Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)"

Transkript

1 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. januar til 31. december Censorkorpset blev oprettet i foråret 2002 og det nuværende formandskab har fungeret siden Det nuværende censorkorps er beskikket for perioden 1. april marts IIM.dk er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aarhus School of Business (ASB), Aalborg Universitet (AAU), IT-Universitetet i København (ITU), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) samt Københavns Universitet (KU). I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, censormødet 7. juni 2012, nybeskikkelsen i 2012 samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der er i perioden (1. januar til 20. december 2012) indkommet i alt 389 indberetninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 26 af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i bilag A (jf. censorbekendtgørelsens 50 stk. 2). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og ministeriet. Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, godkendelse af ad hoc beskikkelser, rådgivning af censorer, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, udarbejdelse af høringssvar ved nye studieordninger og bekendtgørelser, administration af censor- og eksamensregistreringssystemerne på IIM.dk, mv. Derudover udføres der periodisk arbejde, bl.a. optagelse af nye institutioner og uddannelser der ønsker at benytte korpset, nybeskikkelse af censorkorpset, kontaktmøder med institutioner og censorer, forespørgsler fra ministeriet, opdatering af censorkorpset og de tilknyttede it-systemer, udarbejdelse af årsberetning mv. 1

2 Der er i perioden (1. januar til 21. december 2012): Registreret i alt 368 eksamener 1, heraf o 106 hos AU o 21 hos ASB o 185 hos ITU o 32 hos RUC o 12 hos AAU o 12 hos KU o 0 hos DPU Anvendt ad hoc beskikkelse ved 32 2 eksamener (7 ved ITU, 12 ved ASB og 13 ved RUC. Ingen ankenævn har været nedsat i perioden. Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med censorbekendtgørelsens 50 stk. 1 og 51 stk. 1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, sådan at censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver ( 50 stk. 1): I løbet af den nuværende beskikkelsesperiode har 6 (ud af 84 censorer) endnu ikke fået en opgave. Censorerne er alle indstillet af institutionerne selv. De censorer, som ikke bliver benyttet i løbet af beskikkelsesperioden, vil ikke komme i betragtning til næste beskikkelsesperiode. Institutionerne er blevet gjort opmærksom på, hvilke censorer som endnu ikke har fået nogle opgaver. Hvor censorkorpset dækker flere universiteter, skal censorerne så vidt muligt tildeles censoropgaver ved mere end et universitet i beskikkelsesperioden ( 50 stk. 1): 43 ud af 84 censorer har endnu ikke opnåede dette i løbet af indeværende beskikkelsesperiode. Ministeriet har udtrykt forståelse for, at det kan være særdeles vanskeligt at leve op til dette krav. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur) ( 51 stk. 1): Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 3. Censormødet Der blev afholdt censormøde d. 7. juni kl. 14:00-15:30 på Aarhus Universitet, (jf. Eksamensbekendtgørelsens 50 Stk. 3). Her blev følgende emner diskuteret: Genindførsel af gruppeprøven, nybeskikkelse til korpset (se nedenfor), ressourceforbrug ved eksamen for kurser med mange studerende, IIM.dk s 1 2 Antal eksamener registreret i IIM.dk s web-baserede eksamensregistreringssystem (jf. Procedurere for censorkorpset, som kan downloades fra IIM.dk). Heraf er 13 ad hoc beskikkelser foretaget med de nyindstillede censorer inden de blev endeligt godkendt. 2

3 censorsystem, samt brugen af censorer. Sidstnævnte punkt (om brug af censorer) var på dagsordenen på opfordring af nogle fag/studienævn som ønsker mere synlighed omkring hvem der bruger hvem som censorer. Hvis de eksamensansvarlige gerne vil have belyst et evt. mønster for deres eksamener mht. hvilke censorer som benyttes er man velkommen til at spørge censorformanden. Referatet af censormødet kan downloades fra IIM.dk. 4. Nybeskikkelsen Censorformandskabet ansøgte i foråret 2012 på opfordring fra universiteterne om nybeskikkelse af 15 censorer til den resterende beskikkelsesperiode fra 1. august 2012 til 31. marts 2014 (jf. Eksamensbekendtgørelsens 56 stk. 3). Behovet for nybeskikkelsen inden for censorkorpsets uddannelser skyldes fagområdets hastige udvikling og at der for nyligt er godkendt flere nye uddannelser. Nybeskikkelsen blev godkendt i august De nybeskikkede censorer er: Vicedirektør Lise Katrine Fuhr Chefkonsulent Stephen Biering-Sørensen Direktør Ole Bjørn Global Delivery Project Executive Claus Christensen Kontorchef Frank M.V. Pedersen Administrerende direktør Niels Kaae Civilingeniør Henrik Juhl Civilingeniør, HD Paul Samsøe Lektor Tina Blegind Jensen Lektor Jørgen Rasmussen Lektor Marianne Graves Petersen Lektor Martin Brynskov Lektor, Centerleder Niels Brügger Lektor Jakob Linaa Jensen Professor Wayne Sigel Efter godkendelsen af nybeskikkelsen blev fagområderne i IIM.dk s censorsystem revideret. Revisionen omfatter følgende slettede og nye fagområder: Slettede fagområder: DVD design og produktion (specifikt medie - omfattes af andre fagområder) Fænomenologi (det bør alle censorer kende) Internet (det er for bredt) Multimedieproduktion (det er dækket under "Programudvikling, multimedieprogrammering, scripting og front end programmering") Kvantitativ metode, medieanalyse (SPSS mv.) - dækkes nu af to nye områder (Kvantitative metoder og Online surveys) 3

4 Nye fagområder: Databaser Digitale læringsmiljøer E-government Enterprise Arkitektur og Systemer (EA, SOA, BPM) Installationskunst It service management (ITIL) Kvantitative metoder Læring, didaktik, pædagogik Mediearkitektur Mobile medier og kommunikation Online surveys Oplevelsesdesign Oplevelsesteknologi Physical Computing Rumkunst og arkitektur Scenografi Skulptur Tangible Interaction Der forventes ikke flere nybeskikkelser inden næste ordinære beskikkelse i Planer for 2013 PÅ censormødet 7. juni blev det aftalt, at det skal undersøges hvordan IIM.dk s censor- og eksamensregistreringssystemer kan udskiftes, omprogrammeres eller flyttes til en ny teknisk platform. Systemerne sikrer bl.a., at censorformandsskabet kan fungere med et minimum af ressourcer. Administrationen af censorkorpset er helt afhængig af brugen af disse systemer som udover censorformandsskabet og alle censorerne anvendes af alle institutioners eksaminatorer og eksamenskontorer. Systemerne blev udviklet i 2003, er hostet af RUC, og har indtil videre fungeret upåklageligt. Systemerne er dog blevet forældede så serveren ikke længere kan opdateres med nye versioner af operativsystemet: Derfor bliver de mere og mere sårbare overfor fx virus og hackerangreb. 21. december, 2012, Jesper Simonsen Censorformand, IIM.dk 4

5 Bilag til årsberetning, IIM.dk, 2012 Bilag A: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 106 registrerede eksamener. 13 indberetninger modtaget, heraf 1 med bemærkninger. Kursus i audiovisualitet: Denne eksamensform er svær at nå inden for det afsatte censorhonorar, da der går tid med at åbne og vurdere produktionerne samtidig med, at opgaverne er forholdsvis lange. 2 timer pr. stud. ville være mere passende. PS: Vedlæg meget gerne frankeret svarkuvert. Aalborg Universitet 12 registrerede eksamener. 3 indberetninger modtaget, ingen bemærkninger: Roskilde Universitet 32 registrerede eksamener. 43 indberetninger modtaget (heraf nogle fra , jf. tidligere årsberetninger), heraf 2 med bemærkninger: Projekt: Det udsendte materiale bør præcisere projektarten (bachelor) og omfang (ECTS) samt kravene (evt. et link til) læringsmål for aktiviteten. Kursus i avanceret informatik: Lidt uklart hvad vægtningen mellem skriftligt arbejde og den mundtlige præsentation er. Københavns Universitet 12 registrerede eksamener. Ingen indberetninger modtaget. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 0 registrerede eksamener. Ingen indberetninger modtaget. Aarhus School of Business 21 registrerede eksamener. 3 indberetninger modtaget, ingen bemærkninger. IT-universitetet i København 185 registrerede eksamener. 327 indberetninger modtaget, heraf 22 med bemærkninger: Kursus i digital retorik: Fint kursus klare opgaver. 5

6 Bilag til årsberetning, IIM.dk, 2012 Kursus i vidensstyring og organisatorisk læring: Eksaminator er meget præcis og omhyggelig med god og opbyggelig feed-back til hver enkelt. Kursus i forretning og ledelse: Måske en anelse mere økonomi i pensum Kan denne form evt. digitaliseres så man kan slippe for at sende den med post? Speciale: Der var dobbeltbooking af eksamenslokale. Kursus i game development: Rod i klarhed om antal studerende og derved nødvendigt antal dage. På grund af dette var der ikke tid til at læse alle rapporter inden første eksamination. En studerende fik nok for høj karakter i forhold til resten. Kursus i medier og kommunikation: Det vil være ønskeligt at de studerende ikke aflevere opgaver med spiralryg og DVD er/cd-rom er det fylder! Kursus i digital mediekultur: Opgaver uden spiralryg og uden DVD er/cd-rom er ønskes! Kursus i grundlæggende grafisk design: vedr. forplejning. Ikke at sætte fast HVAD man må spise, men evt. for hvor MEGET man må spise. Projekt: Opgaverne skal ud i bedre tid. Fik først opgaverne 14 dage efter aflevering. Kursus i concept development with industry: Excellent course, somewhat high level. Locate the course in the graduate program. Kursus i innovation, concept Development and project management: En bedre ordning/organisering af reflektionsark i forhold til grupperapporterne kunne have sparet mig tid. Kursus i Business IT alignment: Meget fint med opstart og gennemførsel af eksamen! Projekt: Bedre vejledning/undervisning i brug af vejledning. Instruere studerende bedre i indsamling af data. Projekt: Deadline for eksamen efter 4 uger ikke meldt ud. Intranet login og password fungerede ikke. Måtte selv indhente oplysninger of aftaler. Kursus i introduktion til medier og kommunikation: Ens standard for afleveringsformat! Opgaverne fylder meget og når de kommer i ringbind, mapper etc. fylder de unødvendigt meget. Sammenhæftet rapport med DVD fastgjort til selve rapporten uden cover vil være fint. 6

7 Bilag til årsberetning, IIM.dk, 2012 Kursus i projektarbejde og kommunikation: Utilstrækkeligt lokale (for mange skærme, ingen mulighed for indretning til eksamen). Godt med skriftlig del i projektrapport som udgangspunkt. Kursus i game engines: Scheduling the exam in a lecture theatre when an examinand is wheelchair-bound is not ideal. Projekt (id hhv.: / PE): Fix the definition of this unit. Provide clear guidance to everyone on (a) the educational goals (b) the reporting requirements. Projekt: En hel dags eksamen uden kaffe eller noget er ikke godt nok! Projekt (id / PE): The DADIU projects are a complete shamble. Neither the students nor their supervisors have a clear idea what the project and reporting requirements are not is it clear on what basis the students ought to be examined. Fix the definition of this unit. Provide clear guidance to everyone on (a) the educational goals (b) the reporting requirements. Projekt (id PE): Students report delivered to censor on CDROM; no printout, no comment on where the report was. 7

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) Årsberetning, IIM.dk, 2014 23. februar 2015 Årsberetning, 2014 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Kortlægning af universiteternes danskkurser. udenlandske studerende

Kortlægning af universiteternes danskkurser. udenlandske studerende Kortlægning af universiteternes danskkurser for udenlandske studerende April 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Undersøgelsens formål... 1 1.2 Internationalisering og sprogpolitik på universiteterne:

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels

Læs mere