Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: Dokumentnr.: Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Materielle aktiver Skatteaktiver Andre aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Referencer... 23

2 2 1 Formål Formålet med manualen er at beskrive sammenhængen mellem indberetningen af regnskabets balance til Finanstilsynet og den statistiske balance til Nationalbankens MFI-statistik. Med udgangspunkt i AS2-skemaet (version 8, jf. linket sidst i manualen) beskrives, hvordan de enkelte regnskabsposter eller grupper af poster kan (tilnærmelsesvis) genskabes ud fra MFIindberetningen, dvs. hvilke instrumenter fra hvilke ark i MFIindberetningen der skal summeres for at ramme en post eller grupper af poster i regnskabet bedst muligt. Værdiansættelsen og opbygningen af balancen i regnskabet og MFI-statistikken afviger flere steder. Det er derfor ikke altid muligt at genskabe posterne i regnskabet fuldstændigt ud fra MFI-indberetningen. Dog bør det være muligt tilnærmelsesvis at skabe den samlede balance fra regnskabet ved at udvælge bestemte instrumenter og dimensionsudfald fra MFI-indberetningen. Sammenligningen sker på selskabsniveau. Den indeholder derfor dele af MFI-indberetningerne fra både modervirksomheden (MFIF) og udenlandske filialer (MFIU og MFIY). Konsolideringen sker ved at fjerne mellemværender mellem de to enheder fx udlån fra modervirksomhed til filial. For hver regnskabspost beskrives det kort, hvad den indeholder. Dernæst beskrives, hvordan posten kan sammenstykkes ud fra MFI-indberetningen, og hvilke forhold der gør, at de to indberetninger eventuelt ikke stemmer fuldkommen overens. Herefter præsenteres MFI-instrumenterne i en oversigtstabel. Tabellen i hvert afsnit viser de ark og instrumenter i MFIindberetningerne fra modervirksomheder og de udenlandske filialer, der indgår i den enkelte regnskabspost. Et minus i anden kolonne i tabellen betyder, at dette MFI-instrument skal trækkes fra i MFI-opgørelsen. Desuden udspecificeres det, hvis der er dimensionsudfald, som er afgørende for, hvad der skal medtages i sammenligningen. Overskriften i tabellen henviser til aktiv- og passivposterne i AS2-skemaet. Rækkerne markeret med orange er relevante for alle fuldt indberettende institutter, mens rækkerne markeret med grøn kun er relevante for institutter med udenlandske filialer. Efter tabellen beskrives, hvordan MFI-indberetningen fra de udenlandske filialer skal indgå. Det vedlagte regneark viser i samlet form, hvilke instrumenter der skal indgå med hvilke dimensionsudfald, ved brug af MFI3-koder. 2 Aktiver 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Regnskabets aktivpost 1 består af beholdningen af sedler og mønter samt konti på anfordring i centralbanker og statslig postgiro i de lande, hvor instituttet er etableret.

3 3 I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne Kontantbeholdning og Anfordringstilgodehavender i centralbanker. I MFI-statistikkens kontantbeholdning kan indlån i puljeordninger, der ikke er placeret i værdipapirer eller andet, indgå. I regnskabet indgår disse i aktivpost 11 Aktiver tilknyttet puljeordninger, hvilket kan medføre uoverensstemmelser de to opgørelser imellem. Værdiansættelsen svarer til regnskabet. AS2: A1 KASSEBEHOLDNING OG ANFORDRINGSTILGODEHAVENDER HOS CENTRALBANKER Sektor Kontantbeholdning + BalOevr - Anfordringstilgodehavender i centralbanker + BalUd Centralbanker Kontantbeholdning + UdlMd - Anfordringstilgodehavender i centralbanker + UdlAar2 - De udenlandske filialer indberetter instrumenter, der svarer til de fuldt indberettende institutter. 2.2 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Regnskabets aktivpost 2 består af gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker. Det er værdipapirer, som indberetteren har et ubetinget krav på at kunne refinansiere i centralbanker i de lande, hvor den er etableret. MFI-statistikken giver ikke mulighed for at identificere de gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker. Regnskabets aktivpost 2 skal derfor lægges sammen med regnskabets aktivpost 6 og 7 for at gøre det muligt at sammenligne med beholdningen af gældsbeviser i MFI-statistikken på et mere aggregeret niveau. 2.3 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Regnskabets aktivpost 3 består af tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Undtagelser er anfordringstilgodehavender i centralbanker, som indgår i aktivpost 1, og de obligationer, som indgår i aktivpost 6 (noterede obligationer). I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på udlånsarket (BalUd) samt unoterede gældsinstrumenter på arket med værdipapirbeholdninger (BalBeh) og gældsinstrumenter med koden I eller CD i dimensionen Udstedelseskategori, der angiver indskudsbeviser udstedt af enten Nationalbanken eller andre. Sektoren for modparten skal være et penge-, real- eller andet kreditinstitut. Modparten kan også være en centralbank, da indskudsbeviser

4 4 også indgår. I regnskabet kan transit items indgå i aktivpost 3, da instrumentet dækker checks og andre former for betaling, som er sendt til opkrævning i andre kreditinstitutter. 1 Disse indgår dog som et selvstændigt instrument i MFI-indberetningen. Transit items skal derfor lægges til udlånet, hvis det indgår i denne regnskabspost. Eventuelle negative beholdninger af CD'er indberettes i MFI-statistikken under gældsinstrumenter, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra aktivsiden (så beholdningen øges) og passivsiden (så denne post også øges). Urealiserede tab fører ikke til nedskrivning af udlånet i MFI-statistikken, da de regnskabsmæssige nedskrivninger føres under Kapital og reserver. For at nå frem til definitionen i regnskabet skal nedskrivningerne derfor trækkes fra udlånet i MFI-statistikken. Kun de individuelle regnskabsmæssige nedskrivninger med modpartssektor penge-, real- eller andet kreditinstitut og centralbanker bør indgå her, mens de gruppevise bør indgå ved sammenligningen af regnskabspost 4 og 5. Mellemværender mellem modervirksomheden og udenlandske filialer skal ikke med i opgørelsen. Modpartsoplysningen om koncernforbundne virksomheder i MFI-statistikken må derfor ikke være udenlandsk filial (U) for modervirksomheden og ikke modervirksomhed (M) for den udenlandske filial. 1 Transit items kan også placeres under Andre aktiver (aktivpost).

5 5 AS2: A3 TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Sektor Udstedelseskategori Puljeordning Børsnoteret Koncern Revolverende lån og overtræk + BalUd Kreditkort - rentefrit + BalUd Kreditkort - forlænget + BalUd Repoudlån + BalUd Obligationsbaseret udlån - nominallån Obligationsbaseret udlån - indekslån + BalUd + BalUd Øvrige udlån + BalUd Gældsinstrumenter med ISINkode Gældsinstrumenter uden ISINkode BalBeh - Ikke Ja Nej + BalBeh - Ikke Ja Nej + BalBeh + BalBeh Gældsinstrumenter med ISINkode Indskudsbeviser Gældsinstrumenter uden ISINkode Indskudsbeviser Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial Ikke Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial Transit items (aktiver) (+) BalOevr Regnskabsmæssige nedskr. på udlån, individuelle - BalOevr Negativ beholdning af gældsinstrumenter - BalBeh Udlån + UdlMd Anfordringstilgodehavender i centralbanker Transit items (aktiver) (+) UdlAar CD'er Ikke Ja - eller Udenlandsk filial Ikke Moder - UdlAar Anm.: Transit items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til udlånet, hvis de føres under udlånet i regnskabet. I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter ikke et selvstændigt instrument. Den skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter det samlede udlån til MFI'er. Udlånet tilpasses til regnskabsposten ved at trække anfordringstilgodehavender i centralbanker fra. De regnskabsmæssige nedskrivninger er ikke opdelt på individuelle og gruppevise og er derfor ikke opdelt på sektor. De bør derfor indgå ved sammenligningen af regnskabets aktivpost 4 og 5. De udenlandske filialer indberetter ikke dimensionen Udstedelseskategori, hvorfor deres beholdning af indskudsbeviser indgår i sammenligningen med regnskabets aktivpost 6 og 7. Transit items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. I så fald skal de lægges til udlånet i MFI-opgørelsen.

6 6 2.4 Udlån og andre tilgodehavender Regnskabets aktivpost 4 og 5 består af udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi eller amortiseret kostpris også tilgodehavender fra ægte købsog tilbagesalgsforretninger samt marginkonti i forbindelse med derivatkontrakter. Modparten må ikke være et kreditinstitut eller en centralbank. Posten omfatter også indlånskonti i debet, tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter hos leasinggiver, efterstillede tilgodehavender i andre virksomheder samt fordringer, der ikke prissættes på aktive markeder. Udlån og tilgodehavender, der måles til dagsværdi, føres under regnskabets aktivpost 4. I regnskabet kan suspense items indgå i aktivpost 4 eller 5, da det angår kundemidler (fx midler, der skal investeres, overføres eller afvikles). 2 I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på udlånsarket (BalUd), når modparten ikke er et kreditinstitut eller centralbank. Som under regnskabets aktivpost 3 fører urealiserede tab ikke til, at udlånet nedskrives i MFI-statistikken. De regnskabsmæssige nedskrivninger modposteres i stedet under Kapital og reserver. For at nå frem til definitionen i regnskabet skal nedskrivningerne derfor trækkes fra udlånet i MFIstatistikken. Værdiansættelsen i MFI-statistikken afviger fra den i regnskabet, da regnskabet bruger enten dagsværdi eller amortiseret kostpris. I MFI-statistikken indberettes udlånet til nominel værdi. Obligationsbaserede udlån indberettes også til markedsværdi, som benyttes i sammenligningen med regnskabet. Værdiansættelsesforskelle for udlån i forhold til regnskabet indberettes i MFI-indberetningen som et selvstændigt instrument under Kapital og reserver. Forskellen skal trækkes fra udlånet for at tilpasse værdien. Instrumentet er ikke fordelt på modparter og kan derfor også omfatte tilgodehavender hos kreditinstitutter. 2 Suspense items kan også placeres under Andre aktiver (aktivpost).

7 7 AS2: A4+A5 UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER TIL DAGSVÆRDI/AMORTISERET KOSTPRIS Sektor Revolverende lån og overtræk + BalUd Ikke Centralbanker eller Kreditkort - rentefrit + BalUd Ikke Centralbanker eller Kreditkort - forlænget + BalUd Ikke Centralbanker eller Repoudlån + BalUd Ikke Centralbanker eller Obligationsbaseret udlån - nominallån + BalUd Ikke Centralbanker eller Obligationsbaseret udlån - indekslån + BalUd Ikke Centralbanker eller Øvrige udlån + BalUd Ikke Centralbanker eller Regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån, individuelle Regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån, gruppevise - BalOevr Ikke Centralbanker eller - BalOevr - Suspense items (aktiver) (+) BalOevr - Værdiansættelsesforskelle relateret til udlån - BalOevr - Udlån + UdlMd Ikke Centralbanker eller Regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån - UdlAar2 - Suspense items (aktiver) (+) UdlAar2 - Anm.: Suspense items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til udlånet, hvis de føres under udlånet i regnskabet. De udenlandske filialer indberetter det samlede udlån fordelt på sektor. Udlånet tilpasses regnskabsposten ved at trække regnskabsmæssige nedskrivninger fra. Suspense items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. I så fald skal de lægges til udlånet i MFI-opgørelsen. Under forudsætning af, at de enkelte instrumenter (som fx sælgerpantebreve) klassificeres ens i regnskabet og MFI-indberetningen, bør summen af regnskabets aktivpost 2, 3, 4, og 5 give tilnærmelsesvis det samlede udlån i MFI-statistikken (inkl. beholdningen af indskudsbeviser) med de tilpasninger af værdiansættelsesforskelle og behandling af nedskrivninger mv., der fremgår af manualen. 2.5 Obligationer Regnskabets aktivpost 6 og 7 består af børsnoterede obligationer og andre fordringer, der prissættes på aktive markeder. De måles til dagsværdi eller amortiseret kostværdi, hvis de holdes til udløb. Egne obligationer må ikke indregnes i regnskabet. Unoterede obligationer udstedt af kreditinstitutter indgår i regnskabets aktivpost 3.

8 8 MFI-statistikken skelner ikke mellem handelsbeholdninger og beholdninger, som holdes til udløb. Gældsinstrumenter kan måles til enten markedsværdi eller efter andre værdiansættelsesmetoder. Metoden angives i dimensionen Værdiansættelsesprincip. Beholdninger af gældsinstrumenter, som indberetteren selv har udstedt, indberettes i MFI-indberetningen med E i dimensionen Koncern. Beholdninger af gældsinstrumenter, som en udenlandsk filial har udstedt, indberettes med U i dimensionen Koncern. Disse indgår ikke i beregningen af balancen i MFI-statistikken og skal heller ikke indgå i sammenligningen med regnskabet. Negative beholdninger af gældsinstrumenter indberettes i MFI-statistikken under gældsinstrumenter, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra aktivsiden (så beholdningen øges) og passivsiden (så denne post også øges). MFI-statistikken knytter også instrumentet til en puljeordning. Gældsinstrumenter, der er markeret med "Ja" i instrumentoplysningen Puljeordning, skal ikke medregnes. I stedet medregnes de under regnskabets aktivpost 11. Gældsinstrumenter med koden I eller CD i dimensionen Udstedelseskategori, der angiver indskudsbeviser, indgår ikke her, men i sammenligningen med regnskabets aktivpost 3. Unoterede gældsinstrumenter med modpartssektor trækkes fra beholdningen, da de indgår i sammenligningen med regnskabets aktivpost 3. Gældsinstrumenter, der er belånbare i centralbanker, indgår i regnskabets aktivpost 2. Da de ikke er identificerbare i MFI-indberetningen, bør posten indgå sammen med regnskabets aktivpost 6 og 7 ved sammenligningen med MFI-statistikken.

9 9 AS2: A2+A6+A7 GÆLDSBEVISER, DER KAN REFINANSIERES I CENTRALBANKER, OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI/AMORTISERET KOSTPRIS Sektor Puljeordning Udstedelseskategori Børsnoteret Koncern Gældsinstrumenter med ISIN-kode + BalBeh - Ikke Ja Gældsinstrumenter uden ISIN-kode + BalBeh - Ikke Ja Gældsinstrumenter med ISIN-kode Gældsinstrumenter uden ISIN-kode - BalBeh - BalBeh Ikke Indskudsbeviser Negativ beholdning af gældsinstrumenter - BalBeh - Ikke Ja Ikke Indskudsbeviser Ikke Ja - Nej Ikke Ja - Nej Ikke Indskudsbeviser eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial Gældsinstrumenter + UdlMd Gældsinstrumenter tilknyttet puljer - UdlAar Negativ beholdning af gældsinstrumenter + UdlAar Anm.: I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter ikke et selvstændigt instrument. Den skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter den samlede beholdning af gældsinstrumenter. Beholdningen af gældsinstrumenter tilpasses ved at trække puljemidler fra. Beholdningen tillægges også negative beholdninger af gældsinstrumenter, så den øges. 2.6 Aktier mv. Regnskabets aktivpost 8 består af aktier, anparter, beviser for garantikapital i sparekasser, investeringsforeningsandele samt andre kapitalandele, bortset fra andele i tilknyttede og associerede virksomheder. Aktiver, der indgår i puljeordninger, indberettes særskilt under regnskabets aktivpost 11. Aktier og andre kapitalandele, hvor der i MFI-statistikken er indberettet J (Ja) i dimensionen Puljeordning, skal derfor ikke indgå i sammenligningen. Negative beholdninger af aktier og andre kapitalandele indgår i MFIstatistikken, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra aktivsiden (så beholdningen øges) og passivsiden (så denne post også øges). Beholdningen af aktier og andre kapitalandele, som indberetteren selv har udstedt, fremgår hverken af regnskabet eller MFI-balancen.

10 10 AS2: A8 AKTIER MV. Puljeordning Koncern Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Ikke-koncernforbunden Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Ikke-koncernforbunden Negativ beholdning af aktier og andre kapitalandele - BalBeh Ikke Ja Ikke-koncernforbunden Aktier og andre kapitalandele + UdlMd - - Andele i pengemarkedsforeninger + UdlMd - - Aktier og andre kapitalandele tilknyttet puljer - UdlAar2 - - Kapitalandele i associerede virksomheder - UdlAar2 - - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - UdlAar2 - - Negativ beholdning af aktier og andre kapitalandele + UdlAar2 - - Anm.: I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter ikke et selvstændigt instrument. Den skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter den samlede beholdning af aktier og andre kapitalandele. Beholdningen tilpasses ved at trække puljemidler og kapitalandele i koncernforbundne virksomheder fra. Til beholdningen lægges også negative beholdninger af aktier og andre kapitalandele, så den øges. 2.7 Kapitalandele i associerede virksomheder Regnskabets aktivpost 9 består af kapitalandele, som indberetteren ejer i associerede virksomheder. MFI-statistikken har en dimension, som viser, om modparten er koncernforbunden med indberetteren efter de samme regler. Det er derfor muligt at finde frem til kapitalandele i associerede virksomheder ved at summere beholdningen af aktier og andre kapitalandele, hvor modpartsoplysningen Koncern er udfyldt med A for associeret virksomhed. AS2: A9 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Puljeordning Koncern Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Associeret virksomhed Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode + BalBeh Ikke Ja Associeret virksomhed Kapitalandele i associerede virksomheder + UdlAar2 -

11 11 De udenlandske filialer indberetter et instrument for kapitalandele i associerede virksomheder, som svarer til regnskabsposten. 2.8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Regnskabets aktivpost 10 består af kapitalandele, som indberetteren ejer i moder-, datter- eller søstervirksomheder. MFI-statistikken har en dimension, som viser, om modparten er koncernforbunden med indberetteren efter de samme regler. Det er derfor muligt at finde frem til kapitalandele i tilknyttede virksomheder ved at summere beholdningen af aktier og andre kapitalandele, hvor modpartsoplysningen Koncern er udfyldt med M for modervirksomhed, D for dattervirksomhed eller S for søstervirksomhed. AS2: A10 KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Puljeordning Koncern Aktier og andre kapitalandele med ISINkode Aktier og andre kapitalandele uden ISINkode + BalBeh Ikke Ja Moder-, datter- eller søstervirksomhed + BalBeh Ikke Ja Moder-, datter- eller søstervirksomhed Kapitalandele i tilknyttede virksomheder + UdlAar2 - De udenlandske filialer indberetter et instrument for kapitalandele i tilknyttede virksomheder, som svarer til regnskabsposten. Summen af regnskabets aktivpost 8, 9 og 10 bør stemme tilnærmelsesvis overens med MFI-statistikken som opstillet i ovenstående tabeller, med forbehold for værdiansættelsesforskelle. I MFI-statistikken indeholder de samlede aktier og andre kapitalandele desuden andele i udenlandske filialer, markeret med U i dimensionen Koncern. Dette indgår ikke i regnskabet, da det opgøres på selskabsniveau, hvorfor beholdningen af værdipapirer udstedt af egne udenlandske filialer ikke medtages. Det skal der derfor tages højde for, hvis summen af aktier og andre kapitalandele i MFI-statistikken sammenlignes med summen af regnskabets aktivpost 8, 9 og Aktiver tilknyttet puljeordninger Regnskabets aktivpost 11 består af aktiver i puljer, hvor indberetteren ikke har nogen risiko. Egne aktier og egne gældsinstrumenter, som indgår i puljerne, indgår ikke i posten. Den omfatter også markedsværdi af tilknyttede finansielle derivater. MFI-statistikken knytter instrumenterne på indlåns- (BalInd) og beholdningsarket (BalBeh) til puljeordninger ud fra, hvor der er indberettet J (Ja) i dimensionen Puljeordning. Gældsinstrumenter, som det indberettende institut selv har udstedt, og som er tilknyttet puljeordninger, skal sorteres fra, da

12 12 disse indgår i MFI-indberetningen. De indgår dog ikke i beregningen af balancen i MFI-statistikken. Eventuelle negative beholdninger af værdipapirer tilknyttet puljer skal trækkes fra (så beholdningen øges). MFI-statistikken afviger fra regnskabsposten, da regnskabsposten også indeholder puljemidler i form af kontantindestående og tilknyttede finansielle derivater. AS2: A11 AKTIVER TILKNYTTET PULJEORDNINGER Puljeordning Koncern Gældsinstrumenter med ISIN-kode + BalBeh Ja Gældsinstrumenter uden ISIN-kode + BalBeh Ja eller Udenlandsk filial eller Udenlandsk filial Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode + BalBeh Ja Ikke Udenlandsk filial Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode + BalBeh Ja Ikke Udenlandsk filial Negativ beholdning af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele - BalBeh Ja eller Udenlandsk filial Gældsinstrumenter tilknyttet puljer + UdlAar2 - - Aktier og andre kapitalandele tilknyttet puljer + UdlAar2 - - De udenlandske filialer indberetter to instrumenter for henholdsvis gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele tilknyttet puljeordninger, som svarer til regnskabsposten Immaterielle aktiver Regnskabets aktivpost 12 består af aktiveret goodwill, aktiverede udviklingsomkostninger og øvrige immaterielle aktiver, herunder computersoftware. Goodwill fra overtagelse af en associeret virksomhed indgår som en del af den associerede virksomhed under regnskabets aktivpost 9. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet og består af instrumenterne Immaterielle anlægsaktiver ej goodwill og Goodwill. AS2: A12 IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver ej goodwill + BalOevr Goodwill + BalOevr

13 13 De udenlandske filialer indberetter kun ét samlet instrument for anlægsaktiver til MFI-statistikken. Det er ikke muligt at bestemme de immaterielle anlægsaktiver, så hele værdien af anlægsaktiver for udenlandske filialer er placeret under materielle anlægsaktiver, der svarer til regnskabets aktivpost 13 og Materielle aktiver Regnskabets aktivposter 13 og 14 består af investeringsejendomme, domicilejendomme og andre driftsmidler, som ikke er i midlertidig besiddelse. Regnskabets aktivpost 17 består af aktiver, der kun er midlertidigt i virksomhedens besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt, fx hvis indberetteren aktivt søger en køber til aktiverne. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet. AS2: A13+A14+A17 GRUNDE OG BYGNINGER I ALT, ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER, AKTIVER I MIDLERTIDIG BESIDDELSE Materielle anlægsaktiver + BalOevr Anlægsaktiver + UdlMd De udenlandske filialer indberetter kun ét samlet instrument for anlægsaktiver til MFI-statistikken. Derfor er det ikke muligt at bestemme de materielle anlægsaktiver, så hele værdien af anlægsaktiver inkl. immaterielle anlægsaktiver for udenlandske filialer er placeret her Skatteaktiver Regnskabets aktivposter 15 og 16 består af aktuelle og udskudte skatteaktiver. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet. AS2: A15+A16 AKTUELLE SKATTEAKTIVER, UDSKUDTE SKATTEAKTIVER Skatteaktiver + BalOevr De udenlandske filialer indberetter skatteaktiver som en del af Andre aktiver i MFI-statistikken. Derfor er det ikke muligt at bestemme skatteaktiverne, så

14 14 hele værdien af skatteaktiver i udenlandske filialer er i MFI-statistikken placeret under Andre aktiver Andre aktiver Regnskabets aktivposter 18 og 19 består af aktiver i midlertidig besiddelse, periodeafgrænsningsposter og andre aktiver. Regnskabets aktivpost 18 består af øvrige aktiver, der ikke henhører under andre aktivposter. Det er fx en positiv dagsværdi af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter, samt indtægter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning fx tilgodehavende renter og tilgodehavende udbytte. Regnskabets aktivpost 19 består af udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører en senere regnskabsperiode, herunder forudbetalt provision og husleje samt forudbetalte renter. MFI-statistikken samler periodeafgrænsningsposter, tilgodehavende renter og afkast under Andre aktiver. En positiv nettoværdi af finansielle derivater indberettes under Derivater i MFI-statistikken og bør indgå i sammenligningen, selv om derivatet kan placeres andre steder i regnskabet, fx i forbindelse med puljeordninger. Opgørelsen kan derfor afvige i forhold til regnskabsposterne. I regnskabet kan transit og suspense items placeres under Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter eller under Andre aktiver. I MFI-statistikken skal de altid placeres under Andre aktiver. AS2: A18+A19 ANDRE AKTIVER, PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Optioner (aktiver) Forwardlignende derivater (aktiver) Tilgodehavende renter på udlån Tilgodehavende kuponrenter på gældsinstrumenter Residual andre aktiver Transit items (aktiver) Suspense items (aktiver) Finansielle derivater (aktiver) Andre aktiver Transit items (aktiver) Suspense items (aktiver) + Baloevr + Baloevr + Baloevr + Baloevr + Baloevr (+) BalOevr (+) BalOevr + UdlMd + UdlMd (-) UdlAar2 (-) UdlAar2 Anm.: Transit og suspense items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til andre aktiver, hvis de ikke føres under udlånet i regnskabet. For de udenlandske filialer gælder det, at transit og suspense items kun skal trækkes fra andre aktiver, hvis de indgår i udlånet i regnskabet.

15 15 De udenlandske filialer indberetter et samlet instrument for andre aktiver til MFI-statistikken. Det består af tilgodehavende rente og afkast, periodeafgrænsningsposter, skatteaktiver, samt transit og suspense items. Desuden er der et instrument for finansielle derivater med positiv markedsværdi. For at tilpasse regnskabsposten trækkes transit og suspense items fra andre aktiver, hvis de indgår under udlån og tilgodehavender. 3 Passiver 3.1 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Regnskabets passivpost 1 består af gæld til kreditinstitutter og centralbanker inkl. andre kreditinstitutters margintilgodehavender ved finansielle derivater. Posten omfatter også andre kreditinstitutters prioritetsgæld, fx i ejendomme overtaget i forbindelse med afvikling af et engagement. I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på indlånsarket (BalInd), når modparten er et penge-, real- eller andet kreditinstitut. I regnskabet kan transit items også indgå i passivpost 1, da instrumentet dækker checks og andre former for betaling, som er opkrævet fra andre kreditinstitutter. 3 Transit items ligger under Andre passiver i MFI-statistikken. Når indlån er indberettet med J (Ja) i dimensionen Puljeordning, skal de indgå i regnskabets passivpost 3 Indlån i puljeordninger. Tidsindskud, hvor der er indberettet J (Ja) i dimensionen Efterstillet kapitalindskud, skal indgå i regnskabets passivpost 16 Efterstillede kapitalindskud. 3 Transit items kan også placeres under Andre passiver.

16 16 AS2: P1 GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Sektor Puljeordning Efterstillet kapitalindskud Koncern Transferable indlån + BalInd Dag-til-dag indskud + BalInd Elektroniske penge - hardwarebaseret Elektroniske penge - softwarebaseret + BalInd + BalInd Tidsindskud + BalInd Indlån med opsigelse + BalInd Repoindlån + BalInd Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja Ikke Ja Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Ikke Ja - Ikke Udenlandsk filial Transit item (passiver) (+) BalOevr Indlån + UdlMd - - Ikke Moder Transit item (passiver) (+) UdlAar Anm.: Transit items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til indlånet, hvis de føres under indlånet i regnskabet. De udenlandske filialer indberetter det samlede indlån for centralbanker og kreditinstitutter. Transit items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. De udenlandske filialer indberetter kun det samlede indlån, og det er derfor ikke muligt at udskille indlån i puljeordninger i deres indberetning. 3.2 Indlån og anden gæld Regnskabets passivpost 2 består af indlån og anden gæld også forpligtelser i forbindelse med ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger. Regnskabsposten omfatter også kunders margintilgodehavender ved finansielle derivater. Modparter må ikke være et kreditinstitut eller en centralbank. I MFI-statistikken svarer posten til instrumenterne på indlånsarket (BalInd), når modparten ikke er et penge-, real- eller andet kreditinstitut. Der er dog to undtagelser. Når indlån er indberettet med J (Ja) i dimensionen Puljeordning, skal det i stedet med under regnskabets passivpost 3 Indlån i puljeordninger. Desuden skal tidsindskud, som er indberettet med J (Ja) i dimensionen Efterstillet kapitalindskud, indgå i regnskabets passivpost 16 Efterstillede kapitalindskud. I regnskabet kan suspense items også indgå i passivpost 2, da de angår skyldige kundemidler. 4 Suspense items ligger under Andre passiver i MFIstatistikken. 4 Suspense items kan også placeres under Andre passiver.

17 17 Værdiansættelsen i MFI-statistikken kan afvige fra den i regnskabet. Værdiansættelsesforskelle for indlån i forhold til regnskabet indberettes som et selvstændigt instrument i MFI-indberetningen under Kapital og reserver. Forskellen skal lægges til indlånet for at tilpasse værdien. Instrumentet er ikke fordelt på modparter og kan derfor også omfatte gæld til kreditinstitutter og centralbanker. AS2: P2 INDLÅN OG ANDEN GÆLD Sektor Puljeordning Efterstillet kapitalindskud Transferable indlån Dag-til-dag indskud Elektroniske penge - hardwarebaseret Elektroniske penge - softwarebaseret Tidsindskud Indlån med opsigelse Repoindlån + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd + BalInd Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Centralbanker eller Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Ja - Ikke Ja Ikke Ja Ikke Ja - Ikke Ja - Suspense items (passiver) (+) BalOevr Værdiansættelsesforskelle relateret til indlån + Baloevr Indlån + UdlMd Ikke Centralbanker eller - - Efterstillede kapitalindskud (indlån) - UdlAar Suspense items (passiver) (+) UdlAar Anm.: Suspense items er markeret med parentes i anden kolonne, da de kun skal lægges til indlånet, hvis de føres under indlånet i regnskabet. De udenlandske filialer indberetter det samlede indlån. Suspense items i de udenlandske filialer kan indgå i regnskabsposten. De indberetter kun det samlede indlån, og det er derfor ikke muligt at udskille indlån i puljeordninger i deres indberetning. 3.3 Indlån i puljeordninger Regnskabets passivpost 3 består af indlån, som er knyttet til en puljeordning. Ikke-tilskrevet afkast indgår i regnskabet i indlånsposten. I MFIstatistikken er indlånet tilknyttet puljeordninger udspecificeret ved instrumenterne på indlånsskemaet (BalInd), som indberettet med J (Ja) i dimensionen Puljeordning. I sammenligningen skal Afkast på puljeordninger lægges til indlånet i MFI-statistikken. Afkastet indberettes under Andre aktiver og Andre passiver.

18 18 AS2: P3 INDLÅN I PULJEORDNINGER Puljeordning Transferable indlån + BalInd Ja Dag-til-dag indskud + BalInd Ja Elektroniske penge - hardwarebaseret + BalInd Ja Elektroniske penge - softwarebaseret + BalInd Ja Tidsindskud + BalInd Ja Indlån med opsigelse + BalInd Ja Repoindlån + BalInd Ja Afkast på puljeordninger (aktivsiden) - BalOevr - Afkast på puljeordninger (passivsiden) + BalOevr - De udenlandske filialer indberetter kun det samlede indlån, og det er derfor ikke muligt at udskille indlån i puljeordninger i deres indberetning. 3.4 Udstedte obligationer Regnskabets passivpost 4-6 består af udstedte obligationer og øvrige ikkeafledte finansielle forpligtelser. Passivpost 4 er udstedte obligationer til dagsværdi, som er forpligtelser i henhold til børsnoterede obligationer. Passivpost 5 er udstedte obligationer til amortiseret kostpris, som indberetteren har udstedt i form af massegældsbreve herunder commercial paper notes. Passivpost 6 er ikke-afledte finansielle forpligtelser, som indberetteren holder med handel for øje eller som indgår i en risikostyrings- eller investeringsstrategi. I MFI-statistikken svarer posterne til instrumenterne på arket med udstedte gældsinstrumenter (BalUdst). Definitionen af gældsinstrumenter er bredere end den regnskabsmæssige definition af obligationer. MFI-statistikken fokuserer på omsættelighed, og det omfatter alle udstedelser, som det er teoretisk muligt at handle eller føre til modregning på et marked. Gældsinstrumenter kan måles til enten markedsværdi eller efter andre værdiansættelsesmetoder. Metoden angives i dimensionen Værdiansættelsesprincip. Indberetteren skal indberette egne udstedte gældsinstrumenter, som denne selv holder (på aktivsiden), til MFI-statistikken med E i dimensionen Koncern. De indgår ikke i beregningen af balancen i MFI-statistikken og skal heller ikke indgå i sammenligningen med regnskabet. Beholdningen af egne udstedte gældsinstrumenter (aktivsiden) skal således trækkes fra den samlede mængde udstedte gældsinstrumenter.

19 19 Negative beholdninger af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele indgår på aktivsiden i MFI-statistikken, mens de vil være indregnet under regnskabets passivpost 6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi. Den negative beholdning på aktivsiden i MFI-indberetningen skal således trækkes fra ved sammenligningen af regnskabets passivpost 4-6, så denne post øges. Instrumenter, som er indberettet med J (Ja) i dimensionen Efterstillet kapitalindskud, skal indgå i regnskabets passivpost 16 Efterstillede kapitalindskud. AS2: P4+P5+P6 UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI/AMORTISERET KOSTPRIS, ØVRIGE IKKE-AFLEDTE FINANSIELLE FORPLIGTELSER TIL DAGSVÆRDI Efterstillet kapitalindskud Koncern VP-registrerede gældsinstrumenter + BalUdst Ikke Ja - Ikke VP-registrerede gældsinstrumenter + BalUdst Ikke Ja - Gældsinstrumenter med ISIN-kode - BalBeh - Egen udstedelse Gældsinstrumenter uden ISIN-kode - BalBeh - Egen udstedelse Negativ beholdning af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele - BalBeh - Ikke-koncernforbunden Udstedte gældsinstrumenter + UdlMd - - Negativ beholdning af gældsinstrumenter + UdlAar2 - - Negativ beholdning af aktier og andre kapitalandele + UdlAar2 - - Efterstillede kapitalindskud (udstedte gældsinstrumenter) - UdlAar2 - - Anm.: I MFIF-indberetningen (for den danske fuldt indberettende enhed) er den negative beholdning af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele ikke et selvstændigt instrument. Den negative beholdning skal derfor udskilles ud fra en negativ værdi i ultimobalancen. Den negative beholdning trækkes fra den samlede beholdning for at øge værdien af beholdningen. De udenlandske filialer indberetter den samlede markedsværdi af de udstedte gældsinstrumenter. For at tilpasse regnskabsposten trækkes efterstillede kapitalindskud udstedt som gældsinstrumenter fra. Derudover lægges de negative beholdninger af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele til (så posten øges). 3.5 Aktuelle skatteforpligtelser Regnskabets passivpost 7 og 12 består af aktuelle og udskudte skattepassiver. Opgørelsen i MFI-statistikken svarer til regnskabet.

20 20 AS2: P7+P12 AKTUELLE SKATTEFORPLIGTELSER, HENSÆTTELSER TIL UDSKUDT SKAT Skatteforpligtelser + BalOevr De udenlandske filialer indberetter skatteforpligtelser som en del af Andre passiver. Derfor er det ikke muligt at udspecificere dem i MFI-statistikken, så hele værdien af skatteforpligtelser i udenlandske filialer indgår i sammenligningen med andre passiver på regnskabets passivposter 8-11 og Andre passiver Regnskabets passivpost 8-11 og består af øvrige forpligtelser, periodeafgrænsningsposter og hensatte forpligtelser. Passivpost 8 og 9 er øvrige passiver, der ikke ligger under andre passivposter. Det kan være forpligtelser ved finansielle leasingkontrakter hos leasingtager, accept af lange remburser og en negativ dagsværdi af spotforretninger og finansielle derivater. Posten omfatter også udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning herunder skyldige renter. Passivpost 10 er indtægter, der er indgået før balancetidspunktet, men vedrører en senere regnskabsperiode. Det kan være forud modtagne renter og provision. Passivpost 11 og er hensatte forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. MFI-statistikken samler periodeafgrænsningsposter, skyldige renter og afkast under Andre passiver. En negativ nettoværdi af finansielle derivater indberettes under Derivater i MFI-statistikken og bør indgå i sammenligningen, selv om derivatet kan placeres andre steder i regnskabet, fx ved puljeordninger. Opgørelsen kan derfor afvige fra regnskabsposterne. I regnskabet kan transit og suspense items placeres under indlån og gæld i kreditinstitutter, men det er også muligt at placere dem under posten Andre passiver. I MFI-statistikken skal disse altid placeres under Andre passiver.

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305.

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305. Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. december 2008 16. december 2008. Nr. 1305. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 196, 341, stk. 4,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 21. maj 2008. Nr. 390. Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. I medfør af 196, 341 og 373, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] repo DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1204951 Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr.

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr. AS1 Resultatoplysninger Beløb 1. Renteindtægter... 1 2. Renteudgifter... 2 A. Netto renteindtægter... 3 3. Udbytte af aktier mv.... 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter... 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Industrigruppe Finans Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed.

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed. Bemærkninger af 19. september 2008 18. december 2009 til bekendtgørelse nr. 12651305 af 26. oktober 2007 19. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. EU-forordning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere