BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Ernst Jensen, Bisserup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Ernst Jensen, Bisserup"

Transkript

1 1 30 Forsidefoto: Ernst Jensen, Bisserup BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages med tak. kan indsætte direkte på kontonr.: , Skælskør bank. Næste nummer påregnes at udkomme i midten af marts. Stof til bladet bedes indleveret senest 1. marts REDAKTIONSGRUPPE Ernst Jensen Nils Bak Pedersen Annette Andersen Lykke Jensen anuar TELEFONKÆDE BYTINGETS ARBEJDSUDVALG Vagn Andersen, Dyvekær Anne Kopp Pedersen Bisserup Havnevej / Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej Freddy Thomasen, Strædet Lone Langkilde, Lodsstien Dann Sørensen, Vinkelvej Finn Svantesson, Holsteinborgvej Niels Christiansen, Dalstrøget Lisbeth Troelsen, Fasanvej Jesper Hofmann Lindahl, Strædet Lone Jensen, Dyvekær Søren Riis Sørensen, Bisserup Havnevej Suppleanter: Lykke Jensen, Fjordbakken 11, Christina Duch, Skoleengen 10,

2 29 2 Bytingskalenderen Fredag d. 8. januar kl Fællesspisning Søndag d. 10. januar kl Fernisering ved maleren Soli Madsen, se mere Torsdag d. 14. januar kl Chaplinklub med generalforsamling Onsdag d. 27. Januar kl Viseaften Fredag d. 5. februar kl Fællesspisning Tirsdag d. 9. februar kl Chaplinklub Søndag d. 28. februar kl Fernisering ved maleren Gunnar Hjarndal Fredag d. 5. marts kl Fællesspisning Uge 10 Festligholdelse af forsamlingshusets 20 års jubilæum samt generalforsamling. Hold øje med plakater og hjemmeside Onsdag d. 17. marts kl Chaplinklub Onsdag d. 24. marts kl Viseaften Hold i øvrigt øje med plakater samt Bisserups hjemmeside STOR TAK TIL ALLE FOR DE MEGET FLOTTE GAVER SOM BYTINGET FIK TIL ÅRETS BANKOSPIL! Brokkassen. Verdenspressen har for nylig oplyst, at danskerne er jordens lykkeligste folkeslag. Det folk hører vi bisserupborgere jo til, og der er da også noget, der tyder på, at vi er lykkelige eller dog rimeligt tilfredse. I hvert fald er brokkassen ikke blevet oversvømmet med brok til dette nummer af Bytingsbladet. Bortset fra endnu et absolut berettiget hjertesuk over, at nogle hundeejere stadigvæk lader deres kræ besørge på stier og veje uden at fjerne lortet, ja så har vi denne gang kun modtaget et enkelt indlæg til brokkassen: En læser beklager sig til redaktionsgruppen over, at vi optager anonyme indlæg! (Klageren ønsker ikke sit navn frem, men vi ved, hvem det er, og hvor vedkommende bor!) Nå, spøg til side! I almindelighed har folk ikke noget imod at sætte deres navn under indlæg i bladet, og det ser vi helst. Vi vil dog godt optage anonyme indlæg, forudsat at indholdet er af almen interesse og ikke har stødende karakter. Der må naturligvis heller ikke være tale om mudderkastning og angreb på bestemte navngivne personer. - Og så skal redaktionsgruppen naturligvis altid vide, hvem der skriver. Vi ønsker vore trofaste læsere en lykkelig og glædelig jul og et godt nytår! På redaktionens vegne Ernst

3 3 28 BYTINGETS ÅRSMØDE Den 13. november 2009 kl var der årsmøde i Bisserup Byting. Årsmødet var imødeset med spænding, idet der, noget usædvanligt, var indkommet et forslag til behandling under årsmødet - oven i købet et forslag om vedtægtsændring. Vagn Andersen indledte på arbejdsgruppens vegne mødet, og uden diskussion blev arbejdsgruppens forslag om Frank Guldagger som dirigent og undertegnede som referent fulgt. Dirigenten gav ordet til Vagn Andersen (V.A.) for afgivelse af beretning. Efter at V.A. indledningsvis havde takket sponsorerne for de mange og gode gaver til brug for det efterfølgende bankospil, redegjorde V.A. for arbejdsudvalgets almindelige virke hen over et år, hvilket arbejde siden Bytingets etablering for flere årtier siden har ændret sig, idet flere opgaver end oprindeligt i dag varetages af Bytingets arbejdsgruppe og dets frivillige hjæl - pere. Da arbejdsindsatsen i høj grad beror på frivillige hjælpere opfordrede V.A. årsmødets deltagere til på en omdelt liste at tilkendegive, hvorvidt de vil fungere som frivillige hjælpere for arbejdsgruppen og i givet fald indenfor hvilket arbejdsområde. V.A. redegjorde for Bytingets aktuelle flade struktur, med en årelang tradition for knopskydning, når der har været konkrete projekter, som personer i Bisserup har ønsket forfulgt. I relation til det kommunale samarbejde redegjorde V.A. for, hvorledes de 30 lokalråd er organiseret med et fælles kontaktudvalg på 4 personer, der refererer til kommunen. Bytinget har tidligere haft et medlem i kontaktudvalget. Under hensyn til, at Bytinget, som Bisserups lokalråd, er det lokalråd i kommunen, der har flest arrangementer, stiller informationer til rådighed, dels ved Bytingsbladet, dels via Bytingets hjemmeside, og har samarbejde med kommunen bl.a. via deltagelse i de møder, der afholdes for lokalrådene, fremgik det indirekte at V.A. ikke fandt anledning til en ændring af Bytingets aktuelle struktur. Herefter var der adgang til spørgsmål til beretningen, hvilket ingen fandt anledning til. Beretningen blev herefter godkendt. Regnskabet blev herefter fremlagt af Freddy Thomasen, der indledningsvis oplyste, at han alene har fungeret som kasserer siden sidste årsmøde hvor Lykke Jensen valgte at frasige sig hvervet. Regnskabet blev godkendt. Herefter fik V.A. på ny ordet for at redegøre for Bytingets fremtidige virksomhed. V.A. oplyste at arbejdsgruppens virke allerede er mangesidet, hvorfor arbejdsgruppen ikke for tiden Jette Harder fysiomassør siden Rolf Metoden Afbalancering af kroppens holdning Effektiv symptombehandling Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved

4 27 r BISSERUP CAMPING Åbent: Vi vil ønske alle en god jul og et godt nytår - og husk; Vi åbner igen Bisserup Camping, Skafterupvej 182, 4243 Rude - tlf finder, at der er behov for at iværksætte nye aktiviteter. Fra salen blev der stillet forslag om en ændret placering af petanquebanen og renovering af gadekæret. Andre ønskede at petanquebanen forblev på dens nuværende plads. F.s.v.a. gadekæret blev det oplyst, at oprensning forventes indeværende vinter. Det med spænding ventede forslag til vedtægtsændring blev herefter præsenteret af Johanne Markus, der redegjorde om baggrunden for, at der foreslås iværksat ændring af Bytingets vedtægter, således, at Bytingets arbejdsgruppe fremover opdeles i to, en der varetager arbejdsgruppens sædvanlige aktiviteter og en anden, der skal forestå dels kommunikationen med primært kommunen dels forestå Bytingets hjemmeside. Baggrunden for forslaget var ikke at udtrykke kritik af arbejdsgruppens hidtidige arbejde, der tværtimod blev rost, men tværtimod et forsøg på at styrke Bytinget med en personkreds, der primært skal holde sig orienteret om, hvad der rør sig i Kommunen og andet steds af relevant betydning for et lokalsamfund som Bisserup og herefter orientere borgerne her og fungere som et talerør i dialogen mellem Kommunen og Bisserups borgere. Forslaget gav anledning til flere indlæg fra salen, nogle imødekommende, andre mere skeptiske med hensyn til, om det upolitiske i givet fald kan bibeholdes, og om det hensigtsmæssige i en opdeling. Jacob Borello Carlsen gav udtryk for, at Kommunens oplæg til at etablere lokalråd, primært er møntet på de lokalsamfund, der ikke har et organ som Bisserups Byting, der af Kommunen er anerkendt som Bisserups lokalråd. Bytinget er helt unikt og formentlig så demokratisk som tænkes kan. En opdeling vil derfor kunne medføre en fare for splittelse og et politisk holdningspræget organ. V.A. fandt, at Arbejdsgruppen hidtil har løftet opgaven med hensyn til kommunikation med Kommunen tilfredsstillende, og at det kun vil give anledning til kævl og strid med en todelt arbejdsgruppe, hvorfor han opfordrede forsamlingen til at lade forslaget om vedtægtsændringer falde. Johannes Fjordside fandt, at en kommunal henvendelse om et forhandlingsorgan, kan besvares med, det etablerede vi her i Bisserup for 30 år siden - underforstået ved Bytinget. Dirigenten fandt herefter, at det var tid for en afstemning om, hvorvidt Bytinget skal arbejde videre med det fremsatte forslag om vedtægtsændringer. Et flertal på 58 mod 25 fandt ikke grundlag for at der arbejdes på en vedtægtsændring om en ændret struktur i arbejdsgruppen. Der blev herefter foretaget valg til arbejdsgruppen. Vagn Andersen blev genvalgt, mens Jesper Lindahl Hof- 4

5 5 mann, Niels Christiansen, Lone Jensen, Søren Riis Sørensen og Lisbeth Troelsen blev valgt som nye medlemmer. Suppleanter Christina Duch og Lykke Jensen. De nuværende revisorer og revisorsuppleant blev genvalgt. Herefter, blev der som traditionen byder, afholdt bankospil. Først omkring midnat blev lyset slukket i vores indbydende Forsamlingshus. Roger Tanker omkring Bytingets årsmøde. Det foreslåede tema for mødet var, at man ville finde en valgprocedure en ny for at inddrage alle Bisserups beboere i spørgsmål, der omhandler kontakten til den nye storkommune. Derfor havde man opstillet et forslag til opdeling af Bytingets arbejdsgruppe en gruppe, der varetog de sociale områder, og en gruppe, der varetog de politiske opgaver. Hvad det så omfatter? Jo bl.a. byplaner og trafikplaner. Den sidste gruppe skulle vælges ved hemmelig afstemning. Ja, verden, - og vi her i Bisserup, skal være omstillingsparate - selvfølgelig! Men kunsten kunne måske være at skabe forandringer inden for de rammer, som har fungeret i en lang periode? Jeg tænker på arbejdsgruppen, der har arrangeret velbesøgte borgermøder, både i relation til udbygningen mod nord, og i forbindelse med trafikplaner for Havnevej, hvorefter der er meldt tilbage til kommunen om forløbet af møderne. Men måske er det denne formidling, man har været utilfreds med? Og måske har man også ment, at for få af Bisserups borgere har været til stede? Hvordan løser man det sidstnævnte problem? Møderne er annonceret både i Bytingsbladet og på tydelige plakater, og alle ved, at der er åben adgang! Svarer det til et kommunevalg med 63% valgdeltagelse? På disse områder ville det være dejligt med konstruktive forslag! Er problemet, at nogen synes, at Bytinget ikke fungerer demokratisk, at folk er sammenspiste? Eller at de politisk set er venstrefløjsaktivister? Ja, jeg er måske ikke den rette til at udtale mig, men jeg må have lov at sige, at jeg oplever, at alle arrangementer her i vores lille provins altid annonceres som åbne for alle, og at man gør sig i velkomstgrupper umage for at praktisere denne åbenhed. Tænk på fællesspisning, viseaftener, filmklub, foredrag, teateraftener, udstillinger og så selvfølgelig Bytingsbladet, og alle disse aktiviteter kan man melde sig AKTIVT til at deltage i. Nu må jeg hellere stoppe, ellers får nogle kvalme, - men til slut anmoder jeg blot om, at man på listen ovenfor selvfølgelig også har de omtalte BORGERMØDER. Jeg er så naiv at håbe, at nogen vil læse mit indlæg, - og bruge det til at sætte nogle tanker i gang, og starte en konstruktiv DIALOG! Venlig hilsen Agnete Stage Skov- og Landskabsentreprenør Topkapning Træfældning Beskæring Plantning Flishugning Stødfræsning Bjælkehytter Plankeskæring Have- og flisearbejde Per Ahrensberg Østengen 55, Bisserup Telefon: Dag: Aften: Vi efterlyse nye annoncører priserne på annoncerne: 1 hel side 1000,- pr. år, ½ side 500,- pr. år, ¼ side 250,- pr. år 1/8 side 125,- pr. år 26

6 25 6 Mindeord for Fisker Harald Kruse, Bisserup. BILLEDE AF KRUSE Den ældste fisker i Bisserup, Harald Kruse sov stille ind natten til lørdag d. 28.nov og flagene gik på halv i Bisserup. Harald blev 87 år. Harald Kruses død er ikke alene et tab for familien, men efterlader et tomrum i Bisserup efter et langt livs utrættelige virke som fisker og som foregangsmand for fiskeriet i Bisserup og Bisserup Fiskeriforening.

7 7 Harald Kruse var den utrættelige rejefisker, der bragte rejer i land i alt slags vejr og var på vandet stort set hver dag for at passe rejegarnene, kasteruser eller ålebundgarnene. Harald levede af og for fiskeriet, og efter godt 70 år som aktiv fisker var der få som Harald, der kunne læse vejret, vandet og hvordan der bedst kunne bringes fangst i land. Harald var ikke blot en stor del af fiskeriet, han var en del af naturen og fiskermiljøet i Bisserup og mange har oplevet, hvordan Harald sad i jollen ved siden af hyttefadene og sorterede rejer, mens en havterne sad på Haralds tophue og ventede på hundestejler eller andet, der blev sorteret fra rejerne. Haralds arbejde foregik ikke kun på havet, han var aktiv både i Bisserup Fiskeriforening og ved arrangementer og aktiviteter i byen. I perioden var Harald Kruse formand for Bisserup Fiskeriforening og lagde et stort arbejde i sikring af havnen som en af forudsætningerne for bevarelse af fiskeriet i Bisserup. Harald Kruse måtte stoppe med fiskeriet, da han blev ramt af en blodprop i sommeren 2008, og trods forsøg på genoptræning af fingrene, der naturligt var noget krogede efter et langt livs fiskeri, så lykkedes det ikke at komme i gang igen. Det siges om Harald Kruse, at han som ung fisker bevægede sig smidigt og elegant som en balletdanser på havet, og selv om ryggen og fingrene blev lidt krogede af de mange år på havet, bevarede Harald altid blikket for fiskeriet - ikke kun sit eget fiskeri, men hele fiskerimiljøet i Bisserup som en del af byens livsnerve. Ære være hans minde. Bisserup Fiskeriforening Bytingets nye brandbil Som det vil være en del bekendt, er der købt en slangetender til afløsning af den trailer med brandmateriel, som Bisserup stedlige Brandberedskab har. Bytinget har sponseret de kr. som vi fik som årets landsby i 2008 og kr. er bevilget af Udvalget for demokrati og politisk udvikling i Slagelse kommune, også kaldet DPU. Brandberedskabet er nu en undergruppe i Bytinget. BILLEDE BRANDBIL Dette giver en væsentlig fordel, idet vi ikke er afhængige af, at der ved udkald kommer en bil med trækkrog, ligesom vi ikke skal bruge tid på at prodse traileren på. Absalon Cykler Aps Vi har det største udvalg af klargjorte cykler i regionen over 120 forskellige modeller. vi fører Centurion, Winther, Giant, GT og Schwinn. Altid et godt tilbud, kundevenlige åbningstider tirsdag til fredag lørdag mandag lukket. Udlejning af cykler - værksted - 15 års erfaring i cykelbranchen John Andersen Absalon Cykler Aps Skovridergårdsvej Sandved Tlf Fax service der er værd at køre efter. 24

8 23 8 Flere har spurgt: Hvordan kommer man i forbindelse med jer? Det gør man ikke vi kommer af os selv. Det er nemlig sådan, at når Alarmcentralen 112 får en melding om brand i Bisserup, sender de den samme sms til 13 her i byen, som vagthavende indsatsleder får. I øvrigt, hvis der skulle gå nogle efterlønnere eller pensionister, der kunne tænke sig at være med, skal I være meget velkomne, da vi er ikke så mange, der er i byen i dagtimerne. Vi er at træffe bag brugsen den første lørdag i hver måned. Endvidere vil vi forsøge at holde køb og drift af brandbilen udgiftsneutral for Bytinget, men vi mangler stadig nogle tusinde i at dette holder, så ethvert bidrag modtages med stor tak. Bidraget kan indsættes direkte på Bytingets konto i Skælskør Bank kontonr , i øvrigt vil der løbende blive indsamlet midler ved f.eks. fællespisning, ligesom der vil blive søgt om fondsmidler. Yngve Nyt om Gadekæret Vi har fået besked fra kommunen om at vores Gadekær bliver renset op allerede i løbet af den kommende vinter. Det blive dejligt igen at kunne se Gadekæret - og muligvis kan vi også få sat et bord og nogle bænke op, når oprensningen er tilendebragt. Hanne Øllgaard Kommunyt december Det mest aktuelle fra byrådet er, at vi den 1. december havde konstituerende møde i det nyvalgte byråd, som træder til den 1. januar Valget gik jo, som de fleste ved, på den måde at S fik 12 og SF 4 mandater, tilsammen fik vi16 mandater og dermed flertallet. V fik 9 mandater, DF fik 5 og Konservative 1. Det betød, at byrådet igen har valgt Lis Tribler til borgmester. Byrådet har nedsat 7 faste udvalg samt det lovpligtige Økonomiudvalg, hvor borgmesteren er født formand. Ud over Økonomiudvalget med 7 medlemmer er der Plan- og Udvikling, Teknik og Miljø samt Børn og Unge alle med 7 medlemmer. De sidste 4 udvalg Voksen og Ældre, Arbejdsmarked og Integration, Handicap og Psykiatri samt Kultur og Fritid har alle 5 medlemmer. Jeg er så heldig, at jeg stadig sidder i havnebestyrelsen for Korsør Havn samt i Teknik og Miljø. Desuden skal jeg være næstformand i Voksen og Ældre udvalget. Det er nyt for mig, men kan blive rigtig spændende. Det politiske samarbejde i byrådet på tværs af salen har de sidste 4 år ikke været særligt tillidsfuldt. I den forgangne periode har Venstre haft 2 udvalgsformandsposter, men alligevel har Venstre ikke villet være med i nogen budgetforlig. Det, og den generelt lidt skarpe tone på tværs i byrådssalen, har gjort at S og SF har valgt selv at besætte alle udvalgsformandsposter. Det er jo lidt beklageligt set i et samarbejdsperspektiv. Man må håbe på, at den røde og blå blok kan kom-

9 9 22 me på lidt bedre talefod i den kommende tid. I udvalgene plejer det at gå rigtigt fint med en godt og konstruktivt samarbejde, så det skulle også gerne brede sig til byrådssalen. Hvis vi ser på valget med lokale Gl. Skælskør-briller, så er Steen Olsen (A) og Ole Drost (V) begge Eggeslevmagle, Henrik Brodersen (DF) Bøgelunde og undertegnede Jacob Borello (A) Bisserup blevet valgt. Jeg vil slutte denne lille orientering med et glædeligt jul og et godt nytår til alle Bisseruppere. Jacob Borello Carlsen Byrådsmedlem NYE BUSTIDER!!! Fra og med den 13. december er der nye bustider på bl.a. bussen mellem Næstved og Slagelse via Bisserup. Nr. 87 er nedlagt i stedet kører bus nr. 670 fra Næstved til Skælskør og hvis man skal til Slagelse fra Skælskør er der indført ½ times drift på hverdage og 1 times drift på lørdage, søn og helligdage med bus nr. 470R. Dvs man skal skifte i Skælskør. Der er i skrivende stund ikke lavet specifikke køreplaner for Rlinierne. Oplysningerne har vi fra movias hjemmeside NGER/KOREPLANSKIFT1312/Pages/k oreplanskift1312.aspx, hvor man kan finde alle ændringer på Sjælland. Kunst på vore vægge! Bisserup Forsamlingshus var endnu engang rammen om en udstilling af stort format! Vort udstillingsudvalg fortjener stor ros for medlemmernes evne til at få spændende kunstnere til vores lille by!!! International kunst har vi netop kunnet nyde i fulde drag : Denis Virlogeux, fransk kunstner med adresse i både Danmark og Frankrig. Store, tilsyneladende nonchalante penselstrøg på store lærreder har vekslet med små minutiøst malede stillbilleder af, hvad der var lige ved hånden, nemlig pensler, oliemaling, tuber og dåser. Personligt har jeg beundret de små detaljerede lærreder mest, fordi Virlogeux i dem har fået lys og reflekser, metallets særlige, kolde skin, med der. Men efter et par måneders bekendtskab, har jeg også lært at se noget stort, vejrbidt og flot i de store billeder fra det vindblæste vand- og landskab!, som han har fastholdt på sin tilsyneladende hurtige måde. Tak for en flot udstilling! Og tak, fordi vi altid kan blive inspireret af flotte, spændende, kunstneriske oplevelser, når vi i vores gode hverdag bruger vores forsamlingshus! Vi er egentlig ret privilegerede, ikke sandt? Eva Bagger Ala Carte i sommer halvåret Selskaber hele året - Og meget mere... Lodskroen Bisserup Havnevej 67, Dk-4243 Rude Telefon mail:

10 21 10 Allan Larsen Krummerupvej Fug lebjerg Woodpecker n * Træfældning * Topkapning * Stubfræsning * Flishugning * Brændesalg (bøg og eg) * Beskæring * Havearbejde * Udlejning af trai lermonteret brændeflækker * Fuld forsikret Ring efter nærmere in formation - træffes bedst mellem s Udstilling med malerier af Soli Den 10. januar fra kl har vi fernisering i forsamlingshuset med den franske billedkunstner Soli Madsen. Mange kender Soli Madsen og hendes farverige og smukke billeder fra galleriet i Sandved. Udstillingen varer til d. 28. februar. BILLEDE SOLI En søndag i teatret i Bisserup: Skyggen af Bent Haller De gjorde det igen, disse herlige mennesker! Det er ganske vist! Måske gik de til den med angst og bæven, men det lykkedes! Klovnen tog vel imod og satte straks publikums forventninger højt! Fik præsenteret og placeret (-Bagger bakker!) alle aktørerne. Og så føg der et væld af replikker mellem de kendte herrer Andersen og Kierkegaard over scenen. Ikke alle lige venligtsindede, men hver med deres særkende: Hjertet og hjernen. Undervejs afbrydes duellanterne af andres oplevelser i fortid og nutid præsenteret af skuespillerinden med rollator og hendes gamle ven med alderdommens legemlige og tankemæssige forfald. Vi får det lige i synet, alt det vi kan vente os! Åh, nej! Tankevækkende var besøget af datteren på plejehjemmet. Lægen og psykologen var heller ingen trøst, og da maskebæreren, den unavngivne, spreder uro og angst, fornemmes livet ikke godt. Men alligevel lykkedes det at vise en humoristisk side af det mere eller mindre skyggefulde liv, som ligger foran os - hvis vi er så heldige at blive ældre. Den gamle, sære kone, som kunne huske sangene, fik os alle ikke bare til at trække overbærende på smilebåndet, det blev til en latter, som forløste smerten over at se forfaldet. Blev hun ikke håbet? Jo, sammen med den gamle mands vellagrede frieri - kærligheden længe leve! Morsomt og lidt vanvittigt var afslutningsscenen med den enarmede tyveknægt, som uddelte piller. Her går alle vildt op i spillet om livets goder. Nogle var heldige, andre mere bekymrede over det tilmålte. Er lykke-

11 11 20 piller nu et gode eller? Kierkegaard var i tvivl: Var det et enten eller? BILLEDE TEATER TAK til H. C. Andersen for hans barnagtighed og hjertelighed, tak til Søren Kierkegaard for hans filosoferen over livets præmisser. Tak til Inger, som kærligt men også ramsaltet giver et dejligt billede på det liv, hun har levet og stadig gerne vil leve, tak til Viggo for hans troværdighed i fremvisning af livets genvordigheder. Tak til den gamle kone, som smittede med sin iver og sangglæde. Tak til klovnen, ordstyreren, forstanderen, lægen og den unavngivne - overbevisende præstation som kommentator til livet. Tak til pianisten for den altid tilpassede musik, tak til instruktør og sufflør, som spiller deres rolle på hver deres skjulte måde. Til sidst vil jeg bare sige: Når vi går i teateret i Bisserup, er oplevelsen ikke et enten - eller, men både - og! Det er ganske vist! Lisbet Troelsen Bisserup forsamlingshus fylder 20 år! Billede logo I uge 10 vil forsamlingshuset festligholde, at vores allesammens hus har eksisteret i 20 år. Vi håber bl.a. på at kunne imødegå fremsatte påstande om, at forsamlingshusets generalforsamling er en af de mest kedelige i byen. På forhåbentlig festligt gensyn i uge 10. Bestyrelsen. Malerarbejde tilbydes til rimelige priser. hassolsen PC-SKADESTUE Tlf: Her og nu PC-reparation Fjernelse af virus Hardwarefejlfi nding, og test Udskiftning af reservedele Antivirus/spyware Kontakt venligst MJ Service ved Malermester Mogens Jacobsen Strædet 1, Bisserup 4243 Rude Tlf Opsætning af internet og Industrivej Skælskør

12 19 12 Unik design til børn og voksne. Mette Hunskjær Gravesen Butik/ systue : Tårsgårdsvej 35, Bøgelunde. (gerne efter aftale) Tlf ell Konsulentfirmaet Hunskjær Pædagogisk konsulent Michael Hunskjær Gravesen. Kompetanceafklaring, potentialeafklaring og læringsstile. Holsteinborgvej 216, Bisserup Rude Tlf Erik Hansen VOGNMAND Olstrupvej Rude Tlf Biltlf Fax Udlejning af containere Levering af grus, sten og muldjord Anlæg af veje og gårdspladser Det går stadig godt i Brugsen! Igen er jeg glad for at skrive at det samlede driftsresultat for Brugsen i Bisserup er positiv om end det stadig er de små tal som pryder bundlinien. Det er især sommermånederne, som har hjulpet til det lille og positive resultat. Vi håber naturligvis, at julen vil give det ekstra bidrag, som skal skyde Brugsen ud af 2009 med et flot resultat. I Skælskør Brugsforening har Ledelsen udarbejdet en handlingsplan, der skal sikre at Brugsen i både Skælskør og Bisserup fortsat har vækst, og samtidig fastholde den gode og attraktive arbejdsplads i lokalområdet. Det er på mange måder en udfordrende opgave, da konkurrencen intensiveres i stadig grad. Med de mange fristende tilbud som vi bombarderes med hver dag, bliver parameter som mål og handling stadig vigtigere. Det gælder også for Skælskør Brugsforening, hvor to af de væsentlige målsætninger er: 1. Butiksindretning skal være nem, overskuelig, tilgængelig og kundevenlig 2. Sortiment skal være kædesortiment, lokalt tilpasset sortiment, bredt, fornuftigt sortiment af økologi og kvalitet skal komme før discount. Brugsen i Bisserup skal således være en kundevenlig forretning med gode kvalitetsvarer, der er tilpasset det lokale sortiment. Hver dag forsøger medarbejderne i Brugsen at opfylde disse mål, men hverdagen flasker sig ikke altid så let, som det skreven ord på papiret lover. Når hverdagen melder sig kan det ske at de tilsigtede målsætninger er vanskeligere at nå end først antaget. Det er vores kunder som fungerer som Brugsens tilfredsheds barometer, og dem som bedst kan fortælle om målene faktisk er nået. Bestyrelsen og ledelsen i Brugsen er meget interesseret i at få hjælp til at aflæse tilfredshedsbarometeret. Derfor opfordrer jeg alle kunder til at give tilbagemeldinger om hvordan du oplever kvaliteten i Brugsen. En utilfreds kunde, der klager er mere værdigfuld for Brugsen end utilfredse kunder, der blot bliver væk. Jeg vil tilskynde enhver, der har forbedringsforslag til at henvende sig enten til Anette eller en repræsentant fra Bestyrelsen. I Bestyrelsen ønsker vi at behandle klager alvorligt for vi ved at tilfredse kunder og en sund forretningssans er svaret på fremtidig vækst. Vi glæder os til at se jer til julearrangement i Brugsen hvor alt kan vendes. Dato for arrangementet vil blive annonceret i Brugsen. Med venlig hilsen Christina Duch, Bestyrelsesmedlem i Brugsen

13 13 18 Operaarier og kirkemusik i Holsteinborg kirke d. 20. september. Solen skinnede fra en blå himmel den søndag eftermiddag i september, hvor Bytinget havde arrangeret koncert på Holsteinborg med Quartetto La Superba. Inde i kirken samledes snart så mange tilhørere, at kirken blev fuld som på en juleaften, og de sidst ankomne måtte finde deres pladser på pulpituret. Men hvor var solisterne og deres akkompagnatør? Det blev vi klar over, da Oline Hiuls varme og klangfulde sopran fyldte kirkerummet fra en sted tæt på himlen. Hun sang Agnus Dei (Guds lam) fra Mozarts kroningsmesse. Inden da havde organisten varmet rummet, tilhørerne og sig selv op med et stykke af Bach (Aria fra Goldberg-Variationen). Nu fulgte i den næste time et flot program af kirkemusik (Mozart, Händel, Vivaldi, Stradelle m.fl.) sunget med indføling og professionalisme. Mestersangerne fra Italien var ankommet. Foruden Oline, sopranen Chiara Bisso og baryton Carlo Prunali. Koncertens 2. del omfattede en række kendte og elskede operaarier. Denne gang med sangerne samlet i kirkens kor og med orglet afløst af klaver. Vi fik arier fra Norma, Carmen, Don Juan, Tosca, Tryllefløjten m.m. Og hvor de dog charmerede os med både sang og optræden. Carlo Prunali tog som tyrefægter livtag med Toreadorsangen fra Carmen, så vi et øjeblik følte os hensat til tilskuertribunerne i Sevilla, og akkompagnatøren Stefania Garotta viste sit musikalske overskud, da den løse klaverpedal gled fra hende midt i tyrefægterarien. Et udfordrende sted, hvor både tempo og nodemængde når anseelige højder. Flot klaret! Som afslutning fik vi to ekstra numre hhv. en arie fra Puccinis Manon Lescaut og Serenaden fra Don Juan, hvor Don Juan synger til den skønne på balkonen (i det her tilfælde: prædikestolen). Hvis H. C. Andersen havde levet og været på besøg på Holsteinborg og boet i sine stuer op til kirken, ville han have åbnet døren på vid gab til kirkerummet og - som os andre - være blevet ganske fortryllet ved al den skønsang. Det er ganske vist! Det var det rene eventyr. Stor tak til Bytinget og sangerne. Billede opera Peer NÆSTVED GOLFBANE OG RESTAURANT Karrebækvej 461, 4700 Næstved Restauranten med den bedste udsigt til Karrebæk ord. Åbent daglig i sommerhalvåret. A older alle former for selskaber, året rundt. Leverer mad ud af huset. Restauranten er for alle, ikke kun golfspillere. Nu med helt ny minigol ane. Restaurant tlf.: mail: 18 hullers gol ane, naturskønt beliggende med en dejlig Par 3 bane for de der har lyst til en prøverunde i golfens verden. Gol ane tlf.: og mail: For yderligere information se

14 17 14 Udstilling i forsamlingshuset Gunner Hjarndal har malet siden han var dreng på Bispebjerg og indtil han døde i efteråret 2008 efter lang tids sygdom. Han har tidligere udstillet på Charlottenborg, og vi har før set hans billeder her i Bisserup. Nu har vi fået lov til igen at låne nogle af hans koloristiske og lyriske billeder, hvoraf nogle er malet i den sidste tid, mens han var syg. Hjertesuk!!!! Der er rigtig mange i Bisserup som har hund, det er også helt i orden, hvis man bare kan holde den i snor og ikke mindst samle dens efterladenskaber op. Her på Dalstrøget har vi endda sat skilte op, Husk Posen men det hjælper overhovedet ikke. Det er altså surt når der ligger en rigtig stor lort foran postkassen, Billede hjarndal 0g når der ikke er mere plads foran min post kasse, går man bare hen til den næste. Lauritzminde Billede hund Kursus faciliteter, mødested Bed and Breadfast, leje af værelser Leje af hele huset med og uden personale Mad ud af huset, Fester, brunch, julefrokost Bestyrer: Birgit Nielsen Skolebakken 1 Bisserup 4243 Rude Fra den 28. feb. får vi igen lejlighed til, at glæde os over en festlig og farverig udstilling. Så kom og få en god oplevelse. Vivi Det er altså noget svineri for det er en stor hund der får sat sine aftryk. Kære hundeejere, så tag jer dog sammen og saml jeres kæledyrs efterladenskaber op! Det er da ikke så besværligt at tage en pose eller 2 med i lommen. Med venlig hilsen Lise Kreipke

15 15 16 Torsdagsklubben, Bisserup Pensionistforening Program for Vinter/Forår Kontingent for en hel sæson er: 150,- kr. 07. Januar kl Underholdning: Finn Molsted og Niels Bønsvig fra Skælskør kommer og spiller og synger for os. 21. Januar kl Foredrag: Major M. Mentz fra Næstved. Den kongelige staldmester kommer og fortæller om Hestekræfter i moderne tider. 04. Februar kl Niels Andersen fra Bisserup kommer og fortæller om og viser billeder fra sine rejser Med Hurtigruten til Nordkap. 18. Februar kl Annette Andersen fra Bisserup kommer og fortæller om og viser billeder Bisserup Fiskeriforening gennem 100 år. 04. Marts kl Senior Mode: v/ Heidi Christensen, viser kollektion af forårs og sommertøj. Vi søger modeller til at vise os noget af tøjet. 18. Marts kl Musikalsk underholdning: René Schmidt fra Ganløse. Komponisten og entertaineren kommer og spiller på sin guitar og synger: Rundt om Skandinavien 08. April kl Generalforsamling: Vi servere kaffe og lagkage og vi har vores populære lotteri. 06. Januar kl. 10 til 11. Motionsgymnastik for damer: Jytte Bak Petersen vil guide damerne gennem 1 times motion, derefter er der mulighed for jer der har tid og lyst til at nyde medbragt kaffe/the eller andet og få en hyggelig formiddag Det koster 100,-kr. hvis man melder sig til resten af sæsonen og 150,-kr. til Torsdagsklubben, for jer der har betalt i efteråret, skal der ikke betales mere. Vel mødt til motion om onsdagen og alle aldre er velkomne, man skal være medlem af Torsdagsklubben. Det er en god idé at medbringe et underlag eller et tæppe og indendørs sko. Mød op kl og prøv at være med, håber det er noget for dig. 14. Januar. Kl. 14 til 16. Slægtsforskning og lokalhistorie. Nye deltagere er meget velkomne, man skal være medlem af Torsdagsklubben som koster 150,-kr. for en hel sæson Husk! Kaffe/te, kop og evt. brød. Tilmelding til Annette Andersen tlf..: Medbring venligst en kaffekurv til alle arrangementer hvor intet andet er anført Løvspringstur den 6. Maj 2010 kl Turen kan gå til Amalienborg hvor der er mulighed for at se kronprinsparrets bolig inden de flytter ind.. Eller en tur til Geo Center på Møn som er blevet en stor publikumssucces som kan være interessant at besøge. Der kommer nærmere besked om denne tur og hvad det kommer til at koste. Vel mødt i Torsdagsklubben Med ret til ændringer forbeholdes I det program der lige er uddelt til alle medlemmer står der den 19.marts. Det er den 18.marts vi har musik. Med venlig hilsen Lise Fra torsdagsklubben. I forbindelse med Julecafé den 22. nov havde Torsdagsklubben en salgsbod, hvor vi solgte alle de gode sager vi havde modtaget fra vores medlemmer, Vi takker mange gange for den store mængde gaver af forskellig slags og til publikum for køb af de dejlige hjemmegjorte ting. Vi fik solgt for 2.625,50 kr. Med venlig hilsen Lise Nyt fra redaktionsgruppen Anne Charlotte Harhoff har meldt sig til at deltage i redaktionsgruppens arbejde, så gruppen herefter er på 5 medlemmer.

16 Bytingsbladet Bisserup december

BYTINGSBLADET. Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup

BYTINGSBLADET. Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup 1 30 Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages med

Læs mere

BYTINGSBLADET. Foto: Fra udstillingen Bisserups vilde blomster

BYTINGSBLADET. Foto: Fra udstillingen Bisserups vilde blomster 1 22 Foto: Fra udstillingen Bisserups vilde blomster BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages

Læs mere

2 3 4 5 6 7 8 KOM TIL GAMMELDAGS JULETRÆSFEST I BISSERUP FORSAMLINGSHUS TORSDAG D. 29. DECEMBER KL. 18.30 (Dørene åbnes kl. 18.00) STORT JULETRÆ, JULEMAND, GODTEPOSER TIL BØRNENE, MUSIK OG GAMLE JULELEGE.

Læs mere

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tegnet af Marcus Jørgensen Fed-tur 2011 Fed-turen blev ikke mindre fed i år tværtimod... Femstjernet udendørs restaurant masser af Båd-ræs og badning samt hygge ved bålet 12 13 14

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. september 2012 117

Bytingsbladet Bisserup. september 2012 117 Bytingsbladet Bisserup september 2012 117 1 Forside foto: Finn Svantesson, Bisserup Fra 1. januar 2012 incl. moms og rengøring og miljøafgift Pris opgives ved henvendelse For andelshaver 2800,- 3100,-

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. marts

Bytingsbladet Bisserup. marts Bytingsbladet Bisserup marts 2012 115 1 Forside: Collage af malerier fra udstillingen med Valodia. Ved Lykke- Fra 1. januar 2012 incl. moms og rengøring og miljøafgift Pris opgives ved henvendelse 2800,-

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. marts 2014 123

Bytingsbladet Bisserup. marts 2014 123 Bytingsbladet Bisserup marts 2014 123 1 Forside: Foto Valodia 2014, se alle billeder på www.bisserup.dk/valodia%202014.htm Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. juni 2013 120

Bytingsbladet Bisserup. juni 2013 120 Bytingsbladet Bisserup juni 2013 120 1 Forside: Collage fra Kristi Himmelfartsferiens arbejde på P-pladsen Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. december 2013 122

Bytingsbladet Bisserup. december 2013 122 Bytingsbladet Bisserup december 2013 122 1 Forside: Foto Michael Stoltze. Ormø. Nisser på spil, Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. September 2015 129

Bytingsbladet Bisserup. September 2015 129 Bytingsbladet Bisserup September 2015 129 1 Forside: Birgitte Jørgensen udstiller d. 25. oktober i Forsamlingshuset. Se inde i bladet Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. marts 2015 127

Bytingsbladet Bisserup. marts 2015 127 Bytingsbladet Bisserup marts 2015 127 1 Forside: Foto Bisserup Billedklub: Collage over Bisserup by Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. december 2014 126

Bytingsbladet Bisserup. december 2014 126 Bytingsbladet Bisserup december 2014 126 1 Forside: Foto Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer Kai Faber Hansen MURERMESTER

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. september 2014 125

Bytingsbladet Bisserup. september 2014 125 Bytingsbladet Bisserup september 2014 125 1 Forside: Foto Lykke Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer Kai Faber Hansen MURERMESTER

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. December 2015 130

Bytingsbladet Bisserup. December 2015 130 Bytingsbladet Bisserup December 2015 130 1 Forside: Lykke. Træerne er der stadig. De er lige blevet stynet og en stamme er fældet. Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler

Læs mere

Bytingsbladet Bisserup. Marts 2016 131

Bytingsbladet Bisserup. Marts 2016 131 Bytingsbladet Bisserup Marts 2016 131 1 Forside: Valodiamalerier Algade 30 4230 Skælskør 58 19 42 83 Telefax 58 19 06 83 Belysning El-artikler Hvidevarer Køkkentøj Gaveideer Kai Faber Hansen MURERMESTER

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Ulla Sørensen, Skolebakken

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Ulla Sørensen, Skolebakken 1 26 Forsidefoto: Ulla Sørensen, Skolebakken BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages med tak.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011 Formanden har ordet Siden sidst Siden årsmødet har vi haft den glæde at modtage ca. 5.000 stykker nyt, frasorteret pigetøj fra QueenZ i Haslev som en gave til vores hjælpearbejde i Rumænien. Tøjet vil

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere