Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon: Telefax: J.nr CVR: september 2014 Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1. Baggrund Randers Kommune har på baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen i Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. (i det følgende Andelsselskabet) bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om at beskrive, hvilke beslutninger og myndighedsgodkendelser det kræves, såfremt Andelsselskabet skal lukkes, hanerne på kraftvarmeværket skal lukkes eller at hanerne hos den enkelte forbruger skal lukkes. Randers Kommune har bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om at inddrage de økonomiske forudsætninger bag lukning af kraftvarmeværket som følge af rapport af 19. december 2013 fra PlanEnergi. Endvidere har Randers Kommune bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om at udarbejde en skitse til en tidsplan for lukning af kraftvarmeværket. I det nedenstående beskrives såvel de myndighedsbeslutninger som øvrige beslutninger, som kræves for enten at lukke kraftvarmeværket og Andelsselskabet eller for at kunne lukke hanerne på kraftvarmeværket og bibeholde Andelsselskabet. Mulighed for lukning af hanerne ved den enkelte husstand beskrives ikke nærmere i det følgende, idet det hverken kræver myndighedsgodkendelse eller godkendelse af andre end den enkelte husstand. Selvom der måtte være forblivelsespligt til fjernvarme, har den enkelte husstand ikke aftagepligt og kan til enhver tid vælge at lukke for hanerne i eget hus. Hvis husstanden vil lave eget alternativt opvarmningsanlæg, vil visse anlæg kræve myndighedsgodkendelse, f.eks. kræver etablering af jordvarmeanlæg kommunens 1 / 9

2 godkendelse, jf. bekg. 1312, Det skal understreges, at generalforsamlingen i Andelsselskabet ikke har kompetence til at træffe en beslutning på vegne af den enkelte andelshaver med hensyn til, om denne skal lukke for hanerne i egen husstand. 2. Beslutning om lukning af kraftvarmeværket på generalforsamlingen En beslutning om lukning af kraftvarmeværket eller en beslutning om lukning af hanerne på kraftvarmeværket er så væsentlig en beslutning for Andelsselskabet, at en beslutning herom kun kan træffes af generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ifølge vedtægtens pkt. 6.6 ved simpelt flertal, medmindre vedtægten indeholder andre bestemmelser. Vedtægten indeholder ingen særskilte bestemmelser om, at beslutninger om lukning af kraftvarmeværket eller lukning af kraftvarmeværkets haner kræver kvalificeret flertal, hvorfor en beslutning herom på generalforsamlingen, som udgangspunkt kan gennemføres ved simpelt flertal. Selvom en beslutning om lukning af kraftvarmeværket ifølge vedtægten umiddelbart kun kan gennemføres ved simpelt flertal, kan en beslutning om opløsning af Andelsselskabet kun træffes ved kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte andelshavere. Idet en beslutning om lukning af kraftvarmeværket og lukning for kraftvarmeværkets haner også indebærer en beslutning om opløsning af Andelsselskabet på sigt, enten på den korte eller lange bane, bør beslutning om lukning af kraftvarmeværket derfor også træffes efter vedtægtens bestemmelse om kvalificeret flertal. Når generalforsamlingen har truffet en beslutning om lukning af værket eller lukning af hanerne, skal Andelsselskabet udarbejde en ansøgning herom til kommunen. 3. Randers Kommunes godkendelse af projektforslag for lukning af kraftvarmeværket eller lukning af hanerne på kraftvarmeværket Ifølge projektbekendtgørelsens bilag, bekendtgørelse nr. 566, 2014 kræver blandt andet følgende dispositioner vedrørende kollektive varmeforsyningsanlæg godkendelse af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det kollektive varmeforsyningsanlæg er beliggende: Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af kraft-varme-anlæg/centraler, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v., med en eleffekt på 25 MW eller derunder. Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder 2 / 9

3 En ansøgning om lukning af kraftvarmeværket eller lukning af hanerne kræver en godkendelse af Randers Kommune efter projektgodkendelse, idet lukning af kraftvarmeværket udgør en nedlæggelse af anlægget og lukning af hanerne udgør bortfald af forsyningsområder. Ansøgningen skal indsendes til Randers Kommune og være vedlagt et projektforslag, som skal udarbejdes efter reglerne i projektbekendtgørelsen.. Selve projektforslaget kan udarbejdes af såvel Randers Kommune som af Andelsselskabet. Almindeligvis er det ansøger selv, det vil sige Andelsselskabet, som udarbejder projektforslaget. Efter gældende regler kan Randers Kommune kun godkende projektforslag for lukning af kollektive varmeforsyningsanlæg og lukning af hanerne på anlægget, såfremt lukning er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end individuel opvarmning. Den samfundsøkonomiske beregning skal foretages i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger og være vedlagt projektforslaget. Ud fra Energistyrelsens nuværende beregningsforudsætninger er det ikke muligt at lave en positiv samfundsøkonomisk beregning for lukning af kraftvarmeværket eller lukning af hanerne på kraftvarmeværket, jf. også PlanEnergi s rapport af 19. december Ifølge PlanEnergi s samfundsøkonomiske beregning er lukning af værket negativ med kr., hvis der regnes på individuel opvarmning med jordvarme og negativ med kr., hvis der regnes på individuel opvarmning med luft til vand- og varmepumper. Randers Kommune har mulighed for at søge Energistyrelsen om dispensation fra reglerne i projektbekendtgørelsen, således at kommunen alligevel kan godkende lukning af værket eller lukning af hanerne, selvom den samfundsøkonomiske beregning af negativ. I forhold til Andelsselskabet kan Randers Kommune således først godkende lukning af værket eller lukning af han på værket, når følgende betingelser er opfyldt: Der er udarbejdet et projektforslag for lukning af værket eller lukning af hanerne på værket med tilhørende samfundsøkonomisk beregning. Energistyrelsen har meddelt dispensation fra kravet i projektbekendtgørelsen om en positiv samfundsøkonomisk beregning. Randers Byrådet har efter Energistyrelsens dispensation godkendt projektforslaget. Det skal understreges, at såvel Energistyrelsens afgørelse om dispensation og Randers Byråds beslutning om projektgodkendelse kan påklages til Energiklagenævnet. Klageberettiget er enhver med væsentlig individuel økonomisk interesse i afgørelsen. En større gruppe forbrugere, som måtte være imod lukning af værket eller lukning af hanerne på værket, vil således kunne være klageberettiget. 4. Randers Kommunes tilbagekaldelse af påbud om tilslutnings- og forblivelsespligt Såfremt Randers Kommune godkender projektforslag for lukning af værket eller lukning af hanerne på værket, vil Randers Kommune samtidig skulle ophæve de påbud om 3 / 9

4 tilslutningspligt og forblivelsespligt, som kommunen tidligere har udstedt til grundejerne i Uggelhuse-Langkastrup. Tilslutningsbekendtgørelsen indeholder ikke særlige regler om, hvorledes allerede udstedte påbud om tilslutningspligt og forblivelsespligt ophæves. I mangel af særskilte regler om ophævelse af tilslutningspligten og forblivelsespligten skal spørgsmålet om kommunens adgang til at ophæve pligten afgøres af de almindelige forvaltningsretlige principper for tilbagekaldelse af forvaltningsakter. Efter forvaltningsretten er en myndighed berettiget til at tilbagekalde en bebyrdende forvaltningsafgørelse, såfremt den, der blev begunstigede ved afgørelsen, samtykker hertil. I forhold til værket vil et samtykke fra Andelsselskabet til ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten dermed kunne danne grundlag for, at Randers Kommune kan tilbagekalde de påbud, som er udstedt til grundejerne herom. Hvis Andelsselskabet har indsendt et projektforslag for lukning af værket eller lukning af hanerne på værket, må Andelsselskabet ligeledes formodes at ville samtykke til, at påbud om tilslutnings- og forblivelsespligt tilbagekaldes af Randers Kommune. Når Randers Kommune har truffet beslutning om tilbagekaldelses af påbud om tilslutningsog forblivelsespligt, skal de tinglyste påbud på grundejernes ejendomme aflyses. 5. Beslutning om opløsning af Andelsselskabet efter beslutning om lukning af kraftvarmeværket Såfremt Randers Kommune godkender projektforslag for lukning af værket og tilbagekalder påbud om tilslutnings- og forblivelsespligt, skal generalforsamlingen træffe en beslutning om opløsning af Andelsselskabet. Ifølge pkt i vedtægterne for Andelsselskabet kræves følgende for Andelsselskabets opløsning: Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Ifølge pkt. 6.9 i vedtægterne gælder følgende for vedtægtsændringer i Andelsselskabet: Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med 4 / 9

5 simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere En beslutning om opløsning af Andelsselskabet skal således træffes af andelshaverne, hvor mindst 2/3 af de repræsenterende andelshavere på generalforsamlingen skal stemme for opløsning af Andelsselskabet. Det er ydermere en betingelse, at mindst halvdelen af Andelsselskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Hvis mindre end halvdelen er repræsenteret på generalforsamlingen, skal der inden 14 dage indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan besluttes ved simpelt flertal. Hvis generalforsamlingen beslutter at opløse Andelsselskabet, skal generalforsamlingen vælge en likvidator, som kan forestå opløsningen. Likvidators opgave er at afvikle Andelsselskabets passiver og aktiver samt efterfølgende at udarbejde et endeligt likvidationsregnskab. Det vil sige, at likvidator skal sørge for at sælge de aktiver og indfri den gæld, der er i Andelsselskabet. Ifølge årsregnskab er der pr. 1. juli 2014 en gæld i Andelsselskabet på i alt kr. bestående af såvel langfristet som kortfristet gæld. Med 193 tilsluttede husstande svarer det til en gæld i gennemsnit på kr. pr. husstand. Endvidere er der aktiver i Andelsselskabet bestående af et nedgravet fjernvarmenet og et kraftvarmeværk. Når der foreligger en beslutning i såvel Randers Byråd som på generalforsamlingen om lukning af kraftvarmeværket, vil værdien af fjernvarmenettet være lig med nul, eller alternativt have en negativ værdi, hvis kommunen stiller vilkår om, at fjernvarmenettet skal graves op i forbindelse med lukningen. Forvaltningen i Randers Kommune har oplyst, at den ikke forventer, at byrådet vil stille vilkår om, at det eksisterende fjernvarmenet skal fjernes ved lukning af kraftvarmeværket. Baggrunden for forvaltningens vurdering er, at det fra Energistyrelsen er oplyst, at der ikke efter varmeforsyningsloven er pligt til fjernelse af ledningsnet efter lukning af kraftvarmeværket. Værdien af selve kraftvarmeværket inklusiv bygning og grund vil ligeledes være begrænset, når der foreligger en beslutning om lukning af kraftvarmeværket. I PlanEnergi s rapport af 15. december 2013 er den anslåede værdi af kraftvarmeværket inklusiv bygning og grund angivet til ca. 2,5 mio. kr. Samlet vil likvidator formentlig konstatere, at størrelsen af passiverne overstiger værdien af aktiverne i Andelsselskabet, således at der vil være underskud i Andelsselskabet i forbindelse med Andelsselskabets opløsning på ca kr. Når der er gæld i Andelsselskabet, vil likvidator som udgangspunkt ikke kunne opløse Andelsselskabet, før gælden er afviklet, idet det ikke er muligt at begære Andelsselskabet konkurs, se til sammenligning Østre Landsrets dom optrykt i U Ø. I den pågældende sag blev en andelsboligforenings konkursbegæring ikke taget til følge, selvom andelsboligforeningens eneste ejendom var overbehæftet og generalforsamlingen havde vedtaget at nedsætte boligafgiften til et niveau, der nu var under boligafgiftens størrelse ved foreningens stiftelse i / 9

6 Det skal understreges, at Randers Kommune heller ikke kan give tilskud til afvikling af gælden i Andelsselskabet. Varmeforsyningslovens 20a, stk. 6, indeholder et forbud mod, at kommuner giver tilskud til kollektive varmeforsyningsvirksomheder. Vedtægterne for Andelsselskabet indeholder ingen særskilte bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes i tilfælde af, at der i forbindelse med Andelsselskabets opløsning konstateres, at der er underskud i Andelsselskabet. Vedtægterne indeholder kun bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med hensyn til overskud, idet overskud ifølge vedtægtens pkt og 10.4 skal fordeles mellem andelshaverne eller anvendes til almennyttige formål. I mangel af særskilt bestemmelse i vedtægterne om, hvorledes der forholdes med underskud ved likvidation, vil likvidator være nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at få ændret vedtægterne således at det i vedtægterne kan fastsættes bestemmelse om, hvorledes underskud ved selskabets opløsning kan dækkes. Mest nærliggende ville det være at indsætte en bestemmelse i vedtægterne om, at underskud ved selskabets opløsning dækkes af andelshaverne i overensstemmelse med samme principper for andelshaverens udtræden af andelsselskabet. Vedtægterne for Andelsselskabet indeholder i pkt. 5.2 bestemmelse om udtrædende andelshaveres forpligtigelse til at betale udtrædelsesgodtgørelse ved udtræden af Andelsselskabet. Bestemmelsen har følgende ordlyd: På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til årsopgørelse. b Eventuelt skyldige afgifter. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen med fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er forelagt generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen før udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretagerafskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelse. Det skal understreges, at en ændring af vedtægterne med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at andelshaverne skal dække underskuddet ved selskabets opløsning, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. I modsat 6 / 9

7 fald skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor en beslutning kan vedtages ved simpelt flertal. På baggrund af antal tilsluttede husstande, vil hver andelshaver i gennemsnit skulle betale kr. til dækning af selskabets gæld ved lukning af kraftvarmeværket. Efter andelshaverne har indbetalt gældsudligningsbeløbet, de verserende sager om manglende betaling er afsluttet og aktiverne er afhændet, kan likvidator indfri eksisterende lån hos Kommunekredit og Andelsselskabets øvrige gæld samt udarbejde et endeligt likvidationsregnskab. Efter generelforsamlingens godkendelse af det endelige likvidationsregnskab kan Andelsselskabet likvideres. 6. Betaling til Andelsselskabet efter beslutning om lukning af hanerne på kraftvarmeværket Hvis Randers Kommune godkender projektforslaget om lukning af hanerne på kraftvarmeværket, men generalforsamlingen ikke ønsker at lukke Andelsselskabet, vil andelshaverne være forpligtet til løbende at indbetale til Andelsselskabet med henblik på at servicere selskabets gæld. Som følge af, at det ikke direkte kan støttes på grundlag af vedtægterne, at andelshaverne er forpligtet til at bidrage til gældsafviklingen, vil det formentlig kræve, at vedtægterne for Andelsselskabet ændres, således at de enkelte andelshavere har pligt til at indbetale til Andelsselskabet med henblik på gældsafvikling. Betalingsforpligtigelsen vil kun påhvile de husstande, som er andelshavere i selskabet. Husstande som ikke er andelshavere, har ikke pligt til at betale for selskabets gæld. De husstande, som ikke er andelshavere, modtager ikke varme fra kraftvarmeværket, og der er således ikke et leveringsforhold, der kan begrunde betaling for kraftvarmeværkets gæld eller betaling af en udtrædelsesgodtgørelse. 7. Udgifter til individuelt opvarmningsanlæg I informationsmaterialet fra PlanEnergi på informationsmødet den 20. marts 2014 i Uggelhuse-Langkastrup er udgifter til individuelt opvarmningsanlæg bestående af en luft til vand varmepumpe skønsmæssigt opgjort til følgende for et standardhus på 130 m 2 : Art Investering inkl. moms Serviceeftersyn Elforbrug inkl. afgifter Varmepumpe luft til vand kr./år (Lån kr., 15 år, 9 %) kr./år kr./år (6.033 kwh/år x 1,52 kr./kwh) 7 / 9

8 I alt pr. år kr./år Hertil kommer udgifter til gældsafvikling i Andelsselskabet enten som en straksafvikling ved en gennemsnitlig udgift på kr. eller ved en løbende afvikling. 8. Estimeret tidsplan På baggrund af ovennævnte beskrivelse af myndighedsgodkendelser og beslutninger til brug for lukning af kraftvarmeværket er en estimeret tidsplan herfor følgende: Aktivitet Beslutning på generalforsamling i Andelsselskabet om lukning af kraftvarmeværket alternativ lukning af hanerne på kraftvarmeværket Andelsselskabets ansøgning om lukning af kraftvarmeværket eller lukning af hanerne på kraftvarmeværket til Randers Kommune vedlagt projektforslag med tilhørende samfundsøkonomisk beregning Randers Kommunes ansøgning til Energistyrelsen om dispensation fra projektbekendtgørelsens krav om en positiv samfundsøkonomisk beregning Energistyrelsens afgørelse om dispensation fra projektbekendtgørelsen Eventuel behandling i Energiklagenævnet af klage over Energistyrelsens dispensation fra projektbekendtgørelsen Randers Kommunes godkendelse af projektforslag for lukning af kraftvarmeværket eller lukning af hanerne på kraftvarmeværket Eventuel behandling af klage ved Energiklagenævnet over Randers Kommunes beslutning om lukning af kraftvarmeværket eller lukning af hanerne på kraftvarmeværket Randers Kommunes tilbagekaldelse af påbud om tilslutnings- og forblivelsespligt Beslutning på generalforsamling i Andelsselskabet om opløsning af Andelsselskabet Likvidators salg af aktiver og opkrævning af gældsudligning samt udarbejdelse af likvidationsregnskab Forventet tidspunkt Ultimo oktober 2014 Ultimo december 2014 Februar 2015 Maj 2015 Januar 2016 Marts 2016 September 2016 Oktober 2016 Oktober 2016 Maj / 9

9 Aarhus den 22. september 2014 Pernille Aagaard Truelsen 9 / 9

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere