Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ungdomsklubben Ørum Overbrovej 50B, 8586 Ørum Djurs Dato: Onsdag den 12. juni 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Mogens Buhl Christensen Majken Hellerup Henrik Samsø Anne Grethe Grann Leif Andersen Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Julie Meiner Jespersen Lisbeth Irene Kristiansen Fraværende: Niels Basballe Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Majken Hellerup Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Norddjurs Kommune

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Velkomst Godkendelse af referat fra mødet d. 20. marts Høringer Budgetopfølgning Aktørene og Ungdomsskolerådet Ny strategiplan for UngNorddjurs Juniorklubområdet Fritidspas Lokaler i Ållingåbro og Ørum Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan Orienteringspunkter Eventuelt...13 Bilagsoversigt...14 Norddjurs Kommune

4 1. Velkomst A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Bestyrelsesmødets program: Mulighed for rundvisning i UngNorddjurs lokaler i Ørum! Velkomst Tema: Sociale/forebyggende projekter i UngNorddjurs Ungdomskonsulent Keld Kristensen orienterer om sociale/forebyggende projekter i UngNorddjurs Bestyrelsesmøde starter Spisning Bestyrelsesmøde forventes sluttet Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Tak til Keld Kristensen for en grundig gennemgang af social/forebyggende aktiviteter og projekter i UngNorddjurs. 1

5 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 20. marts A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Referat godkendt. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen godkender referatet. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Referat godkendt. 2

6 3. Høringer A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Gennemgang af afgivne høringssvar og information om igangværende høringer Afgivne høringssvar: Forslag til etablering af fælles elevråd i Norddjurs Kommune. Forslag til forebyggende og tidlig indsats i skoler og dagtilbud til høring. Forslag til kvalitetsstandard for Familieskolen til høring. Igangværende høringer: Forslag til ændringer af skoledistriktsgrænser. Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende foranstaltninger. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller, at forslagene drøftes og der tages stilling vedrørende eventuelle høringssvar. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Bestyrelsen ønsker afgivet høringssvar ang. skoledistrikter. Høringsfrist 19. august. Formand og ledelse bemyndiges til at udarbejde høringssvar og rundsende til bestyrelsen til godkendelse. 3

7 4. Budgetopfølgning A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Regnskabstal for perioden sammenholdes med budgettet for Bilag udleveres på mødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at regnskabet gennemgås og sammenholdes med budget Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 4

8 5. Aktørene og Ungdomsskolerådet A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Faste punkter: Status for rådenes arbejde Andet Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller: 1. at der sker en drøftelse med de unge omkring status på rådsarbejdet 2. at de unges orientering tages til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolerådet: Der har været afholdt et møde siden sidst. Rådet er under opbygning til næste sæson. Hvorfor lukker klubberne så tidligt Der er for lang pause i klublivet Der ønskes aktiviteter i sommerperioden også udenfor klublokalerne. Klubåbent et par aftener om ugen uden for sæsonen Aktørerne: Der ligger pulje til aktiviteter. Aktørerne planlægger en ungefestival efter sommerferien. Ungeunivers drøftet. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 5

9 6. Ny strategiplan for UngNorddjurs A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling UngNorddjurs har udarbejdet en ny strategiplan for UngNorddjurs, som sikrer kvaliteten og helheden i UngNorddjurs s arbejde med børn og unge bl.a. i henhold til Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder, politikker og værdier. Den nye strategiplan træder i kraft fra 1. august 2013, hvorved den nuværende strategiplan Strategiplan udfases. Strategiplanen fremlægges og udleveres på bestyrelsesmødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen tager strategiplanen til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Bestyrelsen ønsker stort tillykke med strategiplanen og god vind med arbejdet. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 6

10 7. Juniorklubområdet A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Socialområdet har udarbejdet et forslag til harmonisering af det nuværende juniorklubtilbud. Dette er nu godkendt i kommunalbestyrelsen og træder i kraft pr. 1. august Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Børne og ungdomsudvalget har i forbindelse med tiltrædelse af indstillingen vedrørende harmonisering lavet følgende bemærkning: at der i forbindelse med budget 2014 er igangsat en analyse af, hvad udgifterne vil være ved etablering af juniorklubtilbud i hele kommunen. UngNorddjurs har udarbejdet et forslag til en Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune. Forslaget er vedlagt som bilag. Socialområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes juniorklubtilbud. Kvalitetsstandarden er ændret i formen, idet juniorklubberne indgår i en samlet helhedsplan for hele UngNorddjurs i bestræbelserne på at skabe helhedsorienterede løsninger for børn og unge fra år. Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Bilag: 1 Åben Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune 73401/13 7

11 Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller 1. at forslagene drøftes 2. at analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbuddet i hele Norddjurs kommune diskuteres 3. at ungdomsskolebestyrelsen tager forslagene til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 8

12 8. Fritidspas A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Styregruppen for Fritidsvejledning med fritidspas har udarbejdet et forslag til forankring i forbindelse med projektet udløb. Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Myndighedsafdelingen har forespurgt UngNorddjurs om et samarbejde vedrørende Pilotprojekt vedr. fritidspas for udsatte unge mellem år. Pilotprojektet fremlægges på bestyrelsesmødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Status for fritidsvejledning med fritidspas pr. 3. juni 2013 blev gennemgået. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 9

13 9. Lokaler i Ållingåbro og Ørum A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling I forbindelse med etablering af lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen har UngNorddjurs udarbejdet et forslag til disse. Forslaget er vedlagt som bilag. En væsentlig del af UngNorddjurs s lokalitet til ungdomsskolevirksomhed i Ørum står til nedrivning. UngNorddjurs har udarbejdet et forslag til en ny tilbygning som erstatning for den nedrivningstruede del. Forslaget er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Lokaler i Allingåbro.pdf 73405/13 2 Åben Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf 73408/13 Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 10

14 10. Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Dato: Tema: Årshjul: Fredag og lørdag d. 8. og 9. Hvad sker der i en Ungdomsskolekonference i marts brydningstid? Brædstrup Onsdag d. 20. marts Ny Nordisk Institution Regnskab Onsdag d. 12. juni Sociale projekter/tilbud i sommerferien Onsdag d. 11. september Budget 2014 Onsdag d. 6. november Onsdag d. 4. december Juleafslutning Ideer til temaer: Ungdomsunivers Ungdomsskolebestyrelsen har tidligere haft fast mødetidspunkt fra kl Der er stillet forslag om at ændre det faste mødetidspunkt til kl Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at temaer og årshjul på møderne drøftes at det nye faste mødetidspunkt godkendes Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 11

15 11. Orienteringspunkter A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Der orienteres om følgende punkter: ID kort til unge APV for UngNorddjurs Ny hjemmeside Efter lockouten Track III Kompetenceudvikling af Strategisk forum Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 12

16 12. Eventuelt A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Indstilling Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Status for alle afdelinger kan findes på intern hjemmeside hver den første i måneden. Mængdereguleringer. Opgørelse sendes til bestyrelsen og emnet sættes på dagsordenen til næste møde. Taget til efterretning. 13

17 Bilagsoversigt 7. Juniorklubområdet 1. Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune (73401/13) 9. Lokaler i Ållingåbro og Ørum 1. Lokaler i Allingåbro.pdf (73405/13) 2. Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf (73408/13) 14

18 Underskriftsside Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Mogens Buhl Christensen Majken Hellerup Henrik Samsø Anne Grethe Grann Leif Andersen Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Julie Meiner Jespersen Lisbeth Irene Kristiansen 15

19 Bilag: 7.1. Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73401/13

20 Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune UngNorddjurs fremsender hermed de beregninger, vi har foretaget, til klarlægning af de økonomiske konsekvenser af en udbredelse af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune. Der er i maj 2013 juniorklubber placeret i følgende skoledistrikter: Auning (Fristedet), Rougsø (Ørsted jr. klub), Vestre/Voldby (Enggården) og Kattegatskolen/Skolebakken (Grenaa Jr. klub). Ved at oprette juniorklubtilbud i de resterende 6 skoledistrikter (2013) vil der kunne opnås en fuldstændig geografisk dækning af Norddjurs kommune, samtidig med at juniorklubberne naturligt vil indgå i den samlede, tidlige helhedsindsats i forbindelse med de enkelte skoler (jf. forslag til styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats på skole-dagtilbudsområdet). Samarbejdet mellem dagtilbud (0-10 år), juniorklubber (10-14 år) og ungdomsklubber (14-18 år) vil herefter på fritidsområdet være en sammenknyttet kæde for barnet fra 0-18 år, der uden de store vanskeligheder vil kunne være en aktiv medspiller til skolen i nærmiljøet under en evt. kommende skolereform. Det vil således også være naturligt at foreslå en automatisk overførsel af børn fra dagtilbud til juniorklub (jf. Syddjurs modellen) i april måned ved opstart af tidlig SFO, evt. på SFO-lignende vilkår i april-juli, da der til hvert skoledistrikt vil være placeret en juniorklub i gåafstand (jf. forslag til udvikling og organisering af juniorklubtilbud, 2008).

21 NY ØKONOMI VEDR. JUNIORKLUBBER I HELE NORDDJURS KOMMUNE Budget for etablering af 1 juniorklub (anlægsudgifter + årlig drift) med en max. normering på 30 børn: Anlægsudgifter Kr ,- Driftsudgifter v. 2 medarbejdere Kr ,- Total Kr ,- Ovenstående Total tager udgangspunkt i følgende beregninger: Anslåede anlægsudgifter ved etablering af 1 ny juniorklub: Inventar Kr ,- Aktivitetsmaterialer Kr ,- Kontorudstyr (IT) Kr ,- I alt Kr Anslåede driftsudgifter ved 1 ny juniorklub Personale (løn, adm., komp. udv., kørsel, mv.) Kr ,- Drift (materialer, aktiviteter mv.) Kr ,- Vedligehold af Inventar og materiel mv. (herunder IT) Kr ,- Grunde og bygning* Kr. 0,- I alt Kr ,- *NB! Budgettet balancerer under forudsætning af, at lokaler vil blive stillet frit til rådighed, og at der ikke er løbende udgifter forbundet hermed (husleje, rengøring, el, vand, varme osv.), da disse udgifter ikke er indregnet.

22 Bilag: 9.1. Lokaler i Allingåbro.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73405/13

23 Ungnorddjurs forventninger til fremtidens lokaliteter i Allingåbro. Ungnorddjurs ønsker at samle sine aktiviteter i centre, med et bredt tilbud, stor fleksibilitet og lang åbningstid. Det skal være muligt for børn og unge at benytte Ungnorddjurs tilbud når de har behov, og skal endvidere havde mulighed for at få adgang til faglokaler udenfor åbningstid, ved lån af nøgle. Dette medfører en række ønsker og behov i forhold til lokaliteter: Lokalerne skal kunne afgrænses i områder, således at det kan styres hvor de unge kan færdes. Dette begrænser ressourcerne til opsyn samt nedsætter behovet for rengøring. Der skal være direkte adgang til alle lokaler fra gangareal, så brug ikke begrænses af anden aktivitet. Dette styrker fleksibiliteten og gør det samtidig muligt for de unge at få adgang uden for alm. åbningstid ved udlevering af "ungenøgler". Der er behov for udearealer, som kan indrettes til børne- ungeaktiviteter med henblik på udeliv og friluftsaktiviteter, der er et af Ungnorddjurs fokus-områder i forhold til læringsmiljøer. Det er afgørende at lokalerne indrettes med størst mulig fleksibilitet, rummene skal være forberedt til flere formål, med mulighed for let og hurtigt "ombygning" / opstilling til aktiviteter og arrangementer. Vi skal være opstillingsparate, så vi hele tiden matcher de unges ønsker og behov! Det er et stort ønske at lokalerne forsynes med elektroniske låse samt automatisk lys- og klimastyring, da det letter brugen for de unge og giver en besparelse på driftsomkostningerne. Lokaleønsker m. beskrivelse af forventninger til fremtidens anvendelse: * Listen er ikke prioriteret, da vi ser alle lokalerne som lige væsentlige. Musiklokale, gerne m. tilhørende øvelokale der kan benyttes som sangboks. o Musikmiljøet i Ungnorddjurs er under rivende udvikling, og det er et vigtigt mål, at skabe de samme muligheder for de unge i Auning/Allingåbro som der findes i Ørum og Grenaa. Kreativt værksted (gerne to). o De kreative aktiviteter udvikler sig til stadighed. Ungnorddjurs har store traditioner indenfor rollespil og war games, der begge har behov for værksteder til at skabe figurer, dragter, rekvisitter mv. Samtidig er der stor interesse for kreative aktiviteter som smykkefremstilling, tegne/male-hold, tøj-design mv. Computerrum. o Computerrum har to formål. Det er en vigtig del af en lektie café og undervisningsaktiviteter i supplerende skolefag. Derudover er der stor efterspørgsel på div. pc-artiviteter, lige fra animation til spil-udvikling. Ungnorddjurs indgår i et samarbejde med IT-Collage i Grenaa, og arrangerer/deltager derigennem i flere events omkring it-aktiviteter. Ungdomsklub m. køkkenfaciliteter samt depot. o Ungdomsklubben er en central del i Ungnorddjurs center-tanker. Det er vigtigt at der er mulighed for et sted, hvor de unge kan mødes, og ikke mindst møde engagerede voksne, der står til rådighed for at facilitere og støtte de unge. Klubberne har desuden til formål at fungere som vente-rum i forbindelse med hold-aktiviteter, og en stor del af aktiviteterne tager også sit udgangspunkt i klubben. Multisal m. scene. o Ungnorddjurs arrangerer, i samarbejde med de unge og div. samarbejdspartnere, en lang række aktiviteter og events, hvor der er behov for et større fleksibelt lokale, der kan

24 rumme mange unge og/eller kulisser, baner til lege, spil mv. Dette lokale tænkes ind som et aktivitetsrum med pool, bordtennis, air hockey osv. til daglig brug. o Undervisningslokaler, gerne 2-3 stk. kan evt. kombineres m. mødelokaler. o Som et led i at samle Ungnorddjurs aktiviteter, er det vigtigt at der står 2 til 3 alm. undervisningslokaler til rådighed. Disse lokaler benyttes til hold og projekter, der har behov for eget lokale, hvor de kan arbejde og evt. lade påbegyndte projekter blive stående fremme. Lokalerne skal også benyttes til færdselsundervisning, teoridele samt undervisning i supplerende skolefag som dansk som 2. sprog, matematik o. lign. o Biograf / videograf / auditorium. o o Kontormiljø. o Toiletter. o Ungnorddjurs investerer i film-licenser, hvilket giver tilladelse til fremvisning af film i offentlige forsamlinger. Dette skal selvfølgelig benyttes, og Ungnorddjurs byder naturligvis skoler og andre velkommen til at benytte dette lokale til fremvisning af film mm. i forbindelse med undervisning og andet. Derudover benyttes lokalet til mindre foredrag med billede-fremvisning. Ungnorddjurs har hårdt brug for et kontormiljø i den vestlige del af kommunen. Der mangler arbejdspladser til vores ansatte i Auning/Allingåbro-området og ikke mindst mulighed for decentralisering af både ledelse og administration. Vi tænker at behovet kan dækkes af følgende: Kontor m. ca. 5 arbejdspladser Mødelokale i sammenhæng m. kontor Frokostrum m. thekøkken i forbindelse m. kontor Depot / arkiv Lokalerne skal naturligvis rumme et antal toiletter som dækker behovet for de unge og som lever op til reglerne for toiletforhold for ansatte samt handicappede.

25

26 Bilag: 9.2. Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73408/13

27 Ungnorddjurs lokaler på Overbrovej 50a i Ørum. Status. Pt. består Ungnorddjurs lokaler i Ørum af en nyere aktivitetsbygning på 400 m2 fra 1984, samt et tidligere cementstøberi med tilhørende bolig af ældre oprindelse. Aktivitetsbygningen rummer i dag ungdomsskoleklub samt en række ungdomsskolehold og et mindre kontor. Bygningen fungerer perfekt til formålet, og lever op til alle krav i forhold til brandsikkerhed, energi-niveau mv. Det tidligere cementstøberi rummer i dag en række faglokaler til ungdomsskoleundervisning. Bygningerne er desværre i meget dårlig stand, og er indstillet til nedrivning, da de, bogstaveligt talt, er ved at falde fra hinanden. Desuden er der ingen isolering i bygningerne, og ved seneste energimærkning fremgår det tydeligt, at disse bygninger er ekstremt dårligt fungerende energimæssigt. Ungnorddjurs ungecenter i Ørum byder på en lang række tilbud. I dag rummer bygningerne følgende aktiviteter/hold: - Ungdomsskoleklub - Træværksted - Musiklokale (med adgang for de unge med egen nøgle) - Lydstudie - Videostudie - Pigernes verden (pige-klub for udsatte piger) - Tegneværksted - 1.hjælp - Knallertkøreskole - PresseMagasinets redaktion - Norddjurs Event Crew - Digital musik - Foto - Ungdomsskolerådet møder - Faxe Kondi Cup-holdet - Track-holdet - Grand Prix-holdet - Div. større eller mindre aktiviteter, event & arrangementer i weekends. Dette aktivitetsniveau lægger naturligvis stort pres på det nuværende antal lokaler, og det kræver en del koordinering og planlægning at få plads til alle. Samtidigt har vi planer om en række nye tiltag, som rollespil, dans, sund mad, PC-spiludvikling m.fl.

28 Ønske til fremtidige lokaler. Eftersom det gamle cementstøberi m. tilhørende bolig er indstillet til nedrivning, er det, jf. ovenstående, meget vigtigt, at der tænkes på nye lokalemuligheder, da den eksisterende aktivitetsbygning ikke kan rumme alle aktiviteter der foregår på nuværende tidspunkt, og slet ikke det aktivitetsniveau vi ønsker i fremtiden. Ungnorddjurs forslag er, at forlænge den nuværende aktivitetsbygning hen over det, til den tid, nedrevne cement-støberi. Vi foreslår en forlængelse i samme bredde som den eksisterende aktivitetsbygning, hvilket svarer til ca. 16 meter med en længde på 16m., hvilket svarer til ca. 250 m2. Da vores forslag bygger på en forlængelse af den nuværende aktivitetsbygning, mener vi at det vil være hensigtsmæssigt at benytte røde mursten lignende dem der er benyttet i aktivitetsbygningen samt tag i brun eternit. Vi foreslår at der benyttes stålspær eller lign. så bygningen kan udnyttes i fuld højde, og at der indsættes et dæk, så bygningen på sigt kan benyttes i 2 etager. Umiddelbart tænker vi ikke 1. sal udnyttet fra starten, den vil vi gerne inddrage med tiden, efterhånden som vores tilbud udvikler sig i takt med de unges ønsker og behov. Med andre ord, vi sørger selv for at indrette 1. sal. I første omgang er der, ud over den eksisterende aktivitetsbygning, behov for følgende lokaler: - Musiklokale Musikundervisning & øvelokale for ungdomsbands. - Lydstudie Indspilning af ungdomsbands & prod. af filmmusik. - Videostudie Videoproduktion & live-afvikling. - Teknikrum Opbevaring af grej til studier. - Kreativt- / tegneværksted Undervisning i kreative fag. - Computerlokale Undervisning: programmering, spiludvikling mv. - Undervisning 1 1.hjælp, Knallertkøreskole, PM redaktion, ND Event Crew. - Undervisning 2 Ungdomsskolerådet, Faxe Kondi Cup-holdet, Track-holdet. - Foto-værksted Undervisning i foto & billedbehandling. - Kontorlokale Kontor/administration for ungecenter Ørum. - Mødelokale Mødeaktivitet i og omkring ungecenter Ørum. - Depot Grejbanken, afd. Ørum. - Toiletter Er ikke tilstrækkelig i den eksisterende bygning. - Rengøringsrum Er ikke tilstrækkelig i den eksisterende bygning.

29 Tegning. Målestok: Ca. 1:100 Bygningen måler 16 x 16 meter. Eksisterende bygning Ønsket om et computerlokale imødekommes ved, at det nuværende kontor og garderode i aktivitetsbygningen lægges sammen til et computer-lokale.

30 Økonomi. Med udgangspunkt i en m2-pris på kr ,- samt ekstra foranstaltninger i forhold til institutionsbrug, kunne nedenstående være et kvalificeret bud på et budget, excl. nedrivning af det eksisterende cementstøberi m. bolig: Projektering: Overslag Bygning: 250 m2 á kr , Ventilation: Inkl. tilkobling af eksisterende aktivitetsbygning: Sikkerhed: Elektroniske låse, alarmsystem, CTS: Udeareal: Etablering, belægning mv Total, kr.:

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere