Plan for sikkerhed og sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed"

Transkript

1 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab for byggeledelsen. Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator udarbejder en skriftlig PSS, når byggepladsens størrelse eller arbejdets farlighed kræver det. Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder PSS i projekteringsfasen, således at den ligger klar ved etableringen af byggepladsen, og arbejdsmiljøkoordinator (B) opdaterer PSS løbende i udførelsesfasen. PSS er et styringsredskab, der skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle de virksomheder og beskæftigede, der arbejder på byggepladsen Planens indhold En PSS skal bestå af blandt andet: en organisationsplan en byggepladstegning en tidsplan en beskrivelse af hvor på pladsen der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres i hvert fællesområde. En beskrivelse af, hvornår der udføres særligt farligt arbejde på byggepladsen, skal særskilt fremgå af tidsplanen. PSS skal opfattes som et dynamisk dokument, der løbende udvikles i takt med fremdrift i byggeprojektet. Hvornår skal der udarbejdes PSS? Der skal udarbejdes en PSS, hvis der i udførelsesfasen vil være mere end en arbejdsgiver tilstede, og der er beskæftiget mere end ti personer samtidigt på byggepladsen. På byggepladser med flere arbejdsgivere og 10 eller færre personer beskæftiget samtidigt på pladsen skal der kun udarbejdes en PSS, hvis der udføres særligt farligt på pladsen. PSS skal i dette tilfælde kun omfatte den del af arbejdet, der vedrører den særlige fare. Byggepladsens størrelse Arbejdets farlighed Almindelige sundheds- og sikkerhedsrisici Særligt farligt arbejde Flere arbejdsgivere med i alt 1-10 ansatte samtidigt Ikke krav om skriftlig PSS Krav om skriftlig PSS, men kun for det særligt farlige arbejde Flere arbejdsgivere med flere end 10 ansatte samtidigt Krav om skriftlig PSS Krav om skriftlig PSS

2 2 Det anbefales, at der altid udarbejdes en PSS, bortset fra helt små og ufarlige byggerier. PSS skal foreligge, inden byggepladsen etableres, og den skal løbende holdes ajourført. PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen. Hvem har hvilke roller Der er forskellige roller og opgaver i forbindelse med PSS. I beskrivelsen af de enkelte roller og faser er der også link til mere uddybende forklaringer: Bygherre Bygherre har det juridiske ansvar for, at der bliver udarbejdet en PSS. Hvis bygherren ikke selv har kompetence til at udføre koordinatoropgaverne, bliver opgaven med at udarbejde PSS som regel overdraget til en arbejdsmiljøkoordinator (P) fra den projekterende virksomhed eller til en anden professionel arbejdsmiljøkoordinator(p). Det juridiske ansvar er dog stadig bygherrens, uanset hvem der udarbejder PSS. Se mere om bygherrens rolle i PSS. Arbejdsmiljøkoordinator (P) Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sammen med de projekterende sikre, at der i tilstrækkelig grad er taget hensyn til den arbejdsmiljømæssige bygbarhed på selve byggepladsen. Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder den første version af PSS, der skal foreligge senest ved etableringen af byggepladsen. Hvis arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) er forskellige personer, skal arbejdsmiljøkoordinator (P) overdrage opgaven med PSS til arbejdsmiljøkoordinator (B) senest ved etableringen af byggepladsen. Ved detailprojektering i byggefasen vil arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) i mange tilfælde være den samme person. Hvis der sker projektering under udførelsen af bygge- anlægsarbejdet, så har både arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) opgaver i forbindelse med PSS, og de må derfor koordinere indholdet af den ajourførte PSS. Se mere om arbejdsmiljøkoordinator (P)s rolle i PSS Arbejdsmiljøkoordinator (B) Arbejdsmiljøkoordinator (B) overtager opgaven med PSS senest ved etableringen af byggepladsen og ajourfører PSS under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Hvis der sker projektering under udførelsen af bygge- anlægsarbejdet, så har både arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) opgaver i forhold til PSS og må koordinere indholdet af den

3 3 ajourførte PSS. Ved detailprojektering i byggefasen vil arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) i mange tilfælde være den samme person. Se mere om arbejdsmiljøkoordinator (B)s rolle i PSS Entreprenører Entreprenøren skal bidrage med oplysninger til den ajourførte PSS og deltage i opstartsmøder med arbejdsmiljøkoordinatoren. Se mere om entreprenørens rolle i PSS Den projekterende PSS tager udgangspunkt i de beslutninger, der er truffet i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Den projekterende har dog ikke noget direkte ansvar for udformningen af PSS med mindre den projekterende også er udpeget som arbejdsmiljøkoordinator af bygherren. Den projekterende skal bidrage med oplysninger til den ajourførte PSS og deltage i opstarts- og koordineringsmøder med arbejdsmiljøkoordinatoren. Bygherrens rolle i PSS Bygherren skal medvirke til, at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bygherren har derudover pligt til at afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne og koordinere sikkerhedsarbejdet i både projekterings- og byggefasen. Bygherren skal også anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis bygge- eller anlægsarbejdet har et vist omfang. Bygherren skal sikre, at der udarbejdes en skriftlig PSS, som foreligger senest når byggepladsen er etableret. Planen omfatter bl.a. en tidsplan, hvor det klart og detaljeret fremgår, hvordan de enkelte entrepriser koordineres og afgrænses tidsmæssigt, så arbejdet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator (P) under projektering, som skal udarbejde en PSS for byggepladsen. Bygherren kan engagere forskellige firmaer til at tage sig af såvel udarbejdelsen som ajourføringen af PSS, men bygherrens juridiske ansvar for, at PSS bliver udarbejdet og ajourført som et samlet dokument, kan ikke uddelegeres til andre. Det anbefales, at det af kontrakterne mellem bygherren og de involverede virksomheder i byggeprojektet fremgår, hvem der er engageret til henholdsvis: Udarbejdelse af PSS Færdiggørelse af PSS Ajourføring af PSS

4 4 Det er en fordel, at bygherren udstyrer koordinatoren med kompetence til at sikre udbedringer i tilfælde af fejl og mangler i fællesforanstaltningerne. Afgrænsning i fællesområder Inden arbejdet går i gang skal bygherren indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Det skal ligeledes aftales, hvem der sørger for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald. Afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne bør ske allerede i udbudsmaterialet, så arbejdsgiverne kan indregne udgifter til eventuelle sikkerhedsforanstaltninger i tilbuddene. Bygherrens aftaler om afgrænsning af fællesområderne og de fælles sikkerhedsforanstaltninger bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang, og i hvilket tidsrum forpligtelsen vedrørende den konkrete sikkerhedsforanstaltning gælder for den enkelte arbejdsgiver. Aftalerne bør også beskrive, hvordan opgaverne med en fælles sikkerhedsforanstaltning kan gives videre til en underentreprenør. De nævnte aftaler mellem bygherre og de enkelte arbejdsgivere skal fremgå af PSS. Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet Inden byggepladsen er etableret, skal bygherren anmelde byggeprojektet til det regionale arbejdstilsynscenter, hvis 1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller 2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. Anmeldelsen skal ske på Arbejdstilsynets blanket eller gennem digital indberetning via virk.dk. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen. Anmeldelse af byggepladsen til anden myndighed Visse anlægsarbejder skal skriftligt anmeldes til kommunen, inden arbejdet igangsættes. Det gælder for: o asfaltanlæg o anlæg for behandling af forurenet jord o nedknusningsanlæg for byggematerialer o bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende aktiviteter o støv- eller støjfrembringende facadebehandling o overfladebehandling af fritstående konstruktioner Se også om Arbejdsmiljøkoordinator (P)s rolle i PSS Arbejdsmiljøkoordinator (B)s rolle i PSS Arbejdsmiljøkoordinator (P)s rolle i PSS

5 5 Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder PSS, der som minimum skal indeholde en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan samt specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde. Den færdige udgave af PSS skal være klar, inden byggepladsen etableres. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal under projekteringen udarbejde en journal, der indeholder en liste over de særlige arbejdsmiljøforhold, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Udarbejdelse af PSS PSS skal indeholde følgende planelementer: Byggepladsens organisation (organisationsplan) Byggepladstegning Tidsplaner Beskrivelse af eksisterende forhold og risici som følge af projektets udformning Beskrivelse af byggepladsens færdsels- og andre fællesområder, herunder forhold vedr. orden og ryddelighed, inklusive snerydning, grusning og affaldshåndtering. Afgrænsning af områder med særlige risici, samt angive specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde Procedurer for kontrol med sikkerhedsforanstaltninger Beredskabs og evakueringsplaner Byggepladsens organisation Organisationsplanen skal indeholde adresser, CVR-numre, mail- og telefonliste for bygherre, projekterende og bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B), når denne er udpeget. Byggepladstegning Byggepladstegningerne skal vise placering eller angivelse af: Tilslutningssteder for tekniske installationer (el, vand, kloak, tlf.), hvor de enkelte entreprenører kan tilslutte materiel, skure m.m. Færdsels-, transport- og flugtveje, der er/bliver fælles for flere arbejdsgivere (veje for kørende/gående trafik, elevatorer, materialehejs, trapper m.m.), herunder orienteringsbelysning. Foreskrevne/forudsatte tekniske hjælpemidler (kraner, blandestationer, stilladser, støvsugere, montage- og transportudstyr m.v.) og stationære arbejdssteder (klippe- og bukkebord, stenplads, rundsav m.v.), herunder evt. oplagsplads herfor. Materialepladser for de enkelte entreprenører. Affaldspladser (containere) for de enkelte entreprenører. Førstehjælpsudstyr (telefon, brandmateriel m.v.). Byggepladsledelse (konduktør- og mødeskur m.v.). Velfærdsforanstaltninger for de enkelte entreprenører (skurby, parkeringspladser m.v.). Byggepladstegningen skal desuden angive eller beskrive:

6 6 Den fornødne plads til de anførte tekniske hjælpemidler og skure m.v. Hvor og i hvilke tidsperioder eksisterende installationer i jorden/eksisterende bygning (højspændingsledninger, gas ledninger m.v.) findes. Særlige risici på arealet (forurenet jord, giftdepoter, sprængstoffer, m.v.) eller i eksisterende bygning (asbestholdige materialer, PCB m.v.) Hvor der skal udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici (anbefales). Tidsplan Tidsplanen skal vise: Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen. Hvornår det skal foregå arbejder, der medfører særlig fare. Hvornår flere arbejdsgivere arbejder på samme område (fællesområder) Den projekterende har ansvaret for at vurdere og beskrive i projektet, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bygherren har det juridiske ansvar for, at PSS indeholder en tidsplan, som gør det muligt at gennemføre byggeprojektet på en forsvarlig måde. Der er derfor behov for tæt dialog mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og den projekterende, når den samlede tidsplan skal udarbejdes. Det skal sikre, at bygherrens tidsfastsættelse bliver tilpasset den projekterendes beskrivelse af, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Tidsplanen skal være så detaljeret, at farlige arbejdsprocesser kan identificeres, herunder hvilke arbejder, der ikke kan udføres samtidig med/i nærheden af andre arbejder. Det kan således være nødvendigt at justere tidsplanen, så det sikres, at andre beskæftigede på byggepladsen ikke udsættes for fx støjende eller støvende arbejder. Tidsplanen skal ligeledes være så detaljeret, at den enkelte entreprenør er i stand til at vurdere, om den afsatte tid til udførelse af de enkelte arbejder/arbejdsfaser er tilstrækkelig. Særligt farligt arbejde skal tidsmæssigt være særskilt fastlagt i tidsplanen. Beskrivelse af eksisterende forhold Med mindre det fremgår af byggepladstegningen skal forhold på byggepladsen med betydning for sikkerhed og sundhed beskrives særskilt i PSS. Særlige risici skal beskrives nøje. Det samme gælder forholdsregler og foranstaltninger, der kan forhindre udsættelsen for risici dels fra de enkelte entreprenørers arbejder på byggepladsen, dels fra pladsens omgivelser. Risici som følge af projektets udformning Det skal i PSS beskrives, hvilke risici og andre særlige forhold der er forbundet med gennemførelse og vedligeholdelse af det konkrete projekt. Se mere om forebyggelse i projekteringen. Af hensyn til de øvrige arbejdsgiveres beskæftigede på byggepladsen skal PSS beskrive hvilke særlige foranstaltninger, der eventuelt skal tages i de fællesområder, hvor der udføres særligt farligt arbejde.

7 7 Der skal som minimum tages taget stilling til skiltning i de fællesområder, hvor der skal anvendes personlige værnemidler, så andre på byggepladsen ikke ved en fejl begiver sig ind i disse områder uden værnemidler. Fællesområder kan være hele byggepladsen, fx hvis en arbejdsgivers ansatte udfører arbejde med et meget højt støjniveau. Hvis der er særlig risiko for udslip af sundhedsskadelige stoffer, brand, eksplosion, ulykker m.v., skal nødvendig samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner beskrives, herunder hvem der har ansvaret for samordningen. Mulige risici fra projektets omgivelser skal beskrives fx hvis projektets nabo er et spildevandsanlæg, trafikale forhold, kraner fra tilstødende byggeprojekter. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal under projekteringen udarbejde en journal, der indeholder en liste over de særlige arbejdsmiljøforhold, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Fælles sikkerhedsforanstaltninger PSS skal beskrive, hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger herunder mængde og kvalitet, der etableres, hvor de etableres og af hvem. Kvalitetskrav og mængde kan fx fremgå af byggepladstegningen. Det skal også fremgå, hvilke entreprenører og hvor ofte, der skal føres tilsyn med de aftalte fælles foranstaltninger. Eksempler på kvalitetskrav Færdselsvejes belægning/vægt, som de skal kunne tåle under alle vejrforhold. Stilladsers vægtklasse og bredde af hensyn til de forskellige brugere, samt om der skal være separate opgangsfelter og/eller inddækning. Hvis fx stilladset af hensyn til de forskellige brugere skal ændres under udførelsen, skal ændringerne beskrives, herunder hvem der er ansvarlig for disse ændringer, samt hvornår de skal foretages. Det skal også fremgå, hvilke entreprenører, der fører tilsyn med stilladser og holder dem i orden. Arbejdsmiljøkoordinator (P)s rolle i opstartsfasen Når bygherren har indgået aftaler med entreprenørerne skal PSS gøres færdig i overensstemmelse med grundlaget og de konkrete aftaler, der indgås. Det vil typisk være Arbejdsmiljøkoordinator (B) som løser denne opgave. Hvis opgaven som arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B) ikke varetages af den samme person, skal der ske en ordentlig overdragelse af PSS. Se også om Arbejdsmiljøkoordinator (B)s rolle i PSS Arbejdsmiljøkoordinator (B)s rolle i PSS

8 8 I opstartsfasen færdiggør bygherrens arbejdsmiljøkoordinator(er) P og B i fællesskab PSS før etablering af byggepladsen, og arbejdsmiljøkoordinator (B) sørger for at den bliver ført ajour i udførelsesfasen. Når bygherren har indgået aftaler med entreprenørerne kan PSS normalt færdiggøres med udgangspunkt i det grundlag, som er udarbejdet i projekteringsfasen og de konkrete aftaler, der er indgået med entreprenørerne. Byggepladsens organisation Oversigten over byggepladsens organisation udbygges med en fyldestgørende adresse- og telefonliste, der skal indeholde firmanavne og -adresser, CVR-nummer, kontaktpersoner, telefonnumre, og adresser på: Bygherren og dennes tilsyn De projekterende firmaer Entreprenører og deres byggeleder Fagentreprenørfirmaer, konduktører/underentreprenør, firmaer, konduktører Den person som på bygherrens vegne har udarbejdet PSS (Arbejdsmiljøkoordinator (P)) Den person som på bygherrens vegne skal ajourføre PSS (Arbejdsmiljøkoordinator (B)) Arbejdsmiljøorganisationens opbygning/deltagere i evt. arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg i den udstrækning disse er kendt på dette tidspunkt. Opstartsmøde Det er en god idé at der før byggestart holdes et eller flere opstartsmøder med deltagelse af de virksomheder, der skal udføre byggeriet. På mødet foretages en samlet gennemgang af PSS, og ønsker fra de udførende firmaer kan indarbejdes i PSS. Hvis arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B) ikke er samme person, bør der før opstartsmødet ske en overdragelse af det videre arbejde med PSS. Formålet med opstartsmødet er, at alle får det bedst mulige kendskab til det fælles arbejdsmiljø på pladsen, så entreprenørerne har mulighed for at planlægge egne nødvendige foranstaltninger. Også entreprenører, der skal udføre arbejde på et senere tidspunkt, bør orienteres om hovedindholdet i PSS inden byggepladsstart. Revision Byggepladstegninger bør revideres ud fra det konkrete kendskab til den enkelte entreprenørs valg af tekniske hjælpemidler, pladsbehov m.m. Tidsplanen bør gøres detaljeret og eventuel revideres i samarbejde med entreprenøren, så alle aktiviteters indbyrdes relationer kan aflæses. Planens øvrige elementer tilrettes efter behov på tilsvarende måde. Herefter færdiggøres PSS og godkendes endeligt af bygherren PSS skal foreligge inden byggepladsstart og være tilgængelig for arbejdsgiverne og deres ansatte ligeledes ved deres start på byggepladsen.

9 9 Den ajourførte PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for alle arbejdsgivere og deres ansatte på byggepladsen og skal indgå aktivt i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed. PSS bør derfor udformes i en let tilgængelig form. Introduktionsmøder Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør sikre, at alle nytilkomne arbejdsgivere og deres ansatte inden opstart på byggepladsen får den nødvendige information om den ajourførte PSS. Det er en god idé, at der umiddelbart før nye entrepriser igangsættes, bliver afholdt et introduktionsmøde, hvor PSS gennemgås detaljeret, med særlig vægt på forhold i tidsplan, materialevalg (hvis der stilles særlige krav til disse), oplag af materialer og affaldshåndtering, krav til oprydning og rengøring samt andre forhold, der har betydning for den nytilkomne arbejdsgiver på byggepladsen. Tilsvarende introduktionsmøder bør afholdes af hovedentreprenøren, når der bliver indgået nye aftaler med underentreprenører. Ajourføring af PSS PSS skal løbende ajourføres. Det skal altid fremgå, hvordan byggepladsens arbejdsmiljøorganisation ser ud. Det skal fremgå, hvem der hos de enkelte arbejdsgivere indgår i en eventuel arbejdsmiljøgruppe, samt hvem der repræsenterer de enkelte arbejdsgivere, og hvem der er med i arbejdsmiljøorganisationen ved sikkerhedsmøderne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører PSS, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem, og ændringer foretages. Planens status og ajourføring bør være et fast punkt på sikkerhedsmøderne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) foretager tilpasninger af journal, hvis der sker ændringer. Beskrivelse af ændringer Der kan i løbet af byggeriet opstå forskydninger i tidsplanen/arbejdsprocesserne. Det er vigtigt at få alle ændringer indføjet i PSS, herunder: Nye fællesområder Risici for at udsætte andre for skadelige påvirkninger fra støv, støj eller særligt farlige arbejder m.v. Ændret anvendelse af stilladser, fx brug af reklamer på store facadestilladser, hvilket kan kræve betydelig bedre fastgørelse end forudsat efter udbudsmaterialets angivelser. Endelig er det vigtigt, at det til enhver tid fremgår af PSS, hvem der har ansvar for de forskellige foranstaltninger i fællesområderne. Det anbefales, at alle ændringer i PSS beskrives i referater fra de ordinære sikkerhedsmøder med forudgående eller efterfølgende behandling på byggemøder. Sørg for: Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre sig, at fejl og mangler i fællesforanstaltningerne rapporteres, så man straks kan orientere den entreprenør, der har pligten til at tilvejebringe og vedligeholde

10 10 pågældende foranstaltninger. Man skal også sørge for, at nødvendige fællesforanstaltninger, som ikke har været planlagt, bliver indføjet i PSS med beskrivelse af hvem gør hvad, hvornår Det er vigtigt, at bygherren udstyrer koordinatoren med den nødvendige kompetence til at sikre udbedringer i tilfælde af fejl og mangler i fællesforanstaltningerne. Det er endvidere en fordel, at koordinatoren sikrer sig en oversigt over samtlige mærkningspligtige produkter inkl. brugsanvisninger, der under udførelsen af de enkelte arbejdsprocesser anvendes af den enkelte arbejdsgiver. Dette vil især være nyttigt i tilfælde af ulykker, brand og andre særlige beredskabsforhold Koordinering Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ved personlig tilstedeværelse på byggepladsen gennemføre en passende kontrol af aftalerne mellem bygherrer og arbejdsgivere. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal også kontrollere, at alle overholder de beslutninger, der er truffet på sikkerhedsmøderne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ligeledes kontrollere, at samarbejdet om sikkerheden i fællesområderne fungerer tilfredsstillende. Arbejdsgivere på byggepladsen skal tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger. Som en del af den overordnede arbejdsmiljøplanlægning skal arbejdsmiljøkoordinator (B) sikre, at kun beføjede personer får adgang til byggepladsen. Det betyder, at kun virksomheder og personer med opgaver ifølge den godkendte tidsplan har adgang til byggepladsen. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal også sørge for nødvendige foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende personer ikke får adgang til byggepladsen. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ligeledes koordinere: 1. Planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden. Planlægningen skal tage hensyn til de tekniske og organisatoriske valg, der er foretaget ved bygge- eller anlægsprojektet 2. Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne i forbindelse med forebyggelsen af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Det gælder også arbejdsgivere, der efterfølger hinanden på byggepladsen. Det kan fx være aftaler mellem arbejdsgiverne om, hvornår der udføres støjende eller støvende opgaver. 3. Arbejdsgivernes anvendelse af korrekte forebyggelsesprincipper. 4. Arbejdsgivernes anvendelse af PSS, når det er påkrævet 5. Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne, fx om aftalte tidsplaner med de respektive arbejdsgivere ikke kolliderer Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal kontrollere, at arbejdsgiverne foretager nødvendige foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under udførelsen af byggeog anlægsarbejde. Det gælder især: 1. Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen

11 11 2. Valg af placering af arbejdspladserne, der tager hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen 3. Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer 4. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne m.v. for at undgå defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 5. Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter 6. Retningslinjer for fjernelse af farlige affaldsstoffer 7. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker 8. Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør også kontrollere, at nødvendige personlige værnemidler, fx støvmasker, høreværn og øjenskylleanlæg er tilgængelige. Selv med en perfekt planlægning på projektniveau er det nødvendigt med en detailstyring og koordinering af de fælles sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Koordineringen skal sikre, at forholdene er forsvarlige for alle på byggepladsen under hele byggeperioden. Ændringer som følge af koordineringen skal løbende aftales og oplyses på de ordinære sikkerhedsmøder, hvor skriftlig dagsorden og referat skal sikre klarhed over trufne aftaler med forudgående eller efterfølgende behandling på byggemøder. Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør have en tæt dialog med den projekterende og med arbejdsmiljøkoordinator (P) i forbindelse med ajourføring af PSS som følge af fx ændrede tidsplaner, ændrede indbyrdes placeringer af arbejder etc. Sikkerhedsmøder Sikkerhedsmøder afholdes mindst en gang hver 14. dag, helst i forbindelse med byggemøderne. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der sker alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil. Eller når der i øvrigt er behov for det, fx ved planlægning og projektering af særligt farligt arbejde. Bygherre har ansvaret for at indkalde alle entreprenører til sikkerhedsmøde og samtidigt sikre, at alle der er indkaldt også deltager i mødet. Arbejdsmiljøkoordinator (B) leder sikkerhedsmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat af møderne. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, virksomhederne på pladsen, arbejdsmiljøorganisationen på pladsen og eventuelle tillidsrepræsentanter. Koordinatoren bør udarbejde en liste over referatmodtagere. Endvidere skal referater fra sikkerhedsmøderne være tilgængelig for alle på pladsen. Se også: (Link: Arbejdsmiljøkoordinator (P)s rolle i PSS)

12 12 Entreprenørens rolle i PSS Entreprenøren skal bidrage med oplysninger til PSS og deltage i eventuelle opstartsmøder med arbejdsmiljøkoordinatoren. Entreprenøren skal endvidere deltage i bygherrens sikkerhedsmøder. Arbejdsgiverne har ansvaret for, at samarbejde med øvrige arbejdsgivere på samme byggeplads fungerer bedst muligt. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal således medvirke til, at den enkelte entreprenør indgår i et positivt samarbejde om nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger med de øvrige entreprenører, således at arbejdet til enhver tid kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er en god idé, at entreprenørerne på opstartsmødet fremlægger deres arbejdsmiljøorganisation med de beskæftigede på byggepladsen. Entreprenørernes overvejelser om arbejdsmiljøet og eventuelle skriftlige vurderinger, hvis der forventes at skulle udføres særligt farligt arbejde, bør fremlægges, så der kan tages højde for de særlige foranstaltninger i den endelige færdiggørelse af PSS, samt i forhold til ajourføring af PSS. Hvis entreprenørerne planlægger væsentlige ændringer af arbejdsprocesser skal det meddeles bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og drøftes på bygherrens sikkerhedsmøde. Koordinatoren skal nøje overveje i hvilken grad ændringerne kan få indflydelse på andre entreprenørers aktiviteter på byggepladsen, samt hvilke ændringer i PSS det giver anledning til. Det kan dreje sig om ændringer i tidsplanen, rækkefølgen, varigheden, brug af stoffer og materialer, konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder mv. Fagentreprenørens opgaver Fagentreprenøren skal Sende navn, adresse og CVR nr. på virksomheden, samt navne, telefonnumre mv. på egen byggepladsorganisation til arbejdsmiljøkoordinatoren. Sende oplysninger om arbejdsmiljøorganisation. Deltage i eventuelle introduktionsmøder, hvor PSS bliver gennemgået og hvor egne overvejelser om arbejdsmiljø kan fremføres. Give brugsanvisninger for stoffer og materialer til arbejdsmiljøkoordinator. Komme med egne forslag til indretning af byggeplads, egne særligt farlige aktiviteter, særlige sikkerhedsforanstaltninger, velfærdsforanstaltninger, m.fl. Deltage aktivt i bygherrens sikkerhedsmøder. Sikre, at de opgaver virksomheden har påtaget sig omkring foranstaltninger i fællesområderne udføres med løbende kontrol og vedligeholdelse. Ved hovedentreprise Bygherren bør lade arbejdsmiljøkoordinator (P) gøre PSS færdig i tæt dialog med hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren skal sikre, at der bliver afholdt introduktionsmøder med gennemgang af PSS, hvis der indgås en aftale med underentreprenører.

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser?

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Arbejdsmiljøkoordinator, Betina Lyngsø 1 28-04-2016 ARBEJDSMILJØOPLÆG Betina Lyngsø 2007- COWI A/S Arbejdsmiljøunderviser, AMK(B)

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester.

Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester. Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester. 0 Jakob Myrtue Nielsen 1 10/29/2014 2 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE RAPPORT TITEL: Arbejdsmiljø

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Af arkitekt MAA, merkonom, byggeøkonom og Lead Assessor Chr. Bolding, Carl Bro A/S Reglerne i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres,

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Krav til sikkerhedskoordinatorens forpligtigelser på renoverings- og nybygningssager Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen. Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Indhold: Kort tilbageblik på AT handleplan fra december 2007

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest Bygherrenetværk DNV-Gødstrup 2. februar 2017 Det Nye Hospital i Vest Projektbeskrivelse Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt Grundareal 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Arbejdsmiljø i projekteringsfasen - Hvordan løfter vi som bygherre vores ansvar? www.regionmidtjylland.dk 1. Præsentation André Paasch Region Nord, NUA Ingeniør Mail: andre.paasch@rn.dk Tue Lindstrøm Region

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Version 1 Dato 2013-07-22 Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere