mod forenings- og erhvervslivet. Fritidshjem omdannes til SFO. Lov 409 Lov 409 er den lov, som afsluttede KL s lockout af lærere og børnehaveklasseledere den 26. april Loven omfatter en hel del mere end blot lovgivningen om arbejdstiden. Arbejdstiden er beskrevet i underbilag 2.1 til loven. Det er dette underbilag arbejdstidsbilaget vi har forholdt os mest til i Når der i det efterfølgende henvises til Lov 409, er det altså primært arbejdstidsdelen, der henvises til. Det er i 2 fastslået, at reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale. Det var fra starten af skoleåret Hvidovre Lærerforenings intention, at vi ville forsøge at indgå en lokal arbejdstidsaftale med Hvidovre Kommune. Det viste sig desværre, at kommunen ikke var interesseret i dette. Dialog- og sparringsgruppe På trods af kommunens manglende vilje til at ville indgå en aftale om arbejdstid, ville forvaltningen gerne i dialog med Hvidovre Lærerforening. Vi valgte selvfølgelig at indgå i denne dialog. 3

4 Beretning 2014 Efter afvisningen af at indgå en egentlig aftale, blev MED-systemet inddraget. Først blev arbejdstid behandlet BV-MED (MED-udvalget på forvaltningsniveau), herefter i flere omgange af skolerne Lokal-MED. På baggrund af tilbagemeldinger fra skolernes MED-udvalg, skulle der forsøges opnået enighed i BV-MED om en række forhold i relation til loven. Der kunne ikke opnås enighed, hvorefter forvaltningen, helt i overensstemmelse med reglerne i MEDsystemet, meddelte hvad de som arbejdsgivere administrerede efter. Disse udmeldinger kom ad flere omgange. Udmeldingerne blev drøftet med Hvidovre Lærerforening inden de blev meldt ud. Udmeldingerne drejede sig bl. a. om: Tilstedeværelsestidspunkter på skolen Dialogmøder med den enkelte lærer/børnehaveklasseleder om opgaveoversigten Varsling af ændringer af arbejdsopgaver/mødetider Tildeling af forberedelsestid Anbefalinger til håndtering af den øgede undervisningstid Nedsat tid Registrering af arbejdstiden. Kravet om øget undervisning Lov 409 gjorde, at den enkelte lærer ikke længere var sikret tid til at forberede undervisningen eller tid til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Beslutningen i kommunalbestyrelsen om, at lærere og børnehaveklasseledere i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året, er nok det største problem efter 1. august. Beslutningen er en klar konsekvens af den økonomiaftale, der blev indgået i juni 2013 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Men det gør ikke problemet mindre. God undervisning kræver tid til forberedelse. Det er desværre ikke blevet anerkendt af hverken regering, Folketing, KL eller kommunalbestyrelsen i Hvidovre. Når man beslutter, at der skal undervises mere, uden man fjerner andre opgaver, er der kun et sted at tage tiden fra. Forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Hvidovre Lærerforening har gennem hele skoleåret 2013/14 argumenteret for tid til forberedelse og mod mere undervisning uden der fjernes andre opgaver. Vi har forsøgt, ud fra den vedtagne økonomi, at komme med forslag til, hvordan virkningen kunne mindskes. Vi foreslog, og blev enige med forvaltningen, at anbefale skolerne, at lektionslængden skulle være på 50 minutter i stedet for 45 minutter. Argumentet er, at de 5 minutters længere lektioner vil betyde, at eleverne med det samme lektionstal får mere undervisning, som er en del af folkeskolereformen. Samtidig mener vi, at tiden til at forberede en lektion på 50 minutter i stedet for en lektion på 45 minutter, nok er nogenlunde den samme. Så har vi været med til at understøtte, at der ikke kræves mere forberedelsestid til den ekstra undervisning. Tilbage er problemet med selve tiden til mere undervisning, de 80 timer. Her er der andre opgaver, der ikke kan udføres, da det står ganske klart, at man ikke skal arbejde mere. Folkeskolereformen Selve reformen har fået den værst tænkelige start, når den indføres samtidig med Lov 409 og kravet om mere undervisning og mindre forberedelse. Det burde ansvarlige folketingspolitikere have gennemskuet. 4

5 Beretning 2014 Allerede i slutningen af 2012, før reformen var vedtaget, nedsatte forvaltningen en arbejdseller styregruppe, der skulle komme med ideer til indførelsen af reformen i Hvidovre. Hvidovre Lærerforening deltog i denne arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen stod bl. a. for at arrangere to fyraftensmøder om reformen. Der blev ligeledes nedsat nogle ad-hoc grupper, der kom med forslag til måder at implementer de nye tiltag, som reformen medførte. Her deltog lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger. Det er svært allerede i slutningen af 2014 at sige noget meget konkret om udbyttet af reformen. Vi påpeger, at det er vigtigt at evaluere de forskellige nye elementer. Hvordan fungerer lektieklubberne? Skal lektieklubberne organiseres anderledes, når de bliver obligatoriske efter næste folketingsvalg? Hvordan fungerer understøttende undervisning? Giver det mening, at det udelukkende er pædagoger, der har den understøttende undervisning i indskolingen? Hvordan fungerer bevægelse i undervisningen? Dækkes undervisningen for 85% s vedkommende af lærere med undervisningskompetence (linjefagsuddannelse). Får eleverne den undervisning, de har krav på, når undervisning, der varetages af ikkelæreruddannet personale, skal registreres som understøttende undervisning? Hvordan fungerer samarbejdet med de lokale foreninger? Og med erhvervslivet? Hvordan sikres det, at vi fortsat lever op til hele folkeskolelovens formålsparagraf, når nu de meget målbare dele sættes i fokus (sikrer vi dannelsen i uddannelsen)? Endelig er det vigtigt at notere, at ikke alle nye tiltag kan indføres på samme tid. Ting ta r tid. SFO Nedlæggelsen af selvstændige fritidshjem og oprettelsen af SFO i Hvidovre er en nødvendig konsekvens af folkeskolereformen. En ændring, som Hvidovre Lærerforening er helt enig i. Ændringen betød, at man i første halvår af 2014 oprettede Overgangs-MED på skolerne. Med deltagelse af medarbejdere og ledere fra skolen og de tilknyttede fritidshjem. Kredsinitiativer Ændringerne 1. august har betydet, at kredsstyrelsen har taget en række initiativer, dels for at påpege de problemer, der har været, dels for at forsøge at forbedre forholdene for lærere og børnehaveklasseledere. Initiativerne er bl. a.: Samtaleguide, der kan støtte den enkelte i forbindelse med dialogmøderne med ledelsen om opgaveoversigten. Regneark, så den enkelte kan registrere sin arbejdstid. Årsnormen er 1680 arbejdstimer. Optælling og registrering af undervisningstiden via samtlige opgaveoversigter. Det giver et overblik over, hvor meget undervisningstiden er steget fra 2013/14 til 2014/15. Samtidig giver muligheden for at kontrollere, at de korrekte undervisningstillæg udbetales. Registrering af antallet af arbejdspladser på skolerne. Registrering af antallet af lærere, der har sagt op efter 1. august. Forsøg på at kortlægge hvor meget forberedelsestid, udvalgte lærere har og hvordan den er placeret. 5

6 Beretning 2014 Udarbejdelse af lokale kommentarer til foreningens Grønspættebog. Her svares på en række almindeligt stillede spørgsmål. Ud over dette har arbejdet været fortsat i en sparringsgruppe, der har deltagelse af repræsentanter fra forvaltning, skoleledere og Hvidovre Lærerforening. En række uenigheder har været behandlet her. Det drejer sig f. eks. om tiden til klasserejser, arrangementer i weekenden, muligheden for teamsamarbejde og registrering af mere undervisningstid ud over det planlagte. Vi har også i sparringsgruppen drøftet tilstedeværelsen og meningen med den. Endelig fortsætter arbejdet for at kunne indgå en kommunal arbejdstidsaftale. Der er primært 3 emner, vi gerne vil aftale: Et maksimalt undervisningstimetal Sikring af tid til forberedelse Fleksibilitet i tilstedeværelsen, uden det går ud over muligheden for at registrere sin arbejdstid. De fysiske rammer, arbejdsmiljø og APV De fysiske rammer på skolerne skal være anderledes, når langt den største del af arbejdstiden skal foregå på skolen. Desværre måtte det konstateres, at arbejdet med at skaffe arbejdspladser til lærerne ikke var afsluttet til 1. august. På flere skoler blev arbejdspladserne ikke engang færdige i Det skabte naturligvis frustrationer. Der er endvidere ikke på alle skoler arbejdspladser nok, ligesom der ikke er mødefaciliteter, hvor man kan holde teammøder uden at forstyrre dem, der vil forberede sig i fred. Når der sker større ændringer af arbejdsforholdene på en arbejdsplads, skal der udarbejdes en ny APV (arbejdspladsvurdering). En APV skal omfatte både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det var vores opfattelse, at vi gerne så ensartede APV er på skolerne, så vi umiddelbart kunne sammenligne resultaterne. På den baggrund blev der i BV-MED udarbejdet et forslag til, hvordan et APV-spørgeskema kunne se ud. Det er i sidste ende skolerne arbejdsmiljøgruppe og MED-udvalg, der beslutter sig for udformningen. Vi indkaldte også skolernes AMR (Arbejdsmiljørepræsentanter) til en temadag, hvor vi samlet kunne drøfte, hvordan vi bedst greb APV erne an, så vi fik det mest retvisende billede af arbejdsmiljøet på skolerne efter 1. august. Arbejdet med at udfylde APV erne er først kommet i gang i slutningen af Lokale lønaftaler En anden konsekvens af Lov 409 var, at nogle lokale lønaftaler skulle genforhandles. Hvidovre Kommune valgte at opsige alle lokale lønaftaler. Det betød, at der skulle forhandles både på kommunalt plan og på den enkelte skole. Alt sammen i løbet af ca. 1 måned. Resultatet er imidlertid blevet tilfredsstillende. Det lykkedes at beholde lønsummen, både hvad angår de kommunale løntillæg og skoletillæggene. Den øgede undervisningstid har selvfølgelig betydet, at undervisningstillægget også er blevet forøget. Det høje undervisningstillæg på 108 kr./time for undervisning over 750 timers årlig undervisning, er også med til at øge tillægsstørrelsen. Under A08 eksisterede det høje undervisningstillæg ikke. 6

7 Beretning 2014 Dette kan aflæses i lønstatistikken. Gennemsnitslønnen for lærere og børnehaveklasseledere er fra juni til december 2014 steget med 3,9 %. Ser man udelukkende på lønstigningen for dem, der var ansat både i juni og december, er den på 4,6 %. Løntjek I oktober tilbød Hvidovre Lærerforening et tjek af lønsedler. Det var en del af FTF/LO s kampagne om emnet. Og en del af kampagnen Er du OK?. Alle var velkomne til at komme med deres lønsedler, men vi spurgte også en håndfuld lærere/børnehaveklasseledere på hver skole, om vi skulle tjekke deres lønseddel. Vi udarbejdede samtidig en pjece, så den enkelte kunne tjekke sin egen lønseddel. Pjecen skulle udarbejdes særskilt til hver skole, på grund af de forskellige lønaftaler på skolerne. Heldigvis viste det sig, at der var ganske få fejl på lønsedlerne. Der blev dog fundet fejl, der typisk gik igen fra skole til skole, specielt med hensyn til undervisningstillæg over 750 timer. OK-15 OK-13 var en toårig overenskomst. Det betyder, at der forhandles igen i starten af Forud for de egentlige forhandlinger har vi i DLF en demokratisk proces med opstilling af krav til forhandlingerne. Dette foregår i foråret, altså ca. 9 måneder før forhandlingerne finder sted. Ved en overenskomst forhandles der om løn og arbejdsforhold. Der forhandles ikke om kommunernes økonomi, eller om hvor mange resurser kommunerne afsætter til folkeskolen. Det var i foråret 2014 meget vanskeligt at gennemføre en medlemsdebat om overenskomstkravene. Alle var enige om, at selv om vi endnu ikke havde arbejdet under Lov 409, ville vi gerne af med den. Eller i hvert fald stille nogle krav, der sikrede tilstrækkelig tid til at levere god undervisning. Men meget konkrete forslag var vanskelige, når man ikke havde afprøvet forholdene. Kredsstyrelsen besluttede, at det var op til den enkelte TR at afholde møde i Faglig Klub, hvor man kunne drøfte mulige overenskomstkrav. Blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger fra møderne og andre indkomne forslag fra medlemmerne, fremsendte vi følgende krav: Sikring af reallønnen for alle. En anden tilrettelæggelse af arbejdstiden end den der fremgår af Lov 409. Der skulle tages hensyn til børnehaveklasseledere på personlig ordning, konsulenter, psykologer, og professionsbachelorer i ernæring Forholdene for TR og AMR skulle forbedres. Udmøntningsgaranti på lokale lønmidler Forhøjelse af lejrskoletillægget Forhandling af specialundervisningstillæggene, så de blev fordelt mere ligeligt. De endelig krav fra DLF blev vedtaget på kongressen i september. Praktik Med den nye læreruddannelseslov, der trådte i kraft 1. august 2013, er der også kommet nye krav til praktikken. Der skal indgås en partnerskabsaftale mellem kommunen og professionshøjskolen (UCC eller Metropol), og der skal indgås en uddannelsesplan mellem den enkelte skole og professionshøjskolen. 7

8 Beretning 2014 De lærerstuderende, der er i praktik, skal afslutte deres praktikophold med en eksamen, der varetages af praktiklæreren eller skolens praktikvejleder hvis en sådan er blevet uddannet. Midt i al andet nyt, har flere skoler ikke haft meget overskud til at sørge for uddannelsesplan m.m. Der er heller ikke blevet indgået en aftale om aflønning for varetagelse af de nye dele af praktikken. Det er en opgave, der skal løses hurtigst muligt. Endelig lægger den nye læreruddannelseslov også op til, at de lærerstuderende kan komme i skoletilknytningsprojekter. Det er ikke praktik, men en for "her lærer du lugten af børn. En ganske udmærket ide, problemet er blot, at der heller ikke her er aftalt vilkår for de lærere, der skal stå for skoletilknytningsprojekterne. Budget 2015 i Hvidovre Den kommunale budgetlægning er en proces, der stort set strækker sig over hele året. Det var også gældende for Hvidovre kommunes budget for Den største udfordring var, at kommunalbestyrelsen i 2012 besluttede, at der skulle spares ½% i hvert af årene , altså i alt 2% s besparelse. Besparelserne skulle som udgangspunkt findes inden for hvert af de politiske udvalgs område. Skoleområdet har været ramt af besparelser gennem flere år. Indenrigsministeriets nøgletal viser, at nettoudgiften til folkeskolen pr årig i Hvidovre er faldet fra kr. i 2007 til kr. i 2014 regnet i 2014 priser. På trods af dette besluttede kommunalbestyrelsen, at man ville spare ca. 4,5 mio. kr. på skoleområdet. Det skal ske ved at reducere skolernes ledelser med 1 på hver skole. Hvidovre Lærerforening argumenterede imod dette forslag. Dels har ledelsen allerede nu rigeligt med opgaver, dels kan vi frygte, at besparelsen rammer lærerne, idet opgaver, der i dag varetages af ledelsen, i fremtiden skal udføres af lærere. Besparelsen har virkning fra 1. juli Nye lærere Der er 1. august ansat en del nye lærere på skolerne i Hvidovre. Det er der ikke noget nyt i, sådan har det heldigvis været i adskillige år. Antallet af nyansættelser 1. august var samlet set på niveau med de tidligere år. Til gengæld har der efter 1. august været behov for at ansætte adskillige nye lærere. Det skyldes, at der har været flere lærere, der har sagt op i skoleåret end tidligere. Vi har ikke systematisk undersøgt grunden til dette, men flere har givet udtryk for, at man ville finde et arbejde tættere på egen bopæl. Nogle har også angivet, at man ikke ville arbejde i folkeskolen længere, efter forholdene var ændret så markant, som de blev 1. august. De mange opsigelser i løbet af skoleåret har betydet, at det i flere tilfælde har været svært eller umuligt at få ansat en læreruddannet. Det er yderst problematisk, hvis denne tendens fortsætter. Hver gang vi ansætter en ny lærer, tjekker vi om lønindplaceringen er korrekt i forhold til erfaringsdato og uddannelse. Dette sker i et samarbejde mellem kredskontor og den enkelte skoles TR. Hvidovre Lærerforening har traditionelt holdt et arrangement for nyuddannede lærere, hvor vi har orienteret om løn og arbejdstid samt øvrige ansættelsesmæssige forhold. Det valgte vi ikke 8

9 Beretning 2014 at gøre i år. Vi troede ikke på, at de nye lærere ville have overskud til at deltage, når man også har en næsten fuld tilstedeværelse på skolen. Høringer Hvidovre Lærerforening er høringsberettiget i en række sager. I 2014 har vi udarbejdet høringssvar vedr.: Skoledistriktsændringer Ferie/fridagsplan for eleverne Styrelsesvedtægt for skolerne Emnerne er også til høring i skolebestyrelserne. Hvis medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelserne spørger til vores faglige vurdering af høringsmaterialet, får de naturligvis denne. Generalforsamling 2014 Der var 53 fremmødte til generalforsamlingen. Det er ca. 9 % af Hvidovre Lærerforenings medlemmer. Kredsstyrelsen fremlagde to forslag til udtalelser. Den ene var en opfordring til Hvidovre Kommune om at indgå i forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Som det fremgår af andre dele af denne beretning, blev der ikke lyttet til denne udtalelse. Den anden udtalelse omhandlede arbejdsmiljø og arbejdspladser i relation til forholdene efter 1. august. Regnskabet for 2013 udviste et overskud på ca kr. Budgettet blev vedtaget. Kontingentet blev fastholdt på samme niveau, som det har været siden Der blev ændret i frikøb og ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne. Kredsstyrelsens arbejdsform Kredsstyrelsen ansøgte i slutningen af 2013 om et udviklingsprojekt, som hovedforeningen tilbød. Hvor skal overliggeren placeres?. Det handler specielt om, hvordan vi bliver bedre til at arbejde strategisk. Kredsstyrelsen valgte 4 konkrete emner, vi gerne ville arbejde med: Tid til forberedelse Fysiske rammer Fleksibel tilstedeværelse Inklusion Alle 4 emner er omtalt andet sted i denne beretning. Kurset var med til at systematisere vores arbejde og skabe en arbejdsform, der gør det mere overskueligt, hvordan vi når frem til vores mål. Kompetenceudvikling Folkeskolereformen stiller krav om, at undervisningen i folkeskolens fag skal varetages af lærere med undervisningskompetence (kompetencer svarende til linjefag). Målet fra Undervisningsministeriets side er, at 95 % af timerne i 2020 varetages af lærere med undervisningskompetence. I 2018 skal det være 90 % og i %. Den seneste statistik viste, at i skoleåret 2013/14 blev 79,1 % af undervisningen i Hvidovre varetaget af lærere med undervisningskompetence. Denne opgørelse dækker sandsynligvis det planlagte timetal, det gennemførte timetal er ganske givet mindre på grund af vikardækning. 9

10 Beretning 2014 Hvidovre Lærerforening har været inde i indledende drøftelser med forvaltningen om, hvordan vi når målsætningen om øget dækning af timerne med lærere med undervisningskompetence. Det er meget vanskeligt at se, hvordan vi kan give flere lærere en linjefagsuddannelse, hvis der ikke tilføres resurser til vikardækning/arbejdstid. De midler, der er afsat af regeringen, må kun gå til at dække selve kursusafgiften på professionshøjskolerne. A.P. Møller fonden har afsat 1 mia. kr. til kompetenceløft af lærerne i folkeskolen. Her har Hvidovre Lærerforening været meget aktive i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en ansøgning, for at få del i disse midler. Ansøgningen går på relationskompetence, et emne som også DLF centralt har gjort meget ud i forbindelse med vores professionstankegang. Inklusion Skolens største udfordring de seneste år har været inklusion. Hvor mange elever skal inkluderes og under hvilke forhold. Når det i 2014 ikke har været talt så meget om inklusion som tidligere, skyldes det ikke, at udfordringen er løst, men snarere, at de andre problemer der er beskrevet i denne beretning, har fyldt mere. Det er dog rimeligt at fremhæve nogle beslutninger vedr. inklusion, som er sket i Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 i forbindelse med lukningen af Enghøjskolen og Sønderkærskolen, og det deraf følgende kvalitetsløftprojekt, at vi i Hvidovre skulle have en inklusionsgrad på 98 %. Undervisningsministeriets mål er 96 %. I Hvidovre er inklusionsprocenten i 2014 på ca. 96,5. Efter en længere debat i foråret besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen, at man ikke nødvendigvis skulle nå målet om 98 % s inklusion. Man skulle inkludere flest mulig, men vi behøvede ikke at ligge over ministeriets mål, hvis det ikke gav mening for den enkelte elev eller for klassen. En beslutning, der blev hilst meget velkommen på skolerne. Den anden del vedrørende inklusion er en omfordeling af midlerne til inklusion. Man lagde en del midler ud til skolerne, der så skulle betale et beløb for hver elev, der blev ekskluderet (omtalt i sidste års beretning). Det er Hvidovre Lærerforenings hensigt at forfølge, om de midler der er blevet lagt ud på skolerne, bliver anvendt til inklusionsfremmende tiltag som f. eks. støtteordninger, mulighed for holddeling, bedre resurser i kompetencecentret eller bliver brugt til andre ting. Det er en oplagt opgave for skolernes MED-udvalg at følge dette, men ikke altid ganske ligetil. Endelig har kredsstyrelsen besluttet, at vi blandt vores medlemmer vil gentage spørgeskemaundersøgelsen fra 2012 om inklusion. Det vil ske i slutningen af skoleåret 2014/15. Kommunikation Kommunikation til medlemmerne sker primært gennem TR og Nyhedsbreve. Vi besluttede i 2014 at nedlægge vores kommunikationsudvalg, og bruge timerne til et enkelt kredsstyrelsesmedlem. Vi har løbende en drøftelse af, hvordan vi bedst kommunikere. Sker det via Nyhedsbreve, FaceBook, hjemmeside eller på andre platforme? Almindelig sagsbehandling En vigtig arbejdsopgave for Hvidovre Lærerforening er den almindelige sagsbehandling. Dette område spænder fra spørgsmål om løn, barsel og ansættelsesmæssige forhold, der som regel 10

11 Beretning 2014 kan besvares relativt hurtigt telefonisk, over pensionsberegninger og andre opmærksomhedsfelter ved pensionering til hjælp i forbindelse med sygdom og afskedigelsessager. Sagsbehandlingen i sidstnævnte tilfælde består i at hjælpe med at få kontakt til professionel assistance enten i kommunen eller i hovedforeningen og i øvrigt holde jævnlig kontakt med den pågældende lærer i hele forløbet. Senioristerne Pensionisterne i Hvidovre Lærerforening, kaldet senioristerne, arrangerer selv ture og udflugter ca. hver anden måned. Vi har et kredsstyrelsesmedlem tilknyttet senioristerne. Deltagerantallet til arrangementerne er fortsat fint, og tilfredsheden med arrangementerne og det sociale samvær er stor. Afslutning Denne beretning er på ingen måde fuldstændig dækkende for de områder, som foreningen har beskæftiget sig med i Den dækker de vigtigste politiske områder, men en del af de sagsbehandlende områder er ikke nævnt. Denne skriftlige beretning skal ses som oplæg til den mundtlige beretning, der vil blive aflagt på generalforsamlingen den 26. marts. Den mundtlige beretning vil primært beskrive Hvidovre Lærerforenings arbejde og indsatsområder det kommende år. Samlet set kan begge beretninger debatteres på generalforsamlingen. 11

12 Driftsregnskab for perioden Indtægter: Budgettal: 1010 Renter 5.017, , Kredskontingent , , HV-Frikøb , , AKUT-fond , , Andre indtægter 2.000, , Adm. Særlig Fond , , , ,00 Udgifter: 1599 Renteudgifter 747, ,00 Kredsudgifter * , , HV - kontingent , , , ,00 Årets resultat: , ,00 * kredsudgifter specificeres således: 3000 Administration: 3010 Telefon , , Kontorhold , , Revisorudgifter 7.500, , EDB-programmer + service , , Forsikringer , , Kontoranskaffelser , , Administration i alt , , Lønninger kontor: 3110 Lønninger , , Time-dagpenge 489,17 400, Pensionsindbetaling , , Løn sagsbehandler , , Lønninger kontor i alt , , Drift af kontor: 3210 Rengøring løn , , Øvrig drift af kontor , , Drift af kontor i alt , , Vedligeholdelse: 0, Vedligeholdelse i alt 0, , Frikøb: 4100 Frikøb kredsstyrelsen , , Frikøb suppleanter , , Frikøb i alt , ,00 12

13 4200 Løn til kredsstyrelse: 4200 Løn kredsstyrelse , , Løn formand , , Løn næstformand , , Skattepligtige diæter i alt , , Time- dagpenge 2.927, Time- dagpenge i alt 2.927, , Kørsel: 8.585, Kørsel i alt: 8.585, , Møder: 5100 Medlemsmøder , , Andre møder , , Faglige møder på skolerne , , Møder i alt , , Kredskursus: 6001 Hensættelse til kredskursus , , Honorarer kredskursus 0,00 0, Kredskursus i alt , , Andre kurser: 6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser , , Honorarer andre kurser 0, , Diæter til medlemmer 0, , Andre kurser i alt , , PR & information: 6210 PR-virksomhed 588, , Informationsvirksomhed 0, , PR & informationsvirksomhed i alt 588, , Andet: 8100 Gaver 5.587, , Diverse afgifter: 8510 Lønsumsafgift , , Arbejdsgiverbidrag 2.683, , ATP 2.172, , Andet i alt , , Afskrivninger: 8810 Inventar , ,00 Kredsudgifter i alt , ,00 13

14 Status pr Aktiver: Kassebeholdning 19,25 Check ,20 Giro ,89 Inventar ,00 EDB 0,00 Tilgodehavende kontingent ,00 Tilgodehavende 0,00 Saldo: ,56 Passiver: Hensættelse til kredskursus ,00 Skyldig DLF 294,72 Skyldig Særlig Fond ,00 Skyldig restancer støttefond 0,00 Egenkapital ,84 Saldo: ,56 Egenkapital: Saldo pr ,78 Resultat ,06 Saldo pr ,84 Bemærkninger til regnskabet for 2014: Indtægter: Vi har haft flere medlemmer end forventet og dermed har vi også fået et større beløb ind i kontingent. Beløbet fra AKUT fonden er mindre, da vi har benyttet os mere af den løbende Udgifter: Lønninger kontor er højere, hvilket skyldes refusion, som vi først får udbetalt i 2015 Frikøb til kredsstyrelsen er mindre end forventet. Der er blevet brugt flere penge på møder, hvilket bl.a. skyldes, at kredsstyrelsens internat er blevet afholdt to gange i 2014 og dermed ikke i de første måneder af

15 Særlig Fond konto Renter ,89 Administrationsbidrag til kredsen ,57 Resultat ,32 Status pr Aktiver: Indestående pr ,70 Tilgodehavende hos kredsen ,00 I alt: ,70 Passiver: Gæld 0,00 Egenkapital ,70 I alt: ,70 Egenkapital: Indestående pr ,38 Resultat ,32 Indestående pr ,70 Støttefond konto Indbetalt 0,00 Renter 2.433,92 I alt 2.433,92 Udgifter støttefond 3.000,00 Restanter 0,00 Omkostninger 0,00 I alt -566,08 Resultat ,08 Status pr Aktiver: Indestående pr ,22 Tilgodehavende 0,00 I alt: ,22 Passiver: Gæld 0,00 Egenkapital 0,00 I alt: 0,00 Egenkapital: Saldo pr ,30 Resultat ,08 Saldo pr ,22 Bemærkninger til Særlig fond og Støttefonden: Særlig fond: Særlig Fond har betalt kredsens kopimaskine og vil få beløbet tilbage i løbet af en 15

16 periode på 5 år. Beløbet vil være tilbagebetalt i regnskabsåret Støttefonden: 16

17 Budgetforslag for perioden Beregningsgrundlag: Medlemstal frak. 1+2 ok13: 451 Medlemstal frak. 1+2 ej lockout: 95 Medlemstal DP: 5 Medlemstal pensionister 96 Indtægter: Budgettal: Udgifter: 1000 Renteindtægter 3.000, Kredskontingent , HV-frikøb 4.300, AKUT - fond , Andre indtægter 2.000, Adm. Særlig Fond , , Renteudgifter 1.000, Kredsudgifter * , HV - kontingent , ,00 Overskud ,00 *Kredsudgifter specificeres således: 3000 Administration: 3010 Telefon , Kontorhold , Revisorudgifter 7.500, EDB-programmer + service , Forsikringer , Kontoranskaffelser , Administration i alt , Lønninger kontor: 3110 Løn sekretær , Time-dagpenge sekretær 400, Pensionsindbetalinger sekretær , Løn sagsbehandler , Lønninger kontor i alt , Drift af kontor: 3210 Rengøring løn , Øvrig drift af kontor , Drift af kontor i alt , Vedligeholdelse: 3399 Vedligeholdelse i alt 1.000, Frikøb: 4100 Frikøb kredsstyrelsen , Frikøb TR-suppleanter , Frikøb i alt , Løn kredsstyrelse: 4200 Løn kredsstyrelse , Løn til formand , Løn til næstformand , Løn kredsstyrelse i alt , Time- dagpenge 4399 Time- dagpenge i alt 4.000, Kørsel: 4499 Kørsel i alt: ,00 17

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I I September 2014 I Status 2014 September 2013 - September 2014 Se også årsberetningen 2013 på hjemmesiden BØRNEHAVEKLASSEN EN DEL AF HELHEDEN Børnehaveklasseforeningen en del af helheden... Status 2014

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kommissorium Arbejdsgruppen skal understøtte arbejdsgruppe i relation til at etablere og undersøge

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Tillidsrepræsentantens ABC

Tillidsrepræsentantens ABC Tillidsrepræsentantens 2014/2015 Roskilde Lærerforening FORORD 2 TILLIDSREPRÆSENTANTENS ROLLE 3 FORVENTNINGER TIL TR 4 TILBAGEVENDENDE OPGAVER 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER 9 ADRESSER, TELEFONNUMRE OG HJEMMESIDER

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Oktober 2014 2014 Vurdering af undervisningskompetence Kredsformand Grete Andersen Et af folkeskolereformens mål er, at alle elever i folkeskolen i 2020 undervises

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere