Genanvendelse af brugt stenuld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genanvendelse af brugt stenuld"

Transkript

1 Genanvendelse af brugt stenuld Hovedprojekt Lars Hørberg, Poul Larsø, Allan Rieber, Dorthe Vistisen, Klaus Gotthjælp & Nicolai Skov Rockwool A/S Anne Louise Niemann, Niels Strufe & Niels Juul Busch Rambøll Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold 1 FORORD 5 2 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 3 SUMMARY AND CONCLUSIONS 12 4 INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND AFGRÆNSNING AF HOVEDPROJEKT METODE ORGANISERING 22 5 GENNEMFØRELSE AF FORSØG PLANLÆGNING AF FORSØG SORTERINGS OG RENSNINGSFORSØG GENNEMFØRELSE AF SORTERINGS- OG RENSNINGSFORSØG INTERVIEW MED NØGLE-OPERATØRER FORSØG MED ANVENDELSE AF BRUGT STENULD I PRODUKTIONEN AF NY STENULD VURDERING AF GENNEMFØRTE FORSØG 47 6 VURDERING AF TEKNISKE FORHOLD SORTERINGS- OG RENSNINGSPROCEDURER KVALITET AF UDSORTERET BRUGT STENULD OPLAGRING TRANSPORT PRODUKTION AF NY ULD MED GENANVENDT STENULD 51 7 MODELLER FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF BRUGT STENULD MODEL 1: LEVERING AF ALT BRUGT KILDESORTERET STENULD TIL GENANVENDELSE OG VIDEREUDNYTTELSE MODEL 2: LEVERING AF BRUGT KILDESORTERET STENULD TIL PRIMÆRT GENANVENDELSE SAMT VIDEREUDNYTTELSE MODEL 3: LEVERING AF AL BRUGT KILDESORTERET STENULD TIL GENANVENDELSE NØGLETAL TIL BEREGNING AF TRANSPORTOMKOSTNINGER 62 8 MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVURDERINGER EXTERNT MILJØ SCREENINGSMETODE MILJØSCREENING AF DE ENKELTE MODELLER FREMTIDIG UDVIKLING ARBEJDSMILJØ 71 3

4 9 ØKONOMIVURDERINGER ØKONOMIVURDERINGSMETODE ØKONOMIVURDERING AF DE ENKELTE MODELLER SAMMENFATTENDE ØKONOMIVURDERING FREMTIDIG UDVIKLING SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER SAMMENFATTENDE VURDERING ANBEFALINGER REFERENCER 89 BILAG A: SPØRGESKEMA TIL INTERVIEW 91 BILAG B: KRAVS-SPECIFIKATION FOR GENANVENDELSE AF BRUGT STENULD PÅ ROCKWOOL FABRIK 93 BILAG C: RESULTAT AF FORSØG MED BRUG AF BRUGT STENULD I PRODUKTION AF NY. 94 BILAG D: OPGØRELSE AF TRANSPORTAFSTANDE. 96 BILAG E: MILJØBEREGNINGER. 99 BILAG F: OMKOSTNINGSOPGØRELSER. 101 BILAG G: FREMSKREVNE MÆNGDER AF BRUGT STENULD FOR 2006 OG BILAG H: FREMSKREVNE MILJØ OG ØKONOMI- BEREGNINGER FOR BILAG J: FREMSKREVNE MILJØ OG ØKONOMI- BEREGNINGER FOR

5 1 Forord Denne rapport sammenfatter resultaterne af projektet Genanvendelse af brugt stenuld - Hovedprojekt. Projektet er gennemført af Rockwool A/S, med Rambøll som konsulent og med støtte fra Miljøstyrelsen. Projektholdet bag projektet har bestået af: Lars Hørberg, Rockwool A/S Poul Larsø, Rockwool A/S Allan Rieber, Rockwool A/S Dorthe Vistisen, Rockwool A/S Klaus Gotthjælp, Rockwool A/S Nicolai Skov, Rockwool A/S Anne Louise Niemann, Rambøll Niels Strufe, Rambøll Niels Juul Busch, Rambøll I forbindelse med projektet har der været nedsat en følgegruppe bestående af: Anne Nielsen, Miljøstyrelsen Jan Brandis, Dansk Byggeri, Nedrivningssektionen Jens Nørgaard, Dansk Industri Jørgen F. Andersen, Arbejdstilsynet. Lars Hørberg, Rockwool A/S Niels Juul Busch, Rambøll Niels Strufe, Rambøll Projektgruppen ønsker at takke følgegruppen og andre involverede personer, virksomheder og organisationer, som har bistået undervejs i projektet. En speciel tak skal gå til Kingo Karlsen A/S Nedrivning for gennemførelse af praktiske forsøg med udsortering af brugt stenuld ved tre nedrivninger. Dette Hovedprojekt er en opfølgning på et Forprojekt, som havde til formål at kortlægge potentialet af brugt stenuld, samt at gennemføre indledende vurderinger af de praktiske, miljømæssige og økonomiske muligheder for og konsekvenser af at genanvende brugt stenuld. Dette Hovedprojekt har således haft til formål at gennemføre en række praktiske forsøg med henblik på at kvalificere de teoretisk baserede vurderinger i Forprojektet. 5

6 6

7 2 Sammenfatning og konklusioner Formål Det er projektets formål, blandt andet på baggrund af praktiske forsøg, at danne grundlag for opbygning af et genanvendelsessystem for brugt, let bygningsisolering i form af stenuld, herunder en vurdering af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser heraf. Projektet er gennemført på baggrund af de resultater som blev fremlagt i forprojektet herunder et forventet årligt potentiale for brugt stenuld på tons i 2003, stigende til tons i år Gennemførelse af forsøg Der er i projektet gennemført følgende typer forsøg: Forsøg med kildesorteret stenuld og transporteret direkte til Rockwool frabrik. Forsøg med anvendelse af brugt stenuld i fremstillingen af nye stenuldsprodukter hos Rockwool. Herudover er der gennemført en række interviews med nøgle-operatører indenfor brancherne; nedrivning og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. forsøgsresultater Sorteringsforsøgene med kildesortering og rensning på nedrivningspladserne har vist, at det er muligt at opnå en næsten fuldstændig adskillelse af stenuld og glasuld, samt at det vil være realistisk at antage at gennemsnitligt 90% af stenulden fra renoveringer og nedrivninger vil blive udsorteret og kørt til genanvendelse. Forsøg med produktion af ny stenuld med anvendelse af brugt stenuld er gennemført uden væsentlige problemer. De fiberkemiske undersøgelser af brugt stenuld fra Vamdrup viser, at der er afvigelser i den fiberkemiske sammensætning i forhold til fabrikkens normale briket og affald. Disse afvigelser kan dog justeres ind under produktionen ved at justere chargen, dvs. den doseringsmæssige sammensætning i produktionen. Forsøgene har også vist, at den nuværende kapacitet og det nuværende produktionsudstyr kan give problemer med at sikre denne rette dosering af brugt stenuld til cementbriketterne. Dette problem må forventes at blive tydeligt, såfremt der skal håndteres store mængder af brugt stenuld. Med henblik på at etablere et genanvendelsessystem for brugt stenuld på fabrikken, er den umiddelbare konklusion herpå, at der er et behov for en investering fra Rockwool, til udvikling og etablering af et eller flere værktøjer til styring af det affald der modtages til produktion. 7

8 Vurdering af tekniske forhold Kvaliteten af den brugte stenuld, som er udsorteret i forbindelse med forsøgene, er af så høj kvalitet, at den umiddelbart svarer til de af Rockwool fabrikkerne opstillede leveringskrav og således kan anvendes af Rockwool fabrikkerne uden nævneværdig yderligere bearbejdning, forudsat nødvendige fremtidige investeringer i produktionsstyring. Kildesortering af stenuld ved nedrivninger kan konstateres ikke at ville give branchen vanskeligheder. I dag fortages i vid udstrækning allerede kildesortering af mineraluldsisolering. På baggrund af de gennemførte forsøg på Rockwool fabrikken i Vamdrup, er der i projektet opstillet kravspecifikationer til brugt stenuld ved modtagelse og forbehandling, samt til produktionsprocessen. Specifikationerne er opstillet for henholdsvis eksisterende forhold (som ved gennemførelse af forsøg) og ved fremtidige forhold ved en eventuel investering i nyt udstyr. Der er i projektet vurderet, at eventuelle investeringer hos Rockwool vil komme til at ligge på omkring 5 millioner kroner. Investeringerne vil dog samtidigt medføre en kapacitetsforøgelse på brugt stenuld helt op til tons/år. Etablering af et sådant genanvendelsessystem inklusive investeringer vil således være fremtidssikret i forhold til de forventede fremtidige mængder af brugt stenuld. Modeller for genanvendelse af brugt stenuld Der er i projektet opstillet tre alternative modeller for et genanvendelsessystem for let mineraluldsisolering. Modellerne holdes op mod det i forprojektet definerede referencesystem det eksisterende bortskaffelsessystem for stenuld via deponi. Modellerne omfatter følgende: Model 1 Genanvendelse af brugt stenuld (Vest for Storebælt) til nye stenuldsprodukter hos Rockwool. Videreudnyttelse af brugt stenuld (Øst for Storebælt) til fremstilling af blæsemiddel hos RGS90. Model 2 Genanvendelse af brugt stenuld til nye stenuldsprodukter hos Rockwool (Vest for Storebælt). Delvis Videreudnyttelse af brugt stenuld (Øst for Storebælt) til fremstilling af blæsemiddel, samt Delvis genanvendelse af brugt stenuld (Øst for Storebælt) til nye stenuldsprodukter hos Rockwool. Model 3 Genanvendelse af al brugt stenuld til nye stenuldsprodukter hos Rockwool. I modellerne for genanvendelse forudsættes det, at så meget brugt stenuld som muligt kildesorteres og renses på diverse nedrivningspladser og leveres 8

9 enten direkte til Rockwool fabrikkerne eller til anden genanvendelse/videreudnyttelse, eventuelt via regionale indsamlingsstationer. I modellerne forudsættes en genanvendelsesprocent på ca. 90% af potentialet, svarende til tons (2003). De resterende ca. 10% forventes fortsat deponeret. Vurdering af miljø og arbejdsmiljø Der er i projektet foretaget en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af at etablere de forskellige scenarier (modeller) for genanvendelsessystemer. Der er i den forbindelse blevet set på både eksterne miljøforhold og på arbejdsmiljøforhold. Miljøscreeningen af de opstillede modeller for genanvendelse af stenuld viser ikke overraskende, at emissionsrelaterede miljøeffekter, så som drivhuseffekt og næringsstofbelastning, og ressourceforbruget er større i genanvendelsesmodellerne end i referencesystemet. Dette blev også vist i forprojektet. De større emissionsrelaterede miljøeffekter skyldes, at der sker en langt større transport af stenuld rundt i landet, her ses også et stort olieforbrug, mens transportafstanden er lille i referencesystemet. Til gengæld ses det, at affaldsmængden er langt større i referencesystemet, pga. deponeringen af stenulden. Stenuld er dog meget stabilt affald, der modelleres som volumenaffald, dvs. affald, der hovedsageligt er en ulempe at deponere, fordi det optager plads på lossepladserne og, som så vidt muligt ønskes begrænset i omfang. Samlet set vil der således være både miljømæssige ulemper og fordele ved genanvendelse af stenulden. Ved genanvendelse vil der være et større forbrug af ikke-fornybare ressourcer, så som dieselolie til transport og en deraf følgende en større forurening af luft og vand, mens der spares på deponi, og dermed bl.a. på inddragelse af landområder. Samlet set er der dog en klar fordel ved genanvendelse af brugt sten modsat deponering. Dette er endvidere vist i de fremskrevne beregninger for årene 2006 og Med hensyn til arbejdsmiljø er det konstateret, at procedurerne for udsorteringen af brugt stenuld til genanvendelse ikke afviger væsentligt fra de procedurer, som ved de fleste nedrivninger i forvejen praktiseres i dag, nemlig selektiv nedrivning. De arbejdsmiljømæssige problemstillinger vil således generelt ikke forværres ved indsamling af stenuld til genanvendelse. Vurdering af økonomi I økonomivurderingerne er der taget hensyn til følgende tre hovedparametre: Transportomkostninger Omkostninger ved containere Kapitalomkostninger hos Rockwool I nedenstående tabel ses de sammenfattede gennemsnitlige omkostninger ved henholdsvis referencesystemet og de tre genanvendelsesmodeller. 9

10 Gennemsnitlige omkostning Referencesystem kr/ton/år Model 1 kr/ton/år Model 2 kr/ton/år Model 3 kr/ton/år Det ses umiddelbart, at model 3 og referencesystemet er de dyreste løsninger og model 1 den billigste. Det skal dog bemærkes, at der for de opsatte genanvendelsessystemer er forudsat, at der ikke er ekstraomkostninger forbundet med kildesortering, samt eventuelle kapitalomkostninger hos RGS90 er nul. Forskellen mellem de opsatte genanvendelsesmodeller skyldes hovedsageligt to forhold: Transportomkostninger, herunder krydsning af Storebælt, og kapitalomkostningerne hos Rockwool. I hovedprojektet er der gennemført miljø- og økonomiberegninger med udgangspunkt i de potentielle mængder af brugt stenuld forår Med henblik på at vurdere en fremtidig udvikling er der endvidere udført fremskrevne beregninger for årene 2006 og Samlet vurdering Samlet set er det vurderet, at et genanvendelsessystem for brugt stenuld med fordel og relativt enkelt ville kunne etableres. Et genanvendelsessystem for brugt stenuld bør baseres på en geografisk opdeling samt to parallelle systemer (tostrenget) til slutdisponering, herunder indsamling og levering af brugt kildesorteret stenuld til genanvendelse (Rockwool) og videreudnyttelse (Carbogrit) enten direkte eller via regionale indsamlingsstationer (model 1). Konklusioner og Anbefalinger Det vil være realistisk at antage, at gennemsnitligt 90% af stenulden fra renoveringer og nedrivninger vil blive udsorteret og kørt til genanvendelse. Et genanvendelsessystem for brugt stenuld bør baseres på en geografisk opdeling samt to parallelle systemer (tostrenget) til slutdisponering, herunder indsamling og levering af brugt kildesorteret stenuld til genanvendelse (Rockwool) og videreudnyttelse (Carbogrit) enten direkte eller via regionale indsamlingsstationer (model 1). Det er ikke muligt at give et fuldstændigt tal for de miljømæssige effekter, men det kan konkluderes, at for visse effekter er det en fordel at genanvende, fordi man sparer deponi, til gengæld så bliver der brugt flere energiressourcer til transport ved genanvendelse. Der er et behov for en investering fra Rockwool, til udvikling og etablering af et eller flere værktøjer til styring af det affald der modtages til produktion. Eventuelle investeringer hos Rockwool vil komme til at ligge på omkring 5 millioner kroner. Investeringerne vil dog samtidigt medføre en 10

11 kapacitetsforøgelse på brugt stenuld og således være fremtidssikret i forhold til de forventede fremtidige mængder af brugt stenuld. Af de fremskrevne beregninger for 2006 og 2008 ses at der med øgede mængder af brugt stenuld sker et mindre fald i transportomkostningerne, et lille fald i miljøomkostningerne og et forventeligt fald i omkostningerne hos Rockwool, som primært skyldes at deres omkostninger per år er faste. Det må dog også konkluderes, at en forudsætning for at opnå de økonomiske og miljømæssige fordele ved et genanvendelsessystem, er en sikring af tilstrækkelig tilført mængde og kvalitet af det materiale, som leveres til Rockwool med henblik på genanvendelse. På grundlag af de her gennemførte forsøg og de foreslåede genanvendelsesmodeller med tilhørende miljø- og økonomimæssige vurderinger, anbefales det i rapporten, at etablere et genanvendelsessystem for let mineraluldsisolering, baseret på det i genanvendelses model 1 anbefalede system, herunder fastlæggelse af nødvendige mængder og transport af mineraluld. Det anbefales derfor, at der tages indledende skridt til dialog og en nærmere drøftelse med relevante parter og interessenter i et sådant genanvendelsessystem, med henblik på en nærmere konkretisering af rammerne for et sådant system. Endvidere gives der anbefalinger til nærmere udredninger omkring lovgivning, kommunernes håndtering af brugt stenuld i regulativer og administrative procedurer for genanvendelse. 11

12 3 Summary and conclusions Objective The objective of the project is to investigate and assess the possibilities of setting up a recycling system for used insulation material made of stone wool. To support the objective investigations were carried out during the project at demolition sites. Furthermore the environmental and economical consequences of a recycling system were assessed. Preliminary investigations of the future stone wool potential form the basis for this project. In the preliminary project the yearly potential of used stone wool for recycling were calculated to be 6,276 ton in 2003, rising to 14,375 ton in Field investigations The following field investigations were performed at demolition sites: Source sorting of used stone wool, and transport directly to a Rockwool production facility. Tests with use of used stone wool as raw material in the production of new stone wool products at the Rockwool production facility. During the project a number of key stake holders working with demolition and recycling of construction wastes were interviewed. Test results Source sorting and treatment of the used stone wool have shown that it is possible to reach an almost complete separation of stone wool and glass wool. The sorting tests showed that an average of 90% of all stone wool taken out of constructions being renovated or demolished can be sorted to a satisfactorily quality and recycled. Tests on production of new stone wool have shown that it is unproblematic to use used stone wool as a raw materials. Fiberchemical analysis shows deviations between the used stone wool and the current briquette of raw material used for production of new stone wool products. It is however possible to adjust the fiberchemical composition of a briquette, so it is possible to add used stone wool in the production. The tests have also shown that the current production capacity and production equipment can create problems with regards to obtaining the correct distribution between used stone wool and cement briquettes. This will especially be problematic if large amounts of used stone wool are to be handled and used in the production. 12

13 It will thus require investments from Rockwool to establish a recycling system of their used products. The investments needs especially to be used for production equipment and tools for controlling the received used stone wool. Assessment of technical issues The quality of the used stone wool sorted out during the sorting tests was of such a high quality, that it met the quality demands set by Rockwool. The stone wool could thus be used in the production with out a further treatment. If it is possible to obtain a corresponding quality in a recycling system, Rockwool will only need to invest in a control system for a new type of raw material, and will not need to invest in sorting equipment. Source sorting of stone wool at demolition sites are assessed not to give difficulties in a recycling system. Widespread source sorting at construction and demolition sites are already common practice today, and are also be applied to stone wool. Based on the production tests at the Rockwool production facility at Vamdrup the project has developed a list of specifications for the used stone wool that Rockwool is willing to receive and use in the production process. Specifications are made for the current conditions at the production facility (as they were during the tests) and for future conditions if Rockwool invests in new equipment. It has been assessed that Rockwool needs to invest app. 5 million DKK in equipment and tools if used stone wool is to be included without problems in the production of new stone wool products. These investments will however make Rockwool able to receive up to 11,000 ton used stone wool per year (the current amount available for recycling is 5,609 ton/year in 2003) and the production system will thus be able to receive the future growing amounts of used stone wool. Models for recycling of used stone wool Three alternative models for recycling of used stone wool have been set up in the project. The models will be compared with the existing disposal system for stone wool to landfill; the exiting waste system is also called the reference system. The models for recycling are: Model 1 Recycling of used stone wool as raw material for new stone wool products at Rockwool (From west of Great Belt) Use of used stone wool as raw materials for production of sand blasting material at RGS90 (From east of Great Belt) Model 2 Recycling of used stone wool as raw material for new stone wool products at Rockwool (From west of Great Belt) Partly use of used stone wool as raw materials for production of sand blasting material at RGS90 (From east of Great Belt) Partly recycling of used stone wool as raw material for new stone wool products at Rockwool (From East of Great Belt) 13

14 Model 3 Recycling of all used stone wool as raw material for new stone wool products at Rockwool (From west of Great Belt) When setting up the models is was assumed that as much used stone wool as possible should be recycled. Thus it should be sorted and treated at the source (the demolition site) and delivered either directly to Rockwool or to another user, possibly via regional collection stations A recycling percentage of app. 90% of the used stone wool potential is assumed in all models responding to 5,609 ton/year (2003). The remaining app. 10% will continue to be disposed at landfills. Assessment of environment and working environment The environmental consequences of establishing the 3 recycling models for used stone wool has been assessed, both external environment and working environment has been included. The environmental screening of the models does not surprisingly show, that the environmental effects and the resource consumption are larger for the recycling models than in the reference system. This was also shown in the preliminary project, and is mainly caused by the larger amount of transport in the recycling systems compared to the reference system. Naturally the amount of waste to landfills will on the contrary be reduces significantly in the recycling models compared to the reference system. Stone wool is a very stable type of waste, and it is thus modelled as volume waste in the impact modelling. Volume waste is mainly a problematic to landfill due to the fact that it takes up space in the landfill i.e. it is desirable to remove stone wool from the land fills to preserve landfilling space. There will thus be both advantages and disadvantages in recycling used stone wool; a reduction of waste to landfilling, which reduces land areas confiscated for landfills and a larger consumption of non-renewable resources as well as more polluted air and water. It will be a clear advantage to recycle used stone wool compared to landfilling. This is also shown in extrapolated calculations for 2006 and The procedures for sorting the used stone wool for recycling does not deviate significantly from the sorting procedures already performed at demolition sites. It is thus assessed that the source sorting of stone wool does not have a negative effect on the working environment. Economical assessment The following three costparameters are included in the economical assessment: Transport Containers 14

15 Capital investments at Rockwool The average costs for recycling of used stone wool in the three different recycling models as well as the average costs for disposal at landfills in the reference system is presented in the following table. Reference system dkk/ton/year Model 1 dkk/ton/year Model 2 dkk/ton/year Model 3 dkk/ton/year Average costs Model 3 and the reference system are the most expensive solutions for disposal of used stone wool, while model 1 is the cheapest. It should however be noted, that it is assumed that no extra costs are connected with source sorting in the recycling systems and that there are no necessary capital investments at RGS90. The difference between the recycling systems have two main causes: Transport costs including crossing of the Great Belt Bridge, and capital investments at Rockwool. The environmental and economical calculations in this project have been based on potential amounts of used stone wool generated in In order to assess future developments for the recycling models calculations have also been performed on potential stone wool amounts for 2006 and Conclusions and recommendations It will be realistic to obtain 90% recycling of used stone wool from renovation and demolition sites. A recycling system for used stone wool can be established relatively simply and be economically advantageous, provided that the key stakeholders are willing to participate. A recycling system should be based on a geographical division between East and West Denmark and should have two different ways for recycling/further use, i.e. collection and delivery at Rockwool for recycling and use as raw material for Carbogrit at RGS90 in Stigsnæs (model 1). It is not possible to give an clear conclusion on environmental effects, but it can be concluded that for it is an advantage for certain environmental effects to recycle used stone wool, since a lot of waste is removed from land filling. More energy resources will however be used for transport, causing a greater contribution to air emissions. Rockwool will need to invest in development and implementation of one ore more tools for control of the used stone wool they receives. Investments are assessed to be around 5 million DKK. The investments will however secure that Rockwool has capacity to receive future amounts of used stone wool. The extrapolated calculations for 2006 and 2008 shows that the cost of transport as well as the environmental effects will decrease per ton recycled stone wool due to the future increase in amounts. It is also expected that the 15

16 investment costs at Rockwool per ton recycled stone wool will decrease, since their costs per year does not change regardless of the amount of received stone wool. A precondition for a successful recycling system that is economically and environmentally advantageous is that sufficient amounts of used stone wool is collected and that it has a quality that can be used by Rockwool without any pre-treatment. Based on the results of the field investigations, the tests at Rockwool and the calculations and assessments of the recycling models it is recommended to establish a recycling system that follows model 1 in this report. It is therefore recommended to take the preliminary steps to a dialog and closer discussions with involved partners and stakeholders in such a recycling system in order to make a more concrete and precise framework. It is furthermore recommended to look further into the relevant legislation, the municipal handling of the stone wool fraction in regulations and administrative procedures for recycling. 16

17 4 Indledning 4.1 Formål Formålet med dette projekt Genanvendelse af brugt stenuld Hovedprojekt - er at danne grundlag for opbygning af et genanvendelsessystem for brugt let bygningsisolering i form af stenuld. Hovedprojektet har således til hensigt at vurdere mulighederne for at etablere et sådant system samt at vurdere de praktiske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser heraf, bl.a. på baggrund af praktiske forsøg med følgende projektkomponenter: 1. Forsøg med kildesortering og rensning af brugt stenuld på nedrivningsog renoveringspladser samt udsortering af brugt stenuld på centrale sorteringsanlæg for bygningsaffald. 2. Gennemførelse af praktiske forsøg med anvendelse af sorteret brugt stenuld i produktionen af nye stenuldsprodukter. 3. Vurdering af de bedst mulige indsamlings-, transport- og håndteringsmetoder for det indsamlede brugte stenuld samt vurdering af de miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske konsekvenser på baggrund af de praktiske forsøg. 4.2 Baggrund Indsatsen for at opnå en tidssvarende isoleringsstandard i det eksisterende danske byggeri har medført en forøget tilførsel af gamle isoleringsmaterialer til de danske lossepladser. På trods af sammentrykningen af stenuld i forbindelse med deponering vil materialet beslaglægge et stort volumen på lossepladserne. Denne situation er ikke hensigtsmæssig, da de tilgængelige arealer, hvor det er muligt at anlægge lossepladser, er begrænsede Forprojekt Det gennemførte Forprojekt (2003) viste, at mængden af brugt stenuld, der skal deponeres på lossepladser, kan forventes at stige kraftigt i de kommende år. Det brugte stenuld, der var basis for beregningerne i Forprojektet, bestod af bygningsisolering, da denne type brugt stenuld forventes at forekomme i størst mængder og at være lettest at genanvende. Den beregnede mængde af brugt stenuld, som forventes at fremkomme ved nedrivninger m.v., samt det tilhørende lossepladsvolumen, som potentielt kan spares ved genanvendelse, fremgår af tabel 1 nedenfor. 17

18 Tabel 1: Forventet potentiale af genanvendeligt brugt stenuld fra nedrivninger og renoveringer (bygningsisolering), År Forventet stenuldspotentiale, ton Besparelse af lossepladsvolumen, m 3 * Akkumuleret Note: Baseret på gennemsnitlig massefylde for brugt stenuld på losseplads: 200 kg/m 3. Fordelingen af stenuldspotentialet på landsdele og regionale forskelle, jf. nedenstående tabel 2, blev opgjort under hensyntagen til bl.a., at fordelingen af bygningstætheden i de 14 danske amter er skæv og, at der ligeledes er en forskellig fordeling af bygningskategorier. I hovedprojektet anvendes mængderne opgjort for året Tabel 2: Brugt stenuldsmængde skønnet for år 2003 ved skæv fordeling under hensyntagen til de regionale forskelle i renoverings- og nedrivningsaktiviteten Amt Isoleringspotentiale (ton) Københavns Amt 941 Frederiksborg Amt 562 Roskilde Amt 379 Vestsjællands Amt 291 Storstrøms Amt 247 Fyns Amt 567 Sønderjyllands Amt 315 Ribe Amt 308 Vejle Amt 515 Ringkøbings Amt 398 Århus Amt 801 Viborg Amt 303 Nordjyllands Amt 604 Bornholms Amt 45 Total: I Forprojektet blev tre alternative indsamlings-, sorterings- og rensningsscenarier vurderet: Kildesortering og rensning på nedrivningspladserne 18

19 Sortering og rensning på et regionalt sorteringsanlæg Sortering og rensning på et centralt sorteringsanlæg Desuden blev der opstillet tre alternative genanvendelsesmodeller for processerne efter sortering og rensning: Alt brugt stenuld tilføres Rockwoolfabrikkerne Brugt stenuld tilføres dels Rockwoolfabrikkerne, dels Carbogrit-anlæg Alt brugt stenuld tilføres Carbogrit-anlæg. For håndteringsscenarierne og genanvendelsesmodellerne blev der foretaget vurdering af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser Forprojektets konklusioner Konklusionen på miljøvurderingen, udført på baggrund af UMIP metoden, var, at miljøbelastningen reduceres ved genanvendelse af brugt stenuld for alle scenarier, frem for at stenulden deponeres. Reduktionen er størst ved kildesortering af det brugte stenuld og direkte transport til Rockwool, tæt fulgt af sortering på anlæg og transport til Rockwool. Det dominerende for resultatet af miljøvurderingen er den store gevinst, der fås ved besparelse af volumenaffald til deponi. Konklusionen på økonomivurderingen er, at der opnås en økonomisk fordel ved kildesortering af det brugte stenuld, mens sortering på sorteringsanlæg vil have lidt flere omkostninger. Til gengæld giver sortering på sorteringsanlæg større sikkerhed for høj kvalitet af det sorterede brugte stenuld. Sortering på sorteringsanlæg vil i praksis ske på en kombination af regionale og centrale sorteringsanlæg, som følge af forekomsten af allerede eksisterende anlæg. De beregnede omkostninger for sortering på sorteringsanlæg har vist sig at være på samme niveau, som omkostningsoverslaget for et genanvendelsessystem, hvilket er 950 kr/ton. For så vidt angår de privatøkonomiske betragtninger, ligger omkostningerne ved genanvendelse på basis af kildesortering, som angivet i rapporten, under prisen for deponering på 810 kr/ton inklusiv statsafgift, mens de ligger lidt over for sortering på anlæg. Ved vurderingen af de økonomiske omkostninger for de enkelte scenarier er der flere betragtninger, der skal tages forbehold for. De mest betydende er prisoverslaget for sortering på anlæg, pris for transport samt omkostninger for bygherrerne. Sorteringsforsøg i hovedprojektet kan muligvis vise, at der er behov for et manuelt check af sorteringskvaliteten for det kildesorterede stenuld, hvilket vil betyde ekstra økonomiske omkostninger. Forprojektet anbefaler at undersøge kvaliteten af det brugte stenuld, der fremkommer ved såvel kildesortering som sortering på anlæg, da et konkret genanvendelsessystem evt. vil indeholde begge behandlingsmetoder Projektets relation til strategier m.v. Genanvendelse af brugt stenuld indebærer et potentiale for: 19

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald?

Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Hvad ved vi om de flygtige isoleringsstoffer i B&A-affald? Peter Kjeldsen DTU Miljø Danmarks Tekniske Universitet Møde i Netværk for bygge- og anlægsaffald København, 27. august 2013 Introduktion Bygge-

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Affaldsforebyggelse ved renovering. Jørgen Vium Niras

Affaldsforebyggelse ved renovering. Jørgen Vium Niras Affaldsforebyggelse ved renovering Jørgen Vium Niras Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 42 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere