Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: Dokumentnr.: Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Materielle aktiver Skatteaktiver Andre aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Referencer... 23

2 2 1 Formål Formålet med manualen er at beskrive sammenhængen mellem indberetningen af regnskabets balance til Finanstilsynet og den statistiske balance til Nationalbankens MFI-statistik. Med udgangspunkt i AS2-skemaet (version 8, jf. linket sidst i manualen) beskrives, hvordan de enkelte regnskabsposter eller grupper af poster kan (tilnærmelsesvis) genskabes ud fra MFIindberetningen, dvs. hvilke instrumenter fra hvilke ark i MFIindberetningen der skal summeres for at ramme en post eller grupper af poster i regnskabet bedst muligt. Værdiansættelsen og opbygningen af balancen i regnskabet og MFI-statistikken afviger flere steder. Det er derfor ikke altid muligt at genskabe posterne i regnskabet fuldstændigt ud fra MFI-indberetningen. Dog bør det være muligt tilnærmelsesvis at skabe den samlede balance fra regnskabet ved at udvælge bestemte instrumenter og dimensionsudfald fra MFI-indberetningen. Sammenligningen sker på selskabsniveau. Den indeholder derfor dele af MFI-indberetningerne fra både modervirksomheden (MFIF) og udenlandske filialer (MFIU og MFIY). Konsolideringen sker ved at fjerne mellemværender mellem de to enheder fx udlån fra modervirksomhed til filial. For hver regnskabspost beskrives det kort, hvad den indeholder. Dernæst beskrives, hvordan posten kan sammenstykkes ud fra MFI-indberetningen, og hvilke forhold der gør, at de to indberetninger eventuelt ikke stemmer fuldkommen overens. Herefter præsenteres MFI-instrumenterne i en oversigtstabel. Tabellen i hvert afsnit viser de ark og instrumenter i MFIindberetningerne fra modervirksomheder og de udenlandske filialer, der indgår i den enkelte regnskabspost. Et minus i anden kolonne i tabellen betyder, at dette MFI-instrument skal trækkes fra i MFI-opgørelsen. Desuden udspecificeres det, hvis der er dimensionsudfald, som er afgørende for, hvad der skal medtages i sammenligningen. Overskriften i tabellen henviser til aktiv- og passivposterne i AS2-skemaet. Rækkerne markeret med orange er relevante for alle fuldt indberettende institutter, mens rækkerne markeret med grøn kun er relevante for institutter med udenlandske filialer. Efter tabellen beskrives, hvordan MFI-indberetningen fra de udenlandske filialer skal indgå. Det vedlagte regneark viser i samlet form, hvilke instrumenter der skal indgå med hvilke dimensionsudfald, ved brug af MFI3-koder. 2 Aktiver 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Regnskabets aktivpost 1 består af beholdningen af sedler og mønter samt konti på anfordring i centralbanker og statslig postgiro i de lande, hvor instituttet er etableret.

3 3 I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne Kontantbeholdning og Anfordringstilgodehavender i centralbanker. I MFI-statistikkens kontantbeholdning kan indlån i puljeordninger, der ikke er placeret i værdipapirer eller andet, indgå. I regnskabet indgår disse i aktivpost 11 Aktiver tilknyttet puljeordninger, hvilket kan medføre uoverensstemmelser de to opgørelser imellem. Værdiansættelsen svarer til regnskabet. AS2: A1 KASSEBEHOLDNING OG ANFORDRINGSTILGODEHAVENDER HOS CENTRALBANKER Sektor Kontantbeholdning + BalOevr - Anfordringstilgodehavender i centralbanker + BalUd Centralbanker Kontantbeholdning + UdlMd - Anfordringstilgodehavender i centralbanker + UdlAar2 - De udenlandske filialer indberetter instrumenter, der svarer til de fuldt indberettende institutter. 2.2 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Regnskabets aktivpost 2 består af gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker. Det er værdipapirer, som indberetteren har et ubetinget krav på at kunne refinansiere i centralbanker i de lande, hvor den er etableret. MFI-statistikken giver ikke mulighed for at identificere de gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker. Regnskabets aktivpost 2 skal derfor lægges sammen med regnskabets aktivpost 6 og 7 for at gøre det muligt at sammenligne med beholdningen af gældsbeviser i MFI-statistikken på et mere aggregeret niveau. 2.3 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Regnskabets aktivpost 3 består af tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Undtagelser er anfordringstilgodehavender i centralbanker, som indgår i aktivpost 1, og de obligationer, som indgår i aktivpost 6 (noterede obligationer). I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på udlånsarket (BalUd) samt unoterede gældsinstrumenter på arket med værdipapirbeholdninger (BalBeh) og gældsinstrumenter med koden I eller CD i dimensionen Udstedelseskategori, der angiver indskudsbeviser udstedt af enten Nationalbanken eller andre. Sektoren for modparten skal være et penge-, real- eller andet kreditinstitut. Modparten kan også være en centralbank, da indskudsbeviser

4 4 også indgår. I regnskabet kan transit items indgå i aktivpost 3, da instrumentet dækker checks og andre former for betaling, som er sendt til opkrævning i andre kreditinstitutter. 1 Disse indgår dog som et selvstændigt instrument i MFI-indberetningen. Transit items skal derfor lægges til udlånet, hvis det indgår i denne regnskabspost. Eventuelle negative beholdninger af CD'er indberettes i MFI-statistikken under gældsinstrumenter, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra aktivsiden (så beholdningen øges) og passivsiden (så denne post også øges). Urealiserede tab fører ikke til nedskrivning af udlånet i MFI-statistikken, da de regnskabsmæssige nedskrivninger føres under Kapital og reserver. For at nå frem til definitionen i regnskabet skal nedskrivningerne derfor trækkes fra udlånet i MFI-statistikken. Kun de individuelle regnskabsmæssige nedskrivninger med modpartssektor penge-, real- eller andet kreditinstitut og centralbanker bør indgå her, mens de gruppevise bør indgå ved sammenligningen af regnskabspost 4 og 5. Mellemværender mellem modervirksomheden og udenlandske filialer skal ikke med i opgørelsen. Modpartsoplysningen om koncernforbundne virksomheder i MFI-statistikken må derfor ikke være udenlandsk filial (U) for modervirksomheden og ikke modervirksomhed (M) for den udenlandske filial. 1 Transit items kan også placeres under Andre aktiver (aktivpost).

5 5 AS2: A3 TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Sektor Udstedelseskategori Puljeordning Børsnoteret Koncern Revolverende lån og overtræk + BalUd Kreditkort - rentefrit + BalUd Kreditkort - forlænget + BalUd Repoudlån + BalUd Obligationsbaseret udlån - nominallån Obligationsbaseret udlån - indekslån + BalUd + BalUd Øvrige udlån + BalUd Gældsinstrumenter med ISINkode Gældsinstrumenter uden ISINkode BalBeh - Ikke Ja Nej + BalBeh - Ikke Ja Nej + BalBeh + BalBeh Gældsinstrumenter med ISINkode Indskudsbeviser Gældsinstrumenter uden ISINkode Indskudsbeviser Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial Transit items (aktiver) (+) BalOevr Regnskabsmæssige nedskr. på udlån, individuelle - BalOevr Negativ beholdning af gældsinstrumenter - BalBeh Udlån + UdlMd Anfordringstilgodehavender i centralbanker Transit items (aktiver) (+) UdlAar CD'er Ikke Ja - eller Udenlandsk filial Ikke Moder - UdlAar Anm.: Transit items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til udlånet, hvis de føres under udlånet i regnskabet. I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter ikke et selvstændigt instrument. Den skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter det samlede udlån til MFI'er. Udlånet tilpasses til regnskabsposten ved at trække anfordringstilgodehavender i centralbanker fra. De regnskabsmæssige nedskrivninger er ikke opdelt på individuelle og gruppevise og er derfor ikke opdelt på sektor. De bør derfor indgå ved sammenligningen af regnskabets aktivpost 4 og 5. De udenlandske filialer indberetter ikke dimensionen Udstedelseskategori, hvorfor deres beholdning af indskudsbeviser indgår i sammenligningen med regnskabets aktivpost 6 og 7. Transit items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. I så fald skal de lægges til udlånet i MFI-opgørelsen.

6 6 2.4 Udlån og andre tilgodehavender Regnskabets aktivpost 4 og 5 består af udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi eller amortiseret kostpris også tilgodehavender fra ægte købsog tilbagesalgsforretninger samt marginkonti i forbindelse med derivatkontrakter. Modparten må ikke være et kreditinstitut eller en centralbank. Posten omfatter også indlånskonti i debet, tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter hos leasinggiver, efterstillede tilgodehavender i andre virksomheder samt fordringer, der ikke prissættes på aktive markeder. Udlån og tilgodehavender, der måles til dagsværdi, føres under regnskabets aktivpost 4. I regnskabet kan suspense items indgå i aktivpost 4 eller 5, da det angår kundemidler (fx midler, der skal investeres, overføres eller afvikles). 2 I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på udlånsarket (BalUd), når modparten ikke er et kreditinstitut eller centralbank. Som under regnskabets aktivpost 3 fører urealiserede tab ikke til, at udlånet nedskrives i MFI-statistikken. De regnskabsmæssige nedskrivninger modposteres i stedet under Kapital og reserver. For at nå frem til definitionen i regnskabet skal nedskrivningerne derfor trækkes fra udlånet i MFIstatistikken. Værdiansættelsen i MFI-statistikken afviger fra den i regnskabet, da regnskabet bruger enten dagsværdi eller amortiseret kostpris. I MFI-statistikken indberettes udlånet til nominel værdi. Obligationsbaserede udlån indberettes også til markedsværdi, som benyttes i sammenligningen med regnskabet. Værdiansættelsesforskelle for udlån i forhold til regnskabet indberettes i MFI-indberetningen som et selvstændigt instrument under Kapital og reserver. Forskellen skal trækkes fra udlånet for at tilpasse værdien. Instrumentet er ikke fordelt på modparter og kan derfor også omfatte tilgodehavender hos kreditinstitutter. 2 Suspense items kan også placeres under Andre aktiver (aktivpost).

7 7 AS2: A4+A5 UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER TIL DAGSVÆRDI/AMORTISERET KOSTPRIS Sektor Revolverende lån og overtræk + BalUd Ikke Centralbanker eller Kreditkort - rentefrit + BalUd Ikke Centralbanker eller Kreditkort - forlænget + BalUd Ikke Centralbanker eller Repoudlån + BalUd Ikke Centralbanker eller Obligationsbaseret udlån - nominallån + BalUd Ikke Centralbanker eller Obligationsbaseret udlån - indekslån + BalUd Ikke Centralbanker eller Øvrige udlån + BalUd Ikke Centralbanker eller Regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån, individuelle Regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån, gruppevise - BalOevr Ikke Centralbanker eller - BalOevr - Suspense items (aktiver) (+) BalOevr - Værdiansættelsesforskelle relateret til udlån - BalOevr - Udlån + UdlMd Ikke Centralbanker eller Regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån - UdlAar2 - Suspense items (aktiver) (+) UdlAar2 - Anm.: Suspense items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til udlånet, hvis de føres under udlånet i regnskabet. De udenlandske filialer indberetter det samlede udlån fordelt på sektor. Udlånet tilpasses regnskabsposten ved at trække regnskabsmæssige nedskrivninger fra. Suspense items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. I så fald skal de lægges til udlånet i MFI-opgørelsen. Under forudsætning af, at de enkelte instrumenter (som fx sælgerpantebreve) klassificeres ens i regnskabet og MFI-indberetningen, bør summen af regnskabets aktivpost 2, 3, 4, og 5 give tilnærmelsesvis det samlede udlån i MFI-statistikken (inkl. beholdningen af indskudsbeviser) med de tilpasninger af værdiansættelsesforskelle og behandling af nedskrivninger mv., der fremgår af manualen. 2.5 Obligationer Regnskabets aktivpost 6 og 7 består af børsnoterede obligationer og andre fordringer, der prissættes på aktive markeder. De måles til dagsværdi eller amortiseret kostværdi, hvis de holdes til udløb. Egne obligationer må ikke indregnes i regnskabet. Unoterede obligationer udstedt af kreditinstitutter indgår i regnskabets aktivpost 3.

8 8 MFI-statistikken skelner ikke mellem handelsbeholdninger og beholdninger, som holdes til udløb. Gældsinstrumenter kan måles til enten markedsværdi eller efter andre værdiansættelsesmetoder. Metoden angives i dimensionen Værdiansættelsesprincip. Beholdninger af gældsinstrumenter, som indberetteren selv har udstedt, indberettes i MFI-indberetningen med E i dimensionen Koncern. Beholdninger af gældsinstrumenter, som en udenlandsk filial har udstedt, indberettes med U i dimensionen Koncern. Disse indgår ikke i beregningen af balancen i MFI-statistikken og skal heller ikke indgå i sammenligningen med regnskabet. Negative beholdninger af gældsinstrumenter indberettes i MFI-statistikken under gældsinstrumenter, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra aktivsiden (så beholdningen øges) og passivsiden (så denne post også øges). MFI-statistikken knytter også instrumentet til en puljeordning. Gældsinstrumenter, der er markeret med "Ja" i instrumentoplysningen Puljeordning, skal ikke medregnes. I stedet medregnes de under regnskabets aktivpost 11. Gældsinstrumenter med koden I eller CD i dimensionen Udstedelseskategori, der angiver indskudsbeviser, indgår ikke her, men i sammenligningen med regnskabets aktivpost 3. Unoterede gældsinstrumenter med modpartssektor trækkes fra beholdningen, da de indgår i sammenligningen med regnskabets aktivpost 3. Gældsinstrumenter, der er belånbare i centralbanker, indgår i regnskabets aktivpost 2. Da de ikke er identificerbare i MFI-indberetningen, bør posten indgå sammen med regnskabets aktivpost 6 og 7 ved sammenligningen med MFI-statistikken.

9 9 AS2: A2+A6+A7 GÆLDSBEVISER, DER KAN REFINANSIERES I CENTRALBANKER, OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI/AMORTISERET KOSTPRIS Sektor Puljeordning Udstedelseskategori Børsnoteret Koncern Gældsinstrumenter med ISIN-kode + BalBeh - Ikke Ja Gældsinstrumenter uden ISIN-kode + BalBeh - Ikke Ja Gældsinstrumenter med ISIN-kode Gældsinstrumenter uden ISIN-kode - BalBeh - BalBeh Ikke Indskudsbeviser Negativ beholdning af gældsinstrumenter - BalBeh - Ikke Ja Ikke Indskudsbeviser Ikke Ja - Nej Ikke Ja - Nej Ikke Indskudsbeviser eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial Gældsinstrumenter + UdlMd Gældsinstrumenter tilknyttet puljer - UdlAar Negativ beholdning af gældsinstrumenter + UdlAar Anm.: I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter ikke et selvstændigt instrument. Den skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter den samlede beholdning af gældsinstrumenter. Beholdningen af gældsinstrumenter tilpasses ved at trække puljemidler fra. Beholdningen tillægges også negative beholdninger af gældsinstrumenter, så den øges. 2.6 Aktier mv. Regnskabets aktivpost 8 består af aktier, anparter, beviser for garantikapital i sparekasser, investeringsforeningsandele samt andre kapitalandele, bortset fra andele i tilknyttede og associerede virksomheder. Aktiver, der indgår i puljeordninger, indberettes særskilt under regnskabets aktivpost 11. Aktier og andre kapitalandele, hvor der i MFI-statistikken er indberettet J (Ja) i dimensionen Puljeordning, skal derfor ikke indgå i sammenligningen. Negative beholdninger af aktier og andre kapitalandele indgår i MFIstatistikken, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra aktivsiden (så beholdningen øges) og passivsiden (så denne post også øges). Beholdningen af aktier og andre kapitalandele, som indberetteren selv har udstedt, fremgår hverken af regnskabet eller MFI-balancen.

10 10 AS2: A8 AKTIER MV. Puljeordning Koncern Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Ikke-koncernforbunden Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Ikke-koncernforbunden Negativ beholdning af aktier og andre kapitalandele - BalBeh Ikke Ja Ikke-koncernforbunden Aktier og andre kapitalandele + UdlMd - - Andele i pengemarkedsforeninger + UdlMd - - Aktier og andre kapitalandele tilknyttet puljer - UdlAar2 - - Kapitalandele i associerede virksomheder - UdlAar2 - - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - UdlAar2 - - Negativ beholdning af aktier og andre kapitalandele + UdlAar2 - - Anm.: I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter ikke et selvstændigt instrument. Den skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter den samlede beholdning af aktier og andre kapitalandele. Beholdningen tilpasses ved at trække puljemidler og kapitalandele i koncernforbundne virksomheder fra. Til beholdningen lægges også negative beholdninger af aktier og andre kapitalandele, så den øges. 2.7 Kapitalandele i associerede virksomheder Regnskabets aktivpost 9 består af kapitalandele, som indberetteren ejer i associerede virksomheder. MFI-statistikken har en dimension, som viser, om modparten er koncernforbunden med indberetteren efter de samme regler. Det er derfor muligt at finde frem til kapitalandele i associerede virksomheder ved at summere beholdningen af aktier og andre kapitalandele, hvor modpartsoplysningen Koncern er udfyldt med A for associeret virksomhed. AS2: A9 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Puljeordning Koncern Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Associeret virksomhed Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Associeret virksomhed Kapitalandele i associerede virksomheder + UdlAar2 -

11 11 De udenlandske filialer indberetter et instrument for kapitalandele i associerede virksomheder, som svarer til regnskabsposten. 2.8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Regnskabets aktivpost 10 består af kapitalandele, som indberetteren ejer i moder-, datter- eller søstervirksomheder. MFI-statistikken har en dimension, som viser, om modparten er koncernforbunden med indberetteren efter de samme regler. Det er derfor muligt at finde frem til kapitalandele i tilknyttede virksomheder ved at summere beholdningen af aktier og andre kapitalandele, hvor modpartsoplysningen Koncern er udfyldt med M for modervirksomhed, D for dattervirksomhed eller S for søstervirksomhed. AS2: A10 KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Puljeordning Koncern Aktier og andre kapitalandele med ISINkode Aktier og andre kapitalandele uden ISINkode + BalBeh Ikke Ja Moder-, datter- eller søstervirksomhed + BalBeh Ikke Ja Moder-, datter- eller søstervirksomhed Kapitalandele i tilknyttede virksomheder + UdlAar2 - De udenlandske filialer indberetter et instrument for kapitalandele i tilknyttede virksomheder, som svarer til regnskabsposten. Summen af regnskabets aktivpost 8, 9 og 10 bør stemme tilnærmelsesvis overens med MFI-statistikken som opstillet i ovenstående tabeller, med forbehold for værdiansættelsesforskelle. I MFI-statistikken indeholder de samlede aktier og andre kapitalandele desuden andele i udenlandske filialer, markeret med U i dimensionen Koncern. Dette indgår ikke i regnskabet, da det opgøres på selskabsniveau, hvorfor beholdningen af værdipapirer udstedt af egne udenlandske filialer ikke medtages. Det skal der derfor tages højde for, hvis summen af aktier og andre kapitalandele i MFI-statistikken sammenlignes med summen af regnskabets aktivpost 8, 9 og Aktiver tilknyttet puljeordninger Regnskabets aktivpost 11 består af aktiver i puljer, hvor indberetteren ikke har nogen risiko. Egne aktier og egne gældsinstrumenter, som indgår i puljerne, indgår ikke i posten. Den omfatter også markedsværdi af tilknyttede finansielle derivater. MFI-statistikken knytter instrumenterne på indlåns- (BalInd) og beholdningsarket (BalBeh) til puljeordninger ud fra, hvor der er indberettet J (Ja) i dimensionen Puljeordning. Gældsinstrumenter, som det indberettende institut selv har udstedt, og som er tilknyttet puljeordninger, skal sorteres fra, da

12 12 disse indgår i MFI-indberetningen. De indgår dog ikke i beregningen af balancen i MFI-statistikken. Eventuelle negative beholdninger af værdipapirer tilknyttet puljer skal trækkes fra (så beholdningen øges). MFI-statistikken afviger fra regnskabsposten, da regnskabsposten også indeholder puljemidler i form af kontantindestående og tilknyttede finansielle derivater. AS2: A11 AKTIVER TILKNYTTET PULJEORDNINGER Puljeordning Koncern Gældsinstrumenter med ISIN-kode + BalBeh Ja Gældsinstrumenter uden ISIN-kode + BalBeh Ja eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode + BalBeh Ja Ikke Udenlandsk filial Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode + BalBeh Ja Ikke Udenlandsk filial Negativ beholdning af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele - BalBeh Ja eller Udenlandsk filial Gældsinstrumenter tilknyttet puljer + UdlAar2 - - Aktier og andre kapitalandele tilknyttet puljer + UdlAar2 - - De udenlandske filialer indberetter to instrumenter for henholdsvis gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele tilknyttet puljeordninger, som svarer til regnskabsposten Immaterielle aktiver Regnskabets aktivpost 12 består af aktiveret goodwill, aktiverede udviklingsomkostninger og øvrige immaterielle aktiver, herunder computersoftware. Goodwill fra overtagelse af en associeret virksomhed indgår som en del af den associerede virksomhed under regnskabets aktivpost 9. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet og består af instrumenterne Immaterielle anlægsaktiver ej goodwill og Goodwill. AS2: A12 IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver ej goodwill + BalOevr Goodwill + BalOevr

13 13 De udenlandske filialer indberetter kun ét samlet instrument for anlægsaktiver til MFI-statistikken. Det er ikke muligt at bestemme de immaterielle anlægsaktiver, så hele værdien af anlægsaktiver for udenlandske filialer er placeret under materielle anlægsaktiver, der svarer til regnskabets aktivpost 13 og Materielle aktiver Regnskabets aktivposter 13 og 14 består af investeringsejendomme, domicilejendomme og andre driftsmidler, som ikke er i midlertidig besiddelse. Regnskabets aktivpost 17 består af aktiver, der kun er midlertidigt i virksomhedens besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt, fx hvis indberetteren aktivt søger en køber til aktiverne. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet. AS2: A13+A14+A17 GRUNDE OG BYGNINGER I ALT, ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER, AKTIVER I MIDLERTIDIG BESIDDELSE Materielle anlægsaktiver + BalOevr Anlægsaktiver + UdlMd De udenlandske filialer indberetter kun ét samlet instrument for anlægsaktiver til MFI-statistikken. Derfor er det ikke muligt at bestemme de materielle anlægsaktiver, så hele værdien af anlægsaktiver inkl. immaterielle anlægsaktiver for udenlandske filialer er placeret her Skatteaktiver Regnskabets aktivposter 15 og 16 består af aktuelle og udskudte skatteaktiver. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet. AS2: A15+A16 AKTUELLE SKATTEAKTIVER, UDSKUDTE SKATTEAKTIVER Skatteaktiver + BalOevr De udenlandske filialer indberetter skatteaktiver som en del af Andre aktiver i MFI-statistikken. Derfor er det ikke muligt at bestemme skatteaktiverne, så

14 14 hele værdien af skatteaktiver i udenlandske filialer er i MFI-statistikken placeret under Andre aktiver Andre aktiver Regnskabets aktivposter 18 og 19 består af aktiver i midlertidig besiddelse, periodeafgrænsningsposter og andre aktiver. Regnskabets aktivpost 18 består af øvrige aktiver, der ikke henhører under andre aktivposter. Det er fx en positiv dagsværdi af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter, samt indtægter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning fx tilgodehavende renter og tilgodehavende udbytte. Regnskabets aktivpost 19 består af udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører en senere regnskabsperiode, herunder forudbetalt provision og husleje samt forudbetalte renter. MFI-statistikken samler periodeafgrænsningsposter, tilgodehavende renter og afkast under Andre aktiver. En positiv nettoværdi af finansielle derivater indberettes under Derivater i MFI-statistikken og bør indgå i sammenligningen, selv om derivatet kan placeres andre steder i regnskabet, fx i forbindelse med puljeordninger. Opgørelsen kan derfor afvige i forhold til regnskabsposterne. I regnskabet kan transit og suspense items placeres under Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter eller under Andre aktiver. I MFI-statistikken skal de altid placeres under Andre aktiver. AS2: A18+A19 ANDRE AKTIVER, PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Optioner (aktiver) Forwardlignende derivater (aktiver) Tilgodehavende renter på udlån Tilgodehavende kuponrenter på gældsinstrumenter Residual andre aktiver Transit items (aktiver) Suspense items (aktiver) Finansielle derivater (aktiver) Andre aktiver Transit items (aktiver) Suspense items (aktiver) + Baloevr + Baloevr + Baloevr + Baloevr + Baloevr (+) BalOevr (+) BalOevr + UdlMd + UdlMd (-) UdlAar2 (-) UdlAar2 Anm.: Transit og suspense items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til andre aktiver, hvis de ikke føres under udlånet i regnskabet. For de udenlandske filialer gælder det, at transit og suspense items kun skal trækkes fra andre aktiver, hvis de indgår i udlånet i regnskabet.

15 15 De udenlandske filialer indberetter et samlet instrument for andre aktiver til MFI-statistikken. Det består af tilgodehavende rente og afkast, periodeafgrænsningsposter, skatteaktiver, samt transit og suspense items. Desuden er der et instrument for finansielle derivater med positiv markedsværdi. For at tilpasse regnskabsposten trækkes transit og suspense items fra andre aktiver, hvis de indgår under udlån og tilgodehavender. 3 Passiver 3.1 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Regnskabets passivpost 1 består af gæld til kreditinstitutter og centralbanker inkl. andre kreditinstitutters margintilgodehavender ved finansielle derivater. Posten omfatter også andre kreditinstitutters prioritetsgæld, fx i ejendomme overtaget i forbindelse med afvikling af et engagement. I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på indlånsarket (BalInd), når modparten er et penge-, real- eller andet kreditinstitut. I regnskabet kan transit items også indgå i passivpost 1, da instrumentet dækker checks og andre former for betaling, som er opkrævet fra andre kreditinstitutter. 3 Transit items ligger under Andre passiver i MFI-statistikken. Når indlån er indberettet med J (Ja) i dimensionen Puljeordning, skal de indgå i regnskabets passivpost 3 Indlån i puljeordninger. Tidsindskud, hvor der er indberettet J (Ja) i dimensionen Efterstillet kapitalindskud, skal indgå i regnskabets passivpost 16 Efterstillede kapitalindskud. 3 Transit items kan også placeres under Andre passiver.

16 16 AS2: P1 GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Sektor Puljeordning Efterstillet kapitalindskud Koncern Transferable indlån + BalInd Dag-til-dag indskud + BalInd Elektroniske penge - hardwarebaseret Elektroniske penge - softwarebaseret + BalInd + BalInd Tidsindskud + BalInd Indlån med opsigelse + BalInd Repoindlån + BalInd Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja Ikke Ja Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Transit item (passiver) (+) BalOevr Indlån + UdlMd - - Ikke Moder Transit item (passiver) (+) UdlAar Anm.: Transit items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til indlånet, hvis de føres under indlånet i regnskabet. De udenlandske filialer indberetter det samlede indlån for centralbanker og kreditinstitutter. Transit items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. De udenlandske filialer indberetter kun det samlede indlån, og det er derfor ikke muligt at udskille indlån i puljeordninger i deres indberetning. 3.2 Indlån og anden gæld Regnskabets passivpost 2 består af indlån og anden gæld også forpligtelser i forbindelse med ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger. Regnskabsposten omfatter også kunders margintilgodehavender ved finansielle derivater. Modparter må ikke være et kreditinstitut eller en centralbank. I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på indlånsarket (BalInd), når modparten ikke er et penge-, real- eller andet kreditinstitut. Der er dog to undtagelser. Når indlån er indberettet med J (Ja) i dimensionen Puljeordning, skal det i stedet med under regnskabets passivpost 3 Indlån i puljeordninger. Desuden skal tidsindskud, som er indberettet med J (Ja) i dimensionen Efterstillet kapitalindskud, indgå i regnskabets passivpost 16 Efterstillede kapitalindskud. I regnskabet kan suspense items også indgå i passivpost 2, da de angår skyldige kundemidler. 4 Suspense items ligger under Andre passiver i MFIstatistikken. 4 Suspense items kan også placeres under Andre passiver.

17 17 Værdiansættelsen i MFI-statistikken kan afvige fra den i regnskabet. Værdiansættelsesforskelle for indlån i forhold til regnskabet indberettes som et selvstændigt instrument i MFI-indberetningen under Kapital og reserver. Forskellen skal lægges til indlånet for at tilpasse værdien. Instrumentet er ikke fordelt på modparter og kan derfor også omfatte gæld til kreditinstitutter og centralbanker. AS2: P2 INDLÅN OG ANDEN GÆLD Sektor Puljeordning Efterstillet kapitalindskud Transferable indlån Dag-til-dag indskud Elektroniske penge - hardwarebaseret Elektroniske penge - softwarebaseret Tidsindskud Indlån med opsigelse Repoindlån + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Ja Ikke Ja Ikke Ja - Ikke Ja - Suspense items (passiver) (+) BalOevr Værdiansættelsesforskelle relateret til indlån + Baloevr Indlån + UdlMd Ikke Centralbanker eller - - Efterstillede kapitalindskud (indlån) - UdlAar Suspense items (passiver) (+) UdlAar Anm.: Suspense items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til indlånet, hvis de føres under indlånet i regnskabet. De udenlandske filialer indberetter det samlede indlån. Suspense items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. De indberetter kun det samlede indlån, og det er derfor ikke muligt at udskille indlån i puljeordninger i deres indberetning. 3.3 Indlån i puljeordninger Regnskabets passivpost 3 består af indlån, som er knyttet til en puljeordning. Ikke-tilskrevet afkast indgår i regnskabet i indlånsposten. I MFIstatistikken er indlånet tilknyttet puljeordninger udspecificeret ved instrumenterne på indlånsskemaet (BalInd), som indberettet med J (Ja) i dimensionen Puljeordning. I sammenligningen skal Afkast på puljeordninger lægges til indlånet i MFI-statistikken. Afkastet indberettes under Andre aktiver og Andre passiver.

18 18 AS2: P3 INDLÅN I PULJEORDNINGER Puljeordning Transferable indlån + BalInd Ja Dag-til-dag indskud + BalInd Ja Elektroniske penge - hardwarebaseret + BalInd Ja Elektroniske penge - softwarebaseret + BalInd Ja Tidsindskud + BalInd Ja Indlån med opsigelse + BalInd Ja Repoindlån + BalInd Ja Afkast på puljeordninger (aktivsiden) - BalOevr - Afkast på puljeordninger (passivsiden) + BalOevr - De udenlandske filialer indberetter kun det samlede indlån, og det er derfor ikke muligt at udskille indlån i puljeordninger i deres indberetning. 3.4 Udstedte obligationer Regnskabets passivpost 4-6 består af udstedte obligationer og øvrige ikkeafledte finansielle forpligtelser. Passivpost 4 er udstedte obligationer til dagsværdi, som er forpligtelser i henhold til børsnoterede obligationer. Passivpost 5 er udstedte obligationer til amortiseret kostpris, som indberetteren har udstedt i form af massegældsbreve herunder commercial paper notes. Passivpost 6 er ikke-afledte finansielle forpligtelser, som indberetteren holder med handel for øje eller som indgår i en risikostyrings- eller investeringsstrategi. I MFI-statistikken svarer posterne til instrumenterne på arket med udstedte gældsinstrumenter (BalUdst). Definitionen af gældsinstrumenter er bredere end den regnskabsmæssige definition af obligationer. MFI-statistikken fokuserer på omsættelighed, og det omfatter alle udstedelser, som det er teoretisk muligt at handle eller føre til modregning på et marked. Gældsinstrumenter kan måles til enten markedsværdi eller efter andre værdiansættelsesmetoder. Metoden angives i dimensionen Værdiansættelsesprincip. Indberetteren skal indberette egne udstedte gældsinstrumenter, som denne selv holder (på aktivsiden), til MFI-statistikken med E i dimensionen Koncern. De indgår ikke i beregningen af balancen i MFI-statistikken og skal heller ikke indgå i sammenligningen med regnskabet. Beholdningen af egne udstedte gældsinstrumenter (aktivsiden) skal således trækkes fra den samlede mængde udstedte gældsinstrumenter.

19 19 Negative beholdninger af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele indgår på aktivsiden i MFI-statistikken, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra ved sammenligningen af regnskabets passivpost 4-6, så denne post øges. Instrumenter, som er indberettet med J (Ja) i dimensionen Efterstillet kapitalindskud, skal indgå i regnskabets passivpost 16 Efterstillede kapitalindskud. AS2: P4+P5+P6 UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI/AMORTISERET KOSTPRIS, ØVRIGE IKKE-AFLEDTE FINANSIELLE FORPLIGTELSER TIL DAGSVÆRDI Efterstillet kapitalindskud Koncern VP-registrerede gældsinstrumenter + BalUdst Ikke Ja - Ikke VP-registrerede gældsinstrumenter + BalUdst Ikke Ja - Gældsinstrumenter med ISIN-kode - BalBeh - Egen udstedelse Gældsinstrumenter uden ISIN-kode - BalBeh - Egen udstedelse Negativ beholdning af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele - BalBeh - Ikke-koncernforbunden Udstedte gældsinstrumenter + UdlMd - - Negativ beholdning af gældsinstrumenter + UdlAar2 - - Negativ beholdning af aktier og andre kapitalandele + UdlAar2 - - Efterstillede kapitalindskud (udstedte gældsinstrumenter) - UdlAar2 - - Anm.: I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele ikke et selvstændigt instrument. Den negative beholdning skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter den samlede markedsværdi af de udstedte gældsinstrumenter. For at tilpasse regnskabsposten trækkes efterstillede kapitalindskud udstedt som gældsinstrumenter fra. Derudover lægges de negative beholdninger af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele til (så posten øges). 3.5 Aktuelle skatteforpligtelser Regnskabets passivpost 7 og 12 består af aktuelle og udskudte skattepassiver. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet.

20 20 AS2: P7+P12 AKTUELLE SKATTEFORPLIGTELSER, HENSÆTTELSER TIL UDSKUDT SKAT Skatteforpligtelser + BalOevr De udenlandske filialer indberetter skatteforpligtelser som en del af Andre passiver. Derfor er det ikke muligt at udspecificere dem i MFI-statistikken, så hele værdien af skatteforpligtelser i udenlandske filialer indgår i sammenligningen med andre passiver på regnskabets passivposter 8-11 og Andre passiver Regnskabets passivpost 8-11 og består af øvrige forpligtelser, periodeafgrænsningsposter og hensatte forpligtelser. Passivpost 8 og 9 er øvrige passiver, der ikke ligger under andre passivposter. Det kan være forpligtelser ved finansielle leasingkontrakter hos leasingtager, accept af lange remburser og en negativ dagsværdi af spotforretninger og finansielle derivater. Posten omfatter også udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning herunder skyldige renter. Passivpost 10 er indtægter, der er indgået før balancetidspunktet, men vedrører en senere regnskabsperiode. Det kan være forud modtagne renter og provision. Passivpost 11 og er hensatte forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. MFI-statistikken samler periodeafgrænsningsposter, skyldige renter og afkast under Andre passiver. En negativ nettoværdi af finansielle derivater indberettes under Derivater i MFI-statistikken og bør indgå i sammenligningen, selv om derivatet kan placeres andre steder i regnskabet, fx ved puljeordninger. Opgørelsen kan derfor afvige fra regnskabsposterne. I regnskabet kan transit og suspense items placeres under indlån og gæld i kreditinstitutter, men det er også muligt at placere dem under posten Andre passiver. I MFI-statistikken skal disse altid placeres under Andre passiver.

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (små) 2007 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2007 1.000 Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.872 B. Materielle anlægsaktiver

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små)

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små) Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små) 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2008-1.000 kr. Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.017 B. Materielle anlægsaktiver 3.333

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel EK1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 20 2. Renteudgifter... 2 21 A. Netto renteindtægter... 3 22 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 23 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Bekendtgørelse af 22. december 2004 Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. I medfør af 196, 341 og 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk. 1-3, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 21. maj 2008. Nr. 390. Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. I medfør af 196, 341 og 373, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305.

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305. Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. december 2008 16. december 2008. Nr. 1305. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 196, 341, stk. 4,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER Statistisk Afdeling Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik Kopi: Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1347967 6. januar 2015 Notatet beskriver fremgangsmåden

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

2012 Udgivet den 31. marts 2012. 30. marts 2012. Nr. 312.

2012 Udgivet den 31. marts 2012. 30. marts 2012. Nr. 312. Lovtidende A 2012 Udgivet den 31. marts 2012 30. marts 2012. Nr. 312. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 196, 341, stk.

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ES1. Beløb år til dato. kvartalet

ES1. Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1.000 kr. 1.000 kr. 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 10002 FRÁ 10 JANUAR 1996 OM REGNSKABSAFLÆGGELSE FOR FONDSMÆGLERSELSKABER

BEKENDTGØRELSE NR. 10002 FRÁ 10 JANUAR 1996 OM REGNSKABSAFLÆGGELSE FOR FONDSMÆGLERSELSKABER BEKENDTGØRELSE NR. 10002 FRÁ 10 JANUAR 1996 OM REGNSKABSAFLÆGGELSE FOR FONDSMÆGLERSELSKABER Bekendtgørelse nr. 10002 af 10.01.1996 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner. Kapitel 2 Skema for balance,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 8. februar marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bekendtgørelse nr af 8. februar marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Bekendtgørelse nr. 281113 af 8. februar 201326. marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk. 1-3, 341, stk. 4, og 373,

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] repo DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1204951 Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere