Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 15-17

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten kan endast startas om locket är korrekt placerat. 5. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 6. Apparaten får inte användas av barn. Placera apparat och sladd utom räckhåll för barn. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn bör hållas under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. 8. Rengör apparaten regelbundet med en fuktig trasa. 9. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 10. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 11. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 3

4 12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus i mer än 30 sekunder. Vänta därefter minst 3 minuter innan apparaten används igen. 13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 14. Använd inte apparaten om skyddslocket är skadat eller har synliga sprickor. 15. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 16. Apparaten är endast för privat bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna, bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Innan användning Torka ur metallbehållare, lock och hölje med en fuktig trasa, notera att kniven i metallbehållaren är vass. Användning Lyft bort locket från apparaten och fyll metallbehållaren med kaffebönor upp MAX nivån som är markerad på insidan av metallbehållaren, fyll inte över MAX nivån. Sätt på locket på kvarnen och sätt i kontakten i ett vägguttag. Notera att apparaten inte går att starta om locket inte sitter korrekt. Håll kvarnen med båda händerna, en hand på locket och en hand runt höljet. Tryck ner strömbrytaren och håll strömbrytaren nertryckt i ca 30 sekunder för att mala en full behållaren. Ju längre du håller strömbrytaren nertryckt desto mer finmalet blir kaffet. En full behållare blir ca 7-8 kaffemått (ca 60 g) finmalet kaffe, lite beroende på hur länge man maler. Släpp strömbrytaren och apparaten stängs av automatiskt. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4

5 OBS! Kaffekvarnen får köras i max 30 sekunder åt gången, vänta därefter ca 3 minuter innan du använder apparaten igen så att motorn hinner svalna. Knacka lite på locket så att pulvret lossnar och lyft sedan bort locket. Häll sedan över kaffepulvret i locket för att enklare kunna mäta upp kaffet. Kaffekvarnen får INTE användas till kryddor och örter. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Apparaten och dess sladd får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Metallbehållaren kan tas bort genom att vrida den motsols och sedan lyfta den uppåt. Diska metallbehållare och lock för hand. Se till att alla delar är helt torra innan ni använder apparaten eller ställer undan den. Apparaten och dess delar får inte diskas i diskmaskin. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~, 50 Hz W Rätten till löpande ändringar förebehålles. 5

6 6 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, når det ikke er under opsyn, efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet kan kun startes, når låget er korrekt placeret. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 7. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 8. Apparatet rengøres regelmæssigt med en fugtig klud. 9. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 10. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.

7 12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimum anvendelsestid: 30 sekunder, vent derefter mindst 3 minutter, inden apparatet tages i brug igen. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. Anvend ikke apparatet, hvis beskyttelseslåget er beskadiget eller har synlige revner. 15. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 16. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 17. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Før brug Metalbeholder, låg og apparatets overflade tørres med en fugtig klud - Vær opmærksom på, at kniven i metalbeholderen er skarp. Sådan bruges kaffemøllen Tag låget af og fyld metalbeholderen med kaffebønner op til MAX-niveau markeret på indersiden af metalbeholderen Fyld ikke kaffebønner over MAX-niveauet. Sæt låget på kaffemøllen og sæt stikket i en stikkontakt. Bemærk: Apparatet kan ikke startes, hvis låget ikke sidder korrekt. 7

8 Læg den ene hånd på låget og hold på kaffemøllen med den anden hånd. Tryk tænd/sluk knappen ned i ca. 30 sekunder, hvis metalbeholderen er fuld. Jo længere afbryderen holdes nede jo finere bliver kaffen malet. En fuld beholder indeholder ca. 7-8 kaffemål (60 g) finmalet kaffe afhængig af, hvor længe det males. Slip tænd/sluk knappen, hvorefter apparatet slukker automatisk. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. OBS! Kaffemøllen må max. køre i 30 sekunder ad gangen. Lad motoren køle af i ca. 3 minutter, inden apparatet anvendes igen. Bank lidt på låget, så pulveret løsner sig fra låget, hvorefter låget fjernes. Hæld derefter kaffepulveret over i låget, så kaffen nemt kan afmåles. Kaffemøllen må IKKE anvendes til krydderier og krydderurter. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Apparatet og ledningen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Metalbeholderen fjernes ved at dreje den mod uret og derefter løfte den opad. Metalbeholder og låg vaskes af i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Sørg for at alle dele er helt tørre, inden apparatet anvendes igen eller stilles væk. Apparatet og tilbehørsdelene må ikke vaskes i opvaskemaskine. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~, 50 Hz watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 8

9 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, er uten tilsyn, etter bruk og når tas deler av og settes deler på. 4. Apparatet må ikke starte før lokket er korrekt på plass. 5. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 6. Apparatet må ikke brukes av barn. Sett apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 8. Rengjør apparatet regelmessig med en fuktig klut. 9. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 10. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9

10 11. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 12. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 13. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause i mere enn 30 sekunder. Deretter må man vente i minst 3 minutter før man starter apparatet igjen. 14. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 15. Ikke bruk apparatet hvis beskyttelsesdekslet er skadet eller har synlige sprekker. 16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 17. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 18. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk gjerne vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Før bruk Tørk av metallbeholderen, lokket og beholder med en fuktig klut. Husk at kniven i metallbeholderen er veldig skarp. Slik brukes kaffekvernen Løft bort lokket av apparatet og fyll apparatets metallbeholder med kaffebønner opp til MAX nivå som er markert på innsiden av metallbeholderen, fyll ikke over MAX nivå. Sett lokket på kaffekvernen og sett støpslet i kontakten. Husk at apparatet ikke kan starte hvis lokket ikke er satt ordentlig på plass. 10

11 Hold kvernen med begge hender, den ene hånden på lokket og den andre på apparatet. Trykk ned bryteren og hold den nede i ca. 30 sekunder for å male en full beholder. Jo lengere bryteren holdes nede jo finere blir kaffen malt. En full beholder blir ca. 7-8 kaffemål (ca.60 g) finmalt kaffe, litte beroende på hvor lenge man maler. Slipp opp bryteren og apparatet stopper automatisk. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk. OBS! Kaffekvernen må kjøres i maks 30 sekunder om gangen, vent derettter i ca. 3 minutter før du bruker apparatet igjen slik at motoren avkjøles. Slå litt på lokket slik at kaffepulveret løsner fra lokket og løft deretter lokket av. Hell deretter kaffepulveret over i lokket for å kunne måle opp kaffen. Kaffekvernen må IKKE brukes til krydder og urter. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Apparatet og ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Metallbeholderen kan tas av med å vri den mot solen og løfte den opp. Vask metallbeholderen og lokk for hånd. Pass på at alle delene er helt tørre før de brukes igjen eller settes til oppbevaring. Apparatet og delene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatene gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniska data OBH Nordica V ~, 50 Hz W Rett til løpende endringer forbeholdes. 11

12 12 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa laitteen käytössä, kun laite jätetään ilman valvontaa, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Tämä laite käynnistyy vain, jos kansi oikein paikallaan. 5. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 6. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 7. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 8. Puhdista laite säännöllisesti kostealla liinalla. 9. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 10. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 11. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 12. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 3 minuutin tauko.

13 13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 14. Älä käytä laitetta, jos sen suojakansi on vaurioitunut tai siinä on näkyviä halkeamia. 15. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 16. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 17. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Vieraile kotisivuillamme joilta löydät tuotteistamme lisätietoa ja inspiraatiota. Ennen käyttöä Pyyhi metallisäiliö, kansi ja ulkopinta kostealla liinalla. Huomaa, että metallisäiliössä oleva terä on terävä. Käyttö Irrota laitteen kansi ja kaada metallisäiliöön kahvinpapuja säiliössä näkyvään MAX-merkintään asti. Älä ylitä enimmäistäyttömäärää. Aseta myllyn kansi paikalleen ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Huomaa, ettei laitetta voi käynnistää, ellei kansi ole kunnolla paikoillaan. Pidä myllyä molemmin käsin, toinen käsi kannen päällä ja toinen rungon ympärillä. Paina virtakytkin alas ja pidä sitä painettuna noin 30 sekuntia täyden säiliöllisen jauhamiseksi. Mitä pidempään painat virtakytkintä, sitä hienommaksi kahvi jauhautuu. Täydestä säiliöllisestä tulee noin 7 8 kahvimitallista (noin 60 g) hienoksi jauhettua kahvia. Määrä riippuu hieman jauhatuksen pituudesta. Vapauta virtakytkin, jolloin laite sammuu automaattisesti. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen. 13

14 HUOM! Kahvimyllyä saa käyttää enintään 30 sekuntia kerrallaan. Odota sen jälkeen noin 3 minuuttia, ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Näin moottori ehtii jäähtyä. Napauta kantta, jotta jauhe irtoaa kannesta, ja nosta sen jälkeen kansi pois. Kaada kahvijauhe sen jälkeen kanteen, jotta kahvi olisi helpompi mitata. Kahvimyllyä EI saa käyttää mausteiden ja yrttien jauhamiseen. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta. Laitetta ja sen liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Voit irrottaa metallisäiliön paikoiltaan kiertämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sen ylös. Pese metallisäiliö ja kansi käsin. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen laitteen käyttöä tai siirtämistä säilytykseen. Laitetta ja sen osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V ~, 50 Hz W Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use, left unattended, after use, when assembling and disassembling and before cleaning and maintenance. 4. This appliance can only be started when the lid is properly placed. 5. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 8. Clean the appliance regular with a damp cloth. 9. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 10. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 11. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 12. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 30 seconds, then wait at least 3 minutes before the appliance is used again. 15

16 13. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 14. Do not use the appliance if the protecting cover is damaged or has visible cracks. 15. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 16. The appliance is for domestic use only. 17. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Please visit our website for inspiration and further information regarding our products. Before use Wipe off the metal container, the lid and the housing with a damp cloth and note that the knife in the metal container is sharp. Use Remove the lid from the appliance and fill the metal container with coffee beans up to the MAX level as marked on the inner side of the metal container, and do not exceed the MAX level. Put the lid on the mill and connect the plug to a wall outlet. Note that you cannot activate the appliance if the lid is not positioned correctly. Hold the appliance steady with both hands, one hand on the lid and one hand around the appliance. Press the switch and keep it pressed for about 30 seconds to grind a full container. The longer you press the switch the finer the grinding of the coffee will be. A full container gives approximately 7-8 measuring cups (approx. 60 g) finely ground coffee, depending on for how long time you press the switch. 16

17 Release the switch and the appliance turns off automatically. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. NOTE! The appliance should only be used for maximum 30 seconds at a time. Wait for about 3 minutes before you use the appliance again in order to cool off the motor. Tap on the lid so that the coffee powder loosens and remove the lid. Pour the coffee powder into the lid for easy measuring. Do NOT use the coffee mill for grinding of spices and herbs. Cleaning and maintenance Always unplug before cleaning. Never immerse the appliance and the cord in water or any other liquid. Remove the metal container by turning it anticlockwise and lift it upwards. Wash the metal container and the lid by hand. Make sure that all parts are completely dry before you use the appliance or put it away. The appliance and the detachable parts are not dishwasher safe. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel Technical data OBH Nordica V ~, 50 Hz W These instructions are subject to alterations or improvements. 17

18

19

20 SE/IDV/2397/UVN/020414

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Fotoelektrisk Røgalarm

Fotoelektrisk Røgalarm DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m).

Læs mere