Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)"

Transkript

1 Årsberetning, IIM.dk, februar 2015 Årsberetning, 2014 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. januar til 31. december Censorkorpset blev oprettet i foråret 2002 og det nuværende formandskab har fungeret siden Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 1. april marts IIM.dk er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aarhus School of Business (ASB), Aalborg Universitet (AAU), IT-Universitetet i København (ITU), Roskilde Universitet (RUC) samt Københavns Universitet (KU). I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, evaluering af censorordningen, nybeskikkelsen for samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der er i perioden (1. januar til 31. december 2014) indkommet i alt 442 indberetninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 29 af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i./.. bilag A (jf. eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og ministeriet. Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, godkendelse af ad hoc beskikkelser, rådgivning af censorer, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, udarbejdelse af høringssvar ved nye studieordninger og bekendtgørelser, administration af censor- og eksamensregistreringssystemerne på IIM.dk, mv. Derudover udføres der periodisk arbejde, bl.a. optagelse af nye institutioner og uddannelser der ønsker at benytte korpset, nybeskikkelse af censorkorpset, kontaktmøder med institutioner og censorer, forespørgsler fra ministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), opdatering af censorkorpset og de tilknyttede it-systemer, udarbejdelse af årsberetning mv. 1

2 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Der er i perioden (1. januar til 31. december 2014): Registreret i alt eksamener fordelt på 64 censorer, heraf o 407 hos ITU o 108 hos AU o 11 hos ASB o 57 hos KU o 20 hos AAU o 0 hos RUC o 0 hos DPU Godkendt ad hoc beskikkelse ved 13 eksamener (12 ved ITU og 1 ved RUC). Nedsat 2 ankenævn (1 ved AU og 1 ved ITU). Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 1 og 53 stk. 1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver ( 52 stk. 1): I løbet af den nuværende beskikkelsesperiode har 30 (ud af 94 censorer) endnu ikke fået en opgave. Censorerne blev nybeskikket i april Censorer, som ikke bliver benyttet i beskikkelsesperioden ( ) vil ikke indstillet til næste beskikkelsesperiode ( ). Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden ( 52 stk. 1). Da censorerne blev nybeskikket i april 2014 er denne kontrol ikke udført i indeværende år. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur) ( 53 stk. 1): Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 3. Evaluering af censorordningen Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) bad i 2013 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af censorordningen på universitetsområdet. Evalueringen blev fulgt op af 5 spørgsmål til universiteterne som IIM.dk s censorformandsskab i januar 2014 blev bedt om at svare på: Hvordan vil universiteterne sikre, at der er reel ekstern censur og et minimum af gensidig censur på de enkelte uddannelser? 1 Antal eksamener registreret i IIM.dk s eksamensregistreringssystem (jf. Procedurer for censorkorpset, som kan downloades fra IIM.dk). Det faktiske antal eksamener er større da en del må antages ikke at blive registreret i systemet. 2

3 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Hvilke procedurer har universiteterne iværksat med henblik på at sikre, at der følges op på censorformandskabets årlige beretning og censorernes indberetninger? Hvordan vil universiteterne medvirke til at sikre, at der afholdes de bekendtgørelsesfastsatte censormøder og kontaktmøder? Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at eksaminatorerne og censorerne har en fælles forståelse af 7-trins-skalaen og dens anvendelse? Hvordan kvalitetssikrer universiteterne, at målbeskrivelserne for de enkelte fag er tilstrækkelig præcist udformet og beskrevet i studieordningen til, at der kan gives en korrekt, absolut bedømmelse?./.. IIM.dk s svar på ovenstående 5 spørgsmål fremgår af bilag B. Evalueringsrapporten fra EVA mm. kan downloades fra IIM.dk. 4. Nybeskikkelse Arbejdet med den ordinære nybeskikkelse for blev afsluttet i foråret 2014 i overensstemmelse med procedurer og regler i eksamensbekendtgørelsen ( 49-51, 57-59) og efter følgende plan: 1. Censorformanden indkalder forslag til evt. nye censorer fra censorerne i censorkorpset. Deadline: 15. november Censorernes forslag sendes efterfølgende til institutionerne til kommentering. 2. Censorformanden indkalder forslag til evt. nye censorer fra institutionerne. Institutionerne giver svar senest 1. december Censorformanden udarbejder en liste over censorer til næste beskikkelsesperiode ud fra bekendtgørelsens krav. 4. Listen sendes medio december 2013 til institutionerne til kommentering. Deadline for institutionernes svar: 10. januar Der udfærdiges en endelig liste og de indstillede censorer får tilsendt skema med erklæring til underskrift. Deadline for deres svar: ultimo januar Februar 2014 sendes liste over censorer, redegørelse for opfyldelsen af bekendtgørelsens krav, samt censorernes underskrevne erklæringer til ministeriet. 7. Nyt censorkorps tiltræder 1. april Der afholdes valg til censorformandsskabet 9. Censorlisten på IIM.dk opdateres med nye fagområder og censorer. Censorer indstilles til nybeskikkelse ud fra følgende kriterier: Er indstillet af en af IIM.dk s censorer eller institutioner En eller flere institutioner eller eksaminatorer har tilkendegivet at de er interesserede i at anvende vedkommende som censor Har relevante specifikke kompetencer og kvalifikationer svarende til mindst lektor-niveau Har indgående og aktuelt kendskab til IIM.dk s videnskabelige discipliner, teori og metoder 3

4 Årsberetning, IIM.dk, 2014 Har aktuel viden om IIM.dk s uddannelser, herunder kendskab til aftagernes situation og behov Censorer indstilles til genbeskikkelse ud fra følgende kriterier: Har haft mange eksamener i hele beskikkelsesperioden Har haft mange eksamener siden 2012 Blev nybeskikket i 2012 ifm. oprettelsen af nye fag Censorer som ikke indstilles til genbeskikkelse (jf. eksamensbekendtgørelsens 56 stk. 3) udvælges ud fra følgende kriterier: Har haft få eller ingen eksamener i hele beskikkelsesperioden Har haft meget få eller ingen eksamener de sidste par år. Er gået på pension i løbet af beskikkelsesperioden Institutionerne har ikke haft indvendinger mod høringsforslaget hvoraf de har fremgået. Har ikke svaret bekræftende på, at de ønsker at påtage sig hvervet (hvilket er påkrævet for at blive indstillet)../.. Censorerne i censorkorpset fremgår af bilag C. Censorformandskabet blev udpeget ved fredsvalg med undertegnede som formand og John Stoltze Madsen som næstformand. I forbindelse med nybeskikkelsen er IIM.dk s fagområder revideret hvilket./.. fremgår af bilag D. 5. Planer for 2015 Det skal undersøges hvordan IIM.dk s censor- og eksamensregistreringssystemer kan udskiftes, omprogrammeres eller flyttes til en ny teknisk platform. Systemerne sikrer bl.a., at censorformandsskabet kan fungere med et minimum af ressourcer. Administrationen af censorkorpset er helt afhængig af brugen af disse systemer som udover censorformandsskabet og alle censorerne anvendes af alle institutioners eksaminatorer og eksamenskontorer. Systemerne blev udviklet i 2003, er hostet af RUC, og har indtil videre fungeret upåklageligt. Systemerne er dog blevet forældede så serveren ikke længere kan opdateres med nye versioner af operativsystemet: Derfor bliver de mere og mere sårbare overfor virus og hackerangreb. 23. februar, 2015, Jesper Simonsen Censorformand, IIM.dk 4

5 Bilag A: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 108 registrerede eksamener. 15 indberetninger modtaget, heraf 3 med bemærkninger: Projekt m. ombedømmelse: Ombedømmelser stiller store krav til udformningen af bedømmelsen. Det ville være rart hvis der blev lavet en lille vejledning til bedømmeren. For mig var det en sjælden men tidskrævende eksamen. Kursus, organisationsanalyse. Opgaverne var forsinkede og først tilgængelige tæt på deadline. Det ville være dejligt hvis opgaverne kunne være tilgængelige elektronisk. BA opg, Interaktions design. Forslag til udvikling/ændring: Mdl. eksamen i BA rapp. mhp. at afklare + diskutere spørgsmål i rapporterne. Aalborg Universitet 20 registrerede eksamener. 4 indberetninger modtaget, heraf 1 med bemærkninger: BA-projekt, forslag til udvikling/ændring: Check lige fordele/ulemper ved et problemfelt fremfor en problemformulering Aarhus School of Business 11 registrerede eksamener. 6 indberetninger modtaget, heraf 0 med bemærkninger. IT-universitetet i København 411 registrerede eksamener indberetninger modtaget, heraf 20 med bemærkninger: Kursus, Interaktive multimedier: Link til kursus og læringsmål fungerede ikke og jeg måtte selv rekvirere oplysninger og kantakt med eksaminator. Kurset bær beskrives bedre, herunder eksamenskrav. Der bør indgå skriftlige redegørelser på minimum 2 sider pr. produkt. 2 Inklusive 132 indberetninger modtaget i 2014 ang. eksamener afholdt i

6 Speciale: Jeg foreslår at specialers problemformulering i stedet for at have karakter af design brief bliv er en problemformulering som i højere grad er en akademisk problemformulering. Projekt: Måske bør det overvejes at et opgives hvilke dele af rapporten de enkelte studerende er ansvarlige for. Projekt: Fint at eksamen kan afvikles via Skype. Kursus, Digital Governance: Rent elektronisk aflevering er måske en hjælp for studieadministrationen, men bestemt ikke for censor og nok heller ikke for eksaminator. Med 20 opgaver som her tager det et par timer at downloade (ingen udskrivning), ikke mindst når formatet varierer fra pdf til word og zip. Og opgaverne kommer i en rækkefølge der er en anden end rækkefølgen i protokollen og ved mundtlig eksamen er rækkefølgen for de studerendes fremmøde en tredje. Kursus, Digital Governance, forslag til udvikling/ændring: I fag om digital forvaltning doceres at kendte oplysninger ikke skal afkræves igen. Tag den medicin og forudfyld denne censorindberetning. Udarbejd et regneark med en række for hver studerende med metaoplysninger om opgaverne, mødetid og protokolinfo. Så kan eksaminator og censor tilføje kolonner til brug for karaktervurdering og regnearket kan sorteres om til den orden der er behov for til protokol, fremmøde osv. Projekt: Har ikke fået orientering om pensum eller projektkrav og studieordning er ikke præcis nok her. Eksamen foregik via Skype alle parter var vant til at bruge Skype. Der var udfald men tydelige aftaler så alt gik fint. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Bedre beskrivelse af krav til individuel projektopgave. Synes det gik fint med eksamen via Skype og vil gerne bruge Skype eller lign. en anden gang. Vil dog anbefale at alle parter har erfaring med Skype og lign. både teknisk og anvendelsesmæssigt. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Måske bør det overvejes at det opgives hvilke dele af rapporten de enkelte studerende er ansvarlige for. Speciale, forslag til udvikling/ændring: Også ved en anden eksamen har jeg bemærket at der er meget langt fra Digitaliseringsstrategien når men bliver sat til at udfylde en masse informationer som Universitetet allerede har i forvejen. Ikke mindst når man beder censor anføre antal ECTS som har uendeligt lidt med censoropgaven at gøre. Formularen beder yderligere om at datoen anføres i strid med en mere end 40 år gammel international og dansk standard for datoskrivning, der findes to forskellige måder at skrive datoer korrekt, men ingen tillades af formularen!!!! 6

7 Speciale: Da dette speciale viser sig at være alt for kort burde eksamensadministrationen ikke have ladet det passere. Speciale: Det er ikke optimalt med digital aflevering og en mangde digitale bilag, der er svære at læse på skærmen og ikke kan ses i udskrift. Specialer bør levers på print det er vanskeligt at sammenholde de enkelte dele og bilag på skærm. Speciale: Censortilbagemeldingsblanketten bør være en del af den pakke, der levers til censor. Sikkerheden i det nye eksamenssystem forekommer umiddelbart at være lav: Enhver med det link som udsendes pr. mail kan gå ind på afleveringssiden og til gå filerne. Andre digitale eksamenssystemer benytter adgangskontrol. Projekt, forslag til udvikling/ændring: Ekspliciter besked om eksamenslokale. Én standard for aflevering i pdf så alt er i ét dokument. Regneark med liste over eksaminander som protokollen, eller som kan sorteres i andre rækkefølger. Projekt/Dadin (12 ensartede kommentarer): Fik opgaverne sent. Projekt/Dadin (10 ensartede kommentarer):: Fik opgaverne 1 ½ dag før eksamen. Kursus, Interaktionsdesign: Jeg har læst prjket med 5 studerend som tilhører et andet kursus ud over dette. OG som jeg allerede havde læst og bedømt se mails. Kursus, Co-design: Mgl. pensumliste. Mgl. kursusbeskrivelse. Kursus ikke på intranettets oversigt for E13. Kursus: Webdesign og portfolio, forslag til udvikling/ændring: Jeg foreslår uddybende beskrivelse af kursets mål i fremtiden. [ukendt kursus]: Den historiske dimension inden for IT-udvikling vil givetvis kunne få større vægt på studiet, og den kan være vigtigt for de studerendes forståelse af samtidens (og fremtidens) IT-løsninger. Kursus, Samfund og teknologi: Den stramme indholdsdisposition er sikkert en god støtte til svage, men kan også være en hindring for de gode at udfolde sig. Adskillige studerende mangler elementær viden om normer og standarder for litteraturreferencer det kunne klares ved et meget kort kursus + øvelser. Kursus, Forskningsprojekt og akademisk formidling: Eksaminator fremsendte info i god tid til orientering. Velgennemført og velforberedt eksamen. Kursus, Digitale medier og kommunikation, forslag til udvikling/ændring: Ønske om at det fremgår af forsiden hvilke studerende der er i hvilke grupper. 7

8 Københavns Universitet 57 registrerede eksamener. 10 indberetninger modtaget, heraf 3 med bemærkninger: Kursus, Audiovisuel Kommunikation: Blev ikke orienteret af eksamensadministrationen om at den ene opgave var annulleret pga. plagiatsag før jeg sad og skulle voterer med eksaminator og havde læst den. BA projekt v. Kommunikation og IT: Der var en lille uenighed med eksaminator omkring hvilken rolle faglige mål i studieordningen spillede i forhold til karaktergivning i det konkrete projekt. Vi fik det dog løst, men der er måske brug for dialog om hvordan de faglige mål kan tolkes i forhold mange forskellige typer af KOMM.IT projekter. 5 BA projekter v. Kommunikation og IT: Manglede en opgave i den digitale downloadsektion, men dette blev desværre først opdaget ved votering, da jeg ikke havde fået oplyst navne på de studerende, jeg skulle være censor for. Jeg fik ved henvendelse til studiesekretæren opgaven tilsendt og votering skete dagen efter. 5 BA projekter v. Kommunikation og IT: Eksaminator var usikker på status af studieordningen i forhold til karaktergivning og savnede mere præcise retningslinier for hvad der udløser de forskellige karakterer. Roskilde Universitet 0 registrerede eksamener. 2 indberetninger modtaget, heraf 2 med bemærkninger: Master i projektledelse og procesforbedring, Modul 2: Der bør arbejdes på opgaveformuleringen som gør grundlaget for eksamen lidt utydelig. Master i projektledelse og procesforbedring, Modul 2: Fint eksamensforløb. Meget tilfreds med at få opgaverne på digital form. Forslag: Prøv at tvinge grupperne til at bytte projekt, så bias undgås. 8

9 Bilag B: Svar på 5 spørgsmål som opfølgning på evalueringen af censorordningen Til:! Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser! Fra:! Jesper!Simonsen,!censorformand,!Informationsvidenskab!og!Interaktive!Medier,! IIM.dk! Ang.:! Svar!på!spørgsmålene!vedr.!Opfølgning)på)evalueringen)af)censorordningen)og) evalueringen)af)75trins5)skalaen!(brev!fra!7.!november!2013,!ref.inr.!13/ i01).!! Opfølgning)på)evalueringer! Censorformanden!for!det!landsdækkende!censorkorps!Informationsvidenskab!og! Interaktive!Medier,!IIM.dk,!!giver!hermed!sit!svar!på!spørgsmålene!vedr.!Opfølgning!på! evalueringen!af!censorordningen!og!evalueringen!af!7itrinsi!skalaen!(brev!fra!7.!november! 2013,!Ref.Inr.!13/ I01).! IIM.dk,!er!tilknyttet!bachelorI,!kandidatI!og!masteruddannelser!på!Aarhus!Universitet!(AU),! Aarhus!School!of!Business!(ASB),!Aalborg!Universitet!(AAU),!ITIUniversitetet!i!København! (ITU),!Roskilde!Universitet!(RUC),!Danmarks!Pædagogiske!Universitetsskole!(DPU)! samt!københavns!universitet!(ku).! Spørgsmål*1:*Hvordan*vil*universiteterne*sikre,*at*der*er*reel*ekstern*censur*og*et*minimum*af* gensidig*censur*på*de*enkelte*uddannelser?* Censorerne!udpeges!primært!ud!fra!deres!faglighed!og!kompetence.!Alle!korpsets! institutionscensorer!er!mindst!på!ph.d./lektor!niveau!og!aftagercensorer!har!alle! dokumenterede!specifikke!kompetencer!og!erfaring!svarende!til!lektorniveau.! Institutionerne!udpeger!og!fordeler!censorer!fra!censorkorpset!efter!aftale!med! censorformandskabet.!iim.dk!anvender!både!model!a,!c!og!d,!jf.!rapporten!evaluering!af! censorordningen,!status!2013.! Institutionerne!registrerer!efter!eksamensterminen!hvilke!censorer!der!har!været!brugt!til! hvilke!eksaminer.!registreringen!skal!foretages!i!iim.dk s!eksamensregistreringssystem.!for! hver!eksamen!registreres:! Institution! Eksamenstermin/dato!for!eksamen! Fag!(kursusnavn/projekt/speciale)! Censor! Eksaminator! For!alle!registrerede!eksamener!udføres!kontrol!i!forbindelse!med! eksamensbekendtgørelsens! 50!stk.!1!og! 51!stk.!1.! Siden!2003!(hvor!jeg!tiltrådte!som!censorformand)!har!der!ikke!været!konstateret! problemer!gensidig!censur!på!de!enkelte!uddannelser!( 51!stk.!1).!! 1/2! 9

10 Spørgsmål*2:*Hvilke*procedurer*har*universiteterne*iværksat*med*henblik*på*at*sikre,*at*der* følges*op*på*censorformandskabets*årlige*beretning*og*censorernes*indberetninger?* Censorernes!indberetninger!sendes!til!censorformanden!efter!hver!eksamenstermin!og! senest!d.!1/3!og!1/10,!jf.!procedurer(for(censorkorpset!(kan!downloades!fra!iim.dk).! Censorformandskabet!stiller!en!skabelon!til!rådighed!til!censorindberetningen.! IIM.dk!udsender!hvert!år!en!årlig!beretning!som!inkluderer!samtlige!bemærkninger!givet! fra!censorerne!i!deres!indberetninger,!(alle!årsberetninger!kan!downloades!fra!iim.dk).! Spørgsmål*3:*Hvordan*vil*universiteterne*medvirke*til*at*sikre,*at*der*afholdes*de* bekendtgørelsesfastsatte*censormøder*og*kontaktmøder?* IIM.dk!har!afholdt!kombinerede!censorE!og!kontaktmøde!i!2012,!2008!og!2005.!For!at!sikre! deltagelse!i!censor/kontaktemøder!kræves,!at!der!er!relevante!emner!til!diskussion!ellers! møder!de!inviterede!ikke!op.!dette!er!baggrunden!for,!at!iim.dk!i!praksis!har!afholdt!lidt! færre!møder!end!hvert!andet!år!(som!angivet!i! 50!Stk.!3).! Spørgsmål*4:*Hvordan*kvalitetssikrer*universiteterne,*at*eksaminatorerne*og*censorerne*har* en*fælles*forståelse*af*7btrinsbskalaen*og*dens*anvendelse?* IIM.dk!har!afholdt!kombinerede!censorE!og!kontaktmøde!med!7EtrinsEskalaen!på!! dagsordenen!i!2008!og!2012.!censorformanden!rådgiver!derudover!løbende!institutionerne! og!censorer!om!7etrinseskalaen!og!dens!anvendelse.! Det!er!min!vurdering,!at!forståelsen!7EtrinsEskalaen!og!dens!anvendelse!kunne!styrkes!ved! at!uddybe!karakterbekendtgørelsens!beskrivelse!af!karaktererne! (karakterbekendtgørelsens! 2E8),!bl.a.!med!inspiration!fra!den!Norske!bekendtgørelse!som! inkluderer!begreber!som!vurderingsevne!(judgement)!og!selvstændighed!(independent! thinking).! Spørgsmål*5:*Hvordan*kvalitetssikrer*universiteterne,*at*målbeskrivelserne*for*de*enkelte* fag*er*tilstrækkelig*præcist*udformet*og*beskrevet*i*studieordningen*til,*at*der*kan*gives*en* korrekt,*absolut*bedømmelse?* Målbeskrivelserne!generelt!er!tilstrækkelig!præcist!udformet!og!beskrevet!i! studieordningen.!derimod!kunne!bedømmelsen!styrkes!ved,!at!studieordningerne!i!højere! grad!lever!op!til!eksamensbekendtgørelsens#krav#til#kriterier#for#vurdering#af# målopfyldelsen,for,de,enkelte,fag/fagelementer,( 2,stk.,2).,De,fleste,studieordninger,(som, jeg!har!kommenteret)!har!udelukkende!målbeskrivelser!samt!evt.!henvisning!til!helt! generelle!kriterier!for!vurdering.!! 12.!januar!2014,!!! Jesper!Simonsen,! Censorformand,!IIM.dk!!! 2/2! 10

11 Bilag C: Censorer, beskikkelsesperiode Nybeskikkelser Anders Albrechtslund, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Anders Henten, phd., professor, AAU (indstillet af KU) Anna Vallgårda, phd., adjunkt, ITU (Indstillet af Martin Brynskov m.fl.) Bjarki Valtýsson, phd., lektor, KU (indstillet af ITU) Bjarne Rerup Schlichter, ph.d., Lektor, AU (indstillet af Jesper Simonsen) Christian Dalsgaard, lektor, AU (indstillet af Simon Heilesen) Elisabeth Broe Christensen, Civilingeniør, MBA, Selvstændig konsulent strategisk forretningsudvikling og innovation, ekstern lektor, ITU (indstillet af Jesper Simonsen) Falk Heinrich, ph.d., lektor, AAU (indstillet af Morten Breinberg) Helle Fossum, Cand.merc.dat, Enterprise architect, SDC (indstillet af ITU) Ida Engholm, phd., lektor, uddannelsesleder, KAFK (indstillet af Jesper Simonsen) Jacob Nørbjerg, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Jacob Brøndum Pedersen, Cand.scient.soc., Partner, Center for Digital Dannelse (indstillet af Jesper Simonsen) Jakob Friedrich Dittmar, phd., Senior Lecturer, Malmö University (indstillet af ITU) Joachim Halse, phd., adjunkt, KAFK (indstillet af Thomas Binder) John Gøtze, phd., CEO, EA Fellows Aps. (indstillet af Jesper Simonsen) Klaus Svarre Christensen, cand.merc., ekstern lektor på ITU (indstillet af Henriette Moos) Lars Rune Christensen, phd., lektor, AAU (indstillet af ITU) Lone Koefoed Hansen, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Maren Fich Granlien, phd., Selvstændig konsulent, Konsulentfirmaet Ilik, Grønland (indstillet af Jesper Simonsen) Michael Beck, cand.merc, Selvstændig konsulent, Beck IT (indstillet af Jesper Simonsen) Mikkel Wendelboe Toft, cand.scient, Nordic Sales Manager, Intergraph Danmark (indstillet af ITU) Mohammad Shoshah, M.Sc., SW Developer, Ericsson (indstillet af ITU) Morten Borup Harning, phd, UX specialist, Kapow Software (indstillet af Jesper Simonsen) Morten Falch, phd, lektor, AAU (indstillet af KU) Morten Hertzum, phd, professor, KU (indstillet af Jesper Simonsen) Per Svejvig, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Peter Dalsgaard, phd., lektor, AU (indstillet af ITU) Peter Danholt, phd., lektor, AU (indstillet af Jonas Kroustrup m.fl.) Rebecca Vang Jessen, cand.mag., Projektchef, Politiken (indstillet af Jesper Simonsen) 11

12 Reza Tadayoni, phd, lektor, AAU (indstillet af KU) Rolf Nordahl, phd., lektor, AAU (indstillet af Jesper Simonsen) Rune Nørager, phd., designpsykologi (indstillet af Jesper Simonsen) Søren Mønsted, cand. mag. Director, Product Development, CLC bio (indstillet af ITU) Søren Peter Nielsen, civilingeniør, Managing Consultant, NineConsult (indstillet af ITU) Stine Lomborg, phd., lektor, KU (indstillet af ITU) Stoyan Tanev, phd., lektor, SDU (indstillet af ITU) Thomas Visby Snitker, cand. mag., direktør, SnitkerGroup (indstillet af ITU) Genbeskikkelser André Dørlit Ann Bygholm Anne Scott Sørensen Bo Kampmann Walther Camilla Inga Kølsen De Wit Casper Bruun Jensen Charlie Breindahl Christian Clausen Erling Havn Eva Brandt Frank M. V. Pedersen Hanne Dankert Hanne Lindstrøm Henriette Moos Henrik Juel Henrik Juhl Jacob Buck Jakob Linaa Jensen Jens Pedersen Jens Kaaber Pors Jesper Simonsen John Hallam John Stoltze Madsen Jonas Kroustrup Jonas Heide Smith Julie Sommerlund Jørgen Rasmussen Jørgen Lembke Kasper Hornbæk Keld Bødker Kim Halskov Kjetil Sandvik 12

13 Lars Mathiasen Lise Katrine Fuhr Lone Malmborg Marianne Graves Petersen Martin Brynskov Martin Sønderlev Christensen Morten Breinbjerg Niels Brügger Niels Kaae Ole Bjørn Paul Samsøe Pernille Bjørn Peter Gall Krogh Pia Jønsson Rigmor Kappel Schmidt Pouline Middelton Simon B. Heilesen Simon Kiilerich Vedel Stephen Biering- Sørensen Stine Gotved Thomas Binder Tina Blegind Jensen Troels Degn Johansson Viggo Holm Jensen Wayne Sigel 13

14 Bilag D: Reviderede fagområder Fagområderne fremgår af censorlisten på IIM.dk og bruges til at eksaminatorer kan finde egnede censorer. Områder med sort er de eksisterende fagområder. Områder med blåt er nye/reviderede fagområder Områder med overstegning er slettet fra fagområderne 3D modellering og animation ANT, Post-ANT Affekt teori Begrebsorienteret datalogi Blogging Business Process Management Børn og internet Computerspil, design og programmering Computerspil, og andre æstetiske teori, analyse, anvendelse, kultur Computerspilsteori og analyse Cross media/transmedial kommunikation CSCW Cyborg teori og posthumanitet Databaser Demokrati og digitale medier Designprocesser Designteori Digital comics Digital film/video Digital kultur Digital kunst, kultur, arkitektur, byplanlægning Digital litteratur, hypermedier og hypertekst Digital lyd, musik og lyddesign Digital signalbehandling Digital typografi Digitale installationer Digitale læringsmiljøer Digitale medier Digitale medier/konceptudvikling Digitale visuelle effekter E-bøger og læremiddelproduktion E-government E-learning (it og læring) Enterprise Arkitektur, enterprise design og Systemer (EA, SOA, BPM) Etik Etnografi, etnografisk metode Fænomenologi, postfænomenologi Generel digital æstetik Geografiske Informationssystemer (GIS) og geodata Grafisk design HCI 14

15 Informationsarkitektur Information Infrastructures Informationsteori og informationsmodeller Innovation, kreativitet & innovationsprocesser Installationskunst Interaktionsdesign Interaktiv TV Internet fællesskaber, Virtual Communities, netværksteori It i organisatorisk kontekst It service management (ITIL) It, køn og diversitet (køn, etnicitet, seksualitet, alder, mv.) Knowledge Management, videndeling Kommunikation og formidling Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller Kvalitative metoder Kvantitative metoder Ledelse (forandringsledelse, virtuel ledelse, kompetencer i videnssamfundet) Læring, didaktik, pædagogik Mediearkitektur Mobil interaktionsdesign Mobile e-learning/edutainment Mobile medier og kommunikation Mobile Services Mobile/tværmediale medier, konceptudvikling Multimediedesign Målgruppeanalyse Narrativitet og interaktivitet Offentlig infrastruktur for data Online surveys Open Data Open source, open source kultur Oplevelsesdesign, -teknologi (Performance Design) Oplevelsesteknologi Organisationsteori, -forandring, -udvikling Organisatorisk implementering Overvågning Participatory Design Performance Design Pervasive/ubiquitous computing Physical Computing Programmering, multimedieprogrammering, programudvikling, scripting og front end programmering Projektledelse og projektstyring Prototyping Retorik (klassisk og moderne) Rumkunst og arkitektur Scenografi Semiotik, tegn, digital typografi Servicearkitektur, servicedesign Sikkerhed og databeskyttelse Situational analysis Skulptur 15

16 Sociale medier & Social computing Socio-tekniske systemer Søgemaskineoptimering Sprogteknologi Storytelling (interaktiv, corporate, internet-branding) Strategi (It-strategi, -styring, -Governance) STS og socio-materielle studier Sundhedsinformatik Systemudvikling, Software Engineering Talesystemer Tangible Interaction Teknologihistorie, teknologifilosofi Teorier om leg/spil Urban Informatics Usability User Centred Design Userdriven innovation Vertikal montage (samspil af billed, lyd, musik, tekst mm.) Videnskabsteori Virtual reality, virtuelle verdener, virtuelle rum Visuelle effekter Web 2.0 Web, kartografi og visualisering Web, metoder til undersøgelser af nettet og sociale medier Web, søgemaskineoptimering Webkommunikation Løsninger til Ældre- og handicappede Æstetik Økonomi 16

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Årsberetning, 2005-2007

Årsberetning, 2005-2007 Årsberetning, IIM, 2005-2007 30. oktober 2007 Årsberetning, 2005-2007 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Htx Informationsteknologi, niveau

Læs mere

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Bachelororientering Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It Csaudk Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger valgfrie kurser? kandidat eller ej? slides

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere