SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org"

Transkript

1 SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF FAX Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den udgør kreds 54 og omfatter Slagelse Kommune. Kredsen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Stk. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. Stk. 2. Slagelse Lærerkreds råder over "Kreds 54 særlige fond" samt "Kreds 54 aktivitetsfond". Midlerne heri anvendes i overensstemmelse med fondenes vedtægter. Stk. 3. Kredsen kan yde økonomisk støtte til egne medlemmer i fraktion 1 og 2 i henhold til vedtægterne for "Kreds 54 særlige fond". Stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om ydelse af støtte fra aktivitetsfonden, herunder overførsel af midler til 'Kreds 54 særlige fond", samt om størrelsen af disse. Stk. 5. Kredsens budget og regnskab skal indeholde selvstændige punkter, som angiver inden for hvilke økonomiske rammer, beslutninger om støtte kan tages. 3. Stk. 1. Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter 3 og 10 har ret til at være almindeligt eller særligt medlem. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. Stk. 2. Indmeldelse sker enten ved udfyldelse af en elektronisk indmeldelsesblanket, som findes via link på foreningens hjemmeside eller ved at ringe til kredskontoret, hvor sekretæren kan foretage indmeldelsen. Stk. 3. Udmeldelse sker skriftligt til kredskontoret eller via link på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent m.v. inden udgangen af hvert kvartal, fortaber medlemsrettighederne indtil kontingentrestancen og påløbne renter og gebyrer er betalt. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, slettes som medlemmer ved regnskabsårets afslutning efter en sletteprocedure, som fastlægges af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at restancen er betalt, eller der er aftalt en afdragsordning for restancen, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet oven for i 3, stk Stk. 1. Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget. Regnskabsåret er 1. januar december. Stk. 2. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Slagelse Lærerkreds' forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. Stk. 3. Kredskassens ydelser til frikøb og lønnet medhjælp fastsættes på generalforsamlingen. 1

2 5. Stk. 1. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne på Kreds 54 s hjemmeside og på s kalender. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. Stk. 4. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent bekendtgøres ved offentliggørelse på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog 12. Stk. 6. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 25 medlemmer begærer det. Stk. 7. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Stk. 8. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 6. På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent for kalenderåret. 7. Valg. Jvf. vedtægternes Eventuelt. 7. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen. Stk. 2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (sommerferien fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 dages varsel ved offentliggørelse på skolerne. Stk. 4. Endelig dagsorden bekendtgøres ved offentliggørelse på skolerne samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem senest 5 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling. 8. Stk. 1. Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges i lige år. Ved stemmelighed vægter formandens stemme. Stk. 2. Følgende valg foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget. Valg af formand. Valg af kongresdelegerede, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer. Valg af suppleanter for de delegerede, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer. Valg af 3 suppleanter for kredsstyrelsen. Ved mangel på suppleanter i valgperioden kan der vælges nye. Ved styrelsesmedlemmernes fratræden i valgperioden tiltrædes styrelsen af suppleanterne efter opnåede stemmetal. Stk. 3. I de ulige år vælges 2 kritiske revisorer samt 2 revisorsuppleanter. 2

3 Stk. 4. Såfremt kredsstyrelsen har udpeget en kredskasserer uden for kredsstyrelsen, tiltræder denne kredsstyrelsen uden stemmeret. Stk. 5. Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen. 9. Stk. 1. Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Stk. 2. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned (skoleferier fraregnet), med nyvalg af kredsstyrelse og af kongresdelegerede på dagsordenen. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks den resterende del af den ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter 15, stk. 3 ordinære valgperiode. Stk. 3. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnt på en ekstraordinær generalforsamling 2 måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes dog nyvalg hertil. 10. Stk. 1. Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og kommunerepræsentant, der samtidig er fællestillidsrepræsentant. Kassereren kan af kredsstyrelsen udpeges blandt de almindelige medlemmer. Stk. 2. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Stk. 3. Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 4. Kredsformand og kasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende; dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. 10 B. Stk. 1. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en skoleklub. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. TR/kontaktperson er formand for klubben og er forbindelsesledet til kredsstyrelsen. Valg af TR og TR-suppleant sker i henhold til TR-reglerne. Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser. Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. Kredsstyrelsen udarbejder retningslinier for tildeling af midler til klubberne. 11. Stk. 1. Kredsstyrelsen drager omsorg for, der i ulige år inden udgangen af marts måned ved ethvert tjenestested i kredsens område vælges en tillidsrepræsentant samt en suppleant for denne for de efterfølgende 2 skoleår efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler for valg af medarbejderrepræsentanter. Stk. 2. På tjenestesteder, hvor der ikke kan vælges tillidsrepræsentant, vælges en kontaktperson efter samme regler som for valg af TR. 3

4 Stk.3. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Stk. 4. Et forslag til mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter 11. Stk.5. Kredsstyrelsen indkalder tillidsrepræsentanterne til møde normalt én gang om måneden, juli måned undtaget. 11. A. Stk. 1 Hvis kredsstyrelsen finder det fornødent drages endvidere omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har et fast tjenestested, vælger en kontaktperson og stedfortræder ud af egen midte. I tvivlstilfælde afgør hovedstyrelsen, hvilke medlemmer, der har stemmeret og er valgbare ved dette valg. Stk. 2. Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for kredsens opdeling i ét eller flere valgområder. Inden for hvert valgområde vælges en kontaktperson og stedfortræder for ét år ad gangen. Stk. 3. Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne i sit valgområde, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Stk. 4. Kontaktpersonens valgperiode er Valget skal være afsluttet inden august måneds udgang. Stk. 5. Et forslag om mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter 11 A. Stk. 6. Kontaktpersonerne indkaldes til møder efter bestemmelserne i vedtægternes 11 stk Stk. 1. Kredsstyrelsen drager i samarbejde med Det forpligtende kredssamarbejde omsorg for, at der i lige år afholdes valg af delegerede til årsmødet for fraktion 4 for en 2-årig periode. 4. På medlemsmødet vælges pensionistudvalget på op til 4 medlemmer samt hvert andet år i lige år 2 repræsentanter og 2 suppleanter til Det forpligtende Kredssamarbejdes pensionistforum. Såfremt der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages der skriftlig afstemning. Pensionistudvalget udpeger en kontaktperson til kredsen. Pensionistudvalgets opgave er at tilrettelægge og koordinere kredsens aktiviteter for pensionister inden for det givne budget. 13. Slagelse Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings kreds 54) kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilke mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusive stemmer ikke ) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal. Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsparagraf. Stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. 14. Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for en ordinær generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Stk. 2. Kredsen afholder hvert år i 1. kvartal et medlemsmøde for kredsens medlemmer i fraktion 4

5 15. Stk. 1. Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 19. marts 2013 og træder i kraft ved vedtagelsen. 16 Stk. 1 I perioden frem til den 31.marts 2014 Eller indtil et kredsstyrelsesmedlem måtte udtræde af kredsstyrelsen - bibeholder kredsstyrelsen sin hidtidige størrelse på i alt 7 medlemmer. Vedtægter for "Kreds 54's Særlig Fond" 1 Kreds 54's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 3. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som er udpeget af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 4. Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter 9, stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 5. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 6. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 5

6 7. Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen. 8 I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds særlige fond. 9 Disse vedtægter for kreds 54's særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts Fondens midler tilvejebringes ved beslutning på generalforsamling med mindst 2/3 majoritet. 2. Kredsstyrelsen træffer beslutning om støtte til faglige organisationer på lokalt plan, som enten selv er gået i konflikt eller er ramt af en lockout. Desuden kan der ydes støtte til lokale organisationer, som yder en indsats af kulturel eller anden almen karakter samt til "Kreds 54 særlige fond". Endvidere kan fondens midler anvendes til informationsvirksomhed, kulturelle arrangementer o.lign. 3. Enhver beslutning om støtte skal offentliggøres i NetNyt eller ved offentliggørelse på skolerne. 4. Budget og regnskab for aktivitetsfonden skal indeholde punkter, der angiver, inden for hvilke økonomiske rammer støttefonden skal kunne fungere. Vedtægter for Kreds 54 aktivitetsfond" 5. Generalforsamlingen kan ved ændring af vedtægterne beslutte at nedlægge "Kreds 54 aktivitetsfond". I så fald beslutter generalforsamlingen, hvorledes de resterende midler skal anvendes. 6. Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 19. marts

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere