Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)"

Transkript

1 Årsberetning, IIM.dk, februar 2015 Årsberetning, 2014 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. januar til 31. december Censorkorpset blev oprettet i foråret 2002 og det nuværende formandskab har fungeret siden Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 1. april marts IIM.dk er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aarhus School of Business (ASB), Aalborg Universitet (AAU), IT-Universitetet i København (ITU), Roskilde Universitet (RUC) samt Københavns Universitet (KU). I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, evaluering af censorordningen, nybeskikkelsen for samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der er i perioden (1. januar til 31. december 2014) indkommet i alt 442 indberetninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 29 af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i./.. bilag A (jf. eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og ministeriet. Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, godkendelse af ad hoc beskikkelser, rådgivning af censorer, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, udarbejdelse af høringssvar ved nye studieordninger og bekendtgørelser, administration af censor- og eksamensregistreringssystemerne på IIM.dk, mv. Derudover udføres der periodisk arbejde, bl.a. optagelse af nye institutioner og uddannelser der ønsker at benytte korpset, nybeskikkelse af censorkorpset, kontaktmøder med institutioner og censorer, forespørgsler fra ministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), opdatering af censorkorpset og de tilknyttede it-systemer, udarbejdelse af årsberetning mv. 1

2 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Der er i perioden (1. januar til 31. december 2014): Registreret i alt eksamener fordelt på 64 censorer, heraf o 407 hos ITU o 108 hos AU o 11 hos ASB o 57 hos KU o 20 hos AAU o 0 hos RUC o 0 hos DPU Godkendt ad hoc beskikkelse ved 13 eksamener (12 ved ITU og 1 ved RUC). Nedsat 2 ankenævn (1 ved AU og 1 ved ITU). Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 1 og 53 stk. 1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver ( 52 stk. 1): I løbet af den nuværende beskikkelsesperiode har 30 (ud af 94 censorer) endnu ikke fået en opgave. Censorerne blev nybeskikket i april Censorer, som ikke bliver benyttet i beskikkelsesperioden ( ) vil ikke indstillet til næste beskikkelsesperiode ( ). Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden ( 52 stk. 1). Da censorerne blev nybeskikket i april 2014 er denne kontrol ikke udført i indeværende år. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur) ( 53 stk. 1): Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 3. Evaluering af censorordningen Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) bad i 2013 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af censorordningen på universitetsområdet. Evalueringen blev fulgt op af 5 spørgsmål til universiteterne som IIM.dk s censorformandsskab i januar 2014 blev bedt om at svare på: Hvordan vil universiteterne sikre, at der er reel ekstern censur og et minimum af gensidig censur på de enkelte uddannelser? 1 Antal eksamener registreret i IIM.dk s eksamensregistreringssystem (jf. Procedurer for censorkorpset, som kan downloades fra IIM.dk). Det faktiske antal eksamener er større da en del må antages ikke at blive registreret i systemet. 2

3 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Hvilke procedurer har universiteterne iværksat med henblik på at sikre, at der følges op på censorformandskabets årlige beretning og censorernes indberetninger? Hvordan vil universiteterne medvirke til at sikre, at der afholdes de bekendtgørelsesfastsatte censormøder og kontaktmøder? Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at eksaminatorerne og censorerne har en fælles forståelse af 7-trins-skalaen og dens anvendelse? Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at målbeskrivelserne for de enkelte fag er tilstrækkelig præcist udformet og beskrevet i studieordningen til, at der kan gives en korrekt, absolut bedømmelse?./.. IIM.dk s svar på ovenstående 5 spørgsmål fremgår af bilag B. Evalueringsrapporten fra EVA mm. kan downloades fra IIM.dk. 4. Nybeskikkelse Arbejdet med den ordinære nybeskikkelse for blev afsluttet i foråret 2014 i overensstemmelse med procedurer og regler i eksamensbekendtgørelsen ( 49-51, 57-59) og efter følgende plan: 1. Censorformanden indkalder forslag til evt. nye censorer fra censorerne i censorkorpset. Deadline: 15. november Censorernes forslag sendes efterfølgende til institutionerne til kommentering. 2. Censorformanden indkalder forslag til evt. nye censorer fra institutionerne. Institutionerne giver svar senest 1. december Censorformanden udarbejder en liste over censorer til næste beskikkelsesperiode ud fra bekendtgørelsens krav. 4. Listen sendes medio december 2013 til institutionerne til kommentering. Deadline for institutionernes svar: 10. januar Der udfærdiges en endelig liste og de indstillede censorer får tilsendt skema med erklæring til underskrift. Deadline for deres svar: ultimo januar Februar 2014 sendes liste over censorer, redegørelse for opfyldelsen af bekendtgørelsens krav, samt censorernes underskrevne erklæringer til ministeriet. 7. Nyt censorkorps tiltræder 1. april Der afholdes valg til censorformandsskabet 9. Censorlisten på IIM.dk opdateres med nye fagområder og censorer. Censorer indstilles til nybeskikkelse ud fra følgende kriterier: Er indstillet af en af IIM.dk s censorer eller institutioner En eller flere institutioner eller eksaminatorer har tilkendegivet at de er interesserede i at anvende vedkommende som censor Har relevante specifikke kompetencer og kvalifikationer svarende til mindst lektor-niveau Har indgående og aktuelt kendskab til IIM.dk s videnskabelige discipliner, teori og metoder 3

4 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Har aktuel viden om IIM.dk s uddannelser, herunder kendskab til aftagernes situation og behov Censorer indstilles til genbeskikkelse ud fra følgende kriterier: Har haft mange eksamener i hele beskikkelsesperioden Har haft mange eksamener siden 2012 Blev nybeskikket i 2012 ifm. oprettelsen af nye fag Censorer som ikke indstilles til genbeskikkelse (jf. eksamensbekendtgørelsens 56 stk. 3) udvælges ud fra følgende kriterier: Har haft få eller ingen eksamener i hele beskikkelsesperioden Har haft meget få eller ingen eksamener de sidste par år. Er gået på pension i løbet af beskikkelsesperioden Institutionerne har ikke haft indvendinger mod høringsforslaget hvoraf de har fremgået. Har ikke svaret bekræftende på, at de ønsker at påtage sig hvervet (hvilket er påkrævet for at blive indstillet)../.. Censorerne i censorkorpset fremgår af bilag C. Censorformandskabet blev udpeget ved fredsvalg med undertegnede som formand og John Stoltze Madsen som næstformand. I forbindelse med nybeskikkelsen er IIM.dk s fagområder revideret hvilket./.. fremgår af bilag D. 5. Planer for 2015 Det skal undersøges hvordan IIM.dk s censor- og eksamensregistreringssystemer kan udskiftes, omprogrammeres eller flyttes til en ny teknisk platform. Systemerne sikrer bl.a., at censorformandsskabet kan fungere med et minimum af ressourcer. Administrationen af censorkorpset er helt afhængig af brugen af disse systemer som udover censorformandsskabet og alle censorerne anvendes af alle institutioners eksaminatorer og eksamenskontorer. Systemerne blev udviklet i 2003, er hostet af RUC, og har indtil videre fungeret upåklageligt. Systemerne er dog blevet forældede så serveren ikke længere kan opdateres med nye versioner af operativsystemet: Derfor bliver de mere og mere sårbare overfor virus og hackerangreb. 23. februar, 2015, Jesper Simonsen Censorformand, IIM.dk 4

5 Bilag A: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 108 registrerede eksamener. 15 indberetninger modtaget, heraf 3 med bemærkninger: Projekt m. ombedømmelse: Ombedømmelser stiller store krav til udformningen af bedømmelsen. Det ville være rart hvis der blev lavet en lille vejledning til bedømmeren. For mig var det en sjælden men tidskrævende eksamen. Kursus, organisationsanalyse. Opgaverne var forsinkede og først tilgængelige tæt på deadline. Det ville være dejligt hvis opgaverne kunne være tilgængelige elektronisk. BA opg, Interaktions design. Forslag til udvikling/ændring: Mdl. eksamen i BA rapp. mhp. at afklare + diskutere spørgsmål i rapporterne. Aalborg Universitet 20 registrerede eksamener. 4 indberetninger modtaget, heraf 1 med bemærkninger: BA-projekt, forslag til udvikling/ændring: Check lige fordele/ulemper ved et problemfelt fremfor en problemformulering Aarhus School of Business 11 registrerede eksamener. 6 indberetninger modtaget, heraf 0 med bemærkninger. IT-universitetet i København 411 registrerede eksamener indberetninger modtaget, heraf 20 med bemærkninger: Kursus, Interaktive multimedier: Link til kursus og læringsmål fungerede ikke og jeg måtte selv rekvirere oplysninger og kantakt med eksaminator. Kurset bær beskrives bedre, herunder eksamenskrav. Der bør indgå skriftlige redegørelser på minimum 2 sider pr. produkt. 2 Inklusive 132 indberetninger modtaget i 2014 ang. eksamener afholdt i

6 Speciale: Jeg foreslår at specialers problemformulering i stedet for at have karakter af design brief bliv er en problemformulering som i højere grad er en akademisk problemformulering. Projekt: Måske bør det overvejes at et opgives hvilke dele af rapporten de enkelte studerende er ansvarlige for. Projekt: Fint at eksamen kan afvikles via Skype. Kursus, Digital Governance: Rent elektronisk aflevering er måske en hjælp for studieadministrationen, men bestemt ikke for censor og nok heller ikke for eksaminator. Med 20 opgaver som her tager det et par timer at downloade (ingen udskrivning), ikke mindst når formatet varierer fra pdf til word og zip. Og opgaverne kommer i en rækkefølge der er en anden end rækkefølgen i protokollen og ved mundtlig eksamen er rækkefølgen for de studerendes fremmøde en tredje. Kursus, Digital Governance, forslag til udvikling/ændring: I fag om digital forvaltning doceres at kendte oplysninger ikke skal afkræves igen. Tag den medicin og forudfyld denne censorindberetning. Udarbejd et regneark med en række for hver studerende med metaoplysninger om opgaverne, mødetid og protokolinfo. Så kan eksaminator og censor tilføje kolonner til brug for karaktervurdering og regnearket kan sorteres om til den orden der er behov for til protokol, fremmøde osv. Projekt: Har ikke fået orientering om pensum eller projektkrav og studieordning er ikke præcis nok her. Eksamen foregik via Skype alle parter var vant til at bruge Skype. Der var udfald men tydelige aftaler så alt gik fint. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Bedre beskrivelse af krav til individuel projektopgave. Synes det gik fint med eksamen via Skype og vil gerne bruge Skype eller lign. en anden gang. Vil dog anbefale at alle parter har erfaring med Skype og lign. både teknisk og anvendelsesmæssigt. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Måske bør det overvejes at det opgives hvilke dele af rapporten de enkelte studerende er ansvarlige for. Speciale, forslag til udvikling/ændring: Også ved en anden eksamen har jeg bemærket at der er meget langt fra Digitaliseringsstrategien når men bliver sat til at udfylde en masse informationer som Universitetet allerede har i forvejen. Ikke mindst når man beder censor anføre antal ECTS som har uendeligt lidt med censoropgaven at gøre. Formularen beder yderligere om at datoen anføres i strid med en mere end 40 år gammel international og dansk standard for datoskrivning, der findes to forskellige måder at skrive datoer korrekt, men ingen tillades af formularen!!!! 6

7 Speciale: Da dette speciale viser sig at være alt for kort burde eksamensadministrationen ikke have ladet det passere. Speciale: Det er ikke optimalt med digital aflevering og en mangde digitale bilag, der er svære at læse på skærmen og ikke kan ses i udskrift. Specialer bør levers på print det er vanskeligt at sammenholde de enkelte dele og bilag på skærm. Speciale: Censortilbagemeldingsblanketten bør være en del af den pakke, der levers til censor. Sikkerheden i det nye eksamenssystem forekommer umiddelbart at være lav: Enhver med det link som udsendes pr. mail kan gå ind på afleveringssiden og til gå filerne. Andre digitale eksamenssystemer benytter adgangskontrol. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Ekspliciter besked om eksamenslokale. Én standard for aflevering i pdf så alt er i ét dokument. Regneark med liste over eksaminander som protokollen, eller som kan sorteres i andre rækkefølger. Projekt/Dadin (12 ensartede kommentarer): Fik opgaverne sent. Projekt/Dadin (10 ensartede kommentarer):: Fik opgaverne 1 ½ dag før eksamen. Kursus, Interaktionsdesign: Jeg har læst prjket med 5 studerend som tilhører et andet kursus ud over dette. OG som jeg allerede havde læst og bedømt se mails. Kursus, Co-design: Mgl. pensumliste. Mgl. kursusbeskrivelse. Kursus ikke på intranettets oversigt for E13. Kursus: Webdesign og portfolio, forslag til udvikling/ændring: Jeg foreslår uddybende beskrivelse af kursets mål i fremtiden. [ukendt kursus]: Den historiske dimension inden for IT-udvikling vil givetvis kunne få større vægt på studiet, og den kan være vigtigt for de studerendes forståelse af samtidens (og fremtidens) IT-løsninger. Kursus, Samfund og teknologi: Den stramme indholdsdisposition er sikkert en god støtte til svage, men kan også være en hindring for de gode at udfolde sig. Adskillige studerende mangler elementær viden om normer og standarder for litteraturreferencer det kunne klares ved et meget kort kursus + øvelser. Kursus, Forskningsprojekt og akademisk formidling: Eksaminator fremsendte info i god tid til orientering. Velgennemført og velforberedt eksamen. Kursus, Digitale medier og kommunikation, forslag til udvikling/ændring: Ønske om at det fremgår af forsiden hvilke studerende der er i hvilke grupper. 7

8 Københavns Universitet 57 registrerede eksamener. 10 indberetninger modtaget, heraf 3 med bemærkninger: Kursus, Audiovisuel Kommunikation: Blev ikke orienteret af eksamensadministrationen om at den ene opgave var annulleret pga. plagiatsag før jeg sad og skulle voterer med eksaminator og havde læst den. BA projekt v. Kommunikation og IT: Der var en lille uenighed med eksaminator omkring hvilken rolle faglige mål i studieordningen spillede i forhold til karaktergivning i det konkrete projekt. Vi fik det dog løst, men der er måske brug for dialog om hvordan de faglige mål kan tolkes i forhold mange forskellige typer af KOMM.IT projekter. 5 BA projekter v. Kommunikation og IT: Manglede en opgave i den digitale downloadsektion, men dette blev desværre først opdaget ved votering, da jeg ikke havde fået oplyst navne på de studerende, jeg skulle være censor for. Jeg fik ved henvendelse til studiesekretæren opgaven tilsendt og votering skete dagen efter. 5 BA projekter v. Kommunikation og IT: Eksaminator var usikker på status af studieordningen i forhold til karaktergivning og savnede mere præcise retningslinier for hvad der udløser de forskellige karakterer. Roskilde Universitet 0 registrerede eksamener. 2 indberetninger modtaget, heraf 2 med bemærkninger: Master i projektledelse og procesforbedring, Modul 2: Der bør arbejdes på opgaveformuleringen som gør grundlaget for eksamen lidt utydelig. Master i projektledelse og procesforbedring, Modul 2: Fint eksamensforløb. Meget tilfreds med at få opgaverne på digital form. Forslag: Prøv at tvinge grupperne til at bytte projekt, så bias undgås. 8

9 Bilag B: Svar på 5 spørgsmål som opfølgning på evalueringen af censorordningen Til:! Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser! Fra:! Jesper!Simonsen,!censorformand,!Informationsvidenskab!og!Interaktive!Medier,! IIM.dk! Ang.:! Svar!på!spørgsmålene!vedr.!Opfølgning)på)evalueringen)af)censorordningen)og) evalueringen)af)75trins5)skalaen!(brev!fra!7.!november!2013,!ref.inr.!13/ i01).!! Opfølgning)på)evalueringer! Censorformanden!for!det!landsdækkende!censorkorps!Informationsvidenskab!og! Interaktive!Medier,!IIM.dk,!!giver!hermed!sit!svar!på!spørgsmålene!vedr.!Opfølgning!på! evalueringen!af!censorordningen!og!evalueringen!af!7itrinsi!skalaen!(brev!fra!7.!november! 2013,!Ref.Inr.!13/ I01).! IIM.dk,!er!tilknyttet!bachelorI,!kandidatI!og!masteruddannelser!på!Aarhus!Universitet!(AU),! Aarhus!School!of!Business!(ASB),!Aalborg!Universitet!(AAU),!ITIUniversitetet!i!København! (ITU),!Roskilde!Universitet!(RUC),!Danmarks!Pædagogiske!Universitetsskole!(DPU)! samt!københavns!universitet!(ku).! Spørgsmål*1:*Hvordan*vil*universiteterne*sikre,*at*der*er*reel*ekstern*censur*og*et*minimum*af* gensidig*censur*på*de*enkelte*uddannelser?* Censorerne!udpeges!primært!ud!fra!deres!faglighed!og!kompetence.!Alle!korpsets! institutionscensorer!er!mindst!på!ph.d./lektor!niveau!og!aftagercensorer!har!alle! dokumenterede!specifikke!kompetencer!og!erfaring!svarende!til!lektorniveau.! Institutionerne!udpeger!og!fordeler!censorer!fra!censorkorpset!efter!aftale!med! censorformandskabet.!iim.dk!anvender!både!model!a,!c!og!d,!jf.!rapporten!evaluering!af! censorordningen,!status!2013.! Institutionerne!registrerer!efter!eksamensterminen!hvilke!censorer!der!har!været!brugt!til! hvilke!eksaminer.!registreringen!skal!foretages!i!iim.dk s!eksamensregistreringssystem.!for! hver!eksamen!registreres:! Institution! Eksamenstermin/dato!for!eksamen! Fag!(kursusnavn/projekt/speciale)! Censor! Eksaminator! For!alle!registrerede!eksamener!udføres!kontrol!i!forbindelse!med! eksamensbekendtgørelsens! 50!stk.!1!og! 51!stk.!1.! Siden!2003!(hvor!jeg!tiltrådte!som!censorformand)!har!der!ikke!været!konstateret! problemer!gensidig!censur!på!de!enkelte!uddannelser!( 51!stk.!1).!! 1/2! 9

10 Spørgsmål*2:*Hvilke*procedurer*har*universiteterne*iværksat*med*henblik*på*at*sikre,*at*der* følges*op*på*censorformandskabets*årlige*beretning*og*censorernes*indberetninger?* Censorernes!indberetninger!sendes!til!censorformanden!efter!hver!eksamenstermin!og! senest!d.!1/3!og!1/10,!jf.!procedurer(for(censorkorpset!(kan!downloades!fra!iim.dk).! Censorformandskabet!stiller!en!skabelon!til!rådighed!til!censorindberetningen.! IIM.dk!udsender!hvert!år!en!årlig!beretning!som!inkluderer!samtlige!bemærkninger!givet! fra!censorerne!i!deres!indberetninger,!(alle!årsberetninger!kan!downloades!fra!iim.dk).! Spørgsmål*3:*Hvordan*vil*universiteterne*medvirke*til*at*sikre,*at*der*afholdes*de* bekendtgørelsesfastsatte*censormøder*og*kontaktmøder?* IIM.dk!har!afholdt!kombinerede!censorE!og!kontaktmøde!i!2012,!2008!og!2005.!For!at!sikre! deltagelse!i!censor/kontaktemøder!kræves,!at!der!er!relevante!emner!til!diskussion!ellers! møder!de!inviterede!ikke!op.!dette!er!baggrunden!for,!at!iim.dk!i!praksis!har!afholdt!lidt! færre!møder!end!hvert!andet!år!(som!angivet!i! 50!Stk.!3).! Spørgsmål*4:*Hvordan*kvalitetssikrer*universiteterne,*at*eksaminatorerne*og*censorerne*har* en*fælles*forståelse*af*7btrinsbskalaen*og*dens*anvendelse?* IIM.dk!har!afholdt!kombinerede!censorE!og!kontaktmøde!med!7EtrinsEskalaen!på!! dagsordenen!i!2008!og!2012.!censorformanden!rådgiver!derudover!løbende!institutionerne! og!censorer!om!7etrinseskalaen!og!dens!anvendelse.! Det!er!min!vurdering,!at!forståelsen!7EtrinsEskalaen!og!dens!anvendelse!kunne!styrkes!ved! at!uddybe!karakterbekendtgørelsens!beskrivelse!af!karaktererne! (karakterbekendtgørelsens! 2E8),!bl.a.!med!inspiration!fra!den!Norske!bekendtgørelse!som! inkluderer!begreber!som!vurderingsevne!(judgement)!og!selvstændighed!(independent! thinking).! Spørgsmål*5:*Hvordan*kvalitetssikrer*universiteterne,*at*målbeskrivelserne*for*de*enkelte* fag*er*tilstrækkelig*præcist*udformet*og*beskrevet*i*studieordningen*til,*at*der*kan*gives*en* korrekt,*absolut*bedømmelse?* Målbeskrivelserne!generelt!er!tilstrækkelig!præcist!udformet!og!beskrevet!i! studieordningen.!derimod!kunne!bedømmelsen!styrkes!ved,!at!studieordningerne!i!højere! grad!lever!op!til!eksamensbekendtgørelsens#krav#til#kriterier#for#vurdering#af# målopfyldelsen,for,de,enkelte,fag/fagelementer,( 2,stk.,2).,De,fleste,studieordninger,(som, jeg!har!kommenteret)!har!udelukkende!målbeskrivelser!samt!evt.!henvisning!til!helt! generelle!kriterier!for!vurdering.!! 12.!januar!2014,!!! Jesper!Simonsen,! Censorformand,!IIM.dk!!! 2/2! 10

11 Bilag C: Censorer, beskikkelsesperiode Nybeskikkelser Anders Albrechtslund, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Anders Henten, phd., professor, AAU (indstillet af KU) Anna Vallgårda, phd., adjunkt, ITU (Indstillet af Martin Brynskov m.fl.) Bjarki Valtýsson, phd., lektor, KU (indstillet af ITU) Bjarne Rerup Schlichter, ph.d., Lektor, AU (indstillet af Jesper Simonsen) Christian Dalsgaard, lektor, AU (indstillet af Simon Heilesen) Elisabeth Broe Christensen, Civilingeniør, MBA, Selvstændig konsulent strategisk forretningsudvikling og innovation, ekstern lektor, ITU (indstillet af Jesper Simonsen) Falk Heinrich, ph.d., lektor, AAU (indstillet af Morten Breinberg) Helle Fossum, Cand.merc.dat, Enterprise architect, SDC (indstillet af ITU) Ida Engholm, phd., lektor, uddannelsesleder, KAFK (indstillet af Jesper Simonsen) Jacob Nørbjerg, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Jacob Brøndum Pedersen, Cand.scient.soc., Partner, Center for Digital Dannelse (indstillet af Jesper Simonsen) Jakob Friedrich Dittmar, phd., Senior Lecturer, Malmö University (indstillet af ITU) Joachim Halse, phd., adjunkt, KAFK (indstillet af Thomas Binder) John Gøtze, phd., CEO, EA Fellows Aps. (indstillet af Jesper Simonsen) Klaus Svarre Christensen, cand.merc., ekstern lektor på ITU (indstillet af Henriette Moos) Lars Rune Christensen, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Lone Koefoed Hansen, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Maren Fich Granlien, phd., Selvstændig konsulent, Konsulentfirmaet Ilik, Grønland (indstillet af Jesper Simonsen) Michael Beck, cand.merc, Selvstændig konsulent, Beck IT (indstillet af Jesper Simonsen) Mikkel Wendelboe Toft, cand.scient, Nordic Sales Manager, Intergraph Danmark (indstillet af ITU) Mohammad Shoshah, M.Sc., SW Developer, Ericsson (indstillet af ITU) Morten Borup Harning, phd, UX specialist, Kapow Software (indstillet af Jesper Simonsen) Morten Falch, phd, lektor, AAU (indstillet af KU) Morten Hertzum, phd, professor, KU (indstillet af Jesper Simonsen) Per Svejvig, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Peter Dalsgaard, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Peter Danholt, phd., lektor, AU (indstillet af Jonas Kroustrup m.fl.) Rebecca Vang Jessen, cand.mag., Projektchef, Politiken (indstillet af Jesper Simonsen) 11

12 Reza Tadayoni, phd, lektor, AAU (indstillet af KU) Rolf Nordahl, phd., lektor, AAU (indstillet af Jesper Simonsen) Rune Nørager, phd., designpsykologi (indstillet af Jesper Simonsen) Søren Mønsted, cand. mag. Director, Product Development, CLC bio (indstillet af ITU) Søren Peter Nielsen, civilingeniør, Managing Consultant, NineConsult (indstillet af ITU) Stine Lomborg, phd., lektor, KU (indstillet af ITU) Stoyan Tanev, phd., lektor, SDU (indstillet af ITU) Thomas Visby Snitker, cand. mag., direktør, SnitkerGroup (indstillet af ITU) Genbeskikkelser André Dørlit Ann Bygholm Anne Scott Sørensen Bo Kampmann Walther Camilla Inga Kølsen De Wit Casper Bruun Jensen Charlie Breindahl Christian Clausen Erling Havn Eva Brandt Frank M. V. Pedersen Hanne Dankert Hanne Lindstrøm Henriette Moos Henrik Juel Henrik Juhl Jacob Buck Jakob Linaa Jensen Jens Pedersen Jens Kaaber Pors Jesper Simonsen John Hallam John Stoltze Madsen Jonas Kroustrup Jonas Heide Smith Julie Sommerlund Jørgen Rasmussen Jørgen Lembke Kasper Hornbæk Keld Bødker Kim Halskov Kjetil Sandvik 12

13 Lars Mathiasen Lise Katrine Fuhr Lone Malmborg Marianne Graves Petersen Martin Brynskov Martin Sønderlev Christensen Morten Breinbjerg Niels Brügger Niels Kaae Ole Bjørn Paul Samsøe Pernille Bjørn Peter Gall Krogh Pia Jønsson Rigmor Kappel Schmidt Pouline Middelton Simon B. Heilesen Simon Kiilerich Vedel Stephen Biering- Sørensen Stine Gotved Thomas Binder Tina Blegind Jensen Troels Degn Johansson Viggo Holm Jensen Wayne Sigel 13

14 Bilag D: Reviderede fagområder Fagområderne fremgår af censorlisten på IIM.dk og bruges til at eksaminatorer kan finde egnede censorer. Områder med sort er de eksisterende fagområder. Områder med blåt er nye/reviderede fagområder Områder med overstegning er slettet fra fagområderne 3D modellering og animation ANT, Post-ANT Affekt teori Begrebsorienteret datalogi Blogging Business Process Management Børn og internet Computerspil, design og programmering Computerspil, og andre æstetiske teori, analyse, anvendelse, kultur Computerspilsteori og analyse Cross media/transmedial kommunikation CSCW Cyborg teori og posthumanitet Databaser Demokrati og digitale medier Designprocesser Designteori Digital comics Digital film/video Digital kultur Digital kunst, kultur, arkitektur, byplanlægning Digital litteratur, hypermedier og hypertekst Digital lyd, musik og lyddesign Digital signalbehandling Digital typografi Digitale installationer Digitale læringsmiljøer Digitale medier Digitale medier/konceptudvikling Digitale visuelle effekter E-bøger og læremiddelproduktion E-government E-learning (it og læring) Enterprise Arkitektur, enterprise design og Systemer (EA, SOA, BPM) Etik Etnografi, etnografisk metode Fænomenologi, postfænomenologi Generel digital æstetik Geografiske Informationssystemer (GIS) og geodata Grafisk design HCI 14

15 Informationsarkitektur Information Infrastructures Informationsteori og informationsmodeller Innovation, kreativitet & innovationsprocesser Installationskunst Interaktionsdesign Interaktiv TV Internet fællesskaber, Virtual Communities, netværksteori It i organisatorisk kontekst It service management (ITIL) It, køn og diversitet (køn, etnicitet, seksualitet, alder, mv.) Knowledge Management, videndeling Kommunikation og formidling Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller Kvalitative metoder Kvantitative metoder Ledelse (forandringsledelse, virtuel ledelse, kompetencer i videnssamfundet) Læring, didaktik, pædagogik Mediearkitektur Mobil interaktionsdesign Mobile e-learning/edutainment Mobile medier og kommunikation Mobile Services Mobile/tværmediale medier, konceptudvikling Multimediedesign Målgruppeanalyse Narrativitet og interaktivitet Offentlig infrastruktur for data Online surveys Open Data Open source, open source kultur Oplevelsesdesign, -teknologi (Performance Design) Oplevelsesteknologi Organisationsteori, -forandring, -udvikling Organisatorisk implementering Overvågning Participatory Design Performance Design Pervasive/ubiquitous computing Physical Computing Programmering, multimedieprogrammering, programudvikling, scripting og front end programmering Projektledelse og projektstyring Prototyping Retorik (klassisk og moderne) Rumkunst og arkitektur Scenografi Semiotik, tegn, digital typografi Servicearkitektur, servicedesign Sikkerhed og databeskyttelse Situational analysis Skulptur 15

16 Sociale medier & Social computing Socio-tekniske systemer Søgemaskineoptimering Sprogteknologi Storytelling (interaktiv, corporate, internet-branding) Strategi (It-strategi, -styring, -Governance) STS og socio-materielle studier Sundhedsinformatik Systemudvikling, Software Engineering Talesystemer Tangible Interaction Teknologihistorie, teknologifilosofi Teorier om leg/spil Urban Informatics Usability User Centred Design Userdriven innovation Vertikal montage (samspil af billed, lyd, musik, tekst mm.) Videnskabsteori Virtual reality, virtuelle verdener, virtuelle rum Visuelle effekter Web 2.0 Web, kartografi og visualisering Web, metoder til undersøgelser af nettet og sociale medier Web, søgemaskineoptimering Webkommunikation Løsninger til Ældre- og handicappede Æstetik Økonomi 16

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere