Ad pkt Bygninger, gangarealer mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad pkt. 3.1. Bygninger, gangarealer mv."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg rapport om inspektionen den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn. Jeg bad i rapporten om nærmere oplysninger mv. fra kontraktpensionen og fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg har efterfølgende modtaget kontraktpensionens redegørelse (rapport) af 4. oktober 2004 med bilag og en udtalelse af 3. januar 2005 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal herefter udtale følgende: Ad pkt Bygninger, gangarealer mv. Kontraktpensionen oplyste under inspektionen at pensionen havde ansøgt Direktoratet for Kriminalforsorgen om en særbevilling der helt eller delvist kunne dække udgifterne til udskiftning af taget på kontraktpensionens nordlænge og midterlænge (administrationsdelen). Pensionen oplyste endvidere at pensionen håbede og forventede at arbejdet ville kunne blive udført i Jeg bad om oplysning om status vedrørende renoveringsarbejdet. Kontraktpensionen har oplyst at direktoratet efter inspektionen har bevilliget kr. til hjælp til renovering af pensionens tag, og at arbejdet der endvidere er dækket økonomisk af en besparelse på ca kr. fra 2003 og af driftsmidler fra 2004 er påbegyndt og forventes færdiggjort ultimo november Direktoratet har med en bemærkning om at bevillingen rettelig var kr., henholdt sig hertil. Direktoratet har endvidere oplyst at projektet med taget nu er færdigt.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad pkt Motionsrum Der var ikke hængt instruktioner op vedrørende brugen af de forskellige redskaber/maskiner i motionsrummet, og jeg bad pensionen om nærmere oplysninger om på hvilken måde beboerne instrueres i brugen heraf. Pensionen har oplyst at instruktionen i brugen af maskinerne i motionsrummet foretages af de to funktionærer som har ansvaret for rummet, og som i øvrigt har specielle forudsætninger for at instruere i brugen af maskinerne. Direktoratet har oplyst at pensionen supplerende har oplyst over for direktoratet at personalet er opmærksom på at der ikke findes plancher på væggen i motionsrummet, og at personalet derfor er særligt omhyggelig med at samtlige beboere modtager instruktion fra personalet i hvordan maskiner og redskaber anvendes korrekt. Direktoratet har henholdt sig til disse supplerende oplysninger, men har dog samtidig oplyst at direktoratet vil anmode pensionen om at tilsikre at der tillige opsættes skriftlig vejledning i brugen af redskaberne. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at direktoratet har henstillet til pensionen som anført, og at pensionen efterfølgende har hængt den skriftlige vejledning i brugen af maskiner og redskaber op i motionsrummet, og jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Ad pkt. 5. Medarbejdere Pensionen oplyste at pensionen har forsøgt at få tidligere stofmisbrugere ansat i pensionen i døgntjeneste hvilket Direktoratet for Kriminalforsorgen dog med henvisning til de(n) pågældendes straffeattest(er) hidtil havde modsat sig. Jeg bad Direktoratet for Kriminalforsorgen om nærmere oplysninger om dette spørgsmål. Direktoratet har henvist til direktoratets retningslinjer for ansættelse i kriminalforsorgen af tidligere straffede personer, jf. skrivelse af 7. februar 2001 til kriminalforsorgens tjenestesteder. I et notat som der i skrivelsen er henvist til, og som direktoratet ligeledes har vedlagt som bilag til udtalelsen til mig, indgår en omtale af Finansministeriets cirkulære af 14. januar 1963 om samme emne. Cirkulærets hovedpunkter er gengivet i notatet der er optaget i kriminalforsorgens regelsamling. I notatet er der endvidere henvist til en rekommandation af 10. september 1997 fra Europarådet (princip 7) hvori det understreges at en god personlighed til varetagelsen af kriminalforsorgsarbejde ikke nødvendigvis betyder, at en ansat skal have en fuldstændig ulastelig fortid [citatet er fra notatet og ikke fra rekommandationen; min bemærkning]. Det fremgår af notatet at kriminalforsorgens arbejdsgruppe vedrørende et personalepolitisk principprogram vil drøfte rekommandationen nærmere, og at arbejdsgruppen i den forbindelse påregner at tage kriminalforsorgens praksis vedrørende ansættelse af tidligere straffede i kriminalforsorgens tjeneste op til fornyet overvejelse. Direktoratet har endvidere (bl.a.) anført: Det fremgår blandt andet af retningslinierne, at der som altovervejende hovedregel ikke ansættes personer, der har afsonet en frihedsstraf, uanset lovovertrædelsens art og omfang og uanset tidspunktet for overtrædelsen. Begrundelsen herfor er, at en ansat, der tidligere har afsonet en frihedsstraf, anses for at udgøre en sikkerhedsrisiko for Kriminalforsorgen. Der vil dog i alle tilfælde være tale om en konkret vurdering af den enkelte ansøger og den stilling, vedkommende søger ansættelse i.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg har noteret mig det som direktoratet har anført herunder at det efter den nuværende praksis ikke er udelukket for et tjenestested som Kontraktpensionen Fyn at ansætte tidligere (straffede) stofmisbrugere. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Jeg beder dog direktoratet oplyse mig om resultatet af den nævnte arbejdsgruppes arbejde og om følgerne heraf for kriminalforsorgens praksis for ansættelse af tidligere straffede personer, når resultatet foreligger. Ad pkt Afvikling/aflønning af døgntjeneste Jeg anførte bl.a. følgende i rapporten: Forud for inspektionen rettede personalets fællestillidsmand den 12. og 18. marts 2004 skriftlig henvendelse til mig om 1) hvorvidt det er i overensstemmelse med lovgivningens hviletidsregler at personalet i døgntjeneste skal deltage i personalemøder på op til seks timer efter en døgnvagt, og 2) hvorvidt det er lovmedholdeligt ikke at tælle døgnpersonalets rådighedstjeneste fra kl til næste morgen kl med i timenormen. Den pågældende fællestillidsmand var på grund af ferie ikke til stede i pensionen på inspektionsdagen. Under den samtale som indledte inspektionen, henviste det tilstedeværende døgnpersonale tillige til EU-regler. Jeg gjorde under inspektionen opmærksom på at ombudsmanden ikke kan beskæftige sig med fagforeningsmæssige spørgsmål. Før jeg tager stilling til om jeg har grundlag for at foretage mig noget vedrørende de nævnte spørgsmål, beder jeg Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse. Direktoratet har oplyst følgende: Pensionen har oplyst, at personalet på Kontraktpensionen møder på døgntjeneste kl. 08:30 og indtil kl. 23:00. Herefter overgår personalet til

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 sovevagt indtil kl. 07:00. Arbejdet genoptages næste døgn kl. 07:00 og indtil kl. 09:00. Ca. hver 14. dag afholdes et fælles personalemøde. Personalemødet påbegyndes kl. 09:00 og varer sædvanligvis indtil kl. 15:00. På disse møder gennemgås hver enkelt beboers situation og behandlingsforløb. Det er en forudsætning for pensionens drift som behandlingsinstitution, at medarbejderne er til stede ved disse møder. Hvis en medarbejder efter en døgnvagt imidlertid oplyser at være for træt til at deltage i personalemøde, vil medarbejderen blive sendt hjem. Pensionen har oplyst, at personalet selv tilrettelægger deres arbejdstid og på den måde kan tilrettelægge tjenesten således, at de kun i begrænset omfang deltager i møder i forlængelse af en døgnvagt. Medarbejdere, der vælger at deltage i møder i forlængelse af en døgntjeneste, vil blive noteret for merarbejde i overensstemmelse med principperne i aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om arbejdstidsregler for statens tjenestemænd. Direktoratet kan oplyse, at Kriminalforsorgens pensioner oprindelig var en del af Dansk Forsorgsselskab. I 1973 blev Dansk Forsorgsselskab integreret i Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen overtog i den forbindelse al personale og administration af pensionerne. Fra gammel tid har pensionerne haft deres egen praksis vedrørende tilrettelæggelse af tjenesten. Denne praksis overtog Kriminalforsorgen i Pensionernes praksis på området betyder blandt andet, at personalet er til stede på pensionerne også om natten. Dette tilrettelægges med en såkaldt betalt sovevagt. Det tjenstgørende personale overnatter således på pensionen og får et beløb pr. time de overnatter på pensionen. Sovevagten tæller efter fast praksis ikke med i tjenestetiden. Formodningen i forbindelse med sovevagt er således, at der soves og ikke arbejdes. Direktoratet har i fortsættelse af ovenstående oplysninger anført følgende som sin opfattelse: Som følge heraf har Kriminalforsorgen ikke anset, at denne i princippet honorerede fritidsperiode har kunnet give nogen konflikt i forhold til reglerne om hvileperioder og fridøgn. Direktoratet har i øvrigt orienteret Personalestyrelsen om sin ovennævnte opfattelse.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Det kan endelig oplyses, at Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II flere gange har drøftet ordningen i forbindelse med overenskomstforhandlinger, men endnu ikke er nået til enighed om en eventuel ændring af aftalen. Jeg forstår på baggrund af det som direktoratet har anført, hvilket jeg endvidere har noteret mig, at Personalestyrelsen ikke har haft bemærkninger til direktoratets opfattelse hvorefter sovevagten i relation til reglerne om hvileperioder og fridøgn skal sidestilles med fritid (og ikke med arbejde). Jeg går ud fra at Personalestyrelsen i den forbindelse også har inddraget de EU-retlige spørgsmål som medarbejderne i kontraktpensionen under inspektionen henviste til, men som direktoratet ikke er kommet ind på i sin udtalelse til mig. Jeg har desuden noteret mig at spørgsmålet er indgået i overenskomstforhandlingerne i flere omgange, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt. 6. Det behandlingsmæssige tilbud herunder trekantsamtaler Jeg bad om at modtage et eksemplar af pensionens standardkontrakt og kopier af de sidste tre kontrakter som er indgået forud for varslingen af inspektionen (den 17. februar 2004). Pensionen har vedlagt kopi af tre kontrakter således som jeg bad om (kontrakterne er indgået henholdsvis den 19. januar, 26. januar og 11. februar 2004). Alle tre kontrakter indeholder samme vilkår der som jeg umiddelbart forstår det er kontraktpensionens standardvilkår. Det fremgik af den dagældende husorden/beboer-information at [d]er laves et referat efter hvert møde, som du er velkommen til at se. Jeg anførte at dette kan forstås således at den enkelte beboer ikke har mulighed for at få en kopi af referatet. Jeg bad pensionen om at oplyse hvordan denne passus skal forstås, og jeg bad pensionen om en udtalelse om hjemmelen herfor hvis det anførte i pensionens husorden/beboerinformation skulle forstås således at beboeren ikke kunne få en kopi af referatet.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Pensionen har oplyst at den pågældende beboer har mulighed for at få en kopi af referaterne, og at husordenen/beboerinformationen vil blive ændret således at dette fremgår mere klart. Pensionen har vedlagt et eksemplar af Husorden/beboerinformation som er revideret den 1. oktober Pensionen har endvidere oplyst at enkelte beboere ved deres løsladelse har fået kopier af samtlige referater fra trekantsamtalerne. Direktoratet har henholdt sig til pensionens oplysninger. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad pkt. 9. Husorden Jeg henstillede til kontraktpensionen at overveje at udskille oplysningerne i pensionens husorden/beboerinformation om optagelsesproceduren til et selvstændigt punkt. Jeg bad pensionen om at underrette mig om resultatet af min henstilling. Kontraktpensionen har taget det som jeg har anført om oplysningernes nuværende (uhensigtsmæssige) placering, til efterretning, og pensionen har oplyst at husordenen/beboerinformationen vil blive ændret på dette punkt. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ændringen er foretaget i den pr. 1. oktober 2004 reviderede husorden/beboerinformation hvilket jeg tager til efterretning. Ad pkt. 10. Besøg Jeg henstillede til pensionen at sørge for at der bringes overensstemmelse i oplysningerne om besøg i det skriftlige materiale om pensionen. Jeg bad pensionen om underretning om hvad min henstilling gav anledning til.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Pensionen har oplyst at besøgstiden på hverdage er fra kl til kl , og at dette vil blive rettet i informationsmaterialet om pensionen dateret den 24. marts Direktoratet har med en bemærkning om at direktoratet har konstateret at der nu er overensstemmelse i oplysningerne om besøg i det skriftlige materiale om pensionen, henholdt sig til pensionens oplysninger. Jeg har sammen med det øvrige materiale modtaget et eksemplar af pensionens informationsmateriale (dateret den 1. oktober 2004). Jeg har som direktoratet konstateret overensstemmelsen og tager det oplyste til efterretning. Ad pkt. 11. Lægebetjening, opbevaring af medicin m.v. Jeg anførte følgende: Pensionens beboere kan benytte sig af lægehuset i Kværndrup. Beboerne kan imidlertid også ifølge husordenen konsultere egen læge. Tilsvarende gælder tandlæge. Ikke alle beboere i kontraktpensionen kommer fra Midtfyn, og jeg går derfor ud fra at ovenstående skal forstås med det forbehold at konsultation af egen læge/tandlæge er praktisk muligt. Jeg går ud fra at pensionen og direktoratet er opmærksom herpå når husordenen næste gang skal revideres og godkendes. Hverken pensionen eller direktoratet har kommenteret ovenstående. Det fremgår imidlertid at pensionens husorden/beboerinformation (som revideret den 1. oktober 2004) er ændret i forhold til det som var gældende på tidspunktet for inspektionen, derved at beboernes eventuelle brug af egen læge/tandlæge nu (udtrykkeligt) er betinget af at beboeren selv dækker transportomkostningerne i den henseende.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om beboernes eventuelle brug af egen læge/tandlæge. Jeg gik ud fra at medicinskabet er aflåst, men bad for en ordens skyld pensionen om oplysning herom. Pensionen har bekræftet min antagelse, og direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad pkt. 13. Forplejning og opholdsbetaling Ifølge husordenen forudsatte en eventuel nedsættelse af opholdsbetalingen at den pågældende beboer betalte for egen bolig under opholdet. Jeg konstaterede at opholdsbetalingen efter direktoratets bekendtgørelse herom også kan nedsættes i andre tilfælde end det som er nævnt i pensionens husorden. Jeg gik på den baggrund ud fra at bestemmelsen i husordenen ikke skulle forstås således at det var en forudsætning for nedsættelse af opholdsbetalingen at der var tale om dobbelt husførelse, men at en nedsættelse også kunne komme på tale i andre tilfælde. Jeg bad for en ordens skyld pensionen om at oplyse om dette var rigtig forstået. Pensionen har bekræftet min opfattelse af hvordan pensionens husorden/beboerinformation skal forstås og har oplyst at teksten er blevet ændret på dette punkt. Direktoratet har henholdt sig til pensionens oplysninger. Det fremgår af den nugældende husorden/beboerinformation at pensionen efter en konkret vurdering kan nedsætte opholdsbetalingen hvis beboeren f.eks. betaler for egen bolig under opholdet eller har ekstraordinære store udgifter.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg konstaterede at der også vedrørende kostbetaling var uoverensstemmelse mellem pensionens husorden/beboerinformation og det øvrige skriftlige materiale som jeg havde modtaget om pensionen. Jeg bad pensionen om at oplyse det korrekte beløb, og jeg henstillede til pensionen at der også på dette punkt blev bragt overensstemmelse i oplysningerne i det forskellige skriftlige materiale om pensionen. Pensionen har oplyst at det korrekte beløb som beboerne skal betale for kost, (p.t.) er 50 kr. pr. døgn. Pensionen har endvidere bekræftet at der har været uoverensstemmelse i det skriftlige materiale (også) på dette punkt, men at dette nu er ændret. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad pkt. 14. Talsmandsordning Mine medarbejdere og jeg havde ikke noteret os at kontraktpensionen under inspektionen oplyste at have fastsat regler i henhold til talsmandsbekendtgørelsens 8. Da pensionens husorden/beboerinformation ingen oplysninger indeholdt herom, bad jeg kontraktpensionen om nærmere oplysninger om dette spørgsmål. Jeg henviste samtidig til min korrespondance på dette punkt med Direktoratet for Kriminalforsorgen i forbindelse med opfølgningen af inspektionen af Pensionen Lysholmgård. Kontraktpensionen har udførligt redegjort for at en talsmandsordning i fængselsmæssig forstand ville gøre at utrolig mange informationer ville gå tabt. Pensionen har herved bl.a. henvist til sin ordning med mandagsmøder hvor alle beboere har mødepligt. Pensionen har givet udtryk for at pensionerne generelt burde friholdes for talsmandsordningen.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Direktoratet har til det som pensionen har anført, henvist til at deltagelse i møder i institutionen konkret de nævnte mandagsmøder ikke kan træde i stedet for møder med talsmænd (hvis de indsatte/beboerne ønsker at vælge sådanne), og at dette også gælder selv om der er mødepligt. Direktoratet har mere overordnet henvist til at det afgørende efter talsmandsbekendtgørelsen 1, stk. 1, og skrivelsen til talsmandsbekendtgørelsen er at muligheden for en egentlig talsmandsordning består. Direktoratet har herefter tilkendegivet følgende: Uanset at pensionen ikke aktuelt har en talsmandsordning, er det direktoratets opfattelse, at pensionen skal fastsætte regler efter 8 om indførelse af en talsmandsordning, hvis beboerne skulle ønske en sådan indført. Direktoratet vil derfor anmode pensionen om at fastsætte regler efter bekendtgørelsens 8. Jeg har noteret mig det som pensionen og direktoratet har anført. Jeg tager det som direktoratet i citatet ovenfor har tilkendegivet, til efterretning. Jeg går ud fra at direktoratet på nuværende tidspunkt har henstillet til pensionen at fastsætte de nævnte regler og at direktoratet vil følge op herpå og jeg beder direktoratet om at underrette mig om resultatet heraf. Ad pkt. 15. Aviser Jeg bad pensionen om at oplyse hvorledes pensionen forholder sig til straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om avishold mv. herunder 58, stk. 3, om udenlandske indsattes mulighed for adgang til aviser, tidsskrifter, bøger mv. på deres eget sprog. Pensionen har oplyst at pensionen indtil videre (siden starten i 2001) ikke har haft udenlandske beboere der ikke taler og læser dansk. Pensionen har endvidere oplyst at pensionen hvis det mod forventning skulle ske i fremtiden vil indkøbe en daglig

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 avis til den pågældende og har som alternativ/supplement hertil henvist til beboernes adgang til Internettet. Pensionen har hvad danske aviser angår, telefonisk oplyst over for direktoratet at pensionen abonnerer på Fyns Stiftstidende, og at pensionen herudover vil tegne abonnement på en landsdækkende avis. Direktoratet har henholdt sig til pensionens oplysninger. Jeg tager det som pensionen har oplyst om danske aviser, til efterretning. I forbindelse med opfølgningen af min inspektion af Pensionen Lysholmgård anførte Direktoratet for Kriminalforsorgen bl.a. følgende i relation til udenlandske beboere: Det fremgår af 58, stk. 3, i straffuldbyrdelsesloven, at udenlandske indsatte så vidt muligt bør have adgang til aviser, tidsskrifter, bøger mv. på deres eget sprog. Det fremgår endvidere af forarbejderne til bestemmelsen, at udtrykket så vidt muligt betyder, at der ikke alene er praktiske men også økonomiske grænser for institutionens pligt til at gennemføre denne ret. Direktoratet mener, at pensionen i tilstrækkelig grad lever op til straffuldbyrdelseslovens regler, da pensionens udenlandske beboere har mulighed for via Internettet at holde sig orienteret på deres eget sprog. Jeg erklærede mig i den følgende opfølgningsrapport (af 8. december 2003) enig med direktoratet. Beboerne i Kontraktpensionen Fyn har efter det oplyste gratis adgang til Internettet via tre computere i pensionens computerrum (pkt i inspektionsrapporten). Jeg foretager mig under henvisning til ovenstående ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Ad pkt. 16. Udgang Jeg gik ud fra at det forhold at kontraktpensionens husorden for så vidt angår beboernes hjemkomsttidspunkt, ikke var udfærdiget i overensstemmelse med det som blev aftalt under et møde den 28. og 29. februar 2000 med pensionsforstanderne, skyldtes kontraktpensionens særlige forhold (behandlingsformålet). Jeg bad kontraktpensionen om en udtalelse herom. Jeg bad endvidere Direktoratet for Kriminalforsorgen, som havde godkendt eller skulle godkende husordenen, om en udtalelse. Pensionen har oplyst at hjemkomsttidspunktet for de beboere der har været på weekendudgang, er kl Det er en fejl at dette ikke fremgik af husordenen hvilket ville blive rettet. Pensionen har endvidere bekræftet min antagelse om at det forhold at hjemkomsttidspunktet ikke er kl som aftalt på det nævnte møde med pensionsforstanderne skyldes kontraktpensionens særlige (behandlingsmæssige) forhold. Pensionen har herved henvist til den tid det tager at aflægge urinprøve fra stort set alle beboerne ved hjemkomsten. Pensionen har samtidig henvist til den ovenfor under pkt nævnte regel om betalt sovevagt for det tjenstgørende personale (fra kl til kl den følgende dags morgen). Hjemkomsttidspunktet om onsdagen ( onsdagsfri ) er ligeledes og af samme grund kl Direktoratet har henholdt sig til det som kontraktpensionen har anført om behandlingsformålet og har oplyst at direktoratet ikke har yderligere bemærkninger til det fremrykkede hjemkomsttidspunkt. Hjemkomsttidspunktet kl fremgår nu af den reviderede husorden/beboerinformation (under udgang ). Jeg tager til efterretning at der på dette punkt gælder noget andet i Kontraktpensionen Fyn end i kriminalforsorgens øvrige pensioner. Jeg har endvidere noteret mig begrundelsen herfor.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Ad pkt. 19. Pensionens samarbejde med andre myndigheder Jeg anførte bl.a. følgende: Samarbejdet med primærkommunerne kan ind imellem være præget af misforståelser og vanskeligheder. Det er for nogle kommuner svært at indse at pensionens klienter og deres familier kan have/har det samme behov som alle andre familier. Der er efter det oplyste tit problemer med beboernes sager om kontanthjælp og etableringsydelse. Disse problemer betyder for nogle beboere at de starter deres ophold i pensionen med en dårlig økonomi og derfor må låne penge af pensionen. Efter det oplyste er det mange kommuners opfattelse at beboernes ved deres udstationering til pensionen skal tilmeldes folkeregistret i Ryslinge Kommune hvor pensionen ligger. Pensionen bruger megen tid på at diskutere dette spørgsmål og de spørgsmål som affødes heraf, med kommunernes sagsbehandlere. Efter pensionens opfattelse er der ikke tilstrækkeligt kendskab i kommunerne til reglerne om samarbejde mellem kriminalforsorgen og de sociale myndigheder. Jeg beder om direktoratets bemærkninger til det som pensionen har oplyst og anført. Direktoratet har oplyst at direktoratet er opmærksom på de problemer som kontraktpensionen har peget på over for ombudsmanden, og at direktoratet i samarbejde med pensionen vil søge at afdække problemets omfang. Jeg foretager mig ikke noget på nuværende tidspunkt vedrørende dette spørgsmål. Jeg beder direktoratet om at orientere mig om hvad der videre sker desangående. Jeg bad om direktoratets bemærkninger til pensionens udsagn under inspektionen om at det undertiden er et problem for pensionen at beboernes sager behandles af mange forskellige sagsbehandlere i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Pensionen sigtede hermed til at der er meget stor forskel i henseende til rutine og hurtighed mellem direktoratets sagsbehandlere.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Direktoratet har anført følgende: Direktoratet kan oplyse, at sager vedrørende udstationering i mere end 3 måneder, hvor det er direktoratet, som har kompetencen til at træffe afgørelse, bliver behandlet på daglige møder med deltagelse af en specialkonsulent og 6 fuldmægtige, der alle er juridisk uddannede. Specialkonsulentens opgave på disse møder er navnlig at sikre en ensartet behandling af sagerne, men møderne har også en oplærende funktion over for fuldmægtigene. Direktoratet finder på denne baggrund, at der sker en korrekt, ensartet og hurtig behandling af udstationeringssagerne i direktoratet. For så vidt angår sager om anbringelse i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78, kan direktoratet oplyse, at sagsbehandlingen af disse sager varetages for så vidt angår unge under 18 år af en fast fuldmægtig, der gennem en længere periode har haft dette område som sit primære sagsområde. For så vidt angår sager vedrørende personer over 18 år, behandles disse af en socialrådgiveruddannet kriminalforsorgsleder, der har mange års erfaring i netop disse sagstyper. For begge medarbejdere gælder, at de behandler sagerne forlods og direktoratet finder derfor heller ikke, at den rejste kritik er berettiget for så vidt angår sager om anbringelse i henhold til straffuldbyrdelseslovens 78. Jeg har noteret mig det som direktoratet har oplyst. Jeg forstår på baggrund af direktoratets oplysninger at pensionens kritik først og fremmest er rettet mod direktoratets behandling af udstationeringssagerne. Det fremgår indirekte af direktoratets svar at der løbende sker udskiftning blandt de seks fuldmægtige som i samarbejde med specialkonsulenten behandler udstationeringssagerne. Jeg sigter hermed til direktoratets oplysning om at de daglige møder (også) har en oplærende funktion. Heraf følger naturligvis at fuldmægtigene i henseende til rutine (og dermed også hurtighed) er forskellige. Direktoratet er i sit svar ikke kommet nærmere ind på hvorledes dette konkret forholder sig på nuværende tidspunkt, men under henvisning til at direktoratet (nu) er opmærksom på det spørgsmål som pensionen har rejst, foretager jeg mig ikke mere i den anledning.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Ad pkt Retsgrundlaget Jeg orienterede kontraktpensionen om at jeg i forbindelse med inspektionen den 12. marts 2003 af Pensionen Lysholmgård havde taget til efterretning at direktoratet havde besluttet at 1993-cirkulæret (Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 4. juni 1993 om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner) skulle revideres hvilket ville ske i forbindelse med direktoratets allerede iværksatte gennemgang af kriminalforsorgens cirkulæresamling en revision som på daværende tidspunkt forventedes afsluttet ved udgangen af Jeg har (fortsat) ikke modtaget underretning fra direktoratet om at revisionen er afsluttet. Jeg har endvidere konstateret og noteret mig at 1993-cirkulæret fortsat er gældende. Jeg orienterede kontraktpensionen om at jeg i forbindelse med opfølgningen på inspektionen den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø havde rejst spørgsmål over for Direktoratet for Kriminalforsorgen om anvendelsen af advarsler som disciplinærstraf efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 11 i kriminalforsorgens pensioner og spørgsmålet om proceduren for tildeling af advarsler i kriminalforsorgens pensioner/anvendelsen af disciplinærstrafbekendtgørelsens særlige processuelle regler herom. Som det vil være kontraktpensionen bekendt, er dette spørgsmål i mellemtiden blevet afsluttet. Jeg sigter hermed til Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 27. december 2004 stilet til kriminalforsorgens pensioner. Brevet har overskriften Vedrørende anvendelse af advarsler i kriminalforsorgens pensioner. Direktoratet har i brevet under henvisning til min udtalelse i forbindelse med opfølgningen på den ovenfor nævnte anden inspektionssag anført at pensionerne i fremtiden bør være opmærksom på at kun advarsler der er behandlet i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om sagsoplysning, normalt vil kunne indgå i en (senere) sag om bortvisning. Ad pkt Advarsel notatpligt mv. I en af de udlånte sager blev den pågældende beboer under en trekantsamtale gjort bekendt med, at han ikke kan aflevere en uren urinprøve, og dette vil medføre, at ( )

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 ikke kan være på Kontrakten længere. Til stede under samtalen var alene beboeren og kontraktpensionens supervisor. Under henvisning til at der ikke var tilførsler i den pågældendes personjournal om ovenstående, som jeg på baggrund af ordvalget umiddelbart anså som en advarsel, bad jeg pensionen om en udtalelse om sagen. Pensionen har oplyst at der ikke er tale om at beboeren blev tildelt en advarsel idet kontraktpensionen ikke opererer med mundtlige eller skriftlige advarsler, men at pensionen i stedet for har indført behandlingsmæssige trekantsamtaler mellem beboer, supervisor og kontaktperson, hvis en beboer har haft en positiv urinprøve. Pensionen har endvidere oplyst at samtalen ikke har til udgangspunkt at straffe beboeren, men behandlingsmæssigt at forsøge at klarlægge årsag og handlingsforløb dette for at kunne lære beboeren redskaber til i fremtiden at undgå at falde i!. Om den konkrete sag har pensionen oplyst at der blot var tale om en indskærpelse af beboerens vilkår for ophold i kontraktpensionen; at der skal aflægges rene urinprøver. Beboeren gøres i den nævnte trekantsamtale opmærksom på at det er hans eget ansvar at have styr på sig selv hvis han går i byen under en udgang. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg bemærker til det som pensionen har anført, at en advarsel netop består i at indskærpe forhold hvis manglende overholdelse i gentagelsestilfælde kan/vil føre til f.eks. en straf eller som i det konkrete tilfælde en bortvisning. Som allerede anført ledte også ordvalget mig til at antage at der forelå en advarsel. Jeg har imidlertid noteret mig det som pensionen har anført om den konkrete sag, og lægger dette til grund for min vurdering.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Til det der er oplyst på det generelle plan hvorefter pensionen ikke opererer med mundtlige eller skriftlige advarsler henviser jeg til indholdet af den (standard)kontrakt som indgås mellem pensionen og enhver beboer, jf. pkt. 6. ovenfor. I kontrakten erklærer beboeren sig indforstået med følgende: 1. At brud på kontrakten altid vil medføre konsekvenser som f.eks. mundtlig advarsel, skriftlig advarsel eller bortvisning Hvis det (generelt) forholder sig som anført af pensionen i udtalelsen til mig, bør pensionen revidere indholdet af (standard)kontrakten. Jeg beder om pensionens og direktoratets bemærkninger til det som jeg har anført. Ad pkt Notatpligt og partshøring mv. Jeg anførte bl.a. følgende: I en af de tre andre sager (der vedrører udstationerede beboere) fremgår det af personjournalen under datoen 7. juni 2003 med overskriften Disciplinære forhold, Tænkepause at den pågældende beboer stiller sig helt uforstående overfor det positive urinprøveresultat. Notatet der er tilført personjournalen af et statsfængsel, vedrører tilbageførsel af den pågældende beboer til statsfængslet på baggrund af en telefonsamtale med en medarbejder fra kontraktpensionen. Kontraktpensionens notat af samme dato med overskriften Disciplinære forhold, disciplinær afgørelse om den positive urinprøve og følgerne heraf for beboerens fortsatte ophold på pensionen er sålydende (fødselsdato 3. februar): Der er i dag modtaget svar på urinprøve lagt d Prøven viser udslag for morfin, derfor er ( ) blevet sendt til (statsfængsel) på en tænkepause. Han vil blive sat på ( afdelingen) efter aftale med ( ). Efter statsfængslets notat af 7. juni 2003 at dømme har den pågældende beboer haft lejlighed til at udtale sig om bortvisningen forud går jeg ud fra for denne.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Jeg beder dog pensionen om oplysninger om de nærmere omstændigheder i forbindelse med denne bortvisning. Jeg går ud fra at pensionen har udarbejdet et (særskilt) notat om bortvisningen, jf cirkulærets 6, stk. 5. Hvis dette er tilfældet, beder jeg om at modtage en kopi af notatet og tilsvarende i de to andre sager hvor dette notat ikke er udlånt til mig. Jeg beder uanset om et sådant notat er udarbejdet, pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser om i hvilket omfang pensionen har overholdt sin notatpligt. Kontraktpensionen har oplyst at den medarbejder som behandlede sagen før hun kontaktede forstanderen for at diskutere sagen med ham havde forelagt resultatet af den urinprøve som beboeren havde afgivet (positiv for morfin), for den pågældende. Beboeren fastholdt hårdnakket at han ikke havde indtaget noget. Pensionen har herved henvist til et dagbogsnotat af 7. juni 2003 som er vedlagt svaret til mig. Pensionen har endvidere (bl.a.) oplyst følgende: Baggrunden for beslutningen om at tilbageføre den indsatte til Statsfængslet i Ringe på en tænkepause er begrundet i, at man rent behandlingsmæssigt ikke kan arbejde med beboere, der nægter indtagelse af narkotika. Ethvert grundlag på kontraktpensionen for at kunne hjælpe en beboer beror på samarbejde og erkendelse af egne problemstillinger. Den indsatte har således forud for overførslen/tænkepausen til Statsfængslet i Ringe, haft mulighed for at udtale sig omkring det, men har i den forbindelse ikke villet indrømme den positive urinprøve. Da der er tale om en tænkepause og en midlertidig tilbageførsel til moderanstalten, er der i den forbindelse fra Kontraktpensionen Fyns side ikke udfærdiget et særskilt notat. Direktoratet har anført følgende: Direktoratet kan oplyse, at afgørelse om bortvisning og tilbageførsel til moderfængslet træffes i tæt samarbejde mellem pensionen og fængslet. Notatet i personjournalen om, at den pågældende er blevet partshørt, er udarbejdet af fængslet, men på baggrund af en telefonsamtale med en medarbejder fra kontraktpensionen. Dette notat kan give anledning til

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 tvivl om, hvornår den pågældende er blevet partshørt. Det fremgår imidlertid af pensionens dagbogsnotat af 7. juni 2003, som vedlægges, at den pågældende er blevet partshørt af pensionen, forud for bortvisningen og tilbageførslen. Den pågældende beboer har således haft lejlighed til at udtale sig forinden bortvisningen og tilbageførslen. For så vidt angår det som pensionen har oplyst om, at der ikke er udfærdiget et særskilt notat om bortvisningen, skal direktoratet oplyse, at direktoratet finder, at pensionen har overholdt bestemmelsen i 1993 cirkulærets 6, stk. 5, idet pensionen i personjournalen har gjort notat om bortvisningen med angivelse af en begrundelse for afgørelsen. Direktoratet finder således ikke, at der er krav om, at der skal være tale om et særskilt notat. Det er endvidere direktoratets opfattelse, at pensionen har overholdt sin notatpligt. Direktoratet lægger herved vægt på, at pensionen har gjort notat om, at beboeren er blevet partshørt forud for bortvisningen/tilbageførslen, samt at pensionen har gjort notat om bortvisningen med angivelse af en begrundelse for afgørelsen. Jeg har noteret mig at pensionen efter direktoratets opfattelse har overholdt sin notatpligt, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Det nævnte dagbogsnotat af 7. juni 2003 lyder således: Dagen startede med en positiv urinprøve på ( ). Positiv for morfin. Vi ringede til Kim og blev enige om at sende ham på en tænkepause i Ringe. ( ) brød grædende sammen og fattede ikke en lyd af det. Han holdt hårdnakket på at han ikke havde indtaget noget. Han var dybt ulykkelig, da han skulle have været til kobberbryllup ved hans chef i aften. ( ) ringede til kontraktafdelingen i Ringe og de lovede at tage ham, så han var fri for at komme ind i huset, på en almindelig afd. Hvad angår spørgsmålet om partshøring, bemærker jeg at det sådan som begivenhederne er noteret i dagbogsnotatet, jf. citatet herfra ovenfor synes mest nærliggende at lægge til grund at beboeren blev partshørt i tidsrummet mellem de nævnte to telefonsamtaler, altså forud for afgørelsen om den midlertidige tilbageførsel (tænkepause), men efter at forstanderen mundtligt (i telefonen)havde truffet beslutning om (midlertidigt) at bortvise den pågældende.

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Jeg beder på den baggrund pensionen og direktoratet om supplerende udtalelser herom. Ad pkt Hjemmel og begrundelse Jeg anførte bl.a. følgende: I to tilfælde den ovenfor nævnte sag der er en udstationeringssag (fødselsdato 3. februar), og den ligeledes tidligere nævnte sag om anbringelse efter straffuldbyrdelseslovens 78 (fødselsdato 11. januar) blev beboeren midlertidigt tilbageført/overført til moderinstitutionen med henblik på en tænkepause af henholdsvis 7 dages viste det sig og 14 dages varighed. I den sidstnævnte sag er der i personjournalen under datoen 22. maj 2003 for så vidt angår den midlertidige overførsel til moderinstitutionen henvist til 9, stk. 5, i Direktoratet for Kriminalforsorgens bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution mv. uden for fængsel eller arresthus ( 78-bekendtgørelsen), hvorefter moderinstitutionen ved vilkårsovertrædelse kan træffe afgørelse om akut eller midlertidig tilbageførsel eller overførsel. Tilførslen til personjournalen er foretaget af vedkommende statsfængsel. Jeg beder pensionen og/eller direktoratet om en udtalelse om med hvilken hjemmel der i den førstnævnte sag blev truffet afgørelse om en midlertidig tilbageførsel ( tænkepause ). Pensionen har herved henvist til princippet om mindst mulig indgriben forstået som sådan opfatter jeg det det mindre i det mere. Direktoratet har henholdt sig til det som pensionen har anført, med en tilføjelse om at der således alene var tale om en midlertidig og ikke permanent tilbageførsel til moderinstitutionen. Direktoratet har supplerende henvist til følgende: Direktoratet kan supplerende oplyse, at afgørelsen er truffet med hjemmel i straffuldbyrdelseslovens 49, nr. 1, hvoraf det fremgår, at en tilla-

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 delse til udgang kan tilbagekaldes eller vilkårene for tilladelsen ændres, såfremt den indsatte udebliver fra udgang eller i øvrigt ikke overholder de vilkår, der er fastsat for udgangstilladelsen i medfør af 48. Jeg har noteret mig det som pensionen og direktoratet har anført. At jeg bad pensionen og direktoratet om at udtale sig om hjemmelen for den midlertidige tilbageførsel til moderanstalten, skyldes det forhold at 78- bekendtgørelsen (i modsætning til 1993-cirkulæret) indeholder en bestemmelse om midlertidig tilbageførsel/overførsel ved vilkårsovertrædelse. Jeg går ud fra at Direktoratet for Kriminalforsorgen i forbindelse med den bebudede revision af 1993-cirkulæret vil overveje om der i de nye regler bør være en tilsvarende bestemmelse som i 78-bekendtgørelsen. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Klagevejledning Jeg gik ud fra at det skyldtes en forglemmelse at en beboer ikke samtidig med at han blev bortvist fra pensionen, blev vejledt om at han havde mulighed for at klage over bortvisningen til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg henviste herved til at pensionen i notatet i personjournalen om bortvisningen anmodede det modtagende statsfængsel om at vejlede den pågældende om at han kunne klage over bortvisningen til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg oplyste endvidere at jeg ikke foretog mig videre vedrørende dette spørgsmål udover at pege på fejlen. Pensionen har hertil oplyst følgende: Der er i det aktuelle tilfælde ikke sket fejl i klagevejledningen. Den beboer, der blev bortvist, blev først mundtligt vejledt i, at han kunne klage over afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Beboeren blev afhentet af 2 fængselsfunktionærer fra Statsfængslet ved Horserød, og det skriftlige notat var på det tidspunkt ikke færdigskrevet. Det blev det sene-

23 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 23 re og sendt til Horserød, hvor jeg anmodede om, at det blev udleveret til den indsatte. Jeg forstår at beboeren havde ønsket en kopi af notatet, men at dette ikke var muligt fordi den pågældende forlod pensionen inden notatet var skrevet færdigt. Jeg lægger på baggrund af det nu oplyste til grund at den pågældende blev klagevejledt samtidig med at han blev gjort bekendt med afgørelsen om at bortvise ham. Hertil bemærker jeg blot at det ville have været naturligt at skrive dette i notatet ved siden af de øvrige faktuelle oplysninger (i stedet for at bede statsfængslet om at vejlede den indsatte om hans klagemuligheder). Jeg trækker på baggrund af det nu oplyste min kritik på dette punkt tilbage. Ad pkt Andet En af de bortviste og tilbageførte beboere blev efter knap tre måneders fortsat afsoning i moderinstitutionen den 5. januar 2004 på ny udstationeret til kontraktpensionen. Til Direktoratet for Kriminalforsorgens tilladelse om fornyet udstationering var knyttet de samme vilkår som gælder for udgang fra et åbent fængsel. Under henvisning til udgangsmisbrug i den første weekend i februar måned 2004 traf kontraktpensionen den 11. februar 2004 afgørelse om at inddrage al anden udgang end udgang til arbejde. Da det af personjournalen fremgik at den pågældende beboer efterfølgende havde udgang (weekendorlov) den februar, februar og marts 2004, bad jeg kontraktpensionen om en udtalelse om pensionens håndhævelse af afgørelsen af 11. februar Pensionen har oplyst at der mangler et journalnotat hvoraf det fremgår at den tilbagekaldte udgang igen blev bevilget. Pensionen har endvidere oplyst at sagen er blevet

24 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 24 behandlet som om beboeren var på pensionsvilkår. Pensionen har i tilknytning hertil oplyst at den efter tidspunktet for inspektionsrapporten har været særlig opmærksom på vilkårene for disse beboere ( 78-anbragte). Pensionen har beklaget fejlene. Direktoratet har henholdt sig til det som pensionen har oplyst og herunder har beklaget. Jeg har noteret mig det oplyste og beklagelsen og foretager mig ikke mere på dette punkt. Jeg anførte endvidere følgende: Om beboerens arbejde under opholdet i pensionen efter den 5. januar 2004 fremgår det af personjournalen at han fra den 11. februar 2004 arbejdede i Ringe og fra den 5. april 2004 hos et firma i Svendborg. Af personjournalen fremgår endvidere følgende (under datoen 11. marts 2004 og overskriften Afgørelse (tilførslen er foretaget af moderinstitutionen): Direktoratet ved fuldmægtig ( ) har meddelt at indsatte ikke umiddelbart kan få tilladelse til at overgå til pensionsvilkår, men efter en samtale om sagen har direktoratet telefonisk meddelt indsatte tilladelse til frigang til jobbet. Direktoratet vil ligeledes gendrøfte spørgsmålet om pensionsvilkår. Jeg beder under henvisning hertil kontraktpensionen om en udtalelse om på hvilket retligt grundlag beboeren inden dette tidspunkt har haft arbejde i Ringe. Jeg beder endvidere om direktoratets bemærkninger til denne sag. Pensionen har herom henvist til tilladelsen til udstationering af 6. januar 2004 fra Statsfængslet i Horsens hvoraf det fremgår at formålet med udstationeringen er arbejde, udslusning og narkofrihed. Pensionen har vedlagt en kopi af tilladelsen. Det fremgår af tilladelsen at udstationeringen skete på fængselsvilkår.

25 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 25 Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at Statsfængslet i Horsens den 18. december 2003 sendte en indstilling om udstationering til Kontraktpensionen Fyn for den pågældende, at direktoratet den 30. december 2003 tillod at den pågældende fra den 5. januar 2004 kunne udstationeres, at udstationeringen indtil den 5. april 2004 skulle ske på samme vilkår som gælder for udgang fra et åbent fængsel (fængselsvilkår) og at statsfængslet den 3. marts 2004 indstillede til direktoratet at indsatte kunne overgå til pensionsvilkår fordi han havde fået arbejde. Direktoratet har endvidere oplyst at direktoratet fandt det åbenbart at formålet med udstationering var misbrugsbehandling, jf. pensionens særlige karakter hvorfor direktoratet ikke nærmere præciserede hvad formålet med udstationeringen var. Direktoratet har endvidere oplyst følgende: Den 23. marts 2004 bekræftede direktoratet at have meddelt fængslet, at den pågældende kunne få tilladelse til frigang til beskæftigelse. Direktoratet meddelte fængslet, at direktoratet fandt det uheldigt, at den pågældende påbegyndte frigang til arbejde, inden der fra direktoratets side, var taget stilling hertil. Der var således ikke retligt grundlag for tilladelsen til frigang inden den 11. marts 2004, hvilket beklages. Pensionen har, som ovenfor nævnt, beklaget at den pågældende beboer af pensionen blev behandlet som de øvrige beboere uden hensynstagen til det særlige vilkår (fængselsvilkår) som var fastsat af direktoratet, og som også fremgik af den skriftlige udstationeringstilladelse af 6. januar 2004 fra Statsfængslet i Horsens. Jeg forstår at dette bl.a. havde baggrund i det brede formål med udstationeringen som statsfængslet havde angivet på tilladelsen til udstationering for den pågældende (arbejde, udslusning og narkofrihed), men som ikke havde dækning i det formål der lå til grund for direktoratets meddelelse den 30. december 2003 til statsfængslet om tilladelsen til udstationering. Jeg har noteret mig direktoratets redegørelse for sagens forløb, herunder direktoratets beklagelse af at der ikke før den 11. marts 2004 var et retligt grundlag for den

26 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 26 pågældendes tilladelse til frigang. Statsfængslet i Horsens har ikke været inddraget i behandlingen af nærværende sag, og jeg foretager mig også af denne grund ikke mere på dette punkt. Ad pkt. 21. Samlet vurdering Jeg bad direktoratet om nærmere oplysninger om et evalueringsprojekt som pensionen havde nævnt over for mig under inspektionen, og om direktoratets bemærkninger til det som pensionen havde anført (om behovet for en egentlig recidivundersøgelse). Direktoratet har oplyst at evalueringen forestås af Center for Rusmiddelforskning (CFR) som del af en samlet evaluering af kontraktfængselsafdelingerne på statsfængslerne ved Sdr. Omme og i Nyborg og Ringe, den stoffri afdeling i Statsfængslet i Horsens samt Kontraktpensionen Fyn. Direktoratet har endvidere oplyst at CFR ifølge projektbeskrivelsen vil gennemføre både en proces- og en effektundersøgelse, og at recidiv vil indgå som et af parametrene i effektundersøgelsen. Direktoratet har endelig oplyst at evalueringsrapporten forventes at ville foreligge i januar/februar måned Jeg har noteret mig det oplyste. 22. Opfølgning Jeg beder om at pensionens oplysninger mv. vedrørende pkt og tilbagesendes gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen hvis bemærkninger mv. jeg tillige har udbedt mig.

27 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 27 Jeg har under pkt. 5, 14 og 19 bedt direktoratet om at underrette mig om forskellige forhold. 23. Underretning Denne rapport sendes til Kontraktpensionen Fyn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og pensionens beboere. Lennart Frandsen Inspektionschef

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Ad pkt Individuel møblering

Ad pkt Individuel møblering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. juni 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 12. marts 2003 af Pensionen Lysholmgård. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Ad pkt. 8. Lægebetjening

Ad pkt. 8. Lægebetjening FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. november 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. december 2001 af Pensionen Lyng. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Bygning og gangarealer m.m. Jeg bad pensionen om at oplyse om ovnen i værkstedsbygningen til brænding af glas er taget i brug.

Ad pkt Bygning og gangarealer m.m. Jeg bad pensionen om at oplyse om ovnen i værkstedsbygningen til brænding af glas er taget i brug. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. november 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere