BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om"

Transkript

1 BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde af mindst to virksomheder samtidigt. Dette faktablad giver gode råd til bygherrer, rådgivere, projekterende, leverandører og entreprenører om, hvordan bygherren kan leve op til reglerne i bekendtgørelse om bygherrens pligter - herefter kaldet bygherrebekendtgørelsen. Bygherre Bygherren er den, der betaler for at få udført et bygge- og anlægsarbejde. Et bygge- og anlægsarbejde omfatter ifølge bygherrebekendtgørelsen: Arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder Opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg Grave- og jordarbejde i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter Rør- og kabellægning Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af bygge- og anlægsprojekter Nedbrydning og demontering af bygge- og anlægsprojekter og dele heraf. Bygherren har ifølge bygherrebekendtgørelsen ansvaret for, at: Udpege en koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet Udarbejde journal til brug for fremtidig drift og vedligehold i den færdige bygning Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis bygge- eller anlægsarbejdet har et vist omfang Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Udpege en koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet Koordinere arbejdsmiljøarbejdet under projektering og i byggeperioden Udarbejde og ajourføre byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) på større byggepladser, eller når arbejdet er omfattet af bilag 1 i bygherrebekendtgørelsen Gennemføre kontrol af aftaler med arbejdsgiverne om fællesforanstaltningerne Gennemføre opstartsmøder med arbejdsgivere, der skal udføre arbejder på pladsen Gennemføre sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag Afholde sikkerhedsmøder med arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen Medvirke til, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. - 1/ _Faktaark om bygherres pligter indd 1 02/05/

2 Koordinatorer af arbejdsmiljøarbejdet Hvis det forventes, at der i byggeperioden vil være mere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen samtidigt, skal bygherren udpege én eller flere arbejdsmiljøkoordinatorer. Bygherrebekendtgørelsen skelner mellem: 1. Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet 2. Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Vær dog opmærksom på, at der i vid udstrækning foretages rullende projektering langt ind i byggeperioden, hvor der også skal koordineres. Det skal der tages højde for ved ajourføringen af PSS i byggeperioden og ved tilretning af journalen. For at lette forståelsen af forskellen mellem de to typer koordinatorer skelnes der i det følgende mellem: Bygherrebekendtgørelsen Betegnelse Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet Arbejdsmiljøkoordinator (P) Arbejdsmiljøkoordinator (B) Ved mindre byggerier bør det overvejes at udpege én person til at varetage begge koordinatorfunktioner. Hvis fx en håndværksmester har taget sig af planlægningen af et mindre byggeprojekt, kan bygherre aftale, at håndværksmesteren også påtager sig opgaven med koordinering af arbejdsmiljøarbejdet. Det er angivet i bygherrebekendtgørelsen, hvilke opgaver de to koordinatorfunktioner skal udføre. Bygherren skal dog fastlægge rammerne for de opgaver, som koordinator skal udføre. Det kan fx være tid og ressourcer, der skal afsættes til de konkrete opgaver. Bygherren skal sørge for, at det står klart for rådgivere, projekterende og entreprenører, hvem der er arbejdsmiljøkoordinator for sikkerhed og sundhed. Bygherren skal også sørge for, at det står klart for rådgivere, projekterende og entreprenører, når arbejdsmiljøkoordinatoren agerer på bygherrens vegne, således at rådgivere, projekterende og entreprenører kan tage hensyn til anvisningerne fra koordinator i planlægningen og udførelsen af deres opgaver. Krav til koordinatorer af arbejdsmiljøarbejdet Byggeplads med mere end 1 arbejdsgiver Krav til arbejdsmiljøkoordinatorer Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udpeges, inden projekteringen af det aftalte bygge- og anlægsprojekt igangsættes. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal udpeges, inden byggepladsen etableres. Lille byggeplads (forventet færre end 5 personer samtidigt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet) Sagkyndig viden om byggeri Kendskab til byggeriets aktører Mellemstor byggeplads (forventet mellem 5 10 personer samtidigt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet) Sagkyndig viden om byggeri Kendskab til byggeriets aktører Viden om byggeriets arbejdsmiljø Stor byggeplads (forventet over 10 personer samtidigt under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet) Sagkyndig viden om byggeri Kendskab til byggeriets aktører Viden om byggeriets arbejdsmiljø Praktisk ledererfaring i byggeri Gennemført godkendt koordinatoruddannelse - 2/ _Faktaark om bygherres pligter indd 2 02/05/

3 Det er vigtigt at være opmærksom på, at erfaringer fra arbejdet på byggepladser og et godt kendskab til den arbejdsmiljømæssige bygbarhed er nødvendigt for at kunne blive udpeget som arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen. Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne Under projekteringen, og inden byggepladsen etableres, skal bygherren med bistand fra sin arbejdsmiljøkoordinator (P) sørge for at afgrænse hvor og hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt. Afgrænsningen skal fremgå af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som skal foreligge i første udgave senest ved opstart af byggepladsen. Bygherren skal aftale med de enkelte arbejdsgivere, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne, fx rækværk, belysning, stilladser og ventilationsanlæg. Det skal også aftales, hvem der skal sørge for velfærdsforanstaltninger, orden og ryddelighed, snerydning, grusning og fjernelse af affald. Alle aftaler skal fremgå af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Eksempler på foranstaltninger, der kan være fællesområder: Arbejdsområder, hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt Arbejdsområder, der samtidig er adgangsvej for andre, herunder kunder, brugere eller lignende Færdsels- og adgangsveje Skurbyen Materialepladser Affaldspladser Gangbroer Stilladser Indhegning og skiltning Orienteringsbelysning Fremføring af forsyning - el og vand. Der må ikke indgås aftale med flere forskellige arbejdsgivere om den samme sikkerhedsforanstaltning i samme fællesområde på samme tidspunkt. Hvis det under arbejdet konstateres, at afgrænsningen er mangelfuld, skal der foretages en supplerende afgrænsning. Det er en fordel for både bygherre og tilbudsgivere, at afgrænsning af sikkerhedsopgaverne i fællesområderne er beskrevet i udbudsmaterialet, så udgifter til arbejdsmiljøarbejdet kan indregnes i tilbudspriserne. - 3/ _Faktaark om bygherres pligter indd 3 02/05/

4 Arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen Bygherren skal sørge for, at koordinatoren får adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for at udføre koordinatoropgaverne. Bygherren skal således sammen med rådgiver og projekterende afklare, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) på en tilfredsstillende måde kan varetage sine opgaver under projekteringen. Udpeges der flere arbejdsmiljøkoordinatorer under projekteringen, skal bygherren i sine aftaler sikre, at alle koordinationsopgaver bliver udført. Hvis et bygge- og anlægsprojekt er sammensat af flere delprojekter, hvor der udføres selvstændig projektering, skal bygherren sammen med de projektansvarlige medvirke til at sikre, at eventuelle grænseflader mellem de enkelte delprojekter bliver fastlagt klart og tydeligt. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal koordinere, at der i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsrisici, der er beskrevet i bygherrebekendtgørelsens bilag 2 (se side 9). Koordineringen skal ske på en sådan måde, at arbejdsmiljøkoordinator (P) kan udforme en fyldestgørende PSS og en journal. Koordinatoren skal bl.a. koordinere i forhold til de regler, der gælder for den projekterende, der er beskrevet i bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter. De kortlagte arbejdsmiljøproblemer skal indgå i koordineringen under projektering, så projektet kan tilpasses på en sådan måde, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Koordineringen under projektering vil typisk medføre, at projekteringen og arbejdet med at udforme PSS vil blive en fortløbende proces. Arbejdsmiljøkoordineringen og projekteringen vil gensidigt påvirke hinanden på en sådan måde, at projektet, som den projekterende har ansvar for, løbende optimeres, så bygge- eller anlægsarbejdet bliver arbejdsmiljømæssigt bygbart. Koordinatoren skal på den baggrund udforme en PSS, som i forhold til fællesområder og grænseflader mellem entrepriserne gør det muligt, at arbejdet på byggepladsen kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt hos de enkelte arbejdsgivere. Koordinator skal under projekteringen bl.a. være opmærksom på: Arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg, der sikrer en hensigtsmæssig planlægning og rækkefølge af de forskellige arbejder og arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden. Vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser Om der i tilstrækkelig grad er taget hensyn til den arbejdsmiljømæssige bygbarhed på selve byggepladsen, fx: - hvor der vil være særligt farligt eller sundhedsskadeligt arbejde - hvor der forventes anvendt egnede tekniske hjælpemidler, så tunge manuelle løft undgås - tidsplan, der tager hensyn til arbejdets karakter, fx komplicerede processer, hvor arbejdsmiljørisici er vanskelige at forebygge - rækkefølgen af de forskellige arbejder - afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne - kommunikation mellem de projekterende om vilkår og konsekvenser for sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen - påvirkninger, der har betydning for sikkerhed og sundhed fra byggepladsens omgivelser, herunder evt. tilgrænsende byggepladser. - 4/ _Faktaark om bygherres pligter indd 4 02/05/

5 Bygherren skal gennem sine aftaler med arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekterende sikre, at koordineringen starter, når projekteringen iværksættes, fx når udarbejdelsen af tegningsmateriale og beregninger sættes i gang. Bygherren skal også sikre, at PSS tilpasses den detailprojektering der sker mellem udbud og byggestart, og når der sker ændringer som følge af projektering i byggeperioden. Bygherre skal således sikre, at PSS løbende tilrettes i byggeperioden. Bygherren skal bl.a. tage stilling til, hvordan dette skal ske, fx om arbejdsmiljøkoordinator (B) også koordinerer detailprojekteringen mellem kontraktindgåelse og byggestart og koordinerer eventuel projektering i byggeperioden. Journal Der skal for bygningen eller anlægget udarbejdes en journal, der er tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder, fx reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Journalen kan fx beskrive, hvordan svært tilgængelige vinduer kan pudses eller, hvordan atypisk konstruerede ventilationsanlæg kan vedligeholdes og renses. Der er kun behov for at sætte ting på listen, hvis arbejdet ikke kan udføres på sædvanlig vis efter almindeligt kendte arbejdsmetoder. Den projekteringsansvarlige har efter reglerne om projekterendes og rådgiveres pligter et ansvar for at levere en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer m.v.) i det omfang, at det har betydning for sikkerhed og sundhed ved arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den pågældende bygning eller anlæg. Den projekterende har således ligesom arbejdsmiljøkoordinator (P) en pligt til at udarbejde en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed. Koordinator og den projekteringsansvarlige kan udarbejde en fælles liste/journal. Journalen skal tilpasses, hvis der under gennemførelsen af bygge- og anlægsprojektet foretages ændringer, der medfører særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, som der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Journalen skal senest færdiggøres og foreligge, når byggeriet er afsluttet, og bygningen eller anlægget overdrages til brug. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS), der bl.a. skal indeholde en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan samt specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde. Ved små og mellemstore byggepladser skal der kun udarbejdes en PSS, når arbejdet er særlig farligt arbejde og omfattet af bilag 1 i bygherrebekendtgørelsen (se side 11). Det anbefales, at første udgave af PSS indgår som en del af udbudsmaterialet, og at PSS herefter tilpasses i perioden mellem udbud og byggestart. I byggeperioden tilpasses PSS løbende i nødvendigt omfang. - 5/ _Faktaark om bygherres pligter indd 5 02/05/

6 Arbejdsmiljøkoordinering under bygge- anlægsarbejdet på store byggepladser (flere end 10 personer samtidigt) Bygherren skal tage stilling til, hvordan koordineringen skal ske mellem udbud og byggestart og i byggeperioden. Desuden skal byggeherre tage stilling til, hvordan koordineringen under projektering i byggeperioden skal ske. Arbejdsmiljøkoordinator (P) under projekteringen og arbejdsmiljøkoordinator (B) i byggeperioden kan være samme person. Hvis arbejdsmiljøkoordinator (B) overtager koordineringen fra en anden person, skal bygherren sørge for, at der sker en fyldestgørende overdragelse af koordinatorfunktionen fra arbejdsmiljøkoordinator (P). Der skal afsættes tilstrækkelig tid hertil. Foretages der ændringer i projekteringen efter arbejdsmiljøkoordineringen er overdraget til arbejdsmiljøkoordinator (B), skal bygherren sørge for, at ændringerne videregives til arbejdsmiljøkoordinator (B), som foretager den nødvendige tilpasning af PSS. Det er vigtigt at være opmærksom på, at PSS skal være opdateret, inden arbejdet sættes i gang. Hvis der udpeges flere arbejdsmiljøkoordinatorer, skal bygherren i sine aftaler sikre, at alle koordinationsopgaver bliver udført. Det skal klart fremgå i plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvilke personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer(b), og hvilke områder hver arbejdsmiljøkoordinator (B) har ansvaret for. Bygherre skal sørge for, at koordinator sikrer, at det er afgrænset hvor og hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt. Det skal ske, inden byggepladsen etableres, og herefter løbende i byggeperioden. Bygherren skal træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Bygherren må ved sin afgrænsning ikke indgå aftale med flere forskellige arbejdsgivere om etablering, vedligeholdelse eller fjernelse af den samme sikkerhedsforanstaltning i et fællesområde på det samme sted på det samme tidspunkt. Det skal fremgå af PSS, hvem der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger. Det skal ligeledes fremgå af PSS, hvem der sørger for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald. Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, iværksættes og vedligeholdes, samt at der føres et effektivt tilsyn hermed. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ved personlig tilstedeværelse på byggepladsen gennemføre en passende kontrol med, at arbejdsgiverne sørger for de foranstaltninger i fællesområderne, som de har indgået aftale om med bygherre. Arbejdsmiljøkoordinator skal gennemføre sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag. På bygherrens sikkerhedsmøder fastlægges bl.a. principperne for, hvordan sikkerhedsrunderingerne foretages, og hvem der skal deltage i runderingerne. Sikkerhedsrunderinger bør foretages umiddelbart før sikkerhedsmødet, så væsentlige observationer kan tages med på sikkerhedsmødet. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ligeledes kontrollere, at samarbejdet om sikkerheden i fællesområderne fungerer tilfredsstillende. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med bygherren om foranstaltninger i fællesområder. Arbejdsgivere på byggepladsen skal tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinators (B) anvisninger. - 6/ _Faktaark om bygherres pligter indd 6 02/05/

7 Opstartsmøder Inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang skal arbejdsmiljøkoordinator (B) holde et eller flere opstartsmøder med arbejdsgivere, der skal udføre arbejder på pladsen. Arbejdsgivere, der på et senere tidspunkt indgår aftaler om at udføre arbejder på byggepladsen, skal ligeledes informeres på et møde med arbejdsmiljøkoordinator (B). Bygherre skal tage stilling til, om arbejdsmiljøkoordinator (P) skal deltage i opstartsmødet, fx hvis der skal projekteres i byggeperioden. Til opstartsmødet indkalder arbejdsmiljøkoordinator (B) arbejdsgiverne eller disses repræsentanter, medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen eller repræsentanter for ansatte i de virksomheder, der ikke har arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiverne skal orientere bygherren og arbejdsmiljøkoordinatoren(b), når de ønsker at benytte underentreprenører på byggepladsen. Bygherren skal sikre, at koordinator får oplysninger om underentreprenørernes virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og kontaktperson samt omfanget af den entreprise, som den enkelte underentreprenør skal udføre på byggepladsen, og hvor mange ansatte de beskæftiger på byggepladsen. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal på opstartsmødet orientere om: - Hvilke arbejdsgivere der har ansvaret for de respektive fællesområder - Indholdet i PSS og procedure for ajourføring af PSS - Hvem der skal deltage i sikkerhedsmøder, og hvornår de finder sted - Hvem der skal deltage i sikkerhedsrunderinger, og hvornår de finder sted - Hvordan arbejdsmiljøkoordinator skal informeres om anvendelse af underentreprenører - Øvrige relevante forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed på byggepladsen. En dagsorden for opstartsmødet kan fx se således ud: 1. Bygherrens politik og målsætninger 2. Entreprenørens organisation 3. Forventede underleverandører og information af arbejdsmiljøkoordinatoren 4. Politikker på byggepladsen (fx sprog, alkohol og rygning) 5. Krav om sikkerhedsbeklædning 6. Byggepladsens indretning 7. Byggeaffald 8. Arbejdsmiljøorganisation og sikkerhedsmøder deltagere og tidspunkter 9. Sikkerhedsrundering deltagere og tidspunkter 10. Procesopstart (procesbeskrivelser og procesopstartsmøder) 11. Sanktioner 12. Beredskabsplan 13. Håndtering af gæster 14. Eventuelt. - 7/ _Faktaark om bygherres pligter indd 7 02/05/

8 Sikkerhedsmøder Arbejdsmiljøkoordinator (B) indkalder på vegne af bygherren arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen til sikkerhedsmøder. Alle virksomheder med selvstændig entreprise på byggepladsen skal således deltage i bygherrens sikkerhedsmøder, uanset hvor mange personer virksomheden beskæftiger på byggepladsen. Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør ligeledes sikre, at alle faggrupper på pladsen er repræsenteret på sikkerhedsmøder, således at virksomheder kan være repræsenteret med flere ledere og medarbejdere, hvis flere faggrupper (med færre end fem ansatte) i samme virksomhed udfører arbejde på pladsen. Arbejdsmiljøkoordinator (B) leder sikkerhedsmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat af møderne. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, virksomhederne på pladsen, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og eventuelle tillidsrepræsentanter. Ordinære sikkerhedsmøder afholdes mindst en gang hver 14. dag, helst i forbindelse med byggemøderne og efter sikkerhedsrundering på pladsen. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der sker alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil. Eller når der i øvrigt er behov for det, fx ved planlægning og projektering af særlig farligt arbejde. Et sikkerhedsmøde kan fx indeholde følgende punkter: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Bemanding (antal beskæftigede pr. virksomhed og navne på medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne) 3. Opstartsmøde for nyansatte samt varsling af underentreprenører og ansatte på byggepladsen 4. Arbejdets stade 5. Perioden siden sidste møde (foranstaltninger, der er truffet siden sidste møde) 6. Fordeling af opgaver (hvem skal lave hvad, og hvornår skal det være udført) 7. Tilbageblik (resultat af sikkerhedsrundering og vurdering af eksisterende sikkerhedsforanstaltninger) 8. Planlægning af fremtidige aktiviteter (sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med fremtidige aktiviteter, produktændringer, forsinkelser, ændret arbejdsgang og lignende) 9. Plan for sikkerhed og sundhed (hvordan og hvilke fællesforanstaltninger er gennemført og behov for tilpasning af planen) 10. Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidste møde (hvad er der sket, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå gentagelser) 11. Orientering om reaktioner fra Arbejdstilsynet (hvilke påbud/forbud er der givet, og hvem har fået til opgave at udbedre eller rette på tingene, og hvad er der lavet) 12. Eventuelt. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal også kontrollere, at alle overholder de beslutninger, der er truffet på sikkerhedsmøderne. - 8/ _Faktaark om bygherres pligter indd 8 02/05/

9 Koordinering under bygge- og anlægsarbejdet på alle byggepladser uanset størrelse Arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted og alle, der er beskæftigede på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Arbejdsgiverne har således ansvaret for, at samarbejde med øvrige arbejdsgivere på samme byggeplads fungerer bedst muligt. Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) koordinerer: 1. Planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden. Planlægningen skal tage hensyn til de tekniske og organisatoriske valg, der er foretaget ved bygge- eller anlægsprojektet 2. Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne i forbindelse med forebyggelsen af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Det gælder også arbejdsgivere, der efterfølger hinanden på byggepladsen. Det kan fx være aftaler mellem arbejdsgiverne om, hvornår der udføres støjende eller støvende opgaver 3. Arbejdsgivernes anvendelse af korrekte forebyggelsesprincipper 4. Arbejdsgivernes anvendelse af PSS, når det er påkrævet 5. Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne, fx at aftalte tidsplaner med respektive arbejdsgivere ikke kolliderer. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere, at arbejdsgiverne anvender de principper, der er nævnt i bygherrebekendtgørelsens bilag 2: 1. Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen 2. Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen 3. Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer 4. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 5. Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter 6. Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer 7. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker 8. Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig. Bygherren har bl.a. pligt til at afgrænse de områder, hvor der skal anvendes personlige værnemidler, herunder sikkerhedsskiltning. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal derfor også koordinere, at arbejdsgiverne stiller de nødvendige personlige værnemidler, fx støvmasker, høreværn og øjenskylleanlæg til rådighed. Desuden skal det aftales, hvilke arbejdsgivere der har ansvaret for sikkerhedsskiltning. - 9/ _Faktaark om bygherres pligter indd 9 02/05/

10 Anmeldelse af byggepladsen Inden byggepladsen er etableret, skal bygherren anmelde byggeprojektet til det regionale arbejdstilsynscenter, hvis 1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftigede, eller 2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. Anmeldelsen skal ske gennem digital indberetning via eller på Arbejdstilsynets blanket. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen. Visse anlægsarbejder skal skriftligt anmeldes til kommunen, inden arbejdet igangsættes. Det gælder for eksempel: Asfaltanlæg Anlæg for behandling af forurenet jord Nedknusningsanlæg for byggematerialer Bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende aktiviteter Støv- eller støjfrembringende facadebehandling Overfladebehandling af fritstående konstruktioner. Plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen - PSS Formålet med plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab for byggeledelsen. Byggepladsens størrelse Arbejdets farlighed Almindelige sundheds- og sikkerhedsrisici Særlig farligt arbejde Flere arbejdsgivere med i alt 1-10 ansatte samtidigt Ikke krav om skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Krav om skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS), men kun for det særligt farlige arbejde Flere arbejdsgivere med flere end 10 ansatte samtidigt Krav om skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Krav om skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Det er en god idé at udarbejde en PSS ved alle byggeprojekter, bortset fra helt små og ukomplicerede byggerier. PSS skal udarbejdes under projekteringen og skal under hele byggeperioden være tilpasset, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. I forbindelse med udarbejdelsen af PSS skal det sikres, at: 1. Særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vurderes, imødegås og afmærkes, inden arbejdet iværksættes 2. Eksisterende installationer i jorden identificeres, kontrolleres, sikres og afmærkes, inden arbejdet påbegyndes 3. Nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne, samt at installationerne løbende kontrolleres og vedligeholdes 4. Færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning samt renholdelse og glatførebekæmpelse af færdselsveje 5. Egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang 6. Materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag 7. Områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici (fx støjende arbejde), ikke samtidigt skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre 8. Der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici, samt at der er opsat stationer med førstehjælpsudstyr 9. Der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. - 10/ _Faktaark om bygherres pligter indd 10 02/05/

11 PSS skal løbende tilpasses af arbejdsmiljøkoordinator (B) med input fra entreprenørerne/arbejdsgiverne. PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen. Ved arbejde på byggepladser med flere arbejdsgivere og færre end 10 personer samtidig på byggepladsen skal der kun udarbejdes en skriftlig PSS for de arbejder, der er omfattet af listen over særligt farligt arbejde. Særlig farligt arbejde Arbejdsgiveren skal i forbindelse med det særligt farlige arbejde udarbejde en skriftlig vurdering, hvor de særlige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger fremgår. Arbejdsmiljøkoordinator (B) indarbejder derefter de særlige foranstaltninger i PSS, fx krav til skiltning og brug af personlige værnemidler. Liste over særlig farligt arbejde: 1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser 2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol 3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom 4. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger 5. Arbejde, der indebærer fare for drukning 6. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde 7. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr 8. Arbejde i trykkammer 9. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer 10. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. Det er ligeledes en fordel at udarbejde PSS ved arbejde i nærheden af stærkt trafikerede områder (veje og jernbaner). Indholdet i plan for sikkerhed og sundhed PSS udarbejdes under projekteringen og skal som minimum omfatte: 1. En organisationsplan 2. En byggepladstegning 3. En tidsplan 4. En angivelse af færdselsområderne 5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte 6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne 7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici 8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. 9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner 10. Specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, hvis det er relevant. - 11/ _Faktaark om bygherres pligter indd 11 02/05/

12 Organisationsplanen Organisationsplanen består af en liste over de implicerede parter med relevante informationer om den enkelte entreprenør, herunder CVRnummer, adresse og relevante telefonnumre, navneliste over kontaktpersoner, øvrig telefonliste, diagram med byggepladsens arbejdsmiljøorganisation og et afsnit med de enkelte personers opgaver. Desuden bør bygherren eller arbejdsmiljøkoordinatoren (P) udarbejde overordnede mål for byggeriets arbejdsmiljøstandard. Byggepladstegningerne skal vise, hvor der er: 1. Eksisterende risici på arealet og hvilke risici 2. Adgangs-, transport- og flugtveje 3. Kran, hejs og stilladser 4. Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere 5. Afsat plads til velfærdsforanstaltninger 6. Tilslutning til el, vand og kloak 7. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. Tidsplanen skal angive: 1. Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen 2. Hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser 3. I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare 4. Hvornår og hvor (på byggepladstegningerne) hver enkelt arbejdsgiver kan oplagre materialer og tekniske hjælpemidler, opstille skure og lignende, henlægge affald, tilslutte sit materiel til el, vand, kloak m.v. og benytte transport- og adgangsveje, stilladser og andre fælles foranstaltninger. Er der tale om et byggeri, vil det normalt være nødvendigt med byggepladstegninger, der hver for sig angiver: 1. Indretningen for den periode, hvor der arbejdes i jorden med kloak og betonarbejde 2. Hvordan pladsen er indrettet under opførelse af råhuset 3. Hvordan pladsen og bygningerne er indrettet og anvendt i de enkelte etager. Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører PSS, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem, og ændringer foretages. ISBN Varenummer Udgivet: Dette faktablad er udarbejdet af BAR Bygge & Anlæg i samarbejde med Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen. Faktabladet har været forelagt Arbejdstilsynet, der har vurderet, at indholdet ikke strider mod arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet faktabladet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Få mere at vide på eller / _Faktaark om bygherres pligter indd 12 02/05/

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser?

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Arbejdsmiljøkoordinator, Betina Lyngsø 1 28-04-2016 ARBEJDSMILJØOPLÆG Betina Lyngsø 2007- COWI A/S Arbejdsmiljøunderviser, AMK(B)

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG APRIL 2016 Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg 1. udgave, 1. oplag 2016 2016 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Redaktionen afsluttet april 2016 Varenummer:

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres,

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Version 1 Dato 2013-07-22 Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Vejledning for ydelser ved arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest Bygherrenetværk DNV-Gødstrup 2. februar 2017 Det Nye Hospital i Vest Projektbeskrivelse Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt Grundareal 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

Læs mere

Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester.

Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester. Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester. 0 Jakob Myrtue Nielsen 1 10/29/2014 2 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE RAPPORT TITEL: Arbejdsmiljø

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

arbejdsmiljø i bygge og anlæg

arbejdsmiljø i bygge og anlæg Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde arbejdspåvirkninger teknik byggepladsindretning arbejdsprocesser værnemidler Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere