Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre

2 Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens forslag er Henrik Poulsen. 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag. 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Eventuelt 2

3 Beretning 2014 Der er tiden i folkeskolen før 1. august 2014 og efter 1. august august 2014 er en forandringsdag for folkeskolen, både for dem der underviser og arbejder i folkeskolen og for eleverne. Det er der næppe nogen, der er i tvivl om. Denne skriftlige beretning beskriver Hvidovre Lærerforenings arbejde i 2014 i korte træk. Beretningen er kortere end de tidligere års beretninger. Den koncentrerer sig om det væsentligste arbejde, der er foregået. Selvfølgelig vil fokus være på folkeskolereform, Lov 409 og kravet om, at lærerne i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året. Men skolens almindelige udfordringer, som f. eks. inklusion og efteruddannelse af lærere, nye praktikbestemmelser, arbejdsmiljø og OK-15 vil også blive omtalt i denne beretning. En fagforenings opgave er at varetage medlemmernes interesser. Arbejdet er derfor både fagpolitisk, men det er også at sikre det enkelte medlem bedst muligt, hvis man kommer i problemer, f. eks. ved sygdom. Derfor er den almindelige sagsbehandling også kort nævnt i denne beretning. 1. august 2014 Der var 4 store ændringer, der trådte i kraft den 1. august Det har hele tiden for Hvidovre Lærerforening været vigtigt, at vi forsøgte at adskille disse ændringer, så de var lettere at agere i forhold til. De 4 ændringer var: Lov 409, arbejdstidsloven, der fastlægger reglerne for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid - eller måske snarere fastlægger manglen på regler. Kravet om, at lærere og børnehaveklasseledere i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året end tidligere. Dette er vedtaget af kommunalbestyrelsen, men er en udmøntning af en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Folkeskolereformen, der bl. a. indfører længere skoledag, understøttende undervisning, tilbud om lektiehjælp, krav om mere bevægelse i skoledagen og en større åbenhed mod forenings- og erhvervslivet. Fritidshjem omdannes til SFO. Lov 409 Lov 409 er den lov, som afsluttede KL s lockout af lærere og børnehaveklasseledere den 26. april Loven omfatter en hel del mere end blot lovgivningen om arbejdstiden. Arbejdstiden er beskrevet i underbilag 2.1 til loven. Det er dette underbilag arbejdstidsbilaget vi har forholdt os mest til i Når der i det efterfølgende henvises til Lov 409, er det altså primært arbejdstidsdelen, der henvises til. Det er i 2 fastslået, at reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale. Det var fra starten af skoleåret Hvidovre Lærerforenings intention, at vi ville forsøge at indgå en lokal arbejdstidsaftale med Hvidovre Kommune. Det viste sig desværre, at kommunen ikke var interesseret i dette. Dialog- og sparringsgruppe På trods af kommunens manglende vilje til at ville indgå en aftale om arbejdstid, ville forvaltningen gerne i dialog med Hvidovre Lærerforening. Vi valgte selvfølgelig at indgå i denne dialog. 3

4 Beretning 2014 Efter afvisningen af at indgå en egentlig aftale, blev MED-systemet inddraget. Først blev arbejdstid behandlet BV-MED (MED-udvalget på forvaltningsniveau), herefter i flere omgange af skolerne Lokal-MED. På baggrund af tilbagemeldinger fra skolernes MED-udvalg, skulle der forsøges opnået enighed i BV-MED om en række forhold i relation til loven. Der kunne ikke opnås enighed, hvorefter forvaltningen, helt i overensstemmelse med reglerne i MEDsystemet, meddelte hvad de som arbejdsgivere administrerede efter. Disse udmeldinger kom ad flere omgange. Udmeldingerne blev drøftet med Hvidovre Lærerforening inden de blev meldt ud. Udmeldingerne drejede sig bl. a. om: Tilstedeværelsestidspunkter på skolen Dialogmøder med den enkelte lærer/børnehaveklasseleder om opgaveoversigten Varsling af ændringer af arbejdsopgaver/mødetider Tildeling af forberedelsestid Anbefalinger til håndtering af den øgede undervisningstid Nedsat tid Registrering af arbejdstiden. Kravet om øget undervisning Lov 409 gjorde, at den enkelte lærer ikke længere var sikret tid til at forberede undervisningen eller tid til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Beslutningen i kommunalbestyrelsen om, at lærere og børnehaveklasseledere i gennemsnit skal undervise 80 timer mere om året, er nok det største problem efter 1. august. Beslutningen er en klar konsekvens af den økonomiaftale, der blev indgået i juni 2013 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Men det gør ikke problemet mindre. God undervisning kræver tid til forberedelse. Det er desværre ikke blevet anerkendt af hverken regering, Folketing, KL eller kommunalbestyrelsen i Hvidovre. Når man beslutter, at der skal undervises mere, uden man fjerner andre opgaver, er der kun et sted at tage tiden fra. Forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Hvidovre Lærerforening har gennem hele skoleåret 2013/14 argumenteret for tid til forberedelse og mod mere undervisning uden der fjernes andre opgaver. Vi har forsøgt, ud fra den vedtagne økonomi, at komme med forslag til, hvordan virkningen kunne mindskes. Vi foreslog, og blev enige med forvaltningen, at anbefale skolerne, at lektionslængden skulle være på 50 minutter i stedet for 45 minutter. Argumentet er, at de 5 minutters længere lektioner vil betyde, at eleverne med det samme lektionstal får mere undervisning, som er en del af folkeskolereformen. Samtidig mener vi, at tiden til at forberede en lektion på 50 minutter i stedet for en lektion på 45 minutter, nok er nogenlunde den samme. Så har vi været med til at understøtte, at der ikke kræves mere forberedelsestid til den ekstra undervisning. Tilbage er problemet med selve tiden til mere undervisning, de 80 timer. Her er der andre opgaver, der ikke kan udføres, da det står ganske klart, at man ikke skal arbejde mere. Folkeskolereformen Selve reformen har fået den værst tænkelige start, når den indføres samtidig med Lov 409 og kravet om mere undervisning og mindre forberedelse. Det burde ansvarlige folketingspolitikere have gennemskuet. 4

5 Beretning 2014 Allerede i slutningen af 2012, før reformen var vedtaget, nedsatte forvaltningen en arbejdseller styregruppe, der skulle komme med ideer til indførelsen af reformen i Hvidovre. Hvidovre Lærerforening deltog i denne arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen stod bl. a. for at arrangere to fyraftensmøder om reformen. Der blev ligeledes nedsat nogle ad-hoc grupper, der kom med forslag til måder at implementer de nye tiltag, som reformen medførte. Her deltog lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger. Det er svært allerede i slutningen af 2014 at sige noget meget konkret om udbyttet af reformen. Vi påpeger, at det er vigtigt at evaluere de forskellige nye elementer. Hvordan fungerer lektieklubberne? Skal lektieklubberne organiseres anderledes, når de bliver obligatoriske efter næste folketingsvalg? Hvordan fungerer understøttende undervisning? Giver det mening, at det udelukkende er pædagoger, der har den understøttende undervisning i indskolingen? Hvordan fungerer bevægelse i undervisningen? Dækkes undervisningen for 85% s vedkommende af lærere med undervisningskompetence (linjefagsuddannelse). Får eleverne den undervisning, de har krav på, når undervisning, der varetages af ikkelæreruddannet personale, skal registreres som understøttende undervisning? Hvordan fungerer samarbejdet med de lokale foreninger? Og med erhvervslivet? Hvordan sikres det, at vi fortsat lever op til hele folkeskolelovens formålsparagraf, når nu de meget målbare dele sættes i fokus (sikrer vi dannelsen i uddannelsen)? Endelig er det vigtigt at notere, at ikke alle nye tiltag kan indføres på samme tid. Ting ta r tid. SFO Nedlæggelsen af selvstændige fritidshjem og oprettelsen af SFO i Hvidovre er en nødvendig konsekvens af folkeskolereformen. En ændring, som Hvidovre Lærerforening er helt enig i. Ændringen betød, at man i første halvår af 2014 oprettede Overgangs-MED på skolerne. Med deltagelse af medarbejdere og ledere fra skolen og de tilknyttede fritidshjem. Kredsinitiativer Ændringerne 1. august har betydet, at kredsstyrelsen har taget en række initiativer, dels for at påpege de problemer, der har været, dels for at forsøge at forbedre forholdene for lærere og børnehaveklasseledere. Initiativerne er bl. a.: Samtaleguide, der kan støtte den enkelte i forbindelse med dialogmøderne med ledelsen om opgaveoversigten. Regneark, så den enkelte kan registrere sin arbejdstid. Årsnormen er 1680 arbejdstimer. Optælling og registrering af undervisningstiden via samtlige opgaveoversigter. Det giver et overblik over, hvor meget undervisningstiden er steget fra 2013/14 til 2014/15. Samtidig giver muligheden for at kontrollere, at de korrekte undervisningstillæg udbetales. Registrering af antallet af arbejdspladser på skolerne. Registrering af antallet af lærere, der har sagt op efter 1. august. Forsøg på at kortlægge hvor meget forberedelsestid, udvalgte lærere har og hvordan den er placeret. 5

6 Beretning 2014 Udarbejdelse af lokale kommentarer til foreningens Grønspættebog. Her svares på en række almindeligt stillede spørgsmål. Ud over dette har arbejdet været fortsat i en sparringsgruppe, der har deltagelse af repræsentanter fra forvaltning, skoleledere og Hvidovre Lærerforening. En række uenigheder har været behandlet her. Det drejer sig f. eks. om tiden til klasserejser, arrangementer i weekenden, muligheden for teamsamarbejde og registrering af mere undervisningstid ud over det planlagte. Vi har også i sparringsgruppen drøftet tilstedeværelsen og meningen med den. Endelig fortsætter arbejdet for at kunne indgå en kommunal arbejdstidsaftale. Der er primært 3 emner, vi gerne vil aftale: Et maksimalt undervisningstimetal Sikring af tid til forberedelse Fleksibilitet i tilstedeværelsen, uden det går ud over muligheden for at registrere sin arbejdstid. De fysiske rammer, arbejdsmiljø og APV De fysiske rammer på skolerne skal være anderledes, når langt den største del af arbejdstiden skal foregå på skolen. Desværre måtte det konstateres, at arbejdet med at skaffe arbejdspladser til lærerne ikke var afsluttet til 1. august. På flere skoler blev arbejdspladserne ikke engang færdige i Det skabte naturligvis frustrationer. Der er endvidere ikke på alle skoler arbejdspladser nok, ligesom der ikke er mødefaciliteter, hvor man kan holde teammøder uden at forstyrre dem, der vil forberede sig i fred. Når der sker større ændringer af arbejdsforholdene på en arbejdsplads, skal der udarbejdes en ny APV (arbejdspladsvurdering). En APV skal omfatte både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det var vores opfattelse, at vi gerne så ensartede APV er på skolerne, så vi umiddelbart kunne sammenligne resultaterne. På den baggrund blev der i BV-MED udarbejdet et forslag til, hvordan et APV-spørgeskema kunne se ud. Det er i sidste ende skolerne arbejdsmiljøgruppe og MED-udvalg, der beslutter sig for udformningen. Vi indkaldte også skolernes AMR (Arbejdsmiljørepræsentanter) til en temadag, hvor vi samlet kunne drøfte, hvordan vi bedst greb APV erne an, så vi fik det mest retvisende billede af arbejdsmiljøet på skolerne efter 1. august. Arbejdet med at udfylde APV erne er først kommet i gang i slutningen af Lokale lønaftaler En anden konsekvens af Lov 409 var, at nogle lokale lønaftaler skulle genforhandles. Hvidovre Kommune valgte at opsige alle lokale lønaftaler. Det betød, at der skulle forhandles både på kommunalt plan og på den enkelte skole. Alt sammen i løbet af ca. 1 måned. Resultatet er imidlertid blevet tilfredsstillende. Det lykkedes at beholde lønsummen, både hvad angår de kommunale løntillæg og skoletillæggene. Den øgede undervisningstid har selvfølgelig betydet, at undervisningstillægget også er blevet forøget. Det høje undervisningstillæg på 108 kr./time for undervisning over 750 timers årlig undervisning, er også med til at øge tillægsstørrelsen. Under A08 eksisterede det høje undervisningstillæg ikke. 6

7 Beretning 2014 Dette kan aflæses i lønstatistikken. Gennemsnitslønnen for lærere og børnehaveklasseledere er fra juni til december 2014 steget med 3,9 %. Ser man udelukkende på lønstigningen for dem, der var ansat både i juni og december, er den på 4,6 %. Løntjek I oktober tilbød Hvidovre Lærerforening et tjek af lønsedler. Det var en del af FTF/LO s kampagne om emnet. Og en del af kampagnen Er du OK?. Alle var velkomne til at komme med deres lønsedler, men vi spurgte også en håndfuld lærere/børnehaveklasseledere på hver skole, om vi skulle tjekke deres lønseddel. Vi udarbejdede samtidig en pjece, så den enkelte kunne tjekke sin egen lønseddel. Pjecen skulle udarbejdes særskilt til hver skole, på grund af de forskellige lønaftaler på skolerne. Heldigvis viste det sig, at der var ganske få fejl på lønsedlerne. Der blev dog fundet fejl, der typisk gik igen fra skole til skole, specielt med hensyn til undervisningstillæg over 750 timer. OK-15 OK-13 var en toårig overenskomst. Det betyder, at der forhandles igen i starten af Forud for de egentlige forhandlinger har vi i DLF en demokratisk proces med opstilling af krav til forhandlingerne. Dette foregår i foråret, altså ca. 9 måneder før forhandlingerne finder sted. Ved en overenskomst forhandles der om løn og arbejdsforhold. Der forhandles ikke om kommunernes økonomi, eller om hvor mange resurser kommunerne afsætter til folkeskolen. Det var i foråret 2014 meget vanskeligt at gennemføre en medlemsdebat om overenskomstkravene. Alle var enige om, at selv om vi endnu ikke havde arbejdet under Lov 409, ville vi gerne af med den. Eller i hvert fald stille nogle krav, der sikrede tilstrækkelig tid til at levere god undervisning. Men meget konkrete forslag var vanskelige, når man ikke havde afprøvet forholdene. Kredsstyrelsen besluttede, at det var op til den enkelte TR at afholde møde i Faglig Klub, hvor man kunne drøfte mulige overenskomstkrav. Blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger fra møderne og andre indkomne forslag fra medlemmerne, fremsendte vi følgende krav: Sikring af reallønnen for alle. En anden tilrettelæggelse af arbejdstiden end den der fremgår af Lov 409. Der skulle tages hensyn til børnehaveklasseledere på personlig ordning, konsulenter, psykologer, og professionsbachelorer i ernæring Forholdene for TR og AMR skulle forbedres. Udmøntningsgaranti på lokale lønmidler Forhøjelse af lejrskoletillægget Forhandling af specialundervisningstillæggene, så de blev fordelt mere ligeligt. De endelig krav fra DLF blev vedtaget på kongressen i september. Praktik Med den nye læreruddannelseslov, der trådte i kraft 1. august 2013, er der også kommet nye krav til praktikken. Der skal indgås en partnerskabsaftale mellem kommunen og professionshøjskolen (UCC eller Metropol), og der skal indgås en uddannelsesplan mellem den enkelte skole og professionshøjskolen. 7

8 Beretning 2014 De lærerstuderende, der er i praktik, skal afslutte deres praktikophold med en eksamen, der varetages af praktiklæreren eller skolens praktikvejleder hvis en sådan er blevet uddannet. Midt i al andet nyt, har flere skoler ikke haft meget overskud til at sørge for uddannelsesplan m.m. Der er heller ikke blevet indgået en aftale om aflønning for varetagelse af de nye dele af praktikken. Det er en opgave, der skal løses hurtigst muligt. Endelig lægger den nye læreruddannelseslov også op til, at de lærerstuderende kan komme i skoletilknytningsprojekter. Det er ikke praktik, men en for "her lærer du lugten af børn. En ganske udmærket ide, problemet er blot, at der heller ikke her er aftalt vilkår for de lærere, der skal stå for skoletilknytningsprojekterne. Budget 2015 i Hvidovre Den kommunale budgetlægning er en proces, der stort set strækker sig over hele året. Det var også gældende for Hvidovre kommunes budget for Den største udfordring var, at kommunalbestyrelsen i 2012 besluttede, at der skulle spares ½% i hvert af årene , altså i alt 2% s besparelse. Besparelserne skulle som udgangspunkt findes inden for hvert af de politiske udvalgs område. Skoleområdet har været ramt af besparelser gennem flere år. Indenrigsministeriets nøgletal viser, at nettoudgiften til folkeskolen pr årig i Hvidovre er faldet fra kr. i 2007 til kr. i 2014 regnet i 2014 priser. På trods af dette besluttede kommunalbestyrelsen, at man ville spare ca. 4,5 mio. kr. på skoleområdet. Det skal ske ved at reducere skolernes ledelser med 1 på hver skole. Hvidovre Lærerforening argumenterede imod dette forslag. Dels har ledelsen allerede nu rigeligt med opgaver, dels kan vi frygte, at besparelsen rammer lærerne, idet opgaver, der i dag varetages af ledelsen, i fremtiden skal udføres af lærere. Besparelsen har virkning fra 1. juli Nye lærere Der er 1. august ansat en del nye lærere på skolerne i Hvidovre. Det er der ikke noget nyt i, sådan har det heldigvis været i adskillige år. Antallet af nyansættelser 1. august var samlet set på niveau med de tidligere år. Til gengæld har der efter 1. august været behov for at ansætte adskillige nye lærere. Det skyldes, at der har været flere lærere, der har sagt op i skoleåret end tidligere. Vi har ikke systematisk undersøgt grunden til dette, men flere har givet udtryk for, at man ville finde et arbejde tættere på egen bopæl. Nogle har også angivet, at man ikke ville arbejde i folkeskolen længere, efter forholdene var ændret så markant, som de blev 1. august. De mange opsigelser i løbet af skoleåret har betydet, at det i flere tilfælde har været svært eller umuligt at få ansat en læreruddannet. Det er yderst problematisk, hvis denne tendens fortsætter. Hver gang vi ansætter en ny lærer, tjekker vi om lønindplaceringen er korrekt i forhold til erfaringsdato og uddannelse. Dette sker i et samarbejde mellem kredskontor og den enkelte skoles TR. Hvidovre Lærerforening har traditionelt holdt et arrangement for nyuddannede lærere, hvor vi har orienteret om løn og arbejdstid samt øvrige ansættelsesmæssige forhold. Det valgte vi ikke 8

9 Beretning 2014 at gøre i år. Vi troede ikke på, at de nye lærere ville have overskud til at deltage, når man også har en næsten fuld tilstedeværelse på skolen. Høringer Hvidovre Lærerforening er høringsberettiget i en række sager. I 2014 har vi udarbejdet høringssvar vedr.: Skoledistriktsændringer Ferie/fridagsplan for eleverne Styrelsesvedtægt for skolerne Emnerne er også til høring i skolebestyrelserne. Hvis medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelserne spørger til vores faglige vurdering af høringsmaterialet, får de naturligvis denne. Generalforsamling 2014 Der var 53 fremmødte til generalforsamlingen. Det er ca. 9 % af Hvidovre Lærerforenings medlemmer. Kredsstyrelsen fremlagde to forslag til udtalelser. Den ene var en opfordring til Hvidovre Kommune om at indgå i forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Som det fremgår af andre dele af denne beretning, blev der ikke lyttet til denne udtalelse. Den anden udtalelse omhandlede arbejdsmiljø og arbejdspladser i relation til forholdene efter 1. august. Regnskabet for 2013 udviste et overskud på ca kr. Budgettet blev vedtaget. Kontingentet blev fastholdt på samme niveau, som det har været siden Der blev ændret i frikøb og ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne. Kredsstyrelsens arbejdsform Kredsstyrelsen ansøgte i slutningen af 2013 om et udviklingsprojekt, som hovedforeningen tilbød. Hvor skal overliggeren placeres?. Det handler specielt om, hvordan vi bliver bedre til at arbejde strategisk. Kredsstyrelsen valgte 4 konkrete emner, vi gerne ville arbejde med: Tid til forberedelse Fysiske rammer Fleksibel tilstedeværelse Inklusion Alle 4 emner er omtalt andet sted i denne beretning. Kurset var med til at systematisere vores arbejde og skabe en arbejdsform, der gør det mere overskueligt, hvordan vi når frem til vores mål. Kompetenceudvikling Folkeskolereformen stiller krav om, at undervisningen i folkeskolens fag skal varetages af lærere med undervisningskompetence (kompetencer svarende til linjefag). Målet fra Undervisningsministeriets side er, at 95 % af timerne i 2020 varetages af lærere med undervisningskompetence. I 2018 skal det være 90 % og i %. Den seneste statistik viste, at i skoleåret 2013/14 blev 79,1 % af undervisningen i Hvidovre varetaget af lærere med undervisningskompetence. Denne opgørelse dækker sandsynligvis det planlagte timetal, det gennemførte timetal er ganske givet mindre på grund af vikardækning. 9

10 Beretning 2014 Hvidovre Lærerforening har været inde i indledende drøftelser med forvaltningen om, hvordan vi når målsætningen om øget dækning af timerne med lærere med undervisningskompetence. Det er meget vanskeligt at se, hvordan vi kan give flere lærere en linjefagsuddannelse, hvis der ikke tilføres resurser til vikardækning/arbejdstid. De midler, der er afsat af regeringen, må kun gå til at dække selve kursusafgiften på professionshøjskolerne. A.P. Møller fonden har afsat 1 mia. kr. til kompetenceløft af lærerne i folkeskolen. Her har Hvidovre Lærerforening været meget aktive i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en ansøgning, for at få del i disse midler. Ansøgningen går på relationskompetence, et emne som også DLF centralt har gjort meget ud i forbindelse med vores professionstankegang. Inklusion Skolens største udfordring de seneste år har været inklusion. Hvor mange elever skal inkluderes og under hvilke forhold. Når det i 2014 ikke har været talt så meget om inklusion som tidligere, skyldes det ikke, at udfordringen er løst, men snarere, at de andre problemer der er beskrevet i denne beretning, har fyldt mere. Det er dog rimeligt at fremhæve nogle beslutninger vedr. inklusion, som er sket i Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 i forbindelse med lukningen af Enghøjskolen og Sønderkærskolen, og det deraf følgende kvalitetsløftprojekt, at vi i Hvidovre skulle have en inklusionsgrad på 98 %. Undervisningsministeriets mål er 96 %. I Hvidovre er inklusionsprocenten i 2014 på ca. 96,5. Efter en længere debat i foråret besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen, at man ikke nødvendigvis skulle nå målet om 98 % s inklusion. Man skulle inkludere flest mulig, men vi behøvede ikke at ligge over ministeriets mål, hvis det ikke gav mening for den enkelte elev eller for klassen. En beslutning, der blev hilst meget velkommen på skolerne. Den anden del vedrørende inklusion er en omfordeling af midlerne til inklusion. Man lagde en del midler ud til skolerne, der så skulle betale et beløb for hver elev, der blev ekskluderet (omtalt i sidste års beretning). Det er Hvidovre Lærerforenings hensigt at forfølge, om de midler der er blevet lagt ud på skolerne, bliver anvendt til inklusionsfremmende tiltag som f. eks. støtteordninger, mulighed for holddeling, bedre resurser i kompetencecentret eller bliver brugt til andre ting. Det er en oplagt opgave for skolernes MED-udvalg at følge dette, men ikke altid ganske ligetil. Endelig har kredsstyrelsen besluttet, at vi blandt vores medlemmer vil gentage spørgeskemaundersøgelsen fra 2012 om inklusion. Det vil ske i slutningen af skoleåret 2014/15. Kommunikation Kommunikation til medlemmerne sker primært gennem TR og Nyhedsbreve. Vi besluttede i 2014 at nedlægge vores kommunikationsudvalg, og bruge timerne til et enkelt kredsstyrelsesmedlem. Vi har løbende en drøftelse af, hvordan vi bedst kommunikere. Sker det via Nyhedsbreve, FaceBook, hjemmeside eller på andre platforme? Almindelig sagsbehandling En vigtig arbejdsopgave for Hvidovre Lærerforening er den almindelige sagsbehandling. Dette område spænder fra spørgsmål om løn, barsel og ansættelsesmæssige forhold, der som regel 10

11 Beretning 2014 kan besvares relativt hurtigt telefonisk, over pensionsberegninger og andre opmærksomhedsfelter ved pensionering til hjælp i forbindelse med sygdom og afskedigelsessager. Sagsbehandlingen i sidstnævnte tilfælde består i at hjælpe med at få kontakt til professionel assistance enten i kommunen eller i hovedforeningen og i øvrigt holde jævnlig kontakt med den pågældende lærer i hele forløbet. Senioristerne Pensionisterne i Hvidovre Lærerforening, kaldet senioristerne, arrangerer selv ture og udflugter ca. hver anden måned. Vi har et kredsstyrelsesmedlem tilknyttet senioristerne. Deltagerantallet til arrangementerne er fortsat fint, og tilfredsheden med arrangementerne og det sociale samvær er stor. Afslutning Denne beretning er på ingen måde fuldstændig dækkende for de områder, som foreningen har beskæftiget sig med i Den dækker de vigtigste politiske områder, men en del af de sagsbehandlende områder er ikke nævnt. Denne skriftlige beretning skal ses som oplæg til den mundtlige beretning, der vil blive aflagt på generalforsamlingen den 26. marts. Den mundtlige beretning vil primært beskrive Hvidovre Lærerforenings arbejde og indsatsområder det kommende år. Samlet set kan begge beretninger debatteres på generalforsamlingen. 11

12 Driftsregnskab for perioden Indtægter: Budgettal: 1010 Renter 5.017, , Kredskontingent , , HV-Frikøb , , AKUT-fond , , Andre indtægter 2.000, , Adm. Særlig Fond , , , ,00 Udgifter: 1599 Renteudgifter 747, ,00 Kredsudgifter * , , HV - kontingent , , , ,00 Årets resultat: , ,00 * kredsudgifter specificeres således: 3000 Administration: 3010 Telefon , , Kontorhold , , Revisorudgifter 7.500, , EDB-programmer + service , , Forsikringer , , Kontoranskaffelser , , Administration i alt , , Lønninger kontor: 3110 Lønninger , , Time-dagpenge 489,17 400, Pensionsindbetaling , , Løn sagsbehandler , , Lønninger kontor i alt , , Drift af kontor: 3210 Rengøring løn , , Øvrig drift af kontor , , Drift af kontor i alt , , Vedligeholdelse: 0, Vedligeholdelse i alt 0, , Frikøb: 4100 Frikøb kredsstyrelsen , , Frikøb suppleanter , , Frikøb i alt , ,00 12

13 4200 Løn til kredsstyrelse: 4200 Løn kredsstyrelse , , Løn formand , , Løn næstformand , , Skattepligtige diæter i alt , , Time- dagpenge 2.927, Time- dagpenge i alt 2.927, , Kørsel: 8.585, Kørsel i alt: 8.585, , Møder: 5100 Medlemsmøder , , Andre møder , , Faglige møder på skolerne , , Møder i alt , , Kredskursus: 6001 Hensættelse til kredskursus , , Honorarer kredskursus 0,00 0, Kredskursus i alt , , Andre kurser: 6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser , , Honorarer andre kurser 0, , Diæter til medlemmer 0, , Andre kurser i alt , , PR & information: 6210 PR-virksomhed 588, , Informationsvirksomhed 0, , PR & informationsvirksomhed i alt 588, , Andet: 8100 Gaver 5.587, , Diverse afgifter: 8510 Lønsumsafgift , , Arbejdsgiverbidrag 2.683, , ATP 2.172, , Andet i alt , , Afskrivninger: 8810 Inventar , ,00 Kredsudgifter i alt , ,00 13

14 Status pr Aktiver: Kassebeholdning 19,25 Check ,20 Giro ,89 Inventar ,00 EDB 0,00 Tilgodehavende kontingent ,00 Tilgodehavende 0,00 Saldo: ,56 Passiver: Hensættelse til kredskursus ,00 Skyldig DLF 294,72 Skyldig Særlig Fond ,00 Skyldig restancer støttefond 0,00 Egenkapital ,84 Saldo: ,56 Egenkapital: Saldo pr ,78 Resultat ,06 Saldo pr ,84 Bemærkninger til regnskabet for 2014: Indtægter: Vi har haft flere medlemmer end forventet og dermed har vi også fået et større beløb ind i kontingent. Beløbet fra AKUT fonden er mindre, da vi har benyttet os mere af den løbende Udgifter: Lønninger kontor er højere, hvilket skyldes refusion, som vi først får udbetalt i 2015 Frikøb til kredsstyrelsen er mindre end forventet. Der er blevet brugt flere penge på møder, hvilket bl.a. skyldes, at kredsstyrelsens internat er blevet afholdt to gange i 2014 og dermed ikke i de første måneder af

15 Særlig Fond konto Renter ,89 Administrationsbidrag til kredsen ,57 Resultat ,32 Status pr Aktiver: Indestående pr ,70 Tilgodehavende hos kredsen ,00 I alt: ,70 Passiver: Gæld 0,00 Egenkapital ,70 I alt: ,70 Egenkapital: Indestående pr ,38 Resultat ,32 Indestående pr ,70 Støttefond konto Indbetalt 0,00 Renter 2.433,92 I alt 2.433,92 Udgifter støttefond 3.000,00 Restanter 0,00 Omkostninger 0,00 I alt -566,08 Resultat ,08 Status pr Aktiver: Indestående pr ,22 Tilgodehavende 0,00 I alt: ,22 Passiver: Gæld 0,00 Egenkapital 0,00 I alt: 0,00 Egenkapital: Saldo pr ,30 Resultat ,08 Saldo pr ,22 Bemærkninger til Særlig fond og Støttefonden: Særlig fond: Særlig Fond har betalt kredsens kopimaskine og vil få beløbet tilbage i løbet af en 15

16 periode på 5 år. Beløbet vil være tilbagebetalt i regnskabsåret Støttefonden: 16

17 Budgetforslag for perioden Beregningsgrundlag: Medlemstal frak. 1+2 ok13: 451 Medlemstal frak. 1+2 ej lockout: 95 Medlemstal DP: 5 Medlemstal pensionister 96 Indtægter: Budgettal: Udgifter: 1000 Renteindtægter 3.000, Kredskontingent , HV-frikøb 4.300, AKUT - fond , Andre indtægter 2.000, Adm. Særlig Fond , , Renteudgifter 1.000, Kredsudgifter * , HV - kontingent , ,00 Overskud ,00 *Kredsudgifter specificeres således: 3000 Administration: 3010 Telefon , Kontorhold , Revisorudgifter 7.500, EDB-programmer + service , Forsikringer , Kontoranskaffelser , Administration i alt , Lønninger kontor: 3110 Løn sekretær , Time-dagpenge sekretær 400, Pensionsindbetalinger sekretær , Løn sagsbehandler , Lønninger kontor i alt , Drift af kontor: 3210 Rengøring løn , Øvrig drift af kontor , Drift af kontor i alt , Vedligeholdelse: 3399 Vedligeholdelse i alt 1.000, Frikøb: 4100 Frikøb kredsstyrelsen , Frikøb TR-suppleanter , Frikøb i alt , Løn kredsstyrelse: 4200 Løn kredsstyrelse , Løn til formand , Løn til næstformand , Løn kredsstyrelse i alt , Time- dagpenge 4399 Time- dagpenge i alt 4.000, Kørsel: 4499 Kørsel i alt: ,00 17

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud JT.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud JT. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. oktober 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 13. januar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 KREDSBLADET #16 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 GAME OVER CONTINUE? QUIT? SKRIFTLIG BERETNING / GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2013 Denne skriftlige beretning

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.250.000 4.199.992 AKUT-fondsrefusion 775.000 855.427 Renteindtægter 100.000 107.556 Andre indtægter 345.000 319.590 Indtægter i alt 5.470.000 5.482.563 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Beretning Problemer i 2014/15

Beretning Problemer i 2014/15 Overenskomstforhandlinger, lokal forståelse om arbejdstiden i Hvidovre, folkeskolereform, inklusion, kommunalt budget og social kapital er nogle af de vigtige temaer, der har præget 2015. Denne skriftlige

Læs mere

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Pkt. 64 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Sagsnr. 243463 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 10. marts 2016 kl. 16.30 på lærerværelset på Frydenhøjskolen, Egevolden 106, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere