Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ungdomsklubben Ørum Overbrovej 50B, 8586 Ørum Djurs Dato: Onsdag den 12. juni 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Mogens Buhl Christensen Majken Hellerup Henrik Samsø Anne Grethe Grann Leif Andersen Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Julie Meiner Jespersen Lisbeth Irene Kristiansen Fraværende: Niels Basballe Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Majken Hellerup Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Norddjurs Kommune

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Velkomst Godkendelse af referat fra mødet d. 20. marts Høringer Budgetopfølgning Aktørene og Ungdomsskolerådet Ny strategiplan for UngNorddjurs Juniorklubområdet Fritidspas Lokaler i Ållingåbro og Ørum Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan Orienteringspunkter Eventuelt...13 Bilagsoversigt...14 Norddjurs Kommune

4 1. Velkomst A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Bestyrelsesmødets program: Mulighed for rundvisning i UngNorddjurs lokaler i Ørum! Velkomst Tema: Sociale/forebyggende projekter i UngNorddjurs Ungdomskonsulent Keld Kristensen orienterer om sociale/forebyggende projekter i UngNorddjurs Bestyrelsesmøde starter Spisning Bestyrelsesmøde forventes sluttet Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Tak til Keld Kristensen for en grundig gennemgang af social/forebyggende aktiviteter og projekter i UngNorddjurs. 1

5 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 20. marts A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Referat godkendt. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen godkender referatet. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Referat godkendt. 2

6 3. Høringer A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Gennemgang af afgivne høringssvar og information om igangværende høringer Afgivne høringssvar: Forslag til etablering af fælles elevråd i Norddjurs Kommune. Forslag til forebyggende og tidlig indsats i skoler og dagtilbud til høring. Forslag til kvalitetsstandard for Familieskolen til høring. Igangværende høringer: Forslag til ændringer af skoledistriktsgrænser. Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende foranstaltninger. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller, at forslagene drøftes og der tages stilling vedrørende eventuelle høringssvar. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Bestyrelsen ønsker afgivet høringssvar ang. skoledistrikter. Høringsfrist 19. august. Formand og ledelse bemyndiges til at udarbejde høringssvar og rundsende til bestyrelsen til godkendelse. 3

7 4. Budgetopfølgning A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Regnskabstal for perioden sammenholdes med budgettet for Bilag udleveres på mødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at regnskabet gennemgås og sammenholdes med budget Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 4

8 5. Aktørene og Ungdomsskolerådet A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Faste punkter: Status for rådenes arbejde Andet Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller: 1. at der sker en drøftelse med de unge omkring status på rådsarbejdet 2. at de unges orientering tages til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolerådet: Der har været afholdt et møde siden sidst. Rådet er under opbygning til næste sæson. Hvorfor lukker klubberne så tidligt Der er for lang pause i klublivet Der ønskes aktiviteter i sommerperioden også udenfor klublokalerne. Klubåbent et par aftener om ugen uden for sæsonen Aktørerne: Der ligger pulje til aktiviteter. Aktørerne planlægger en ungefestival efter sommerferien. Ungeunivers drøftet. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 5

9 6. Ny strategiplan for UngNorddjurs A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling UngNorddjurs har udarbejdet en ny strategiplan for UngNorddjurs, som sikrer kvaliteten og helheden i UngNorddjurs s arbejde med børn og unge bl.a. i henhold til Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder, politikker og værdier. Den nye strategiplan træder i kraft fra 1. august 2013, hvorved den nuværende strategiplan Strategiplan udfases. Strategiplanen fremlægges og udleveres på bestyrelsesmødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen tager strategiplanen til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Bestyrelsen ønsker stort tillykke med strategiplanen og god vind med arbejdet. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 6

10 7. Juniorklubområdet A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Socialområdet har udarbejdet et forslag til harmonisering af det nuværende juniorklubtilbud. Dette er nu godkendt i kommunalbestyrelsen og træder i kraft pr. 1. august Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Børne og ungdomsudvalget har i forbindelse med tiltrædelse af indstillingen vedrørende harmonisering lavet følgende bemærkning: at der i forbindelse med budget 2014 er igangsat en analyse af, hvad udgifterne vil være ved etablering af juniorklubtilbud i hele kommunen. UngNorddjurs har udarbejdet et forslag til en Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune. Forslaget er vedlagt som bilag. Socialområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes juniorklubtilbud. Kvalitetsstandarden er ændret i formen, idet juniorklubberne indgår i en samlet helhedsplan for hele UngNorddjurs i bestræbelserne på at skabe helhedsorienterede løsninger for børn og unge fra år. Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Bilag: 1 Åben Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune 73401/13 7

11 Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller 1. at forslagene drøftes 2. at analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbuddet i hele Norddjurs kommune diskuteres 3. at ungdomsskolebestyrelsen tager forslagene til efterretning Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 8

12 8. Fritidspas A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Styregruppen for Fritidsvejledning med fritidspas har udarbejdet et forslag til forankring i forbindelse med projektet udløb. Forslaget fremlægges på bestyrelsesmødet. Myndighedsafdelingen har forespurgt UngNorddjurs om et samarbejde vedrørende Pilotprojekt vedr. fritidspas for udsatte unge mellem år. Pilotprojektet fremlægges på bestyrelsesmødet. Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Status for fritidsvejledning med fritidspas pr. 3. juni 2013 blev gennemgået. Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 9

13 9. Lokaler i Ållingåbro og Ørum A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling I forbindelse med etablering af lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen har UngNorddjurs udarbejdet et forslag til disse. Forslaget er vedlagt som bilag. En væsentlig del af UngNorddjurs s lokalitet til ungdomsskolevirksomhed i Ørum står til nedrivning. UngNorddjurs har udarbejdet et forslag til en ny tilbygning som erstatning for den nedrivningstruede del. Forslaget er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Lokaler i Allingåbro.pdf 73405/13 2 Åben Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf 73408/13 Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 10

14 10. Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Dato: Tema: Årshjul: Fredag og lørdag d. 8. og 9. Hvad sker der i en Ungdomsskolekonference i marts brydningstid? Brædstrup Onsdag d. 20. marts Ny Nordisk Institution Regnskab Onsdag d. 12. juni Sociale projekter/tilbud i sommerferien Onsdag d. 11. september Budget 2014 Onsdag d. 6. november Onsdag d. 4. december Juleafslutning Ideer til temaer: Ungdomsunivers Ungdomsskolebestyrelsen har tidligere haft fast mødetidspunkt fra kl Der er stillet forslag om at ændre det faste mødetidspunkt til kl Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at temaer og årshjul på møderne drøftes at det nye faste mødetidspunkt godkendes Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 11

15 11. Orienteringspunkter A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Der orienteres om følgende punkter: ID kort til unge APV for UngNorddjurs Ny hjemmeside Efter lockouten Track III Kompetenceudvikling af Strategisk forum Indstilling Ungdomsskolelederen indstiller at punktet tages til efterretning. Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Ungdomsskolelederens indstilling blev godkendt. 12

16 12. Eventuelt A00 13/10922 Åben sag UB Sagsfremstilling Indstilling Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den Status for alle afdelinger kan findes på intern hjemmeside hver den første i måneden. Mængdereguleringer. Opgørelse sendes til bestyrelsen og emnet sættes på dagsordenen til næste møde. Taget til efterretning. 13

17 Bilagsoversigt 7. Juniorklubområdet 1. Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune (73401/13) 9. Lokaler i Ållingåbro og Ørum 1. Lokaler i Allingåbro.pdf (73405/13) 2. Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf (73408/13) 14

18 Underskriftsside Niels Basballe Kirsten Jensen Ingolf Steffensen Eigil Holm Nielsen Mogens Buhl Christensen Majken Hellerup Henrik Samsø Anne Grethe Grann Leif Andersen Nicolaj Elgaard Nielsen Clara Mørch Julie Meiner Jespersen Lisbeth Irene Kristiansen 15

19 Bilag: 7.1. Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73401/13

20 Analyse af de økonomiske konsekvenser af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune UngNorddjurs fremsender hermed de beregninger, vi har foretaget, til klarlægning af de økonomiske konsekvenser af en udbredelse af juniorklubtilbud i hele Norddjurs kommune. Der er i maj 2013 juniorklubber placeret i følgende skoledistrikter: Auning (Fristedet), Rougsø (Ørsted jr. klub), Vestre/Voldby (Enggården) og Kattegatskolen/Skolebakken (Grenaa Jr. klub). Ved at oprette juniorklubtilbud i de resterende 6 skoledistrikter (2013) vil der kunne opnås en fuldstændig geografisk dækning af Norddjurs kommune, samtidig med at juniorklubberne naturligt vil indgå i den samlede, tidlige helhedsindsats i forbindelse med de enkelte skoler (jf. forslag til styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats på skole-dagtilbudsområdet). Samarbejdet mellem dagtilbud (0-10 år), juniorklubber (10-14 år) og ungdomsklubber (14-18 år) vil herefter på fritidsområdet være en sammenknyttet kæde for barnet fra 0-18 år, der uden de store vanskeligheder vil kunne være en aktiv medspiller til skolen i nærmiljøet under en evt. kommende skolereform. Det vil således også være naturligt at foreslå en automatisk overførsel af børn fra dagtilbud til juniorklub (jf. Syddjurs modellen) i april måned ved opstart af tidlig SFO, evt. på SFO-lignende vilkår i april-juli, da der til hvert skoledistrikt vil være placeret en juniorklub i gåafstand (jf. forslag til udvikling og organisering af juniorklubtilbud, 2008).

21 NY ØKONOMI VEDR. JUNIORKLUBBER I HELE NORDDJURS KOMMUNE Budget for etablering af 1 juniorklub (anlægsudgifter + årlig drift) med en max. normering på 30 børn: Anlægsudgifter Kr ,- Driftsudgifter v. 2 medarbejdere Kr ,- Total Kr ,- Ovenstående Total tager udgangspunkt i følgende beregninger: Anslåede anlægsudgifter ved etablering af 1 ny juniorklub: Inventar Kr ,- Aktivitetsmaterialer Kr ,- Kontorudstyr (IT) Kr ,- I alt Kr Anslåede driftsudgifter ved 1 ny juniorklub Personale (løn, adm., komp. udv., kørsel, mv.) Kr ,- Drift (materialer, aktiviteter mv.) Kr ,- Vedligehold af Inventar og materiel mv. (herunder IT) Kr ,- Grunde og bygning* Kr. 0,- I alt Kr ,- *NB! Budgettet balancerer under forudsætning af, at lokaler vil blive stillet frit til rådighed, og at der ikke er løbende udgifter forbundet hermed (husleje, rengøring, el, vand, varme osv.), da disse udgifter ikke er indregnet.

22 Bilag: 9.1. Lokaler i Allingåbro.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73405/13

23 Ungnorddjurs forventninger til fremtidens lokaliteter i Allingåbro. Ungnorddjurs ønsker at samle sine aktiviteter i centre, med et bredt tilbud, stor fleksibilitet og lang åbningstid. Det skal være muligt for børn og unge at benytte Ungnorddjurs tilbud når de har behov, og skal endvidere havde mulighed for at få adgang til faglokaler udenfor åbningstid, ved lån af nøgle. Dette medfører en række ønsker og behov i forhold til lokaliteter: Lokalerne skal kunne afgrænses i områder, således at det kan styres hvor de unge kan færdes. Dette begrænser ressourcerne til opsyn samt nedsætter behovet for rengøring. Der skal være direkte adgang til alle lokaler fra gangareal, så brug ikke begrænses af anden aktivitet. Dette styrker fleksibiliteten og gør det samtidig muligt for de unge at få adgang uden for alm. åbningstid ved udlevering af "ungenøgler". Der er behov for udearealer, som kan indrettes til børne- ungeaktiviteter med henblik på udeliv og friluftsaktiviteter, der er et af Ungnorddjurs fokus-områder i forhold til læringsmiljøer. Det er afgørende at lokalerne indrettes med størst mulig fleksibilitet, rummene skal være forberedt til flere formål, med mulighed for let og hurtigt "ombygning" / opstilling til aktiviteter og arrangementer. Vi skal være opstillingsparate, så vi hele tiden matcher de unges ønsker og behov! Det er et stort ønske at lokalerne forsynes med elektroniske låse samt automatisk lys- og klimastyring, da det letter brugen for de unge og giver en besparelse på driftsomkostningerne. Lokaleønsker m. beskrivelse af forventninger til fremtidens anvendelse: * Listen er ikke prioriteret, da vi ser alle lokalerne som lige væsentlige. Musiklokale, gerne m. tilhørende øvelokale der kan benyttes som sangboks. o Musikmiljøet i Ungnorddjurs er under rivende udvikling, og det er et vigtigt mål, at skabe de samme muligheder for de unge i Auning/Allingåbro som der findes i Ørum og Grenaa. Kreativt værksted (gerne to). o De kreative aktiviteter udvikler sig til stadighed. Ungnorddjurs har store traditioner indenfor rollespil og war games, der begge har behov for værksteder til at skabe figurer, dragter, rekvisitter mv. Samtidig er der stor interesse for kreative aktiviteter som smykkefremstilling, tegne/male-hold, tøj-design mv. Computerrum. o Computerrum har to formål. Det er en vigtig del af en lektie café og undervisningsaktiviteter i supplerende skolefag. Derudover er der stor efterspørgsel på div. pc-artiviteter, lige fra animation til spil-udvikling. Ungnorddjurs indgår i et samarbejde med IT-Collage i Grenaa, og arrangerer/deltager derigennem i flere events omkring it-aktiviteter. Ungdomsklub m. køkkenfaciliteter samt depot. o Ungdomsklubben er en central del i Ungnorddjurs center-tanker. Det er vigtigt at der er mulighed for et sted, hvor de unge kan mødes, og ikke mindst møde engagerede voksne, der står til rådighed for at facilitere og støtte de unge. Klubberne har desuden til formål at fungere som vente-rum i forbindelse med hold-aktiviteter, og en stor del af aktiviteterne tager også sit udgangspunkt i klubben. Multisal m. scene. o Ungnorddjurs arrangerer, i samarbejde med de unge og div. samarbejdspartnere, en lang række aktiviteter og events, hvor der er behov for et større fleksibelt lokale, der kan

24 rumme mange unge og/eller kulisser, baner til lege, spil mv. Dette lokale tænkes ind som et aktivitetsrum med pool, bordtennis, air hockey osv. til daglig brug. o Undervisningslokaler, gerne 2-3 stk. kan evt. kombineres m. mødelokaler. o Som et led i at samle Ungnorddjurs aktiviteter, er det vigtigt at der står 2 til 3 alm. undervisningslokaler til rådighed. Disse lokaler benyttes til hold og projekter, der har behov for eget lokale, hvor de kan arbejde og evt. lade påbegyndte projekter blive stående fremme. Lokalerne skal også benyttes til færdselsundervisning, teoridele samt undervisning i supplerende skolefag som dansk som 2. sprog, matematik o. lign. o Biograf / videograf / auditorium. o o Kontormiljø. o Toiletter. o Ungnorddjurs investerer i film-licenser, hvilket giver tilladelse til fremvisning af film i offentlige forsamlinger. Dette skal selvfølgelig benyttes, og Ungnorddjurs byder naturligvis skoler og andre velkommen til at benytte dette lokale til fremvisning af film mm. i forbindelse med undervisning og andet. Derudover benyttes lokalet til mindre foredrag med billede-fremvisning. Ungnorddjurs har hårdt brug for et kontormiljø i den vestlige del af kommunen. Der mangler arbejdspladser til vores ansatte i Auning/Allingåbro-området og ikke mindst mulighed for decentralisering af både ledelse og administration. Vi tænker at behovet kan dækkes af følgende: Kontor m. ca. 5 arbejdspladser Mødelokale i sammenhæng m. kontor Frokostrum m. thekøkken i forbindelse m. kontor Depot / arkiv Lokalerne skal naturligvis rumme et antal toiletter som dækker behovet for de unge og som lever op til reglerne for toiletforhold for ansatte samt handicappede.

25

26 Bilag: 9.2. Ungnorddjurs - Lokaler Ørum.pdf Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen Mødedato: 12. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73408/13

27 Ungnorddjurs lokaler på Overbrovej 50a i Ørum. Status. Pt. består Ungnorddjurs lokaler i Ørum af en nyere aktivitetsbygning på 400 m2 fra 1984, samt et tidligere cementstøberi med tilhørende bolig af ældre oprindelse. Aktivitetsbygningen rummer i dag ungdomsskoleklub samt en række ungdomsskolehold og et mindre kontor. Bygningen fungerer perfekt til formålet, og lever op til alle krav i forhold til brandsikkerhed, energi-niveau mv. Det tidligere cementstøberi rummer i dag en række faglokaler til ungdomsskoleundervisning. Bygningerne er desværre i meget dårlig stand, og er indstillet til nedrivning, da de, bogstaveligt talt, er ved at falde fra hinanden. Desuden er der ingen isolering i bygningerne, og ved seneste energimærkning fremgår det tydeligt, at disse bygninger er ekstremt dårligt fungerende energimæssigt. Ungnorddjurs ungecenter i Ørum byder på en lang række tilbud. I dag rummer bygningerne følgende aktiviteter/hold: - Ungdomsskoleklub - Træværksted - Musiklokale (med adgang for de unge med egen nøgle) - Lydstudie - Videostudie - Pigernes verden (pige-klub for udsatte piger) - Tegneværksted - 1.hjælp - Knallertkøreskole - PresseMagasinets redaktion - Norddjurs Event Crew - Digital musik - Foto - Ungdomsskolerådet møder - Faxe Kondi Cup-holdet - Track-holdet - Grand Prix-holdet - Div. større eller mindre aktiviteter, event & arrangementer i weekends. Dette aktivitetsniveau lægger naturligvis stort pres på det nuværende antal lokaler, og det kræver en del koordinering og planlægning at få plads til alle. Samtidigt har vi planer om en række nye tiltag, som rollespil, dans, sund mad, PC-spiludvikling m.fl.

28 Ønske til fremtidige lokaler. Eftersom det gamle cementstøberi m. tilhørende bolig er indstillet til nedrivning, er det, jf. ovenstående, meget vigtigt, at der tænkes på nye lokalemuligheder, da den eksisterende aktivitetsbygning ikke kan rumme alle aktiviteter der foregår på nuværende tidspunkt, og slet ikke det aktivitetsniveau vi ønsker i fremtiden. Ungnorddjurs forslag er, at forlænge den nuværende aktivitetsbygning hen over det, til den tid, nedrevne cement-støberi. Vi foreslår en forlængelse i samme bredde som den eksisterende aktivitetsbygning, hvilket svarer til ca. 16 meter med en længde på 16m., hvilket svarer til ca. 250 m2. Da vores forslag bygger på en forlængelse af den nuværende aktivitetsbygning, mener vi at det vil være hensigtsmæssigt at benytte røde mursten lignende dem der er benyttet i aktivitetsbygningen samt tag i brun eternit. Vi foreslår at der benyttes stålspær eller lign. så bygningen kan udnyttes i fuld højde, og at der indsættes et dæk, så bygningen på sigt kan benyttes i 2 etager. Umiddelbart tænker vi ikke 1. sal udnyttet fra starten, den vil vi gerne inddrage med tiden, efterhånden som vores tilbud udvikler sig i takt med de unges ønsker og behov. Med andre ord, vi sørger selv for at indrette 1. sal. I første omgang er der, ud over den eksisterende aktivitetsbygning, behov for følgende lokaler: - Musiklokale Musikundervisning & øvelokale for ungdomsbands. - Lydstudie Indspilning af ungdomsbands & prod. af filmmusik. - Videostudie Videoproduktion & live-afvikling. - Teknikrum Opbevaring af grej til studier. - Kreativt- / tegneværksted Undervisning i kreative fag. - Computerlokale Undervisning: programmering, spiludvikling mv. - Undervisning 1 1.hjælp, Knallertkøreskole, PM redaktion, ND Event Crew. - Undervisning 2 Ungdomsskolerådet, Faxe Kondi Cup-holdet, Track-holdet. - Foto-værksted Undervisning i foto & billedbehandling. - Kontorlokale Kontor/administration for ungecenter Ørum. - Mødelokale Mødeaktivitet i og omkring ungecenter Ørum. - Depot Grejbanken, afd. Ørum. - Toiletter Er ikke tilstrækkelig i den eksisterende bygning. - Rengøringsrum Er ikke tilstrækkelig i den eksisterende bygning.

29 Tegning. Målestok: Ca. 1:100 Bygningen måler 16 x 16 meter. Eksisterende bygning Ønsket om et computerlokale imødekommes ved, at det nuværende kontor og garderode i aktivitetsbygningen lægges sammen til et computer-lokale.

30 Økonomi. Med udgangspunkt i en m2-pris på kr ,- samt ekstra foranstaltninger i forhold til institutionsbrug, kunne nedenstående være et kvalificeret bud på et budget, excl. nedrivning af det eksisterende cementstøberi m. bolig: Projektering: Overslag Bygning: 250 m2 á kr , Ventilation: Inkl. tilkobling af eksisterende aktivitetsbygning: Sikkerhed: Elektroniske låse, alarmsystem, CTS: Udeareal: Etablering, belægning mv Total, kr.:

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 5/2012 Sted : Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Niels

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs:

Vision: Pæd. grundlag: Værdigrundlag: Betalingsvedtægter: Juniorklubberne UngNorddjurs: Vision: Juniorklubbernes vision er at være et integreret og fuldgyldigt bindeled mellem dagtilbuddene og det videre ungdomsliv indenfor de kommunale fritidstilbud. Vi arbejder for, at juniorklubberne bliver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

OBS. Mødet afholdes på Jeksendalskolen, Jeksen Dalvej 3 B, Hørning

OBS. Mødet afholdes på Jeksendalskolen, Jeksen Dalvej 3 B, Hørning UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Møde: tirsdag den 11. juni 2013 kl.16-18 Sted: Jeksendalskolen Dagsorden: OBS. Mødet afholdes på Jeksendalskolen, Jeksen Dalvej 3 B, Hørning 1. Fremvisning af Jeksendalskolens nye

Læs mere

Find dit hold på Tilmelding:

Find dit hold på Tilmelding: Find dit hold på Tilmelding: På www.ungnorddjurs.dk tilmelder du dig hold i Ungnorddjurs. Opret dig med mobil nr. og mailadresse. vælg de/det hold du vil deltage på. Opstart af alle hold sker i uge 40

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. juni 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 02-11-2011 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE, MIKKEL ØRSØE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen.

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen. Valdemar Haumand, Referat dagsorden nr.34, side 1, d.8.juni 2015 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat bestyrelsesmøde mandag d.8.6.2015, kl.13.00. Formøde for formand TJ og næstformand

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010

Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010 Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.26.5.2010 kl. 15.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters mødelokale

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

SOMMER I. Fritidscenter 13. Sommer i 13 er arrangeret af Fritidscenter 13, Børn og Unge Århus Kommune

SOMMER I. Fritidscenter 13. Sommer i 13 er arrangeret af Fritidscenter 13, Børn og Unge Århus Kommune SOMMER I Fritidscenter 13 Sommer i 13 er arrangeret af Fritidscenter 13, Børn og Unge Århus Kommune Så nærmer sommerferien sig, og hvis du er mellem 11 og 17 år kan du her se, hvad der er af aktiviteter

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere