Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0."

Transkript

1 Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433

2 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - English...page 15-17

3 OBH Nordica Solo Kettle Før brug Før kogekanden tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Kogekanden bør kun anvendes til at opvarme og koge vand. Hæld aldrig mælk, supper, kaffe eller te etc. i kogekanden. Før kogekanden tages i brug første gang, fyldes den med vand op til MAX markeringen og lad den koge min. to hold vand igennem. Kogekanden skal køle af i 3-4 minutter mellem hver brug. Således bruges kogekanden Hæld vand i kogekanden der må ikke påfyldes vand over MAX-markeringen og luk låget. Der må ikke påfyldes vand, når kanden er anbragt på foden. OBS! Kogekanden er forsynet med et hængslet, låsbart sikkerhedslåg, som mindsker skoldningsfaren betydeligt, idet låget ikke falder af, hvis kanden skulle vælte. Låget åbnes ved at trykke på låsekontakten øverst på låget. Husk altid at trykke låget godt på plads efter påfyldning. ADVARSEL! Hvis kogekanden er overfyldt (dvs. at der er fyldt vand over MAX-markeringen), kan kogende vand sprøjte ud. Kogekanden består af to dele: Selve kanden og en løs, strømførende fod, hvorpå kanden kan sættes fra alle vinkler. Kogekanden må kun anvendes med den medfølgende fod. Sæt den fyldte kande på foden og sæt stikket i en stikkontakt (husk at tænde). Kanden tændes på RESET knappen på håndtaget og den røde indikator lampe vil lyse. Når vandet koger, afbrydes kogekanden automatisk efter nogle sekunder og den røde indikatorlampe slukker. Husk altid at tage stikket ud af stikkontakten, når kogekanden ikke er i brug. VIGTIGT: Låget skal altid være lukket, når kanden anvendes, da den automatiske dampafbryder ellers ikke virker, og der desuden er risiko for, at kogende vand sprøjter ud. Kogekandens automatiske dampafbryder er meget fintfølende for at kunne slå fra på det helt rigtige tidspunkt. Skulle der opstå uregelmæssigheder ved den automatiske dampafbryder (kogekanden slår enten fra for tidligt eller for sent), bør kogekanden afkalkes, idet tilkalkning meget ofte kan være årsag til den opståede fejl (se afsnittet om afkalkning). VÆR FORSIGTIG! Overfladen bliver meget varm under brug! OBS Hvis kogekanden utilsigtet tændes uden vand, vil den automatisk slå til og fra og den røde indikator lampe vil lyse konstant indtil at kedlen har fået tilført nyt vand og har kogt op endnu engang, hvorved RESET knappen afbrydes og lampen slukker. Sørg for at fylde vand på, inden kogekanden atter bruges. 3

4 ADVARSEL! Risiko for skoldning: Åbn aldrig låget under brug. Når vandet koger, slår kogekanden automatisk fra. Kogekanden kan også slukkes manuelt ved at, fjerne kanden fra foden, slukke på stikkontakten eller tage stikket ud. Såfremt man senere ønsker at koge det samme vand op igen, sættes stikket i stikkontakten eller kanden sættes tilbage på foden og vandet vil koge op igen. VIGTIGT! Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Rengøring Lad kogekanden afkøle inden rengøring. Nedsænk aldrig kogekanden, foden, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker. Anvend ikke rengøringsmiddel med slibemiddel. Aftør kogekanden med en fugtig klud og skyl kanden med vand. Fjern aflejringer med opvaskemiddel. Afkalkning Kogekanden bør jævnligt renses for kedelsten. Et tegn på at kogekanden trænger til afkalkning kan være, at kogetiden er forlænget eller den slukker for tidligt. Fyld kogekanden op til MAX markeringen (0,5 liter). Anvend afkalkningsmiddel og følg instruktionerne på pakken. Luk låget og sæt stikket i stikkontakten og tænd for kontakten. Kogekanden slukker automatisk, når vandet koger. Lad afkalkningsmidlet virke i min. 30 minutter. Skyl kogekanden grundigt med flere hold vand og kog min. 2 hold vand, som herefter kasseres. Gentag proceduren såfremt kogekanden er meget tilkalket. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig kogekanden på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Risiko for brandskader! Varm damp fra apparatet kan forårsage brandskader. Hold øje med vandstandsmålets maximum niveau. Åbn aldrig låget, når kanden er tændt. 11. Kogekanden må kun anvendes med den tilhørende fod. 12. Start ikke apparatet uden vand. 4

5 13. Før der hældes vand på, fjern altid kogekanden fra foden med apparatkontakt. 14. ADVARSEL! Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. 15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 16. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 17. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende omgivelser så som: - Personalerum, kontorer og andre arbejdsmæssige omgivelser - Bondegårde - Kunder på hoteller, moteller, vandrehjem og andre beboelsesmæssige omgivelser. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica watt 230V 0,5 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Solo Vattenkokare Innan användning Innan vattenkokaren tas i bruk för första gången bör denna bruksanvisning läsas igenom grundligt och därefter sparas för senare bruk. Vattenkokaren bör endast användas för att värma upp vatten. Häll aldrig mjölk, soppor, kaffe, te etc i vattenkokaren. Innan vattenkokaren används första gången bör den fyllas med vatten upp till MAXmarkeringen och starta apparaten. Koka upp minst två omgångar vattnet som du sedan häller ur. Vattenkokaren ska svalna i 3-4 minuter mellan varje användning. Användning Häll vatten i vattenkokaren fyll ej över MAX markeringen och stäng locket. Fyll inte på vatten när vattenkokaren står på kontaktplattan. OBS! Vattenkokaren är försedd med ett låsbart säkerhetslock som minskar faran för brännskador betydligt då locket inte kan lossna om kannan skulle välta. Locket öppnas genom att trycka på låsknappen på locket. Kom ihåg att alltid stänga locket ordentligt efter påfyllning av vatten. VARNING! Om kannan fylls på med för mycket vatten (dvs. över MAX-markeringen) kan vattnet koka över och spruta ut. Vattenkokaren består av två delar: själva kannan och en lös, strömförande kontaktplatta där kannan kan placeras från alla vinklar. Kannan kan endast användas med den medföljande kontaktplattan. Sätt i kontakten i vägguttaget och ställ vattenkokaren fylld med vatten på kontaktplattan. Apparaten startas med RESET knappen på handtaget och knappen tänds. Vattenkokaren slår av automatiskt när vattnet kokar och signallampan slocknar. Dra alltid ur kontakten när du inte använder vattenkokaren. VIKTIGT! Locket ska alltid vara ordentligt stängt när vattenkokaren används, annars aktiveras inte den automatiska avstängningsfunktionen och det är dessutom risk att kokande vatten sprutar ut. Vattenkokarens automatiska avstängning är mycket finkänslig. Om avstängningen skulle bli oregelbunden (vattenkokaren slår av för tidigt eller för sent) bör vattenkokaren avkalkas då detta kan vara orsaken (se avsnitt om avkalkning längre fram). VAR FÖRSIKTIG! Höljet blir mycket varmt under användning. OBS! Om vattenkokaren oavsiktligt startas utan vatten slår den automatisk av. Signallampan lyser konstant tills vattenkokaren fyllts med vatten, startas och vattnet kokat upp, RESET knappen åker upp och signallampan slocknar. Se till att fylla på vatten innan apparaten startas. VARNING! Risk för skållning! Öppna aldrig locket under användning. 6

7 När vattnet kokar slår vattenkokare automatiskt av. Vattenkokaren kan också stängas av manuellt genom att lyfta vattenkokaren från kontaktplattan eller dra ur kontakten. Om man önskar koka upp samma vatten igen sätter man tillbaka vattenkokaren på kontaktplattan, kontrollerar att kontakten är ansluten och startar apparaten igen. VIKTIGT! Dra alltid ur kontakten efter användning. Rengöring Låt vattenkokaren svalna innan rengöring. Nedsänk aldrig vattenkokare, sladd eller kontakt i vatten eller annan vätska. Använd aldrig repande rengöringsmedel. Torka av vattenkokaren med en fuktig trasa och skölj ur kannan med vatten och diskmedel. Avkalkning Vattenkokaren bör avkalkas regelbundet. Ett tecken på att vattenkokaren behöver avkalkas kan vara att kokningstiden förlängs eller att den stängs av för tidigt. Fyll vattenkokaren till MAX markeringen (0,5 l). Använd avkalkningsmedel och följ instruktionerna på förpackningen. Stäng locket och sätt i kontakten. Vattenkokaren stängs av automatiskt när vattnet kokar. Låt avkalkningsmedlet verka i minst 30 minuter. Skölj vattenkokaren grundligt flera gånger och koka minst 2 omgångar vatten som därefter kasseras. Upprepa om ytterligare en gång om så behövs. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig vattenkokaren på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Lämna aldrig apparaten obevakad. 10. Varning! Risk för brännskador! Het ånga från apparaten kan orsaka brännskador. Observera nivåmätarens maxnivå. Öppna aldrig locket när apparaten är påslagen. 11. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan. 12. Starta aldrig apparaten utan vatten. 13. Innan du fyller på vatten, lyft ALLTID av vattenkokaren från kontaktplattan. 14. VARNING! Om kannan överfylls med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 7

8 15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 17. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande såsom: - Personalrum, kontor och andra arbetsmiljöer - Bondgårdar - Kunder på hotell, motell, vandrarhem och andra bostadsmiljöer. 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Teknisk data OBH Nordica 6423, 6426, watt 230V 0,5 liters kapacitet Rätten till löpande ändringar förebehålles. 8

9 OBH Nordica Solo Kettle Før bruk Før vannkokeren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Vannkokeren bør kun brukes til å varme opp og koke vann i. Ha aldri melk, supper, kaffe, te etc i vannkokeren. Før vannkokeren tas i bruk første gang, skal den fylles med vann opptil MAX markeringen og la det koke, gjenta dette to ganger. Vannkokeren skal avkjøle 3 4 minutter mellom hver gang den er i bruk. Slik brukes vannkokeren Fyll vann i vannkokeren det må ikke fylles vann over MAX markeringen og lukk lokket. Det må heller ikke fylles vann i vannkokeren når den står på foten. OBS! Vannkokeren er utstyrt med et hengslet, låsbart sikkerhetslokk som minsker brannfaren betydelig, da lokket ikke faller av hvis kannen skulle velte. Lokket åpnes ved å trykke på låsen øverst på håndtaket. Husk alltid å trykke lokket ordentlig på plass etter påfylling. ADVARSEL: Hvis vannkokeren er overfylt (dvs. at det er fylt vann over MAXmarkeringen) kan det sprute ut kokende vann. Vannkokeren består av to deler: Selve kannen og en løs strømførende fot som man kan sette kannen på i alle vinkler. Vannkokeren må kun brukes med foten som følger med. Sett den vannkokeren på foten og sett støpslet i kontakten (husk å slå på). Vannkokeren startes med RESET knappen på håndtaket og den røde lampen lyser. Når vannet koker avbrytes kokingen automatisk etter noen sekunder og den røde lampen slukker. Husk alltid å ta støpslet ut av kontakten når vannkokeren ikke er i bruk. VIKTIG: Lokket skal alltid være lukket når vannkokeren brukes, da den automatiske dampavbryteren eller ikke virker og det er fare at kokende vann spruter ut. Vannkokerens automatiske dampavbryter er veldig følsom for å kunne slå av på det riktige tidspunkt. Skulle det skje uregelmessigheter med den automatiske dampavbryter (vannkokeren slår seg av eller på for tidlig) bør vannkokeren avkalkes. Da kalking veldig ofte kan være årsaken til den oppståtte feilen (se avsnitt om avkalking). VÆR FORSIKTIG! Overflaten blir veldig varm under bruk. OBS! Hvis vannkokeren slås på uten vann vil den automatisk slå seg av og den røde lampen vil lyse konstant inntil kannen er påfylt nytt vann og kokt opp en gang RESET knappen slår seg av og lampen slukker. Husk å fylle på vann før vannkokeren igjen tas i bruk. ADVARSEL! Fare for brannskader! Åpne aldri lokket under bruk. 9

10 Når vannet koker slår vannkokeren seg av automatisk. Vannkokeren kan også slås av manuelt med å fjerne vannkokeren fra foten, slå av eller ta støpslet ut av kontakten. Hvis man senere ønsker å koke opp det samme vannet settes støpslet i kontakten og kannen settes tilbake på foten og vannet vil koke opp igjen. VIKTIG! Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk. Rengjøring La vannkokeren avkjøle før rengjøring. Senk aldri vannkokeren, foten, ledningen eller støpslet i vann eller andre væsker. Bruk ikke rengjøringsmidler med slipemidler. Tørk av vannkokeren med en fuktig klut og skyll kannen innvendig med vann. Fjern smuss med oppvaskmiddel. Avkalkning Fyll vannkokeren opptil MAX markeringen (0,5 liter). Bruk avkalkingsmiddel og følg instruksjon på pakken. Lukk lokket, sett støpslet i kontakten og slå på. Vannkokeren slår seg av automatisk nå vannet koker. La avkalkingsmiddelet virke minst 30 minutter. Skyll vannkokeren grundig flere ganger og kok opp vann 2 ganger og hell ut. Gjenta prosedyren hvis det er mye kalk i vannkokeren. Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelser og etter bruk, når det settes deler på og tas deler av og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Vannkokeren og foten må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer (inklusive barn) med begrenset fysisk, sensorisk eller psykisk plager eller som mangler erfaring av eller kjennskap til apparatet, såfremt de ikke er under tilsyn eller har fått instruksjon i hvordan apparatet brukes av en person som har ansvaret for sikkerheten. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid forstå risikoen og faren rundt dette. Lær barn og ta ett ansvarsbevist forhold ved håndtering av el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 8. Sett aldri vannkokeren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l. 9. Vannkokeren bør kun brukes under tilsyn. 10. Fare for brannskader! Varm damp fra apparatet kan forårsake brannskader, vær obs på vannstandsmålerens maximum nivå og åpne aldri lokket når apparatet er slått på. 11. Vannkokeren må kun brukes med tilhørende fot. 12. Start aldri apparatet uten vann. 13. Før det fylles vann i vannkokeren, skal alltid vannkokeren tas av foten. 14. ADVARSEL! Hvis kannen er overfylt kan kokende vann sprute ut. 15. Se alltid etter apparatet, ledningen og støpslet for skader før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den skifes av fabrikanten, serviceverksted eller en autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 10

11 16. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI- rele- brytestrøm max.30ma) Kontakt en autorisert elektrikker. 17. Dette apparatet er beregnet til bruk i husholdninger slik som: - Personalrom, kontor og andre arbeidsplasser - Bondegårder - Kunder på hotell, motell, herberger og andre bosteder. 18. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer bruker selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av det gjennvinnes. Elekriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Ta alltid vare på kasse/ kjøpskvitteringen med kjøpsdato, og ta dette sammen med apparatet til butikken der det er kjøpt for eventuell reklamasjon. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica watt 230V 0,5 liter Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica Solo Kettle -vedenkeitin Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Vedenkeitintä saa käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen ja keittämiseen. Älä kaada vedenkeittimeen maitoa, keittoa, kahvia, teetä tai muuta nestettä. Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä vedenkeittimen kannu sisäpuolella olevaan MAXmerkkiin asti vedellä. Kuumenna vesi kiehuvaksi ja kaada se pois. Toista käsittely vähintään kaksi kertaa. Anna vedenkeittimen jäähtyä käyttökertojen välillä 3-4 minuuttia. Vedenkeittimen käyttö Täytä kannu korkeintaan MAX-merkkiin asti vedellä ja sulje kansi. Kannuun ei saa lisätä vettä, kun se on asetettu pohjaosan päälle. HUOM! Kannussa on saranoitu, lukkiutuva turvakansi, joka vähentää merkittävästi palovammojen vaaraa, sillä kansi ei irtoa, vaikka vedenkeitin kaatuisi. Kansi voidaan avata painamalla kannen päällä olevaa lukitsinta. Muista painaa kansi huolellisesti paikoilleen täytön jälkeen. VAROITUS: Jos keitin on liian täynnä eli vedenpinta ylittää MAX-merkin, keittimestä voi käytön aikana roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeitin koostuu kahdesta osasta: irrallisesta kannusta ja virtalähteenä toimivasta pohjaosasta. Kannun voi asettaa pohjaosalle mistä tahansa suunnasta. Kannua saa käyttää ainoastaan mukana toimitettavalla pohjaosalla. Nosta täytetty kannu pohjaosalle ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Vedenkeitin käynnistyy ja punainen merkkivalo syttyy, kun kädensijan RESET-painiketta painetaan. Kun vesi kiehuu, vedenkeittimen virta katkeaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua ja punainen merkkivalo sammuu. Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ! Kannen on oltava suljettuna keitintä käytettäessä. Muuten automaattinen virrankatkaisu ei toimi ja keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen automaattinen virrankatkaisu on suunniteltu niin, että virta katkeaa juuri oikeaan aikaan. Jos virta katkeaa liian aikaisin tai liian myöhään, vedenkeittimeen kertynyt kalkki on poistettava. Toimintahäiriöt saattavat usein johtua nimenomaan kalkkeutumisesta (ks. Kalkinpoisto). VAROITUS! Laitteen ulkopinta kuumenee käytön aikana huomattavasti. HUOM! Jos keitin käynnistetään vahingossa tyhjänä, virta kytkeytyy ja katkeaa automaattisesti ja punainen merkkivalo syttyy. Lisää tällöin kannuun vettä ja kuumenna vesi kiehuvaksi. RESET-toiminto katkeaa ja merkkivalo sammuu. Muista täyttää kannu vedellä ennen seuraavaa käyttökertaa. 12

13 VAROITUS! Palovamman vaara! Älä avaa kantta käytön aikana. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti. Keitin voidaan myös sammuttaa käsin nostamalla kannu pohjaosan päältä tai irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Jos sama vesi halutaan myöhemmin keittää toistamiseen, liitä pistotulppa pistorasiaan tai nosta kannu takaisin pohjaosan päälle, jolloin virta kytkeytyy uudelleen. TÄRKEÄÄ! Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen. Puhdistus Anna vedenkeittimen jäähtyä ennen puhdistusta. Älä upota kannua, pohjaosaa, johtoa tai pistotulppaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Pyyhi vedenkeittimen ulkopinta kostealla liinalla ja huuhtele kannu vedellä. Puhdista keittimeen tarttunut vieras aine astianpesuaineella. Kalkinpoisto Vedenkeittimeen kertyvä kalkki on poistettava säännöllisesti. Yksi merkki kalkinpoiston tarpeesta voi olla pidentynyt keittoaika tai liian aikainen virrankatkaisu. Täytä kannu MAX-merkkiin saakka (0,5 litraa). Käytä kalkinpoistoainetta ja noudata pakkauksen ohjeita. Sulje kansi ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Virta katkeaa automaattisesti, kun vesi kiehuu. Anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa vähintään 30 minuuttia. Huuhtele kannu huolellisesti ja keitä vähintään kaksi kannullista vettä. Vaihda vesi keittokertojen välillä. Toista käsittely, jos vedenkeitin on erittäin kalkkeutunut. Sähkölaitteet ja turvallisuus 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V vaihtovirtaan ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Kannua ja pohjaosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat toki käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Varmista, ettei johto riipu vapaana pöydältä. 8. Älä sijoita vedenkeitintä keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on valvottava. 10. Palovamman vaara! Laitteesta tuleva kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei vedenpinta ylitä enimmäistäyttömäärää. Älä avaa kantta, kun keitin on käynnissä. 13

14 11. Kannua saa käyttää ainoastaan mukana toimitettavalla pohjaosalla. 12. Älä käynnistä keitintä ilman vettä. 13. Nosta kannu pois pohjaosan päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen täyttöä. 14. VAROITUS! Jos kannu on liian täynnä, siitä voi käytön aikana roiskua kiehuvaa vettä. 15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, johto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos johto on vaurioitunut, toimita laite vaaratilanteiden välttämiseksi valmistajalle, koulutetulle asentajalle tai valtuutettuun huoltopisteeseen korjattavaksi. 16. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 17. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin, joita ovat esimerkiksi - sosiaalitilat, toimistot ja muut työtilat - maatilat - asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa, retkeilymajoissa ja muissa majoitustiloissa. 18. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjetta, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica W 230 V 0,5 litraa Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Solo Kettle Before use Before the kettle is used for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. The kettle should be used only for heating and boiling of water. Never pour milk, soup, coffee or tea etc. in the kettle. Before using the kettle for the first time pour water into it to the MAX level indicator and let it boil at least a few times. Let the kettle cool off for 3 or 4 minutes after each cycle. How to use the kettle Pour water into the kettle and be careful not to exceed the MAX level indicator and close the lid. Do not add water when the kettle is positioned on the base. NOTICE! The kettle is equipped with a hinged, locking safety lid to minimize the risk of burns as it prevents the lid from falling off in case the kettle should fall over. The lid opens by pushing the locking switch on the top of the lid. Remember to press the lid back in place after filling. WARNING: If the kettle is filled with too much water (i.e. above the MAX level indicator) boiling water might spurt out of the appliance. The kettle consists of two parts: The kettle itself and a separate, energized base, on which the kettle can be positioned in any direction. The kettle shall be used only with the delivered base. Position the filled kettle on the base and put the plug in the wall socket (remember to switch it on). Turn on the kettle by pressing the RESET button on the handle and a red pilot lamp will switch on. When the water is boiling, the kettle will automatically turn off after a few seconds and the red pilot lamp will go off. Remember to unplug the kettle when not in use. IMPORTANT! Always keep the lid closed when the kettle is used. Otherwise the automatic switch off function will not be activated and there will be a risk that boiling water will spurt out of the kettle. The automatic switch off function is extremely sensitive in order to react at the right moment. In case the switch off function becomes irregular (the kettle turns off too early or too late), descaling might be needed (see instructions for descaling). CAREFUL! The surface gets very hot during use! NOTICE! If by accident the kettle is switched on without water, it will automatically switch on and off and the red light will be on constantly until the kettle has been filled with water and boiled again, whereby the RESET button will switch off and the lamp will go off. Always remember to add water before using the kettle again. 15

16 WARNING! Risk of burn injuries: Never open the lid when in use. When the water is boiling the kettle will automatically switch off. The kettle can also be switched off manually by removing the kettle from the base, switching off the plug or unplugging it. If you want to boil the same water again at a later stage, reinsert the plug in the switch or put the kettle back on the base and let the water boil again. IMPORTANT! Always unplug the appliance after use. Cleaning Let the kettle cool off before cleaning. Never immerse the kettle, the base, the cord or the plug into water or other liquids. Do not use abrasive detergents. Wipe off the kettle with a water dampened cloth and rinse the kettle with water. Use a detergent for removing deposits. Descaling We recommend that you descale the kettle regularly. If the boiling time is prolonged or the kettle switches off too early, descaling might be necessary. Fill the kettle to the MAX level indicator (0.5 Litres). Use a descaling agent and follow the instructions on the package. Open the lid and put the plug into the socket and turn on the switch. The kettle switches off automatically when the water is boiling. Let the descaling agent work for about 30 minutes. Rinse the kettle thoroughly with water a few times and add fresh water at least 2 times and let it boil. Repeat the descaling process if there is a lot of lime deposit. Safety 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. Neither the kettle nor the stand must be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the kettle on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. Risk of burn injuries! Hot steam from the appliance may cause burns. Observe the maximum level of the water gauge. Never open the lid when the kettle is in use. 16

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere