Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre

2 Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens forslag er Henrik Poulsen. 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag. 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Eventuelt 2

3 Beretning 2014 Der er tiden i folkeskolen før 1. august 2014 og efter 1. august august 2014 er en forandringsdag for folkeskolen, både for dem der underviser og arbejder i folkeskolen og for eleverne. Det er der næppe nogen, der er i tvivl om. Denne skriftlige beretning beskriver Hvidovre Lærerforenings arbejde i 2014 i korte træk. Beretningen er kortere end de tidligere års beretninger. Den koncentrerer sig om det væsentligste arbejde, der er foregået. Selvfølgelig vil fokus være på folkeskolereform, Lov 409 og kravet om, at lærerne i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året. Men skolens almindelige udfordringer, som f. eks. inklusion og efteruddannelse af lærere, nye praktikbestemmelser, arbejdsmiljø og OK-15 vil også blive omtalt i denne beretning. En fagforenings opgave er at varetage medlemmernes interesser. Arbejdet er derfor både fagpolitisk, men det er også at sikre det enkelte medlem bedst muligt, hvis man kommer i problemer, f. eks. ved sygdom. Derfor er den almindelige sagsbehandling også kort nævnt i denne beretning. 1. august 2014 Der var 4 store ændringer, der trådte i kraft den 1. august Det har hele tiden for Hvidovre Lærerforening været vigtigt, at vi forsøgte at adskille disse ændringer, så de var lettere at agere i forhold til. De 4 ændringer var: Lov 409, arbejdstidsloven, der fastlægger reglerne for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid - eller måske snarere fastlægger manglen på regler. Kravet om, at lærere og børnehaveklasseledere i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året end tidligere. Dette er vedtaget af kommunalbestyrelsen, men er en udmøntning af en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Folkeskolereformen, der bl. a. indfører længere skoledag, understøttende undervisning, tilbud om lektiehjælp, krav om mere bevægelse i skoledagen og en større åbenhed mod forenings- og erhvervslivet. Fritidshjem omdannes til SFO. Lov 409 Lov 409 er den lov, som afsluttede KL s lockout af lærere og børnehaveklasseledere den 26. april Loven omfatter en hel del mere end blot lovgivningen om arbejdstiden. Arbejdstiden er beskrevet i underbilag 2.1 til loven. Det er dette underbilag arbejdstidsbilaget vi har forholdt os mest til i Når der i det efterfølgende henvises til Lov 409, er det altså primært arbejdstidsdelen, der henvises til. Det er i 2 fastslået, at reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale. Det var fra starten af skoleåret Hvidovre Lærerforenings intention, at vi ville forsøge at indgå en lokal arbejdstidsaftale med Hvidovre Kommune. Det viste sig desværre, at kommunen ikke var interesseret i dette. Dialog- og sparringsgruppe På trods af kommunens manglende vilje til at ville indgå en aftale om arbejdstid, ville forvaltningen gerne i dialog med Hvidovre Lærerforening. Vi valgte selvfølgelig at indgå i denne dialog. 3

4 Beretning 2014 Efter afvisningen af at indgå en egentlig aftale, blev MED-systemet inddraget. Først blev arbejdstid behandlet BV-MED (MED-udvalget på forvaltningsniveau), herefter i flere omgange af skolerne Lokal-MED. På baggrund af tilbagemeldinger fra skolernes MED-udvalg, skulle der forsøges opnået enighed i BV-MED om en række forhold i relation til loven. Der kunne ikke opnås enighed, hvorefter forvaltningen, helt i overensstemmelse med reglerne i MEDsystemet, meddelte hvad de som arbejdsgivere administrerede efter. Disse udmeldinger kom ad flere omgange. Udmeldingerne blev drøftet med Hvidovre Lærerforening inden de blev meldt ud. Udmeldingerne drejede sig bl. a. om: Tilstedeværelsestidspunkter på skolen Dialogmøder med den enkelte lærer/børnehaveklasseleder om opgaveoversigten Varsling af ændringer af arbejdsopgaver/mødetider Tildeling af forberedelsestid Anbefalinger til håndtering af den øgede undervisningstid Nedsat tid Registrering af arbejdstiden. Kravet om øget undervisning Lov 409 gjorde, at den enkelte lærer ikke længere var sikret tid til at forberede undervisningen eller tid til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Beslutningen i kommunalbestyrelsen om, at lærere og børnehaveklasseledere i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året, er nok det største problem efter 1. august. Beslutningen er en klar konsekvens af den økonomiaftale, der blev indgået i juni 2013 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Men det gør ikke problemet mindre. God undervisning kræver tid til forberedelse. Det er desværre ikke blevet anerkendt af hverken regering, Folketing, KL eller kommunalbestyrelsen i Hvidovre. Når man beslutter, at der skal undervises mere, uden man fjerner andre opgaver, er der kun et sted at tage tiden fra. Forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Hvidovre Lærerforening har gennem hele skoleåret 2013/14 argumenteret for tid til forberedelse og mod mere undervisning uden der fjernes andre opgaver. Vi har forsøgt, ud fra den vedtagne økonomi, at komme med forslag til, hvordan virkningen kunne mindskes. Vi foreslog, og blev enige med forvaltningen, at anbefale skolerne, at lektionslængden skulle være på 50 minutter i stedet for 45 minutter. Argumentet er, at de 5 minutters længere lektioner vil betyde, at eleverne med det samme lektionstal får mere undervisning, som er en del af folkeskolereformen. Samtidig mener vi, at tiden til at forberede en lektion på 50 minutter i stedet for en lektion på 45 minutter, nok er nogenlunde den samme. Så har vi været med til at understøtte, at der ikke kræves mere forberedelsestid til den ekstra undervisning. Tilbage er problemet med selve tiden til mere undervisning, de 80 timer. Her er der andre opgaver, der ikke kan udføres, da det står ganske klart, at man ikke skal arbejde mere. Folkeskolereformen Selve reformen har fået den værst tænkelige start, når den indføres samtidig med Lov 409 og kravet om mere undervisning og mindre forberedelse. Det burde ansvarlige folketingspolitikere have gennemskuet. 4

5 Beretning 2014 Allerede i slutningen af 2012, før reformen var vedtaget, nedsatte forvaltningen en arbejdseller styregruppe, der skulle komme med ideer til indførelsen af reformen i Hvidovre. Hvidovre Lærerforening deltog i denne arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen stod bl. a. for at arrangere to fyraftensmøder om reformen. Der blev ligeledes nedsat nogle ad-hoc grupper, der kom med forslag til måder at implementer de nye tiltag, som reformen medførte. Her deltog lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger. Det er svært allerede i slutningen af 2014 at sige noget meget konkret om udbyttet af reformen. Vi påpeger, at det er vigtigt at evaluere de forskellige nye elementer. Hvordan fungerer lektieklubberne? Skal lektieklubberne organiseres anderledes, når de bliver obligatoriske efter næste folketingsvalg? Hvordan fungerer understøttende undervisning? Giver det mening, at det udelukkende er pædagoger, der har den understøttende undervisning i indskolingen? Hvordan fungerer bevægelse i undervisningen? Dækkes undervisningen for 85% s vedkommende af lærere med undervisningskompetence (linjefagsuddannelse). Får eleverne den undervisning, de har krav på, når undervisning, der varetages af ikkelæreruddannet personale, skal registreres som understøttende undervisning? Hvordan fungerer samarbejdet med de lokale foreninger? Og med erhvervslivet? Hvordan sikres det, at vi fortsat lever op til hele folkeskolelovens formålsparagraf, når nu de meget målbare dele sættes i fokus (sikrer vi dannelsen i uddannelsen)? Endelig er det vigtigt at notere, at ikke alle nye tiltag kan indføres på samme tid. Ting ta r tid. SFO Nedlæggelsen af selvstændige fritidshjem og oprettelsen af SFO i Hvidovre er en nødvendig konsekvens af folkeskolereformen. En ændring, som Hvidovre Lærerforening er helt enig i. Ændringen betød, at man i første halvår af 2014 oprettede Overgangs-MED på skolerne. Med deltagelse af medarbejdere og ledere fra skolen og de tilknyttede fritidshjem. Kredsinitiativer Ændringerne 1. august har betydet, at kredsstyrelsen har taget en række initiativer, dels for at påpege de problemer, der har været, dels for at forsøge at forbedre forholdene for lærere og børnehaveklasseledere. Initiativerne er bl. a.: Samtaleguide, der kan støtte den enkelte i forbindelse med dialogmøderne med ledelsen om opgaveoversigten. Regneark, så den enkelte kan registrere sin arbejdstid. Årsnormen er 1680 arbejdstimer. Optælling og registrering af undervisningstiden via samtlige opgaveoversigter. Det giver et overblik over, hvor meget undervisningstiden er steget fra 2013/14 til 2014/15. Samtidig giver muligheden for at kontrollere, at de korrekte undervisningstillæg udbetales. Registrering af antallet af arbejdspladser på skolerne. Registrering af antallet af lærere, der har sagt op efter 1. august. Forsøg på at kortlægge hvor meget forberedelsestid, udvalgte lærere har og hvordan den er placeret. 5

6 Beretning 2014 Udarbejdelse af lokale kommentarer til foreningens Grønspættebog. Her svares på en række almindeligt stillede spørgsmål. Ud over dette har arbejdet været fortsat i en sparringsgruppe, der har deltagelse af repræsentanter fra forvaltning, skoleledere og Hvidovre Lærerforening. En række uenigheder har været behandlet her. Det drejer sig f. eks. om tiden til klasserejser, arrangementer i weekenden, muligheden for teamsamarbejde og registrering af mere undervisningstid ud over det planlagte. Vi har også i sparringsgruppen drøftet tilstedeværelsen og meningen med den. Endelig fortsætter arbejdet for at kunne indgå en kommunal arbejdstidsaftale. Der er primært 3 emner, vi gerne vil aftale: Et maksimalt undervisningstimetal Sikring af tid til forberedelse Fleksibilitet i tilstedeværelsen, uden det går ud over muligheden for at registrere sin arbejdstid. De fysiske rammer, arbejdsmiljø og APV De fysiske rammer på skolerne skal være anderledes, når langt den største del af arbejdstiden skal foregå på skolen. Desværre måtte det konstateres, at arbejdet med at skaffe arbejdspladser til lærerne ikke var afsluttet til 1. august. På flere skoler blev arbejdspladserne ikke engang færdige i Det skabte naturligvis frustrationer. Der er endvidere ikke på alle skoler arbejdspladser nok, ligesom der ikke er mødefaciliteter, hvor man kan holde teammøder uden at forstyrre dem, der vil forberede sig i fred. Når der sker større ændringer af arbejdsforholdene på en arbejdsplads, skal der udarbejdes en ny APV (arbejdspladsvurdering). En APV skal omfatte både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det var vores opfattelse, at vi gerne så ensartede APV er på skolerne, så vi umiddelbart kunne sammenligne resultaterne. På den baggrund blev der i BV-MED udarbejdet et forslag til, hvordan et APV-spørgeskema kunne se ud. Det er i sidste ende skolerne arbejdsmiljøgruppe og MED-udvalg, der beslutter sig for udformningen. Vi indkaldte også skolernes AMR (Arbejdsmiljørepræsentanter) til en temadag, hvor vi samlet kunne drøfte, hvordan vi bedst greb APV erne an, så vi fik det mest retvisende billede af arbejdsmiljøet på skolerne efter 1. august. Arbejdet med at udfylde APV erne er først kommet i gang i slutningen af Lokale lønaftaler En anden konsekvens af Lov 409 var, at nogle lokale lønaftaler skulle genforhandles. Hvidovre Kommune valgte at opsige alle lokale lønaftaler. Det betød, at der skulle forhandles både på kommunalt plan og på den enkelte skole. Alt sammen i løbet af ca. 1 måned. Resultatet er imidlertid blevet tilfredsstillende. Det lykkedes at beholde lønsummen, både hvad angår de kommunale løntillæg og skoletillæggene. Den øgede undervisningstid har selvfølgelig betydet, at undervisningstillægget også er blevet forøget. Det høje undervisningstillæg på 108 kr./time for undervisning over 750 timers årlig undervisning, er også med til at øge tillægsstørrelsen. Under A08 eksisterede det høje undervisningstillæg ikke. 6

7 Beretning 2014 Dette kan aflæses i lønstatistikken. Gennemsnitslønnen for lærere og børnehaveklasseledere er fra juni til december 2014 steget med 3,9 %. Ser man udelukkende på lønstigningen for dem, der var ansat både i juni og december, er den på 4,6 %. Løntjek I oktober tilbød Hvidovre Lærerforening et tjek af lønsedler. Det var en del af FTF/LO s kampagne om emnet. Og en del af kampagnen Er du OK?. Alle var velkomne til at komme med deres lønsedler, men vi spurgte også en håndfuld lærere/børnehaveklasseledere på hver skole, om vi skulle tjekke deres lønseddel. Vi udarbejdede samtidig en pjece, så den enkelte kunne tjekke sin egen lønseddel. Pjecen skulle udarbejdes særskilt til hver skole, på grund af de forskellige lønaftaler på skolerne. Heldigvis viste det sig, at der var ganske få fejl på lønsedlerne. Der blev dog fundet fejl, der typisk gik igen fra skole til skole, specielt med hensyn til undervisningstillæg over 750 timer. OK-15 OK-13 var en toårig overenskomst. Det betyder, at der forhandles igen i starten af Forud for de egentlige forhandlinger har vi i DLF en demokratisk proces med opstilling af krav til forhandlingerne. Dette foregår i foråret, altså ca. 9 måneder før forhandlingerne finder sted. Ved en overenskomst forhandles der om løn og arbejdsforhold. Der forhandles ikke om kommunernes økonomi, eller om hvor mange resurser kommunerne afsætter til folkeskolen. Det var i foråret 2014 meget vanskeligt at gennemføre en medlemsdebat om overenskomstkravene. Alle var enige om, at selv om vi endnu ikke havde arbejdet under Lov 409, ville vi gerne af med den. Eller i hvert fald stille nogle krav, der sikrede tilstrækkelig tid til at levere god undervisning. Men meget konkrete forslag var vanskelige, når man ikke havde afprøvet forholdene. Kredsstyrelsen besluttede, at det var op til den enkelte TR at afholde møde i Faglig Klub, hvor man kunne drøfte mulige overenskomstkrav. Blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger fra møderne og andre indkomne forslag fra medlemmerne, fremsendte vi følgende krav: Sikring af reallønnen for alle. En anden tilrettelæggelse af arbejdstiden end den der fremgår af Lov 409. Der skulle tages hensyn til børnehaveklasseledere på personlig ordning, konsulenter, psykologer, og professionsbachelorer i ernæring Forholdene for TR og AMR skulle forbedres. Udmøntningsgaranti på lokale lønmidler Forhøjelse af lejrskoletillægget Forhandling af specialundervisningstillæggene, så de blev fordelt mere ligeligt. De endelig krav fra DLF blev vedtaget på kongressen i september. Praktik Med den nye læreruddannelseslov, der trådte i kraft 1. august 2013, er der også kommet nye krav til praktikken. Der skal indgås en partnerskabsaftale mellem kommunen og professionshøjskolen (UCC eller Metropol), og der skal indgås en uddannelsesplan mellem den enkelte skole og professionshøjskolen. 7

8 Beretning 2014 De lærerstuderende, der er i praktik, skal afslutte deres praktikophold med en eksamen, der varetages af praktiklæreren eller skolens praktikvejleder hvis en sådan er blevet uddannet. Midt i al andet nyt, har flere skoler ikke haft meget overskud til at sørge for uddannelsesplan m.m. Der er heller ikke blevet indgået en aftale om aflønning for varetagelse af de nye dele af praktikken. Det er en opgave, der skal løses hurtigst muligt. Endelig lægger den nye læreruddannelseslov også op til, at de lærerstuderende kan komme i skoletilknytningsprojekter. Det er ikke praktik, men en for "her lærer du lugten af børn. En ganske udmærket ide, problemet er blot, at der heller ikke her er aftalt vilkår for de lærere, der skal stå for skoletilknytningsprojekterne. Budget 2015 i Hvidovre Den kommunale budgetlægning er en proces, der stort set strækker sig over hele året. Det var også gældende for Hvidovre kommunes budget for Den største udfordring var, at kommunalbestyrelsen i 2012 besluttede, at der skulle spares ½% i hvert af årene , altså i alt 2% s besparelse. Besparelserne skulle som udgangspunkt findes inden for hvert af de politiske udvalgs område. Skoleområdet har været ramt af besparelser gennem flere år. Indenrigsministeriets nøgletal viser, at nettoudgiften til folkeskolen pr årig i Hvidovre er faldet fra kr. i 2007 til kr. i 2014 regnet i 2014 priser. På trods af dette besluttede kommunalbestyrelsen, at man ville spare ca. 4,5 mio. kr. på skoleområdet. Det skal ske ved at reducere skolernes ledelser med 1 på hver skole. Hvidovre Lærerforening argumenterede imod dette forslag. Dels har ledelsen allerede nu rigeligt med opgaver, dels kan vi frygte, at besparelsen rammer lærerne, idet opgaver, der i dag varetages af ledelsen, i fremtiden skal udføres af lærere. Besparelsen har virkning fra 1. juli Nye lærere Der er 1. august ansat en del nye lærere på skolerne i Hvidovre. Det er der ikke noget nyt i, sådan har det heldigvis været i adskillige år. Antallet af nyansættelser 1. august var samlet set på niveau med de tidligere år. Til gengæld har der efter 1. august været behov for at ansætte adskillige nye lærere. Det skyldes, at der har været flere lærere, der har sagt op i skoleåret end tidligere. Vi har ikke systematisk undersøgt grunden til dette, men flere har givet udtryk for, at man ville finde et arbejde tættere på egen bopæl. Nogle har også angivet, at man ikke ville arbejde i folkeskolen længere, efter forholdene var ændret så markant, som de blev 1. august. De mange opsigelser i løbet af skoleåret har betydet, at det i flere tilfælde har været svært eller umuligt at få ansat en læreruddannet. Det er yderst problematisk, hvis denne tendens fortsætter. Hver gang vi ansætter en ny lærer, tjekker vi om lønindplaceringen er korrekt i forhold til erfaringsdato og uddannelse. Dette sker i et samarbejde mellem kredskontor og den enkelte skoles TR. Hvidovre Lærerforening har traditionelt holdt et arrangement for nyuddannede lærere, hvor vi har orienteret om løn og arbejdstid samt øvrige ansættelsesmæssige forhold. Det valgte vi ikke 8

9 Beretning 2014 at gøre i år. Vi troede ikke på, at de nye lærere ville have overskud til at deltage, når man også har en næsten fuld tilstedeværelse på skolen. Høringer Hvidovre Lærerforening er høringsberettiget i en række sager. I 2014 har vi udarbejdet høringssvar vedr.: Skoledistriktsændringer Ferie/fridagsplan for eleverne Styrelsesvedtægt for skolerne Emnerne er også til høring i skolebestyrelserne. Hvis medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelserne spørger til vores faglige vurdering af høringsmaterialet, får de naturligvis denne. Generalforsamling 2014 Der var 53 fremmødte til generalforsamlingen. Det er ca. 9 % af Hvidovre Lærerforenings medlemmer. Kredsstyrelsen fremlagde to forslag til udtalelser. Den ene var en opfordring til Hvidovre Kommune om at indgå i forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Som det fremgår af andre dele af denne beretning, blev der ikke lyttet til denne udtalelse. Den anden udtalelse omhandlede arbejdsmiljø og arbejdspladser i relation til forholdene efter 1. august. Regnskabet for 2013 udviste et overskud på ca kr. Budgettet blev vedtaget. Kontingentet blev fastholdt på samme niveau, som det har været siden Der blev ændret i frikøb og ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne. Kredsstyrelsens arbejdsform Kredsstyrelsen ansøgte i slutningen af 2013 om et udviklingsprojekt, som hovedforeningen tilbød. Hvor skal overliggeren placeres?. Det handler specielt om, hvordan vi bliver bedre til at arbejde strategisk. Kredsstyrelsen valgte 4 konkrete emner, vi gerne ville arbejde med: Tid til forberedelse Fysiske rammer Fleksibel tilstedeværelse Inklusion Alle 4 emner er omtalt andet sted i denne beretning. Kurset var med til at systematisere vores arbejde og skabe en arbejdsform, der gør det mere overskueligt, hvordan vi når frem til vores mål. Kompetenceudvikling Folkeskolereformen stiller krav om, at undervisningen i folkeskolens fag skal varetages af lærere med undervisningskompetence (kompetencer svarende til linjefag). Målet fra Undervisningsministeriets side er, at 95 % af timerne i 2020 varetages af lærere med undervisningskompetence. I 2018 skal det være 90 % og i %. Den seneste statistik viste, at i skoleåret 2013/14 blev 79,1 % af undervisningen i Hvidovre varetaget af lærere med undervisningskompetence. Denne opgørelse dækker sandsynligvis det planlagte timetal, det gennemførte timetal er ganske givet mindre på grund af vikardækning. 9

10 Beretning 2014 Hvidovre Lærerforening har været inde i indledende drøftelser med forvaltningen om, hvordan vi når målsætningen om øget dækning af timerne med lærere med undervisningskompetence. Det er meget vanskeligt at se, hvordan vi kan give flere lærere en linjefagsuddannelse, hvis der ikke tilføres resurser til vikardækning/arbejdstid. De midler, der er afsat af regeringen, må kun gå til at dække selve kursusafgiften på professionshøjskolerne. A.P. Møller fonden har afsat 1 mia. kr. til kompetenceløft af lærerne i folkeskolen. Her har Hvidovre Lærerforening været meget aktive i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en ansøgning, for at få del i disse midler. Ansøgningen går på relationskompetence, et emne som også DLF centralt har gjort meget ud i forbindelse med vores professionstankegang. Inklusion Skolens største udfordring de seneste år har været inklusion. Hvor mange elever skal inkluderes og under hvilke forhold. Når det i 2014 ikke har været talt så meget om inklusion som tidligere, skyldes det ikke, at udfordringen er løst, men snarere, at de andre problemer der er beskrevet i denne beretning, har fyldt mere. Det er dog rimeligt at fremhæve nogle beslutninger vedr. inklusion, som er sket i Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 i forbindelse med lukningen af Enghøjskolen og Sønderkærskolen, og det deraf følgende kvalitetsløftprojekt, at vi i Hvidovre skulle have en inklusionsgrad på 98 %. Undervisningsministeriets mål er 96 %. I Hvidovre er inklusionsprocenten i 2014 på ca. 96,5. Efter en længere debat i foråret besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen, at man ikke nødvendigvis skulle nå målet om 98 % s inklusion. Man skulle inkludere flest mulig, men vi behøvede ikke at ligge over ministeriets mål, hvis det ikke gav mening for den enkelte elev eller for klassen. En beslutning, der blev hilst meget velkommen på skolerne. Den anden del vedrørende inklusion er en omfordeling af midlerne til inklusion. Man lagde en del midler ud til skolerne, der så skulle betale et beløb for hver elev, der blev ekskluderet (omtalt i sidste års beretning). Det er Hvidovre Lærerforenings hensigt at forfølge, om de midler der er blevet lagt ud på skolerne, bliver anvendt til inklusionsfremmende tiltag som f. eks. støtteordninger, mulighed for holddeling, bedre resurser i kompetencecentret eller bliver brugt til andre ting. Det er en oplagt opgave for skolernes MED-udvalg at følge dette, men ikke altid ganske ligetil. Endelig har kredsstyrelsen besluttet, at vi blandt vores medlemmer vil gentage spørgeskemaundersøgelsen fra 2012 om inklusion. Det vil ske i slutningen af skoleåret 2014/15. Kommunikation Kommunikation til medlemmerne sker primært gennem TR og Nyhedsbreve. Vi besluttede i 2014 at nedlægge vores kommunikationsudvalg, og bruge timerne til et enkelt kredsstyrelsesmedlem. Vi har løbende en drøftelse af, hvordan vi bedst kommunikere. Sker det via Nyhedsbreve, FaceBook, hjemmeside eller på andre platforme? Almindelig sagsbehandling En vigtig arbejdsopgave for Hvidovre Lærerforening er den almindelige sagsbehandling. Dette område spænder fra spørgsmål om løn, barsel og ansættelsesmæssige forhold, der som regel 10

11 Beretning 2014 kan besvares relativt hurtigt telefonisk, over pensionsberegninger og andre opmærksomhedsfelter ved pensionering til hjælp i forbindelse med sygdom og afskedigelsessager. Sagsbehandlingen i sidstnævnte tilfælde består i at hjælpe med at få kontakt til professionel assistance enten i kommunen eller i hovedforeningen og i øvrigt holde jævnlig kontakt med den pågældende lærer i hele forløbet. Senioristerne Pensionisterne i Hvidovre Lærerforening, kaldet senioristerne, arrangerer selv ture og udflugter ca. hver anden måned. Vi har et kredsstyrelsesmedlem tilknyttet senioristerne. Deltagerantallet til arrangementerne er fortsat fint, og tilfredsheden med arrangementerne og det sociale samvær er stor. Afslutning Denne beretning er på ingen måde fuldstændig dækkende for de områder, som foreningen har beskæftiget sig med i Den dækker de vigtigste politiske områder, men en del af de sagsbehandlende områder er ikke nævnt. Denne skriftlige beretning skal ses som oplæg til den mundtlige beretning, der vil blive aflagt på generalforsamlingen den 26. marts. Den mundtlige beretning vil primært beskrive Hvidovre Lærerforenings arbejde og indsatsområder det kommende år. Samlet set kan begge beretninger debatteres på generalforsamlingen. 11

12 Driftsregnskab for perioden Indtægter: Budgettal: 1010 Renter 5.017, , Kredskontingent , , HV-Frikøb , , AKUT-fond , , Andre indtægter 2.000, , Adm. Særlig Fond , , , ,00 Udgifter: 1599 Renteudgifter 747, ,00 Kredsudgifter * , , HV - kontingent , , , ,00 Årets resultat: , ,00 * kredsudgifter specificeres således: 3000 Administration: 3010 Telefon , , Kontorhold , , Revisorudgifter 7.500, , EDB-programmer + service , , Forsikringer , , Kontoranskaffelser , , Administration i alt , , Lønninger kontor: 3110 Lønninger , , Time-dagpenge 489,17 400, Pensionsindbetaling , , Løn sagsbehandler , , Lønninger kontor i alt , , Drift af kontor: 3210 Rengøring løn , , Øvrig drift af kontor , , Drift af kontor i alt , , Vedligeholdelse: 0, Vedligeholdelse i alt 0, , Frikøb: 4100 Frikøb kredsstyrelsen , , Frikøb suppleanter , , Frikøb i alt , ,00 12

13 4200 Løn til kredsstyrelse: 4200 Løn kredsstyrelse , , Løn formand , , Løn næstformand , , Skattepligtige diæter i alt , , Time- dagpenge 2.927, Time- dagpenge i alt 2.927, , Kørsel: 8.585, Kørsel i alt: 8.585, , Møder: 5100 Medlemsmøder , , Andre møder , , Faglige møder på skolerne , , Møder i alt , , Kredskursus: 6001 Hensættelse til kredskursus , , Honorarer kredskursus 0,00 0, Kredskursus i alt , , Andre kurser: 6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser , , Honorarer andre kurser 0, , Diæter til medlemmer 0, , Andre kurser i alt , , PR & information: 6210 PR-virksomhed 588, , Informationsvirksomhed 0, , PR & informationsvirksomhed i alt 588, , Andet: 8100 Gaver 5.587, , Diverse afgifter: 8510 Lønsumsafgift , , Arbejdsgiverbidrag 2.683, , ATP 2.172, , Andet i alt , , Afskrivninger: 8810 Inventar , ,00 Kredsudgifter i alt , ,00 13

14 Status pr Aktiver: Kassebeholdning 19,25 Check ,20 Giro ,89 Inventar ,00 EDB 0,00 Tilgodehavende kontingent ,00 Tilgodehavende 0,00 Saldo: ,56 Passiver: Hensættelse til kredskursus ,00 Skyldig DLF 294,72 Skyldig Særlig Fond ,00 Skyldig restancer støttefond 0,00 Egenkapital ,84 Saldo: ,56 Egenkapital: Saldo pr ,78 Resultat ,06 Saldo pr ,84 Bemærkninger til regnskabet for 2014: Indtægter: Vi har haft flere medlemmer end forventet og dermed har vi også fået et større beløb ind i kontingent. Beløbet fra AKUT fonden er mindre, da vi har benyttet os mere af den løbende Udgifter: Lønninger kontor er højere, hvilket skyldes refusion, som vi først får udbetalt i 2015 Frikøb til kredsstyrelsen er mindre end forventet. Der er blevet brugt flere penge på møder, hvilket bl.a. skyldes, at kredsstyrelsens internat er blevet afholdt to gange i 2014 og dermed ikke i de første måneder af

15 Særlig Fond konto Renter ,89 Administrationsbidrag til kredsen ,57 Resultat ,32 Status pr Aktiver: Indestående pr ,70 Tilgodehavende hos kredsen ,00 I alt: ,70 Passiver: Gæld 0,00 Egenkapital ,70 I alt: ,70 Egenkapital: Indestående pr ,38 Resultat ,32 Indestående pr ,70 Støttefond konto Indbetalt 0,00 Renter 2.433,92 I alt 2.433,92 Udgifter støttefond 3.000,00 Restanter 0,00 Omkostninger 0,00 I alt -566,08 Resultat ,08 Status pr Aktiver: Indestående pr ,22 Tilgodehavende 0,00 I alt: ,22 Passiver: Gæld 0,00 Egenkapital 0,00 I alt: 0,00 Egenkapital: Saldo pr ,30 Resultat ,08 Saldo pr ,22 Bemærkninger til Særlig fond og Støttefonden: Særlig fond: Særlig Fond har betalt kredsens kopimaskine og vil få beløbet tilbage i løbet af en 15

16 periode på 5 år. Beløbet vil være tilbagebetalt i regnskabsåret Støttefonden: 16

17 Budgetforslag for perioden Beregningsgrundlag: Medlemstal frak. 1+2 ok13: 451 Medlemstal frak. 1+2 ej lockout: 95 Medlemstal DP: 5 Medlemstal pensionister 96 Indtægter: Budgettal: Udgifter: 1000 Renteindtægter 3.000, Kredskontingent , HV-frikøb 4.300, AKUT - fond , Andre indtægter 2.000, Adm. Særlig Fond , , Renteudgifter 1.000, Kredsudgifter * , HV - kontingent , ,00 Overskud ,00 *Kredsudgifter specificeres således: 3000 Administration: 3010 Telefon , Kontorhold , Revisorudgifter 7.500, EDB-programmer + service , Forsikringer , Kontoranskaffelser , Administration i alt , Lønninger kontor: 3110 Løn sekretær , Time-dagpenge sekretær 400, Pensionsindbetalinger sekretær , Løn sagsbehandler , Lønninger kontor i alt , Drift af kontor: 3210 Rengøring løn , Øvrig drift af kontor , Drift af kontor i alt , Vedligeholdelse: 3399 Vedligeholdelse i alt 1.000, Frikøb: 4100 Frikøb kredsstyrelsen , Frikøb TR-suppleanter , Frikøb i alt , Løn kredsstyrelse: 4200 Løn kredsstyrelse , Løn til formand , Løn til næstformand , Løn kredsstyrelse i alt , Time- dagpenge 4399 Time- dagpenge i alt 4.000, Kørsel: 4499 Kørsel i alt: ,00 17

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere