Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899"

Transkript

1 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke for håndværkets interesser og udvikle den faglige dygtiggørelse af håndværkere, fremme og værne om byens og omegnens udvikling og gennem legater eller fonds at støtte ældre, værdige, trængende medlemmer og disses enker. Foreningen må ikke drive partipolitik. Medlemmer Adgang til at blive medlem har enhver uberygtet person, der er selvstændig erhvervsdrivende eller er ansat i en ledende stilling. Dog kan kun selvstændige håndværksmestre eller ledere af håndværksvirksomheder indvælges i bestyrelsen. Enhver håndværksmester inden for foreningen er pligtig til at modtage valg til foreningens tillidshverv. 2 3 Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, hvorefter der på et bestyrelsesmøde foretages afstemning om den pågældendes optagelse. Nægtes optagelse kan andrageren forlange spørgsmålet afgjort af den første generalforsamling ved skriftlig afstemning. Denne ret gælder dog ikke for selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er håndværksmestre eller ansøgere, der ikke er selvstændige. For disse er bestyrelsens afgørelse endelig. Dersom et medlem ved sin opførsel eller sine udtalelser modarbejder eller krænker foreningens formål, dens interesser eller den gode kollegiale tone, kan bestyrelsen foreløbig nægte vedkommende adgang til foreningen. Sagen kan dog indbringes fore den første generalforsamling, som da afgør, om udelukkelsen skal opretholdes eller ej. 4

2 Kontingentnedsættelsen kan, hvis bestyrelsen vedtager det, finde sted for medlemmer over 60 år, der er ophørt med deres virksomhed, og for enker efter medlemmer, hvis det skønnes rimeligt begrundet. En betingelse herfor er dog, at medlemmerne har været optaget i foreningen i mindst 5 år. Hvis nogen har vist særlig opofrelse eller virket særligt for håndværkerstanden eller foreningen, kan han af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem. Meddelelsen herom forelægges på førstkommende generalforsamling. Æresmedlemmer har medlems rettigheder og betaler intet kontingent. 5 Foreningens styrelse Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Indkaldelse hertil bekendtgøres i lokale blade med mindst 8 dages varsel. 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af april måden. På generalforsamlingen foretages følgende: a) valg af dirigent, b) formanden aflægger beretning, c) kassereren aflægger regnskab for det forløbne år, d) der aflægges regnskab for fond og legater, e) indkomne forslag, herunder fastsættelse af næste års kontingent f) valg af formand, g) valg af bestyrelsen og suppleanter, h) valg af revisor og suppleant, i) eventuelt. 7 8 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til formanden senest 3. dagen forinden generalforsamlingen.

3 9 Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller krav herom skriftligt motiveret indsendes til bestyrelsen underskrevet af mindst 15 af foreningens medlemmer. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen pligtig til at lade ekstraordinær generalforsamling afholde inden én måned efter begæringens modtagelse. 10 Bestyrelsen, der varetager foreningens daglige ledelse og tegner foreningen, består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv, bortset fra formanden, som vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Valgene af de øvrige medlemmer gælder for to år, og hvert år afgår skiftevis to af disse medlemmer. Bestyrelsen kan delegere sine beføjelser til enkelte medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan, til løsning af særlige opgaver, nedsætte udvalg, hvori også andre end bestyrelsesmedlemmerne kan indtræde, eller bestyrelsen kan rådføre sig med særlige sagkyndige. Ved sammenkomster i foreningen skal altid mindst et bestyrelsesmedlem være tilstede. 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Til at disponere over foreningens bankbøger og værdipapirer kræves underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Det samme gælder de bankbøger og værdipapirer, som er knyttet til de legater foreningen administrerer. For Håndværkerforeningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 12 Det påhviler kassereren i bestyrelsen at udarbejde nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Han kan alene tegne foreningen for så vidt angår kontantbeholdningen, indestående på foreningens girokonto og indestående på foreningens checkkonto. Det største beløb, der må indestå på disse konti fastsættes til en hver tid at bestyrelsen. 13 Det påhviler bestyrelsen at anbringe foreningens midler på økonomisk forsvarlig måde, fortrinsvis ved indsættelse i et pengeinstitut, eller ved erhvervelse af sådanne værdipapirer, hvori også umyndiges midler tillades anbragt. Alle

4 obligationer og eventuelle aktier skal være noteret på Håndværkerforeningens navn eller på det legats eller fonds navn, hvortil de hører. Revision 14 Foreningens regnskaber revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, der ikke må være i bestyrelsen. Desuden vælges blandt medlemmerne en revisorsuppleant. Disse valg gælder kun for ét år ad gangen. Herudover antager bestyrelsen en statsautoriseret revisor. Stemmeregler Alle forslag i bestyrelse eller på generalforsamling kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forslaget forkastet Til ændringer af foreningens vedtægter er generalforsamlingen dog kun beslutningsdygtig, når 2/3 af forenings medlemmer, der betaler fuldt kontingent, er mødt, og mindst 2/3 af disse mødte stemmer derfor. Dersom det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til nu generalforsamling tidligst 1 måned senest 12 måneder efter, og uanset de mødendes antal afgøres sagen når mindst 2/3 stemmer derfor. Ønskes vedtægtsændring foretaget, skal dette medlemmers i indvarslingen til generalforsamlingen. 17 Foreningen kan kun opløses eller fusioneres med andre foreninger, når mindst 75 % af de medlemmer, der betaler fuldt kontingent, giver møde på den generalforsamling, hvor forslag er herom er fremsat, og når mindst 90% af disse er fremmødte stemmer herfor.*

5 18 Al afstemning skal ske skriftligt, hvis der er mindst 10 medlemmer fremsættes krav herom. 19 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden eller kassereren. Står et medlem i restance, kan vedkommende slettes af foreningen og kan kun optages egen mod at betale det resterende kontingent Opløsning 20 I Tilfælde af foreningens opløsning skal dens nettoformue anvendes til oprettelse af et legat, hvis udbytte skal anvendes til sociale eller godgørende formål, fortrinsvis til støtte for trængende håndværksmestre eller enker efter sådanne, og især, hvor offentlige hjælpeforanstaltninger ikke er tilstrækkelige. Det påhviler den opløsende generalforsamling at udarbejde og vedlage en legatfundats og at udpege en legatbestyrelse. Hvis det skønnes formålstjenligt, kan generalforsamlingen vedtage at lade midlerne helt eller delvis indgå i et eller flere af de legater, foreningen i forvejen måtte administrere. Disse vedtægter er stadfæstet på foreningens ordinære generalforsamling den 21. oktober 1986 og på en ekstraordinær generalforsamling den 26. november *)Dersom det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ny generalforsamling tidligst 1 måned, senest 12 måneder efter, og uanset de mødendes antal afgøres sagen, når mindst 2/3 stemmer derfor.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere