Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)"

Transkript

1 Årsberetning, IIM.dk, februar 2015 Årsberetning, 2014 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. januar til 31. december Censorkorpset blev oprettet i foråret 2002 og det nuværende formandskab har fungeret siden Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 1. april marts IIM.dk er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aarhus School of Business (ASB), Aalborg Universitet (AAU), IT-Universitetet i København (ITU), Roskilde Universitet (RUC) samt Københavns Universitet (KU). I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, evaluering af censorordningen, nybeskikkelsen for samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der er i perioden (1. januar til 31. december 2014) indkommet i alt 442 indberetninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 29 af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i./.. bilag A (jf. eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og ministeriet. Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, godkendelse af ad hoc beskikkelser, rådgivning af censorer, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, udarbejdelse af høringssvar ved nye studieordninger og bekendtgørelser, administration af censor- og eksamensregistreringssystemerne på IIM.dk, mv. Derudover udføres der periodisk arbejde, bl.a. optagelse af nye institutioner og uddannelser der ønsker at benytte korpset, nybeskikkelse af censorkorpset, kontaktmøder med institutioner og censorer, forespørgsler fra ministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), opdatering af censorkorpset og de tilknyttede it-systemer, udarbejdelse af årsberetning mv. 1

2 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Der er i perioden (1. januar til 31. december 2014): Registreret i alt eksamener fordelt på 64 censorer, heraf o 407 hos ITU o 108 hos AU o 11 hos ASB o 57 hos KU o 20 hos AAU o 0 hos RUC o 0 hos DPU Godkendt ad hoc beskikkelse ved 13 eksamener (12 ved ITU og 1 ved RUC). Nedsat 2 ankenævn (1 ved AU og 1 ved ITU). Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 1 og 53 stk. 1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver ( 52 stk. 1): I løbet af den nuværende beskikkelsesperiode har 30 (ud af 94 censorer) endnu ikke fået en opgave. Censorerne blev nybeskikket i april Censorer, som ikke bliver benyttet i beskikkelsesperioden ( ) vil ikke indstillet til næste beskikkelsesperiode ( ). Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden ( 52 stk. 1). Da censorerne blev nybeskikket i april 2014 er denne kontrol ikke udført i indeværende år. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur) ( 53 stk. 1): Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 3. Evaluering af censorordningen Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) bad i 2013 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af censorordningen på universitetsområdet. Evalueringen blev fulgt op af 5 spørgsmål til universiteterne som IIM.dk s censorformandsskab i januar 2014 blev bedt om at svare på: Hvordan vil universiteterne sikre, at der er reel ekstern censur og et minimum af gensidig censur på de enkelte uddannelser? 1 Antal eksamener registreret i IIM.dk s eksamensregistreringssystem (jf. Procedurer for censorkorpset, som kan downloades fra IIM.dk). Det faktiske antal eksamener er større da en del må antages ikke at blive registreret i systemet. 2

3 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Hvilke procedurer har universiteterne iværksat med henblik på at sikre, at der følges op på censorformandskabets årlige beretning og censorernes indberetninger? Hvordan vil universiteterne medvirke til at sikre, at der afholdes de bekendtgørelsesfastsatte censormøder og kontaktmøder? Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at eksaminatorerne og censorerne har en fælles forståelse af 7-trins-skalaen og dens anvendelse? Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at målbeskrivelserne for de enkelte fag er tilstrækkelig præcist udformet og beskrevet i studieordningen til, at der kan gives en korrekt, absolut bedømmelse?./.. IIM.dk s svar på ovenstående 5 spørgsmål fremgår af bilag B. Evalueringsrapporten fra EVA mm. kan downloades fra IIM.dk. 4. Nybeskikkelse Arbejdet med den ordinære nybeskikkelse for blev afsluttet i foråret 2014 i overensstemmelse med procedurer og regler i eksamensbekendtgørelsen ( 49-51, 57-59) og efter følgende plan: 1. Censorformanden indkalder forslag til evt. nye censorer fra censorerne i censorkorpset. Deadline: 15. november Censorernes forslag sendes efterfølgende til institutionerne til kommentering. 2. Censorformanden indkalder forslag til evt. nye censorer fra institutionerne. Institutionerne giver svar senest 1. december Censorformanden udarbejder en liste over censorer til næste beskikkelsesperiode ud fra bekendtgørelsens krav. 4. Listen sendes medio december 2013 til institutionerne til kommentering. Deadline for institutionernes svar: 10. januar Der udfærdiges en endelig liste og de indstillede censorer får tilsendt skema med erklæring til underskrift. Deadline for deres svar: ultimo januar Februar 2014 sendes liste over censorer, redegørelse for opfyldelsen af bekendtgørelsens krav, samt censorernes underskrevne erklæringer til ministeriet. 7. Nyt censorkorps tiltræder 1. april Der afholdes valg til censorformandsskabet 9. Censorlisten på IIM.dk opdateres med nye fagområder og censorer. Censorer indstilles til nybeskikkelse ud fra følgende kriterier: Er indstillet af en af IIM.dk s censorer eller institutioner En eller flere institutioner eller eksaminatorer har tilkendegivet at de er interesserede i at anvende vedkommende som censor Har relevante specifikke kompetencer og kvalifikationer svarende til mindst lektor-niveau Har indgående og aktuelt kendskab til IIM.dk s videnskabelige discipliner, teori og metoder 3

4 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Har aktuel viden om IIM.dk s uddannelser, herunder kendskab til aftagernes situation og behov Censorer indstilles til genbeskikkelse ud fra følgende kriterier: Har haft mange eksamener i hele beskikkelsesperioden Har haft mange eksamener siden 2012 Blev nybeskikket i 2012 ifm. oprettelsen af nye fag Censorer som ikke indstilles til genbeskikkelse (jf. eksamensbekendtgørelsens 56 stk. 3) udvælges ud fra følgende kriterier: Har haft få eller ingen eksamener i hele beskikkelsesperioden Har haft meget få eller ingen eksamener de sidste par år. Er gået på pension i løbet af beskikkelsesperioden Institutionerne har ikke haft indvendinger mod høringsforslaget hvoraf de har fremgået. Har ikke svaret bekræftende på, at de ønsker at påtage sig hvervet (hvilket er påkrævet for at blive indstillet)../.. Censorerne i censorkorpset fremgår af bilag C. Censorformandskabet blev udpeget ved fredsvalg med undertegnede som formand og John Stoltze Madsen som næstformand. I forbindelse med nybeskikkelsen er IIM.dk s fagområder revideret hvilket./.. fremgår af bilag D. 5. Planer for 2015 Det skal undersøges hvordan IIM.dk s censor- og eksamensregistreringssystemer kan udskiftes, omprogrammeres eller flyttes til en ny teknisk platform. Systemerne sikrer bl.a., at censorformandsskabet kan fungere med et minimum af ressourcer. Administrationen af censorkorpset er helt afhængig af brugen af disse systemer som udover censorformandsskabet og alle censorerne anvendes af alle institutioners eksaminatorer og eksamenskontorer. Systemerne blev udviklet i 2003, er hostet af RUC, og har indtil videre fungeret upåklageligt. Systemerne er dog blevet forældede så serveren ikke længere kan opdateres med nye versioner af operativsystemet: Derfor bliver de mere og mere sårbare overfor virus og hackerangreb. 23. februar, 2015, Jesper Simonsen Censorformand, IIM.dk 4

5 Bilag A: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 108 registrerede eksamener. 15 indberetninger modtaget, heraf 3 med bemærkninger: Projekt m. ombedømmelse: Ombedømmelser stiller store krav til udformningen af bedømmelsen. Det ville være rart hvis der blev lavet en lille vejledning til bedømmeren. For mig var det en sjælden men tidskrævende eksamen. Kursus, organisationsanalyse. Opgaverne var forsinkede og først tilgængelige tæt på deadline. Det ville være dejligt hvis opgaverne kunne være tilgængelige elektronisk. BA opg, Interaktions design. Forslag til udvikling/ændring: Mdl. eksamen i BA rapp. mhp. at afklare + diskutere spørgsmål i rapporterne. Aalborg Universitet 20 registrerede eksamener. 4 indberetninger modtaget, heraf 1 med bemærkninger: BA-projekt, forslag til udvikling/ændring: Check lige fordele/ulemper ved et problemfelt fremfor en problemformulering Aarhus School of Business 11 registrerede eksamener. 6 indberetninger modtaget, heraf 0 med bemærkninger. IT-universitetet i København 411 registrerede eksamener indberetninger modtaget, heraf 20 med bemærkninger: Kursus, Interaktive multimedier: Link til kursus og læringsmål fungerede ikke og jeg måtte selv rekvirere oplysninger og kantakt med eksaminator. Kurset bær beskrives bedre, herunder eksamenskrav. Der bør indgå skriftlige redegørelser på minimum 2 sider pr. produkt. 2 Inklusive 132 indberetninger modtaget i 2014 ang. eksamener afholdt i

6 Speciale: Jeg foreslår at specialers problemformulering i stedet for at have karakter af design brief bliv er en problemformulering som i højere grad er en akademisk problemformulering. Projekt: Måske bør det overvejes at et opgives hvilke dele af rapporten de enkelte studerende er ansvarlige for. Projekt: Fint at eksamen kan afvikles via Skype. Kursus, Digital Governance: Rent elektronisk aflevering er måske en hjælp for studieadministrationen, men bestemt ikke for censor og nok heller ikke for eksaminator. Med 20 opgaver som her tager det et par timer at downloade (ingen udskrivning), ikke mindst når formatet varierer fra pdf til word og zip. Og opgaverne kommer i en rækkefølge der er en anden end rækkefølgen i protokollen og ved mundtlig eksamen er rækkefølgen for de studerendes fremmøde en tredje. Kursus, Digital Governance, forslag til udvikling/ændring: I fag om digital forvaltning doceres at kendte oplysninger ikke skal afkræves igen. Tag den medicin og forudfyld denne censorindberetning. Udarbejd et regneark med en række for hver studerende med metaoplysninger om opgaverne, mødetid og protokolinfo. Så kan eksaminator og censor tilføje kolonner til brug for karaktervurdering og regnearket kan sorteres om til den orden der er behov for til protokol, fremmøde osv. Projekt: Har ikke fået orientering om pensum eller projektkrav og studieordning er ikke præcis nok her. Eksamen foregik via Skype alle parter var vant til at bruge Skype. Der var udfald men tydelige aftaler så alt gik fint. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Bedre beskrivelse af krav til individuel projektopgave. Synes det gik fint med eksamen via Skype og vil gerne bruge Skype eller lign. en anden gang. Vil dog anbefale at alle parter har erfaring med Skype og lign. både teknisk og anvendelsesmæssigt. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Måske bør det overvejes at det opgives hvilke dele af rapporten de enkelte studerende er ansvarlige for. Speciale, forslag til udvikling/ændring: Også ved en anden eksamen har jeg bemærket at der er meget langt fra Digitaliseringsstrategien når men bliver sat til at udfylde en masse informationer som Universitetet allerede har i forvejen. Ikke mindst når man beder censor anføre antal ECTS som har uendeligt lidt med censoropgaven at gøre. Formularen beder yderligere om at datoen anføres i strid med en mere end 40 år gammel international og dansk standard for datoskrivning, der findes to forskellige måder at skrive datoer korrekt, men ingen tillades af formularen!!!! 6

7 Speciale: Da dette speciale viser sig at være alt for kort burde eksamensadministrationen ikke have ladet det passere. Speciale: Det er ikke optimalt med digital aflevering og en mangde digitale bilag, der er svære at læse på skærmen og ikke kan ses i udskrift. Specialer bør levers på print det er vanskeligt at sammenholde de enkelte dele og bilag på skærm. Speciale: Censortilbagemeldingsblanketten bør være en del af den pakke, der levers til censor. Sikkerheden i det nye eksamenssystem forekommer umiddelbart at være lav: Enhver med det link som udsendes pr. mail kan gå ind på afleveringssiden og til gå filerne. Andre digitale eksamenssystemer benytter adgangskontrol. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Ekspliciter besked om eksamenslokale. Én standard for aflevering i pdf så alt er i ét dokument. Regneark med liste over eksaminander som protokollen, eller som kan sorteres i andre rækkefølger. Projekt/Dadin (12 ensartede kommentarer): Fik opgaverne sent. Projekt/Dadin (10 ensartede kommentarer):: Fik opgaverne 1 ½ dag før eksamen. Kursus, Interaktionsdesign: Jeg har læst prjket med 5 studerend som tilhører et andet kursus ud over dette. OG som jeg allerede havde læst og bedømt se mails. Kursus, Co-design: Mgl. pensumliste. Mgl. kursusbeskrivelse. Kursus ikke på intranettets oversigt for E13. Kursus: Webdesign og portfolio, forslag til udvikling/ændring: Jeg foreslår uddybende beskrivelse af kursets mål i fremtiden. [ukendt kursus]: Den historiske dimension inden for IT-udvikling vil givetvis kunne få større vægt på studiet, og den kan være vigtigt for de studerendes forståelse af samtidens (og fremtidens) IT-løsninger. Kursus, Samfund og teknologi: Den stramme indholdsdisposition er sikkert en god støtte til svage, men kan også være en hindring for de gode at udfolde sig. Adskillige studerende mangler elementær viden om normer og standarder for litteraturreferencer det kunne klares ved et meget kort kursus + øvelser. Kursus, Forskningsprojekt og akademisk formidling: Eksaminator fremsendte info i god tid til orientering. Velgennemført og velforberedt eksamen. Kursus, Digitale medier og kommunikation, forslag til udvikling/ændring: Ønske om at det fremgår af forsiden hvilke studerende der er i hvilke grupper. 7

8 Københavns Universitet 57 registrerede eksamener. 10 indberetninger modtaget, heraf 3 med bemærkninger: Kursus, Audiovisuel Kommunikation: Blev ikke orienteret af eksamensadministrationen om at den ene opgave var annulleret pga. plagiatsag før jeg sad og skulle voterer med eksaminator og havde læst den. BA projekt v. Kommunikation og IT: Der var en lille uenighed med eksaminator omkring hvilken rolle faglige mål i studieordningen spillede i forhold til karaktergivning i det konkrete projekt. Vi fik det dog løst, men der er måske brug for dialog om hvordan de faglige mål kan tolkes i forhold mange forskellige typer af KOMM.IT projekter. 5 BA projekter v. Kommunikation og IT: Manglede en opgave i den digitale downloadsektion, men dette blev desværre først opdaget ved votering, da jeg ikke havde fået oplyst navne på de studerende, jeg skulle være censor for. Jeg fik ved henvendelse til studiesekretæren opgaven tilsendt og votering skete dagen efter. 5 BA projekter v. Kommunikation og IT: Eksaminator var usikker på status af studieordningen i forhold til karaktergivning og savnede mere præcise retningslinier for hvad der udløser de forskellige karakterer. Roskilde Universitet 0 registrerede eksamener. 2 indberetninger modtaget, heraf 2 med bemærkninger: Master i projektledelse og procesforbedring, Modul 2: Der bør arbejdes på opgaveformuleringen som gør grundlaget for eksamen lidt utydelig. Master i projektledelse og procesforbedring, Modul 2: Fint eksamensforløb. Meget tilfreds med at få opgaverne på digital form. Forslag: Prøv at tvinge grupperne til at bytte projekt, så bias undgås. 8

9 Bilag B: Svar på 5 spørgsmål som opfølgning på evalueringen af censorordningen Til:! Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser! Fra:! Jesper!Simonsen,!censorformand,!Informationsvidenskab!og!Interaktive!Medier,! IIM.dk! Ang.:! Svar!på!spørgsmålene!vedr.!Opfølgning)på)evalueringen)af)censorordningen)og) evalueringen)af)75trins5)skalaen!(brev!fra!7.!november!2013,!ref.inr.!13/ i01).!! Opfølgning)på)evalueringer! Censorformanden!for!det!landsdækkende!censorkorps!Informationsvidenskab!og! Interaktive!Medier,!IIM.dk,!!giver!hermed!sit!svar!på!spørgsmålene!vedr.!Opfølgning!på! evalueringen!af!censorordningen!og!evalueringen!af!7itrinsi!skalaen!(brev!fra!7.!november! 2013,!Ref.Inr.!13/ I01).! IIM.dk,!er!tilknyttet!bachelorI,!kandidatI!og!masteruddannelser!på!Aarhus!Universitet!(AU),! Aarhus!School!of!Business!(ASB),!Aalborg!Universitet!(AAU),!ITIUniversitetet!i!København! (ITU),!Roskilde!Universitet!(RUC),!Danmarks!Pædagogiske!Universitetsskole!(DPU)! samt!københavns!universitet!(ku).! Spørgsmål*1:*Hvordan*vil*universiteterne*sikre,*at*der*er*reel*ekstern*censur*og*et*minimum*af* gensidig*censur*på*de*enkelte*uddannelser?* Censorerne!udpeges!primært!ud!fra!deres!faglighed!og!kompetence.!Alle!korpsets! institutionscensorer!er!mindst!på!ph.d./lektor!niveau!og!aftagercensorer!har!alle! dokumenterede!specifikke!kompetencer!og!erfaring!svarende!til!lektorniveau.! Institutionerne!udpeger!og!fordeler!censorer!fra!censorkorpset!efter!aftale!med! censorformandskabet.!iim.dk!anvender!både!model!a,!c!og!d,!jf.!rapporten!evaluering!af! censorordningen,!status!2013.! Institutionerne!registrerer!efter!eksamensterminen!hvilke!censorer!der!har!været!brugt!til! hvilke!eksaminer.!registreringen!skal!foretages!i!iim.dk s!eksamensregistreringssystem.!for! hver!eksamen!registreres:! Institution! Eksamenstermin/dato!for!eksamen! Fag!(kursusnavn/projekt/speciale)! Censor! Eksaminator! For!alle!registrerede!eksamener!udføres!kontrol!i!forbindelse!med! eksamensbekendtgørelsens! 50!stk.!1!og! 51!stk.!1.! Siden!2003!(hvor!jeg!tiltrådte!som!censorformand)!har!der!ikke!været!konstateret! problemer!gensidig!censur!på!de!enkelte!uddannelser!( 51!stk.!1).!! 1/2! 9

10 Spørgsmål*2:*Hvilke*procedurer*har*universiteterne*iværksat*med*henblik*på*at*sikre,*at*der* følges*op*på*censorformandskabets*årlige*beretning*og*censorernes*indberetninger?* Censorernes!indberetninger!sendes!til!censorformanden!efter!hver!eksamenstermin!og! senest!d.!1/3!og!1/10,!jf.!procedurer(for(censorkorpset!(kan!downloades!fra!iim.dk).! Censorformandskabet!stiller!en!skabelon!til!rådighed!til!censorindberetningen.! IIM.dk!udsender!hvert!år!en!årlig!beretning!som!inkluderer!samtlige!bemærkninger!givet! fra!censorerne!i!deres!indberetninger,!(alle!årsberetninger!kan!downloades!fra!iim.dk).! Spørgsmål*3:*Hvordan*vil*universiteterne*medvirke*til*at*sikre,*at*der*afholdes*de* bekendtgørelsesfastsatte*censormøder*og*kontaktmøder?* IIM.dk!har!afholdt!kombinerede!censorE!og!kontaktmøde!i!2012,!2008!og!2005.!For!at!sikre! deltagelse!i!censor/kontaktemøder!kræves,!at!der!er!relevante!emner!til!diskussion!ellers! møder!de!inviterede!ikke!op.!dette!er!baggrunden!for,!at!iim.dk!i!praksis!har!afholdt!lidt! færre!møder!end!hvert!andet!år!(som!angivet!i! 50!Stk.!3).! Spørgsmål*4:*Hvordan*kvalitetssikrer*universiteterne,*at*eksaminatorerne*og*censorerne*har* en*fælles*forståelse*af*7btrinsbskalaen*og*dens*anvendelse?* IIM.dk!har!afholdt!kombinerede!censorE!og!kontaktmøde!med!7EtrinsEskalaen!på!! dagsordenen!i!2008!og!2012.!censorformanden!rådgiver!derudover!løbende!institutionerne! og!censorer!om!7etrinseskalaen!og!dens!anvendelse.! Det!er!min!vurdering,!at!forståelsen!7EtrinsEskalaen!og!dens!anvendelse!kunne!styrkes!ved! at!uddybe!karakterbekendtgørelsens!beskrivelse!af!karaktererne! (karakterbekendtgørelsens! 2E8),!bl.a.!med!inspiration!fra!den!Norske!bekendtgørelse!som! inkluderer!begreber!som!vurderingsevne!(judgement)!og!selvstændighed!(independent! thinking).! Spørgsmål*5:*Hvordan*kvalitetssikrer*universiteterne,*at*målbeskrivelserne*for*de*enkelte* fag*er*tilstrækkelig*præcist*udformet*og*beskrevet*i*studieordningen*til,*at*der*kan*gives*en* korrekt,*absolut*bedømmelse?* Målbeskrivelserne!generelt!er!tilstrækkelig!præcist!udformet!og!beskrevet!i! studieordningen.!derimod!kunne!bedømmelsen!styrkes!ved,!at!studieordningerne!i!højere! grad!lever!op!til!eksamensbekendtgørelsens#krav#til#kriterier#for#vurdering#af# målopfyldelsen,for,de,enkelte,fag/fagelementer,( 2,stk.,2).,De,fleste,studieordninger,(som, jeg!har!kommenteret)!har!udelukkende!målbeskrivelser!samt!evt.!henvisning!til!helt! generelle!kriterier!for!vurdering.!! 12.!januar!2014,!!! Jesper!Simonsen,! Censorformand,!IIM.dk!!! 2/2! 10

11 Bilag C: Censorer, beskikkelsesperiode Nybeskikkelser Anders Albrechtslund, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Anders Henten, phd., professor, AAU (indstillet af KU) Anna Vallgårda, phd., adjunkt, ITU (Indstillet af Martin Brynskov m.fl.) Bjarki Valtýsson, phd., lektor, KU (indstillet af ITU) Bjarne Rerup Schlichter, ph.d., Lektor, AU (indstillet af Jesper Simonsen) Christian Dalsgaard, lektor, AU (indstillet af Simon Heilesen) Elisabeth Broe Christensen, Civilingeniør, MBA, Selvstændig konsulent strategisk forretningsudvikling og innovation, ekstern lektor, ITU (indstillet af Jesper Simonsen) Falk Heinrich, ph.d., lektor, AAU (indstillet af Morten Breinberg) Helle Fossum, Cand.merc.dat, Enterprise architect, SDC (indstillet af ITU) Ida Engholm, phd., lektor, uddannelsesleder, KAFK (indstillet af Jesper Simonsen) Jacob Nørbjerg, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Jacob Brøndum Pedersen, Cand.scient.soc., Partner, Center for Digital Dannelse (indstillet af Jesper Simonsen) Jakob Friedrich Dittmar, phd., Senior Lecturer, Malmö University (indstillet af ITU) Joachim Halse, phd., adjunkt, KAFK (indstillet af Thomas Binder) John Gøtze, phd., CEO, EA Fellows Aps. (indstillet af Jesper Simonsen) Klaus Svarre Christensen, cand.merc., ekstern lektor på ITU (indstillet af Henriette Moos) Lars Rune Christensen, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Lone Koefoed Hansen, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Maren Fich Granlien, phd., Selvstændig konsulent, Konsulentfirmaet Ilik, Grønland (indstillet af Jesper Simonsen) Michael Beck, cand.merc, Selvstændig konsulent, Beck IT (indstillet af Jesper Simonsen) Mikkel Wendelboe Toft, cand.scient, Nordic Sales Manager, Intergraph Danmark (indstillet af ITU) Mohammad Shoshah, M.Sc., SW Developer, Ericsson (indstillet af ITU) Morten Borup Harning, phd, UX specialist, Kapow Software (indstillet af Jesper Simonsen) Morten Falch, phd, lektor, AAU (indstillet af KU) Morten Hertzum, phd, professor, KU (indstillet af Jesper Simonsen) Per Svejvig, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Peter Dalsgaard, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Peter Danholt, phd., lektor, AU (indstillet af Jonas Kroustrup m.fl.) Rebecca Vang Jessen, cand.mag., Projektchef, Politiken (indstillet af Jesper Simonsen) 11

12 Reza Tadayoni, phd, lektor, AAU (indstillet af KU) Rolf Nordahl, phd., lektor, AAU (indstillet af Jesper Simonsen) Rune Nørager, phd., designpsykologi (indstillet af Jesper Simonsen) Søren Mønsted, cand. mag. Director, Product Development, CLC bio (indstillet af ITU) Søren Peter Nielsen, civilingeniør, Managing Consultant, NineConsult (indstillet af ITU) Stine Lomborg, phd., lektor, KU (indstillet af ITU) Stoyan Tanev, phd., lektor, SDU (indstillet af ITU) Thomas Visby Snitker, cand. mag., direktør, SnitkerGroup (indstillet af ITU) Genbeskikkelser André Dørlit Ann Bygholm Anne Scott Sørensen Bo Kampmann Walther Camilla Inga Kølsen De Wit Casper Bruun Jensen Charlie Breindahl Christian Clausen Erling Havn Eva Brandt Frank M. V. Pedersen Hanne Dankert Hanne Lindstrøm Henriette Moos Henrik Juel Henrik Juhl Jacob Buck Jakob Linaa Jensen Jens Pedersen Jens Kaaber Pors Jesper Simonsen John Hallam John Stoltze Madsen Jonas Kroustrup Jonas Heide Smith Julie Sommerlund Jørgen Rasmussen Jørgen Lembke Kasper Hornbæk Keld Bødker Kim Halskov Kjetil Sandvik 12

13 Lars Mathiasen Lise Katrine Fuhr Lone Malmborg Marianne Graves Petersen Martin Brynskov Martin Sønderlev Christensen Morten Breinbjerg Niels Brügger Niels Kaae Ole Bjørn Paul Samsøe Pernille Bjørn Peter Gall Krogh Pia Jønsson Rigmor Kappel Schmidt Pouline Middelton Simon B. Heilesen Simon Kiilerich Vedel Stephen Biering- Sørensen Stine Gotved Thomas Binder Tina Blegind Jensen Troels Degn Johansson Viggo Holm Jensen Wayne Sigel 13

14 Bilag D: Reviderede fagområder Fagområderne fremgår af censorlisten på IIM.dk og bruges til at eksaminatorer kan finde egnede censorer. Områder med sort er de eksisterende fagområder. Områder med blåt er nye/reviderede fagområder Områder med overstegning er slettet fra fagområderne 3D modellering og animation ANT, Post-ANT Affekt teori Begrebsorienteret datalogi Blogging Business Process Management Børn og internet Computerspil, design og programmering Computerspil, og andre æstetiske teori, analyse, anvendelse, kultur Computerspilsteori og analyse Cross media/transmedial kommunikation CSCW Cyborg teori og posthumanitet Databaser Demokrati og digitale medier Designprocesser Designteori Digital comics Digital film/video Digital kultur Digital kunst, kultur, arkitektur, byplanlægning Digital litteratur, hypermedier og hypertekst Digital lyd, musik og lyddesign Digital signalbehandling Digital typografi Digitale installationer Digitale læringsmiljøer Digitale medier Digitale medier/konceptudvikling Digitale visuelle effekter E-bøger og læremiddelproduktion E-government E-learning (it og læring) Enterprise Arkitektur, enterprise design og Systemer (EA, SOA, BPM) Etik Etnografi, etnografisk metode Fænomenologi, postfænomenologi Generel digital æstetik Geografiske Informationssystemer (GIS) og geodata Grafisk design HCI 14

15 Informationsarkitektur Information Infrastructures Informationsteori og informationsmodeller Innovation, kreativitet & innovationsprocesser Installationskunst Interaktionsdesign Interaktiv TV Internet fællesskaber, Virtual Communities, netværksteori It i organisatorisk kontekst It service management (ITIL) It, køn og diversitet (køn, etnicitet, seksualitet, alder, mv.) Knowledge Management, videndeling Kommunikation og formidling Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller Kvalitative metoder Kvantitative metoder Ledelse (forandringsledelse, virtuel ledelse, kompetencer i videnssamfundet) Læring, didaktik, pædagogik Mediearkitektur Mobil interaktionsdesign Mobile e-learning/edutainment Mobile medier og kommunikation Mobile Services Mobile/tværmediale medier, konceptudvikling Multimediedesign Målgruppeanalyse Narrativitet og interaktivitet Offentlig infrastruktur for data Online surveys Open Data Open source, open source kultur Oplevelsesdesign, -teknologi (Performance Design) Oplevelsesteknologi Organisationsteori, -forandring, -udvikling Organisatorisk implementering Overvågning Participatory Design Performance Design Pervasive/ubiquitous computing Physical Computing Programmering, multimedieprogrammering, programudvikling, scripting og front end programmering Projektledelse og projektstyring Prototyping Retorik (klassisk og moderne) Rumkunst og arkitektur Scenografi Semiotik, tegn, digital typografi Servicearkitektur, servicedesign Sikkerhed og databeskyttelse Situational analysis Skulptur 15

16 Sociale medier & Social computing Socio-tekniske systemer Søgemaskineoptimering Sprogteknologi Storytelling (interaktiv, corporate, internet-branding) Strategi (It-strategi, -styring, -Governance) STS og socio-materielle studier Sundhedsinformatik Systemudvikling, Software Engineering Talesystemer Tangible Interaction Teknologihistorie, teknologifilosofi Teorier om leg/spil Urban Informatics Usability User Centred Design Userdriven innovation Vertikal montage (samspil af billed, lyd, musik, tekst mm.) Videnskabsteori Virtual reality, virtuelle verdener, virtuelle rum Visuelle effekter Web 2.0 Web, kartografi og visualisering Web, metoder til undersøgelser af nettet og sociale medier Web, søgemaskineoptimering Webkommunikation Løsninger til Ældre- og handicappede Æstetik Økonomi 16

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Årsberetning, 2005-2007

Årsberetning, 2005-2007 Årsberetning, IIM, 2005-2007 30. oktober 2007 Årsberetning, 2005-2007 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Censorkorpsets årsberetning, 2016

Censorkorpsets årsberetning, 2016 31. marts 2017 Censorkorpsets årsberetning, 2016 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 2, nr. 3 afgives hermed beretning

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. Møde mellem studielederne på AAU, AU, KU og SDU og Censorformandskabet idræt Dato: Onsdag den 13. januar, kl. 12.00 14.00 Referat Sted: Syddansk Universitet, Mødelokale 5. Klik HER for lokalets placering

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. NOVEMBER 8 Forum: Møde i censorformandskabet Møde afholdt: Onsdag den.

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013. Anders Rosdahl 8. november 2013 Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Pia Øxenberg Hansen,

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) Årsberetning, IIM.dk, 2015 10. april 2016 Årsberetning, 2015 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed beretning

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015

NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015 NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015 I Danmark har vi ekstern censur. Det vil sige, at censorer skal udpeges af censorformandskabet og være

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET,

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 14. APRIL 2010 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET,

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 10. JUNI 2009 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 28.APRIL 2011 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Evaluering af Master i IT Fagpakken Globale Projekter Efterårssemestret 2013

Evaluering af Master i IT Fagpakken Globale Projekter Efterårssemestret 2013 Evaluering af Master i IT Fagpakken Globale Projekter Efterårssemestret 2013 Om undersøgelsen Evalueringsskema er udsendt til 14 studerende den 17/2-2014. Der er udsendt rykkere to gange den 25/2 og den

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2013-2014 3 Censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske bachelor-,

Læs mere