Screening for miljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening for miljøvurdering"

Transkript

1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. PROJEKTETS NAVN SAGSNR. PROJEKTANSVARLIG SCREENING PÅBEGYNDT DATO FOR HØRINGSFRIST Forslag til Kommuneplan /6725 Rikke Krogsgaard Jakobsen Kommuneplan bygger i stort omfang på en videreførelse af Kommuneplan i uændret omfang. Enkelte temaer er justeret og tilpasset nye love, overordnet planlægning med mere, og der er oprettet enkelte helt nye temaer. 1. Følgende væsentlige tilføjelser er foretaget: Tilvejebringelse af en fortætningsstrategi, der skal danne grundlag for at byudvikling i Hørsholm Kommune skal ske med fokus på styrker i det byggede miljø, herunder særligt: arkitektur, kulturarv, byrum, bevægelse og natur. 2. Følgende væsentlige justeringer er foretaget i detailhandelsstrukturen: Der er foretaget ændringer i detailhandelsstrukturens afgræsning og rammer i forhold til Kommuneplan Samlede detailhandelsrammer og bestemmelser om butiksstørrelser er uændrede. KORT PROJEKTBESKRIVELSE For bydelscentrene Kokkedal og Rungsted er der foretaget udvidelse af centrenes fysiske udstrækning. Dette skyldes, at det ikke inden for den tidligere snævre afgræsning af bydelscentrene har været muligt at realisere hverken tildelte butiksstørrelser eller samlet detailhandelsramme. Der gives ikke mulighed for mere detailhandel. For lokalcentrene er antallet af centrene nedbragt fra 6 til 5 centre. 3. Følgende væsentlige tilføjelser er foretaget iht. til statens interesser i planlægningen 2017: Tilvejebringelse af retningslinjer og retningslinjekort vedr. digital infrastruktur, herunder antennemaster. 4. Følgende væsentlige justeringer er foretaget i rammestrukturen: I afsnittet om de generelle rammer er der foretaget ændringer og justeringer med henblik på at opnå en administrativ forenkling. Ændring af maksimal etagehøjde til 2 etager i 2 specifikke boligrammeområder for en forenkling og modernisering af plangrundlaget i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser vedr. 1

2 højder i åben-lav boligområder. Der vil fortsat være servitutter i nogle områder der indskrænker mulighederne. For Hørsholm Bymidte er rammestrukturen administrativt forenklet således, at bymidten nu består af 3 rammeområder mod tidligere 7. Herudover er afgrænsningen tilpasset således, at den retvisende afspejler bymidtens udstrækning ved indlemning af områder ved Usserød Kongevej. Planændringerne er gennemgået og væsentlige ændringer miljøscreenet, screeningen fremgår af skemaer på de næste sider. 0-alternativ: Kommuneplan 2013 Planændringerne er gennemgået og væsentlige ændringer miljøscreenet. Herunder tilføjelse af fortætningsstrategi, justeringer i detailhandelsstrukturen, tilføjelse af afsnit vedr. digital infrastruktur og justeringer i rammestrukturen. KONKLUSION På baggrund heraf konkluderes det, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 425 af 18/05/2016), da ændringerne ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet. Fase 1: Screening Planer obligatorisk omfattet af miljøvurderingsloven indledende screening Skema 1 udfyldes for at klarlægge, om planen er omfattet af lovens bilag 3 og/eller 4 og om lokalplanområdet er beliggende inden for eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Hvis planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen er omfattet af lovens bilag 3 og/eller 4, er der ligeledes pligt til at gennemføre en miljøvurdering med den undtagelse, at hvis der er tale om et mindre område på lokalt plan eller planen kun indeholder mindre ændringer til en eksisterende plan, skal det på baggrund af en screening vurderes, om der skal foretages en miljøvurdering. Hvis den indledende screening giver anledning til, at planen skal miljøvurderes, går sagsbehandleren direkte videre til fase 2 scoping. Hvis den indledende screening ikke giver anledning til miljøvurdering, fortsættes screeningen med udfyldelse af skema 2. Hvis der sættes kryds i et af de røde felter, skal planen miljøvurderes. 2

3 Skema 1 indledende screening INDLEDENDE SCREENING OG LOVGRUNDLAG ER PLANFORSLAGET ELLER PROGRAMMET OMFATTET AF LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER, BILAG 3 OG/ELLER 4? ( 3, STK. 1, NR. 1) KAN PLANFORSLAGET ELLER PROGRAMMET PÅVIRKE ET INTERNATIONALT BESKYTTELSESOMRÅDE VÆSENTLIGT? ( 3, STK. 1, NR. 2) FASTLÆGGER PLANFORSLAGET ELLER PROGRAMMET I ØVRIGT RAMMER FOR FREMTIDIGE ANLÆGSTILLADELSER? ( 3, STK. 1, NR. 3) GIVER DEN INDLEDENDE SCREENING ANLEDNING TIL MILJØVURDERING? JA NEJ BEMÆRKNINGER Kan planen eller programmet få væsentlig indvirkning på miljøet? Skema 2 udfyldes. Ved tvivl om en mulig miljøpåvirkning sendes skemaet videre til den ansvarlige for det pågældende område internt i administrationen. Ved tvivl om graden af miljøpåvirkning foretages evt. yderligere undersøgelser og evt. eksterne parter høres (for forslag til eksterne parter, se bilag I). Hvis blot et af spørgsmålene i skemaet kan besvares med et mulig væsentlig miljøpåvirkning, skal planen miljøvurderes. Ansvarlig for de enkelte parametre sætter ved sin signatur efter udfyldelse af skemaet. 3

4 Skema 2 planforslagets indvirkning på miljøet 1. Tilføjelse af en fortætningsstrategi MILJØPARAMETRE PLANFORSLAGETS INDVIRKNING PÅ MILJØET IKKE VÆSENTLIG MULIG VÆSENTLIG MILJØ IKKE RELEVANT BEMÆRKNINGER GENNEMGÅET AF RELEVANT FAGTEAM BYMILJØ OG LANDSKAB 1 Bymæssig eller landskabelig værdi, herunder visuel effekt 2 Grønne områder 3 Arkitektonisk udtryk 4 Kystlinjen, herunder visuel effekt 5 Landskabets geologi Fortætningsstrategien har til formål at etablere en strategisk tilgang til byudviklingen i de dele af kommunen, hvor potentialet størst. I forbindelse med kommuneplanen består strategien af to elementer: 1. udpegning af fortætningsområder på baggrund af en række kriterier. 2. fastlæggelse af retningslinjer for udformningen af disse områder i forbindelse med en fortætning. Der er ikke tale om nye udpegning i forhold til Kommuneplan Fortætning skal ske med fokus på styrker, herunder arkitektur. Hørsholm Kommune vil medvirke til at skabe rammerne for udvikling af nye byggerier, som har mennesket i centrum, og som har blik for, hvordan man med kvalitet og bæredygtighed kan udvikle byer og miljøer, som borgerne har lyst til at bo og være i. Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat, at sætte arkitekturen på dagsordenen og nyt byggeri skal være af høj arkitektonisk kvalitet, og tilpasset de fremtidige udfordringer i forhold til klima, energi og miljø. 6 Lys og/eller refleksion 7 Oplag, materialer, maskiner 8 Landbrugsinteresser 9 Lavbundsjorder 10 Råstofinteresser BEFOLKNINGENS SUNDHED OG SIKKERHED 4

5 Indendørs støjpåvirkninger Svage grupper, f.eks. handicappede Friluftsliv og rekreative interesser Begrænsninger og gener for befolkningen Den almene sundhedstilstand Brand, eksplosion, giftpåvirkning 17 Ulykker NATUR 18 Dyreliv 19 Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder) 22 Spredningskorridorer 23 Naturbeskyttelse 24 Grønne områder Skovrejsning, 25 skovnedlæggelse, fredskov FORURENING 26 Emissioner og lugt 27 Støjbelastning og vibrationer 28 Jordhåndtering og -flytning 29 jordforurening VAND Overfladevand, 30 herunder påvirkning af søer, vandløb og vådområder 31 Udledning af spildevand 32 Grundvandsforhold 5

6 33 grundvandsforurening TRAFIK Trafikafvikling og 34 -belastning 35 Trafikstøj 36 Emissioner fra eksempelvis trafik til og fra området 37 Energiforbrug (trafik) 38 Trafiksikkerhed KULTURARV Kulturhistorisk værdi, 39 herunder kulturmiljøer Kirker, herunder 40 kirkeomgivelser og indsigtslinjer Fredede eller 41 bevaringsværdige bygninger Fortidsminder og 42 arkæologi RESSOURCER OG AFFALD 43 Arealforbrug 44 Energiforbrug Vandforbrug, forsyningsområde og vandværk Produktion, materialer og råstoffer Kemikalier og miljøfremmede stoffer 48 Affald og genbrug Resultat af screening 2/48 0/48 0/48 46/48 Planforslaget skal ikke miljøvurderes 6

7 2. Justeringer foretaget i detailhandelsstrukturen MILJØPARAMETRE PLANFORSLAGETS INDVIRKNING PÅ MILJØET IKKE VÆSENTLIG MULIG VÆSENTLIG MILJØ IKKE RELEVANT BEMÆRKNINGER GENNEMGÅET AF RELEVANT FAGTEAM BYMILJØ OG LANDSKAB 1 Bymæssig eller landskabelig værdi, herunder visuel effekt 2 Grønne områder 3 Arkitektonisk udtryk 4 Kystlinjen, herunder visuel effekt 5 Landskabets geologi For bydelscentrene Kokkedal og Rungsted er der foretaget væsentlig udvidelse af centrenes afgrænsning. Dette skyldes, at det ikke inden for den tidligere snævre afgræsning af bydelscentrene har været muligt at realisere hverken tildelte butiksstørrelser eller samlet detailhandelsramme. Der gives ikke mulighed for mere detailhandel. Den udvidede afgræsning betyder at bydelscentrenes rammebestemmelser nu i højere grad kan understøtte realisering af potentialerne i kraft af begge centres stationsnære beliggenhed. 6 Lys og/eller refleksion 7 Oplag, materialer, maskiner 8 Landbrugsinteresser 9 Lavbundsjorder 10 Råstofinteresser BEFOLKNINGENS SUNDHED OG SIKKERHED 11 Indendørs støjpåvirkninger 12 Svage grupper, f.eks. handicappede 13 Friluftsliv og rekreative interesser 14 Begrænsninger og gener for befolkningen 15 Den almene sundhedstilstand 16 Brand, eksplosion, giftpåvirkning 7

8 17 Ulykker NATUR 18 Dyreliv 19 Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder) 22 Spredningskorridorer 23 Naturbeskyttelse 24 Grønne områder Skovrejsning, 25 skovnedlæggelse, fredskov FORURENING 26 Emissioner og lugt 27 Støjbelastning og vibrationer 28 Jordhåndtering og -flytning 29 jordforurening VAND Overfladevand, 30 herunder påvirkning af søer, vandløb og vådområder 31 Udledning af spildevand 32 Grundvandsforhold 33 grundvandsforurening TRAFIK Trafikafvikling og 34 -belastning 35 Trafikstøj 36 Emissioner fra eksempelvis trafik til og fra området 37 Energiforbrug (trafik) 8

9 38 Trafiksikkerhed KULTURARV Kulturhistorisk værdi, 39 herunder kulturmiljøer Kirker, herunder 40 kirkeomgivelser og indsigtslinjer Fredede eller 41 bevaringsværdige bygninger Fortidsminder og 42 arkæologi RESSOURCER OG AFFALD 43 Arealforbrug 44 Energiforbrug Vandforbrug, forsyningsområde og vandværk Produktion, materialer og råstoffer Kemikalier og miljøfremmede stoffer 48 Affald og genbrug Resultat af screening 2/48 0/48 0/48 46/48 Planforslaget skal ikke miljøvurderes 9

10 3. Tilføjelse af afsnit vedr. digital infrastruktur MILJØPARAMETRE PLANFORSLAGETS INDVIRKNING PÅ MILJØET IKKE VÆSENTLIG MULIG VÆSENTLIG MILJØ IKKE RELEVANT BEMÆRKNINGER GENNEMGÅET AF RELEVANT FAGTEAM BYMILJØ OG LANDSKAB Bymæssig eller 1 landskabelig værdi, herunder visuel effekt 2 Grønne områder Retningslinjerne giver borgere og andre interesserede oplysninger om kommunens grundlag for behandling af enkeltsager. 3 Arkitektonisk udtryk 4 Kystlinjen, herunder visuel effekt 5 Landskabets geologi 6 Lys og/eller refleksion Vil indgå i den konkrete sagsbehandling 7 Oplag, materialer, maskiner 8 Landbrugsinteresser 9 Lavbundsjorder 10 Råstofinteresser BEFOLKNINGENS SUNDHED OG SIKKERHED 11 Indendørs støjpåvirkninger 12 Svage grupper, f.eks. handicappede 13 Friluftsliv og rekreative interesser 14 Begrænsninger og gener for befolkningen 15 Den almene sundhedstilstand 16 Brand, eksplosion, giftpåvirkning 17 Ulykker NATUR 18 Dyreliv 19 Planteliv 10

11 20 21 Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder) 22 Spredningskorridorer 23 Naturbeskyttelse 24 Grønne områder Skovrejsning, 25 skovnedlæggelse, fredskov FORURENING 26 Emissioner og lugt 27 Støjbelastning og vibrationer 28 Jordhåndtering og -flytning 29 jordforurening VAND Overfladevand, 30 herunder påvirkning af søer, vandløb og vådområder 31 Udledning af spildevand 32 Grundvandsforhold 33 grundvandsforurening TRAFIK Trafikafvikling og 34 -belastning 35 Trafikstøj 36 Emissioner fra eksempelvis trafik til og fra området 37 Energiforbrug (trafik) 38 Trafiksikkerhed KULTURARV Kulturhistorisk værdi, 39 herunder kulturmiljøer 11

12 Kirker, herunder 40 kirkeomgivelser og indsigtslinjer Fredede eller 41 bevaringsværdige bygninger Fortidsminder og 42 arkæologi RESSOURCER OG AFFALD 43 Arealforbrug 44 Energiforbrug Vandforbrug, forsyningsområde og vandværk Produktion, materialer og råstoffer Kemikalier og miljøfremmede stoffer 48 Affald og genbrug Resultat af screening 2/48 0/48 0/48 46/48 Planforslaget skal ikke miljøvurderes 12

13 4. Justeringer foretaget i rammestrukturen MILJØPARAMETRE PLANFORSLAGETS INDVIRKNING PÅ MILJØET IKKE VÆSENTLIG MULIG VÆSENTLIG MILJØ IKKE RELEVANT BEMÆRKNINGER GENNEMGÅET AF RELEVANT FAGTEAM BYMILJØ OG LANDSKAB Bymæssig eller 1 landskabelig værdi, herunder visuel effekt 2 Grønne områder 3 Arkitektonisk udtryk 4 Kystlinjen, herunder visuel effekt 5 Landskabets geologi En ændring af den maksimale bygningshøjde vil ikke give mulighed for at bygge mere på den enkelte matrikel, formålet er at give en større frihed i forhold til den arkitektoniske udformning. Der vil fortsat være områder der er yderligere begrænset af servitutter. 6 Lys og/eller refleksion 7 Oplag, materialer, maskiner 8 Landbrugsinteresser 9 Lavbundsjorder 10 Råstofinteresser BEFOLKNINGENS SUNDHED OG SIKKERHED 11 Indendørs støjpåvirkninger 12 Svage grupper, f.eks. handicappede 13 Friluftsliv og rekreative interesser 14 Begrænsninger og gener for befolkningen 15 Den almene sundhedstilstand 16 Brand, eksplosion, giftpåvirkning 17 Ulykker NATUR 18 Dyreliv 13

14 19 Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder) 22 Spredningskorridorer 23 Naturbeskyttelse 24 Grønne områder Skovrejsning, 25 skovnedlæggelse, fredskov FORURENING 26 Emissioner og lugt 27 Støjbelastning og vibrationer 28 Jordhåndtering og -flytning 29 jordforurening VAND Overfladevand, 30 herunder påvirkning af søer, vandløb og vådområder 31 Udledning af spildevand 32 Grundvandsforhold 33 grundvandsforurening TRAFIK Trafikafvikling og 34 -belastning 35 Trafikstøj 36 Emissioner fra eksempelvis trafik til og fra området 37 Energiforbrug (trafik) 38 Trafiksikkerhed KULTURARV Kulturhistorisk værdi, 39 herunder kulturmiljøer 14

15 Kirker, herunder 40 kirkeomgivelser og indsigtslinjer Fredede eller 41 bevaringsværdige bygninger Fortidsminder og 42 arkæologi RESSOURCER OG AFFALD 43 Arealforbrug 44 Energiforbrug Vandforbrug, forsyningsområde og vandværk Produktion, materialer og råstoffer Kemikalier og miljøfremmede stoffer 48 Affald og genbrug Resultat af screening 1/48 0/48 0/48 47/48 Planforslaget skal ikke miljøvurderes 15

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 28. februar 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk Screening for miljøvurdering Ændring af forslag til kommuneplan I henhold til Lov

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer By og Landskab, Plan Dato: 31. oktober 2013 Sagsnr.: Dok.id.: Sagsbeh.: aso / moho Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79

Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79 Screening miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer),

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplan 5.ros tillæg 1 for Schmeltz Plads Planens indhold Lokalplanens baggrund er en henvendelse om muligheden for

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplanforslag nr , for boligområde ved Kildevangen, Mørkøv

Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplanforslag nr , for boligområde ved Kildevangen, Mørkøv By og Landskab, Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82893 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplanforslag nr. 12.03, for boligområde ved Kildevangen, Mørkøv Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til tillæg til lokalplan nr. 253 Go-kartbane i Hedeland Planens indhold Lokalplantillæg giver mulighed for at delområde

Læs mere

Planen udarbejdes, som konsekvens af en 14-nedlæggelses mod et ønske om udstykning af Møllevangen 1, vedtaget i byrådet d. 6. september 2016.

Planen udarbejdes, som konsekvens af en 14-nedlæggelses mod et ønske om udstykning af Møllevangen 1, vedtaget i byrådet d. 6. september 2016. Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag 3.52. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 425 af 18. maj 2016 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering,

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Planområdet i dag Kort beskrivelse af planområdets størrelse, den nuværende anvendelse i området osv.

Planområdet i dag Kort beskrivelse af planområdets størrelse, den nuværende anvendelse i området osv. HOLBÆK KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 6 til kommuneplan 2017, Tølløse Kvarmløse Vandværk Dato: 30. juli 2018 Sagsb.: Jørgen Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361512 E-mail: jorra@holb.dk Screening for miljøvurdering

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil BILAG 9 - SCREENING FOR MILJØVURDERING Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplanforslag nr. 627 Side 1 af 7 Planens indhold Lokalplanen giver erstatter lokalplan 2.27 2E1 Udvidelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn Dato oktober 2018 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 Dato 19.10.11 Deltagere ved screeningsmøde INHA, MESV, JKRO, PILW Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg, C. Hansensvej 19, Mørkøv PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Dato: 19. december 2015 Sagsb.: Michael Nielsen Sagsnr.: 15/62245 Dir.tlf.:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Forslag til lokalplan 20.22, bålhytte på Munkholmøen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til lokalplan 20.22, bålhytte på Munkholmøen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 BORGER OG ERHVERV Screening for miljøvurdering Dato: 17. maj 2018 Sagsb.: evleg/malpe Sagsnr.: 17/44493 Dir.tlf.: 72362507 E-mail: plan@holb.dk Forslag til lokalplan 20.22, bålhytte på Munkholmøen samt

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Screening/scoping for miljøvurdering Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse I henhold til Lov

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg 23 og lokalplanforslag 3.48 for almene boliger på Samsøvej.

Forslag til kommuneplantillæg 23 og lokalplanforslag 3.48 for almene boliger på Samsøvej. Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 23 og lokalplanforslag 3.48 for almene boliger på Samsøvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.76 for Allegade Nord Dato oktober 2014 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen Krog og Mette Skafte Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.32 for en tæt-lav bebyggelse på Tårnvænget Dato december 2017 Deltagere ved screeningsmøde Mette Skafte

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Plan & Byg, Planteamet Dato: 3. maj 2012 Sagsnr.: 12/39824 Dok.id.: Sagsbeh.: Rikwe Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014.

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. By og Landskab, september 2014 Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 - Boliger

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 2.87.

Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 2.87. Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 2.87. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer), skal

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt: Lokalplan 07.36 og Kommuneplantillæg nr. 12 Dato:December 2012 Deltagere ved screeningsmøde:jørgen krog og Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Dato 19. marts 2014 Deltagere ved screeningsmøde

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan 09.7 Dato

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan 09.7 Dato Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 09.7 Dato 26.06.2019 Deltagere ved screenings møde Mette Skafte Vestergaard Emilie Falk Barkved Læservejledning:

Læs mere

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA 30. november 2016 Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg 29 og lokalplanforslag

Forslag til kommuneplantillæg 29 og lokalplanforslag Screening miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 29 og lokalplanforslag 12.06. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer),

Læs mere

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15 06-11-2017 Screening for af lokalplan 08.15 Sagsnr. 01.02.05-P16-119-17 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested Dato november

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1.

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1. By og Landskab, Plan Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82851 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 3.45 for campingplads på Sofiesminde allé 1, Øst Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening af Vandforsyningsplan

Screening af Vandforsyningsplan Screening af Vandforsyningsplan 2019-2028 I henhold til Miljøvurderingsloven 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA xx april 2016 Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Dato: 9. Marts 2015 Sagsb.: sargc Sagsnr.: 15/897 Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplanforslag nr. 19.10 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Herlev Kommune, Stab for By og Udvikling Dato Den 28. august 2018. Projektbeskrivelse Skybrudsplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 37 og lokalplanforslag 2.83 PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 10. marts 2017 Sagsb.: Line Voltzmann Sagsnr.: 16/54378 Dir.tlf.: E-mail: metvo@holb.dk I

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Butik ved Nørregade 35-37 Dato Juni 2015 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen Krog og Inge Hansen Læservejledning: Lov

Læs mere

Screening for miljøvurdering Lokalplan nr måned 2018

Screening for miljøvurdering Lokalplan nr måned 2018 Indledende screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 300-47 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer),

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6

Kommuneplantillæg nr. 6 Kvarmløse - Tølløse Vandværk - 6 Kommuneplantillæg nr. 6 Kvarmløse - Tølløse Vandværk Status: Forslag Høringsperiode start: 14. september 2018 Høringsperiode slut: 9. november 2018 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato:

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ Udarbejdet af mn661 19.12.2016 Plan nr.: lokalplan nr. 5 Tekst: Ophævelse af del af lokalplan nr. 5 Skema status Dato Udfyldt/rev. af Beskrivelse af rev. Bygherre A Team Plan B 19.12.2016 Mn661 Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Screening Forslag til kommuneplantillæg 38 og lokalplanforslag Jyderup Præstegård

Screening Forslag til kommuneplantillæg 38 og lokalplanforslag Jyderup Præstegård Screening Forslag til kommuneplantillæg 38 og lokalplanforslag 11.17 Jyderup Præstegård Dato: 4. april 2017 Sagsb.: Line Voltzmann Sagsnr.: 17/8750 Dir.tlf.: 72 36 80 45 E-mail: metvo@holb.dk Lokalplanafgrænsning:

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplanforslag nr. 619 Planens indhold Planen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik med et butiksareal

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg 29 og lokalplanforslag

Forslag til kommuneplantillæg 29 og lokalplanforslag Screening miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 29 og lokalplanforslag 12.06. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer),

Læs mere

Beskrivelse af planforslagene

Beskrivelse af planforslagene Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Forslag til kommuneplantillæg 12 og lokalplanforslag 14.12 Rekreativt område ved Maglesø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Plan, Byg og Erhverv MILJØSCREENING AF KOMMUNEPLAN

Plan, Byg og Erhverv MILJØSCREENING AF KOMMUNEPLAN Plan, Byg og Erhverv MILJØSCREENING AF KOMMUNEPLAN 2017-2029 MILJØSCREENING AF KOMMUNEPLAN 2017-2029 Kommuneplan 2017 bygger i stort omfang på en videreførelse af Kommuneplan 20013-25 i uændret omfang.

Læs mere

Side 1 af 6. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 6. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget

Læs mere

Afgørelse om ikke miljøvurdering; screeningsafgørelse

Afgørelse om ikke miljøvurdering; screeningsafgørelse Rikke Planeta Kepp Dato: 15-03-2019 Sagsb.: Anne Sofie Olsen Sagsnr.: 18/46258 Telefon: 72364110 E-mail: rikep@holb.dk Afgørelse om ikke miljøvurdering; screeningsafgørelse Holbæk Kommune træffer hermed

Læs mere

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Afgørelse om ikke miljøvurdering Rikke Planeta Kepp GRUNDVAND Dato: 09-02-2018 Sagsb.: Helle Lillevang Salling Sagsnr.: 18/1403 Telefon: 7236 1319 E-mail: hesal@holb.dk Afgørelse om ikke miljøvurdering Holbæk Kommune træffer hermed afgørelse

Læs mere

Klimatilpasning Frederiksværk og Kregme

Klimatilpasning Frederiksværk og Kregme Klimatilpasning Frederiksværk og Kregme Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Klimatilpasningsplan 2013 Dato 24/10 2013 Deltagere ved screeningsmøde: Kenneth

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG STRATEGISK FORSY- NING Screening for miljøvurdering Dato: 15. maj 2015 Sagsb.: Christian Kromann Nielsen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 4846 E-mail: chrkr@holb.dk Lokalplanforslag nr. 2.75 I henhold til

Læs mere

1. Tillæg til Spildevandsplanen

1. Tillæg til Spildevandsplanen 1. Tillæg til Spildevandsplanen Forsyningsvirksomheden Februar 2008 05-02-2009 Bilag 1, Screeningsskema til Miljøvurdering Tillæg 1 til spildevandsplanen Beskrivelse af planen/projektet

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Dato: 04. maj 2018 Sagsb.: metvo Sagsnr.: 17/25358 Dir.tlf.: 7236 8045 E-mail: metvo@holb.dk Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag) I henhold

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård Miljøscreening af forslag til lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård Januar 2019 Side 1 af 12 Generel orientering Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Avlegårds

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 10. december 2015.

Screening i henhold til 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 10. december 2015. 1/5 Screening for krav om miljøvurdering af Natura 2000 handleplanforslag 2016-2021 Hejede Ovedrev, Valborup Skov og Valsølille Sø, Natura 2000 område nr. 146, Habitatområde H129 Screening i henhold til

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Plan nr. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund jujuw 26. august 2016 Planerne tilvejebringes for at skabe mulighed for

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 13.6 og forslag Kommuneplantillæg 8 - Blokland 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 13.6 og forslag Kommuneplantillæg 8 - Blokland 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 13.6 og forslag Kommuneplantillæg 8 - Blokland 2017 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 42 og lokalplanforslag 3.81

Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 42 og lokalplanforslag 3.81 Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 42 og lokalplanforslag 3.81 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer), skal

Læs mere

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg SCREENING (FORUNDERSØGELSE) FOR MILJØVURDERING AF kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune Tlf. 6333 7000 Fa. 6333 7001 kommune@nyborg.dk

Læs mere

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer).

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag 2.76 for boliger på Torpet. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). Planområdet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan FORSLAG Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar 2011 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-121 - Tillæg nr. 6 Dette kommuneplantillæg udlægger et

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Bilag 1 Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune har igangsat udarbejdelsen af et lokalplanforslag

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr

Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2017-05 Lokalplan for Kosmos Ferieby ved Klint Kosmos Ferieby ligger i et større sommerhusområ- Med Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommu-

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2010 2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Udarbejdet den 27. oktober 2014 Screening for miljøvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

Titel: Miljøscreening af Spildevandsplan 2018 Ansvarlig: Rasmus Kierudsen. Intern høringsfrist: Dato: Sags.nr.

Titel: Miljøscreening af Spildevandsplan 2018 Ansvarlig: Rasmus Kierudsen. Intern høringsfrist: Dato: Sags.nr. Miljøvurderings-screeningskema af Spildevandsplan 2018 efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Titel: Miljøscreening af

Læs mere