compact smart // waffle iron //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "compact smart // waffle iron //"

Transkript

1 compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 15-17

3 OBH Nordica Vaffeljern Før brug Før vaffeljernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Rul ledningen helt ud. Tør bagepladerne af med en let fugtig klud, og smør dem derefter med lidt fedtstof inden vaffeljernet tages i brug første gang. De to første vafler, der bages, bør ikke spises. Sådan bruges vaffeljernet Sæt stikket i en stikkontakt, hvorefter den røde kontrollampe tænder. Når den rette temperatur er opnået, slukker den røde lampe og den grønne begynder at lyse. Vaffeljernet er nu klar til brug. Vaffeljernet kan evt. forvarmes i ca. 10 minutter inden brug for således at opnå det bedste resultat ved bagning af den første vaffel. Lad vaffeldejen opnå stuetemperatur før bagning, herved vil vaffeljernet ikke blive afkølet af vaffeldejen. Bagning Hæld vaffeldejen i midten af den underste del af vaffeljernet, luk vaffeljernet sammen og pres overdelen ned i nogle sekunder for at fordele dejen jævnt. Det er vigtigt, at overdelen ikke trykkes ned under hele bageprocessen, da dette vil forhindre vaflen i at hæve. Kontrollamperne kan tænde og slukke under bagningen, dette påvirker ikke bageresultatet. Bagetid Bagetiden varierer fra ca. 3-5 minutter afhængig af vaffeldejen og afhængig af, hvor velbagte vafler man ønsker. Når man synes, vaflen er færdigbagt, åbnes vaffeljernet og vaflen løftes af pladen ved hjælp af et plast- eller træredskab (metalgenstande kan ødelægge belægningen). Læg vaflerne på en rist for at holde dem sprøde. Rengøring Tag altid stikket ud af kontakten efter brug og før rengøring. Rengør aldrig vaffeljernet, så længe det er tilsluttet stikkontakten. Lad vaffeljernet køle af inden rengøring. Anvend kun en let fugtet klud og eventuelt lidt opvaskemiddel til rengøring af vaffeljernet. Undlad brug af hårde eller spidse redskaber til rengøring af bagepladerne, da belægningen kan blive beskadiget. Vaffeljernets overflade tørres af med en fugtig klud. Nedsænk aldrig apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker. Grundopskrift på vafler 400 g hvedemel 150 g sukker 175 g margarine 6 dl mælk 2 æg 1½ tsk. bagepulver 1½ tsk. vanillesukker 3

4 4 Bland alle de tørre ingredienser sammen i en skål. Tilsæt mælk og smeltet, afkølet smør. Rør godt sammen og tilsæt æggene. Pisk det hele sammen med en håndmixer eller en el-pisker. Lad dejen hvile køligt i ca. 30 minutter inden bagning. Dejen skal være tyktflydende. Bag vaflerne og læg dem gerne på en bagerist indtil serveringen. Vaflerne smager bedst, hvis de kan spises, mens de stadig er lune. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet må ikke anvendes udendørs. 11. Sørg for at ledningen ikke kommer i berøring med apparatets varme ydersider og bageplader, og undlad at flytte apparatet, mens det er varmt. 12. Rør ikke ved apparatets varme ydersider, og lad altid apparatet afkøle inden rengøring. 13. Anvend kun plast eller træredskaber på bagepladerne, så slip-belægningen ikke beskadiges. 14. Når apparatet skal afbrydes, tag altid i stikket, tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at hive i ledningen. 15. FORSIGTIG: For at undgå farlige situationer som følge af utilsigtet tilkobling af afbryderen, må dette apparat ikke kunne tilsluttes ledningsnettet via en ekstern indkoblingsanordning, som f.eks. en timer, eller være tilsluttet et kredsløb, som tændes og slukkes automatisk. 16. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 17. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 18. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende omgivelser så som: - Personalerum, kontorer og andre arbejdsmæssige omgivelser - Bondegårde - Kunder på hoteller, moteller, vandrehjem og andre beboelsesmæssige omgivelser 19. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

5 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V 850 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Våffeljärn Innan användning Innan apparaten tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Linda ut sladden fullständigt. Torka av laggarna med en lätt fuktad trasa innan användning. Användning Anslut kontakten till ett vägguttag, den röda signallampan tänds. När våffeljärnet uppnått rätt temperatur tänds även den gröna signallampan och våffeljärnet är klart att använda. Förvärm gärna våffeljärnet i ca 10 minuter innan ni häller i våffelsmeten så blir även den första våfflan perfekt frasig. Låt gärna våffelsmeten uppnå rumstemperatur innan gräddning så kyls våffeljärnet inte ner av smeten. Gräddning Häll smeten i mitten på den understa laggen och stäng järnet, tryck ihop laggarna i några sekunder för att fördela smeten jämnt. Det är viktigt att du inte trycker ihop handtagen under hela gräddningstiden då detta hindrar våfflan från att jäsa. Signallamporna kan tändas och släckas under gräddning vilket är normalt och indikerar att rätt temperatur upprätthålls. Gräddningstid Gräddningstiden varierar mellan 3-5 minuter beroende på våffelsmet och hur välgräddade våfflor man vill ha. När du tycker våfflan är färdiggräddad, öppna våffeljärnet och lyft bort våfflan med ett plast eller träredskap (metall kan skada beläggningen). Lägg våfflorna på ett galler så håller de sig frasiga längre. Rengöring Drag alltid ur kontakten innan rengöring och låt järnet svalna. Använd endast en lätt fuktad trasa och eventuellt lite milt diskmedel för rengöring av laggarna. Använd aldrig hårda eller vassa redskap för att göra rent laggarna eftersom beläggningen kan skadas. Torka av höljet med en fuktig trasa. Sänk aldrig ner apparaten eller dess sladd i vatten eller annan vätska. Grundrecept frasvåfflor 400 g vetemjöl 150 g socker 175 g smör 6 dl mjölk 2 ägg 1 ½ tsk bakpulver 1 ½ tsk vaniljsocker Blanda de torra ingredienserna i en bunke. Tillsätt mjölk och smält smör. Vispa ordentligt och tillsätt äggen. Vispa gärna med mixer eller elvisp. 6

7 Låt smeten stå ca 30 minuter innan våfflorna ska gräddas. Smeten ska vara tjockflytande. Grädda våfflorna och lägg dem gärna på ett galler. Våfflorna är som allra godast om de kan ätas medan de ännu är varma. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 10. Apparaten är inte avsedd för utomhusbruk. 11. Se till att inte sladden kommer i kontakt med apparatens heta delar och undvik att flytta apparaten när den är varm. 12. Rör inte apparatens heta delar och låt apparaten svalna innan rengöring. 13. Använd endast plast eller träredskap så att inte beläggningen skadas. 14. När apparaten skall stängas av, dra aldrig i sladden utan ta tag i kontakten och dra ut den. 15. VARNING: För att undvika farliga situationer som följd av oavsiktlig aktivering, får denna apparat inte anslutas till nätet via en extern anslutningsanordning såsom t ex en timer eller vara ansluten till ett kretslopp som startas och stängs av automatiskt. 16. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 17. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 18. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande såsom: - Personalrum, kontor och andra arbetsmiljöer - Bondgårdar - Kunder på hotell, motell, vandrarhem och andra bostadsmiljöer 19. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 7

8 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Tekniska data OBH Nordica V 850 W Rätt till löpande ändringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Vaffeljern Før bruk Før apparatet tas i bruk bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Ta hele ledningen ut. Tørk av platene med en fuktig klut før bruk. Bruken Tilkoble støpslet til kontakten og den røde lampen lyser. Når vaffeljernet har oppnådd riktig temperatur tenner den grønne lampen og vaffeljernet er klar til bruk. Forvarm gjerne vaffeljernet i ca. 10 minutter før du har i vaffelrøren slik at vafflene blir perfekt stekt. La gjerne vaffelrøren oppnå romstemperatur før steking slik at ikke vaffeljernet kjøles ned av vaffelrøren. Steking Hell vaffelrøre i midten på den underste platen og lukk igjen jernet, trykk sammen platene i noen sekunder for å fordele røren jevnt i jernet. Det er viktig at du ikke trykker sammen håndtakene under hele steketiden da det forhindrer vafflene og heve. Signallampene kan slukke og tenne under stekingen, dette er helt normalt og indikerer at riktig temperatur opprettholdes. Steketid Steketiden variere mellom 3 5 minutter beroende på vaffelrøren og hvor godt godt stekte vaffler man vil ha. Når du tror vafflene er ferdigstekte, åpne vaffeljernet og løft bort vafflen med en plast eller treredskap (metall kan skade belegget). Legg vafflene på en rist så holder de seg ferske lengere. Rengjøring Dra alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og la jernet avkjøle. Bruk kun en fuktig klut og eventuelt litt vaskemiddel for rengjøring av platene. Bruk aldri harde eller kvasse redskaper for å rengjøre platene da belegget kan skades. Tørk utvendig med en fuktig klut. Dypp aldri apparatet eller ledningen i vann eller annen væske. Grunndeig til vaffler 400 g hvetemel 150 g sukker 175 g smør 6 dl melk 2 egg 1 ½ ts bakepulver 1 ½ ts vaniljesukker Bland de tørre ingrediensene i en bolle. Tilsett melk og smeltet smør. Visp godt og ha i eggene. Bruk gjerne en håndmikser. La røren stå ca. 30 minutter før vafflene skal stekes. Vaffelrøren skal være tyktflytende. Stek vafflene og legg de gjerne på en rist. Vafflene er best om de kan spises mens de ennå er varme. 9

10 Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 10. Apparatet er ikke beregnet for bruk utendørs. 11. Pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med apparatets varme deler og unngå å flytte på apparatet når den er varmt. 12. Rør ikke apparatets varme deler og la apparatet avkjøle før rengjøring. 13. Bruk kun plast og treredskaper for ikke å skade belegget. 14. Når apparatet skal slås av, tar man i støpslet og ikke dra i ledningen. 15. FORSIKTIG: For å unngå farlige situasjoner som følge av uaktsomhet, må dette apparatet ikke tilkobles nettet via ekstern tilkobling slik som f.eks timer eller være tilkoblet nettet som starter og stenger automatisk. 16. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 17. Det anbefales at el-installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 18. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk ol. slik som f.eks: - Personalrom, kontor og andre arbeidsplasser - Bondegårder - Kunder på hotell, motell, vandrehjem og andre bostedsmiljøer 19. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. 10

11 OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V 850 W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -vohvelirauta Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen OBH Nordica -vohveliraudan käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Kierrä laitteen liitosjohto auki. Pyyhi paistopinnat kostealla liinalla ennen ensimmäisen vohvelin paistoa. Käyttö Liitä pistotulppa pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy. Kun laite on saavuttanut oikean lämpötilan, syttyy myös vihreä merkkivalo. Laite on nyt käyttövalmis. Anna vohveliraudan lämmetä noin 10 minuuttia ennen paistamisen aloittamista, näin jo heti ensimmäisestä vohvelista tulee erittäin rapea. Taikinan on hyvä olla huoneenlämpöistä, jotta se ei jäähdyttäisi vohveliraudan paistopintoja. Paistaminen Kaada taikinaa alemman paistopinnan keskelle ja laske ylempi paistopinta alas. Paina paistopintoja yhteen kädensijasta muutaman sekunnin ajan, jotta taikina leviäisi tasaisesti. Älä paina paistopintoja yhteen koko paiston ajan, koska se estää vohvelin kohoamisen. Merkkivalot saattavat syttyä ja sammua paiston aikana, mikä osoittaa, että laite ylläpitää oikeaa paistolämpötilaa. Paistoaika Paistoaika vaihtelee kolmesta viiteen minuuttiin, riippuen taikinan koostumuksesta ja halutusta paistotuloksesta. Kun vohveli on mielestäsi paistunut tarpeeksi, avaa vohvelirauta ja irrota vohveli muovisella tai puisella välineellä (metalli saattaa vaurioittaa paistopintojen pinnoitetta). Aseta valmiit vohvelit jäähtymään ritilälle, jolloin niiden rapeus säilyy pitkään. Puhdistus Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä aina ennen puhdistusta. Puhdista paistopinnat kostealla liinalla sekä miedolla astianpesuainevedellä. Älä koskaan käytä kovia tai teräviä puhdistusvälineitä, jotta paistopintojen pinnoite ei vaurioituisi. Pyyhi vohveliraudan ulkopinnat kostealla liinalla. Älä milloinkaan upota laitetta tai liitosjohtoa veteen tai muuhun nesteeseen. Perusvohvelit 6 dl maitoa 3 munaa 1 dl sokeria ½ tl suolaa vaniliinisokeria 5 dl vehnäjauhoja 1 tl leivinjauhetta 100 g sulatettua voita tai margariinia 12

13 Sulata rasva ja jäähdytä hieman. Vatkaa maitoon muut ainekset ja lopuksi sulatettu rasva. Vatkaa tehosekoittimessa tai sähkövatkaimella. Anna taikinan turvota n. 30 minuuttia ennen paistamista. Paista vohvelit ja aseta ne sen jälkeen ritilälle. Vohvelit maistuvat parhaimmilta juuri paistettuina. Annoksesta tulee n. 12 vohvelia. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat toki käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Varmista, ettei liitosjohto riipu vapaana pöydältä. 8. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. Laitetta ei tule käyttää ulkotiloissa. 11. Tarkista, ettei liitosjohto joudu kosketuksiin laitteen kuuman ulkopinnan ja paistopintojen kanssa. Älä siirrä laitetta sen ollessa vielä kuuma. 12. Älä kosketa laitteen kuumia pintoja ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. 13. Käytä ainoastaan muovisia tai puisia välineitä, jotta paistopintojen tarttumaton pinnoite ei vaurioidu. 14. Kytke laite pois päältä irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Älä koskaan irrota sitä vetämällä johdosta. 15. VAROITUS: Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan esimerkiksi ajastimen tai muun ulkoisen kytkimen välityksellä. Laitetta ei myöskään saa liittää automaattisesti kytkeytyvään virtapiiriin. 16. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, johto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 17. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 18. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin, joita ovat esimerkiksi - sosiaalitilat, toimistot ja muut työtilat - maatilat - asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa, retkeilymajoissa ja muissa majoitustiloissa. 19. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. 13

14 Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 850 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Waffle iron Before use Before you use the appliance for the first time, read the instructions carefully and save it for future use. Unwind the cord completely. Clean the plates with a damp cloth before use. Use Connect the plug to an outlet, the red pilot light will light. When the optimum temperature is reached the green pilot will light and the appliance is ready for use. Preheat the waffle iron for about 10 minutes before you pour the batter. This will make even the first waffle perfectly crispy. Let the batter reach room temperature before baking the waffles, this will prevent the batter to cool down the waffle iron. Baking Pour the batter in the middle of the lower plate and close the lid, press a few seconds so that the batter is spread evenly. Do not press during the whole process though this will prevent the waffle from rise. The pilot lights will turn on and off during use in order to maintain the correct temperature, this does not effect the result. Baking time The baking time may vary between 3-5 minutes depending on the batter and how well baked you want the waffle. When you think you waffle is ready, open the lid and remove the waffle with a plastic or wooden utensil (metal can damage the coating). Place the waffle on a grid to keep the crispiness. Cleaning Always remove the plug from the outlet and let it cool off. Do only use a damp cloth and mild detergent when cleaning the plates. Never use sharp objects when cleaning since the coating may be damaged. Wipe the cover with a damp cloth. Never immerse the appliance or cord in water or any other liquid. Recipe waffles 400 g flour 150 g caster sugar 175 g butter 6 dl milk 2 eggs 1 1/2 teaspoon baking powder 1 1/2 teaspoon vanilla sugar Mix the dry ingredients in a bowl. Add milk and melted butter. Whisk and add the eggs. Leave the batter for 30 minutes before baking. The batter should be viscous. Bake the waffles and place them on a grid. Serve the waffle while still hot. 15

16 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the kettle on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. The appliance is not for outdoor use. 11. Check that the cord does not come into contact with the hot exteriors and the baking plates of the appliance, and do not attempt to move the appliance when it is hot. 12. Do not touch the hot exteriors of the sandwich toaster, and let the appliance cool off before cleaning. 13. Use only wooden or plastic utensils on the baking plates, in order not to damage the non-stick coating. 14. When the appliance is disconnected, always pull the plug, never disconnect by pulling the cord. 15. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility. 16. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 17. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments 19. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. 16

17 Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica V 850 W These instructions are subject to alterations or improvements. 17

18

19

20 SE/MB/6960/241011

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere